Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00232 003240 22435136 na godz. na dobę w sumie
Rozmowy przy filmie. Wywiady z polskimi filmoznawcami - ebook/pdf
Rozmowy przy filmie. Wywiady z polskimi filmoznawcami - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 150
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3808-8139-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media >> film, kino
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Rozmowy przy filmie. Wywiady z polskimi filmoznawcami są efektem dwuletnich spotkań z cyklu „Poznaj swojego filmoznawcę”, zainicjowanych jesienią 2013 r. przez Koło Naukowe Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego.
Głównymi bohaterami Rozmów... nie są twórcy filmowi, lecz filmoznawcy, opowiadający nie tylko o swoich zainteresowaniach badawczych, lecz także o ulubionych dziełach i motywacjach wyboru dyscypliny naukowej. Pretekstem jest zawsze jedna konkretna publikacja, choć poruszane wątki dotyczą wielu zagadnień, często wykraczających poza jej zakres. Z przeprowadzonych wywiadów wyłaniają się pasjonujące portrety autorów, chętnie dzielących się swoją specjalistyczną wiedzą, oraz zamiłowaniem do kina.
Dla osób znających omawiane publikacje Rozmowy przy filmie będą interesującym uzupełnieniem, nierzadko zawierającym dodatkowe wnioski i obserwacje autorów. Dla wszystkich pozostałych – zachętą, aby sięgnąć po książki naszych rozmówców.
 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Katarzyna Żakieta, Mikołaj Góralik, Agata Pospieszyńska – doktoranci: Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173 RECENZENT Piotr Zwierzchowski REDAKTOR INICJUJĄCY Urszula Dzieciątkowska REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Katarzyna Gorzkowska SKŁAD I ŁAMANIE Munda – Maciej Torz PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: © https://commons.wikimedia.org/Melies_color_Voyage_dans_la_lune © Copyright by Authors, Łódź 2016 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07060.15.0.K Ark. wyd. 9,3; ark. druk. 9,5 ISBN 978-83-8088-138-9 e-ISBN 978-83-8088-139-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 SPIS TREŚCI Od Redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 „Kino prowokuje mnie do zadawania pytań” – z Elżbietą Durys, autorką książki Amerykańskie popularne kino policyjne w latach 1970–2000, rozma- wiała Ewa Ciszewska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lang przewodnikiem po niemieckiej rzeczywistości – z Tomaszem Kłysem, autorem książki Od Mabusego do Goebbelsa. Weimarskie filmy Fritza Langa i kino niemieckie do roku 1945, rozmawiał Mikołaj Góralik. . . . . . . . . . . . . . . Świat po podziale – z Martą Brzezińską, autorką książki Spektakl – granica – ekran. Mur berliński w filmie niemieckim, rozmawiał Karol Jóźwiak. . . . . . . . Menzla i Hrabala uwielbienie dla minionej epoki – z Maciejem Robertem, autorem książki Perełki i  skowronki. Adaptacje filmowe prozy Bohumila Hrabala, rozmawiał Mikołaj Góralik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trudne do przekroczenia granice tabu – z Katarzyną Mąką-Malatyńską, autorką książki Widok z tej strony. Przedstawienia Holocaustu w polskim fil- mie, rozmawiał Michał Dondzik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szlakiem zapomnianych kin – z Łukaszem Biskupskim, autorem książki Mia- sto Atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku. Kino w systemie rozrywkowym Łodzi, rozmawiała Katarzyna Żakieta . . . . . . . . . . O potrzebie demitologizacji dyskursu historycznego w kinie polskim – z Nataszą Korczarowską-Różycką, autorką książki Inne spojrzenie. Wy- obrażenia historii w filmach Wojciecha Jerzego Hasa, Jana Jakuba Kolskiego, Filipa Bajona i Anny Jadowskiej – studium przypadków, rozmawiała Kata- rzyna Figat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przewodnik po wyobrażonych światach filmowych – z Piotrem Sitarskim, autorem książki Sens stylu. O twórczości filmowej Ridleya Scotta, rozmawiała Agata Pospieszyńska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groteskowy obraz polskiego inteligenta – z Dominiką Kawczyńską, autorką Polski Miauczyńskich, rozmawiała Katarzyna Żakieta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 29 47 57 73 89 105 131 141 Podziękowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 OD REDAKCJI Książka Rozmowy przy filmie. Wywiady z  polskimi filmoznawcami, któ- rą oddajemy w  ręce Czytelników, jest efektem dwuletnich spotkań z  cyklu „Poznaj swojego filmoznawcę”, zainicjowanych jesienią 2013 r. przez opie- kunkę Koła Naukowego Filmoznawców UŁ – dr Ewę Ciszewską. Oprócz po- mysłodawczyni, autorami wywiadów są studenci i doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego, a zarazem członkowie KNF. Celem spotkań było zaznajomienie słuchaczy z  różnymi metodami badań stosowanych przez kulturoznawców zajmujących się przekazami audiowizualnymi, poznanie aktualnych trendów panujących w polskim filmoznawstwie, a także całego procesu towarzyszące- go wydawaniu publikacji naukowych. Dla osób będących na początku swo- jej drogi naukowej jest to wiedza niezwykle cenna, choć rzadko ujmowana w programach studiów. Pierwsze dwie odsłony cyklu miały miejsce w Pałacu Biedermanna – ów- czesnej siedzibie łódzkiego kulturoznawstwa. Były one adresowane przede wszystkim do studentów oraz kadry naukowej. Szybko jednak zdecydowali- śmy, że spotkania powinny odbywać się poza przestrzenią akademicką, a ich dodatkowym zamierzeniem było upowszechnianie wiedzy filmowej poza mu- rami uczelni. Doskonałym miejscem dla tego typu rozmów stała się kameral- na Księgarnia-Antykwariat „Cetus” przy ul. Piotrkowskiej, gdzie przeprowa- dziliśmy większość zamieszczonych w tej książce wywiadów, zaś zwieńczenie cyklu odbyło się w „Tekturze” Kawie Bistro Barze. Dzięki temu staraliśmy się wyjść poza hermetyczną formułę rozważań akademickich, zachęcając do udziału wszystkich zainteresowanych sztuką filmową. Wywiady nie posia- dały żadnych sztywnych ram, miały raczej formę spotkań autorskich, w cza- sie których każdy ze słuchaczy mógł włączyć się w  rozmowę. Ich charakter staraliśmy się zachować w prezentowanej publikacji, nie ingerując w format dyskusji – pełen ożywczych wtrąceń i dygresji – ograniczając się wyłącznie do niezbędnej korekty edytorskiej oraz przypisów uzupełniających kontekst wypowiedzi. Głównymi bohaterami książki nie są więc twórcy filmowi, których arty- styczny dorobek stał się przedmiotem omawianych prac analitycznych, lecz fil- moznawcy, opowiadający nie tylko o swoich zainteresowaniach badawczych, lecz także o ulubionych dziełach i motywacjach wyboru dyscypliny naukowej. Pretekstem do rozmowy jest zawsze jedna konkretna publikacja, choć poru- szane wątki dotyczą wielu różnych zagadnień, często wykraczających poza jej 8 zakres. Z przeprowadzonych wywiadów wyłaniają się pasjonujące portrety au- torów, chętnie dzielących się swoją specjalistyczną wiedzą oraz zamiłowaniem do kina. Rozmowy przy filmie prezentują subiektywny wybór rozmówców, po któ- rych teksty sięgaliśmy, poszerzając własne horyzonty naukowe. Obok wywiadów z wykładowcami łódzkiego kulturoznawstwa i amerykanistyki książkę dopełnia- ją trzy rozmowy z filmoznawcami z innych ośrodków akademickich. Wierzymy, że fascynację poruszanymi zagadnieniami można wyczuć także w zadawanych pytaniach, ujawniających często zbliżone upodobania badawcze prowadzących dyskusje doktorantów. Tom otwiera wywiad z  dr hab. Elżbietą Durys, która w  rozmowie z dr Ewą Ciszewską szczegółowo opisała proces powstawania swojej pracy habi- litacyjnej Amerykańskie popularne kino policyjne w latach 1970–2000. Zarówno w przywołanej publikacji, jak i podczas spotkania w „Cetusie” autorka mocno podkreślała perspektywę genderową, zasługującą na większą uwagę wśród pol- skich filmoznawców. Kolejnym rozmówcą był prof. Tomasz Kłys, reprezentują- cy nurt łączący badania historiograficzne z monograficznymi. Głównym boha- terem rozprawy poświęconej kinematografii niemieckiej do 1945 r. uczynił on Fritza Langa. W wywiadzie autor odnosi się także do problematycznej kwestii analizowania różnych wersji tekstualnych jednego filmu. Kinem niemieckim, choć z zupełnie innej perspektywy, zajęła się też dr Marta Brzezińska, przyglą- dając się ekranowym przedstawieniom muru berlińskiego. Kolejnym interloku- torem, który zechciał podzielić się refleksją na temat swojej publikacji, był dr Maciej Robert. W Perełkach i skowronkach… badacz opisał wszystkie filmowe adaptacje prozy Bohumila Hrabala. Z kolei dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska zaproponowała nowe spojrzenie badawcze na temat Holocaustu w polskich fil- mach. Perspektywę tzw. nowej historii kina przybliżył Łukasz Biskupski, śledząc narodziny kultury masowej na przykładzie filmowej Łodzi. O tym, co kryje się za tytułowym Innym spojrzeniem… w portretowaniu historii w kinie polskim opowiedziała dr hab. Natasza Korczarowska, zaś prof. Piotr Sitarski w toku roz- mowy wokół książki Sens stylu. O twórczości filmowej Ridleya Scotta podjął rów- nież intrygującą kwestię zmian, jakie w  sposobie uprawiania filmoznawstwa, a co za tym idzie również pisania o filmach, przyniosło wprowadzenie nowych nośników – najpierw kaset VHS, a  następnie płyt DVD i  plików cyfrowych. Wreszcie łódzka dziennikarka Dominika Kawczyńska starała się nakreślić obraz polskiego inteligenta w filmach Marka Koterskiego podczas wieńczącego cykl spotkania o Polsce Miauczyńskich. Pomimo bogatego spektrum – obejmującego okres od kina niemego do ob- razów współczesnych i dzieła różnych autorów filmowych oraz kilka kinemato- grafii narodowych – w rozmowach z filmoznawcami powracają te same wątki: jak pisać o ulubionych filmach, jak poruszać się po archiwach czy jak pogodzić dyskurs naukowy z  chęcią dotarcia do szerszego grona czytelników. Dla osób Od Redakcji 9 znających wspomniane pozycje niniejsza książka będzie interesującym uzupeł- nieniem, nierzadko zawierającym dodatkowe wnioski i obserwacje autorów. Dla wszystkich pozostałych – zachętą, aby sięgnąć po publikacje przywołanych filmo- znawców. Wyrażamy nadzieję, że lektura zawartych w tym tomie wywiadów oka- że się dla Czytelników tak samo zajmująca, jak fascynujące były dla nas spotkania ze wszystkimi naszymi rozmówcami. Katarzyna Żakieta, Mikołaj Góralik, Agata Pospieszyńska Od Redakcji
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozmowy przy filmie. Wywiady z polskimi filmoznawcami
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: