Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00254 006185 21547723 na godz. na dobę w sumie
Rozdział 1. Samorząd terytorialny uczestnikiem na rynku finansowym - ebook/pdf
Rozdział 1. Samorząd terytorialny uczestnikiem na rynku finansowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 51
Wydawca: CeDeWu Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7941-035-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka prezentuje obszerne i kompleksowe omówienie usług bancassurance adresowanych do samorządu terytorialnego i świadczącej ją organizacji bancassurance. Należy podkreślić unikalność rozważań na temat możliwości wykorzystania tej usługi w polskim samorządzie terytorialnym; monografia ta jest jednym z pierwszych tak kompleksowych opracowań na temat bancassurance w sektorze samorządu terytorialnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział 1. Samorząd terytorialny uczestnikiem na rynku finansowym Recenzneci: prof. dr hab. Beata Filipiak, prof. dr hab. inż. Dorota Korenik © Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Za bro nio ne jest ko pio wa nie, prze twa rza nie i roz po wszech nia nie w ja kim kol wiek ce lu oraz po sta ci bez pi sem nej zgo dy au to ra i wy daw cy. Wy daw nic two Ce De Wu oraz au tor do ło ży li wszel kich sta rań, aby tre ści za war te w ni niej szej pu- bli ka cji by ły kom plet ne i rze tel ne. Nie bio rą jed nak od po wie dzial no ści za ich wy ko rzy sta nie ani za zwią za ne z tym ewen tu al ne na ru sze nie praw au tor skich oraz za skut ki dzia łań wy ni kłe z wy ko- rzy sta nia in for ma cji za war tych w książ ce. Projekt okładki: Agnieszka Natalia Bury DTP: CeDeWu Sp. z o.o. Wydanie I papierowe, Warszawa 2006 ISBN 978-83-60089-09-5 Wydanie I elektroniczne, Warszawa 2013 ISBN 978-83-7941-035-4 (Rozdział 1) Wy daw ca: CeDeWu Sp. z o.o. 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 47/49 e-mail: cedewu@cedewu.pl Redakcja wydawnictwa: (4822) 374 90 20 lub 22 Fax: (4822) 827 38 89 Księgarnia Ekonomiczna 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 47 Tel.: (4822) 396 15 00...01 Fax: (4822) 827 38 89 Ekonomiczna Księgarnia Internetowa www.cedewu.pl www.4books.pl Made in Poland Spis treści Wykaz stosowanych skrótów i ważniejszych oznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Rozdział I Jednostka samorządu terytorialnego uczestnikiem na rynku finansowym. . . . . . . . . . 9 1.1. Specyfika JST jako jednostki gospodarującej (w zarysie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.2. Specyfika finansowa JST – w aspekcie dochodów i wydatków . . . . . . . . . . . . . . 11 1.3. Ryzyko w działalności JST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Rozdział II Usługa bancassurance jako metoda kompleksowego rozwiązywania problemów Finansowych JST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.1. Określenie potencjalnych obszarów wykorzystania usługi bancassurance. . . . . . 37 2.2. Potencjalne usługi finansowania potrzeb bieżących JST przez „organizację bancassurance” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.2.1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.2.2. Kasowa obsługa budżetu samorządowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.2.3. Factoring i usługi zabezpieczające z nim związane . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.3. Potencjalne usługi finansowania potrzeb rozwojowych JST przez „organizację bancassurance” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2.3.1. Długoterminowe kredytowanie inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2.3.2. Leasing komunalny.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 2.3.3. Emisja obligacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 2.3.4. Emisja obligacji przychodowych jako szczególna forma emisji obligacji . . . 71 www.cedewu.pl 3 Hanna Kociemska – Usługa bancassurance dla JST 2.3.5. Sekurytyzacja aktywów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 2.3.6. Usługa typu project finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 2.4. Podsumowanie i wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Rozdział III Stan i uwarunkowania rozwoju bancassurance po stronie podażowej. Implikacje dla rozwoju usługi bancassurance oferowanej JST . . . . . . . . . . . . . . . . 105 3.1. Usługa bancassurance – definicja, zakres, forma świadczenia usługi dla JST. . . . . 105 3.2. Konsolidacja obszarów działalności bankowej i ubezpieczeniowej w Polsce. Możliwość aplikacji rozwiązań „organizacji bancassurance„ na rynku klienta samodrządowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 3.2.1. Przegląd stanu polskiego sektora bankowego i jego usług w zakresie bancassurance (dla JST) na tle podstawowych trendów rozwojowych w bankowości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 3.2.2. Przegląd sektora ubezpieczeniowego i jego usług dla JST, z uwzględnieniem obszaru bancassurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 3.3. Grupa Dexia jako przykład „organizacji bancassurance„ działającej na europejskim i pozaeuropejskim rynku samorządu terytorialnego. . . . . . . . . 167 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 4 www.cedewu.pl Wykaz stosowanych skrutów i najważniejszych oznaczeń BFG – bankowy fundusz gwarancji CEO – chief executive officer DKBP – Dexia Kommunalkredit Bank Polski SA EKSR – Europejska Karta Samorządu Regionalnego EKST – Europejska Karta Samorządu Terytorialnego JST – jednostka samorządu terytorialnego (inaczej jednostka samorządowa) lub jednostki samorządu terytorialnego takie jak: gmina, powiat, samorząd województwa (oznacze- nie stosowane dla liczby pojedynczej lub mnogiej) KNB – Komisja Nadzoru Bankowego KNUiFE – Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych KPWiG – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd M A – mergers and acquisitions – fuzje i przejęcia NBUK – Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa PFI – private finance initiative – inicjatywy partnera prywatnego PKB – produkt krajowy brutto PPP – partnerstwo publiczno prywatne RIO – regionalna izba obrachunkowa SPV – special purpose vehicle – spółka specjalnego przeznaczenia SPZOZ – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej UE – Unia Europejska www.cedewu.pl 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozdział 1. Samorząd terytorialny uczestnikiem na rynku finansowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: