Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00118 010545 22974799 na godz. na dobę w sumie
Ruby. Rozmówki - książka
Ruby. Rozmówki - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1053-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> ruby - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-86%), audiobook).

Naucz się prostej składni, poznaj właściwy kod i twórz w języku Ruby

Ruby -- jeden z najszybciej rozwijających się języków programowania -- stał się niezwykle popularny dzięki takim technologiom, jak Ruby on Rails. Programy pisane w Ruby są małe i można je łatwo przenosić pomiędzy platformami. Dodatkowo prosta, obiektowa składnia, zwarty kod i elastyczność sprawiają, że możesz szybko nauczyć się pisać aplikacje przy użyciu tego języka, szczególnie jeśli korzystasz z tej książki, stanowiącej podręczny zbiór najbardziej przydatnych jego konstrukcji.

Książka 'Ruby. Rozmówki' udostępnia gotowe fragmenty kodu, potrzebne do szybkiego i wydajnego tworzenia projektów programistycznych. Łatwo możesz dopasować je do własnych potrzeb. Zawartość podręcznika została uszeregowana tematycznie, a więc w każdej chwili będziesz mógł dowiedzieć się, na czym polega praca z kolekcjami, obiektami czy potokami. Dzięki temu poradnikowi nauczysz się również przetwarzać tekst, sprawdzać poprawność kodu XML oraz budować aplikacje z wykorzystaniem zestawów narzędzi GUI.

Po co wyważać otwarte drzwi? Skorzystaj z gotowych fragmentów kodu Ruby

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ruby. Rozmówki Autor: Jason D. Clinton T³umaczenie: Anna Trojan ISBN: 978-83-246-1053-2 Tytu³ orygina³u: Ruby Phrasebook Format: 115x170, stron: 240 Naucz siê prostej sk³adni, poznaj w³aœciwy kod i twórz w jêzyku Ruby • Na czym polega szyfrowanie ³añcuchów znaków? • W jaki sposób tworzyæ aplikacje z wykorzystaniem narzêdzi GUI? • Jak modyfikowaæ wszystkie wartoœci w tablicy? Ruby — jeden z najszybciej rozwijaj¹cych siê jêzyków programowania — sta³ siê niezwykle popularny dziêki takim technologiom, jak Ruby on Rails. Programy pisane w Ruby s¹ ma³e i mo¿na je ³atwo przenosiæ pomiêdzy platformami. Dodatkowo prosta, obiektowa sk³adnia, zwarty kod i elastycznoœæ sprawiaj¹, ¿e mo¿esz szybko nauczyæ siê pisaæ aplikacje przy u¿yciu tego jêzyka, szczególnie jeœli korzystasz z tej ksi¹¿ki, stanowi¹cej podrêczny zbiór najbardziej przydatnych jego konstrukcji. Ksi¹¿ka „Ruby. Rozmówki” udostêpnia gotowe fragmenty kodu, potrzebne do szybkiego i wydajnego tworzenia projektów programistycznych. £atwo mo¿esz dopasowaæ je do w³asnych potrzeb. Zawartoœæ podrêcznika zosta³a uszeregowana tematycznie, a wiêc w ka¿dej chwili bêdziesz móg³ dowiedzieæ siê, na czym polega praca z kolekcjami, obiektami czy potokami. Dziêki temu poradnikowi nauczysz siê równie¿ przetwarzaæ tekst, sprawdzaæ poprawnoœæ kodu XML oraz budowaæ aplikacje z wykorzystaniem zestawów narzêdzi GUI. • Konwersja miêdzy typami • Praca z ³añcuchami znaków • Praca z Unicode • Tworzenie klas wyliczeniowych • Badanie obiektów i klas • Praca z zagnie¿d¿onymi zbiorami • Ustalanie interaktywnych potoków standardowych • Przechwytywanie danych wyjœciowych procesu potomnego • Jednowierszowce w Ruby • Praca z XML • Gniazda i w¹tki • Bazy danych • Dokumentacja Ruby • Tworzenie prostego przypadku testowego Po co wywa¿aæ otwarte drzwi? Skorzystaj z gotowych fragmentów kodu Ruby Spis treści O autorze ............................................................................. 11 Podziękowania .................................................................... 12 Wprowadzenie ..................................................................13 Odbiorcy docelowi ............................................................... 13 Jak korzystać z książki .......................................................... 15 Konwencje stosowane w książce .......................................... 15 Kod źródłowy ....................................................................... 18 1 Konwersja między typami ................................................19 Z łańcucha znaków na liczbę ................................................ 20 Z liczby na sformatowany łańcuch znaków ........................... 21 Z łańcucha znaków na tablicę i z powrotem ......................... 25 Z łańcucha znaków na wyrażenie regularne i z powrotem ......... 27 Z tablicy na tablicę asocjacyjną i z powrotem ....................... 28 Z tablicy na zbiór i z powrotem ............................................ 30 Liczby zmiennoprzecinkowe, całkowite oraz rzeczywiste ...... 31 Spis treści 2 Praca z łańcuchami znaków ............................................. 35 Wyszukiwanie w łańcuchach znaków ................................... 36 Wyszukiwanie w łańcuchach znaków za pomocą wyrażeń regularnych ........................................ 37 Zastępowanie podłańcuchów znaków .................................. 39 Zastępowanie podłańcuchów znaków za pomocą sprintf ...... 41 Zastępowanie podłańcuchów znaków za pomocą wyrażeń regularnych ........................................ 43 Praca z Unicode .................................................................... 44 Oczyszczanie danych wejściowych ........................................ 45 Praca z końcami wierszy ....................................................... 46 Przetwarzanie dużych łańcuchów znaków ............................ 48 Porównywanie łańcuchów znaków .................................... 49 Sprawdzanie sum kontrolnych łańcuchów znaków (MD5 lub inne metody) ...................................................... 50 Szyfrowanie łańcucha znaków .............................................. 51 3 Praca z kolekcjami ........................................................... 53 Wycinek tablicy .................................................................... 54 Iteracja po tablicy ................................................................. 55 Tworzenie klas wyliczeniowych ............................................ 56 Sortowanie tablicy ............................................................... 58 Iteracja po zagnieżdżonych tablicach .................................... 60 Modyfikacja wszystkich wartości w tablicy ........................... 61 Sortowanie zagnieżdżonych tablic ........................................ 62 Budowanie tablicy asocjacyjnej z pliku konfiguracyjnego ...... 63 Sortowanie tablicy asocjacyjnej po kluczu lub wartości ......... 64 Eliminowanie powtarzających się danych z tablic (zbiorów) .. 65 Praca z zagnieżdżonymi zbiorami ......................................... 67 4 Spis treści 4 Praca z obiektami .............................................................69 Badanie obiektów oraz klas ................................................. 70 Reprezentacja obiektu w postaci łańcucha znaków .............. 71 Polimorfizm w stylu Ruby („duck typing”) ............................. 72 Porównywanie obiektów ..................................................... 73 Serializacja obiektów ........................................................... 74 Duplikacja ............................................................................ 75 Ochrona instancji obiektu ..................................................... 77 Czyszczenie pamięci ............................................................. 77 Wykorzystywanie symboli .................................................... 79 5 Praca z potokami ..............................................................85 Ustalanie interaktywnych potoków standardowych .............. 86 Synchronizacja STDERR z STDOUT ........................................ 88 Przechwytywanie danych wyjściowych procesu potomnego .......89 Implementacja paska postępu ............................................... 89 Tworzenie zabezpieczonej zachęty z hasłem ......................... 91 6 Praca z plikami .................................................................93 Otwieranie i zamykanie plików ............................................ 94 Wyszukiwanie w plikach i szukanie dużych fragmentów plików .......................................................95 Kiedy należy korzystać z trybu binarnego ............................. 97 Uzyskanie blokady wyłącznej pliku ....................................... 99 Kopiowanie, przesuwanie i usuwanie plików ....................... 99 7 Przetwarzanie tekstu ......................................................103 Analiza składniowa pliku LDIF ............................................ 103 Analiza składniowa prostego pliku konfiguracyjnego ......... 105 Interpolacja jednego pliku tekstowego na inny .................. 106 5 Spis treści Sortowanie zawartości pliku ............................................... 107 Przetwarzanie pliku passwd ............................................... 107 8 Jednowierszowce w Ruby .............................................. 109 Proste wyszukiwanie .......................................................... 110 Zliczanie wierszy w pliku .................................................... 111 Początek lub koniec pliku ................................................... 111 Skrót MD5 lub SHA1 .......................................................... 112 Proste pobranie za pomocą HTTP ....................................... 113 Proste połączenie TCP ........................................................ 114 Zniesienie znaczenia znaków specjalnych w HTML ............. 115 Usuwanie pustych katalogów ............................................. 115 Dodawanie użytkowników z pliku tekstowego ................... 116 Usunięcie wszystkich właśnie wyodrębnionych plików ....... 116 9 Praca z XML .................................................................... 119 Otwieranie pliku XML ......................................................... 120 Dostęp do elementu (węzła) ............................................... 121 Otrzymanie listy atrybutów ................................................. 123 Dodawanie elementu ......................................................... 124 Zmiana tekstu zawartego w elemencie ............................... 126 Usuwanie elementu ........................................................... 126 Dodawanie atrybutu .......................................................... 127 Zmiana atrybutu ................................................................. 128 Usuwanie atrybutu ............................................................. 128 Zastępowanie znaków specjalnych ..................................... 129 Transformacje z użyciem XSLT ............................................ 129 Sprawdzanie poprawności kodu XML ................................. 132 Prosty parser RSS ............................................................... 133 6 Spis treści 10 Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem zestawów narzędzi GUI ....................135 Prosty program w GTK+ .................................................... 136 Wykorzystywanie Glade ..................................................... 139 Prosty program w Qt .......................................................... 143 Dołączanie programu obsługi sygnału do widgetu Qt ........ 145 Wykorzystywanie Qt Designer ............................................ 147 Dołączanie programów obsługi sygnałów do kodu wygenerowanego za pomocą Qt Designer ....................... 153 11 Proste formularze CGI .....................................................157 Przetwarzanie formularza webowego ................................ 158 Zwracanie wyników tabelarycznych ................................... 161 Sekwencje ucieczki w danych wejściowych ........................ 164 Blokowanie Ruby ............................................................... 166 Otrzymanie przesłanego pliku ............................................ 168 Graficzna reprezentacja danych .......................................... 170 12 Praca z bazą danych .......................................................175 Otwieranie (i zamykanie) połączenia z bazą danych ........... 176 Utworzenie tabeli ............................................................... 177 Otrzymanie listy tabel ........................................................ 178 Dodawanie wierszy do tabeli ............................................. 178 Iteracja po wierszach ......................................................... 179 Usuwanie wierszy .............................................................. 180 Usuwanie tabeli ................................................................. 180 Przechwytywanie wyjątków ............................................... 181 7 Spis treści 13 Praca z siecią oraz gniazdami ........................................ 183 Połączenie z gniazdem TCP ................................................ 184 Uruchomienie serwera TCP na gnieździe ............................ 186 Serializacja obiektów za pomocą YAML .............................. 188 Obiekty sieciowe i Distributed Ruby ................................... 190 Wykorzystywanie Net::HTTP ............................................... 191 Wykorzystywanie Webrick .................................................. 192 14 Praca z wątkami ............................................................. 195 Tworzenie wątku ................................................................ 196 Wykorzystywanie licznika czasu ............................................ 198 Zakończenie wątku ............................................................. 201 Synchronizacja komunikacji między wątkami ...................... 202 Zbieranie wyjątków przy wielu wątkach ............................. 205 15 Dokumentacja Ruby ....................................................... 209 Dokumentacja kodu języka Ruby ........................................... 210 Wykorzystywane konwencje typograficzne ......................... 211 Nadpisywanie sygnatur metod w dokumentacji ................. 213 Ukrywanie modułu, klasy lub metody ................................. 214 Udostępnienie pomocy do programu .................................. 215 Generowanie dokumentacji w formacie HTML .................... 217 Generowanie i instalowanie dokumentacji dla ri ................ 217 16 Praca z pakietami Ruby .................................................. 219 Instalowanie modułu ......................................................... 221 Usuwanie modułu .............................................................. 222 Wyszukiwanie modułu ....................................................... 222 Uaktualnianie modułów ..................................................... 223 8 Spis treści Analiza modułu .................................................................. 223 Pakowanie modułu za pomocą hoe .................................... 224 Tworzenie prostego przypadku testowego ......................... 225 Dystrybucja modułu na RubyForge ..................................... 226 Wykorzystywanie samego Rakefile ..................................... 227 Skorowidz ......................................................................231 9 2 Praca z łańcuchami znaków Ł ączenie ze sobą aplikacji to to, do czego szczególnie dobrze nadają się takie języki programowania jak Ruby czy Perl — ich możliwości przetwarzania tekstu są do- skonałe. Bez względu na to, czy chodzi o przetwarzanie plików konfiguracyjnych, udostępnianie stron interneto- wych, czy przechwytywanie danych wyjściowych progra- mu, zawsze w grę wchodzi praca z łańcuchami znaków. Ruby i Perl różnią się jednak stopniem zorientowania obiektowego. W Ruby łańcuchy znaków mają własne metody składowe, które można wykorzystać do wyko- nywania każdej z funkcji przetwarzających tekst. Należy o tym pamiętać. Poniższy podrozdział oraz dwa kolejne są ze sobą ściśle powiązane. Najpierw krótko przedstawię proste funkcje wyszukujące przyjmujące łańcuchy znaków jako parametry, a następnie przejdę do wyrażeń regularnych. Wyszukiwanie w łańcuchach znaków Wyszukiwanie w łańcuchach znaków foobar .include? fo #= true foobar [ fo ] #= fo (true, ponieważ nie jest nil ani false) foobar .count ob # Przyjmuje się, że ob jest listą znaków #= 3 (dwa o i jedno b ) foobar .count ob , o #= 2 (jedynie o znajduje się w obu parametrach) foobar .index ob #= 2 foobar .index 98 # 98 to kod ASCII dla b #= 3 W pierwszych dwóch przykładach wykorzystano #include? w celu sprawdzenia, czy łańcuch znaków zawiera podłań- cuch, oraz zwrócenia wyniku Boolean. Zostało to zaim- plementowane w kodzie języka C, przez co jest nieco szybsze od wyszukiwania opartego na wyrażeniach regu- larnych (niewiele, ale szybsze). W dwóch środkowych przykładach metodę #count wy- korzystano do zwrócenia liczby wystąpień określonego łańcucha znaków. Odnaleziona zostaje część wspólna dla dodatkowych parametrów tej metody (czyli powtarzające się znaki). Część wspólna to pojęcie z logiki zbiorów. Oznacza, że uwzględnia się jedynie te elementy, które pojawiają się w obu zbiorach. W tym przypadku „ele- mentem” jest znak. Metoda ta nie w pełni działa jeszcze ze znakami Unicode. 2 Ł A I Z D Z O R W Ó K A N Z I M A H C U C Ń A Ł Z A C A R P 36 Wyszukiwanie w łańcuchach znaków za pomocą wyrażeń regularnych Wreszcie w ostatnich dwóch przykładach metoda #index zwraca pozycję — zgodnie z notacją powodującą obli- czanie od zera — pierwszego wystąpienia łańcucha zna- ków bądź też liczbowy kod znaku. By odnaleźć pozycję ostatniego wystąpienia, należy użyć metody #rindex. Wyszukując, można również przejść łańcuch znaków, plik lub strumień wejścia-wyjścia (obiekt klasy IOStream). Powiedzmy, że chcemy napisać prosty analizator składniowy plików konfiguracyjnych, który umieszcza każdą zmienną konfiguracyjną wraz z jej wartością w tablicy asocjacyjnej. a = 1\nb = 1\nc = 3\n .each_line() { |line| if line.include?( = ) # zrób coś z wierszem end } Kod umieszczony po znaku # wykonywany jest tylko wtedy, gdy w wierszu obecny będzie znak =. Bardziej rozbudowany przykład takiego rozwiązania można znaleźć w podrozdziale „Analiza składniowa prostego pliku kon- figuracyjnego” w rozdziale 7., „Przetwarzanie tekstu”. Wyszukiwanie w łańcuchach znaków za pomocą wyrażeń regularnych Teraz jest: 12:34:54\n .match /(\d{2}):(\d{2}):(\d{2})/ #= # MatchData:0x402e9548 R O Z D Z I A Ł 2 P R A C A Z Ł A Ń C U C H A M I Z N A K Ó W 37 Wyszukiwanie w łańcuchach znaków za pomocą wyrażeń regularnych $1 #= 12 $2 #= 34 $3 #= 54 Zagadnienie to jest bardzo rozbudowane — wyrażeniom regularnym poświęcono całe książki. Chyba najlepszą z nich jest Mastering Regular Expressions autorstwa Jeffreya E. F. Friedla (O’Reilly 2002). Każdej osobie pracującej z czy- stym tekstem polecam zakup tej pozycji i trzymanie jej zawsze pod ręką. W niniejszym tekście omówię jedynie wykorzystywanie obiektów Regexp do wyszukiwania w tekście za pomocą języka Ruby; nie będzie to omówienie języka wyrażeń regularnych. Kiedy w Ruby wykonuje się dopasowanie za pomocą obiektu wyrażenia regularnego, dowolna grupa w nawia- sach znajdująca się wewnątrz obiektu Regexp ustawiana jest na zmienną globalną (lokalną dla wątku) od $1 do $9 w takiej kolejności, w jakiej grupy pojawiają się w obiekcie. Metoda #match zwraca obiekt MatchData dla pierwszego dopasowania w łańcuchu znaków, a także ustawia zmienną globalną $~ na ten sam obiekt. A oto, co zawiera obiekt MatchData. m = Teraz jest: 12:34:54\n .match /(\d{2}):(\d{2}):(\d{2})/ m.to_a #= [ 12:34:54 , 12 , 34 , 54 ] 2 Ł A I Z D Z O R W Ó K A N Z I M A H C U C Ń A Ł Z A C A R P 38 Zastępowanie podłańcuchów znaków m.pre_match #= Teraz jest: m.post_match #= \n Dostęp do pełnego dopasowania można uzyskać za po- mocą m[0], natomiast do każdej z jego części — za po- mocą m[1] do m[9]. Jeśli chcemy zwrócić wszystkie dopasowania w łańcuchu znaków, należy użyć metody .scan. Zwraca ona obiekt klasy Array wyglądający następująco: Teraz jest: 12:34:54\n .scan(/\d{2}/) #= [ 12 , 34 , 54 ] Jeśli w wyrażeniu regularnym użyjemy grup w nawia- sach, kod ten zwróci zagnieżdżone tablice. W Ruby możliwe jest również użycie metody .split dla łańcuchów znaków w połączeniu z wyrażeniami re- gularnymi. Teraz jest: 12:34:54\n .split(/:\s/) #= [ Teraz jest , 12:34:54\n ] Zastępowanie podłańcuchów znaków s = foobar s[-1] = z s #= foobaz s[0,4] = ja R O Z D Z I A Ł 2 P R A C A Z Ł A Ń C U C H A M I Z N A K Ó W 39 Zastępowanie podłańcuchów znaków s #= jaaz s[2] = 122 s #= jazz ary = [ jakaś_zmienna , jakaś_wartość ] W opcji #{ary[0]} jest obecnie ustawiona (cid:180)#{ary[1]}. #= W opcji jakaś_zmienna jest obecnie ustawiona (cid:180)jakaś_wartość To, na co teraz patrzysz, to #{ary[0].tr( _ , )}. #= To, na co teraz patrzysz, to jakaś zmienna. Jak wspomniano w podrozdziale „Z łańcucha znaków na tablicę i z powrotem” w rozdziale 1., „Konwersja między typami”, łańcuchy znaków można w wielu aspektach traktować jak tablice znaków. Obejmuje to również za- stępowanie, takie jak powyżej. W dwóch ostatnich przykładach umieszczony w cudzy- słowie łańcuch znaków wykorzystany został do analizy znajdujących się wewnątrz niego sekwencji #{} oraz interpolacji wyników tych obliczeń. Wewnątrz sekwencji #{} można zrobić prawie wszystko. W powyższych przy- kładach zaprezentowano dostęp do tablicy, a nawet wy- wołanie metody #tr. Nieco bardziej niejednoznaczna funkcja #tr pozwala wykonywać zastępowanie według znaków. Teraz patrzysz na łańcuch znaków. .tr aeiou , _ #= T_r_z p_trzysz n_ ł_ńc_ch zn_ków. Teraz patrzysz na łańcuch znaków. .tr aeiou , uoiea #= Toruz putrzysz nu łuńcach znuków. 2 Ł A I Z D Z O R W Ó K A N Z I M A H C U C Ń A Ł Z A C A R P 40 Zastępowanie podłańcuchów znaków za pomocą sprintf Pierwszy przykład zastępuje samogłoski a, e, i, o oraz u znakiem _. W drugim podmienia każdą z tych samogło- sek na inną. Kolejny przykład wykorzystywania metody #tr wraz z omówieniem działania parametrów tej metody znajduje się w podrozdziale „Oczyszczanie danych wej- ściowych”. Zastępowanie podłańcuchów znaków za pomocą sprintf Otrzymałem 25s łańcuch znaków. #= Otrzymałem łańcuch znaków. Otrzymałem -25s łańcuch znaków. #= Otrzymałem łańcuch znaków. Otrzymałem kilka łańcuchów znaków: s, s [ jeden , dwa ] #= Otrzymałem kilka łańcuchów znaków: jeden, dwa Otrzymałem 25p [[ jedną , tablicę ]] #= Otrzymałem [\ jedną\ , \ tablicę\ ] Otrzymałem -25p [[ jedną , tablicę ]] #= Otrzymałem [\ jedną\ , \ tablicę\ ] Tak samo jak w przypadku liczb, można również zasto- sować formatowanie w stylu sprintf z operatorem . W tabeli 2.1 przedstawiono dozwolone argumenty. W tabeli 2.2 zaprezentowano, co robią te argumenty. Powinienem również krótko wspomnieć o nieco nietypo- wej opcji sprintf — możliwości użycia notacji pozycyjnej (pozycja)$ w celu uzyskania dostępu do określonego R O Z D Z I A Ł 2 P R A C A Z Ł A Ń C U C H A M I Z N A K Ó W 41 Zastępowanie podłańcuchów znaków za pomocą sprintf Tabela 2.1. Kody sprintf dla łańcuchów znaków Argument łańcucha znaków c Dozwolony argument *, - Wyjaśnienie Oczekuje obiektu klasy Fixnum reprezentującego kod znaku. Oczekuje obiektu klasy String. Dowolny obiekt odpowiadający na metodę .inspect(). s p *, *, Tabela 2.2. Argumenty sprintf dla łańcuchów znaków Argument Wyjaśnienie *d - d musi być liczbą całkowitą. Określa szerokość pola. Wyrównanie do lewej. wpisu w podanej tablicy. Nieco denerwujące jest jednak to, że notacja ta rozpoczyna odliczanie od 1, a nie od 0 (tak jak w przypadku obiektów klasy Array). Witaj, 1$s! Dzisiaj kończysz 2$d lat! Wszystkiego (cid:166)najlepszego, 1$s! [ Amadeusz , 13] #= Witaj, Amadeusz! Dzisiaj kończysz 13 lat! (cid:166)Wszystkiego najlepszego, Amadeusz! 2 Ł A I Z D Z O R W Ó K A N Z I M A H C U C Ń A Ł Z A C A R P 42 Zastępowanie podłańcuchów znaków za pomocą wyrażeń regularnych Zastępowanie podłańcuchów znaków za pomocą wyrażeń regularnych W tej chwili jest: (cid:166)12:34:21 .sub(/(\d\d):(\d\d):(\d\d)/, \1\2\3 ) #= W tej chwili jest: 123421 I znów wyrażenia regularne mogą nam się bardzo przydać. By dokonać interpolacji wyników dopasowania z grup w nawiasach, należy użyć \1 do \9. By zastąpić wszystkie wystąpienia w łańcuchu znaków, należy użyć .gsub za- miast .sub. W powyższym przykładzie całe wyrażenie 12:34:21 zo- stało dopasowane i zastąpione podgrupami od 1 do 3 bez rozdzielających je dwukropków. Alternatywnie można rów- nież po prostu zastąpić każde wystąpienie znaku : poja- wiające się między cyframi. Można by to było zapisać w następujący sposób: W tej chwili jest: 12:34:21 .gsub(/(\d): (cid:166)(\d)/, \1\2 ) #= W tej chwili jest: 123421 R O Z D Z I A Ł 2 P R A C A Z Ł A Ń C U C H A M I Z N A K Ó W 43 Praca z Unicode Praca z Unicode #!/usr/bin/ruby -wKu (cid:31)(cid:31)(cid:31)(cid:31)(cid:31)(cid:31) .scan(/./) { |b| print b, } Zwraca: (cid:31) (cid:31) (cid:31) (cid:31) (cid:31) (cid:31) Ruby przyjmuje pliki źródłowe z kodowaniem UTF-8. W celu upewnienia się, że wszystko będzie poprawnie interpretowane w innych systemach operacyjnych oraz przy innych ustawieniach regionalnych, należy dodać opcję wiersza poleceń -Ku do wiersza shebang1. Zmody- fikowany wiersz shebang to pierwszy wiersz powyższego fragmentu kodu. Sam Ruby nie jest w pełni zinternacjonalizowany. Ruby nie jest na przykład świadomy wielobajtowej natury UTF-8 poza pierwszymi 255 kodami znaków. Z tego powodu, gdy mamy do czynienia z umiędzynarodowionymi łań- cuchami znaków, z metody #each_byte należy korzystać z rozwagą. Nie będzie ona na przykład działała na języ- kach niełacińskich. puts (cid:31)(cid:31)(cid:31)(cid:31)(cid:31)(cid:31) # dane wyjściowe bezpośrednio do bufora (cid:31)(cid:31)(cid:31)(cid:31)(cid:31)(cid:31) .each_byte { |b| print( b, ) } 1 Wiersz shebang to inaczej pierwszy wiersz programu rozpoczynający się od znaków #! i wskazujący powłoce systemów *nix, jakiego interpretera należy użyć do wykonania poleceń programu — przyp. tłum. 2 Ł A I Z D Z O R W Ó K A N Z I M A H C U C Ń A Ł Z A C A R P 44 Oczyszczanie danych wejściowych Zwraca: (cid:31)(cid:31)(cid:31)(cid:31)(cid:31)(cid:31) ? ? ? ? ? ? By przejść takie znaki, należy zamiast tego skorzystać z wyrażeń regularnych (działają one w UTF-8). Kod umożliwiający to znajduje się na początku podrozdziału. Kiedy pracuje się z Unicode, do tworzenia wycinków oraz dopasowywania należy wykorzystać wyrażenia regular- ne. Poza tym wyjątkiem, łańcuchy znaków z zawartością o kodowaniu Unicode powinny się zachować dokładnie zgodnie z oczekiwaniami. Oczyszczanie danych wejściowych new_password = gets if new_password.count ^A-Za-z._ != 0 then puts Złe hasło else # zrób coś jak w podrozdziale Szyfrowanie łańcucha znaków end Powiedzmy, że chcemy napisać program zmieniający hasła przeznaczony dla systemu *nix (być może korzystający z serwera LDAP). Po ukazaniu się prośby o zalogowanie się, w haśle można użyć prawie każdego znaku, jaki da się wygenerować na klawiaturze. Kilka znaków, których nie można użyć, może jednak przyprawić użytkowników o ból głowy, kiedy odkryją, że po zmianie hasła nie po- R O Z D Z I A Ł 2 P R A C A Z Ł A Ń C U C H A M I Z N A K Ó W 45 Praca z końcami wierszy trafią się już zalogować. By ułatwić sobie życie, możemy napisać program zmieniający hasła, który ograniczy ha- sło do znaków alfanumerycznych i kilku im podobnych. Metoda String#count, zastosowana jak powyżej, może nam w tym pomóc. Rozwiązanie to działa dzięki użyciu specjalnej składni współdzielonej przez .count, .tr, delete oraz squeeze. Parametr zaczynający się od znaku ^ powoduje negację listy. Lista składa się z dowolnych poprawnych znaków w bieżącym zbiorze znaków i może zawierać zakresy utworzone za pomocą znaku -. Jeśli do funkcji tych przekazana zostanie więcej niż jedna lista, wykorzystuje się część wspólną list znaków zgodnie z logiką zbiorów — co oznacza, że w filtrowaniu użyte zostaną jedynie znaki występujące w obu listach. W przypadku innego rodzaju działań oczyszczających można po prostu zastąpić wszystkie niewłaściwe znaki znakiem _ (jak na przykład w formularzu CGI). evil_input = `cat /etc/passwd` evil_input.tr( ./\` , _ ) #= _cat _etc_passwd_ Praca z końcami wierszy Kiedy mamy do czynienia z tekstem z trzech głównych systemów operacyjnych, możemy się spotkać z najstar- szym chyba sposobem dzielenia plików (tabela 2.3). 2 Ł A I Z D Z O R W Ó K A N Z I M A H C U C Ń A Ł Z A C A R P 46 Praca z końcami wierszy Tabela 2.3. Zakończenia wiersza specyficzne dla systemów operacyjnych System operacyjny Mac OS 9 i starsze wersje Windows *nix Zakończenie wiersza \r \r\n \n Jeśli pracujemy z tekstem w systemach Windows oraz *nix, prawdopodobnie nie musimy się nad tym zastanawiać — są one obsługiwane w niemalże ten sam sposób. a\r\nb\r\nc\r\n .each_line { |line| puts(line.inspect) } Zwraca: a\r\n b\r\n c\r\n a\r\nb\r\nc\r\n .each_line { |line| puts(line.chomp.inspect) # chomp bezpiecznie usuwa oba } Zwraca: a b c W systemie Linux wygląda to prawie identycznie. a\nb\nc\n .each_line { |line| puts(line.inspect) } Zwraca: a\n R O Z D Z I A Ł 2 P R A C A Z Ł A Ń C U C H A M I Z N A K Ó W 47 Przetwarzanie dużych łańcuchów znaków b\n c\n Dla plików systemu Mac OS konieczne jest określenie separatora. a\rb\rc\r .each_line \r { |line| puts(line.inspect) } Zwraca: a\r b\r c\r Przetwarzanie dużych łańcuchów znaków my_string = (2**21).times{ my_string rand(256) } #= 2097152 (2 MB losowych danych) require stringio string_stream = StringIO.new my_string string_stream.read 256 #= \351@\300g\251\326\036\314| *\335jJ\017 ... Jeśli tak duży łańcuch znaków znajduje się już w pamięci, najlepszy sposób pracy z nim uzależniony jest od tego, co chcemy z nim zrobić. Jeśli łańcuch ten jest czystym tek- stem i chcemy go w jakiś sposób poddać analizie skła- dniowej, należy skorzystać z metody #each_line. Przykład utworzenia tablicy asocjacyjnej z takiego łańcucha znaków znajduje się w podrozdziale „Budowanie tablicy asocja- 2 Ł A I Z D Z O R W Ó K A N Z I M A H C U C Ń A Ł Z A C A R P 48 Porównywanie łańcuchów znaków cyjnej z pliku konfiguracyjnego” w rozdziale 3. Jeśli jed- nak łańcuch znaków zawiera dane binarne, można tworzyć wycinki o określonej liczbie bajtów za każdym razem, jak widać to wyżej w przyrostach o 256 bajtów. W przykła- dzie tym za każdym razem, gdy wywoływana jest metoda #read, obiekt Enumerator (rodzaj znacznika pozycji) prze- suwa się, tak by możliwe było śledzenie pozycji w łańcuchu znaków. Porównywanie łańcuchów znaków Kto = kto #= -1 w{ kto jest teraz pierwszy? Kto }.sort #= [ Kto , jest , kto , pierwszy? , teraz ] foobar .casecmp Foobaz #= -1 foobar .casecmp FooBar #= 0 w{ kto jest teraz pierwszy? Kto }.sort { (cid:180)|a,b| a.casecmp b } #= [ jest , kto , Kto , pierwszy? , teraz ] Łańcuchy znaków można porównywać z uwzględnieniem wielkości liter — tak właśnie domyślnie działa metoda #sort. Porównania bez uwzględnienia wielkości liter są teraz obsługiwane przez metodę String#casecmp. Metoda ta działa w taki sam sposób jak = (zwracając -1, 0 lub 1), dlatego może być wywoływana jako część wywołań #sort {}. R O Z D Z I A Ł 2 P R A C A Z Ł A Ń C U C H A M I Z N A K Ó W 49 Sprawdzanie sum kontrolnych łańcuchów znaków (MD5 lub inne metody) Sprawdzanie sum kontrolnych łańcuchów znaków (MD5 lub inne metody) require digest/md5 digest = Digest::MD5.hexdigest( foobar ) puts digest #= 3858f62230ac3c915f300c664312c63f digest = Digest::SHA1.hexdigest( foobar ) puts digest #= 8843d7f92416211de9ebb963ff4ce28125932878 W powyższym kodzie zaprezentowałem metody spraw- dzania sum kontrolnych za pomocą algorytmów MD5 oraz SHA1. Należy pamiętać, że MD5 jest słabym zabez- pieczeniem — z pewnym wysiłkiem ktoś może utworzyć plik o tej samej sumie kontrolnej, udający tym samym prawdziwy, poprawny plik. Zamiast tego rozwiązania moż- na skorzystać z zaprezentowanego wyżej algorytmu SHA1. Jeśli potrzebna jest nam suma kontrolna dla pliku, można wczytać cały plik do łańcucha znaków za pomocą metody #read, a następnie skorzystać z powyższych rozwiązań. Jest to jednak niezbyt dobry pomysł, jeśli mamy do czy- nienia z dużym plikiem. Zamiast tego można rozważyć następujące rozwiązanie: require digest/md5 def md5sum_file path d = Digest::MD5.new File.open(path, r ) do |fp| 2 Ł A I Z D Z O R W Ó K A N Z I M A H C U C Ń A Ł Z A C A R P 50 Szyfrowanie łańcucha znaków while buf = fp.read(1024*8) d buf end end d.hexdigest Powyższy przykład wykorzystuje metodę #update lub # z MD5 i nie wymaga wczytania całego pliku do pamięci. Szyfrowanie łańcucha znaków password = f00bar # wygenerowanie losowej wartości salt salting_chars = ( A .. Z ).to_a + ( a .. z ).to_a + [ . , / ] salt = salting_chars[rand(54)] + salting_chars[rand(54)] #= jM password.crypt(salt) #= jM7qRC1ulBPhc Metoda String#crypt pozwala na wykonywanie jedno- stronnej funkcji skrótu na łańcuchu znaków. Można wy- korzystać to rozwiązanie do zaimplementowania prostego bezpieczeństwa haseł. By przechować hasło za pierwszym razem, wybiera się losową wartość salt, a następnie wy- korzystuje się ją do wykonania funkcji skrótu dla otrzy- manego hasła. Warto zauważyć, że modyfikator klucza przechowywany jest na początku wartości skrótu (czyli w ostatnim wierszu powyższego przykładu). Wartość skrótu można wykorzystać do zweryfikowania kogoś, kto R O Z D Z I A Ł 2 P R A C A Z Ł A Ń C U C H A M I Z N A K Ó W 51 Szyfrowanie łańcucha znaków próbuje użyć hasła. Ponieważ jest to szyfrowanie jedno- stronne, wpisywane hasło należy zaszyfrować z użyciem tej samej wartości salt i porównać oba zaszyfrowane łań- cuchy znaków w celu przekonania się, czy są one równe. input_password = f00bar crypted_password = jM7qRC1ulBPhc salt = crypted_password[0,2] #= jM # sprawdzanie hasła input_password.crypt(salt) == crypted_password Gdybyśmy chcieli zaimplementować szyfrowanie dwu- kierunkowe (wymagające klucza do odszyfrowania tekstu), w standardowej bibliotece języka Ruby nie znajdziemy niestety odpowiedniej klasy czy metody. Można rozważyć użycie modułu Ruby-AES z Ruby Application Archive (RAA). W niektórych systemach operacyjnych można rów- nież wykorzystać dane wyjściowe z polecenia podprocesu aesloop. 2 Ł A I Z D Z O R W Ó K A N Z I M A H C U C Ń A Ł Z A C A R P 52
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ruby. Rozmówki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: