Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 002905 20668023 na godz. na dobę w sumie
Rozliczenie w VAT usług, gdy świadczy je lub nabywa zagraniczny kontrahent - ebook/pdf
Rozliczenie w VAT usług, gdy świadczy je lub nabywa zagraniczny kontrahent - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65887-70-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera instrukcje rozliczeń usług świadczonych na rzecz zagranicznych podatników, zarówno z kraju UE jak i poza UE oraz zakupu usług przez polskich podatników za granicą. Przedstawia krok po kroku zasady rozliczenia tych transakcji, tj. ustalanie: miejsca świadczenia, podstawy opodatkowania, obowiązku podatkowego, kursów walut. Liczne przykłady zawierają również wzory wypełnionych deklaracji. Autor analizuje również aktualne stanowisko organów podatkowych oraz sądów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

poleca e-book Rozliczenie w VAT usług, gdy świAdczy je lub nAbywA zAgRAniczny konTRAhenT stan prawny 20 września 2017 r. Aneta Szwęch - - 2 0 7 7 8 8 5 6 3 8 8 7 9 - - 2 SPIS TREŚCI 1. W jaki sposób rozliczać usługi świadczone na rzecz zagranicznego kontrahenta (podatnika) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 .1 . W jaki sposób rozliczyć usługi świadczone na rzecz podatnika z UE . . . . 4 1 .2 . W jaki sposób rozliczyć usługi świadczone na rzecz podatnika spoza UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 .3 . Jak opodatkować wykonanie w Polsce usługi z materiału powierzonego przez zagranicznego kontrahenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1 .4 . Jak rozliczyć przetransportowanie sprzętu lub towarów, gdy usługa jest wykonywana poza Polską . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1 .5 . Kiedy świadczone usługi transportu międzynarodowego podlegają opodatkowaniu stawką 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1 .6 . Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz prawo do zwrotu VAT, gdy miejsce świadczenia jest poza Polską . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2. W jaki sposób rozliczać import usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2 .1 . Kiedy zakup zagranicznej usługi stanowi import usług . . . . . . . . . . . . . . . 18 2 .2 . Jak wyznaczyć datę powstania obowiązku podatkowego . . . . . . . . . . . . . 21 2 .3 . Jak ustalić podstawę opodatkowania, kurs waluty i stawkę podatku . . . . 26 2 .4 . W jakim terminie odliczyć podatek naliczony z tytułu importu usługi . . . . 28 2 .5 . Jak wykazać import usług w deklaracji VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2 .6 . Jak rozliczać korektę importu usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 wrzesień 2017 IFK ŚwIadCzEnIE uSług 3 Rozliczenie w VAT usług, gdy świadczy je lub nabywa zagraniczny kontrahent Świadczenie usług na rzecz zagranicznych kontrahentów i nabywanie usług od zagranicznych kontrahentów jest obecnie niemal tak powszechne jak świadczenie i nabywanie ich w obrocie krajowym. Nie ulega jednak wąt- pliwości, że obrót zagraniczny jest bardziej wymagający, jeśli chodzi o roz- liczenie w VAT. Rozliczenia te wymagają bowiem precyzji i bardzo dobrej znajomości przepisów podatkowych. 1. W jaki sposób rozliczać usługi świadczone na rzecz zagranicznego kontrahenta (podatnika) W przypadku świadczenia usług na rzecz zagranicznych kontrahentów kluczową kwestią jest ustalenie miejsca (kraju) opodatkowania tych czynności na podstawie art . 28a–28o ustawy o VAT . Miejsce świadczenia ustalone na podstawie tych przepisów określa nam kraj, w którym należy opo- datkować wykonaną usługę . Jeżeli miejscem świadczenia jest Polska, wykonanie usługi podlega opodatkowaniu w Polsce według krajowej stawki właściwej dla danej usługi lub z zastosowaniem zwolnienia od podatku . Jeżeli natomiast miejsce opodatkowania wykonanej usługi znajduje się poza krajem, usługa nie podlega w Polsce opodatkowaniu VAT . W wielu przypadkach wyznaczenie właściwego miejsca opodatkowania usługi zależy od podat- kowego statusu zagranicznego usługobiorcy, czyli od tego, czy nabywcą usługi jest podatnik czy podmiot niebędący podatnikiem . Dla potrzeb stosowania przepisów określających miejsce opodatko- wania usług na podstawie art . 28b–28o ustawy o VAT na definicję podatnika wskazuje art . 28a ustawy o VAT . Z przepisu tego wynika, że pojęcie to obejmuje nie tylko podmioty wykonujące samodziel- nie działalność gospodarczą zdefiniowaną w ustawie o VAT, czyli podatników podatku od towarów i usług określonych w art . 15 tej ustawy, lecz również podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą zdefiniowaną w innych systemach prawnych, której definicja odpowiada tej przyję- tej w polskich przepisach . DEFINICJA Z definicji tej wynika, że dla potrzeb określe- nia miejsca świadczenia status podatnika mają te podmioty, które prowadzą działalność gospo- darczą na terytorium Unii Europejskiej, jak i poza jej terytorium, tj . na terytorium państwa trzeciego . Oznacza to, że przepisy określone przez art . 28b– –28o ustawy o VAT w zakresie wyznaczenia miej- sca opodatkowania usługi dotyczą usług wykony- wanych na rzecz zarówno unijnych podatników, jak i podatników z terytorium państwa trzeciego . Usługi świadczone na rzecz podatników z UE lub z terytorium państwa trzeciego zwykle Na potrzeby określenia miejsca świadczenia usługi za podatnika uznaje się: a) podmioty, które wykonują samodzielnie działal- ność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, lub działalność gospodarczą od- powiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, b) osobę prawną niebędącą podatnikiem na podsta- wie lit. a), która jest zidentyfikowana lub obowią- zana do identyfikacji do celów podatku lub podat- ku od wartości dodanej. Podstawa prawna: art. 28a ust. 1 ustawy o VaT wrzesień 2017 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozliczenie w VAT usług, gdy świadczy je lub nabywa zagraniczny kontrahent
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: