Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00146 002773 20675201 na godz. na dobę w sumie
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 140
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0670-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana publikacja jest komentarzem do rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.). Czytelnik znajdzie w niej omówienie najważniejszych zagadnień związanych z prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie księgi podatkowej jako dowodu w postępowaniu i na przykładach orzeczeń wskazano sytuacje, w których księga może zostać odrzucona przez organ podatkowy. W publikacji omówione są najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją z 2013 r., które dotyczyły korekty kosztów z tytułu niezapłaconych faktur. W sposób praktyczny na przykładach przedstawiono, jak dokonywać korekt i jakie są skutki tych korekt dla podatnika. W przypadku wielu zagadnień uwzględniono orzecznictwo, a także interpretacje organów skarbowych. W części dotyczącej spisu z natury omówiono na przykładach wpływ korekty spisu z natury na ustalenie dochodu oraz na ustalenie zaliczki na podatek dochodowy.

Publikacja jest kierowana do wszystkich podmiotów zobowiązanych do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, doradców podatkowych, księgowych, może być także wykorzystana przez pracowników administracji skarbowej.

Autor jest doradcą podatkowym z ponaddwudziestoletnią praktyką, prowadzącym własną kancelarię doradztwa podatkowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Bohdan Oleszko WYDANIE 1 Stan prawny na 10 czerwca 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne (§ 1–3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ROZDZIAŁ 2. Sposób prowadzenia księgi przez podatników niebędących rolnikami (§ 4–31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ROZDZIAŁ 3. Sposób prowadzenia księgi przez rolników, o których mowa w § 2 ust. 2 (§ 32–34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 ROZDZIAŁ 4. Przepisy końcowe (§ 35–36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Wykaz aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów Dz.U. k.k.s. kol. Lexis.pl ord.pod. p.k.p.r. POP p.p.s.a. pr.dew. – Dziennik Ustaw – ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186 ze zm.) – kolumna – system informacji prawnej wydawnictwa LexisNexis Polska – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) – podatkowa księga przychodów i rozchodów – „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) – ustawa z 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 826 ze zm.) rozporz. p.k.p.r. u.p.d.o.f. – rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycz- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) ustawa o VAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) Uwaga: paragrafy bez bliższego oznaczenia są paragrafami rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.). Wstęp Wstęp Wstęp Bohdan Oleszko Przedmiotem opracowania jest komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475). Rozporzą- dzenie to weszło w życie z dniem 1 września 2003 r. i uchyliło jedno- cześnie rozporządzenie z 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 1222 ze zm.). Nowe rozporządzenie było nowelizowane już kilkakrotnie przez następujące akty prawne: 1) rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2003 r. zmienia- jące rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 224, poz. 2226) – nowelizacja wprowadziła zmianę obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i dotyczy- ła § 4 ust. 4, oraz § 22 ust. 1 pkt 2; 2) rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2004 r. zmienia- jące rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 282, poz. 2807) nowelizacja wprowadziła zmianę obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. Była to obszerniejsza nowelizacja tego rozporządzenia, gdyż obejmowała siedem paragrafów: § 3 pkt 12, § 6 pkt 1, § 8 ust. 3 i 4, § 12 ust. 3 pkt 1, § 19 ust. 5, § 21 ust. 1, § 24, a także dotyczyła zmian do za- łączników nr 1 i 2 – Objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów; 3) rozporządzenie Ministra Finansów z 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przy- chodów i rozchodów (Dz.U. Nr 36, poz. 229) – nowelizacja wpro- wadziła zmiany obowiązujące od 15 marca 2007 r. Była to krótka nowela. Zmieniono § 14 ust. 2 pkt 8 oraz § 34, a także uchylono 9 Wstęp § 22 i 23. Ponadto dokonano całkowitej zmiany załącznika nr 1 (wzór księgi wraz z objaśnieniami); 4) rozporządzenie Ministra Finansów z 26 lipca 2007 r. zmienia- jące rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 140, poz. 988) – nowelizacja dotyczyła § 14 ust. 2, w którym dodano pkt 8a, i weszła w życie 11 sierpnia 2007 r.; 5) rozporządzenie Ministra Finansów z 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przycho- dów i rozchodów (Dz.U. Nr 252, poz. 1691) – nowelizacja dokona- ła zmiany tylko w § 14 oraz w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w Objaśnieniach do podatkowej księgi przychodów i rozchodów; 6) rozporządzenie Ministra Finansów z 30 kwietnia 2013 r. zmienia- jące rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2013 r., poz. 551) – noweliza- cja weszła w życie 11 maja 2013 r. i wprowadziła najobszerniej- sze zmiany do rozporządzenia z 26 sierpnia 2003 r. ze wszystkich dotychczasowych nowelizacji. Była ona związana ze zmianami do- konanymi przez ustawę z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektó- rych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342) w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). W wyniku nowelizacji rozporządzenia z 26 sierpnia 2003 r. doko- nano zmian w: § 5, § 12, § 20, § 26, § 27, § 28, § 29 oraz w za- łączniku nr 1, w Objaśnieniach do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie tekstu pierwotnego rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przy- chodów i rozchodów oraz jego kolejnych nowelizacji autor komentarza dokonał ujednolicenia tekstu rozporządzenia. Niestety tekst rozporzą- dzenia mimo wielokrotnych jego nowelizacji nie doczekał się do chwili obecnej ofi cjalnego tekstu jednolitego. Brak tekstu jednolitego utrud- nia posługiwanie się tekstem. Najnowsze zmiany w rozporządzeniu z 26 sierpnia 2003 r. weszły w ży- cie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw od 11 maja 2013 r., obowią- Bohdan Oleszko 10 Wstęp zek zaś założenia księgi i jej prowadzenia powstaje od dnia 1 stycznia każdego roku podatkowego, w związku z powyższym rozporządzenie Ministra Finansów z 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wprowadzając zmiany na 2013 r., zawiera przepisy przejściowe o na- stępującej treści: § 2. 1. Jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podatnik zmniejszał koszty uzyskania przychodów (zwiększał przy- chody) lub zwiększał koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 24d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych, kwoty, których nie wy- kazał w księdze w tym okresie, powinien wpisać we właściwej kolumnie, w miesią- cu, w którym niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie. W kolumnie „Uwagi” należy wskazać pozycję księgi, w której zaewidencjonowano koszty uzyskania przychodów. Kwoty zmniejszające koszty uzyskania przychodów należy wpisać ze znakiem minus (–) albo kolorem czerwonym. 2. Księgę uznaje się za niewadliwą także w przypadku, gdy przed dniem wejścia w ży- cie niniejszego rozporządzenia zapisy w księdze dokonywane były na podstawie faktur, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z zastosowaniem technik informatycznych.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Komentarz. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: