Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00026 006295 22576237 na godz. na dobę w sumie
Rozliczenie międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF - ebook/pdf
Rozliczenie międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-5461-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości jest zasada współmierności przychodów i kosztów. Nakazuje ona zarówno jednostkom sporządzającym sprawozdania finansowe według ustawy o rachunkowości, jak i MSR przyporządkowywać przychody i koszty do właściwych okresów sprawozdawczych.Sprawdź, w jaki sposób należy realizować tę zasadę i jakie konsekwencje będzie miało jej zastosowanie w księgach rachunkowych dla rozliczeń podatkowych – podatku dochodowego i VAT.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PORTAL FK POLECA Rozliczenia międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF Redaktor prowadzący: Katarzyna Brzozowska Wydawca: Marta Grabowska-Peda 978-83-269-5461-0 ISBN: Wydawnictwo: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z .o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Adres: Kontakt: Telefon 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: portalfk@wip.pl 526-19-92-256 NIP: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy Numer KRS: XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakłado- wego: 200.000 zł Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Raster Studio Copyright by: Skład i łamanie: „Rozliczenia międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF” wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Rozliczenia międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Rozliczenia międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF” została przygotowana z za- chowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz kon- sultantów. Zaproponowane w publikacji „Rozliczenia międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane roz- wiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Rozliczenia między- okresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Rozliczenia międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF Jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości jest zasada współmierności przychodów i kosztów. Nakazuje ona zarówno jednostkom sporządzającym sprawozdania finansowe według ustawy o rachunkowości, jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdaw- czości Finansowej (MSR) przyporządkowywać przychody i koszty do właściwych okre- sów sprawozdawczych. Poniżej prezentujemy, w jaki sposób należy realizować tę zasadę i jakie konsekwencje będzie miało jej zastosowanie w księgach rachunkowych dla rozli- czeń podatkowych – podatku dochodowego i VAT. Zasady rachunkowości determinują rozliczenia międzyokresowe Na podstawie art. 20 ustawy o rachunkowości (dalej: UoR) do ksiąg rachunkowych okre- su sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym, udokumentowane dowodami księgowymi stwierdzającymi dokonanie operacji gospodarczej. Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów na wynik finansowy roku bieżącego są odnoszone: `` `` `` `` `` uzyskane w tym roku przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz operacji finansowych; związane z tymi przychodami, konieczne do ich osiągnięcia i współmierne do nich koszty: rzeczywiście poniesione i opłacone w roku bieżącym; poniesione już w latach poprzednich i aktywowane, a w części przypadające na bieżący rok obrotowy; koszty jeszcze nieopłacone lub nienotyfikowane. W konsekwencji rozliczenia międzyokresowe w praktyce to: `` `` długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów – tzw. roz- liczenia międzyokresowe czynne (dalej: RMC),rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne (dalej: RMB), rozliczenia międzyokresowe przychodów (dalej: RMP). Ujmując powyższe, należy pamiętać także o zasadzie istotności, która pozwala przedsiębiorstwu dokonać wyboru rozwiązań dopuszczalnych ustawą o rachunkowości i wyodrębnić w rachun- kowości tylko te zdarzenia, które są istotne do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wy- niku finansowego przy zastosowaniu zasady ostrożności. Elementami istotnymi są te, których znaczenie jest na tyle duże, że wpływają na podejmowane decyzje. Przedsiębiorstwo może przyjąć pewne uproszczenia, pod warunkiem że nie zniekształcają one obrazu majątkowej i finansowej sytuacji jednostki. 3 Rozliczenia międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozliczenie międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: