Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01084 012285 21090388 na godz. na dobę w sumie
Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2016 z komentarzem - wybór - ebook/pdf
Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2016 z komentarzem - wybór - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 164
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-622-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera treść najważniejszych rozporządzeń wykonawczych do Kodeksu pracy wraz z praktycznym komentarzem. W książce znajdują się m.in. rozporządzenia dotyczące:
- prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
- wystawiania świadectwa pracy,
- usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
- odbywania podróży służbowych,
- pracowniczej odpowiedzialności materialnej,
- wynagradzania za urlop wypoczynkowy.
Publikacja zawiera również treść oraz komentarz do najnowszego rozporządzenia dotyczącego udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem, które obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Książka została wzbogacona o liczne, przykłady, wzory dokumentów oraz tabelaryczne zestawienia.  

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRACA ZBIOROWA RozpoRządzenia wykonawcze do kodeksu pRacy 2016 z komentaRzem – wybór ISBN 978-83-7440-622-2 2 SPIS TREŚCI I. Dokumentacja pracownicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r . w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz .U . z 1996 r . Nr 62, poz . 286, Dz .U . z 2002 r . Nr 214, poz . 1812, Dz .U . z 2003 r . Nr 230, poz . 2293, Dz .U . z 2006 r . Nr 125, poz . 869, Dz .U . z 2009 r . Nr 115, poz . 971, Dz .U . z 2015 r ., poz . 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOMENTARZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r . w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz .U . Nr 60, poz . 282, Dz .U . z 2002 r . Nr 214, poz . 1809, Dz .U . z 2003 r . Nr 230, poz . 2289, Dz .U . z 2011 r . Nr 251, poz . 1509) . . . . . . . . . KOMENTARZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Nieobecność w pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r . w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (j .t . Dz .U . z 2014 r ., poz . 1632) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOMENTARZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Urlopy pracownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r . w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz .U . z 1997 r . Nr 2, poz . 14, Dz .U . z 2002 r . Nr 214, poz . 1810, Dz .U . z 2003 r . Nr 230, poz . 2290, Dz .U . z 2006 r . Nr 217, poz . 1591, Dz .U . z 2009 r . Nr 174, poz . 1353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOMENTARZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r . w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz .U . z 2015 r ., poz . 2243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOMENTARZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, tel. 22 531 48 37, faks 22 530 41 65 INFOR PL S.A. 4 4 13 25 29 44 44 47 56 56 58 79 79 91 Biuro Obsługi Klienta Warszawa, ul. Okopowa 58/72, tel. 22 761 30 30, 801 626 666, faks 22 761 30 31 e-mail: bok@infor.pl strona: www.sklep.infor.pl marzec 2015 IFK SPIS TREŚCI 3 V. Należności ze stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r . w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz .U . Nr 62, poz . 289, Dz .U . z 1997 r . Nr 2, poz . 15, Dz .U . z 2002 r . Nr 214, poz . 1811, Dz .U . z 2003 r . Nr 230, poz . 2292; ost .zm . Dz .U . z 2015 r ., poz . 2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 KOMENTARZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 VI. Podróże służbowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r . w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz .U . z 2013 r ., poz . 167) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 KOMENTARZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 VII. Odpowiedzialność materialna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r . w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (j .t . Dz .U . z 1996 r . Nr 143, poz . 663) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 KOMENTARZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r . w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu (j .t . Dz .U . z 1996 r . Nr 143, poz . 662) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 KOMENTARZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 4 [§ 1–2] ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO KODEKSU PRACY I. Dokumentacja pracownicza Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286, Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1812, Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2293, Dz.U. z 2006 r. Nr 125, poz. 869, Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971, Dz.U. z 2015 r., poz. 2005)1 Na podstawie art. 2981 Kodeksu pracy zarzą- dza się, co następuje: Rozdział 1  Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika § 1. [Dokumentacja składana przez kandyda- ta do pracy]2 1. Pracodawca może żądać od osoby ubiega- jącej się o zatrudnienie złożenia następujących do- kumentów: 1) wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 2) świadectw pracy z poprzednich miejsc pra- cy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pra- cy przypadające w roku kalendarzowym, w któ- rym pracownik ubiega się o zatrudnienie, 3) dokumentów potwierdzających kwalifikacje za- wodowe, wymagane do wykonywania oferowa- nej pracy, 4) świadectwa ukończenia gimnazjum – w przy- padku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego, 6) 5) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym sta- nowisku, innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów. 2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzają- ce jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świa- dectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie oraz dokumenty stano- wiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy. 2a. Pomocniczy wzór kwestionariusza osobo- wego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie sta- nowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. 2b. Pracodawca może żądać od pracownika zło- żenia kwestionariusza osobowego w przypadkach, o których mowa w art. 221 § 2 Kodeksu pracy. 3. Pracodawca przechowuje w aktach osobo- wych pracownika odpisy lub kopie składanych do- kumentów. Pracodawca może żądać od pracowni- ka przedłożenia oryginałów tych dokumentów tylko do wglądu lub sporządzenia ich odpisów albo kopii. 4. Pomocniczy wzór kwestionariusza osobo- wego dla pracownika stanowi załącznik nr 1a do rozporządzenia. § 2. [Sporządzanie i potwierdzenie umowy o pracę] 1. Pracodawca sporządza umowę o pracę co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzempla- rzach, z których jeden doręcza się pracownikowi, a drugi włącza do jego akt osobowych. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pi- semnego potwierdzenia przez pracodawcę rodzaju umowy o pracę zawartej z pracownikiem i warun- ków tej umowy. Potwierdzenie to doręcza się pra- cownikowi za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 3. Pomocniczy wzór umowy o pracę stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. 1 W ujednoliconym przez redakcję tekście uwzględniono wszystkie dotychczasowe zmiany. Najnowsze zmiany zostały wyróżnione pogrubioną czcionką. 2 Hasła w klamrach pochodzą od redakcji. marzec 2016 IFK I. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA [§ 3–6] 5 § 3. [Potwierdzenie zapoznania się z przepisami] Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy uzyskuje jego pisemne potwierdzenie zapo- znania się z treścią regulaminu pracy, a w przypadku określonym w art. 29 § 3 Kodeksu pracy – z informa- cją, o której mowa w tym przepisie, oraz z przepisa- mi i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, z zakresem informacji objętych tajemnicą okre- śloną w obowiązujących ustawach dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy, a także z obwieszcze- niem, o którym mowa w art. 150 Kodeksu pracy. § 4. [Wystawianie legitymacji i innych dokumentów] Jeżeli zachodzi taka potrzeba, pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika wystawia legitymację służbową, przepustkę albo inny do- kument upoważniający pracownika do przebywa- nia na terenie zakładu pracy lub załatwiania spraw służbowych poza zakładem. § 5. [Zawiadomienie komornika o zajęciu wy- nagrodzenia] Jeżeli świadectwo pracy przedłożone przez pracownika zawiera wzmiankę o zajęciu wyna- grodzenia za pracę, pracodawca zawiadamia o zatrudnieniu takiego pracownika komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne oraz pracodawcę, który wydał świadectwo (art. 884 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego). Rozdział 2  Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy § 6. [Akta osobowe] 1. Pracodawca zakłada i prowadzi oddzielne dla każdego pracownika akta osobowe. 2. Akta osobowe pracownika składają się z 3 części i obejmują: 1) w części A – dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, określone w przepisach § 1 ust. 1 i 2; 2) w części B – dokumenty dotyczące nawiąza- nia stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnie- nia pracownika, w tym: a) umowę o pracę, a jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie – potwierdzenie ustaleń co do rodzaju umowy oraz jej warunków, a także zakres czynności (zakres obowiąz- ków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej for- mie określił zadania pracownika wynikające z umowy o pracę, aa) dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie telepracy, b) pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z przepisami i infor- macjami określonymi w § 3 oraz za- świadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, c) oświadczenie pracownika będącego rodzi- cem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień określonych w przepisach wymienionych w art. 1891 Kodeksu pracy, d) dokumenty dotyczące powierzenia pra- cownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się, e) dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych, f) oświadczenia dotyczące wypowiedzenia pracownikowi warunków umowy o pracę lub zmiany tych warunków w innym trybie, g) dokumenty związane z przyznaniem pra- cownikowi nagrody lub wyróżnienia oraz wymierzeniem kary porządkowej, h)3 dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z urlopu macierzyńskie- go, urlopu na warunkach urlopu macie- rzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego, ha) dokumenty związane z obniżeniem wymia- ru czasu pracy, w przypadku określonym w art. 1867 Kodeksu pracy, hb) 4 dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z urlopu bezpłatnego, i) orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowy- mi i kontrolnymi, 3 § 6 ust. 2 pkt 2 lit. h w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2015 r., poz. 2005). Zmiana weszła w życie 2 stycznia 2016 r. 4 § 6 ust. 2 pkt 2 lit. hb dodana przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2015 r., poz. 2005). Zmiana weszła w życie 2 stycznia 2016 r. Kodeks kadr i płac IFK 6 [§ 7–9] ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO KODEKSU PRACY j) umowę o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie pozostawa- nia w stosunku pracy, ja) wnioski pracownika dotyczące ustalenia in- dywidualnego rozkładu jego czasu pracy (art. 142 Kodeksu pracy), stosowania do niego systemu skróconego tygodnia pra- cy (art. 143 Kodeksu pracy), a także sto- sowania do niego systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (art. 144 Kodeksu pracy), jb) wniosek pracownika o poinformowanie właściwego inspektora pracy o zatrudnia- niu pracowników pracujących w nocy oraz kopię informacji w tej sprawie skierowanej do właściwego inspektora pracy, k) korespondencję z reprezentującą pracow- nika zakładową organizacją związkową we wszystkich sprawach ze stosunku pracy wymagających współdziałania pracodaw- cy z tą organizacją lub innymi podmiotami konsultującymi sprawy ze stosunku pracy, ka) (uchylona), l) informacje dotyczące wykonywania przez pra- cownika powszechnego obowiązku obrony; 3) w części C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia, w tym: a) oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwią- zaniu umowy o pracę, aa) dotyczące żądania wydania świadectwa pracy (art. 97 § 11 Kodeksu pracy) oraz związane z niewypłaceniem pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypo- czynkowy (art. 171 § 3 Kodeksu pracy), b) kopię wydanego pracownikowi świadectwa pracy, c) potwierdzenie dokonania czynności zwią- zanych z zajęciem wynagrodzenia za pra- cę w związku z prowadzonym postępowa- niem egzekucyjnym (art. 884 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego), d) umowę o zakazie konkurencji po rozwią- zaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę, e) orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowy- mi po rozwiązaniu stosunku pracy. 3. Dokumenty znajdujące się w poszczegól- nych częściach akt osobowych powinny być uło- żone w porządku chronologicznym oraz ponume- marzec 2016 rowane; każda z tych części powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów. 4. Pomocnicze wzory pism dotyczących oświadczeń pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, wypowiedzeniu warunków umowy o pracę oraz rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedze- nia stanowią załączniki nr 3–6 do rozporządzenia. § 7. [Dokumentacja chorób zawodowych i wy- padków przy pracy] Pracodawca prowadzi dokumentację dotyczą- cą podejrzeń o choroby zawodowe, chorób zawo- dowych, wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy, a także świadczeń związanych z tymi chorobami i wypadkami. § 8. [Dokumentowanie czasu pracy, wypłaty wynagrodzenia i wydania odzieży roboczej] Pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika: 1) kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmu- jącym: pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w go- dzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury, ur- lopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedli- wione i nieusprawiedliwione nieobecności w pra- cy; w stosunku do pracowników młodocianych pracodawca uwzględnia w ewidencji także czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocia- nym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego, imienną kartę (listę) wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, 3) kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidual- nej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację. § 8a. [Wniosek o udzielenie czasu wolnego] Do karty ewidencji czasu pracy pracownika dołącza się jego wnioski o udzielenie czasu wol- nego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych. 2) § 9. [Przekazanie dokumentacji pracodawcy przejmującemu pracowników] W sytuacji określonej w art. 231 Kodeksu pra- cy albo w odrębnych przepisach przewidujących następstwo prawne nowego pracodawcy w sto- sunkach pracy nawiązanych przez poprzednie- go pracodawcę, dotychczasowy pracodawca jest obowiązany przekazać akta osobowe pracownika IFK I. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA [§ 10–12, załącznik 1] 7 oraz pozostałą dokumentację w sprawach związa- nych z jego stosunkiem pracy pracodawcy przej- mującemu tego pracownika. § 10. [Odpowiednie stosowanie do innych form nawiązania stosunku pracy] Przepisy rozporządzenia dotyczące doku- mentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stosuje się odpowiednio w razie nawiąza- nia stosunku pracy na podstawie innych aktów niż umowa o pracę, z zastrzeżeniem odrębności wyni- kających z tych aktów. Rozdział 3  Przepisy przejściowe i końcowe § 11. [Utrata mocy obowiązującej] W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia pracodawcy dostosują prowadzo- ną dokumentację w sprawach związanych ze sto- sunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników do przepisów tego rozporządzenia. § 12. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 1996 r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (poz. 286) ZAŁĄCZNIK Nr 1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 1. Imię (imiona) i nazwisko 2. Imiona rodziców 3. Data urodzenia 4. Obywatelstwo 5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) 6. Wykształcenie (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 7. Wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania) 8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) 10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1–3 są zgodne z dowodem osobistym seria wydanym przez nr lub innym dowodem tożsamości (miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) Kodeks kadr i płac IFK 8 [załączniki 1a, 2] ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO KODEKSU PRACY ZAŁĄCZNIK Nr 1a KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA PRACOWNIKA 1. Imię (imiona) i nazwisko 2. Numer ewidencyjny PESEL 3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 4. Stan rodzinny (imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci) 5. Powszechny obowiązek obrony: a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony b) stopień wojskowy numer specjalności wojskowej c) przynależność ewidencyjna do WKU d) numer książeczki wojskowej e) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP 6. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku 7. (imię i nazwisko, adres, telefon) Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 i 2 są zgodne z dowodem osobistym seria nr lub innym dowodem tożsamości wydanym przez (miejscowość i data) (podpis pracownika) ZAŁĄCZNIK Nr 2 WZÓR UMOWA O PRACĘ5 (pieczęć nagłówkowa pracodawcy) (miejscowość i data) (numer REGON-EKD) zawarta w dniu (data zawarcia umowy) między (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) 5 Załącznik nr 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2015 r., poz. 2005). Zmiana weszła w życie 22 lutego 2016 r. marzec 2016 IFK I. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA [załącznik 3] a na (imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania) (okres próbny, czas nieokreślony, czas określony, czas wykonania określonej pracy) 1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia: 1) rodzaj umówionej pracy (stanowisko, funkcja, zawód, specjalność) 2) miejsce wykonywania pracy 3) wymiar czasu pracy 4) wynagrodzenie (składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia) 5) inne warunki zatrudnienia 6) (dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy*) 9 2. Termin rozpoczęcia pracy 3. Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy (data i podpis pracownika) (informacja, o której mowa w art. 29 § 11 Kodeksu pracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniającychzawarcie umowy o pracę na czas określony**) (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) * Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy. ** Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu, o któ- rym mowa w art. 251 § 4 pkt 1–3 Kodeksu pracy, lub w przypadku, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 4 Kodeksu pracy. ZAŁĄCZNIK Nr 3 (pieczęć nagłówkowa pracodawcy) (miejscowość i data) ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM* (imię i nazwisko) Pan (Pani) Rozwiązuję z Panem (Panią) umowę o pracę zawartą w dniu z zachowaniem (wskazać długość okresu wypowiedzenia) Kodeks kadr i płac IFK 10 [załącznik 4] ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO KODEKSU PRACY okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w (siedziba sądu) Przed upływem tego terminu może Pan (Pani) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawcze- go przed Komisją Pojednawczą** (siedziba komisji) (potwierdzenie odbioru przez pracownika – data i podpis) (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) * Dotyczy umowy o pracę zawartej na czas nie określony. ** Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza. ZAŁĄCZNIK Nr 4 (pieczęć nagłówkowa pracodawcy) (miejscowość i data) (numer REGON-EKD) ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Z ZASTOSOWANIEM SKRÓCONEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA* (imię i nazwisko) Pan (Pani) Rozwiązuję z Panem (Panią) umowę o pracę zawartą w dniu z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosi (wskazać długość zastosowanego okresu wypowiedzenia na podstawie art. 361 § 1 k.p.) i upłynie w dniu Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w (siedziba sądu) marzec 2016 IFK I. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA [załącznik 5] 11 Przed upływem tego terminu może Pan (Pani) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawcze- go przed Komisją Pojednawczą** (siedziba komisji) (potwierdzenie odbioru przez pracownika – data i podpis) (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) * Dotyczy umowy o pracę zawartej na czas nie określony. ** Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza. ZAŁĄCZNIK Nr 5 (pieczęć nagłówkowa pracodawcy) (miejscowość i data) (numer REGON-EKD) WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW UMOWY O PRACĘ* (imię i nazwisko) Pan (Pani) Wypowiadam Panu (Pani) umowę o pracę zawartą w dniu w części dotyczącej (wskazać postanowienia umowy o pracę podlegające wypowiedzeniu) z zachowaniem (wskazać długość okresu wypowiedzenia) okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu Przyczyną wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę jest Po upływie okresu wypowiedzenia, tj. od dnia proponuję następujące, nowe warunki umowy o pracę: Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie. Jeżeli Pan (Pani) przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, tj. do dnia nie złoży oświad- czenia o odmowie przyjęcia nowych warunków umowy o pracę, będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowaną zmianę warunków umowy. W razie odmowy przyjęcia przez Pana (Panią) zaproponowanych warunków umowy o pracę, umowa roz- wiąże się z upływem okresu wypowiedzenia, tj. z dniem Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w (siedziba sądu) Kodeks kadr i płac IFK 12 [załącznik 6] ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO KODEKSU PRACY Przed upływem tego terminu może Pan (Pani) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą** (siedziba komisji) (potwierdzenie odbioru przez pracownika – data i podpis) (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) * Dotyczy umowy o pracę zawartej na czas nie określony. ** Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza. ZAŁĄCZNIK Nr 6 (pieczęć nagłówkowa pracodawcy) (miejscowość i data) (numer REGON-EKD) ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA (imię i nazwisko) Pan (Pani) Z dniem rozwiązuję z Panem (Panią) bez zachowania okresu wypowiedzenia umo- wę o pracę zawartą w dniu z powodu (wskazać przyczynę i podstawę prawną rozwiązania umowy o pracę) Jednocześnie informuję, iż w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w (siedziba sądu) Przed upływem tego terminu może Pan (Pani) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawcze- go przed Komisją Pojednawczą* (siedziba komisji) (potwierdzenie odbioru przez pracownika – data i podpis) (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) * Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza. marzec 2016 IFK I. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA [komentarz] 13 KOMENTARZ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia  przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy  oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie konkretnie wskazanych dokumentów. Kandydat do pracy ma obowiązek je przedłożyć. Jeśli jednak zainteresowany pracą ich nie przedłoży, to jedyną konsekwencją może być rezygnacja z jego zatrudnienia. Pracodawca ma prawo żądać konkretnych dokumentów, ale nie ma takiego obowiązku. Nie musi zatem wy- magać wszystkich dokumentów wymienionych w § 1 komentowanego rozporządzenia, a także może zatrudnić osobę, która nie przedstawi któregoś z tych dokumentów. Dokumenty wymagane przez pracodawcę Jedynym dokumentem, którego pracodawca musi wymagać od kandydata do pracy, jest orze- czenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydane po poddaniu się przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie wstępnym badaniom lekarskim. Nie można bowiem dopuścić do pracy pracownika, który nie ma takiego orzeczenia (art. 229 § 1 pkt 1 i § 4 Kodeksu pracy). Ważnym dokumentem, którego pracodawca może wymagać od kandydata do pracy, jest kwe- stionariusz osobowy zawierający przede wszystkim dane identyfikujące osobę ubiegającą się o za- trudnienie i wskazujące na jej wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Zakres danych z tego kwestionariusza, żądanych przez pracodawcę, nie może wykraczać poza zakres danych, o których mowa w art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Na podstawie tego przepisu pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: ■■ imię (imiona) i nazwisko, ■■ imiona rodziców, ■■ datę urodzenia, ■■ miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), ■■ wykształcenie, ■■ przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Sposób dokumentowania danych osobowych Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma jednak prawo żądać udokumentowania tych danych (art. 221 § 3 Kodeksu pracy). Może więc żądać np. przedstawienia do wglądu dowodu osobistego. Pracodawca może także żądać świadectw pra- cy z poprzednich miejsc pracy lub innych doku- mentów potwierdzających okresy zatrudnienia, ale tylko obejmujących okresy pracy przypada- jące w roku kalendarzowym, w którym pracow- nik ubiega się o zatrudnienie. Wiele uprawnień pracowniczych przysługuje bowiem pracowni- kom w skali roku kalendarzowego, np. urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie, wynagrodzenie chorobowe finansowane przez pracodawcę, zwolnienie od pracy na tzw. opiekę nad dzieckiem (art. 188 Kodeksu pracy). Na podstawie świadectwa pracy za okres zatrudnienia zakończony w danym roku kalendarzowym, w którym pracownik podejmuje kolejną pracę, nowy pracodawca może ustalić, z których z tych uprawnień pracownik już skorzystał i w jakim wymiarze. UWAGA! Od kandydatów do pracy pracodawca może wymagać tylko świadectw pracy z roku kalendarzowego, w któ- rym pracownik podejmuje zatrudnienie. Dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania ofero- wanej pracy są z reguły świadectwa i dyplomy ukończenia szkół, zaświadczenia o przebytych Kodeks kadr i płac IFK 14 [komentarz] ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO KODEKSU PRACY kursach i szkoleniach itp. Kandydat do pracy może przedstawić jakiekolwiek dokumenty, które potwierdzają jego kwalifikacje zawodowe. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego musi natomiast przed- stawić świadectwo ukończenia gimnazjum, ponieważ z art. 191 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy wynika, że co do zasady wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum (wyjątki w tym zakresie określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum; Dz.U. Nr 214, poz. 1808). Dokumenty dobrowolnie przedstawiane przez kandydata do pracy Komentowane rozporządzenie określa też, jakie dokumenty osoba ubiegająca się o zatrudnie- nie może przedłożyć pracodawcy z własnej inicjatywy. Są to przede wszystkim: ■■ świadectwa pracy za okresy zatrudnienia, które skończyły się w poprzednich latach kalendarzowych – na ich podstawie pracodawca ustala staż pracy pracownika, od którego zależy wiele uprawnień pracowniczych, dlatego ich przedstawienie leży w interesie pracownika; ■■ inne dokumenty potwierdzające okres za- trudnienia pracownika – są one przedsta- wiane wówczas, gdy pracownik z różnych względów nie dysponuje świadectwami pracy za pewne okresy, np. zaświadczenia o zatrudnieniu, wyroki sądowe (ocena wiarygodno- ści tych dokumentów należy do pracodawcy; jeżeli pracodawca ich nie uwzględni przy ustala- niu stażu pracy pracownika, pracownik może tego dochodzić przed sądem pracy), UWAGA! Pracodawca nie może żądać od kandydata do pracy jego fotografii. ■■ dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy – najczęściej jest to orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (podstawa do korzystania ze skróconego czasu pracy, dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dodatkowej przerwy w pracy). Kandydat do pracy może jednak dobrowolnie podać wiele innych informacji, które nie są wy- magane przez przepisy prawa pracy. PRZyKłAD Pracownik ubiegający się o pracę na stanowisku kasjera dobrowolnie przedłożył pracodaw- cy zaświadczenie o niekaralności. Pracodawca sporządził na tę okoliczność notatkę służ- bową i skserował otrzymane zaświadczenie. Następnie zamieścił je w aktach osobowych. Postępowanie pracodawcy jest prawidłowe. Wzór kwestionariusza osobowego zawarty w załączniku nr 1 do komentowanego rozporzą- dzenia jest jedynie wzorem pomocniczym, zatem pracodawca może opracować własny wzór kwe- stionariusza. Jednak informacje zawarte w załączniku są zgodne z art. 221 Kodeksu pracy, dlatego w praktyce stosuje go wielu pracodawców. PRZyKłAD Pracodawca, zamiast żądać od pracowników wypełnienia kwestionariusza osobowego, wyma- ga od nich składania życiorysu bądź CV. Takie dokumenty zamieszcza w aktach osobowych. Jeżeli treść informacji zawarta w życiorysie lub CV, wymaganych przez pracodawcę, nie wy- kracza poza dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, to takie postępowanie pracodawcy jest dopuszczalne. Nieistotna jest bowiem w tym przypadku nazwa dokumentu, lecz jego treść. Pracodawca nie może żądać od kandydata na pracownika fotografii. Jeżeli zatem nie ma szczególnych przepisów odrębnych nakazujących kandydatom złożenie fotografii w związku marzec 2016 IFK I. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA [komentarz] 15 z procesem rekrutacji, to pracodawca nie może żądać od kandydata przesłania fotografii. Kan- dydat może oczywiście złożyć zdjęcie z własnej inicjatywy. Dodatkowe dokumenty przedstawiane przez pracownika Już po zawarciu umowy o pracę, tj. po zatrudnieniu danej osoby, pracodawca ma prawo żą- dać od niej kolejnych danych osobowych. Wynika to z art. 221 § 2 Kodeksu pracy. Na podstawie tego przepisu pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania: ■■ numeru PESEL, ■■ innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pra- cownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. Pracownik ma obowiązek podania danych dotyczących dzieci tylko wówczas, gdy zamierza korzystać z uprawnień związanych z rodzicielstwem. W przeciwnym razie nie musi informować o tym pracodawcy. Może też ujawnić fakt posiadania dzieci nie w momencie zatrudniania go, ale dopiero w trakcie zatrudnienia, np. po kilku miesiącach albo nawet latach. Od kandydata do pracy, także od pracownika, nie można natomiast żądać nazwiska rodowego matki. Takie stanowisko prezentuje GIODO na swojej stronie internetowej – www.giodo.gov.pl. Wynika ono z tego, że w przepisach prawa pracy nazwisko rodowe matki nie jest wymienione wśród danych, których można żądać od pracownika lub kandydata do pracy. Pracodawca nie może także zamieszczać w aktach osobowych kserokopii dowodu osobistego. Dowód osobisty zawiera bowiem m.in. dane, których pracodawca nie może żądać od pracownika. Sposób przechowywania dokumentów w aktach osobowych Pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika tylko odpisy lub kopie składanych dokumentów, a przedłożenia oryginałów tych dokumentów może żądać tylko do wglądu lub sporzą- dzenia ich odpisów albo kopii. Zatem odpisy i kopie są sporządzane przez pracodawcę na jego koszt. Nie można żądać, aby dostarczył je pracownik (może on jednak zrobić to z własnej inicjatywy). W omawianym zakresie wątpliwości w praktyce budzi to, czy kopie i odpisy trzeba sporządzać tylko z dokumentów składanych przez pracownika w związku z jego zatrudnieniem, tj. dokumentów skła- danych na podstawie § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia (na co wskazywałoby umiejscowienie tego prze- pisu właśnie w § 1, a nie jako osobnego paragrafu), czy ze wszystkich dokumentów składanych przez pracownika, także w toku dalszego zatrudnienia. Wśród ekspertów prawa pracy dominuje drugi po- gląd, tj. że ze wszystkich oryginałów, jakie pracow- nik przedstawia pracodawcy, pracodawca może dołączać do akt osobowych tylko kopie lub odpisy, a oryginały powinien zwrócić pracownikowi. UWAGA! Odpisy i kopie dokumentów zamieszczane w aktach osobowych sporządza pracodawca na swój koszt. Załącznik do rozporządzenia zawiera także wzór kwestionariusza osobowego dla pracownika. Tak samo jak w przypadku kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest to jedynie wzór pomocniczy. W praktyce wielu pracodawców stosuje jeden kwestionariusz przy zatrudnianiu pracowników. Jednak w takim przypadku z kwestionariusza powinno jasno wynikać, które dane osoba jest zobowiązana podać przy ubieganiu się o zatrudnienie, a które dane powinny być uzupełnione dopiero po zatrudnieniu tej osoby (tj. po zawarciu umowy o pracę). Sporządzanie umowy o pracę Umowę o pracę zawiera się na piśmie (art. 29 § 2 Kodeksu pracy). Natomiast przepis § 2 roz- porządzenia nakłada obowiązek sporządzenia jej co najmniej w dwóch egzemplarzach – jeden powinien otrzymać pracownik, a drugi ma się znaleźć w jego aktach osobowych. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu Kodeks kadr i płac IFK 16 [komentarz] ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO KODEKSU PRACY rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umo- wy, rodzaju umowy oraz jej warunków (art. 29 § 2 zd. 2 Kodeksu pracy). Także to potwierdzenie po- winno zostać sporządzone co najmniej w dwóch jednakowych egzemplarzach, przy czym jeden z nich powinien zostać doręczony pracownikowi za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Załącznik nr 2 do rozporządzenia zawiera wzór umowy o pracę. Tak jak pozostałe wzory jest to wzór pomocniczy, a nie powszechnie obowiązujący. Pracodawca może więc stosować swoje własne wzory umów o pracę. Wzór zawarty w rozporządzeniu jest jednak o tyle użyteczny, że jest zgodny z art. 29 § 1 Kodeksu pracy, który określa elementy umowy o pracę. Z przepisu tego wynika, że umowa o pracę powinna zawierać: ■■ strony umowy, ■■ rodzaj umowy, ■■ datę jej zawarcia, ■■ warunki pracy i płacy, w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagro- dzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy. Natomiast obowiązek wskazania dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umo- wie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika do otrzymania, oprócz normalnego wynagrodzenia, także dodatku takiego jak za godziny nadliczbowe, dotyczy tylko umów o pracę zawieranych z pracownikami zatrudnianymi na niepełny etat. Jeżeli wymiar czasu pracy pracownika zmienia się z pełnego na niepełny w trakcie zatrudnienia, to wraz ze zmianą etatu powyższą klauzulę należy wprowadzić do umowy (w drodze aneksu). Od 22 lutego 2016 r. zmianie uległ wzór umowy o pracę zawarty w załączniku nr 2 do komentowa- nego rozporządzenia. Przepisy ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz nie- których innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1220) usunęły bowiem z Kodeksu pracy umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, dlatego powołanie tego rodzaju umowy zostało pominięte we wzorze umowy o pracę. Ponadto w przypadku zawarcia od 22 lutego 2016 r. umowy o pracę na czas określony: ■■ w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, ■■ w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, ■■ w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, ■■ w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebo- wania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy, wprowa- dzono obowiązek określenia w umowie o pracę tego celu lub tych okoliczności, przez zamieszczenie informacji o przyczynach obiektywnie uzasadniających zawarcie takiej umowy. Zatem stało się ko- nieczne uwzględnienie tego postanowienia we wzorze umowy o pracę (pkt 3 wzoru umowy o pra- cę). W wymienionych 4 przypadkach umowy na czas określony nie będą podlegały limitom dotyczą- cym ich długości (maksymalnie 33 miesiące) i liczby (maksymalnie 3 z tym samym pracownikiem). Przykładowy wzór wskazania przyczyny obiektywnej uzasadniającej zawarcie umowy o pracę na czas określony powyżej ustawowych limitów „Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy na czas określony z przekroczeniem limitów: termin zakończenia budowy basenu oraz instalacji urządzeń koniecznych do jego funkcjonowania”. W tych przypadkach oceny okoliczności wskazanych w umowie o pracę będzie dokonywała Państwowa Inspekcja Pracy oraz sąd pracy. Potwierdzenie zapoznania się z przepisami Pracodawca ma obowiązek uzyskania od pracownika – jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy – pisemnych potwierdzeń, z których wynika, że pracownik został zapoznany z: marzec 2016 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2016 z komentarzem - wybór
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: