Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00597 010526 21049378 na godz. na dobę w sumie
Rozwiązywanie umów o pracę - po zmianach przepisów - ebook/pdf
Rozwiązywanie umów o pracę - po zmianach przepisów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 32
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-612-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja omawia zasady rozwiązywania umów o pracę po zmianach, które wejdą w życie 22 lutego 2016 r. Można się z niej dowiedzieć m.in.:
- jak wypowiadać umowy na czas określony na nowych zasadach,
- jakie okresy wypowiedzenia obowiązują przy umowach na zastępstwo,
- kiedy rozwiązuje się umowa o pracę za porozumieniem stron,
- jak sformułować przyczynę wypowiedzenia w przypadku umów na czas nieokreślony.
E-book zawiera liczne przykłady oraz ważne orzeczenia Sądu Najwyższego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ALEKSANDER P. KUŹNIAR Rozwiązywanie umów o pRacę – po zmianach pRzepisów ISBN 978-83-7440-612-3 2 Spis treści Rozwiązywanie umów o pracę – po zmianach przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Upływ okresu umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porozumienie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cofnięcie oświadczenia o chęci rozwiązania umowy za porozumieniem stron . . . . . . . . . . . Rozwiązanie umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forma wypowiedzenia i sposób doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okresy wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skracanie i wydłużanie okresu wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwolnienie pracownika z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . Konsultacja związkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przyczyna wypowiedzenia umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pouczenie 17 Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ochrona przedemerytalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ochrona pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urlop i usprawiedliwiona nieobecność w pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wygaśnięcie stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 5 6 6 7 13 14 15 16 18 20 21 23 24 25 27 29 31 Luty 2016 IFK Rozwiązywanie umów o pracę – po zmianach przepisów 3 rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, ochrona przedemerytalna Rozwiązywanie umów o pracę – po zmianach przepisów Od 22 lutego 2016 r. w stosunku do pracowników zatrudnionych na czas określony oraz na zastępstwo trzeba będzie stosować okresy wypowie- dzenia właściwe dla umów na czas nieokreślony. Będą one zatem zależne od stażu pracy u danego pracodawcy. Po zmianie przepisów pracodawca będzie też mógł jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świad- czenia pracy w okresie wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić z mocy samego prawa, na podstawie porozu- mienia stron, za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Niedopełnienie formalności w za- kresie rozwiązania umowy o pracę może skutkować przywróceniem pracownika do pracy przez sąd pracy lub przyznaniem mu odszkodowania. Upływ okresu umowy o pracę Terminowe umowy o pracę rozwiązują się z mocy prawa w dniu określonym w tej umo- wie jako termin zakończenia jej obowiązywania. Przykładowo, w przypadku umowy na czas określony będzie to data wskazana w tej umowie lub upływ okresu, na jaki została zawarta. Przy umowie na zastępstwo będzie to powrót do pracy zastępowanego pracownika. Strony stosunku pracy nie muszą zatem składać żadnych dodatkowych oświadczeń potwierdzają- cych rozwiązanie takiej umowy o pracę. Dzieje się to z mocy prawa i jedynym obowiązkiem pracodawcy jest rozliczenie się z pracownikiem oraz wydanie mu świadectwa pracy potwier- dzającego okres zatrudnienia. Od 22 lutego 2016 r. zostaną zlikwidowane umowy na czas wy- konywania określonej pracy. Po nowelizacji przepisów nadal jednak będą funkcjonować tego rodzaju umowy, które zostały zawarte przed 22 lutego 2016 r. Do tych umów będziemy stoso- wać dotychczasowe przepisy. Zatem umowy na czas wykonywania określonej pracy zawarte przed zmianą przepisów również rozwiążą się z upływem terminu, na jaki zostały podpisane. Porozumienie stron Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest możliwe w każdym czasie i w dogodnym dla stron umowy terminie. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik pozo- staje w tym czasie na urlopie wypoczynkowym, zwolnieniu chorobowym, czy jest nieobec- ny w pracy z powodu innej usprawiedliwionej przyczyny. Decydujące znaczenie ma zatem w tym przypadku wola stron stosunku pracy. PRZYKŁAD Pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym od 4 do 15 stycznia 2016 r. W trakcie urlopu znalazł bardziej korzystną ofertę pracy i po przeprowadzonej rozmowie kwalifika- cyjnej został pozytywnie zaopiniowany jako kandydat do pracy u nowego pracodawcy, począwszy od 13 stycznia 2016 r. W związku z tym 12 stycznia 2016 r. pracownik zwrócił Luty 2016 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozwiązywanie umów o pracę - po zmianach przepisów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: