Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00209 008404 24109723 na godz. na dobę w sumie
Rozliczenia na przełomie roku w jsfp - ewidencja księgowa - ebook/pdf
Rozliczenia na przełomie roku w jsfp - ewidencja księgowa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4403-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W jednostkach budżetowych zgodnie ze szczególnymi zasadami ewidencję rozliczeń międzyokresowych kosztów prowadzi się na koncie 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”. Zgodnie z opisem tego konta służy ono do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne) oraz rezerw na wydatki przyszłych okresów (rozliczenia bierne). Sprawdź, jak uniknąć błędów w rozliczeniach międzyokresowych prowadzonych w jednostce publicznej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozliczenia na przełomie roku w jsfp – ewidencja księgowa Redaktor prowadząca: Lidia Pogodzińska Wydawca: Katarzyna Bednarska Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Drukarnia: Miller ISBN: 978-83-269-4403-1 Finanse Sektora Publicznego Centrum Obsługi Klienta tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: kb@wip.pl Wydawnictwo Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a, 03–918 Warszawa NIP: 526–19–92–256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Publikacja „Rozliczenia na przełomie roku w jsfp – ewidencja księgowa” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpo- wiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w „Finansach Sektora Publicznego” wskazówek, przykładów informacji itp. do konkretnych przypadków. Jednostki płacące dochodowy podatek muszą stosować RMK JW jednostkach budżetowych zgodnie ze szczególnymi zasadami ewidencję rozliczeń międzyokresowych kosztów prowadzi się na koncie 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”. Zgodnie z opisem tego konta służy ono do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne) oraz rezerw na wydatki przyszłych okresów (rozliczenia bierne). BARBARA JAROSZ główna księgowa jednostki budżetowej zz 7 „Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych”. Zgodnie z powyższym w odniesieniu do pozostałych zagadnień, w tym w szczególności dotyczących dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jednostki budże- towe powinny stosować ogólne zasady wynikające z ww. ustawy. Przykładami kosztów finansowych rozliczanych w czasie są: zz różnica między wyższą ceną wykupu a niższą ceną sprzedaży emitowanych przez jednostki obligacji, zz koszty odsetek zapłaconych z góry od otrzymanych kredy- tów i pożyczek. Kierownicy jednostek sektora publicznego powinni zwrócić uwagę na zapis w § 18 rozporządzenia: 1) Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. 2) Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Miesięczny okres sprawozdawczy oznacza w praktyce, że jeśli poniesiony koszt w danym okresie sprawozdawczym dotyczy następnych okresów sprawozdawczych, w których rozlicza się współmiernie poniesiony koszt, to jednostka zobowiązana jest do prowadzenia czynnych RMK. W jednostkach budżetowych zgodnie ze szczególnymi zasadami ewidencję rozliczeń międzyokresowych kosztów prowadzi się na koncie 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”. Zgodnie z opisem tego konta służy ono do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne) oraz rezerw na wydatki przyszłych okresów (rozliczenia bierne). Na stronie Wn konta 640 ujmuje się koszty proste i złożone poniesione w okresie sprawozdaw- czym, a dotyczące przyszłych okresów, oraz wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, na które utworzono w okresach po- przednich rezerwę. Natomiast na stronie Ma tego konta ujmuje Jednostki płacące podatek dochodowy, m.in. samorządowe zakłady budżetowe powinny stosować rozliczenia międzyokresowe kosztów U stawa o rachunkowości, (da- lej: uor) nie określa w sposób szczegółowy zasad ewidencji kosztów, przedstawia jedy- nie warianty. Zezwalając na stosowanie uproszczeń, nie określa również progu istotności oraz, kiedy należy stosować uproszczenia. Czynnikiem rozstrzygają- cym może być wielkość lub rodzaj pozy- cji bądź kombinacja tych obu czynników. Jednostki należące do sektora publicz- nego mogą ewidencję kosztów działal- ności podstawowej prowadzić w jednym z trzech układów: zz tylko na kontach zespołu 4 Koszty we- dług rodzajów ich rozliczenie, zz na kontach zespołów 4 i 5. Najczęściej jednak jednostki budżetowe prowadzą ewidencję czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na kontach zespołu 4. Ustawy podatkowe dokonują podziału kosztów na koszty: zz bezpośrednie zz i  inne niż bezpośrednio związane z przychodami. Koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przycho- dami są potrącane w dacie ich poniesie- nia. Jeśli jednak koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, i nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku – stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą – art. 15 ust. 4d ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku do- chodowym od osób prawnych. Artykuł 80 ust. 1 uor zwalnia jednostki bu- dżetowe ze stosowania przepisów (art. 45– 70) rozdziałów: zz 5 „Sprawozdania finansowe jednostki”, zz 6 „Skonsolidowane sprawozdania fi- nansowe grupy kapitałowej”,, 3 ROZLICZENIA NA PRZEŁOMIE ROKU W JSFP – EWIDENCJA KSIĘGOWA
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozliczenia na przełomie roku w jsfp - ewidencja księgowa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: