Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01194 025019 21105608 na godz. na dobę w sumie
Rozrachunki – Praktyczne wskazówki eksperta - ebook/pdf
Rozrachunki – Praktyczne wskazówki eksperta - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7448-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozrachunki to bardzo obszerny i często skomplikowany temat. W tym e- booku znajdziesz wskazówki jak prowadzić je właściwie. Omawiamy w nim głowne ich rodzaje i wskazujemy poprawne księgowania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ROZRACHUNKI – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI EKSPERTA Redaktor: Katarzyna Brzozowska Wydawca: Marta Grabowska-Peda Kierownik Grupy Tematycznej: Norbert Pawlikowski ISBN: 978-83-269-7448-9 Copyright © by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2018 Skład i łamanie: IGAWA Ireneusz Gawliński Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03–918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich za stosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, po- głębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. 1. Ujęcie rozrachunków w księgach rachunkowych Jedną z najliczniejszych grup operacji gospodarczych, realizowanych w każdej jednostce, są operacje doty- czące rozrachunków. Każdy podmiot ma przecież szerokie grono interesariuszy, z którymi przeprowadza trans- akcje gospodarcze. Niezwykle istotnym zagadnieniem jest więc ich poprawne ujmowanie w księgach rachun- kowych, a następnie wycena i prezentacja na dzień bilansowy. Prawidłowość wyceny nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy niezbędne jest ustalenie różnic przejściowych dotyczących rozrachunków i – na ich podstawie – wyliczenie rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 1.1. Klasyfikacja rozrachunków W praktyce spotyka się wiele różnych typów rozrachunków, które można klasyfikować według wielu kryte- riów, np. rozrachunki (należności i zobowiązania) długo- i krótkoterminowe, z tytułu dostaw i usług, publicz- noprawne, wobec pracowników, wobec jednostek powiązanych i pozostałych, inne. Efekt tych klasyfikacji zo- stał odzwierciedlony przede wszystkim w układzie bilansu według ustawy o rachun kowości. Zgodnie z UoR wyróżniamy przede wszystkim podział na należności i zobo wiązania: ● długoterminowe i krótkoterminowe, ● od jednostek powiązanych i od pozostałych jednostek. Ze względu na stopień wymagalności warto wskazać należności i zobowiązania: ● prawidłowe (terminowe), ● przeterminowane (w tym przedawnione). Ze względu na stopień realności rozróżniamy szczególnie należności: ● pewne, ● wątpliwe, ● sporne, ● nieściągalne. W ramach klasyfikacji przedmiotowej (według tytułów) należy wskazać na należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy, z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych, inne należności, dochodzone na drodze sądowej. Natomiast wśród zobowiązań należy wyróżnić zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagal- ności do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy, kredyty i pożyczki, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościo- wych, inne zobowiązania finansowe, zaliczki otrzymane na dostawy, zobowiązania wekslowe, z tytułu podat- ków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, z tytułu wynagrodzeń i inne. Szczególnym rodzajem zobowiązań są także fundusze specjalne. Powyższe wyróżnienie opiera się na propozycji prezentacji należności i zobowiązań według ustawy o ra- chunkowości (załącznik nr 1), ale nie jest to oczywiście kata log zamknięty. 1.2. Ujęcie na kontach Z punktu widzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych zwykle należy wskazać kilka wyodrębnionych kont, na których będziemy odrębnie ujmować: ● należności i zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług; ● otrzymane i udzielone zaliczki na poczet dostaw i usług; ● rozrachunki z tytułu dostaw środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa; 3 ROZRACHUNKI – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI EKSPERTA ● należności i zobowiązania publicznoprawne; ● należności i zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami; ● należności i zobowiązania z tytułu operacji finansowych, rozrachunków z właścicielami jednostki, najmu, dzierżawy, leasingu; ● należności i zobowiązania z tytułu rozrachunków wewnątrzzakładowych jednostki z jej oddziałami lub za- kładami samodzielnie sporządzającymi bilans; ● odpisy aktualizujące wartość należności; ● różnice kursowe z wyceny rozrachunków w walutach obcych; ● roszczenia, czyli należności w części lub całości kwestionowane przez kontrahentów, w tym należności sporne dochodzone na drodze sądowej (również te, które są objęte postępowaniem upadłościowym i likwi- dacyjnym). Obowiązek prowadzenia ewidencji analitycznej wynika wprost z art. 17 ust. 1 UoR. 1.3. Definicje należności i zobowiązań Definicja należności Co istotne, w samej ustawie o rachunkowości nie znajdziemy definicji należności. Należy ją wyprowadzać z ogólnej definicji aktywów, czyli są to kwoty o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, których otrzymania jednostka się spodziewa (zatem przyniosą korzyści ekonomiczne). Ogólnie należy stwierdzić, że należność to uprawnienie osoby fizycznej lub prawnej do otrzymania w określo- nym terminie określonego świadczenia rzeczowego lub pieniężnego od innej osoby fizycznej lub prawnej. Są to wszelkie przewidywane wpływy środków pieniężnych, będące efektem prowadzonej działalności – środki jednostki gospodarczej obecnie będące w dyspozycji innych jednostek (jej kontrahentów). Należność prezen- tuje prawo do otrzymania zapłaty od tego kontrahenta, dłużnika jednostki na określonych w umowie zasa- dach, w określonym terminie i kwocie. Definicja zobowiązań W przeciwieństwie do należności w UoR znajduje się definicja zobowiązań. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 20 UoR zobowiązania to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednost- ki. Dodatkowo wprowadzone są definicje zobowiązań finansowych (art. 3 ust. 1 pkt 27 UoR – zobo wiązanie jednostki do wydania aktywów finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach), zobowiązań warunkowych (art. 3 ust. 1 pkt 28 – obowiązek wykonania świad- czeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń). Wyróżnienie zobowiązań finansowych ma istotne znaczenie, zasady ich wyceny są bowiem odmienne niż pozostałych zobowiązań. UWAGA Definicja należności finansowych Ustawa o rachunkowości oczywiście wskazuje również, że należności finansowe są wyceniane inaczej niż inne należności, natomiast nie wprowadza definicji należ ności finansowych – należy ją wyprowadzić z de- finicji aktywów finansowych. Jeśli zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 24 UoR przez aktywa finansowe rozumie się aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach, to należnościami finansowymi są kwoty odzwierciedlające prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach. Takie podej- 4 ROZRACHUNKI – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI EKSPERTA ście jest ugruntowane praktyką między narodową. MSR i MSSF nie zawierają także definicji należności, a de- finicje zobowiązań pojawiają się w wielu standardach i oczywiście w założeniach koncepcyjnych. Należności jako aktywa jednostki gospodarczej wielokrotnie są wymieniane w standardach. Umowne prawa otrzymania środków pieniężnych Szczególną uwagę warto zwrócić na jeden niezwykle ważny w praktyce aspekt. Zgodnie z § 11 MSR 39 In- strumenty finansowe: ujmowanie i wycena przedstawiona definicja aktywów finansowych wskazuje, iż oprócz aktywów pieniężnych i instrumentów kapitałowych innej jednostki są – między innymi – także umowne pra- wa otrzymania środków pieniężnych lub innego składnika aktywów finansowych od innej jednostki. Dalej też w § 11 MSR 39 w definicji zobowiązań finansowych czytamy, że zalicza się do nich wynikający z umowy obowiązek wydania środków pieniężnych lub innego składnika aktywów finansowych innej jednostce. W ob- jaśnieniu stosowania tego standardu OS4 wyraźnie jest powiedziane: „Typowymi przykładami aktywów finansowych reprezentujących umowne prawo do otrzymania w przy- szłości środków pieniężnych oraz odpowiadających im zobowiązań finansowych, które reprezentują umowny obowiązek wydania w przyszłości środków pieniężnych, są: a) należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług; b) należności i zobowiązania wekslowe (…)”. Obowiązujący od 2018 roku MSSF 9 wskazuje w § 2.4, podobnie jak MSR 39, iż standard „Instrumenty fi- nansowe” stosuje się do umów kupna lub sprzedaży składników niefinansowych, które mogą być rozliczone netto (w środkach pieniężnych lub w innym instrumencie finansowym bądź poprzez wymianę instrumentów finansowych w taki sposób, jakby umowa ta była instrumentem finansowym). Ponadto MSR 1 § 65 w zakresie prezentacji informacji wskazuje, że aktywa finansowe obejmują należności z ty- tułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, zobowiązania finan sowe zaś – zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania. Infor macje co do oczekiwanych terminów realizacji aktywów i wymagalności zobo- wiązań są użyteczne na potrzeby oceny płynności i wypłacalności jednostki. Ponadto MSR 1 § 68 podkreśla, iż aktywa obrotowe obejmują aktywa (takie jak zapasy i należności z tytułu dostaw i usług), które sprzedaje się, zużywa lub realizuje w trakcie normalnego cyklu operacyjnego, nawet je- śli nie oczekuje się ich realizacji w okresie dwunastu miesięcy po okresie sprawozdawczym. Aktywa obrotowe obejmują również aktywa posiadane przede wszystkim z przeznaczeniem do obrotu (na przykład niektóre ak- tywa finansowe, które spełniają definicję przeznaczonych do obrotu zawartą w MSSF 9) oraz krótkoterminową część długoterminowych aktywów finansowych. Zatem – zgodnie z MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji – wymaga się ujawniania terminów wymagalności odpowiednio aktywów finansowych, jak też zobowiązań finansowych. Zakwalifikowanie należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług według MSR do instrumentów finanso- wych ma konsekwencje dla ich początkowego ujęcia i wyceny na dzień bilansowy, co zostanie zaprezentowa- ne w dalszej części. 1.4. Prezentacja należności i zobowiązań Jako należności krótkoterminowe odrębnie pokazuje się: należności z tytułu dostaw i usług, inne należności krót- koterminowe od jednostek powiązanych, a także należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń. Obejmują one wszystkie należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesię- cy od dnia bilansowego. Konieczne jest obecnie uwzględnienie podziału należności ze względu na charakter powiązań kapitałowych między podmiotami. 5 ROZRACHUNKI – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI EKSPERTA
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozrachunki – Praktyczne wskazówki eksperta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: