Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00178 004330 21777998 na godz. na dobę w sumie
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem - ebook/pdf
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-464-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zbiór najważniejszych rozporządzeń, które regulują szczegółowy sposób rozliczania się płatników składek z ZUS.
Publikacja zawiera m.in.: szczegółowy komentarz eksperta wyjaśniający najważniejsze i najtrudniejsze dla płatników zagadnienia, dotyczące m.in.:

przychodów zwolnionych ze składek na ubezpieczenia społeczne, kontrowersji dotyczących kręgu osób uprawnionych do zwolnienia, zasad sporządzania dokumentów ubezpieczeniowych po zmianach od 1 stycznia 2015 r., zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez ZUS, a także możliwości ubiegania się o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności składek.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

dwutygodnik MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń KODEKS KADR I PŁAC Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem Komentarz: Joanna Goliniewska Stan prawny na 18 lutego 2015 r. ISBN 978-83-7440-464-8 K O D E K S K A D R I P Ł A C I R O Z P O R Z Ą D Z E N A W Y K O N A W C Z E D O U S T A W Y S Y S T E M O W E J 2 0 1 5 Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń SPIS TREŚCI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1967) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOMENTARZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Podstawa wymiaru składek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Przychody z innego źródła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Wyłączenia z podstawy wymiaru składek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje za staż pracy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Nagrody dla twórców projektów wynalazczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Nagrody Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w eksporcie . . . 4.4. Odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom w związku z rozwiązaniem stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 10 10 10 11 12 12 14 14 14 15 2 I. 4.6. Odszkodowania wypłacone byłym pracownikom na podstawie umowy o zakazie konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4.7. Odprawy wypłacone pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4.8. Wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp i ekwiwalenty za te świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.9. Odszkodowania za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy pracy przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.10. Ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, 4.11. materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika . . . . . . . . . . . . . . . Wartość ubioru służbowego (umundurowania), którego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalent pieniężny za ten ubiór . . . . . 4.12. Wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do 190 zł miesięcznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13. Zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników, na potrzeby pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.14. Kwota otrzymywana przez pracownika z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłki na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 21 22 23 24 26 Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, tel. 22 530 41 93 INFOR PL S.A. Biuro Obsługi Klienta 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3, tel. 22 212 07 30, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl, strona: www.sklep.infor.pl marzec 2015 IFK SPIS TREŚCI 4.15. Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika . . . . . . . . 4.16. Część wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców (z wyłączeniem członków służby zagranicznej) – w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu za granicą . . . . . . . . . . . . . . Dodatek za warunki pracy dla nauczycieli z tytułu wykonywania pracy za granicą (dodatek walutowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.17. 3 27 32 33 4.18. 75 wartości dodatków dewizowych wypłacanych pracownikom zatrudnionym na morskich statkach handlowych i rybackich . . . . . . . . . . 33 4.19. Dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym oraz strawne – do wysokości diet z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju przysługujących pracownikom sfery budżetowej . . . . . 4.20. Świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych . . . . . . . . . . . . . 4.21. Świadczenia wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą zfśs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.22. Świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie ustawy o zfśs . . . . . . . . 4.23. Zapomogi losowe w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych 34 34 36 37 zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 4.24. Środki otrzymywane na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zakładowego funduszu aktywności . . . . . . . . . . 4.25. Składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.26. Dodatki wypłacane przez pracodawców w celu uzupełnienia 70 lub 80 zasiłku chorobowego do 100 przychodu pracownika . . . . . . . . . . . . . . 4.27. Korzyści materialne – prawo do zakupu po cenach niższych niż detaliczne artykułów, przedmiotów lub usług oraz prawo do korzystania z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji . . . . . . . . . . . 4.28. Dodatkowe świadczenia niemające charakteru deputatu, przyznawane na podstawie przepisów szczególnych – kart branżowych lub układów zbiorowych pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.29. Nagrody za wyniki sportowe, za wybitne osiągnięcia sportowe oraz za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.30. Wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę – zgodnie z odrębnymi przepisami – na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyłączeniem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.31. Świadczenie w naturze w postaci działki gruntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 39 40 40 41 42 43 44 IFK Kodeks kadr i płac 4 SPIS TREŚCI 4.32. Koszty opłacenia przez pracodawcę składek z tytułu zawartych lub odnowionych przed 9 lipca 1998 r. umów ubezpieczenia na życie na rzecz pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.33. Koszty opłacenia przez pracodawcę składek z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na życie na rzecz pracowników . . 5. Wartość pieniężna świadczeń w naturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Przeliczanie przychodów pracownika osiąganych w walutach obcych . . . . . . . . 7. Grupy ubezpieczonych, do których ma zastosowanie rozporządzenie . . . . . . . . 8. Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Okres obowiązywania rozporządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1844; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1957) . KOMENTARZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Deklaracja rozliczeniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Raporty rozliczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 141, poz. 1365) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOMENTARZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek (Dz.U. z 1998 r. Nr 164, poz. 1165) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOMENTARZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 78, poz. 465; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1181) . . . . KOMENTARZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Najciekawsze interpretacje ZUS dotyczące wyłączeń z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 44 45 47 47 47 49 56 69 72 73 75 76 78 79 83 90 93 marzec 2015 IFK PODSTAWA WYMIARU I ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK [§ 1–2] 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1967)1 Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 paź- dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz- nych (Dz.U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co na- stępuje: § 1. [Podstawa wymiaru składek]2 Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwanych dalej „składkami”, stanowi przychód w rozumieniu przepisów o po- datku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrud- nienia w ramach stosunku pracy, z zastrzeże- niem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887), zwanej dalej „ustawą”, oraz § 2. § 2. [Wyłączenia z podstawy] 1. Podstawy wymiaru składek nie stanowią na- stępujące przychody: 1) nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które we- dług zasad określających warunki ich przyzna- wania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat, 1a) należności obliczane od wielkości efektów uzy- skanych przez zastosowanie pracowniczego projektu wynalazczego i za dokumentację do- starczoną bezumownie przez twórcę projektu, przydatną do stosowania projektu, oraz nagro- dy za wynalazczość, a także nagrody za prace badawcze i wdrożeniowe, 1b) nagrody Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcie w eksporcie, 2) odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, 3) odprawy, odszkodowania i rekompensaty wy- płacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu roz- wiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewyda- nia w terminie lub wydania niewłaściwego świa- dectwa pracy, 4) odszkodowania wypłacone byłym pracowni- kom po rozwiązaniu stosunku pracy, na pod- stawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 1012 Kodeksu pracy, 5) odprawy wypłacone pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej na podsta- wie art. 125 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo- spolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56, Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944 oraz z 1998 r. Nr 146, poz. 961), 6) wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pra- cy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypła- cane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a tak- że ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży ro- boczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzy- mania na ich podstawie napojów bezalkoholo- wych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążące- go na nim obowiązku wynikającego z przepi- sów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych, 1 W ujednoliconym przez redakcję tekście uwzględniono wszystkie dotychczasowe zmiany. Najnowsze zmiany zostały wyróżnione czcionką pogrubioną. 2 Hasła w klamrach pochodzą od redakcji. IFK Kodeks kadr i płac 6 [§ 2] ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO USTAWY SYSTEMOWEJ 7) odszkodowania za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy pracy przed- miotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy – należ- ne od pracodawcy na podstawie art. 2371 § 2 Kodeksu pracy, 8) (uchylony), 9) ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykony- waniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika, 10) wartość ubioru służbowego (umundurowa- nia), którego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalent pieniężny za ten ubiór, 11) wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego ty- tułu – do wysokości nieprzekraczającej mie- sięcznie kwoty 190 zł, 12) (uchylony), 13) zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników, dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodaw- cy – do wysokości miesięcznego ryczałtu pie- niężnego albo do wysokości nieprzekraczają- cej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu – określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojaz- du, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężne- go, jest udokumentowany przez pracownika w ewidencji przebiegu pojazdu, prowadzo- nej przez niego według zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, 14) kwota otrzymywana przez pracownika z tytu- łu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłki na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym – do wysokości nie przekraczającej kwoty, która z tego tytułu została zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych, 15) diety i inne należności z tytułu podróży służ- bowej pracownika – do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz wa- runków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżeto- wej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeże- niem pkt 17, marzec 2015 IFK 16) część wynagrodzenia pracowników zatrudnio- nych za granicą u polskich pracodawców, z wy- łączeniem osób wymienionych w art. 18 ust. 12 ustawy – w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysłu- gujących pracownikowi zatrudnionemu w pań- stwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób sta- nowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodze- nia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, 16a) dodatek za warunki pracy z tytułu wykony- wania pracy za granicą (dodatek walutowy), przysługujący nauczycielom zatrudnionym w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczy- pospolitej Polskiej – określony w odrębnych przepisach wydanych przez Ministra Eduka- cji Narodowej i Sportu, 17) równowartość dodatków dewizowych wy- płacanych pracownikom zatrudnionym na morskich statkach handlowych i rybackich – w części odpowiadającej 75 dodatków, 18) dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym oraz strawne – do wysokości diet z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustala- nia należności przysługujących pracowniko- wi zatrudnionemu w państwowej lub samo- rządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, 19) świadczenia finansowane ze środków prze- znaczonych na cele socjalne w ramach zakła- dowego funduszu świadczeń socjalnych, 20) świadczenia wypłacane z funduszu utworzo- nego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – do wysokości nie przekraczającej rocznie kwoty odpisu pod- stawowego, określonej w art. 5 ust. 2 usta- wy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym fun- duszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. PODSTAWA WYMIARU I ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK [§ 2] 7 Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717), 21) świadczenie urlopowe wypłacane na podsta- wie art. 3 ust. 4 ustawy powołanej w pkt 20 – do wysokości nie przekraczającej rocz- nie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie, 22) zapomogi losowe w przypadku klęsk żywio- łowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby, 23) środki otrzymywane na rehabilitację zawodo- wą, społeczną oraz leczniczą osób niepeł- nosprawnych na podstawie odrębnych prze- pisów, z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych albo zakładowego funduszu aktywności, z wyłączeniem wynagro- dzeń finansowanych ze środków tych funduszy, 24) składniki wynagrodzenia, do których pracow- nik ma prawo w okresie pobierania wynagro- dzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuń- czego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wy- płacane za okres pobierania tego wynagro- dzenia lub zasiłku, 25) dodatki uzupełniające 80 zasiłek chorobo- wy wypłacane przez pracodawców – do kwo- ty nie przekraczającej łącznie z zasiłkiem chorobowym 100 przychodu pracownika, stanowiącego podstawę wymiaru składek, 26) korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradza- nia lub przepisów o wynagradzaniu, a pole- gające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artyku- łów, przedmiotów lub usług oraz korzysta- niu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji, 27) dodatkowe świadczenia niemające charak- teru deputatu przyznawane na podstawie przepisów szczególnych – kart branżowych lub układów zbiorowych pracy, tj. ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów przejaz- dów urlopowych, świadczenia na pomoce na- ukowe dla dzieci, świadczenia przyznawane z tytułu uroczystych dni, jak tradycyjne „bar- bórkowe”, z wyjątkiem nagród pieniężnych wypłacanych z tytułu uroczystych dni, IFK 28) nagrody za wyniki sportowe, wypłacane przez kluby sportowe i polskie związki sportowe, oraz za wybitne osiągnięcia sportowe lub wy- bitne osiągnięcia w pracy zawodowej w dzie- dzinie kultury fizycznej, wypłacane ze środ- ków budżetowych, 29) wartość świadczeń przyznanych zgodnie z od- rębnymi przepisami przez pracodawcę na pod- noszenie kwalifikacji zawodowych i wykształ- cenia ogólnego pracownika, z wyłączeniem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom po- dejmującym naukę lub podnoszącym kwalifika- cje zawodowe w formach pozaszkolnych, 30) świadczenie w naturze w postaci działki gruntu, 31) koszty opłacenia przez pracodawcę składek z tytułu zawartych lub odnowionych przed dniem 9 lipca 1998 r. umów ubezpieczenia na życie na rzecz pracowników, dotyczących ryzyk grup 1 oraz 3–5 działu I wymienionego w załączniku do ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1015), jeżeli upraw- nionym do otrzymania świadczenia nie jest pra- codawca, jak również umowa ubezpieczenia, w okresie pięciu lat licząc od końca roku kalen- darzowego, w którym ją zawarto, wyklucza: a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstą- pienia od umowy, b) możliwość zaciągania zobowiązań pod za- staw praw wynikających z umowy, c) wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczone- go w umowie, jeżeli ubezpieczenie to objęło co najmniej po- łowę pracowników danego pracodawcy w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak do wy- sokości nie przekraczającej miesięcznie na osobę 7 bieżącej, przeciętnej miesięcznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, przypadającej na pracownika da- nego pracodawcy, 32) koszty opłacenia przez pracodawcę składek z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na życie na rzecz pracowni- ków, dotyczących grup ryzyk 1 oraz 3–5 działu I wymienionego w załączniku do ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 i z 1997 r. Nr 43, Kodeks kadr i płac 8 [§ 3] ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO USTAWY SYSTEMOWEJ poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 115, poz. 1015), jeżeli umowy ubez- pieczenia zostały zawarte lub odnowione przed dniem wejścia w życie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, a uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodaw- ca, jak również umowa ubezpieczenia, w okre- sie przed osiągnięciem przez pracownika 60 lat albo wcześniejszym uzyskaniem przez nie- go uprawnień emerytalnych lub uprawnień do świadczeń rentowych z ubezpieczenia społecz- nego z tytułu niezdolności do pracy wyklucza: a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstą- pienia od umowy, b) możliwość zaciągania zobowiązań pod za- staw praw wynikających z umowy, c) wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczone- go w umowie, jeżeli warunki ubezpieczenia na życie są tak określone, że co najmniej połowa pracowników danego pracodawcy ma możliwość zostać obję- tą tym ubezpieczeniem, jednak do wysokości nie przekraczającej miesięcznie na osobę 7 bieżą- cej, przeciętnej miesięcznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, przypada- jącej na pracownika u danego pracodawcy albo koszty poniesione przez pracodawcę na nabycie na rzecz pracowników jednostek uczestnictwa fun- duszy powierniczych w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1991 r. – Prawo o publicznym obrocie pa- pierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz.U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 88, poz. 554 i Nr 139, poz. 933) i funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach in- westycyjnych (Dz.U. Nr 139, poz. 933), jeżeli umowa w sprawie nabywania tych jednostek uczestnictwa, zawarta między towarzystwem funduszy powier- niczych lub funduszem inwestycyjnym, pracodaw- cą i pracownikiem w okresie przed osiągnięciem przez pracownika wieku 60 lat albo wcześniejszym uzyskaniem przez niego uprawnień emerytalnych lub uprawnień do świadczeń rentowych z ubezpie- czenia społecznego z tytułu niezdolności do pracy, wyklucza: a) umorzenie jednostek uczestnictwa fundu- szy powierniczych i możliwość żądania od- IFK marzec 2015 kupienia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nabytych za środki pienięż- ne przekazane przez zakład pracy, b) możliwość zaciągania zobowiązań pod za- staw wierzytelności, której przedmiotem jest umorzenie przez towarzystwo fundu- szy powierniczych lub odkupienie jedno- stek uczestnictwa przez towarzystwo fun- duszy inwestycyjnych, a ponadto została zawarta lub odnowiona przed dniem wejścia w życie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych i jeżeli co najmniej połowa pracowników danego pracodawcy ma możliwość zawarcia wyżej określonej umowy. Tak określone koszty nabycia przez pracodawcę jednostek uczestnictwa podlegają wyłączeniu – do wysokości nie przekraczającej miesięcznie na osobę 7 bieżącej, przeciętnej miesięcznej podstawy wy- miaru składek na ubezpieczenia społeczne, przypa- dającej na pracownika u danego pracodawcy. 2. Wyłączeń z podstawy wymiaru składek, o których mowa w ust. 1 pkt 31 i 32, nie stosu- je się do przychodów pracowników, którzy są uczestnikami programu emerytalnego prowa- dzonego na podstawie ustawy z dnia 22 sierp- nia 1997 r. o pracowniczych programach emery- talnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 60, poz. 623), oraz do przychodów pracowników, którzy zostali objęci po dniu 21 września 2001 r. ubezpieczeniem, o któ- rym mowa w ust. 1 pkt 31 i 32. 3. Wyłączeń z podstawy wymiaru składek, o których mowa w ust. 1 pkt 31 i 32, nie stosuje się do przychodów pracowników uzyskanych po dniu 31 grudnia 2004 r. 4. W przypadku gdy pracodawca złoży wniosek o rejestrację pracowniczego programu emerytalne- go na podstawie przepisów o pracowniczych pro- gramach emerytalnych, wyłączenia z podstawy wy- miaru składek, o których mowa w ust. 1 pkt 31 i 32, stosuje się w stosunku do przychodów pracowni- ków uzyskanych do dnia, w którym postępowanie administracyjne, wszczęte na podstawie wniosku o rejestrację pracowniczego programu emerytalne- go, zakończy się rejestracją programu, pozostawie- niem wniosku bez rozpoznania, odmową wpisu do rejestru lub umorzeniem postępowania. § 3. [Wartość pieniężna świadczeń w naturze] Wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężne- go określonego w przepisach o wynagradzaniu, a w razie ich braku: PODSTAWA WYMIARU I ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK [§ 4–11] 9 § 6. [Zaprzestanie opłacania składek] Płatnik zaprzestaje opłacania składek z powo- du osiągnięcia przez ubezpieczonego w danym roku kalendarzowym kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składki, zwanej dalej „kwotą ograniczenia”, ogłoszonej w sposób określony w art. 19 ust. 10 ustawy, na podstawie: 1) informacji uzyskanej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „Zakładem”, że kwota ograniczenia została osiągnięta, 2) własnej dokumentacji płacowej. § 7. [Przekroczenie kwoty ograniczenia w trakcie miesiąca] 1) jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności gospo- darczej pracodawcy – według cen stosowanych wobec innych odbiorców niż pracownicy, 2) jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi zakupione przez pracodawcę – według cen ich zakupu, 3) jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostęp- nienie lokalu mieszkalnego: a) dla lokali spółdzielczych typu lokatorskie- go i własnościowego – w wysokości czyn- szu obowiązującego dla tego lokalu w da- nej spółdzielni mieszkaniowej, b) dla lokali komunalnych – w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez gminę, c) dla lokali własnościowych, z wyłączeniem wymienionych w lit. a), oraz domów sta- nowiących własność prywatną – w wyso- kości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na da- nym terenie, a w miastach – w danej dziel- nicy, d) dla lokali w hotelach – w wysokości kosz- tu udokumentowanego rachunkami wysta- wionymi przez hotel. § 4. [Przeliczanie przychodów osiąganych w walutach obcych] Stanowiące podstawę wymiaru składek przy- chody pracownika osiągane w walutach obcych przelicza się na złote w sposób przyjęty w przepi- sach o podatku dochodowym od osób fizycznych. § 5. [Rozszerzenie zakresu podmiotowego] 1. Przepisy § 1–4 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek: 1) osób wykonujących pracę nakładczą, 2) funkcjonariuszy Służby Celnej, 3) osób wykonujących odpłatnie pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tym- czasowego aresztowania na podstawie skiero- wania do pracy. 2. Przepisy § 2–4 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek: 1) członków rolniczych spółdzielni produkcyj- nych i spółdzielni kółek rolniczych, 2) osób wykonujących pracę na podstawie umo- wy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy do- tyczące zlecenia, 3) członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji. IFK W przypadku gdy z dokumentacji płacowej płatnika wynika, że w danym miesiącu następuje przekroczenie kwoty ograniczenia, płatnik oblicza i przekazuje składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tylko od tej części podstawy wymiaru składek, która nie spowoduje przekroczenia kwo- ty ograniczenia. § 8. [Zwrot nadpłaconej składki] Zakład zwraca składki obliczone i przekazane od nadwyżki ponad kwotę ograniczenia w termi- nie 30 dni od złożenia przez płatnika składek de- klaracji rozliczeniowych korygujących i imiennych raportów miesięcznych korygujących, złożonych w związku z przekroczeniem kwoty ograniczenia. Po otrzymaniu zwrotu nadwyżki płatnik zobowią- zany jest niezwłocznie zwrócić ubezpieczonemu finansowaną przez niego część składki na ubez- pieczenie emerytalne i rentowe. § 9. [Podział składek między uprawnionych płatników] W przypadku gdy do otrzymania zwrotu skła- dek uprawnionych jest kilku płatników, Zakład dzieli kwotę nadpłaconych składek i zwraca ją płatnikom w takich częściach, w jakich opłacali składkę w mie- siącu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty ograniczenia. Przepisy § 8 stosuje się odpowiednio. § 10. [Odpowiedzialność ubezpieczonego] W przypadku gdy ubezpieczony składając oświadczenie, o którym mowa w art. 19 ust. 5 usta- wy, poda informacje niezgodne ze stanem faktycz- nym, tak że powstanie zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jest on zo- bowiązany do spłacenia całości tego zadłużenia. § 11. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. i ma zastosowanie do składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, należnych za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. Kodeks kadr i płac [komentarz] ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO USTAWY SYSTEMOWEJ 10 KOMENTARZ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została określona w art. 18 ust. 1 i 1a w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121) i w § 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek. Podsta- wą wymiaru składek jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycz- nych osiągany przez pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Wyjątkiem są przy- chody wymienione w art. 18 ust. 2 ustawy systemowej (tj. wynagrodzenie chorobowe i zasiłki) oraz przychody wymienione w § 2 rozporządzenia. Od tych przychodów pracodawca nie nalicza składek. Zwolnienie ze składek dotyczy pracowników, chałupników, funkcjonariuszy Służby Celnej oraz osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania w czasie odbywania kary po- zbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. Począwszy od 1 sierpnia 2010 r. przepisy dotyczące wyłączeń z podstawy wymiaru składek mają odpowiednie zastosowanie do zlecenio- biorców, dla których podstawę wymiaru składek stanowi przychód z tytułu wykonywania umowy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, a od 1 stycznia 2015 r. do członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji. 1. Podstawa wymiaru składek Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pie- niężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty – bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności podstawę wymiaru składek stanowią: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracow- nika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 updof; j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). W przypadku pracowników wykonujących dodatkowo pracę na podstawie umowy cywilno- prawnej (umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło), za- wartej ze swoim pracodawcą lub wykonywanej na rzecz swojego pracodawcy (mimo podpisania tej umowy z obcym podmiotem), w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe poza wynagrodzeniem ze stosunku pracy należy również uwzględniać przychód z tytułu wykonywanej umowy cywilnej (art. 18 ust. 1a ustawy systemowej). 2. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników, chałup- ników i członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych nie należy uwzględniać wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków (art. 18 ust. 2 ustawy systemowej). Pracownik niezdolny do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą za- kaźną zachowuje prawo do wynagrodzenia ze środków pracodawcy łącznie za okres do 33 dni w roku kalendarzowym, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia – za okres do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego (art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Okres 33 dni (odpowiednio 14 dni) niezdolności do pracy należy ustalić, sumując poszcze- gólne okresy niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, nawet jeżeli między nimi występują marzec 2015 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: