Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00134 008672 23472889 na godz. na dobę w sumie
Rozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V - książka
Rozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V - książka
Autor: , , Liczba stron: 1440
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0474-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> rozbudowa i naprawa
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj zasady działania sieci komputerowych
i naucz się nimi administrować

W ciągu ostatnich lat sieci komputerowe stały się niemal tak powszechne, jak telefony i telewizja. Wiedza dotycząca zasad ich działania, umiejętność zarządzania nimi lub chociażby korzystania z nich jest dziś niezbędna większości użytkowników komputerów -- od korporacyjnych informatyków po entuzjastów technologii komputerowych, wdrażających je w swoich domach i małych biurach. Na szczęście wraz z rozwojem sieci ujednolicono protokoły komunikacyjne i zaimplementowano w systemach operacyjnych narzędzia niezbędne do podłączenia komputera do sieci. Nie oznacza to jednak, że korzystanie z sieci przestało być źródłem problemów.

Dzięki książce 'Rozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V' rozwiążesz wszystkie problemy, jakie kiedykolwiek napotkasz projektując sieć i administrując nią. Najnowsze wydanie tej książki, uzupełnione o wiadomości dotyczące sieci bezprzewodowych, technologii Bluetooth i Gigabit Internet oraz możliwości sieciowych systemu Windows XP, zawiera kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień związanych z sieciami komputerowymi. Czytając tę książkę poznasz strategie projektowania sieci i doboru odpowiednich urządzeń oraz protokoły wykorzystywane do realizacji poszczególnych funkcji sieci. Nauczysz się administrować siecią, kontami użytkowników oraz dbać o bezpieczeństwo danych i komputerów.

Zostań administratorem doskonałym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK Rozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V Autorzy: Scott Mueller, Terry W. Ogletree, Mark Edward Soper T³umaczenie: Piotr Pilch, Przemys³aw Szeremiota ISBN: 83-246-0474-X Tytu³ orygina³u: Upgrading and Repairing Networks (5th Edition) Format: B5, stron: 1440 DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA Poznaj zasady dzia³ania sieci komputerowych i naucz siê nimi administrowaæ CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl (cid:129) Projektowanie sieci komputerowych (cid:129) Protoko³y komunikacyjne i urz¹dzenia (cid:129) Przy³¹czanie komputerów do sieci (cid:129) Zarz¹dzanie sieci¹ W ci¹gu ostatnich lat sieci komputerowe sta³y siê niemal tak powszechne, jak telefony i telewizja. Wiedza dotycz¹ca zasad ich dzia³ania, umiejêtnoœæ zarz¹dzania nimi lub chocia¿by korzystania z nich jest dziœ niezbêdna wiêkszoœci u¿ytkowników komputerów — od korporacyjnych informatyków po entuzjastów technologii komputerowych, wdra¿aj¹cych je w swoich domach i ma³ych biurach. Na szczêœcie wraz z rozwojem sieci ujednolicono protoko³y komunikacyjne i zaimplementowano w systemach operacyjnych narzêdzia niezbêdne do pod³¹czenia komputera do sieci. Nie oznacza to jednak, ¿e korzystanie z sieci przesta³o byæ Ÿród³em problemów. Dziêki ksi¹¿ce „Rozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V” rozwi¹¿esz wszystkie problemy, jakie kiedykolwiek napotkasz projektuj¹c sieæ i administruj¹c ni¹. Najnowsze wydanie tej ksi¹¿ki, uzupe³nione o wiadomoœci dotycz¹ce sieci bezprzewodowych, technologii Bluetooth i Gigabit Internet oraz mo¿liwoœci sieciowych systemu Windows XP, zawiera kompleksowe omówienie wszystkich zagadnieñ zwi¹zanych z sieciami komputerowymi. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê poznasz strategie projektowania sieci i doboru odpowiednich urz¹dzeñ oraz protoko³y wykorzystywane do realizacji poszczególnych funkcji sieci. Nauczysz siê administrowaæ sieci¹, kontami u¿ytkowników oraz dbaæ o bezpieczeñstwo danych i komputerów. (cid:129) Topologie sieci (cid:129) Planowanie struktury sieci (cid:129) Okablowanie (cid:129) Dobór i konfiguracja urz¹dzeñ sieciowych (cid:129) Protoko³y komunikacyjne (cid:129) Sieci bezprzewodowe Wi-Fi i Bluetooth (cid:129) Poczta elektroniczna (cid:129) Protoko³y DNS i DHCP (cid:129) Zarz¹dzanie u¿ytkownikami w systemach Unix/Linux i Windows (cid:129) Drukowanie w sieci (cid:129) Ochrona sieci przed atakami z zewn¹trz Zostañ administratorem doskona³ym Spis treści O autorach ...........................................................................................27 Wprowadzenie ......................................................................................30 Część I Początek: planowanie i projektowanie sieci ........................ 35 Rozdział 1. Historia sieci komputerowych w pigułce ................................................37 Rozdział 2. Przegląd topologii sieciowych ...............................................................41 Topologie stosowane w sieciach lokalnych .............................................................................41 Topologia magistrali ..................................................................................................................42 Topologia gwiazdy ....................................................................................................................43 Topologia pierścienia .................................................................................................................45 Topologia siatki .........................................................................................................................47 Topologia hybrydowa ................................................................................................................49 Topologie łącza wspólnego i łączy izolowanych ......................................................................51 Porównanie topologii opartych na mostach i routerach .............................................................53 Tworzenie sieci wielosegmentowej i stosowane topologie .....................................................54 Łączenie segmentów sieci w obrębie budynku — sieć szkieletowa ..........................................55 Aspekty projektowania sieci wielosegmentowej .......................................................................56 Skalowalność .............................................................................................................................57 Nadmiarowość ...........................................................................................................................57 Topologia sieci wielowarstwowej ............................................................................................58 Skalowalność .............................................................................................................................59 Nadmiarowość ...........................................................................................................................59 Odporność na awarie .................................................................................................................59 Rozdział 3. Strategie projektowania sieci ................................................................61 Planowanie struktury logicznej sieci ........................................................................................62 Kim są Twoi klienci? .................................................................................................................64 Jakiego typu usługi lub aplikacje powinny być udostępnione w sieci? .....................................64 Jaki stopień niezawodności jest wymagany dla każdego połączenia sieciowego? ....................65 Dobór protokołu sieci lokalnej ..................................................................................................66 Instrumenty planowania i projektowania .................................................................................70 Pełna dokumentacja ...................................................................................................................71 Nigdy dosyć testowania .............................................................................................................72 Tworzenie zasad i procedur używania sieci ..............................................................................72 Szkolenie personelu technicznego .............................................................................................74 Nie zapominaj o budżecie (chyba że możesz sobie na to pozwolić) .........................................74 Struktura fizyczna sieci ............................................................................................................75 Planowanie zasobów ................................................................................................................75 D:DaneDrukRozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V8_druk!spis_tresci.doc 7 8 Rozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V Rozdział 4. Zarządzanie projektem i strategie modernizacji sieci .............................77 Od czego zacząć? .....................................................................................................................77 Analiza — stwierdzenie konieczności przeprowadzenia modernizacji ...................................80 Określanie wymagań i oczekiwań użytkowników .....................................................................83 Obsługa starszych aplikacji .......................................................................................................85 Zasoby wymagane do przeprowadzenia modernizacji ............................................................86 Planowanie modernizacji .........................................................................................................87 Dokumentowanie planu .............................................................................................................88 Określenie stopnia zgodności planu z firmowymi zasadami i procedurami ..............................88 Określanie celów .......................................................................................................................89 Planowanie czasu przestoju sieci ...............................................................................................90 „Kamienie milowe” i kryteria ....................................................................................................90 Procedury wycofywania ............................................................................................................91 Testowanie planu .....................................................................................................................91 Sprawdzanie konkurencyjnych produktów ................................................................................91 Projekt pilotażowy .....................................................................................................................92 Wdrażanie ................................................................................................................................93 Członkowie zespołu ...................................................................................................................93 Informowanie użytkowników ....................................................................................................94 Śledzenie postępu prac ..............................................................................................................94 Szkolenie użytkowników .........................................................................................................94 Na zakończenie: spisz, co zostało wykonane i dlaczego .........................................................95 Inne zagadnienia dotyczące modernizacji ................................................................................95 Rozdział 5. Ochrona sieci: metody zapobiegania zagrożeniom ..................................97 Stabilizacja napięcia i zasilacze awaryjne UPS (Uninterruptible Power Supplies) .................97 Energia to pieniądze ..................................................................................................................98 Interfejs ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) a niezależne systemy zasilaczy awaryjnych UPS .................................................................100 Urządzenia sieciowe ................................................................................................................102 Monitorowanie sieci ...............................................................................................................102 Kopie zapasowe stacji roboczych i serwerów ........................................................................103 Nośniki archiwizujące — taśmy, dyski optyczne i twarde ......................................................105 Harmonogram wykonywania kopii zapasowych .....................................................................107 Przechowywanie kopii zapasowej w innej fizycznej lokalizacji .............................................109 Regularna konserwacja ..........................................................................................................110 Tworzenie nadmiarowości w sieci .........................................................................................111 Planowanie przywracania pracy sieci ....................................................................................111 Szacowanie kosztu metod ochrony ........................................................................................112 Część II Fizyczne komponenty sieci ............................................... 113 Rozdział 6. Okablowanie sieciowe: kable, złącza, koncentratory i inne komponenty sieciowe ................................................................115 Okablowanie strukturalne ......................................................................................................115 Obszar roboczy ........................................................................................................................116 Struktura okablowania szkieletowego .....................................................................................117 Struktura okablowania poziomego ..........................................................................................119 Szafa telekomunikacyjna .........................................................................................................119 Ważne definicje ......................................................................................................................119 Typy kabli ..............................................................................................................................124 Skrętka .....................................................................................................................................124 Kable koncentryczne ...............................................................................................................129 Światłowody ............................................................................................................................133 Terminatory i połączenia .......................................................................................................137 Zaciskanie ................................................................................................................................138 Styk uzyskany poprzez zdjęcie izolacji ...................................................................................138 8 D:DaneDrukRozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V8_druk!spis_tresci.doc Spis treści 9 Modularne gniazda i wtyczki ...................................................................................................138 Konfiguracje par wtyczek modularnych ..................................................................................139 Typy powszechnie stosowanych gniazdek ..............................................................................139 Krosownice ..............................................................................................................................141 Końcówki światłowodów ........................................................................................................142 Łączenie światłowodów ...........................................................................................................144 Krosownice światłowodowe ....................................................................................................145 Ogólne zalecenia dotyczące światłowodów ............................................................................145 Złącza SFF (Small Form Factor) .............................................................................................146 Pomieszczenia telekomunikacyjne ........................................................................................146 Okablowanie „przenośnych” biur ............................................................................................147 Punkty konsolidacyjne .............................................................................................................147 Ogólne specyfikacje podsystemu okablowania poziomego ....................................................147 Dokumentowanie i zarządzanie instalacją ...............................................................................147 Rekordy ...................................................................................................................................148 Rysunki ....................................................................................................................................149 Zlecenia ....................................................................................................................................149 Raporty ....................................................................................................................................149 Rozdział 7. Karty sieciowe ...................................................................................151 Wybór typu magistrali sprzętowej .........................................................................................151 ISA ...........................................................................................................................................153 PCI ...........................................................................................................................................154 PCMCIA ..................................................................................................................................155 CardBus ...................................................................................................................................156 Różne karty, inne szybkości ....................................................................................................157 Terminatory i złącza kabli sieciowych ....................................................................................158 Założenia WfM (Wired for Management) .............................................................................158 Universal Network Boot ..........................................................................................................159 Asset Management ...................................................................................................................159 Power Management .................................................................................................................159 Remote Wake-Up ....................................................................................................................160 Czy warto stosować karty sieciowe zgodne z technologią WOL? ..........................................162 Systemy z wieloma kartami ...................................................................................................162 Równoważenie obciążenia i nadmiarowe kontrolery sieci ....................................................163 Sterowniki programowe .........................................................................................................164 Packet Driver ...........................................................................................................................164 ODI (Open Data-Link Interface) .............................................................................................165 NDIS (Network Driver Interface Specification) ......................................................................165 Sygnały IRQ i porty wejścia-wyjścia .....................................................................................166 Sygnały IRQ ............................................................................................................................166 Podstawowe porty I/O (wejścia-wyjścia) ................................................................................169 Rozwiązywanie problemów z kartami sieciowymi ...............................................................170 Sprawdzanie konfiguracji karty sieciowej w systemie Linux .................................................171 Monitorowanie diod karty sieciowej — diody aktywności i diody połączenia .......................173 Zastosowanie programu diagnostycznego karty ......................................................................175 Konflikty konfiguracji .............................................................................................................175 Sprawdzanie konfiguracji sieciowej komputera ......................................................................177 Konieczne kroki zapobiegawcze .............................................................................................177 Rozdział 8. Przełączniki sieciowe ..........................................................................179 Zasada działania przełączników .............................................................................................180 Dzielenie domeny kolizyjnej ...................................................................................................182 Przełączniki sieci Ethernet działające w trybie pełnego dupleksu ...........................................183 Tworzenie sieci szkieletowych przy użyciu przełączników ....................................................185 Rodzaje przełączników ..........................................................................................................188 Przełączniki bezzwłoczne ........................................................................................................188 Przełączniki buforujące ...........................................................................................................188 D:DaneDrukRozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V8_druk!spis_tresci.doc 9 10 Rozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V Przełączniki warstwy trzeciej ..................................................................................................189 Zastosowanie przełącznika w niewielkim biurze ....................................................................191 Przełączniki piętrowe i modularne ..........................................................................................191 Diagnostyka i zarządzanie przełącznikami ................................................................................191 Rozdział 9. Sieci wirtualne VLAN ..........................................................................193 Sieci wirtualne VLAN i topologie sieci .................................................................................193 Przełączanie oparte na ramkach sieciowych ..........................................................................195 Znakowanie niejawne i jawne ................................................................................................197 Znakowanie niejawne ..............................................................................................................197 Znakowanie jawne ...................................................................................................................198 Sieci wirtualne VLAN oparte na adresach MAC ....................................................................199 Sieci wirtualne VLAN oparte na typie protokołu ....................................................................199 Zastosowanie znakowania jawnego w sieciach szkieletowych ...............................................200 Standardy IEEE dla wirtualnych sieci lokalnych ...................................................................202 Jakiego typu przełącznik zastosować? ...................................................................................204 Rozdział 10. Routery ..............................................................................................207 Do czego służą routery? .........................................................................................................207 Hierarchiczna organizacja sieci ...............................................................................................208 Zastosowanie zabezpieczeń .....................................................................................................209 Różnica pomiędzy protokołami routowalnymi i protokołami trasowania .............................210 Kiedy jest konieczne zastosowanie routera? ..........................................................................211 Zwiększanie rozmiarów sieci lokalnych ..................................................................................212 Delegowanie uprawnień administracyjnych dla sieci lokalnych .............................................216 Łączenie oddziałów firmy .......................................................................................................217 Zastosowanie routera do ochrony sieci — translacja adresów i filtrowanie pakietów ............218 Porty routerów i połączenia z nimi ........................................................................................219 Konfigurowanie routerów ......................................................................................................220 Typy obudów routerów ..........................................................................................................222 Zastosowanie routerów w sieciach rozległych WAN ..............................................................224 Routery a internet ....................................................................................................................224 Rozdział 11. Urządzenia NAS i sieci SAN .................................................................227 Porównanie lokalnych i sieciowych urządzeń masowych .....................................................229 Zastosowanie technologii NAS (Network Attached Storage) .................................................229 Zastosowanie sieci SAN (Storage Area Network) ..................................................................230 Urządzenia NAS ....................................................................................................................231 Gotowe urządzenia sieciowe ...................................................................................................232 Protokoły technologii NAS ......................................................................................................233 Ograniczenia pojemnościowe technologii NAS — przepustowość i przestrzeń dyskowa ......233 Sieci SAN ...............................................................................................................................235 Technologie SAN i NAS — ich połączenie i podobieństwa ...................................................236 Zastosowanie protokołu Fibre Channel w roli protokołu transportowego ..............................236 Rodzaje kodowania danych w sieciach opartych na protokole Fibre Channel ........................237 Podstawowe sieci SAN: pętla z arbitrażem ...........................................................................239 Inicjalizacja pętli ......................................................................................................................241 Arbitraż dostępu do pętli .........................................................................................................243 Zastosowanie w sieciach SAN przełączników strukturalnych (ang. Fabric Switches) .........244 Połączona topologia pętli i przełączników ..............................................................................247 Sieci IP SAN a iSCSI .............................................................................................................249 Jakiego typu urządzenia NAS i sieci SAN powinno się stosować? .......................................251 10 D:DaneDrukRozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V8_druk!spis_tresci.doc Spis treści 11 Część III Protokoły sieciowe niskiego poziomu ............................... 255 Rozdział 12. Przyjęte przez IEEE standardy sieci LAN i MAN ....................................257 Czym jest komitet standardów sieci LAN i MAN? ...............................................................258 Standardy IEEE 802: ogólne pojęcia i architektura .................................................................259 IEEE 802.1: mostkowanie i zarządzanie .................................................................................261 IEEE 802.2: sterowanie łączem logicznym .............................................................................262 IEEE 802.3: metoda dostępu CSMA/CD ................................................................................262 IEEE 802.4: metoda dostępu Token-Bus oraz IEEE 802.5: metoda dostępu Token-Ring ......263 IEEE 802.7: zalecane praktyki w szerokopasmowych sieciach lokalnych ..............................264 IEEE 802.10: bezpieczeństwo .................................................................................................264 IEEE 802.11: sieci bezprzewodowe ........................................................................................264 Pozyskiwanie dokumentacji standardów IEEE 802 za darmo ...............................................265 Rozdział 13. Ethernet, uniwersalny standard ...........................................................267 Krótka historia Ethernetu .......................................................................................................268 Ile różnych rodzajów Ethernetu istnieje? .................................................................................269 Kolizje: czym są CSMA/CA i CSMA/CD? ...........................................................................272 Algorytm oczekiwania .............................................................................................................275 Definiowanie domen kolizyjnych — magistrale, koncentratory i przełączniki ......................276 Ograniczenia tradycyjnych topologii sieci Ethernet ..............................................................277 Czynniki ograniczające możliwości technologii ethernetowych .............................................278 Urządzenia połączeń międzysieciowych i długości segmentów przewodów ..........................278 Reguła 5-4-3 ............................................................................................................................279 Stosowanie topologii magistrali .............................................................................................279 Stosowanie topologii gwiazdy ...............................................................................................280 Hybrydowe topologie sieci LAN ...........................................................................................282 Drzewo .....................................................................................................................................282 Gwiazda hierarchiczna .............................................................................................................283 Stosowanie sieci szkieletowych na poziomie korporacji .......................................................284 Ramki sieci Ethernet ..............................................................................................................285 XEROX PARC Ethernet i Ethernet II .....................................................................................286 Standard 802.3 .........................................................................................................................287 Standard sterowania łączem logicznym (LLC), 802.2 ............................................................287 Standardy Fast Ethernet (IEEE 802.3u) i Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) ...........................290 Fast Ethernet ............................................................................................................................290 Gigabit Ethernet .......................................................................................................................293 Standard 10Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae) ..........................................................................294 Problemy w sieciach Ethernet ................................................................................................296 Wskaźniki liczby kolizji ..........................................................................................................296 Typy kolizji ..............................................................................................................................297 Odstępy próbkowania ..............................................................................................................298 Ograniczanie liczby kolizji ......................................................................................................299 Błędy w sieci Ethernet ...........................................................................................................300 Wykrywanie prostych błędów .................................................................................................300 Zła wartość FCS lub niedopasowana ramka ............................................................................301 Krótkie ramki ...........................................................................................................................302 Olbrzymie i niezrozumiałe ramki ............................................................................................303 Błędy wielokrotne ....................................................................................................................304 Fala rozgłaszań ........................................................................................................................304 Monitorowanie wystąpień błędów .........................................................................................304 D:DaneDrukRozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V8_druk!spis_tresci.doc 11 12 Rozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V Część IV Połączenia wydzielone i protokoły sieci WAN .................... 307 Rozdział 14. Połączenia telefoniczne ......................................................................309 Protokół punkt-punkt (PPP) oraz protokół IP dla łączy szeregowych (SLIP) .......................310 Protokół IP dla łączy szeregowych (SLIP) ............................................................................312 Protokół punkt-punkt (PPP) ...................................................................................................314 Ustanawianie połączenia: protokół sterowania łączem (LCP) ................................................317 Protokoły kontroli sieci (NCP) ................................................................................................320 Konfigurowanie połączenia telefonicznego w Windows XP Professional ............................320 Kiedy połączenie telefoniczne jest zbyt wolne ......................................................................322 Rozdział 15. Połączenia wydzielone ........................................................................325 Linie dzierżawione .................................................................................................................326 System T-carrier ......................................................................................................................328 Częściowe T1 ...........................................................................................................................329 Diagnozowanie problemów w usługach T-carrier ...................................................................329 Sieci ATM ..............................................................................................................................331 Ramki ATM .............................................................................................................................332 Połączenia ATM ......................................................................................................................334 Model architektury ATM (model B-ISDN/ATM) ...................................................................335 Emulacja sieci LAN (LANE) ..................................................................................................338 Kategorie usług ATM ..............................................................................................................339 Znaczenie interfejsów Frame Relay i X.25 .............................................................................341 Nagłówek w sieci Frame Relay ...............................................................................................342 Sygnalizacja przeciążenia sieci ................................................................................................344 Mechanizm sygnalizacji lokalnego interfejsu zarządzającego (LMI) .....................................345 Stosowanie wirtualnych obwodów komutowanych (SVC) .....................................................345 Możliwe problemy w sieciach Frame Relay ............................................................................346 Rozdział 16. Technologie cyfrowych linii abonenckich (DSL) ....................................349 Modemy DSL i modemy kablowe .........................................................................................350 Różnice topologiczne pomiędzy technologiami sieci kablowych i DSL .................................351 Krótkie wprowadzenie do publicznych komutowanych sieci telefonicznych .........................354 xDSL ........................................................................................................................................355 Przyszłość technologii DSL ...................................................................................................362 Rozdział 17. Stosowanie modemów kablowych .......................................................363 Działanie modemów kablowych ............................................................................................364 Przekazywanie adresów IP dla modemów kablowych ............................................................365 Systemy modemów kablowych pierwszej generacji ...............................................................367 Różnice w działaniu modemów kablowych i szerokopasmowych modemów dostępowych xDSL .........................................................367 Specyfikacja DOCSIS (Data Over Cable Service and Interface Specification) ....................369 Modem kablowy czy DSL? ....................................................................................................370 Część V Protokoły sieci bezprzewodowych ..................................... 371 Rozdział 18. Wprowadzenie do sieci bezprzewodowych ............................................373 Przyczyny rozprzestrzeniania się sieci bezprzewodowych ....................................................375 Punkty dostępowe i sieci ad hoc ............................................................................................377 Sieci ad hoc ..............................................................................................................................378 Stosowanie punktów dostępowych jako elementów pośredniczących w komunikacji bezprzewodowej ...........................................................................................379 Technologie fizycznego przesyłania danych .........................................................................382 Kluczowanie częstotliwości kontra widmo rozproszone .........................................................382 12 D:DaneDrukRozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V8_druk!spis_tresci.doc Spis treści 13 Standard sieci bezprzewodowych IEEE 802.11 ....................................................................384 Warstwa fizyczna .....................................................................................................................384 Warstwa MAC .........................................................................................................................385 Inne usługi realizowane w warstwie fizycznej ........................................................................387 Źródła zakłóceń w sieciach bezprzewodowych .....................................................................387 Rozdział 19. Pionier technologii Wi-Fi: standard IEEE 802.11b ................................389 Składniki bezprzewodowej sieci opartej na standardach 802.11 ...........................................389 Standard 802.11b — pierwszy, lecz już przestarzały ............................................................390 Kanały 802.11b/g .....................................................................................................................390 Niestandardowe rozszerzenia standardu 802.11b ....................................................................390 Czego wymagać od punktu dostępowego? ...............................................................................391 Ograniczenia zasięgu ...............................................................................................................395 Firewalle ..................................................................................................................................395 Punkty dostępowe z obsługą technologii VPN ........................................................................396 Czy potrzebujesz sieci bezprzewodowej? ..............................................................................396 Łączenie sieci bezprzewodowej z przewodową siecią LAN .................................................397 Punkty dostępowe pracujące w trybie dualnym .....................................................................398 Dlaczego technologia Wi-Fi? .................................................................................................399 Rozdział 20. Szybsza usługa: standard IEEE 802.11a ..............................................401 Przegląd standardu IEEE 802.11a ..........................................................................................402 Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia .....................................................................402 Zwiększona przepustowość w paśmie 5,4 GHz .......................................................................403 Modulacja sygnału w przypadku standardu 802.11a ...............................................................404 Kanały standardu 802.11a .......................................................................................................405 Niestandardowe rozszerzenia standardu 802.11a ....................................................................405 Stosowanie sieci bezprzewodowych w miejscach publicznych ..............................................405 Problem bezpieczeństwa ..........................................................................................................407 Porównanie standardów 802.11a, 802.11b i 802.11g ............................................................407 Rozdział 21. Standard IEEE 802.11g ......................................................................409 Przegląd standardu 802.11g ...................................................................................................410 Instalacja routera Linksys Wireless-G Broadband Router .....................................................412 Instalacja i konfiguracja karty sieci bezprzewodowej ...........................................................423 Zastosowanie instalacyjnego dysku CD ..................................................................................424 Zastosowanie narzędzia Kreator sieci bezprzewodowej systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 ..................................................................................................427 Niestandardowe rozszerzenia standardu IEEE 802.11g ........................................................430 Zwiększanie wydajności sieciowej za pomocą dwupasmowej technologii bezprzewodowej .....................................................432 Który protokół bezprzewodowy jest przeznaczony dla Ciebie? ............................................433 Rozdział 22. Bezprzewodowa technologia Bluetooth ................................................435 Grupa Bluetooth SIG (Special Interest Group) ......................................................................437 Ogólny przegląd technologii Bluetooth .................................................................................437 Sieci piconet i scatternet ........................................................................................................439 Sieci piconet .............................................................................................................................440 Sieci scatternet .........................................................................................................................441 Tryby pracy urządzeń Bluetooth ............................................................................................443 Łącza SCO i ACL ..................................................................................................................443 Łącza SCO ...............................................................................................................................444 Łącza ACL ...............................................................................................................................444 Pakiety Bluetooth .....................................................................................................................444 Czym są profile Bluetooth? ....................................................................................................446 Profil podstawowy GAP ..........................................................................................................447 Profil Service Discovery Application ......................................................................................449 D:DaneDrukRozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V8_druk!spis_tresci.doc 13 14 Rozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V Profile telefonów bezprzewodowych oraz komunikacji wewnętrznej ....................................449 Profil portu szeregowego .........................................................................................................450 Profil słuchawki .......................................................................................................................450 Profil połączeń telefonicznych ................................................................................................450 Inne profile Bluetooth ..............................................................................................................451 Bluetooth to więcej niż protokół komunikacji bezprzewodowej ...........................................453 Rozdział 23. Zabezpieczenia i inne technologie bezprzewodowe ...............................455 Komunikatory i urządzenia przenośne ...................................................................................455 Porównanie urządzeń mobilnych .............................................................................................456 Osobiste asystenty cyfrowe BlackBerry ..................................................................................457 Bezpieczeństwo komunikacji bezprzewodowej .....................................................................458 WEP .........................................................................................................................................458 Mechanizmy Wired Protected Access (WPA) i WPA2 oraz standard 802.11i .......................461 Jak dobrze znasz użytkowników swojej sieci? ........................................................................465 Sieci osobiste (PAN) ..............................................................................................................466 Część VI Sieci LAN i WAN, usługi, protokoły i aplikacje .................. 469 Rozdział 24. Przegląd zestawu protokołów TCP/IP ..................................................471 TCP/IP i referencyjny model OSI ..........................................................................................472 TCP/IP: zbiór protokołów, usług i aplikacji ............................................................................473 TCP/IP, IP i UDP .....................................................................................................................474 Inne protokoły pomocnicze .....................................................................................................475 Internet Protocol (IP) .............................................................................................................476 IP jest bezpołączeniowym protokołem transportowym ...........................................................477 IP jest protokołem bez potwierdzeń ........................................................................................477 IP nie zapewnia niezawodności ...............................................................................................478 IP zapewnia przestrzeń adresową dla sieci ..............................................................................478 Jakie funkcje realizuje IP? .......................................................................................................479 Nagłówek datagramu IP ..........................................................................................................479 Adresowanie IP ........................................................................................................................482 Address Resolution Protocol — zamiana adresów IP na adresy sprzętowe ..........................494 Proxy ARP ...............................................................................................................................499 Reverse Address Resolution Protocol (RARP) .......................................................................500 Transmission Control Protocol (TCP) ...................................................................................500 TCP tworzy niezawodne sesje połączeniowe ..........................................................................501 Zawartość nagłówka TCP ........................................................................................................501 Sesje TCP .................................................................................................................................503 Problemy z bezpieczeństwem sesji TCP .................................................................................510 User Datagram Protocol (UDP) .............................................................................................511 Dane nagłówka UDP ...............................................................................................................511 Współpraca pomiędzy UDP i ICMP ........................................................................................512 Porty, usługi i aplikacje ..........................................................................................................513 Porty zarezerwowane ...............................................................................................................514 Porty zarejestrowane ................................................................................................................514 Internet Control Message Protocol (ICMP) ...........................................................................515 Typy komunikatów ICMP .......................................................................................................515 Rozdział 25. Podstawowe usługi i aplikacje TCP/IP ................................................519 File Transfer Protocol (FTP) ..................................................................................................520 Porty i procesy FTP .................................................................................................................521 Przesyłanie danych ..................................................................................................................522 Polecenia protokołu FTP .........................................................................................................523 Odpowiedzi serwera na polecenia FTP ...................................................................................525 Użycie klienta FTP z wierszem poleceń w Windows ..............................................................526 14 D:DaneDrukRozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V8_druk!spis_tresci.doc Spis treści 15 Użycie FTP w Red Hat Linux .................................................................................................532 Zastosowanie klienta FTP z wierszem poleceń w Red Hat Linux ...........................................533 Trivial File Transfer Protocol (TFTP) .....................................................................................536 Protokół Telnet .......................................................................................................................537 Czym jest wirtualny terminal sieciowy i NVT ASCII? ...........................................................538 Polecenia protokołu Telnet i negocjacja opcji .........................................................................539 Telnet a autoryzacja .................................................................................................................543 Korzystanie z protokołów Telnet i FTP za firewallem ..........................................................544 R-utilities ................................................................................................................................544 Sposób autoryzacji tradycyjnych R-utilities przy dostępie do zasobów sieciowych ...............545 Narzędzie rlogin .......................................................................................................................546 Użycie rsh ................................................................................................................................548 Użycie rcp ................................................................................................................................550 Użycie rwho .............................................................................................................................551 Użycie ruptime .........................................................................................................................551 Program finger .......................................................................................................................552 Inne usługi i aplikacje korzystające z TCP/IP .......................................................................554 Bezpieczne usługi sieciowe .....................................................................................................555 Rozdział 26. Protokoły poczty internetowej: POP3, SMTP oraz IMAP .......................557 Jak działa SMTP ....................................................................................................................558 Model SMTP ...........................................................................................................................560 Rozszerzenia usługi SMTP ......................................................................................................561 Polecenia SMTP i kody odpowiedzi ........................................................................................561 Kody odpowiedzi SMTP .........................................................................................................564 Łączymy wszystko razem ......................................................................................................565 Post Office Protocol (POP3) ..................................................................................................566 Stan AUTORYZACJA ............................................................................................................567 Stan TRANSAKCJA ...............................................................................................................567 Stan AKTUALIZACJA ...........................................................................................................568 Internet Message Access Protocol w wersji 4 (IMAP4) ........................................................568 Protokoły transportowe ............................................................................................................569 Polecenia klienta ......................................................................................................................570 Znaczniki systemowe ...............................................................................................................570 Pobieranie nagłówka i treści przesyłki ....................................................................................570 Formatowanie danych ..............................................................................................................571 Nazwa skrzynki odbiorczej użytkownika i innych skrzynek ...................................................571 Polecenia uniwersalne .............................................................................................................571 Pozostałe polecenia IMAP .......................................................................................................572 Rozdział 27. Narzędzia diagnostyczne dla sieci TCP/IP ...........................................575 Sprawdzanie konfiguracji systemu komputera ......................................................................575 Użycie polecenia hostname i poleceń pokrewnych .................................................................576 Kontrola konfiguracji za pomocą poleceń ipconfig i ifconfig .................................................577 Użycie narzędzi ping i traceroute do sprawdzenia połączenia ................................................582 Polecenie ping ........................................................................................................................582 Użycie ping w systemach uniksowych i w Linuksie ...............................................................583 Polecenie traceroute .................................................................................................................587 Polecenia netstat i route ...........................................................................................................591 Polecenie arp ............................................................................................................................598 Polecenie tcpdump ...................................................................................................................599 Program WinDump ..................................................................................................................601 Użycie polecenia nslookup do wyszukiwania problemów z tłumaczeniem nazw .................603 Inne użyteczne polecenia .......................................................................................................604 Naprawianie połączenia sieciowego w Windows XP ............................................................606 D:DaneDrukRozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V8_druk!spis_tresci.doc 15 16 Rozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V Rozdział 28. Protokoły BOOTP i Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) .........607 Czym jest BOOTP? ................................................................................................................607 Format pakietu BOOTP ...........................................................................................................608 Mechanizm żądań i odpowiedzi BOOTP ................................................................................611 Informacje BOOTP specyficzne dla producenta .....................................................................612 Pobieranie systemu operacyjnego ............................................................................................615 Krok dalej niż BOOTP — DHCP ..........................................................................................615 Format pakietu DHCP oraz opcje dodatkowe .........................................................................618 Wymiana komunikatów między klientem i serwerem DHCP .................................................620 Instalacja i konfiguracja serwera DHCP w Windows 2000/2003 ..........................................625 Instalacja usługi serwera DHCP w Windows 2000 lub Server 2003 .......................................625 Autoryzacja serwera ................................................................................................................626 Użycie menu Akcja w MMC ...................................................................................................627 Konfiguracja serwera DHCP i opcji zakresu ...........................................................................633 Obsługa klientów BOOTP .......................................................................................................636 Uaktywnianie agenta pośredniczącego DHCP ........................................................................637 Czym jest klaster DHCP ..........................................................................................................639 Rozważania na temat DHCP w dużych sieciach lub w sieciach korzystających z routingu ..............................................................................640 Jak DHCP współpracuje z Microsoft Dynamic Domain Name Service (DNS) ......................640 Rezerwacje i wykluczenia .......................................................................................................642 Co to jest APIPA? ....................................................................................................................644 Rozwiązywanie problemów z Microsoft DHCP .....................................................................646 Zarządzanie rejestrowaniem ....................................................................................................646 Użycie DHCP w Red Hat Linux ............................................................................................648 Demon serwera DHCP ............................................................................................................648 Agent przekazujący DHCP ......................................................................................................650 Konfigurowanie usług DHCP na routerach i punktach dostępowych WAP ...........................650 Blokowanie połączeń nieautoryzowanych przez filtrowanie adresów fizycznych ..................652 Rozdział 29. Wyszukiwanie nazw sieciowych ...........................................................655 Adresy fizyczne a adresy logiczne protokołów .....................................................................656 NetBIOS .................................................................................................................................657 Plik lmhosts .............................................................................................................................657 Windows Internet Name Service .............................................................................................661 Instalacja i konfiguracja WINS w Windows 2000 i 2003 Server ..........................................667 Zarządzanie serwerem WINS w Windows 2000 .....................................................................668 Zarządzanie usługą WINS w Windows Server 2003 ...............................................................673 Korzystanie z polecenia netsh do zarządzania serwerem WINS .............................................673 Nazwy w TCP/IP ...................................................................................................................675 Plik hosts ..................................................................................................................................677 Domain Name System .............................................................................................................678 Konfigurowanie klienta DNS ..................................................................................................685 Wykorzystanie nslookup .........................................................................................................686 Dynamiczny DNS .......................................................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: