Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02812 024665 23517167 na godz. na dobę w sumie
Rynek książki w Polsce 2009. Papier - ebook/pdf
Rynek książki w Polsce 2009. Papier - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61154-37-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tom V Papier

Odrębny tom poświęcony rynkowi papierów graficznych przeznaczonych do druku książek. Wyodrębniony w tym roku z tomu 'Poligrafia', zawiera zarys problematyki jaka pojawia się przy produkcji i dystrybucji papierów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R Piotr Dobrołęcki współpraca: Tomasz Nowak, Daria Kaszyńska-Dobrołęcka Biblioteka฀Analiz Warszawa 2009 © Copyright by Piotr Dobrołęcki, 2009 © Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej książki wymaga pisemnej zgody wydawcy. Redakcja: Łukasz Gołębiewski, Kuba Frołow Projekt okładki: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Opracowanie graiczne: Stanisław Małecki, Tatsu Łamanie: Grzegorz Zychowicz, Krzysztof Strużyński | Tatsu tatsu@tatsu.com.pl Druk i oprawa: www.opolgraf.com.pl Wydrukowano na papierze ISBN 978-83-61154-37-2 Wydanie I Warszawa 2009 Tom XLVI w serii „Raporty” Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 2/4 pok. 116 tel./fax (+48 22) 828 36 31 www.biblioteka-analiz.pl Firma jest członkiem Polskiej Izby Książki Spis treści: Część czwarta Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Rozdział pierwszy Rynek papieru na świecie i w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rozdział drugi Producenci papieru w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Rozdział trzeci Zagraniczni producenci papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Rozdział czwarty Dystrybutorzy papieru w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Rozdział piąty Instytucje, organizacje i czasopisma branżowe . . . . . . . . . . . 91 Rozdział szósty Przydatne dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Wykaz tekstów źródłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Appendix Nowe papiery do drukowania cyfrowego i ofsetowego . . . . . . . 119 Indeks czwartego tomu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Część czwarta Papier Kostrzyn i Kwidzyn Dla przemysłu książkowego w Polsce ogromne zna- czenie ma nie tylko stan sektora wydawniczego i dys- trybucyjnego, ale też sytuacja w poligraii. Tymi dzie- dzinami tradycyjnie zajmujemy się w innych tomach naszej publikacji. Obecnie po raz pierwszy do wyda- wanego od 1998 roku rocznika „Rynek książki w Pol- sce” postanowiliśmy dołączyć odrębny tom poświę- cony rynkowi papierów graicznych przeznaczonych do druku książek. Chcemy w ten sposób stworzyć jak najbardziej kompleksowy obraz wszystkich dziedzin gospodarki związanych z książką. W Polsce papier dla celów graicznych produkowa- ny jest praktycznie tylko w dwóch wielkich zakładach – w Kostrzynie nad Odrą i w Kwidzynie. Kilka jesz- cze zakładów produkowało taki papier poprzednio, a obecnie działa też jeszcze paru producentów papie- rów specjalnych. W tym tomie zamieszczamy infor- macje o wszystkich tych wytwórcach. Zamieszczamy też informacje o niektórych zagranicznych producen- tach papierów książkowych, którzy mniej lub bardziej aktywnie obecni są na polskim rynku. W dalszej czę- ści omawiamy dystrybutorów papieru, zdając sobie sprawę, że ich lista jest z pewnością niepełna, a w wielu przypadkach zebrane informacje są bardzo skromne. Piszemy też o instytucjach i organizacjach związanych z rynkiem papieru oraz przedstawiamy główne media branżowe. Tom ten zamyka artykuł Stefana Jakucewi- cza o nowych rodzajach papierów do druku cyfrowego i ofsetowego. Z pewnością tekst ten stanowi interesu- jącą klamrę dla tej publikacji. Dotychczas podstawowe informacje o rynku papie- ru zamieszczał Tomasz Nowak, autor tomu „Poligra- ia”, który ukazał się po raz pierwszy w 2007 roku, a je- go trzecia edycja w roku bieżącym. Doszliśmy jednak do wniosku, że bardziej rozbudowany tekst o rynku papieru zasłużył na odrębny tom. Zawarliśmy w nim zarys problematyki i sygnalizujemy problemy, jakie W s t ę p 9 pojawiają się w produkcji i dystrybucji papierów prze- znaczonych do druku książek. Przy opracowaniu tego tomu wykorzystano ma- teriały publikowane w Internecie, w prasie branżo- wej, głównie wartościowe teksty autorstwa Zbigniewa Fornalskiego z miesięcznika „Przegląd Papierniczy” oraz informacje zebrane od naszych partnerów z ryn- ku papierniczego, którym za pomoc i udostępnienie informacji tą drogą serdecznie dziękujemy. Szczegól- nie dziękujemy redakcji „Przeglądu Papierniczego” za pomoc w uzyskaniu najbardziej aktualnych danych. Wykorzystujemy też informacje techniczne zawarte w niezwykle cennych publikacjach Stefana Jakucewi- cza, zawartych głównie w cyklu sześciu książek zaty- tułowanym „Ecco – Teka”. Istotnym problemem przy publikacji danych staty- stycznych jest fakt, że w wielu źródłach dane dotyczą- ce produkcji papieru odnoszą się do produkcji najróż- niejszych jego gatunków, a często jeszcze w połączeniu z produkcją tektury. Wszędzie tam, gdzie było to moż- liwe, koncentrowaliśmy się na danych odnoszących się do produkcji papierów graicznych, a zwłaszcza papie- rów do druku książek, natomiast w innych przypad- kach zaznaczono do jakich asortymentów odnoszą się przytoczone dane. W tomie tym zajmujemy się papierem przezna- czonym do druku książek, co nie zawsze pokrywa się z terminami: papier do celów graicznych czy papier graiczny, gdyż terminy te mogą obejmować również papier przeznaczony do druku gazet i czasopism, a tak- że ulotek oraz broszur informacyjnych i reklamowych, a ten obszar wykracza poza zadania, jakie sobie posta- wiliśmy przystępując do tego opracowania. Chcieliśmy się tutaj zająć wyłącznie sprawami związanymi z ryn- kiem książki, a więc produkcją i dystrybucją papie- ru przeznaczonego do ich druku, czyli dziedziną, któ- ra stoi na samym początku łańcucha gospodarczego, którego zwieńczeniem jest dotarcie gotowej książki do ostatecznego odbiorcy czyli czytelnika. Termin „papier książkowy” jest pojęciem w Polsce rzadko stosowanym; to kalka językowa angielskiego określenia book paper – stwierdza Stefan Jakucewicz, jeden z najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie 9 0 0 2 e c s l o P w i k ż ą i s k k e n y R Problemy metodologiczne Kalka językowa 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rynek książki w Polsce 2009. Papier
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: