Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00222 012548 22970498 na godz. na dobę w sumie
Różaniec. Duchowa walka o zbawienie świata - ebook/pdf
Różaniec. Duchowa walka o zbawienie świata - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788379063604 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook (-23%), audiobook).

Modlitewnik dla autentycznych katolików!

Powtarzalność różańca, która pozwala wejść w stan głębokiej medytacji, jest siłą tej modlitwy, ale może też prowadzić do znużenia i rozproszenia. Skutecznym antidotum jest koncentracja na wybranej intencji. Dwight Longenecker proponuje, by była nią walka ze złem w otaczającej nas codzienności. Dwadzieścia rozdziałów książki Różaniec. Duchowa walka o zbawienie świata odpowiada liczbie tajemnic różańcowych w każdym z nich autor zestawia tajemnicę z różnymi odmianami zła w naszym życiu.

Rozdziały rozpoczynają krótkie komentarze do fragmentów Pisma Świętego, odnoszące się do konkretnej tajemnicy różańca. Następnie przedstawione jest świadectwo z pola walki, czyli doświadczenia osób, które zetknęły się z danym rodzajem zła. W kontrze czytelnik otrzymuje rozważanie o zwycięstwie, będące świadectwem z życia Jezusa, a także jasne wskazówki do walki ze złem. Rozdziały kończą się modlitwą, zamykającą każdą dziesiątkę różańca.

Autor pokazuje, w jaki sposób nauka płynąca z Biblii została wypaczona przez współczesność jak choćby seksualna amoralność, podziały i nienawiść, przemoc, demoralizacja, materializm. Daje jednak konkretne rozwiązania i przekonuje, że modlitwa to potężny oręż. Musimy tylko wiedzieć, jak go wykorzystać. Ta książka właśnie tego uczy.

Chcąc przeciwdziałać ciemności zapalamy lamę. Zimnu rozpalamy ogień. Analogicznie też powinniśmy czynić ze złem. Najlepszym sposobem na walkę ze złem jest właśnie modlitwa, która uczy nas zauważania i doceniania dobra, piękna oraz autentyczności. Potwierdzają to święci, którzy są jednogłośni w tym twierdzeniu. Za przewodnika i dowódcę w tej walce obierają sobie Matkę Jezusa, która chroni nas i kieruje nami jako najskuteczniejszy wojownik w walce z Szatanem.

'Szatan boi się Dziewicy Maryi bardziej niż ludzi i aniołów, ale w pewnym sensie także bardziej niż samego Boga. I nie chodzi o to, że gniew, siła i nienawiść Boga są nieskończenie większe niż w wypadku Dziewicy Maryi, ponieważ jej doskonałość ma granice; chodzi przede wszystkim o to, że Szatan w swej dumie cierpi nieskończenie bardziej, gdy zostaje pokonany i ukarany przez skromną i pokorną sługę Bożą, jej pokora upokarza go bardziej niż Boża siła'. (fragment książki)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Różaniec Dwight Longenecker Różaniec Duchowa walka o zbawienie świata Dwight Longenecker Różaniec. Duchowa walka o zbawienie świata Przełożyła Magdalena Ciszewska Wydawnictwo W Drodze, Poznań 2020 Tytuł oryginału Praying the Rosary for Spiritual Warfare © Copyright by Fr. Dwight Longenecker Published by Our Sunday Visitor Publishing Division, Our Sunday Visitor, Inc. All rights reserved © Copyright for this edition by Wydawnictwo W drodze, 2020 Redaktor prowadzące – Ewa Kubiak, Justyna Olszewska Redakcja – Agnieszka Czapczyk Korekta – Monika Simińska, Agnieszka Czapczyk Skład i łamanie – pilcrow studio Konwersja do formatów epub i mobi – pilcrow studio Redakcja techniczna – Krzysztof Lorczyk OP Projekt okładki – Krzysztof Lorczyk OP Rycina na s. 2 – Robert Trossin (rycina na podstawie obrazu Guido Reni), Dziewica patrząca w prawo, 1869, ze zbiorów Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku ISBN 978-83-7906-360-4 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie I ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62 sprzedaz@wdrodze.pl www.wdrodze.pl Dedykuję Benedictowi, Madeleine, Theodore’owi i Eliasowi Wstęp Czy niepokoi cię i martwi sytuacja na świecie? Czy słysząc o okropnych czynach popełnianych przez islamskich terrory- stów, będąc świadkiem moralnego upadku ludzkości i czytając o rozpadzie małżeństwa i genderowych wojnach, rosnących nierównościach społecznych i rozdzierającej serce biedzie, zadajesz sobie pytanie: Co się, do licha, dzieje? Dowiadu- jąc się o siejących spustoszenie tsunami, trzęsieniach ziemi, powodziach i gwałtownych burzach, zastanawiasz się, czy świat zmierza do upadku? Słysząc o przerażających postę- pach biotechnologii, globalnym zanieczyszczeniu, wojnach, terroryzmie, torturach i ludobójstwie, czujesz, że ciemności zwyciężają? Czytając o aborcji, wykorzystywaniu dzieci, eu- tanazji i sprzedaży dzieci na organy do przeszczepów, czu- jesz się bezradny wobec przytłaczającego zła? Widząc wzrost przestępczości, irracjonalną wściekłość społeczną i przemoc na ulicach, z którymi politycy nic nie robią, zaczynasz się bać i jesteś zdezorientowany? Czy zastanawiasz się, jak możesz to Wstęp | 7 powstrzymać? Czy czujesz, że Szatan jest gigantycznym, wy- głodniałym i niepohamowanym monstrum i ty jesteś wobec niego bezradny? Zastanawiasz się, czy coś mógłbyś zrobić z tą zagrażającą wszystkim nienawiścią? Rzeczywistość, z którą mamy do czynienia w dzisiejszych czasach, jest przejmująca i jak wielu ludzi uważam, że będzie jeszcze gorzej. Gdy ciemność zdaje się zwyciężać, musimy pamiętać, że walka ze złem toczy się od początku czasów. I nie jest to po prostu starcie między „ciemną stroną mocy” a tymi, którzy chcą stać po stronie dobra, prawdy i piękna. Ta walka jest rzeczywista i osobista. Starodawny wąż Szatan nie jest tylko złośliwą „siłą ciemnej strony”. Jest osobo- wą duchową istotą. Święty Jan nazywa go wielkim smokiem lub „wężem starodawnym”1 (Ap 12,9), a św. Piotr przestrzega: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć” (1 P 5,8). Jezus mówi o Szatanie: „Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8,44). Szatan nie jest przeciwieństwem Boga. On jest istotą stwo- rzoną przez Boga. Tak to tłumaczy Katechizm Kościoła kato- lickiego: „Pismo Święte i Tradycja Kościoła widzą w tej istocie upadłego anioła, nazywanego Szatanem lub diabłem. Kościół naucza, że był on najpierw dobrym aniołem stworzonym przez Boga (…): »Diabeł bowiem i inne złe duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale same uczyniły się złymi«” (KKK, 391). 1 Wszystkie fragmenty Pisma Świętego cytowane za: Pismo Święte Sta- rego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Poznań 2003 (biblia.deon.pl). 8 | Różaniec. Duchowa walka o zbawienie świata Ważne jest więc, by zdać sobie sprawę, że Bóg nie stworzył zła. On nie mógł stworzyć zła. Bóg może stworzyć tylko coś, co jest dobre. By podkreślić to, że Szatan był początkowo dobrą istotą, w Starym Testamencie jest on nazywany „Jaśniejącym, Synem Jutrzenki” (Iz 14,12), a hebrajska tradycja naucza, że był on najmądrzejszym i najpiękniejszym aniołem. Zrozumieć zło Każdy wojownik musi znać swego wroga. Świadomość, że Szatan był pierwotnie najpiękniejszym aniołem, ma kluczowe znaczenie dla naszego pojmowania istoty zła. Początkowa dobroć Szatana i potem jego popadnięcie w dumę i bunt przeciwko Bogu są przykładem tego, że choć konsekwencje zła są bardzo realne, ono realnie nie istnieje. Przyjrzyjmy się ciemności i zimnu. Realnie ich doświad- czamy, ale ciemność sama w sobie nie jest realna – to brak światła. Podobnie, choć drżymy z zimna, zimno w rzeczy- wistości jest tylko brakiem ciepła. Ze złem jest tak samo, nie jest w żaden sposób konkretne czy oryginalne. Podobnie jak zimno i ciemność nie mają swojej istoty, zło jest zawsze albo brakiem dobra, prawdy i piękna, albo wypaczeniem i zniwe- czeniem dobra, prawdy i piękna. Inaczej mówiąc: Bóg stwarza i to, co stwarza, zawsze jest dobre. Szatan nie może nic stwo- rzyć. Jedyne, co może zrobić, to zniszczyć i zniweczyć dobre rzeczy, które stwarza Bóg. Tak jak pisał o Złym John Ronald Reuel Tolkien: „[On] może tylko drwić, [on] nie może stwa- rzać”. Zło jest z samej swej natury niszczycielskie, brutalne, kłamliwe, fałszywe, pokrętne i wstrętne. Jezus powiedział: „[Diabeł] od początku był zabójcą” (J 8,44). Szatan nienawi- dzi wszystkiego, co jest piękne, dobre i prawdziwe, i chce to zniszczyć. Ponieważ jest ojcem kłamstwa, będzie zakłamywał i niweczył prawdę gdziekolwiek i kiedykolwiek się ona pojawi. Wstęp | 9 Takie postrzeganie zła daje nam podstawę do walki z nim. Prowadząc walkę duchową, nie tyle będziemy walczyć ze złem samym w sobie, co z cieniami w ciemności. Sposobem na to, by pokonać ciemność, jest zapalenie lampy. Sposo- bem na to, by przezwyciężyć zimno, jest rozpalenie ognia. Dlatego zamiast walczyć z cieniami w ciemności, najlepiej pokonamy zło przez wspieranie modlitwą wszystkiego, co piękne, dobre i prawdziwe. Broń i wojownicy Zaraz po swoim chrzcie Jezus udał się na pustynię, by stoczyć walkę z odwiecznym wrogiem. I my, tak jak nasz Pan, też mu- simy uczynić walkę z wrogiem swoim priorytetem. W liście do chrześcijan w Efezie św. Paweł wznosi okrzyk wojenny: W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiast- kom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki], przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w go- towość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym poło- żeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawie- nia i miecz Ducha, to jest słowo Boże (Ef 6,10–17). Na swój sposób każdy święty potwierdzał, że być chrześcija- ninem oznacza być wojownikiem. Święty Benedykt podkreśla, że jego mnisi są przygotowywani do tego, by być żołnierza- 10 | Różaniec. Duchowa walka o zbawienie świata mi armii Pana, św. Teresa z Lisieux woła, że świętość trzeba wywalczyć mieczem. Święci, którzy mówią o potrzebie walki duchowej, zajmują większość kart tej książki. Wszyscy oni nie tylko się zgadzają, że jesteśmy zaangażowani w walkę ducho- wą, ale podkreślają też, że główną bronią jest w niej modlitwa i że najważniejszym dowódcą w tej armii jest Matka Jezusa. Święty Pio z Pietrelciny zaświadcza, że siła Szatana jest strasz- na, na szczęście Bóg złożył ten problem w ręce naszej Matki w niebie, która nas chroni i nami kieruje. Z kolei św. Ludwik Maria Grignion de Montfort naucza: Moje Ave Maria, mój Różaniec albo moja Koronka to modlitwy będące dla mnie najpewniejszym punktem oparcia w rozróż- nianiu tych, którzy są prowadzeni przez Bożego Ducha, od ludzi trwających w iluzji ducha złego. Znałem dusze, które wzlatywały, zdawać by się mogło, jak orły aż do chmur w swo- jej subtelnej kontemplacji i które, niestety, były straszliwie okłamywane przez diabła. Kiedy odkrywałem ich iluzje, za- uważałem, że odrzucały, jak gdyby to było ich niegodne, Ave Maria i Różaniec2. Maryja, Pogromczyni Szatana Najbardziej fascynujące obrazy Najświętszej Maryi Panny zawsze przedstawiają ją z  Dzieciątkiem Jezus, depczącą węża. To bezpośrednie odwołanie do przepowiedni z Księgi Rodzaju, gdy Bóg przeklina Szatana, mówiąc: „Wprowa- dzam nieprzyjaźń między ciebie i  niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3,15). Ojcowie Kościoła 2 Cyt. za: http://www.duchprawdy.com/sw_ludwik_przedziwny_sekret_ rozanca_swietego.pdf, dostęp 1.08.2019. Wstęp | 11 słusznie mówili o Najświętszej Maryi Pannie jako o „drugiej Ewie”. Podczas gdy pierwsza Ewa uległa Szatanowi, druga Ewa go pokonała. Dawna przepowiednia, mówiąca o tym, że to ona zmiażdży jego głowę, wypełnia się wtedy, gdy Jezus umiera na krzyżu, a pogrążona w rozpaczy Matka cierpi wraz z nim. Składając najwyższą ofiarę, potomek Maryi pokonuje Szatana raz na zawsze. Potem, w dwunastym rozdziale Apokalipsy św. Jana, w dramatycznej relacji widzimy, że Maryja walczy z „wielkim Smokiem barwy ognia” (Ap 12,3) i nie zostaje pokonana. Dlaczego Najświętsza Maryja Panna jest tak potężnym wojownikiem w walce z Szatanem? Dlatego, że jest on nie- zwykle dumny, a ona jest uosobieniem pokory. Wielebny Léon Cristiani w książce Znaki obecności szatana we współ- czesnym świecie pisze: Szatan boi się Dziewicy Maryi bardziej niż ludzi i aniołów, ale – w pewnym sensie – także bardziej niż samego Boga. I nie chodzi o to, że gniew, siła i nienawiść Boga są nieskoń- czenie większe niż w wypadku Dziewicy Maryi, ponieważ jej doskonałość ma granice; chodzi przede wszystkim o to, że Szatan w swej dumie cierpi nieskończenie bardziej, gdy zostaje pokonany i ukarany przez skromną i pokorną sługę Bożą, jej pokora upokarza go bardziej niż Boża siła. Ponadto zaś, ponieważ Bóg obdarzył Maryję tak wielką władzą nad szatanami, do czego często byli zmuszeni się przyznawać ustami osób opętanych, że boją się oni bardziej jednego jej westchnienia żalu nad biedną duszą niż modlitw świętych i jedna groźba z jej strony zniechęca ich bardziej niż wszystkie inne katusze3. 3 W przekładzie własnym Magdaleny Ciszewskiej – przyp. red. 12 | Różaniec. Duchowa walka o zbawienie świata Maryja okazuje się tak potężnym wojownikiem w walce z Szatanem również dlatego, że jest jedyną istotą ludzką, która ma wyjątkową relację z Bogiem. Syn Boga przyjął ciało za sprawą młodej dziewczyny z Nazaretu. Maryja została napełniona Bożą mocą w sposób unikalny i zdumiewający w wyniku tego nadprzyrodzonego zdarzenia oraz potęgi zbawczej śmierci jej Syna. Maryja była w pełni człowiekiem, ale Syn Boży wziął jej ciało i ta nadzwyczajna chwała wniebowzięcia pozwala Matce Bożej pełnić unikalną rolę w bitwie toczącej się między siłami nieba i siłami ciemności tego świata. Doświadczony długą i zaciekłą walką z Szatanem św. Ludwik de Montfort zachęca nas, by korzystać z siły różańca: Nawet jeśli jesteś na krawędzi potępienia, nawet jeśli jesteś jedną nogą w piekle, nawet jeśliś sprzedał duszę diabłu za spra- wą czarowników, którzy nakłonili cię do czarów, a nawet jeśli byłbyś heretykiem upartym jak diabeł, to prędzej czy później nawrócisz się w swym sercu i zmienisz życie, co uchroni twą duszę od wiecznego potępienia. Jeśli – zapamiętaj dobrze, co mówię – co dzień, aż do śmierci będziesz pobożne odmawiał Różaniec, dostąpisz poznania prawdy i skruchy oraz uzyskasz przebaczenie za grzechy4. Walka u boku naszej Matki Jedną z wielkich bohaterek trylogii filmowej Władca Pier- ścieni jest Eowina. To waleczna księżniczka Rohanu, która w najwspanialszej scenie walczy z czarnoksiężnikiem, jednym z demonicznych Nazguli. Gdy on usiłuje ją zaatakować, ona 4 Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Tajemnica Różańca świętego, przeł. M. Czekański, Wydawnictwo M, Kraków 2010, s. 8–9. Wstęp | 13 krzyczy: „Żaden mężczyzna mnie nie zabije”. Potem Eowina zdejmuje hełm, by pokazać, że jest kobietą, i dodaje: „Nie jestem mężczyzną”, a następnie zabija swym mieczem czar- noksiężnika. Gdy oglądałem tę scenę, wyobraziłem sobie Najświętszą Maryję Pannę jako wojowniczkę podobną do Eowiny. Kie- dy odmawiamy Różaniec, walczymy u boku naszej Matki Maryi, która jest nieustraszonym, ale delikatnym wojow- nikiem. Jej pokora jest absolutna, a jej czystość potężna. Za sprawą Różańca przechodzimy z nią przez każdą tajem- nicę zwycięstwa nad Szatanem i na każdym etapie walczymy wraz z nią ze złem. Walka u boku Maryi jest radosnym i zwycięskim zadaniem modlitwy. Bóg uczynił jej wielkie rzeczy (por. Łk 1,49) i wraz z nią możemy śpiewać: „Wielkodusznie postąpił Pan z nami: staliśmy się radośni” (Ps 126,3). Jak zobaczymy, walka w do- brej sprawie z Maryją u boku jest godnym pochwały pozy- tywnym działaniem i potężnym działaniem modlitwy. W ten sposób zapalamy światełko w ciemnościach świata i wrzuca- my iskrę Ducha Świętego do mrocznego królestwa Szatana. Powtarzanie i Różaniec O sile Różańca decyduje powtarzanie. Modlitwa polegająca na powtarzaniu wprowadza nas głębiej w medytację, utożsa- mienie i uczestnictwo w tajemnicy działania Boga w świecie. Jednak powtarzanie modlitw przynosi czasami efekt prze- ciwny do zamierzonego. Dekoncentrujemy się. Rozpraszamy się i w najgorszym wypadku Różaniec może się stać nudną rutyną i nużącym obowiązkiem. Na szczęście istnieją książki, takie jak choćby mojego autorstwa Praying the Rosary for Inner Healing (Różaniec. Modlitwa o wewnętrzne uzdrowienie), które pomagają wielu 14 | Różaniec. Duchowa walka o zbawienie świata ludziom skupić się w modlitwie różańcowej na konkretnej intencji. Popularność, jaką zyskała ta pozycja, sprawiła, że zrozumiałem, iż istnieje potrzeba napisania podobnej książki, która pomogłaby ludziom skupić się w odmawia- niu Różańca na walce ze złem. Aby tak się stało, musimy pamiętać, że modlitwa jest zawsze działaniem pozytyw- nym. Nie modlimy się tak często w intencji walki ze złem, jak w intencji wszystkiego, co piękne, dobre i prawdziwe. W modlitwie łączymy się z Bogiem w pragnieniu wspierania i działania na rzecz dobra, które On czyni w świecie, by prze- ciwstawić się fałszywemu, ciemnemu i wynaturzonemu złu. Dobrym sposobem, by zaplanować tę modlitwę, jest zoba- czyć Maryję nie tylko jako wojowniczkę, ale także jako zapra- cowaną, szczęśliwą i skutecznie działającą matkę. Jako matka jest ona nie tylko źródłem nowego życia, ale i osobą, która wstając rano, jest gotowa opiekować się swoimi dziećmi. Pra- gnie przygotować dla nich dobre jedzenie i mieć pewność, że są dobrze ubrane i szczęśliwe. Pragnie stworzyć piękny, bezpieczny i ogromnie szczęśliwy dom. Zaprasza gości i robi wszystko, by stworzyć ciepłą, wspaniałą atmosferę. Nie gde- ra, nie plotkuje i nie marudzi, że wszystko jest nie tak, lecz zakasuje rękawy i robi, co tylko się da, żeby wszystko było dobrze. Nie jest ponura, nie reaguje nerwowo ani nie sku- pia się obsesyjnie na tym, co złe. Jest pełna ufności, radości i nadziei, uwijając się, czyniąc dobro i dzieląc się swym boga- tym i twórczym życiem z innymi. Taka właśnie powinna być nasza modlitwa różańcowa jako narzędzie walki duchowej. Jesteśmy żołnierzami, towarzy- szami Maryi przywdziewającymi zbroję z błyskiem w oku oraz z pieśnią na ustach i podążającymi sprężystym krokiem. Powinniśmy też widzieć w sobie dzieci Maryi, pomagające jej w wypełnianiu obowiązków, by stworzyć szczęśliwy dom. Wstęp | 15 Prowadzimy tę walkę i budujemy ten dom z pełnym zaufa- niem, wiedząc, że jej Syn już wygrał wojnę i że teraźniejsze walki to obława na wroga, który nie chce się poddać. Jak korzystać z tej książki Dwadzieścia rozdziałów tej książki pomoże nam skoncentro- wać się na różnych aspektach walki ze złem w kontekście po- szczególnych tajemnic Różańca. Na przykład nawiedzenie św. Elżbiety ma miejsce wtedy, gdy Jezus i Jan Chrzciciel znajdują się w łonach swoich matek. Dlatego odmawiając tę tajemnicę, skupiamy się na zbrodni aborcji. Nie modlimy się jednak po prostu przeciw aborcji, lecz w intencji działaczy pro-life, gi- nekologów, rodziców oczekujących przyjścia na świat dziecka i wszystkich, którzy wspierają ciężarne kobiety znajdujące się w sytuacji kryzysowej. Modlimy się również w intencji pra- cowników klinik aborcyjnych oraz tych, którzy zostali zranie- ni przez przemoc aborcji, a także ustawodawców i prawników dążących do uchwalenia prawa chroniącego życie poczęte. W związku z tym każdy z dwudziestu rozdziałów tej książki wiąże walkę ze złem z jedną z tajemnic Różańca. Jak mówił papież św. Jan Paweł II, Różaniec niejako pulsuje życiem ludz- kim. By móc się skupić w naszej modlitwie, każdy rozdział poprzedza akapit poświęcony fragmentowi Pisma Świętego odnoszącemu się do danej tajemnicy, po nim zaś następuje rozważanie, które odkrywa powiązanie między tajemnicą Ewangelii a mroczną stroną zła, do której się ona odnosi. By zaś ułatwić medytację, przedstawiam konkretny przy- kład zła dziejącego się w naszym społeczeństwie oraz „wizję” tego, w jaki sposób owo zło może zostać pokonane za sprawą modlitwy i pozytywnego działania. Potem następuje lista intencji, w  których należy się modlić – po jednej na każdy paciorek różańca, rozdział koń- 16 | Różaniec. Duchowa walka o zbawienie świata czy się zaś zalecaną modlitwą, która następuje po modlitwie fatimskiej O mój Jezu, zamykającej każdą dziesiątkę Różańca. Różaniec. Duchowa walka o zbawienie świata został po- myślany jako modlitewnik dla autentycznych katolików. Może być wykorzystywany zarówno przez pojedyncze osoby, jak i przez grupy. Wprowadzenie Jak odmawiać Różaniec, traktując go jako narzędzie walki duchowej Różaniec jest wzorem modlitwy pomagającej głębiej rozważać życie Chrystusa. Ponieważ w swoim życiu stale walczył On ze złem, tajemnice Ewangelii wiążą się z tą walką i za sprawą tej modlitwy trzymamy się za ręce w owej walce z Jezusem i Maryją. Odmawiamy modlitwę, trzymając w ręku różaniec i wy- powiadając jedną modlitwę przy każdym paciorku. Przerwy między paciorkami różańca to czas na milczenie i rozważanie. Istnieje wiele sposobów modlenia się na różańcu, w różnych kulturach powstały w związku z tym różne zwyczaje i mo- dlitwy. Niektórzy ludzie, odmawiając Różaniec, klęczą, ja sugeruję, by odmawiać go jako narzędzie walki duchowej, siedząc wygodnie i mając zapaloną świecę przed świętym obrazem lub krzyżem. Większość ludzi zaczyna modlitwę różańcową, trzymając palce na krzyżyku, od odmówienia Wierzę w Boga. Potem następuje Modlitwa Pańska (Ojcze nasz), trzy razy Zdrowaś Jak odmawiać Różaniec, traktując go jako narzędzie walki duchowej | 19 Maryjo i Chwała Ojcu na paciorkach łączących krzyżyk z główną częścią różańca. (Na końcu książki, w Dodatku A, znajdują się teksty poszczególnych modlitw). Gdy dotrzesz do medalika łączącego te dwie grupy paciorków, sugeruję, byś się zatrzymał i poświęcił ten Różaniec walce duchowej. Wielkim duchowym wojownikiem w walce z Szatanem jest św. Michał Archanioł, więc to dobry moment, by odmówić Modlitwę do św. Michała Archanioła lub poniższą modlitwę: Za sprawą tego Różańca modlę się do błogosławionej Dziewicy Maryi, by wstawiła się za mną, moją rodziną i całym światem. Przez te modlitwy proszę św. Michała i mojego Anioła Stróża, by wspierali mnie w walce ze złem, przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Święty Jan Paweł II sugerował, by zaczynać każdą dziesiątkę Różańca od wypowiedzenia nazwy tajemnicy, a potem trzy- mania przez chwilę różańca i przypominania sobie wyda- rzeń związanych z daną tajemnicą. W tej książce znajdziesz materiał, który pomoże ci przypomnieć sobie wszystkie te wydarzenia i odnieść je do duchowej walki. Możesz czuć, że Bóg czyni wspaniałe rzeczy, gdy modlisz się w kontekście danej tajemnicy. Być może masz wraże- nie, że kieruje On twój umysł w stronę innych duchowych walk. Jeśli tak, daj sobie czas. Pozwól Duchowi Świętemu działać w twoim życiu i twoich modlitwach, wspierając opór przeciwko złu. Możesz chcieć powtórzyć daną tajemnicę. To dobrze. Możesz też chcieć przerwać odmawianie Różańca i po prostu odpocząć w Bożym świetle i pokoju, nie kończąc całej sekwencji tajemnic. To też dobrze. Niech cię prowadzi Duch Święty, pozwól mu być przewodnikiem twojej modlitwy. Możesz sądzić, że rozważania odnoszące się do walki duchowej nie odpowiadają sytuacji, w której się znajdujesz. 20 | Wprowadzenie Kontynuuj wówczas, proszę, Różaniec w intencji pokonania zła, pozwól jednak, by Bóg wykorzystał twoje modlitwy w odnie- sieniu do innych ludzi. Módl się też, proszę, w intencji niezna- nych ci osób, by mogły zatriumfować nad złem, ciemnością, strachem i nienawiścią. Wiele osób ma wątpliwości, pytania i obawy związane z wal- ką duchową. Lepiej jednak nie martwić się zbytnio o szczegóły, tylko zawierzyć. Bóg wie, co robi, i wykorzysta nasze modli- twy jako część swego wielkiego działania w świecie, nawet jeśli nie zdajemy sobie sprawy, jak owe modlitwy wpływają na zmianę sytuacji. Modląc się, miej wiarę. Bóg zawsze odpowiada na modli- twy. Zawsze coś się dzieje! Tyle tylko, że nie naszą rzeczą jest mówić, co zrobi Bóg. Jeśli modlimy się solennie, On będzie solenny w spełnianiu swych obietnic. Jak i kiedy dotrzyma On swych obietnic, to Jego sprawa! My mamy tylko patrzeć i czekać, a w końcu ujrzymy Jego potężne zwycięstwo nad złem w naszym świecie. Część I   Tajemnice radosne Rozdział pierwszy Zwiastowanie Seksualna amoralność Piękna dziewczyna zostaje nawiedzona przez Ducha Świętego i mówi po prostu: tak. W tym momencie poczyna się Bóg-człowiek. To eksta- tyczne, dające początek życiu spotkanie między błogosławioną Dziewicą Maryją i Duchem Świętym odzwierciedla moment poczęcia każdej ludzkiej istoty. W miłosnym zjednocze- niu mężczyzny i kobiety poczyna się dziecko. Poprzez to czułe i piękne zjednoczenie w sakra- mentalnym związku małżeńskim mąż i żona współdziałają z Bogiem w tworzeniu nowego życia. Ten radosny miłosny akt stworzenia jest jednym z najcenniejszych i najczystszych, które Bóg kiedykolwiek ofiarował rodzajowi ludzkiemu. (por. Łk 1,26–38) Mroczne wypaczenia W ogrodzie Eden Szatan od samego początku widział, że mąż i żona się kochają, i żywił z tego powodu do nich nienawiść. Chciał zniszczyć ich miłość. Atak na prostą, szczęśliwą i czystą miłość między mężem i żoną wciąż jest jedną z ulubionych zbrodni Szatana. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, by dzielili życie i miłość, jednak Szatan niszczy ten dar, zastawiając na nich pułapkę seksualnej amoralności i nieczystości. Lista grzechów związanych z seksualnością jest długa: seks pozamałżeński, wolne związki, cudzołóstwo, pornografia, masturbacja, prostytucja, promiskuityzm, sodomia i wszel- kie rodzaje egoistycznej nieczystości. Te zachowania są złe nie dlatego, że tak arbitralnie zadecydował Kościół katolicki. Grzechy związane z seksualną amoralnością są złem, ponie- waż wypaczają i niszczą piękny, dający życie akt małżeński. Akt seksualny z samej swej natury ma być intymnym dzie- leniem się sobą z małżonkiem. To ludzki wyraz Bożej miłości, której każdy z nas pragnie, ale zawsze szukamy drogi na skróty. Pragniemy natychmiastowej przyjemności zamiast trwałej, nieprzemijającej rozkoszy, którą daje małżeństwo. Seksual- ne grzechy wypaczają coś, co powinno być aktem wiernego oddania, i przekształcają to w działanie mające na celu ego- istyczne zaspokojenie. Kochające się, wierne sobie małżeń- stwo to jedna z najlepszych możliwości, jaką mają mężczyzna i kobieta, by osiągnąć w życiu szczęście. Ale to, że moglibyśmy być szczęśliwi, nie podoba się Szatanowi, więc ciężko i długo pracuje nad zniszczeniem jednego z najwspanialszych danych od Boga sposobów, by wieść szczęśliwe i bogate życie. Świadectwo z pola walki Michael był przystojnym dwudziestolatkiem. Przyszedł do mnie, by porozmawiać o tym, że nie może znaleźć odpo- 26 | Rozdział pierwszy wiedniej kandydatki na żonę. Jego związki trwały krótko i podczas gdy jedna część jego osobowości chciała się że- nić, druga się przed tym wzdragała. Owa mroczna strona wciąż obwiniała kobietę, z którą się spotykał, o wszystkie niepowodzenia. Wkrótce Michael opowiedział mi o swoich problemach z pornografią i o tym, że miewa przypadkowe kontakty seksualne, co stało w kontrze do tego, że pragnął znaleźć dobrą kandydatkę na żonę. Szatan może mieć silną władzę nad człowiekiem za sprawą jego skłonności do popełniania grzechów związanych ze sferą seksualną. Grzech sprawia, że taka osoba jest zdezorientowana w sprawach miłości i seksu. Jeśli wielu ludzi w populacji jest uzależnionych od seksu, wówczas całe społeczeństwo staje się egoistyczne, chore i bezpłodne. Za sprawą pornografii i rozwiązłego życia mężczyzna lub kobieta zastępują prawdziwy związek światem fantazji i przy- padkowych relacji seksualnych. Takie życie sprawia, że mają poczucie pustki, czują się winni i niezadowoleni. Pragną miłości, ale nie są w stanie stworzyć prawdziwego, czystego i trwałego związku. Ich zdeformowane i destrukcyjne za- chowania seksualne paraliżują ich zdolność do stworzenia zdrowego związku prowadzącego do zawarcia małżeństwa. Michael postanowił uporządkować swoje życie. Częścią terapii było codzienne odmawianie Różańca, przy czym skupiał się na tajemnicach radosnych. Ponieważ dotyczą one rodzinnego życia Jezusa, Duch Święty może głęboko uzdrowić naszą zepsutą i zdeformowaną seksualność. Zrozu- miawszy, jak wielkie dobro kryje się w Bożym darze miłości seksualnej, Michael był w stanie skończyć ze swoim prze- pełnionym żądzą zdeformowanym życiem i tworzyć trwały, czysty i prowadzący do małżeństwa związek. Zwiastowanie | 27 Rozważanie o zwycięstwie Gdy w zwiastowaniu rozważamy doskonałe poczęcie Jezusa, możemy zobaczyć całkowitą czystość i radość błogosławio- nej Dziewicy Maryi. Jest ona piękną młodą dziewczyną, tak naturalną i zachwycającą jak majowy dzień. Otrzymuje dar w postaci dziecka w chwili uniesienia i pełnego oddania. To czysty i wielki dar ofiarowany rodzajowi ludzkiemu przez Boga, ponieważ mamy udział w Jego życiu, miłości i świetle. Wyobraźcie sobie tę niewinność, tę obfitość i radość jako potężną siłę w świecie. To są właśnie czystość i siła Maryi – wciąż żywe poprzez odkupieńcze dzieło jej Syna. Wyobraź- cie sobie tę potężną czystość promieniującą na świat jako działanie miłości i twórczości. To piękno i siła małżeństwa między kobietą i mężczyzną, pobłogosławionego i wzrasta- jącego w sakramentalnej miłości Boga. Widzicie teraz, jak mroczna, wypaczająca i destrukcyjna jest seksualna amoralność. Grzechy związane ze sferą sek- sualną są niskie, egoistyczne, niebezpieczne i beznadziejne w porównaniu z czystością, dobrocią i radością szczęśliwego i wiernego małżeństwa. Wyobraźcie sobie dobroć i siłę, które otaczają i wspierają działających na rzecz wzmacniania i pro- mowania czystości i małżeństwa. Wskazówki do walki Na każdym paciorku różańca módl się w jednej z tych do- brych intencji: * za tych, którzy prowadzą programy czystości, * za tych, którzy uczą „teologii ciała”, * za tych, którzy pomagają innym wyjść z seksualnych uza- * za księży, którzy udzielają rad osobom wyznającym na leżnień, spowiedzi grzechy związane z seksem, 28 | Rozdział pierwszy * za tych, którzy starają się żyć w czystości, * za osoby stanu wolnego i celibatariuszy, * za uwikłanych w niezdrowe i grzeszne związki, * za kapłanów walczących z pornografią, * za kapłanów, którzy wyciągają mężczyzn i kobiety z prze- * za tych, którzy ratują mężczyzn i kobiety z pułapki pro- mysłu pornograficznego, stytucji i wykorzystywania seksualnego. Po modlitwie fatimskiej Ojcze Niebieski, przelej swoją Bożą miłość na nasz biedny, zepsuty rodzaj ludzki. Przekaż nam swoje wyobrażenie czy- stości i siły. Rozświetl mroki amoralności światłem Twojej wiecznej miłości. Napełnij nasze serca czystą miłością, abyśmy nie szukali jej w destrukcyjny sposób. Prosimy Cię o to za sprawą Króla miłości, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Zakończenie Jedną z korzyści płynących z odmawiania Różańca jako narzę- dzia duchowej walki jest to, że współpracujemy z Bogiem w jego walce ze złem w świecie. Zmienia to nie tylko świat, ale i nas. Gdy modlimy się o umocnienie dobrych działań w świecie, zmienia się nasza perspektywa. Zaczynamy dostrzegać wszyst- kie dobre rzeczy, które czyni Bóg, i wszystkie dobre dzieła, w które zaangażowany jest Jego lud. Odmawianie Różańca jako narzędzia duchowej walki sprawia, że nasz lęk przemie- nia się w nadzieję, a nasz gniew w radość. Bóg jest dobry i możemy zrozumieć, że ciemność nigdy nie pokona światła. Walczymy z duchowymi siłami niegodziwości, ale walczy- my z radością w duszy i wielką nadzieją w sercu. Za sprawą zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jesteśmy szczęśliwy- mi wojownikami, bandą braci i sióstr, których nikt nie jest w stanie pokonać. Nie znaczy to, że bitwa jest łatwa i że nie doświadczamy najstraszniejszych udręk, jednak wiemy w tym wszystkim, że ponieważ Chrystus odniósł zwycięstwo, my będziemy mieli w tym zwycięstwie udział. Zakończenie | 149 To optymistyczne podejście snuje się jak złota nić przez karty Nowego Testamentu. Pomimo prześladowań, uwięzie- nia, nieporozumień i konfliktów św. Paweł zachowuje radość: Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy na- gość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przezna- czone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniej- sze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rz 8,31–39). Dlatego zachęcam do odmawiania Różańca jako narzędzia duchowej walki nie z lękiem, gniewem czy goryczą w sercu, lecz zawsze i wszędzie z tą samą wielką radością, jakiej do- świadczyła Najświętsza Maryja Panna. W Maryi widzimy, jak wielkie rzeczy Bóg uczynił. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia (Łk 1,51–53). 150 | Różaniec. Duchowa walka o zbawienie świata W niej widzimy, że te prawdy się spełniły. W niej bitwa jest ukończona, ponieważ ona jest prekursorką tego, co Bóg uczy- ni w całej ludzkości. Bitwa może być ciężka, a wojna może trwać długo, ale z Jezusem i Maryją zawsze widać przebłysk światła w ciemności i słychać echo pieśni zwycięstwa. Dodatek A Modlitwy różańcowe Znak krzyża W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nie- ba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżo- wan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić ży- wych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na zie- Modlitwy różańcowe | 153 mi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesz- nymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na po- czątku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu (modlitwa fatimska po dziesiątce różańca) O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Witaj Królowo Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one Twoje miłosierne oczy na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! 154 | Dodatek A K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Salve Regina Salve, Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Hevae. Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. K.: Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix. W.: Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Modlitwa na zakończenie: Pod Twoją obronę Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, na- szymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Pan- no chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Modlitwa do św. Michała Archanioła Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a prze- ciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obro- ną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Dodatek B Modlitwa Ojcze nasz jako narzędzie walki duchowej Uczestniczyłem kiedyś w seminarium na temat służby wy- zwolenia, prowadzonym przez psychiatrę i pisarza Kennetha McCalla. Gdy była możliwość zadawania pytań, trzy dość podekscytowane kobiety opowiedziały doktorowi McCallowi, że w ich mieście odbył się sabat czarownic i zastanawiają się, jak się ich pozbyć. Doktor McCall był bardzo łagodnym czło- wiekiem o głębokiej duchowości. Powiedział więc spokojnie: „Z mojego doświadczenia wynika, że w większości wypadków, aby się pozbyć zła z danego miejsca, w zupełności wystarczy, by mała grupa wiernych po cichu wspólnie się pomodliła, a potem odmówiła Ojcze nasz, koncentrując się na słowach: Wybaw nas ode złego”. Uśmiechnął się i dodał: „To zwykle działa. Mają panie jeszcze jakieś pytania?”. Myślę, że panie były nieco rozczarowane. Być może ocze- kiwały pełnych dramatyzmu egzorcyzmów, z potrząsaniem głowami, lewitacjami, wodą święconą oraz niesamowitymi znakami i cudami. Modlitwa Ojcze nasz jako narzędzie walki duchowej | 157 Zapamiętałem sobie odpowiedź udzieloną przez doktora McCalla i stosuję Modlitwę Pańską jako broń przeciwko złu. Zachęcam też do tego innych. Czasem egzorcyzm jest potrzebny, ale w takim wypadku obrzęd może odprawić tylko uprawniony egzorcysta za zgodą biskupa. Wszyscy ochrzczeni chrześcijanie są natomiast powo- łani do tego, by być żołnierzami w duchowej bitwie i świadome wykorzystywanie Modlitwy Pańskiej w celu wybawienia jest praktycznym sposobem pokonania zła. Czasem zapominamy, że większość posługi Pana obejmowała Jego bitwa z Szatanem. Od momentu swego chrztu Jezus zostaje wyrzucony na pusty- nię, by stawić czoło ojcu kłamstw. Natychmiast widzimy, jak wypędza demony, uzdrawia chorych na ciele, umyśle i duszy i w końcu przez swój krzyż i zmartwychwstanie raz na zawsze depcze starodawnego wroga. On nam dał modlitwę Ojcze nasz jako broń na wojnie. Są w tej modlitwie trzy frazy, na których należy się skupić. Pierwsza to: „Odpuść nam nasze winy”. Zaczynamy od proś- by o przebaczenie naszych grzechów, co się łączy z naszym przebaczeniem skierowanym do innych. Kiedy wypowiadamy słowa: „Jako i my przebaczamy naszym winowajcom”, stajemy się przewodnikami Bożego przebaczenia, które płynie przez nas do innych. W tej dwuelementowej frazie akceptujemy przebaczenie i dlatego stajemy się kanałami Bożego przeba- czenia. To ważny pierwszy krok i odmawiając pierwszy raz Modlitwę Pańską, skupmy się na tej frazie. Kiedy łączy się to z dobrym rozeznaniem sumienia, nasze grzechy są odpusz- czone i stajemy się naczyniami przebaczenia, aby Bóg mógł działać przez nas. W ten sposób Modlitwa Pańska staje się szczerym aktem skruchy. Powinno być oczywiste, że jeśli mamy świadomość popełnienia grzechu śmiertelnego, temu wbudowanemu 158 | Dodatek B w Modlitwę Pańską aktowi żalu powinien towarzyszyć sa- krament pojednania. A jak pozostała część modlitwy działa jako broń w ducho- wej walce? Odmawiając drugi raz Modlitwę Pańską, skupiamy się na frazie: „I nie wódź nas na pokuszenie”. Słowa te wiele osób wprawiają w zakłopotanie. Dlaczego Bóg miałby nas wodzić na pokuszenie? Problem tkwi w archaicznym języku, którego używamy w bardziej tradycyjnej liturgii. „I nie wódź nas na pokuszenie” można również przetłumaczyć w inny sposób: „Odwiedź nas od pokuszenia”. Przez „pokusę” rozu- miemy nie tylko po prostu pociąg, który czujemy do grzechu, ale odnosimy to też do czynnego kuszenia nas przez Szatana. Innymi słowy: „Panie, uchroń nas przed atakiem ze strony zła” albo „Chroń nas przed ciągłym wabieniem nas przez zło. Kieruj nas ku światłu, z dala od ciemności”. Drugie odmawianie Modlitwy Pańskiej jest wyraźnie zwią- zane z trzecim. Gdy wypowiadamy słowa Ojcze nasz po raz trzeci, skupiamy się na frazie: „Zbaw nas ode złego”. To osta- teczna i najpotężniejsza modlitwa o wybawienie. Wybawienie jest po prostu wyzwoleniem z niewoli zła. Zbytnim uproszczeniem jest wyobrażanie sobie, że niewo- la Szatana zawsze przybiera formę jawnego opętania przez demony. Wielu ludzi cierpi, bo znalazło się w niewoli zła. Niektórzy tkwią w niewoli nałogu, obsesyjnych zachowań seksualnych czy uzależnienia od konkretnych grzechów. Innych zniewalają toksyczne, złe relacje międzyludzkie. Jesz- cze inni tkwią w niewoli negatywnej samooceny, destrukcyj- nych nawyków, depresji, lęku lub obaw. W tych wszystkich trudnościach może być wymiar duchowy. Złe duchy mogą uniemożliwiać nam zachowanie pełni zdrowia i duchowego dobrostanu. Dlatego możemy w bardzo cichy i zwyczajny sposób zwalczać zło przez świadome i celowe korzystanie Modlitwa Ojcze nasz jako narzędzie walki duchowej | 159 z Modlitwy Pańskiej, by uzyskać przebaczenie i je dawać, by modlić się o wolność od pokusy i o wybawienie od ciemnych mocy, które nas zniewalają. Wreszcie, z Modlitwy Pańskiej możemy korzystać nie tylko my, możemy się też modlić w intencji innych ludzi. Modlitwa w intencji innych osób, które tkwią w niewoli, i prośba do Pana o ich uwolnienie, to akt miłosierdzia. Ta modlitwa łączy nas z modlitwą Jezusa. To On tak się modlił. To o to On się modlił. Wierzę, że ten aspekt jest naj- ważniejszy i najbardziej niedoceniony. Gdy odmawia się Ojcze nasz w sposób prosty, cicho i powoli, łączymy nasze modlitwy z Jego modlitwą i tak łączy się nasza wola z Jego wolą zbawie- nia świata i wyzwolenia dusz. Dodatek C Modlitwa Zdrowaś Maryjo jako narzędzie walki duchowej Jednym z moich ulubionych katolickich obrazów jest ten przedstawiający Najświętszą Maryję Pannę trzymającą Dzie- ciątko Jezus, stojącą na kuli świata, w koronie z dwunastu gwiazd, depczącą węża i przekazującą światu różaniec. Ten obraz, odwołujący się do dwunastego rozdziału Apoka- lipsy św. Jana, oddaje majestat i moc Dziewicy Maryi i jej Syna. Oddaje też rolę, jaką odgrywają oni w bitwie ze starożytnym wrogiem, smokiem. Maryja jest wielkim wojownikiem w toczącej się bitwie i modlitwa Zdrowaś Maryjo, podzielona na frazy, może być wielkim rozważaniem i utożsamieniem z bitwami, które Maryja toczy z nami i za nas. Kiedy mówimy: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna”, uznajemy, że jej niepokalane poczęcie było zainicjowane przez wylanie łaski Bożej w jej życiu w chwili poczęcia. To owa pełnia łaski pomaga pokonać zło w świecie. To tak, jakby pustynia zła zo- stała zalana przez wody łaski Bożej. To tak, jakby ciemności Modlitwa Zdrowaś Maryjo jako narzędzie walki duchowej | 161 nocy wypełniło cudowne światło poranka. To pełnia łaski Maryi przytłacza zło jak przypływ dobroci i miłosierdzia Boga. Gdy mówimy: „Pan z Tobą”, przypomina nam to, że bitwy ze złem nigdy nie toczymy o własnych siłach, lecz „obleczeni w pełną zbroję Bożą” (por. Ef 6,11). Tylko wtedy, gdy Pan jest po naszej stronie, możemy mieć nadzieję na udział w tej bitwie. Następna fraza: „Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego Jezus”, przypomina nam, że ta modlitwa jest skoncentrowana na Jezusie. W jej centrum znajduje się potężne i błogosławione imię Jezus. Imię Jezus jest osią modlitwy. To „cicha ogniskowa”, to moment, w któ- rym skupiamy się na Jezusie jako na tym, kto pokonał Szatana raz na zawsze przez swój krzyż i zmartwychwstanie. Śpiewa- my: „Na imię Jezusa zgięło się każde kolano”, a św. Paweł na- ucza: „Na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich” (Flp 2,10). To imię Jezusa w centrum modlitwy Zdrowaś Maryjo jest tym, przed którym pierzchają demony, a Szatan zostaje rozgromiony. Później mówimy: „Zdrowaś Maryjo, Matko Boża”, i mówiąc to, przypominamy sobie, że Maryja jest Matką Boga – nie dla- tego, że Bóg Wszechmogący ma matkę, lecz dlatego, że Jezus jest Bogiem Wszechmogącym w ludzkim ciele w ludzkiej historii. To przez wcielenie Syna Boga, który przyjął ciało z Niepokalanej Dziewicy, my zostaliśmy odkupieni, a zło w naszym życiu i na świecie zostaje pokonane. Następnie wypowiadamy słowa: „Módl się za nami grzesz- nymi teraz i w godzinę śmierci naszej”. Istnieje nie tylko fizyczna śmierć naszego ciała. Dusza też może umrzeć przez grzech śmiertelny i dlatego prosimy naszą Matkę, by modliła się za nami nie tylko w godzinę naszej fizycznej śmierci, ale również wtedy, gdy stajemy w obliczu każdego innego aspektu śmierci. Zapłatą za grzech jest śmierć. Szatan i jego demony 162 | Dodatek C niosą z sobą śmierć za każdym razem, gdy się pojawiają. Oni kochają zabijać, okaleczać, wypaczać i niszczyć. Dlatego gdy prosimy Maryję o modlitwę „w godzinę śmierci”, odwołu- jemy się do jej modlitwy, by pomogła nam przezwyciężyć każdy rodzaj śmierci przez moc cudownego zmartwych- wstania jej Syna. Na koniec mówimy: „Amen”, co znaczy: „Niech się stanie”. Spis treści Wstęp — 7 Wprowadzenie Jak odmawiać Różaniec, traktując go jako narzędzie walki duchowej — 19 Część I: Tajemnice radosne Rozdział pierwszy Zwiastowanie: Seksualna amoralność — 25 Rozdział drugi Nawiedzenie: Aborcja — 31 Rozdział trzeci Narodzenie: Sztuczne zapłodnienie — 37 Rozdział czwarty Ofiarowanie: Wykorzystywanie dzieci — 43 Rozdział piąty Odnalezienie Jezusa: Tragedie nastolatków — 49 CZĘŚĆ II: Tajemnice światła Rozdział szósty Chrzest: Antychryści i fałszywe religie — 57 Rozdział siódmy Wesele w Kanie: Grzechy przeciwko małżeństwu — 63 Rozdział Ósmy Głoszenie: Choroba — 69 Spis treści | 165 Rozdział dziewiąty Przemienienie: Kłopoty z tożsamością — 75 Rozdział dziesiąty Ustanowienie Eucharystii: Podział i nienawiść wśród świętych — 81 Część III: Tajemnice bolesne Rozdział jedenasty Modlitwa w Ogrójcu: Zwątpienie, lęk i prześladowanie — 89 Rozdział dwunasty Biczowanie: Więzienie i tortury — 95 Rozdział trzynasty Cierniem ukoronowanie: Drwiny, upokorzenie i znęcanie się nad biednymi — 99 Rozdział czternasty Droga krzyżowa: Wojna, gangi i przemoc — 105 Rozdział piętnasty Śmierć Jezusa: Morderstwo, egzekucja, ludobójstwo — 111 część IV: Tajemnice chwalebne Rozdział szesnasty Zmartwychwstanie: Zanieczyszczenie środowiska i demoralizacja — 119 Rozdział SIEDEMNASTY Wniebowstąpienie: Dusze w czyśćcu — 125 Rozdział OSIEMNASTY Zesłanie Ducha Świętego: Ideologie oszustwa i kradzieży 131 Rozdział DZIEWIĘTNASTY Wniebowzięcie: Materializm — 137 Rozdział dwudziesty Ukoronowanie Maryi: Demoralizacja i potępienie ludzkości — 143 Zakończenie — 149 Dodatek A Modlitwy różańcowe — 153 Dodatek B Modlitwa Ojcze nasz jako narzędzie walki duchowej — 157 Dodatek C Modlitwa Zdrowaś Maryjo jako narzędzie walki duchowej — 161 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Druk i oprawa: Drukarnia Frąckowiak, Poznań Wydrukowano na Lux Cream 80 g, vol. 1,8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Różaniec. Duchowa walka o zbawienie świata
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: