Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00166 003584 21549159 na godz. na dobę w sumie
Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych po reformie papieża Franciszka - ebook/pdf
Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych po reformie papieża Franciszka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-803-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> rodzinne i opiekuńcze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W książce w sposób kompleksowy zaprezentowano instytucje rozwiązania małżeństwa oraz stwierdzenia jego nieważności w prawie Kościoła Rzymskokatolickiego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez papieża Franciszka.
Szczegółowo omówiono powody stwierdzenia nieważności małżeństwa i jego rozwiązania, procedurę stwierdzenia nieważności małżeństwa oraz procedurę rozwiązania małżeństwa.
Publikacja zawiera wzory pism procesowych, w tym:
wzór skargi o stwierdzenie nieważności małżeństwa,
wzór prośby o udzielenie przywileju wiary,
wzór prośby o dyspensę papieską od małżeństwa niedopełnionego.
Z opracowania mogą korzystać osoby zawodowo zajmujące się prowadzeniem spraw kanonicznych, studenci prawa cywilnego i prawa kanonicznego oraz osoby zainteresowane praktycznymi poradami w zakresie stwierdzenia nieważności małżeństwa.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

I STWIERDZENIE ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W SĄDACH KOŚCIELNYCH PO REFORMIE PAPIEŻA FRANCISZKA Seweryn Świaczny 3. WYDANIE Warszawa 2016 Stan prawny na 1 lipca 2016 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Opracowanie redakcyjne Anna Wojciechowska Łamanie Sławomir Sobczyk Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-8092-486-4 Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ........................................................................................ 9 Wstęp ......................................................................................................... 11 Rozdział I Rozwiązanie małżeństwa ..................................................................... 13 1. Rozwiązanie małżeństwa niedopełnionego ............................... 13 2. Przywilej Pawłowy ..........................................................................16 3. Przypadki rozwiązania małżeństwa a lege ..................................18 4. Rozwiązanie małżeństwa na korzyść wiary ............................... 19 Rozdział II Orzeczenie nieważności małżeństwa ................................................. 23 1. Przeszkody małżeńskie .................................................................. 23 1.1. Przeszkoda wieku .................................................................. 24 1.2. Przeszkoda niemocy płciowej ............................................. 24 1.3. Przeszkoda węzła małżeńskiego ......................................... 25 1.4. Przeszkoda różnej religii ...................................................... 26 1.4.1. Problem małżeństw mieszanych ........................... 28 1.4.2. Forma zawarcia małżeństwa mieszanego ............ 29 1.5. Przeszkoda święceń .............................................................. 30 1.6. Przeszkoda publicznego wieczystego ślubu czystości ....................................................................... 32 1.7. Przeszkoda uprowadzenia ................................................... 33 1.8. Przeszkoda zabójstwa współmałżonka .............................. 34 1.9. Przeszkoda pokrewieństwa ................................................. 35 6 Spis treści 1.10. Przeszkoda powinowactwa ................................................ 36 1.11. Przeszkoda przyzwoitości publicznej ............................... 36 1.12. Przeszkoda pokrewieństwa prawnego ............................. 37 2. Konsens małżeński ....................................................................... 38 2.1. Pojęcie konsensu małżeńskiego ........................................ 38 2.2. Wiedza potrzebna do wyrażenia konsensu małżeńskiego...................................................... 39 2.3. Wady konsensu .................................................................... 39 2.3.1. Niewystarczające używanie rozumu ................... 40 2.3.2. Poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przyjmowanych ........... 41 2.3.3. Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej ................................................. 42 2.3.4. Błąd .......................................................................... 46 2.3.5. Podstępne wprowadzenie w błąd ......................... 46 2.3.6. Błąd co do natury małżeństwa ............................. 47 2.3.7. Wiedza lub opinia nupturientów o nieważności małżeństwa ................................... 48 2.3.8. Konsens pozorny (symulowany) .......................... 48 2.3.9. Konsens „pod warunkiem” .................................. 49 2.3.10. Przymus i bojaźń .................................................... 50 2.4. Wyrażenie konsensu ........................................................... 52 2.4.1. Wyrażenie konsensu osobiście ............................... 52 2.4.2. Wyrażenie konsensu przez pełnomocnika ........... 52 3. Forma zawarcia małżeństwa ....................................................... 53 3.1. Forma zwyczajna ................................................................. 53 3.1.1. Urzędowy świadek ślubu ...................................... 54 3.1.2. Zwykły świadek ślubu ........................................... 55 3.1.3. Parafia zawarcia małżeństwa ............................... 56 3.2. Forma nadzwyczajna .......................................................... 56 3.3. Miejsce zawarcia małżeństwa ........................................... 57 3.4. Czas i liturgiczny obrzęd zawarcia małżeństwa .......................................................................... 58 3.5. Odnotowanie faktu małżeństwa ....................................... 58 3.6. Małżeństwo konkordatowe ............................................... 59 Spis treści 7 Rozdział III Procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa ........................ 61 1. Miejsce prowadzenia procesu ..................................................... 61 2. Osoby mogące wnieść skargę (pozew) o stwierdzenie nieważności małżeństwa .................................. 62 3. Skarga powodowa (pozew) .......................................................... 63 4. Postępowanie dowodowe w procesie zwykłym ..................................................................... 68 5. Postępowanie dowodowe i wyrok w procesie skróconym .................................................................. 70 6. Przykłady „oczywistej nieważności” kwalifikujące sprawę do procesu skróconego ................................................... 72 7. Wyrok w procesie zwykłym ........................................................ 74 8. Apelacja .......................................................................................... 75 9. Zawarcie nowego małżeństwa .................................................... 76 10. Odnotowanie faktu stwierdzenia nieważności małżeństwa ................................................................................... 77 11. Koszty sądowe i pomoc prawna ................................................. 78 Aneks 1 Wzory pism procesowych .................................................................... 81 I. Wzór prośby o dyspensę papieską od małżeństwa niedopełnionego ........................................................................... 82 1. Wzór pisma do Ojca Świętego ............................................. 82 2. Wzór pisma do Biskupa diecezjalnego miejsca zamieszkania stałego lub tymczasowego z prośbą o poparcie petycji do Ojca Świętego ................. 83 3. Wzór pisma do właściwego sądu kościelnego z prośbą o wszczęcie procedury umożliwiającej uzyskanie dyspensy od małżeństwa niedopełnionego .................................................................. 84 II. Wzór prośby o udzielenie przywileju wiary ............................. 86 1. Wzór pisma do Ojca Świętego ........................................... 86 2. Wzór pisma do właściwego sądu kościelnego ................. 87 III. Wzór skargi powodowej o stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie zwykłym ............................................... 88 8 Spis treści IV. Wzór pisma do Sygnatury Apostolskiej w sprawie wyznaczenia trzeciej instancji w Polsce .................................... 97 V. Wzór prośby o zniesienie klauzuli wyrokowej ......................... 98 VI. Wzór pisma o obniżenie kosztów sądowych lub o zwolnienie z nich .......................................................................... 99 VII. Wzory niektórych pism otrzymywanych z sądu...................... 100 1. Dekret przyjęcia skargi powodowej, wyznaczenia obrońcy węzła i powiadomienia stron ............................. 100 2. Zawiadomienie strony pozwanej o składzie Trybunału .......................................................... 102 3. Dekret oddalenia skargi powodowej ................................ 104 4. Zawiadomienie strony pozwanej o przyjęciu skargi powodowej ................................................................ 105 5. Wezwanie na ustalenie przedmiotu sporu ...................... 106 6. Zawiadomienie stron o dekrecie zawiązania sporu ....... 107 7. Wezwanie na przesłuchanie .............................................. 108 8. Zawiadomienie o dekrecie nieobecności w procesie ..... 109 9. Zawiadomienie o powołaniu biegłego sądowego ........... 110 10. Zawiadomienie o dekrecie publikacji akt sprawy .......... 111 11. Zawiadomienie o dekrecie zamknięcia postępowania dowodowego ............................................... 112 12. Zawiadomienie o obronach i uwagach ............................ 113 13. Zawiadomienie o wyroku (za nieważnością) .................. 114 14. Zawiadomienie o wyroku (za ważnością) ....................... 115 Aneks 2 Adresy i telefony sądów kościelnych w Polsce oraz Trybunału Roty Rzymskiej i Sygnatury Apostolskiej ......... 117 WYKAZ SKRÓTÓW AAS – Acta Apostolicae Sedis, Commentarium offi- ciale C./c. disp. Dz. U. KAI kan. kodeks rodzinny i opiekuńczy – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny – Causa/canon – dispositio – Dziennik Ustaw – Katolicka Agencja Informacyjna – kanon kol. KPK MIDI Ochoa PL q. SCDF SCPF SCSO i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) – kolumna – Kodeks Prawa Kanonicznego (Codex Iuris Ca- nonici. Fontium annotatione et indice analythi- co-alphabetico auctus, ed. Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici Authentice Interpre- tando, Città del Vaticano 1989) – List Apostolski motu proprio Mitis Iudex Do- minus Iesus papieża Franciszka, Città del Vat- icano 2015 – Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae, ed. X. Ochoa, vol. 1–6, Roma 1966–1987 – Patrologiae cursus completus, Series Latina, ed. J.P. Migne, Paris 1844–1864 – quaestio – Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei – Sacra Congregatio de Propaganda Fide – Sacra Congregatio Sancti Officii WSTĘP Jedną z prawd teologicznych głoszonych przez Kościół, która stała się normą prawną w kanonicznym systemie prawnym, jest nierozerwalność małżeństwa. Kościół uważa, że małżeństwo jest nierozerwalne i żad- na ludzka władza nie jest w stanie takiego związku rozwiązać. Jednak prawo kościelne dopuszcza w tym względzie wyjątki, dając możliwość: 1) rozwiązania małżeństwa niedopełnionego, 2) rozwiązania naturalnego węzła małżeńskiego, czyli takiego, w którym przynajmniej jedna z tworzących go stron jest nie- ochrzczona. W przypadku gdy małżeństwo rozpadło się, a zostało wcześniej dopeł- nione i nie jest ono związkiem naturalnym, istnieje możliwość wniesienia do sądu kościelnego sprawy o orzeczenie (stwierdzenie) nieważności mał- żeństwa. Kompetentny sąd nie unieważnia ważnie zawartych małżeństw i nie wydaje orzeczeń rozwodowych, lecz tylko – po przeprowadzeniu spe- cjalnego postępowania, zgodnie z przepisami prawa – daje autorytatywną odpowiedź na wysuniętą wątpliwość: czy dane małżeństwo jest nieważne z konkretnego tytułu prawnego. Odpowiedź pozytywna, zawarta w pra- womocnym wyroku, daje stronom, jako niezwiązanym węzłem małżeń- skim, możliwość zawarcia nowego związku małżeńskiego z inną osobą. W sprawach o orzeczenie nieważności małżeństwa sama zgodna wola mał- żonków ani samo faktyczne rozejście się stron, ani nawet zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, nie mogą być tytułem wszczęcia procesu o nieważ- ność małżeństwa. Tytuł ten musi być prawny, czyli przewidziany w pra- wie kanonicznym. Tytuły prawne można podzielić na trzy ogólne grupy: 1) wynikające z istnienia w chwili zawierania związku małżeńskiego przeszkody kanonicznej, od której nie została udzielona dyspensa; 12 Wstęp 2) wynikające z braku lub wadliwego wyrażenia zgody małżeńskiej; 3) wynikające z niezachowania kanonicznej formy zawarcia małżeństwa. Małżeństwo pozostaje pod szczególną opieką prawa. Oznacza to, że skoro tylko zostanie ono zawarte zewnętrznie, należy je uważać za ważne, dopóki nie udowodni się, że jest na pewno nieważne lub – w dwóch wspomnianych wyżej przypadkach – nie zostanie ono roz- wiązane. Dlatego w razie nierozstrzygniętej wątpliwości domniemanie prawne przemawia za ważnością danego małżeństwa. W ostatnich latach możliwość stwierdzenia nieważności małżeństwa w trybunałach kościelnych przestała być swego rodzaju tabu lub przy- wilejem dla „wtajemniczonych”. Przysłużył się temu szczególnie List Apostolski papieża Franciszka „Łagodny Sędzia Pan Jezus” (w skró- cie od tytułu w j. łacińskim: MIDI), który już zanim się ukazał, po- przez media, rozbudził u wiernych wielkie nadzieje na natychmia- stowe wręcz stwierdzenie nieważności małżeństwa. Normy papieża Franciszka faktycznie zreformowały prawo procesowe, otwierając pew- ne możliwości dla sprawniejszego przebiegu procesu, jednak nie zmie- niły nic w trzech grupach wyliczonych wyżej tytułów prawnych. Ta publikacja – jedna z niewielu na rynku wydawniczym – ma na celu uświadomienie, że osoby, których małżeństwa się rozpadły, mogą sko- rzystać ze wspomnianych możliwości będących – co podkreślam usil- nie – normalną, wielowiekową praktyką w ramach prawa kościelnego zreformowaną przez obecnego papieża. Język prezentowanego tekstu jest na tyle przystępny, na ile pozwala prawny charakter opisywanych instytucji. Styl komentowania norm kanonicznych został tu również ograniczony do niezbędnego minimum, bez porównywania norm pro- cesowych wcześniejszego i obecnego porządku, tak aby czytelnik uzy- skał konkretną, zwięzłą, a co ważniejsze – aktualną informację. Książka została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy dotyczy roz- wiązania małżeństwa, drugi orzeczenia jego nieważności, a trzeci pro- cedury orzekania nieważności. Na końcu dołączono aneks z wzorami pism procesowych, z telefonami i adresami sądów kościelnych w Polsce oraz z adresami Trybunału Roty Rzymskiej i Sygnatury Apostolskiej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych po reformie papieża Franciszka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: