Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01230 010426 21563313 na godz. na dobę w sumie
Rozdział 3. Stan i uwarunkowania rozwoju bancassurance po stronie podażowej. Implikacje dla rozwoju usługi bancassurance oferowanej JST - ebook/pdf
Rozdział 3. Stan i uwarunkowania rozwoju bancassurance po stronie podażowej. Implikacje dla rozwoju usługi bancassurance oferowanej JST - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 95
Wydawca: CeDeWu Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7941-037-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka prezentuje obszerne i kompleksowe omówienie usług bancassurance adresowanych do samorządu terytorialnego i świadczącej ją organizacji bancassurance. Należy podkreślić unikalność rozważań na temat możliwości wykorzystania tej usługi w polskim samorządzie terytorialnym; monografia ta jest jednym z pierwszych tak kompleksowych opracowań na temat bancassurance w sektorze samorządu terytorialnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział 3. Stan i uwarunkowania rozwoju bancassurance po stronie podażowej. Implikacje dla rozwoju usługi bancassurance oferowanej JST Recenzneci: prof. dr hab. Beata Filipiak, prof. dr hab. inż. Dorota Korenik © Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Za bro nio ne jest ko pio wa nie, prze twa rza nie i roz po wszech nia nie w ja kim kol wiek ce lu oraz po sta ci bez pi sem nej zgo dy au to ra i wy daw cy. Wy daw nic two Ce De Wu oraz au tor do ło ży li wszel kich sta rań, aby tre ści za war te w ni niej szej pu- bli ka cji by ły kom plet ne i rze tel ne. Nie bio rą jed nak od po wie dzial no ści za ich wy ko rzy sta nie ani za zwią za ne z tym ewen tu al ne na ru sze nie praw au tor skich oraz za skut ki dzia łań wy ni kłe z wy ko- rzy sta nia in for ma cji za war tych w książ ce. Projekt okładki: Agnieszka Natalia Bury DTP: CeDeWu Sp. z o.o. Wydanie I papierowe, Warszawa 2006 ISBN 978-83-60089-09-5 Wydanie I elektroniczne, Warszawa 2013 ISBN 978-83-7941-037-8 (Rozdział 3) Wy daw ca: CeDeWu Sp. z o.o. 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 47/49 e-mail: cedewu@cedewu.pl Redakcja wydawnictwa: (4822) 374 90 20 lub 22 Fax: (4822) 827 38 89 Księgarnia Ekonomiczna 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 47 Tel.: (4822) 396 15 00...01 Fax: (4822) 827 38 89 Ekonomiczna Księgarnia Internetowa www.cedewu.pl www.4books.pl Made in Poland Spis treści Wykaz stosowanych skrótów i ważniejszych oznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Rozdział I Jednostka samorządu terytorialnego uczestnikiem na rynku finansowym. . . . . . . . . . 9 1.1. Specyfika JST jako jednostki gospodarującej (w zarysie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.2. Specyfika finansowa JST – w aspekcie dochodów i wydatków . . . . . . . . . . . . . . 11 1.3. Ryzyko w działalności JST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Rozdział II Usługa bancassurance jako metoda kompleksowego rozwiązywania problemów Finansowych JST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.1. Określenie potencjalnych obszarów wykorzystania usługi bancassurance. . . . . . 37 2.2. Potencjalne usługi finansowania potrzeb bieżących JST przez „organizację bancassurance” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.2.1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.2.2. Kasowa obsługa budżetu samorządowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.2.3. Factoring i usługi zabezpieczające z nim związane . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.3. Potencjalne usługi finansowania potrzeb rozwojowych JST przez „organizację bancassurance” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2.3.1. Długoterminowe kredytowanie inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2.3.2. Leasing komunalny.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 2.3.3. Emisja obligacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 2.3.4. Emisja obligacji przychodowych jako szczególna forma emisji obligacji . . . 71 www.cedewu.pl 3 Hanna Kociemska – Usługa bancassurance dla JST 2.3.5. Sekurytyzacja aktywów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 2.3.6. Usługa typu project finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 2.4. Podsumowanie i wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Rozdział III Stan i uwarunkowania rozwoju bancassurance po stronie podażowej. Implikacje dla rozwoju usługi bancassurance oferowanej JST . . . . . . . . . . . . . . . . 105 3.1. Usługa bancassurance – definicja, zakres, forma świadczenia usługi dla JST. . . . . 105 3.2. Konsolidacja obszarów działalności bankowej i ubezpieczeniowej w Polsce. Możliwość aplikacji rozwiązań „organizacji bancassurance„ na rynku klienta samodrządowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 3.2.1. Przegląd stanu polskiego sektora bankowego i jego usług w zakresie bancassurance (dla JST) na tle podstawowych trendów rozwojowych w bankowości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 3.2.2. Przegląd sektora ubezpieczeniowego i jego usług dla JST, z uwzględnieniem obszaru bancassurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 3.3. Grupa Dexia jako przykład „organizacji bancassurance„ działającej na europejskim i pozaeuropejskim rynku samorządu terytorialnego. . . . . . . . . 167 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 4 www.cedewu.pl Wykaz stosowanych skrutów i najważniejszych oznaczeń BFG – bankowy fundusz gwarancji CEO – chief executive officer DKBP – Dexia Kommunalkredit Bank Polski SA EKSR – Europejska Karta Samorządu Regionalnego EKST – Europejska Karta Samorządu Terytorialnego JST – jednostka samorządu terytorialnego (inaczej jednostka samorządowa) lub jednostki samorządu terytorialnego takie jak: gmina, powiat, samorząd województwa (oznacze- nie stosowane dla liczby pojedynczej lub mnogiej) KNB – Komisja Nadzoru Bankowego KNUiFE – Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych KPWiG – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd M A – mergers and acquisitions – fuzje i przejęcia NBUK – Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa PFI – private finance initiative – inicjatywy partnera prywatnego PKB – produkt krajowy brutto PPP – partnerstwo publiczno prywatne RIO – regionalna izba obrachunkowa SPV – special purpose vehicle – spółka specjalnego przeznaczenia SPZOZ – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej UE – Unia Europejska www.cedewu.pl 5 Wprowadzenie Współczesna polska jednostka samorządu terytorialnego (JST), boryka się i zapew- ne będzie się borykać z problemem stale szczupłych środków finansowych. Problem ten ma znaczenie nie tylko dla sprawności samorządowej gospodarki finansowej, ale i – w różnym stopniu w zależności od szczebla szamorządu – dla strategii rozwoju lo- kalnego czy intraregionalnego. Silnie ograniczone zasoby finansowe oraz dotacyjny charakter finansowania zadań JST determinują możliwości podejmowania kolejnych, bardziej złożonych zadań, wymuszają poszukiwanie innych rozwiązań ich realizacji – np. z wykorzystaniem programów project finance. Tak więc w warunkach permanent- nych niedostatków publicznych środków pieniężnych wyzwaniem podstawowym dla JST staje się poszukiwanie sposobów racjonalizacji gospodarki zasobami finansowymi w ramach obowiązujących regulacji prawnych. Wprawdzie Polskę nieuchronnie czeka reforma finansów publicznych, ale nie oznacza to, że JST mają odkładać na później próby racjonalizacji własnej gospodarki finansowej. Niniejsze opracowanie ma stano- wić m.in. dowód na to, że w jednostkach samorządu terytorialnego nie wyczerpały się rezerwy wewnętrznej racjonalizacji gospodarki finansowej, a nawet, że ich wykorzy- staniu przeszkadza pewien niedostatek wiedzy w zakresie potrzeb i możliwych nowo- czesnych form uczestnictwa samorządu terytorialnego na rynku finansowym. W obrębie zainteresowania nie znajdzie się kwestia gruntownej reformy finansów publicznych. Wychodzi się tu z założenia, że można i trzeba w każdych warunkach prawnych poszukiwać lepszych metod gospodarowania zasobami finansowymi (gro- madzenia, podziału i wydatkowania) dla realizacji przypisanych jednostce samorzą- dowej zadań. Na podstawie choćby pobieżnej konfrontacji stanu najnowszych zdoby- czy bankowości za granicą w sferze koncepcji współdziałania instytucji finansowych z dotychczasowym uczestnictwem (jego sposobami i zakresem) JST na rynku finanso- wym wydaje się, że znaczny potencjał dla racjonalizacji gospodarki finansowej tkwi m.in. w metodach współpracy z instytucjami finansowymi. Najmłodszą z metod jest bancassurance. Wykorzystywanie usługi typu bancassurance (usługi bancassurance) może stanowić jeden z ważnych sposobów sprawnego prowadzenia polityki rozwoju lokalnego oraz regionalnego. Fakt, iż usługa bancassurance jak dotychczas nie była wykorzystywana w polskim sektorze samorządu terytorialnego – co autorka ustaliła w oparciu o wstępne, własne sondaże w tych JST – nie usprawiedliwia zaniechania przedstawienia i rozważenia ma- terii usługi bancassurance dla jednostek samorządu. W świetle powyższego interesujący jest nie poziom dotychczasowego wykorzystania usługi bancassurance przez samorząd www.cedewu.pl 7 Hanna Kociemska – Usługa bancassurance dla JST terytorialny w Polsce, bo ten jest praktycznie zerowy, a przede wszystkim istniejące możliwości jej wykorzystania, zakres i procedury świadczenia takiej usługi, korzyści i ewentualne niedostatki z nią łączące się, warunki jej efektywnego wykorzystywania. Zagadnienia usługi bancassurance nie sposób przedstawić bez spojrzenia na samo zjawisko bancassurance, które jest w świecie finansów bardzo młode. Dlatego mate- ria usługi bancassurance będzie rozważana na tle całego zjawiska, tym bardziej że wiążą się z nim terminy nie zawsze jednoznaczne, takie jak: usługa bancassurance, ry- nek bancassurance, „organizacja bancassurance”. Tak więc, określono szczegółowe przesłanki zapotrzebowania JST na usługę bancassurance, przedstawiono potencjalne obszary jej wykorzystania, ustalono istniejący oraz pożądany zakres oferty usługi ban- cassurance dla JST, zidentyfikowano potencjalne i faktyczne możliwości tworzenia „organizacji bancassurance” świadczącej usługę bancassurance dla JST, sformułowa- no wnioski końcowe na podstawie zestawienia efektów badania strony popytowej (sa- morządu terytorialnego) i strony podażowej (instytucji finansowych mogących zajmo- wać się działalnością bancassurance) w Polsce. Cennych informacji dostarczyły roz- mowy i wywiady przeprowadzone z kierownictwem Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA oraz pozyskane przez autorkę w Grupie Dexia działającej jako organizacja świadczaca kompleksowe usługi finansowe dla sektora publicznego na świecie. Szcze- gólnie wnikliwym badaniom w tej pracy poddano jednostki samorządu województwa, stąd większość przykładów dotyczących możliwości wykorzystywania usługi bancas- surance odnoszono do samorządu województwa. W żadnym razie nie umniejsza to znaczenia tematyki usługi bancassurance dla pozostałych szczebli samorządowych, zwłaszcza gmin. W tym miejscu należy się Czytelnikowi wyjaśnienie, że w znakomitej części książka ta powstała w oparciu o obronioną przez autorkę w 2005 r. dysertację doktorską pt. „Wykorzystanie usługi bancassurance przez samorząd województwa”, przygotowaną w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. inż. Doroty Korenik. 8 www.cedewu.pl Rozdział III Stan i uwarunkowania rozwoju bancassurance po stronie podażowej. Implikacje dla rozwoju usługi bancassurance oferowanej JST 3.1. Usługa bancassurance – definicja, zakres, forma świadczenia usługi dla JST Coraz częściej, zarówno wśród praktyków na rynku finansowym, jak i wśród naukowców zadaje się pytanie – dlaczego należy w nowoczesnych instytucjach fi- nansowych oferować klientom produkty ubezpieczeniowe ściśle powiązane z ban- kowymi? Najczęstszą odpowiedzią jest wskazanie na dążenie banków do świadcze- nia kompleksowej obsługi finansowej tak, aby produkt ubezpieczeniowy postrzega- ny był jako „naturalny” element podstawowej usługi bankowej i stanowił wespół z nią nierozerwalną całość192. Bancassurance można postrzegać na trzy sposoby: jako nowe zjawisko w świecie finansów, jako nową formę organizacyjną pośrednic- twa finansowego i jako nowy rodzaj usługi finansowej. Zjawisko bancassurance jest uznawane za jedno z największych osiągnięć, roz- wijających się usług na rynkach finansowych w ostatnich latach193. Współcześnie postępującej globalizacji rynków finansowych oraz ich ciągłemu unowocześnianiu towarzyszy zwykle proces tworzenia różnego rodzaju powiązań pomiędzy banka- mi a firmami ubezpieczeniowymi. Zjawisko to zwane jest w literaturze przedmio- tu bancassurance i najczęściej kojarzone z powiązaniami kapitałowymi lub bezka- pitałowymi pomiędzy bankiem a firmą ubezpieczeniową. Przemiany na rynkach finansowych powodują, iż banki poszukują dodatkowych możliwości dochodu oraz dywersyfikacji ponoszonego przez nie ryzyka194. Wraz ze wzrostem konkurencji starają się pozyskać klientów, którym można by zaoferować 192 Opportunities in European non-life bancassurance to 2002, Report Datamonitor Agency. 193 Brown Z.M., Gardener E.P.M., Bancassurance and the european banking strategies: An exploratory analy- sis using idea of the concept and treatment of relative efficiency, Institute of European Finance, University of Wales, Research papers in banking and finance, 95/20, s. 1. 194 Baxmann U. G., Financial services, Allfinanzkonzepte, Bankseminar Luneburg, Bankakademie Verlag GmBH 2002, s. 11. www.cedewu.pl 105 Hanna Kociemska – Usługa bancassurance dla JST kompleksowo, wewnętrznie dające się rozłożyć na mniejsze, cząstkowe, również takie, które wykraczają poza ramy dotychczasowych usług i obejmują odpowiednio skomponowane z usługami bankowymi produkty ubezpieczeniowe. Usługę taką można by nazwać usługą bancassurance. Zapewnienie szerokiej gamy wzajemnie dopełniających się i uzupełniających, kompletnych usług finansowych miałoby sta- nowić dla klientów „organizacji bancassurance” istotną wartość dodaną195. Z dru- giej strony, ukierunkowane na klienta działania instytucji finansowej będą mieć większe powodzenie, gdy stanowić będą kompleksową ofertę, przedłożoną na ko- rzystnych warunkach196. „Organizacja bancassurance” jawi się tu jako nowa i spe- cyficzna forma pośrednictwa finansowego, której zadaniem jest świadczenie usłu- gi bancassurance. Usługa bancassurance jest przedmiotem działania „organizacji bancassurance”. Newralgicznym pojęciem w tym kontekście, jest pojęcie „organi- zacji bancassurance”. Kwestia ta wymaga jednak uprzedniego przedstawienia ge- nezy i choćby ogólnego przeglądu zjawiska w różnych krajach. Przejawem wska- zanej wartości dodanej byłby przedstawiony na rysunku 3.1 splot sprzężeń: Rysunek 3.1. Droga do świadczenia kompleksowych usług klientowi banku orientacja banku na klienta zadowolenie klienta przywiązanie klienta do banku kompleksowe zaspokojenie wszystkich potrzeb finansowych klienta Źródło: Opracowanie własne na podstawie Baxmann U.G., Kundengruppen in Visier der Geschaftsbanken w Kundenorientirung in Bankwesen, Frankfurt am Main 1999, s. 20. Zrozumienie idei „organizacji bancassurance” stanowi klucz do wyjaśnienia specyfiki usługi bancassurance w ogóle i w szczególności w odniesieniu do JST. Po- jęcie bancassurance można uznać za skomplikowane i złożone, powstające drogą ewolucji począwszy od zestawiania prostych bankowych i ubezpieczeniowych pro- 195 Nicholson G., Competition between banks and insurance companies – the challenge of bancassurance, The Boston Consulting Group, London, 1991, s. 2. 196 Tarasek A., Holding finansowy jako opcja strategiczna banku komercyjnego, w red: Hanisz R., Strategia pol- skich banków wobec wyzwań rozwojowych, prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Kato- wice 2002 r., s. 97. 106 www.cedewu.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozdział 3. Stan i uwarunkowania rozwoju bancassurance po stronie podażowej. Implikacje dla rozwoju usługi bancassurance oferowanej JST
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: