Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00210 012061 21077858 na godz. na dobę w sumie
Rozważny inwestor. Wydanie II zaktualizowane - książka
Rozważny inwestor. Wydanie II zaktualizowane - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-6547-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> giełda i inwestycje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zarabianie przez inwestowanie

Każdy z nas od czasu do czasu dysponuje niewielkim chociaż nadmiarem gotówki. Zwykle zastanawiamy się wtedy, co zrobić z tymi pieniędzmi. Spełnić chwilową zachciankę, wyjechać na krótkie wakacje, kupić wymarzony gadżet, a może zainwestować, by mieć zapas na emeryturę lub na moment, w którym gotówki będzie zdecydowanie za mało? Ten ostatni wybór wydaje się bardzo rozsądny. Pojawia się tylko jeden problem: jak to zrobić skutecznie, czyli tak, by nasze pieniądze faktycznie mnożyły się, zamiast wyparować w efekcie nietrafionych wyborów inwestycyjnych.

Rozważny inwestor to książka napisana właśnie dla Ciebie - osoby, która planuje pomnażać swoje pieniądze. Znajdziesz w niej odpowiedź na pierwsze, podstawowe pytanie: 'Dlaczego tracimy, chociaż nienawidzimy ponoszenia strat?'. Autor pomoże Ci przełamać opory przed podejmowaniem niezbędnych decyzji inwestycyjnych i zaproponuje kilka strategii: prostych, logicznych i zrozumiałych, dostosowanych do Twojego określonego, indywidualnego celu. Maciej Rogala w drugim wydaniu książki wprowadził niezbędne aktualizacje i wydłużył rozdział poświęcony planowaniu emerytalnemu. Bardziej szczegółowo opisał też mechanizmy Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego.

Nie musisz zostać milionerem. Jednak możesz i powinieneś przestać tracić.Maciej Rogala zajmuje się edukacją inwestycyjną i emerytalną. Prowadzi szkolenia dla pracowników instytucji finansowych i pomaga pracodawcom w uruchamianiu pracowniczych programów emerytalnych. Z rynkiem funduszy inwestycyjnych jest związany od 1994 roku. Obecnie prowadzi firmę szkoleniową Edinem (Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna) - www.edinem.com.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a take kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: workshop44.eu Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/rozinw Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenie, recenzję. ISBN: 978-83-246-6547-1 Copyright © Maciej Rogala, Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci WstÚp CZ}¥m I. DLACZEGO TRACIMY 1. Poniewaĝ jesteĂmy niewolnikami zgubnych emocji Co i dlaczego wybierasz? Zgubny strach i niezdrowa rywalizacja 2. Poniewaĝ ulegamy pokusie ïatwego zarobku WyglÈda naprawdÚ kuszÈco Lot concordem Jak jest w rzeczywistoĂci? Tracisz, bo jesteĂ „tylko” czïowiekiem WyglÈda bezpiecznie 3. Dlaczego jeszcze ponosimy straty Poniewaĝ przyjmujemy niewïaĂciwÈ perspektywÚ Poniewaĝ inni dolewajÈ oliwy do ognia Poniewaĝ trudno znaleěÊ profesjonalnego doradcÚ finansowego 7 13 13 15 23 23 24 24 27 33 35 35 38 40 Poleć książkęKup książkę 4 ROZWA¿NY INWESTOR CZ}¥m II. JAKIEJ WIEDZY POTRZEBUJESZ 4. Nie musisz znaÊ siÚ na ekonomii i gospodarce, a nawet na rynku kapitaïowym 5. Dlaczego jeszcze ponosimy straty Musisz wiedzieÊ, czego chcesz Co za duĝo, to niezdrowo Ryzyko i „zdrowe” obawy to Twoi najlepsi przyjaciele Wiedz, ĝe wszyscy chcemy czuÊ siÚ bezpieczni CZ}¥m III. JAK NIE STRACIm KAPITA’U I WYJkTKOWEJ OKAZJI INWESTYCYJNEJ 6. Refleksje o inwestowaniu na szczytach hossy W sidïach zgubnego strachu przed ponoszeniem strat Wykaĝ siÚ empatiÈ Najgorsza moĝliwa decyzja podjÚta w najgorszym moĝliwym momencie 7. Okazja inwestycyjna, której nie powinieneĂ straciÊ Jak rozpoznaÊ wyjÈtkowÈ okazjÚ Czego siÚ boisz i czego powinieneĂ siÚ baÊ Nie baw siÚ w ïowcÚ okazji Wybierz bardzo Ăwiadomie mniejsze ryzyko 8. Zacznij inwestowaÊ, nie tracÈc pokory wobec praw rynku Strategie inwestycyjne na specjalne okazje Jeĝeli nadal masz emocjonalne opory 45 49 49 51 52 55 59 59 61 66 75 75 79 85 89 97 97 102 Poleć książkęKup książkę Spis treĂci 5 CZ}¥m IV. EMERYTURA JAKO CEL INWESTYCYJNY 9. Cel inwestycyjny, który uĂwiÚca Ărodki WïaĂciwa motywacja, czyli co chcesz osiÈgnÈÊ Kwalifikowane plany emerytalne Przywileje i specjalna ochrona 10. Plan nie aĝ tak emerytalny Szeroki wachlarz form i opcji inwestycyjnych Jeszcze raz o atrakcyjnoĂci produktu Gdy decyzja dojrzewa w nas sama Ty i Twój bank na emeryturze Inwestor po szeĂÊdziesiÈtce 11. W jak najlepszej formie Na co zwracamy uwagÚ 12. OkreĂl swój cel i wybierz skuteczny sposób jego osiÈgniÚcia Zacznij od dobrego przygotowania OkreĂlenie celu Nadzieja wcale nie pïonna Oczekiwana stopa zwrotu NajwiÚksze ryzyko 13. Sposób dojĂcia do celu skuteczny w kaĝdych warunkach Twoja podróĝ w drobnych odcinkach Skup siÚ na tym, na co masz wpïyw Ustal zasady i zachowaj ĝelaznÈ konsekwencjÚ 111 111 115 117 131 133 138 151 152 154 161 161 175 175 178 181 182 186 191 192 207 214 Poleć książkęKup książkę 6 ROZWA¿NY INWESTOR CZ}¥m V. W DRODZE DO CORAZ WI}KSZEJ WOLNO¥CI FINANSOWEJ 14. Zaczynasz od podstawowej potrzeby: bezpieczeñstwa finansowego 15. Jak wyznaczyÊ i zdobyÊ coraz wyĝsze szczyty Przygotuj dobry plan inwestycyjny Strategia przenoszenia dochodów Strategia utrzymania wartoĂci Bardzo ambitne, ale usprawiedliwione oczekiwania Jak zwiÚkszyÊ szanse na ostateczny sukces Zyski na miarÚ oczekiwañ Gdy zaczynasz od strat Praktyczne rady na zakoñczenie 221 229 229 235 237 244 248 255 259 267 Poleć książkęKup książkę Okazja inwestycyjna, której nie powinieneĂ straciÊ 7 Jak rozpoznaÊ wyjÈtkowÈ okazjÚ TrochÚ historii Rzeczywisty okres inwestowania w fundusze akcji wynosi od dwóch do okoïo czterech – piÚciu lat. Niestety, najwiÚcej osób dokonuje wpïat w najgorszych moĝliwych momentach — na samym szczycie lub blisko lokalnego szczytu notowañ akcji (rysunek 7.1). Rysunek 7.1. Zmiana wartoĂci indeksu WIG 20 w okresie 1994 – 2009 ze wskazaniem najgorszych momentów na dokonanie inwestycji na rynku akcji Poleć książkęKup książkę 76 JAK NIE STRACIm KAPITA’U I WYJkTKOWEJ OKAZJI INWESTYCYJNEJ Juĝ wiesz, kim sÈ te osoby (o najbardziej konserwatywnym podejĂciu do lokowania pieniÚdzy), a takĝe z jakiego powodu podejmujÈ takie de- sperackie decyzje (z obawy przed utratÈ kolejnych „pewnych” zysków na gieïdzie). „KochajÈcy bezpieczeñstwo” inwestujÈ tylko wtedy, gdy na ryn- ku panuje euforia, która daje im iluzjÚ bezpieczeñstwa. Euforia innych uczestników rynku, którzy zainwestowali duĝo wczeĂniej, sprawia, ĝe zapomina siÚ o ryzyku inwestycyjnym. Wielu inwestorów marzy o tym, aby wyjĂÊ na zero Niemal nastÚpnego dnia, z powodu gwaïtownych spadków, szybko przy- chodzi otrzeěwienie, wielkie rozczarowanie. Pechowcy szybko schodzÈ z obïoków na ziemiÚ i zaczynajÈ marzyÊ tylko o tym, ĝeby wycofaÊ siÚ bez ponoszenia straty. WiÚkszoĂÊ z nich, pomimo gïÚbokich spadków, wytrzymuje stres i cierpliwie czeka na wzrost rynku, dokïadnie do po- ziomu, przy którym mogÈ wyjĂÊ bez strat. Wówczas wycofujÈ pieniÈdze z uczuciem wielkiej ulgi, a wrÚcz radoĂci, ĝe osiÈgnÚli zerowÈ stopÚ zwrotu w okresie kilku lat (rysunek 7.2)! Rysunek 7.2. Zmiana wartoĂci indeksu WIG 20 w okresie 1994 – 2009 ze wskazaniem czasu trwania inwestycji dokonanych na lokalnych szczytach notowañ, których rentownoĂÊ z ujemnej wracaïa do poziomu 0 Poleć książkęKup książkę Okazja inwestycyjna, której nie powinieneĂ straciÊ 77 Po jakim czasie speïniaïy siÚ marzenia Pierwsi pechowcy (z 1994 roku) musieli czekaÊ okoïo dwóch lat, na- stÚpni (z poczÈtku 1997 roku) takĝe dwa lata, a osoby, które trafiïy najgorzej, na szczyt internetowej gorÈczki w 2000 roku, dopiero po ponad piÚciu latach mogïy wycofaÊ nominalnÈ wartoĂÊ zainwestowanych pieniÚdzy. Nie wiemy, jak dïugo bÚdÈ odrabiaÊ straty osoby inwestujÈce w pierwszej poïowie 2007 roku (w momencie pisania tej ksiÈĝki w poïo- wie 2012 roku rynek pozostawaï na poziomie o ponad 30 niĝszym). Z tego wïaĂnie powodu okres inwestycji pechowców trwaï od okoïo dwóch do ponad piÚciu lat i w najlepszym wypadku koñczyï siÚ wyni- kiem zero; juĝ wiemy, ĝe inwestorzy z 2007 roku bÚdÈ musieli czekaÊ jeszcze dïuĝej. Nieliczni, prawdziwi szczÚĂciarze Ale jest teĝ druga grupa uczestników funduszy, niestety najmniej licz- na — inwestujÈca w najlepszych moĝliwych momentach, gdy na rynku panuje panika (rysunek 7.3). Rysunek 7.3. Zmiana wartoĂci indeksu WIG 20 w okresie 1994 – 2009 ze wskazaniem najlepszych momentów na dokonanie inwestycji na rynku akcji WidaÊ te momenty aĝ nadto wyraěnie. SzczÚĂciarze, podobnie jak pechowcy, sÈ uczestnikami funduszy przez kilka lat. ZarabiajÈ po kilka- dziesiÈt procent rocznie. WïaĂnie ci uczestnicy, pechowcy i szczÚĂciarze, Poleć książkęKup książkę 78 JAK NIE STRACIm KAPITA’U I WYJkTKOWEJ OKAZJI INWESTYCYJNEJ bardziej odpowiadajÈ rzeczywistemu obrazowi funduszy akcji niĝ osoby wyraĝajÈce opinie w rodzaju: „InwestujÚ w fundusze akcji na 30 lat, aĝ do emerytury, bo to najlepsza forma lokaty na dïugi termin”. Znowu nastaïy ciÚĝkie czasy Wracajmy do rzeczywistoĂci. Zaïóĝmy, ĝe jest ponura, tak jak na poczÈt- ku 2009 roku. Minione dwa lata to okres gïÚbokich spadków na gieïdzie. W tych okolicznoĂciach wiÚkszoĂÊ osób boi siÚ inwestowaÊ. Nie intere- sujÈ nas wysokie zyski. ¿Èdamy gwarancji braku ryzyka od oferentów lokat. Jeszcze raz spójrz na wykres. Przedstawia on nie tylko historiÚ naszej gieïdy w ciÈgu 18 lat, ale takĝe stanowi obraz zachowañ ludzkich. Sporo czasu upïynÚïo, mieliĂmy kilka powtarzajÈcych siÚ cykli, czyli zmian cen akcji od jednej skrajnoĂci do drugiej: od skrajnej przeceny (niedowartoĂciowania) do skrajnego przepïacania (przewartoĂciowania). Akcje to nie pomarañcze Akcje to nie pomarañcze1 i nie cegïy. Zmiany cen akcji ĝÈdzÈ siÚ wïa- snymi prawami, które musisz nie tyle poznaÊ, ile wchïonÈÊ, zaakcepto- waÊ emocjonalnie. Przeceny w sklepach z AGD czy ubraniami mamy dwa razy w roku, czasem nawet czÚĂciej. A i tak konsumenci ustawiajÈ siÚ w kolejkach, by nie straciÊ okazji do kupienia atrakcyjnej markowej sukienki lub telewizora przy 30-procentowej obniĝce. W sytuacji prze- ciwnej, gdy sprzedawca ĝÈda od nas zbyt wysokiej ceny, krew nas zale- wa, Ămiejemy siÚ mu prosto w oczy i niczego nie kupujemy. A na rynku akcji? Wszystko dzieje siÚ dokïadnie odwrotnie. Gdy jest drogo, wszyscy rzucajÈ siÚ na towar. Dlaczego? Juĝ wiesz, ĝe nie z chciwoĂci, ale ze strachu, ĝe bÚdzie jeszcze droĝej. A gdy jest tanio? Nikt nie przychodzi do sklepu z akcjami i funduszami. Póïki sÈ peïne przecenionego towaru, który nie jest ani zepsuty, ani przeterminowa- ny. Ale kupujÈcych nie widaÊ. 1 Sformuïowanie, którego uĝyï kiedyĂ Warren Buffet. Poleć książkęKup książkę Okazja inwestycyjna, której nie powinieneĂ straciÊ 79 Czego siÚ boisz i czego powinieneĂ siÚ baÊ Widzisz, ile byïo prawdziwych okazji inwestycyjnych, momentów, gdy zarabia siÚ bardzo duĝe pieniÈdze niemal nastÚpnego dnia po dokona- niu wpïaty i gdy niemal codziennie obserwuje siÚ wzrost zainwestowa- nych pieniÚdzy? Prawdziwa okazja zdarza siÚ raz na kilka lat Tylko cztery w okresie 18 lat! Prawdziwa okazja, moĝliwoĂÊ zarobie- nia pieniÚdzy w kwotach przekraczajÈcych nasze najĂmielsze oczeki- wania zdarza siÚ Ărednio raz na cztery lata czy piÚÊ lat. Prawie nikt w tych momentach nie rzucaï siÚ na ich zakup. Niemal wszyscy omijali szerokim ïukiem sklep z szyldem: Akcje i fundusze akcji, z reklamÈ: SUPERPRZECENA, nastÚpna nie wczeĂniej niĝ za piÚÊ lat. Wybacz, ale muszÚ Ci w tym miejscu zadaÊ pytanie: Czy skorzystaïeĂ w przeszïoĂci z choÊ jednej okazji inwestycyjnej? Jeĝeli nie, to przyj- mij do ĂwiadomoĂci, poczuj ból tego, ĝe straciïeĂ wyjÈtkowe okazje do zwielokrotnienia kwoty posiadanych oszczÚdnoĂci w bardzo krótkim czasie przy niskim ryzyku. GdybyĂ choÊ raz podjÈï trudnÈ decyzjÚ, przeïamaï strach przed inwestowaniem w najlepszym moĝliwym mo- mencie, miaïbyĂ dzisiaj dwa, trzy razy wiÚcej oszczÚdnoĂci. ChcÚ, aby CiÚ to zabolaïo. Chodzi mi wyïÈcznie o to, aby kolejna superokazja inwestycyjna CiÚ nie ominÚïa. AbyĂ zaczÈï siÚ baÊ utraty tego wyjÈtkowego i bardzo rzadkiego momentu. JesteĂ szczÚĂliwy, bo inni tyle stracili WróÊmy do ponurej rzeczywistoĂci. Mamy okres gïÚbokich spadków na gieïdzie. Indeksy sÈ o 50 poniĝej swoich maksymalnych notowañ. Panuje wisielcza atmosfera na rynku, jak zawsze w takich momentach. Tak byïo na poczÈtku 1995 roku, w 1997, 2002 oraz na poczÈtku 2009 roku. Tak teĝ jest tym razem. Prognozy ekonomistów i analityków sÈ ponure: wedïug nich nie ma co liczyÊ na poprawÚ sytuacji w gospodar- ce, a tym samym na gieïdzie. Poleć książkęKup książkę 80 JAK NIE STRACIm KAPITA’U I WYJkTKOWEJ OKAZJI INWESTYCYJNEJ Pechowcy, osoby, które zainwestowaïy caïe swoje oszczÚdnoĂci na szczycie notowañ, majÈ o poïowÚ mniej pieniÚdzy. Ale Ty do nich nie naleĝysz, bo w tym samym okresie, korzystajÈc z lokaty bankowej, zaro- biïeĂ kilka procent. Czy jesteĂ zadowolony? Wiemy, ĝe tak. Przecieĝ inni stracili tak duĝo pieniÚdzy. ½ródïem Twojego dobrego samopoczu- cia jest efekt kontrastu: porównanie z innymi. Juĝ to analizowaliĂmy. Na chwilÚ zmieñ perspektywÚ Masz ogromnÈ premiÚ. Teraz chodzi o to, abyĂ tej premii nie straciï. Stwierdzisz: No wïaĂnie, dlatego trzymam siÚ z dala od gieïdy! Nie to mam na myĂli. PomyĂlaïeĂ, co robiÈ osoby, które notujÈ tak gïÚbokie straty? Ci inwestorzy wpïacili pieniÈdze do funduszy akcji na samym szczycie i od tego czasu (moĝe minÈï rok, a moĝe nawet piÚÊ lat i wiÚcej) stracili tyle pieniÚdzy. Gdzie sÈ ich oszczÚdnoĂci? WiÚkszoĂci z nich nadal w funduszu akcji lub w akcjach. Porównaj swojÈ sytuacjÚ z sy- tuacjÈ tych osób i wykaĝ siÚ empatiÈ. Pechowcy majÈ o poïowÚ mniej pieniÚdzy. Pomimo tak gïÚbokiej straty nadal pozostajÈ przy inwestycji w fundusz akcji lub bezpoĂrednio w akcje. Dlaczego? Ponownie oceñ wybrany sposób lokowania Teraz szybko wróÊ do swoich decyzji i motywacji. MajÈc na uwadze sposób inwestowania pechowców, przeanalizuj swój wybór. ZyskaïeĂ w tym samym czasie kilkanaĂcie procent, ale zajmujesz zupeïnie innÈ pozycjÚ? Trzymasz oszczÚdnoĂci daleko od gieïdy? Spójrz, jak skrajne sÈ to postawy: osoby, która wpïaciïa na szczycie ostatniej hossy, i Twoja. Jeszcze raz zastanów siÚ nad poïoĝeniem i decyzjami takiej osoby i poszukaj odpowiedzi na pytanie: Dlaczego skrajnie konserwatywne osoby, nienawidzÈce ryzyka inwestycyjnego, majÈc o kilkadziesiÈt pro- cent mniej pieniÚdzy, nadal naraĝajÈ na spadki caïe swoje oszczÚdnoĂci? Bo nie majÈ innego wyjĂcia. Bo wciÈĝ majÈ nadziejÚ, nie na zyski oczy- wiĂcie, ale na odrobienie straty. Skoro Ty jesteĂ po drugiej stronie rynku, to powinieneĂ zachowanie takich inwestorów oceniaÊ jako skrajnÈ nieodpowiedzialnoĂÊ. Czy taka Poleć książkęKup książkę Okazja inwestycyjna, której nie powinieneĂ straciÊ 81 jest w rzeczywistoĂci Twoja ocena? MyĂlÚ, ĝe nie. Raczej zrozumiesz, ĝe to jest dla nich koniecznoĂÊ: stracili poïowÚ pieniÚdzy i chcÈ tÚ stratÚ w jakiĂ sposób odrobiÊ. Skoro decyzja tych osób nie jest nieodpowie- dzialna, to byÊ moĝe tak wïaĂnie powinieneĂ okreĂliÊ swój wybór? Nie bój siÚ spojrzeÊ prawdzie w oczy. No dobrze, wiem, ĝe nie po- wiesz sobie: Jaki jestem niemÈdry. Rozumiem. Tym bardziej ĝe ja nig- dy o Twoim zachowaniu tak nie myĂlaïem i nie pomyĂlÚ. RzeczywistoĂÊ jest bardziej zïoĝona. Chodzi o najwaĝniejsze pieniÈdze w naszym ĝyciu, o to, aby je odzyskaÊ lub aby ich nie utraciÊ. Nadzieja dla jednych, wielka szansa dla drugich PowróÊmy do sytuacji osób, które zainwestowaïy na szczycie hossy. Czy nadzieja na odrobienie 50 strat jest realna? Jeszcze raz spójrz na wykres (rysunek 7.4). Rysunek 7.4. Zmiana wartoĂci indeksu WIG 20 w okresie 1994 – 2012 ze wskazaniem czasu trwania inwestycji dokonanych na lokalnych szczytach notowañ, których rentownoĂÊ z ujemnej wracaïa do poziomu 0 Zauwaĝ, ĝe zawsze w przeszïoĂci osoby dokonujÈce wpïaty w naj- gorszym moĝliwym momencie z czasem odrabiaïy caïe straty. Skoro w dïugim terminie na rynkach akcji panuje trend wzrostowy, to moĝ- na przypuszczaÊ, z duĝym prawdopodobieñstwem, ĝe zostanie pokonany ostatni najwyĝszy szczyt notowañ cen akcji. Teraz weě pod uwagÚ, jakie Poleć książkęKup książkę 82 JAK NIE STRACIm KAPITA’U I WYJkTKOWEJ OKAZJI INWESTYCYJNEJ to bÚdzie miaïo konsekwencje dla kogoĂ, kto dokona zakupu wïaĂnie teraz — podczas gïÚbokiej bessy (rysunek 7.5). Rysunek 7.5. Zestawienie dwóch hipotetycznych inwestycji w ten sam instrument podlegajÈcy gïÚbokim okresowym zmianom, dokonanych w najgorszym i najlepszym moĝliwym momencie Jeĝeli bieĝÈcy poziom cen jest niĝszy o 50 od ostatniego szczytu, przy powrocie do poziomów maksymalnych dzisiejszy inwestor zyska aĝ 100 . Gdyby „jakimĂ cudem” akcje spadïy o 80 , powrót do wartoĂci maksymalnych byïby równoznaczny z piÚciokrotnym zwiÚkszeniem zainwestowanej kwoty. KupujÈc jednostki uczestnictwa funduszu akcji dwa lata póěniej (przy zaïoĝeniu, ĝe spadki trwajÈ dwa lata), gdy rynek powróci do swoich maksymalnych wartoĂci, (przypuĂÊmy, ĝe za piÚÊ lat) inwestor pechowiec bÚdzie szczÚĂliwy, ĝe wreszcie wyszedï na swoje, a Ty zarobisz 100, a moĝe nawet kilkaset procent. Czyĝ to nie kuszÈca perspektywa? Czego siÚ obawiasz? W takich wyjÈtkowych momentach zamiast obawiaÊ siÚ utraty 10 – 20 kapitaïu, skup siÚ na tym, ile moĝesz straciÊ, trzymajÈc siÚ z dala od rynku. Mimo wszystko Twoje obawy sÈ zbyt duĝe. Wszyscy wokoïo sÈ zgodni, ĝe inwestowanie na gieïdzie w tym momencie to czyste szaleñstwo. Rozu- miem Twoje obawy i wiem, ĝe takie bÚdÈ opinie o rynku w najlepszych Poleć książkęKup książkę Okazja inwestycyjna, której nie powinieneĂ straciÊ 83 moĝliwych momentach. Ale nie moĝesz byÊ niewolnikiem zgubnych emocji. To przez ten strach ceny akcji sÈ tak nisko. Musisz dokïadnie roz- róĝniÊ skutek i przyczynÚ. Dzisiejsza wyjÈtkowa okazja inwestycyjna, moĝe nawet przecena akcji aĝ o 70 – 80 , jest moĝliwa wyïÈcznie w sy- tuacji, gdy na rynku panuje wisielczy nastrój, gdy wszyscy sÈ pesymi- stami. Skutkiem tej ponurej atmosfery sÈ wïaĂnie tak niskie ceny akcji i wyceny jednostek funduszy akcji, a nie tylko stanu gospodarki. Kaĝ- dej gïÚbokiej przecenie towarzyszy nastrój, który nie zachÚca do inwe- stowania. Znowu spójrz na wykres. Przyjrzyj siÚ najniĝszym punktom na wykresie, czyli najlepszym momentom na dokonanie inwestycji. Podczas najwiÚkszych okazji inwestycyjnych panowaïo powszechne przekonanie, ĝe akcje to najgorsza moĝliwa inwestycja. Nie warto szukaÊ porady u specjalistów W takich sytuacjach nie moĝesz pytaÊ o poradÚ specjalisty, bo w 90 usïyszysz to samo: Czy pan zwariowaï? Przypominam sobie szkolenie dla pracowników banku w maju 2003 roku, w idealnym momencie na dokonanie wpïaty do fun- duszu akcji. Szkolenie byïo poĂwiÚcone funduszom obligacji, które wtedy cieszyïy siÚ ogromnym powodzeniem (w ostatnich dwóch latach pokazywaïy prawie 20-procentowe stopy zwrotu). Uczestnicy uznali, ĝe to jest idealny produkt na ten moment; w ciÈgu nastÚpnych 12 miesiÚcy fundusze obligacji odnotowaïy kilkuprocentowÈ stratÚ! Nie chcieli nawet sïuchaÊ o innych ro- dzajach funduszy, szczególnie o funduszach akcji. Jednak ja pró- bowaïem drÈĝyÊ temat i w pewnym momencie zadaïem pytanie: No dobrze, mówicie, ĝe nie macie zamiaru polecaÊ funduszy akcji, bo to najgorsza moĝliwa propozycja. Gdyby jednak przy- szedï do banku klient chcÈcy zainwestowaÊ 100 tysiÚcy zïotych w fundusz akcji, co byĂcie mu powiedzieli? Jedna z uczestniczek Poleć książkęKup książkę 84 JAK NIE STRACIm KAPITA’U I WYJkTKOWEJ OKAZJI INWESTYCYJNEJ szybko odpowiedziaïa: Jak to co? Wybiïabym mu z gïowy tÚ gïupiÈ decyzjÚ. Wyobraě sobie, ĝe Ty znalazïeĂ siÚ w takiej sytuacji. PrzypuĂÊmy, ĝe idziesz do banku, bo jednak inaczej niĝ wszyscy oceniasz bieĝÈcÈ sy- tuacjÚ. Masz jednak ogromne wÈtpliwoĂci. Nie moĝesz ich nie mieÊ. Poszukujesz jakiejĂ wskazówki ze strony „fachowca” i sïyszysz zacyto- wanÈ wyĝej poradÚ inwestycyjnÈ. Pomogïaby Ci podjÈÊ wïaĂciwÈ de- cyzjÚ? OczywiĂcie, ĝe nie (rysunek 7.6). Rysunek 7.6. Zmiana wartoĂci indeksu WIG 20 w okresie 2008 – 2009 ze wskazaniem punktu zwrotnego na rynku Cofnijmy siÚ do niedalekiej przeszïoĂci. PamiÚtasz luty 2009 roku? Jakie przewaĝaïy opinie na temat rynku? Caïy 2009 rok jest stracony dla inwestycji w akcje. To bezwzglÚdnie czas na bezpieczne inwestycje, czas trzymania siÚ z dala od rynku. Nie byïo innych opinii, poza nie- licznymi wyjÈtkami. I co wydarzyïo siÚ w drugim kwartale tego roku? Cud. W ciÈgu szeĂciu miesiÚcy moĝna byïo zarobiÊ 50 , a do poïowy 2011 — 100 . Bardzo dobrze, ĝe obawiasz siÚ inwestowaÊ Mimo wszystko siÚ boisz. Jeszcze raz podkreĂlÚ, ĝe w peïni to rozumiem. Zamiast poddawaÊ siÚ tym obawom, spójrz na nie z innej strony. Ciesz siÚ, ĝe je masz. Jeĝeli odczuwasz strach przed poniesieniem nominalnej Poleć książkęKup książkę Okazja inwestycyjna, której nie powinieneĂ straciÊ 85 straty, to bardzo dobrze. Przypomnij sobie oszczÚdzajÈcych, dla których najwaĝniejsze jest bezpieczeñstwo. Oni inwestowali w akcje bez obaw: gdy na rynku panowaïa euforia. Osoby, które osiÈgajÈ sukces przy inwe- stowaniu na gieïdzie, zawsze sÈ peïne obaw o ponoszenie strat, zawsze sÈ Ăwiadome ryzyka. Róĝnica miÚdzy nimi a osobami, które tracÈ pie- niÈdze, jest taka, ĝe szczÚĂciarze potrafiÈ zwalczyÊ swój strach. A wiÚc jeĝeli siÚ boisz, to nie masz powodu do zmartwieñ. Zacznij siÚ martwiÊ czymĂ zupeïnie innym: aby nie byÊ niewolnikiem tego strachu i by nie straciÊ wyjÈtkowej okazji inwestycyjnej. Gdy juĝ spojrzysz na dzisiejszÈ sytuacjÚ nie tylko w kategoriach stra- chu przed poniesieniem strat, ale takĝe lÚku przed utratÈ wyjÈtkowej okazji inwestycyjnej, zapewne zrodzi siÚ w Tobie wÈtpliwoĂÊ: No dobrze, ale skÈd ja mogÚ wiedzieÊ, ĝe akcje nie spadnÈ o kolejne kilkadziesiÈt procent, bo bessa bÚdzie trwaïa kolejnych kilka lat? Nie baw siÚ w ïowcÚ okazji Zanim poszukamy wyjaĂnienia Twoich wÈtpliwoĂci, chciaïbym przybli- ĝyÊ Ci drugÈ grupÚ, która ponosi najwiÚksze straty na gieïdzie. Pierw- szÈ juĝ poznaïeĂ: to osoby skrajnie konserwatywne, które zawsze trzymajÈ siÚ z dala od gieïdy i tylko w wyjÈtkowych okolicznoĂciach wpadajÈ w sidïa emocji: gdy rynek opanowuje euforia. SÈ teĝ inwestorzy bÚdÈcy duĝo bliĝej rynku akcji. W przeszïoĂci osiÈ- gnÚli jakiĂ sukces na gieïdzie. Poznali smak zwyciÚstwa, czasami takĝe poraĝki. OsiÈgane wyniki byïy bardziej dzieïem przypadku niĝ przemy- Ălanych decyzji inwestycyjnych. Oni takĝe sÈ niewolnikami zgubnych emocji, które z czasem prowadzÈ do fatalnych decyzji inwestycyjnych. Jak te osoby postrzegajÈ okresy spadku na gieïdzie? Dwojako. Z jednej strony sÈ peïne obaw przed ryzykiem poniesienia straty, ale z drugiej doskonale zdajÈ sobie sprawÚ z tego, ile moĝna zarobiÊ, gdy- by trafiïo siÚ w sam doïek bessy. Jakie majÈ marzenie w sytuacji kryzy- sowej? Aby trafiÊ w punkt zero (w te cztery punkty, które tyle razy pokazywaïem Ci na wykresie). Nazwijmy ich „ïowcami okazji”. Poleć książkęKup książkę 12 DLACZEGO TRACIMY Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozważny inwestor. Wydanie II zaktualizowane
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: