Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00042 002790 23546790 na godz. na dobę w sumie
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem - ebook/pdf
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 84
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-692-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji zostały szczegółowo omówione dokumenty, na podstawie których można nabyć prawo do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego. Pracodawcy dowiedzą się, jak wypełnić zaświadczenie niezbędne do wypłaty zasiłków do ZUS-u dla zleceniobiorcy i pracownika. W publikacji szczególną uwagę zwrócono na następujące zagadnienia:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

22 [komentarz] RoZPoRZĄdZEnIa wykonawCZE do USTawy ZaSIłkowEJ kOMENTarz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków dokumenty, na podstawie których są wypłacane zasiłki, mogą być składane w formie papie- rowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifiko- wanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUaP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. wa- runkiem niezbędnym do złożenia dokumentu drogą elektroniczną jest posiadanie przez płatnika składek profilu na PUE ZUS. 1. dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego od 1 stycznia 2016 r. dokumentami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny są zaświadczenia lekarskie wystawione jako: ■■ dokument elektroniczny (zaświadczenie lekarskie e-ZLa), który pracodawca otrzymuje drogą elektroniczną, ■■ wydruk zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego e-ZLa (takie zaświadczenie jest wystawiane w sytuacji, gdy pracodawca nie ma profilu informacyjne- go na PUE ZUS, lub na prośbę ubezpieczonego), ■■ zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowane- go z systemu teleinformatycznego ZUS zwanego „zaświadczeniem lekarskim wystawionym w trybie alternatywnym”, w sytuacji gdy wystawienie zaświadczenia lekarskiego e-ZLa nie jest możliwe (np. w czasie wizyty domowej u pacjenta). nowe zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy e-ZLa wprowadziła ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społeczne- go w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (dz.U. z 2015 r., poz. 1066; ost.zm. dz.U. z 2015 r., poz. 1735) poprzez zmianę ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. dz.U. z 2014 r., poz. 159; ost.zm. dz.U. z 2015 r., poz. 1268; dalej ustawa zasiłkowa). Lekarz wystawiający zaświadczenie lekarskie e-ZLa powinien przekazać je na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Z kolei ZUS udostępni zaświadczenie lekarskie, bez numeru staty- stycznego choroby, płatnikowi składek na jego profilu informacyjnym na PUE ZUS nie póź- niej niż w dniu następnym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego e-ZLa. Informacja ta zostanie przekazana także ubezpieczone- mu posiadającemu profil ubezpieczonego na PUE ZUS. UWAGA! Wydruk zwolnienia będzie przekazywany ubezpieczo- nemu na każde jego żądanie. wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLa jest przekazywany ubezpieczonemu w przypadku, gdy płatnik składek nie ma profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS, a także na żą- danie ubezpieczonego, nawet jeżeli płatnik składek ma profil informacyjny płatnika składek na PUE ZUS. Płatnik składek nieposiadający profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS powinien otrzymać wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLa bezpośrednio od ubezpieczonego (także gdy kwiecień 2016 IFK PRawo do ZaSIłkÓw I ICh wySokoŚĆ [komentarz] 23 płatnik składek nie jest płatnikiem zasiłku). nie dotyczy to ubezpieczonych, którzy dokumenty do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku składają w ZUS. wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLa musi być opatrzony podpisem i pieczątką osoby wystawiającej. zaPaMIĘTaJ!!! zasada nr 1 Płatnik składek, który ma profil informacyjny płatnika składek na PUE ZUS, ustala prawo i wypłaca zasiłek na podstawie: ■■ zaświadczenia lekarskiego e-ZLa udostępnionego na profilu informacyjnym płatnika składek albo ■■ zaświadczenia lekarskiego wystawionego w trybie alternatywnym, dostarczonego płat- nikowi składek przez ubezpieczonego, chyba że zostało już wprowadzone do systemu i udostępnione na profilu informacyjnym płatnika składek. zasada nr 2 Jeżeli płatnik składek nie ma profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS, wów- czas ubezpieczony wnioskujący o zasiłek chorobowy jest zobowiązany złożyć płatnikowi składek wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLa albo zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym. w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grud- nia 2017 r. lekarze nadal mogą wystawiać za- świadczenia lekarskie na druku ZUS ZLa. UWAGA! W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. obowiązujące są również zwolnienia lekarskie w for- mie papierowej. Zaświadczenia te ubezpieczeni są zobo- wiązani przekazać płatnikowi zasiłku w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania. w przypadku niedostarczenia zaświadczenia w terminie wy- sokość zasiłku chorobowego ulega obniżeniu o 25 za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia tego za- świadczenia. obniżenie zasiłku nie ma zastosowania w przypadku wystawienia przez lekarza elektroniczne- od 1 stycznia 2018 r. będą obowiązywać tylko zaświadczenia lekarskie wystawiane w formie pracownikiem (np. zleceniobiorcy) – zaświadczenie zawierające informację określoną w za- łączniku nr 2 do rozporządzenia (dawny druk ZUS Z-3a), ■■ w przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, współpracują- cych z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność lub duchownych – zaświadczenie zawierające informacje określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia (dawny druk ZUS Z-3b). Kodeks kadr i płac go zaświadczenia lekarskiego na druku e-ZLa. dokumentu elektronicznego. dokumentami stanowiącymi podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego, oprócz zwolnie- nia lekarskiego, są: ■■ w przypadku pracownika – zaświadczenie zawierające informacje określone w załącz- niku nr 1 do rozporządzenia (dawny druk ZUS Z-3), ■■ w przypadku ubezpieczonego niebędącego UWAGA! Zwolnienia lekarskiego wystawionego w formie elek- tronicznej nie obniża się o 25 za okres od 8. dnia niezdolności do pracy. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: