Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00414 005591 20224132 na godz. na dobę w sumie
Rynek książki w Polsce 2014. Poligrafia i Papier - ebook/pdf
Rynek książki w Polsce 2014. Poligrafia i Papier - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 242
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63879-34-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tom poświęcony rynkowi drukarń dziełowych oraz rynkowi papierów graficznych przeznaczonych do druku książek. Podjęto też próbę sformułowania zestawienia w oparciu o przychody poszczególnych zakładów. 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P O L I G R A F I A I PA P I E R W POLSCE 2014 Bernard Jóźwiak Tomasz Graczyk Patronat medialny ISBN 978-83-63879-34-1 9 788363 879341 Europapier-Impap najlepsze media do druku i reklamy RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2014 P O L I G R A F I A I P A P I e R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2014 P O L I G R A F I A I P A P I e R Bernard Jóźwiak Tomasz Graczyk współpraca Piotr Dobrołęcki, Ewa Tenderenda-Ożóg appendix Stefan Jakucewicz Warszawa 2014 © Copyright by Bernard Jóźwiak, Tomasz Graczyk, Piotr Dobrołęcki 2014 © Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej książki wymaga pisemnej zgody wydawcy. Redakcja: Łukasz Gołębiewski Korekta: Joanna Ożóg Projekt okładki: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Opracowanie graficzne: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Łamanie: TYPO Druk i oprawa: OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne Wydrukowano na papierze Speed-E ISBN 978-83-63879-34-1 Wydanie I Warszawa 2014 Tom LXXIII w serii „Raporty” Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 tel./fax (+48 22) 828 36 31 www.biblioteka-analiz.pl Firma jest członkiem Polskiej Izby Książki Spis treści POLIGRAFIA I PAPIeR Część tRzeCIA POLIGRAFIA (Bernard Jóźwiak) ............................................................. Wstęp ............................................................................................................ 7 9 Rozdział pierwszy Poligrafia w Polsce ..................................................................................... 11 Rozdział drugi Analiza drukarń dziełowych.................................................................... 43 Rozdział trzeci Ranking drukarń „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” (Ewa Tenderenda-Ożóg) .............................................................................. 63 Rozdział czwarty Drukarnie dziełowe w Polsce ................................................................... 71 Rozdział piąty Producenci i dystrybutorzy maszyn i materiałów poligraficznych ........................................................................................... 93 Część CzWARtA PAPIeR (Tomasz Graczyk) ......................................................................... 105 Rozdział pierwszy zmiany strukturalne w światowym przemyśle papierniczym ........... 107 Rozdział drugi Drewno jako biopaliwo ............................................................................. 115 Rozdział trzeci Celuloza........................................................................................................ 119 Rozdział czwarty Celuloza wiskozowa ................................................................................... 125 4 Rozdział piąty 1 0 2 Papier gazetowy .......................................................................................... 131 Rozdział szósty Papiery drzewne ......................................................................................... 137 Rozdział siódmy Papiery bezdrzewne ................................................................................... 143 Rozdział ósmy Powlekane papiery bezdrzewne ............................................................... 149 Rozdział dziewiąty Rynek europejski ........................................................................................ 155 Rozdział dziesiąty Rynek amerykański ................................................................................... 163 Rozdział jedenasty Rynek chiński .............................................................................................. 169 Rozdział dwunasty europa i Polska – rynki w 2013 roku (Piotr Dobrołęcki) ...................... 175 Rozdział trzynasty Polscy producenci papieru ........................................................................ 187 Rozdział czternasty zagraniczni producenci papieru ............................................................. 193 Rozdział piętnasty Dystrybutorzy papieru w Polsce .............................................................. 199 Appendix Współczesne papiery do drukowania z książką w tle (Stefan Jakucewicz) ...................................................................................... 207 Wykaz tekstów źródłowych ...................................................................... 219 Oferta Biblioteki Analiz ............................................................................ 223 Indeks firm omawianych w książce ......................................................... 233 e c S L O P w I k ż ą I S k k e n y R 6 część tRzecIA POLIGRAFIA Wstęp Pisząc kolejny raz o drukarniach dziełowych zastanawiam się, co dziś ozna- cza termin „drukarnia dziełowa”. Wcześniej wiadomo było, że wykonuje książki – do ustalenia było tylko w jakiej oprawie, „twardej”, czy „mięk- kiej”. Drukarnia dziełowa przygotowywała skład (w dzisiejszym rozumie- niu procesy prepressu), drukowała i oprawiała. Oczywiście przy okazji wykonywała też inne druki, najczęściej akcydensy, ale były to zazwyczaj niewielkie ilości. Dziś drukarnia drukująca książki najczęściej nie przygotowuje składu, z prepressu zostało jeszcze wykonywanie form drukowych i to nie zawsze. Druk owszem, ale nie tylko druk offsetowy, ale coraz częściej zamiast lub równolegle druk cyfrowy. Oprawa również nie zawsze jest w drukarni, któ- ra drukuje, a i rodzaje opraw to już nie tylko „miękka” i „twarda”. Rzadko która drukarnia ma monokulturę książkową (parę jeszcze jest), drukarnie chcą „stać” na więcej niż jednej nodze, obecnie najczęściej tą drugą nogą ma być druk opakowań. Wiąże się to ze znaczącymi zmianami w technologii i wyposażeniu, a także kwalifikacjach pracowników. Zmiany „w biegu” nie zawsze są odpowiednio przygotowane i drukarnie dziełowe wprowadzające druk cyfrowy lub zajmujące się również drukiem opakowań dziwią się, że miało być lepiej, a nie jest – ale niektórym się udaje. Dlaczego o tym piszę? Ponieważ jest to duży kłopot metodologiczny, opi- sywanie zjawisk, które coraz trudniej definiować. Które drukarnie jeszcze są działowymi, a które już nie, albo które należy już do nich zaliczyć. Najwięk- szy problem jest z drukarniami tzw. cyfrowymi. Po pierwsze druk cyfro- wy to też nie jest jednoznaczne określenie, bo zadrukowywanie sztywnych powierzchni to także jest druk cyfrowy. Po drugie jeżeli nawet drukarnia drukuje tylko książki niskonakładowe, to zazwyczaj nie posiada maszyn i urządzeń do oprawy. A po trzecie są to niewielkie drukarnie w dużej licz- bie, jak do nich dotrzeć, otrzymać potrzebne dane aby wreszcie wyciągnąć jakieś wnioski? Wielokrotnie pisałem o nieprecyzyjnych danych statystycznych opra- cowywanych przez GUS. Dodatkowym utrudnieniem są zmiany danych w S t ę P 9 Inni też widzą ten problem i pojawiła się inicjatywa (chyba zaczęło się od fleksografów) podjęcia działań, które porządkowałyby te dane. Jestem całym sercem za, tylko proszę mnie nie pytać, czy wierzę w pomyślne za- kończenie tych starań, bo jak to w środowisku poligraficznym już wystąpiły trudności we współpracy, a jeszcze nie „dotknęliśmy” GUS-u. Istotnym nowym elementem drukarń dziełowych jest to, co się dzieje, a w przyszłości będzie działo się jeszcze więcej, z podręcznikami. Program rządowy dotyczący darmowych podręczników oraz ich elektronicznej po- staci już spowodował duże emocje wśród wydawców podręczników. Nie jest moim zadaniem bronienie programu lub polemizowanie z jego zało- żeniami, a moim celem jest zwrócenie uwagi na wpływ tego programu na funkcjonowanie drukarń dziełowych. Prawie każda drukarnia dziełowa drukuje podręczniki i nie jest jej obojętne, czy one będą dalej drukowane i na jakich zasadach. Obecny przetarg na drukowanie podręcznika dla klas pierwszych, a ra- czej tylko przetarg na zakup papieru na podręcznik, wywołał delikatnie mó- wiąc zdziwienie wśród poligrafów i jej przedstawicieli (Polskiej Izby Druku i Sekcji Poligrafów SIMP-u). W roku 2013 nie da się jeszcze zaobserwować wpływu programu rządowego na drukarnie dziełowe, ale w następnych latach na pewno będzie on zauważalny. Paradoksalnie może przyspieszy to wchodzenie drukarń na nowe obszary związane z produkcją książek w postaci elektronicznej? Bernard Jóźwiak 1 0 2 4 w kolejnym wydaniu materiałów GUS-owskich. Jeżeli są to niewielkie zmia- ny, to nie ma znaczenia, ale jeżeli po weryfikacji coś spada, a poprzednio rosło lub odwrotnie, to jest problem ze sformułowanymi na podstawie pier- wotnych danych wnioskami lub prognozami. e c S L O P w I k ż ą I S k k e n y R 10 Rozdział pierwszy Poligrafia w Polsce Makrootoczenie poligrafii Makrootoczenie wpływa na poligrafię pośrednio, rzadko bezpośrednio, ale nie oznacza to, że ten wpływ jest pomijalny lub mały. Analiza powinna obejmować nie tylko stan dzisiejszy, nawet jeżeli są to tylko hipotetyczne zagrożenia przyszłości, powinny one być zdiagnozowane, aby rozwój firm był bezpieczniejszy. Analiza ETOP jest jedną z metod analizy makrootoczenia wykorzystują- cą zasady metody SWOT. Diagnozuje się szanse i zagrożenia, przypisując im wartości w przyjętej skali, w niniejszym opracowaniu jest to skala 1 do 5. siła wpływu na poligra(cid:12)ę Analiza ETOP – szanse Kampanie wyborcze w latach 2014-2015 Udział instytutów B+R w konkursach na środki UE Wzrost zachowań konsumpcyjnych w Polsce Zmniejszenie kryzysu gospodarczo-(cid:12)nansowego Wykorzystanie internetu w biznesie Globalizacja ułatwiająca eksport usług poligra(cid:12)cznych Mobilne technologie komunikacji Znaczące fundusze UE dla Polski na lata 2014-2020 Źródło: opracowanie własne. 1 2 3 4 5 • Kampanie wyborcze w latach 2014-2015 Wybory samorządowe, prezydenckie i parlamentarne w Polsce oznaczają wzrost zapotrzebowania na usługi poligraficzne. Ulotki reklamowe poszcze- gólnych kandydatów i partii, bilbordy, a także karty do głosowania wykony- wane są na terenie całego kraju, również w drukarniach zajmujących się „na co dzień” produkcją dziełową. Kumulacja trzech kampanii wyborczych w okresie około jednego roku oznacza dodatkowe przychody dla polskiej poligrafii. M A k R O O t O c z e n I e P O L I G R A F I I 13 4 • Udział instytutów B+R w konkursach na środki Ue 1 0 2 Jednym z ważniejszych elementów w budowaniu przyszłości danego kraju jest udział wydatków na badania naukowe. Niestety Polska należy do krajów o niskim wskaźniku wydatków na naukę, oznacza to mniejsze szanse na własne rozwiązania innowacyjne, oznacza to konieczność ku- powania nowych technologii od innych krajów. W perspektywie fundu- szy unijnych na lata 2014-2020 jednym z istotnych warunków otrzymania bezzwrotnych funduszy przez firmy MSP jest udział w projekcie jednostki naukowej lub wykorzystanie własnego działu B+R. Wyższy poziom pol- skich produktów oraz nowe produkty oznaczają wzrost zapotrzebowania na usługi poligraficzne. • Wzrost zachowań konsumpcyjnych w Polsce Popyt wewnętrzny jest jedną z sił napędowych wzrostu dochodu krajo- wego. Przemiany kulturowe oraz wzrost płacy realnej powoduje, że pol- skie społeczeństwo kupuje coraz więcej, a każdy produkt musi być opako- wany, często z dołączoną instrukcją obsługi. Wzrost popytu przekłada się na wzrost zapotrzebowania na usługi poligraficzne i zwiększony przychód firm poligraficznych. • zmniejszenie kryzysu gospodarczo-finansowego Największe zagrożenie lat ubiegłych, kryzys gospodarczo-finansowy w państwach UE, a szczególnie w państwach strefy euro, wydaje się, że zmienia się na szansę. Szansa wynika z rozwoju gospodarczego wspólnoty i pozytywnego wpływu na polską gospodarkę. Koniec roku 2013 i początek 2014 potwierdzają wyniki PKB w Europie, a także w Polsce. • Wykorzystanie internetu w biznesie Internet czasami postrzegany jako zagrożenie dla poligrafii jednocześnie generuje wiele sytuacji polepszających jej sytuację. Zwiększa się dostępność informacji o świadczonych usługach, ale przede wszystkim zmienia się „technologia” współpracy z klientem. Uproszczony i szybki interaktywny kontakt zmniejsza koszty obsługi, a także umożliwia efektywniejsze zarzą- dzanie własnymi zasobami (pracowniczymi i maszynowymi). • Globalizacja ułatwiająca eksport usług poligraficznych Dostępność rynków zagranicznych dla działalności poligraficznej jest wi- doczna w wynikach eksportu usług poligraficznych. Na tego typu działalność obecnie mogą sobie pozwolić również firmy z sektora MSP, przy konkurencji na rynku krajowym eksport pozwala zwiększyć swoje przychody. e c S L O P w I k ż ą I S k k e n y R 14 • Mobilne technologie komunikacji Wykorzystanie mobilnych urządzeń komunikacji nie tylko do rozmów, ale też do różnego typu zachowań biznesowych, w połączeniu z internetem znacz- nie zwiększa efektywność działania. W coraz szybciej działającym świecie, gdy czas i aktualizacja informacji ma często podstawowe znaczenie, mobilność zapewnia usługom poligraficznym szansę na nadążanie za e-mediami. • znaczące fundusze Ue dla Polski na lata 2014-2020 Największą szansą wypływającą z makrootoczenia dla poligrafii są fun- dusze UE. I nie chodzi tylko o fundusze bezpośrednio angażowane w firmy poligraficzne, ale przede wszystkim o fundusze angażowane w całą polską gospodarkę. Jest to ogromna szansa, bo wysokość tych funduszy jest naj- wyższa w dotychczasowym okresie przynależności Polski do UE, ale jak wielu powtarza, jest to ostatnia szansa na tak duże środki finansowe. Tym bardziej nie należy jej zmarnować. M A k R O O t O c z e n I e P O L I G R A F I I Analiza ETOP – zagrożenia Niż demogra(cid:144)czny w szkołach i w uczelniach Załamanie wymiany handlowej z Rosją Struktura demogra(cid:144)czna polskiego społeczeństwa Niestabilność władzy i prawa Stan polskiej nauki Powrót kryzysu gospodarczo-(cid:144)nasowego w UE Konkurencja e-mediów Polityka Rosji wobec Europy środkowo-wschodniej Źródło: opracowanie własne. siła wpływu na poligra(cid:144)ę 1 2 3 4 5 • Niż demograficzny w szkołach i uczelniach O niżu demograficznym w Polsce mówi się od wielu lat. Dla usług po- ligraficznych zagrożeniem realnym, z którym już trzeba się mierzyć, jest zmniejszenie liczby uczniów i studentów. Oznacza to mniej książek i pod- ręczników, mniej drukowanych materiałów pomocniczych, mniejszy po- pyt na gazety i czasopisma, a nawet opakowania na płyty, czy filmy. 15 4 • załamanie wymiany handlowej z Rosją 1 0 2 Na początku drugiej połowy 2014 roku już dochodzi do ograniczeń spo- wodowanych z jednej strony sankcjami UE i USA, a z drugiej strony em- bargami na produkty spożywcze „ze strony Rosji”. Groźnym, również dla poligrafii, kierunkiem rozwoju sytuacji będzie dalsze ograniczanie kontak- tów biznesowych i kulturalnych (odwołanie roku Rosji w Polsce), szczegól- nie jeżeli ta sytuacja będzie trwała przez wiele lat. • Struktura demograficzna polskiego społeczeństwa Niż demograficzny ma wiele konsekwencji: w pracy, emeryturach, opie- ce medycznej i jeszcze w wielu obszarach życia społecznego. Zwiększająca się liczba emerytów przy zmniejszającej się liczbie osób pracujących ozna- cza m.in. większą konkurencję pracodawców na rynku pracy, mniejszą siłę nabywczą emerytów, mniejszy czas wolny pracowników itp. Wszystkie te ograniczenia będą rzutowały na popyt na usługi poligraficzne. • Niestabilność władzy i prawa Zbliżające się wybory, jak każde wybory, mogą spowodować zmianę ekipy rządzącej. Skutkuje to nie tylko w sferze politycznej, mającej wpływ na dzia- łalność biznesu, ale przede wszystkim w sferze prawa. Niezależnie czy prawo będzie zmieniało się na lepsze dla działalności gospodarczej, czy na gorsze to w okresie wyczekiwania na propozycje, a potem wprowadzania prawa będzie okres niepewności. Ten sam problem wystąpi, jak władza nie ulegnie zmianie, bo można też oczekiwać nowych propozycji w prawie gospodarczym. • Stan polskiej nauki Była już mowa o niewystarczających nakładach na naukę i szansie zwią- zanej z nowymi funduszami, ale dziś ten stan mierzony np. patentami, czy rankingiem polskich uczelni i instytutów badawczych nie jest najlepszy. A co będzie jeżeli tej szansy na rozwój nauki się nie wykorzysta i dalej bę- dziemy innowacyjne rozwiązania importować? • Powrót kryzysu gospodarczo-finansowego w Ue Wydaje się, że strefa euro i cała gospodarka UE powoli wraca do wzro- stów, ale jest wiele czynników politycznych i gospodarczych, które mogą odwrócić ten trend. Dynamika wzrostów jest niewielka, w polskiej gospo- darce również, może nastąpić kolejne załamanie lub stagnacja. Zagrożenie jest bardzo realne, chociaż trzeba przyznać mniejsze niż jeszcze rok temu. Duża niewiadoma wynika również z zachwiania się cykliczności faz spad- ków i wzrostów w gospodarce. e c S L O P w I k ż ą I S k k e n y R 16 • Konkurencja e-mediów Wielokrotnie analizowany i rozważany problem „eliminacji” poligrafii przez e-media w 2013 roku nie znalazł jeszcze rozwiązania. Należy rów- nież wątpić, czy w kolejnych najbliższych latach zapadną rozstrzygnięcia, ale niewątpliwie jest to element silnie wpływający na poligrafię. • Polityka Rosji wobec europy środkowo-wschodniej Niezależnie od aktualnych wydarzeń na Ukrainie najpoważniejszym zagrożeniem jest polityka Rosji wobec innych krajów Europy środkowo- -wschodniej, w tym Polski. Jednostronne określanie przez Rosję stref wpły- wów, możliwość stosowania szantażu naftowo-gazowego (jak to już miało miejsce), nakładanie embarga na produkty pod pretekstem niespełniania wymogów sanitarnych czy innych, jest realnym elementem polityki Rosji. Przy różnych interesach państw zachodnich z Rosją może prowadzić to do kryzysu ekonomiczno-finansowego oraz politycznego. M A k R O O t O c z e n I e P O L I G R A F I I W 2013 roku, tak jak poprzednich latach w gospodarce polskiej, europej- skiej i światowej sprawdził się wariant realistyczny – było trochę lepiej niż w 2012 roku. Analizując ten rok należy oddzielić to co wiemy już o kolej- nym 2014 roku, a szczególnie to co się wydarzyło w polityce, a co dopiero zaczyna przekładać się na gospodarkę. Z pierwszych stron gazet, a także internetu zeszły wiadomości z Gre- cji, Portugalii, czy Włoch. Zagrożenie rozpadu strefy euro nie można powiedzieć, że zniknęło, ale co najmniej odsunęło się znacznie w cza- sie. Do tejże strefy przyjmowane są kolejne kraje, w Polsce powrócił te- mat terminu wejścia naszego kraju. Temat istotny ponieważ już znaczący dla poligrafii i ciągle rosnący eksport usług poligraficznych niewątpli- wie miałby się jeszcze lepiej, gdybyśmy posługiwali się również w kraju wspólną walutą. Rozpoczęte na jesieni 2013 roku niepokoje na Ukrainie przysłoniły nie- co niepokojące wiadomości z innych regionów świata, ale nie oznacza to, że świat się uspokoił. Syria, Irak, Iran, Brazylia, Turcja, Egipt i jeszcze parę innych krajów to w dalszym ciągu potencjalne zagrożenie dla gospodarki światowej, w tym polskiej. Oddzielnym tematem jest sprawa Ukrainy, w roku 2013 jeszcze tak bar- dzo nie niepokojącym, ale rok 2014 przyniósł wydarzenia mogące mieć istotny wpływ na Polskę i polską poligrafię. Poligraficzne interesy na Ukra- inie, czy Rosji aktualnie nie są zbyt rozległe, ale był to potencjalny region ekspansji polskich firm poligraficznych. Wydaje się, że co najmniej na parę lat powinniśmy o tym zapomnieć. 17 Szukając w tej sytuacji ewentualnych pozytywów, należy przypomnieć sytuację z przed paru lat kiedy kurs euro był niedobry dla eksporterów. W trudnych warunkach utrzymali się na rynku, obniżyli koszty i obecnie nie tylko w poligrafii eksport jest jedną z sił napędowych polskiej gospo- darki. Może podobnie będzie obecnie, tracąc potencjalne rynki wschod- nie należy ich szukać w innych częściach świata i takie rozwiązanie może ostatecznie przynieść nam długofalowe korzyści. Media elektroniczne Wspominane już zagrożenie poligrafii przez media elektroniczne ma się dobrze, to znaczy zagrożenie występuje, ale nie przybiera postaci zupełnie rujnującej poligrafię. Jak wynika z danych GUS nastąpiło zaspokojenie po- trzeb społecznych. Wykorzystanie internetu wg celu 60 50 40 30 20 10 0 poczta informacja czytanie on-line 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Używanie internetu do poczty elektronicznej wzrasta w ostatnich latach nieznacznie. W 2011 roku przekroczyło 50 proc. użytkowników internetu i pozostaje na podobnym poziomie. Przyczyna może być taka, że dążąc do skrótowości informacji, e-mail stał się zbyt czasochłonny, a SMS jest dużo łatwiejszy w kontaktach. Lawinowy wzrost SMS potwierdzają badania na ca- łym świecie. Pozyskiwanie informacji przez internet również tak jakby się za- 4 1 0 2 e c S L O P w I k ż ą I S k k e n y R 18 trzymało, co prawda potwierdza tę tezę tylko rok 2013, ale nawet jeżeli GUS skoryguje dane, to nie będzie to już znaczący wzrost jak w latach ubiegłych. Najbardziej interesują nas dane o czytaniu on-line przez internet. Rok 2012 przyniósł duży skok do ponad 30 proc. średnio, ale w 2013 roku nastąpiło wręcz zmniejszenie odsetek osób czytających w internecie. I jak w roku po- przednim należy zadać pytanie – czy jest to chwilowa zmiana, czy trend? Media elektroniczne atakują poligrafię nie tylko bezpośrednio, ale również pośrednio, zabierając mediom drukowanym reklamy. Pogarsza to sytuację wydawców, zmniejsza ilość stron druku, szczególnie w ga- zetach. Rynek reklamy w Polsce w mln zł 4 000 3 000 2 000 1 000 0 TV Internet radio kino drukowana 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Starlink. Podana już w poprzednim raporcie prognoza na 2013 rok co do sytuacji reklamy drukowanej – magazyny, dzienniki, reklama zewnętrzna – spraw- dziła się w całości. Nastąpił dalszy jej spadek. Reklama TV chociaż w dal- szym ciągu dominująca – udział ponad 50 proc. – to wykazuje od paru lat tendencję spadkową. Na drugie miejsce z ponad 20 proc. udziałem wszedł internet, cały czas na fali wznoszącej. Reklama drukowana w ciągu ostat- nich 5 lat straciła ok. 1 mld zł i jej udział spadł poniżej 20 proc. Reklamy radia i kina w niewielkim stopniu się zmieniają, a ich łączny udział wyno- si poniżej 10 proc. Sytuacja poszczególnych mediów drukowanych nie jest identyczna, co przedstawia poniższy rysunek. M A k R O O t O c z e n I e P O L I G R A F I I 19 Rynek reklamy drukowanej w Polsce w mln zł 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 magazyny dzienniki reklama zewnętrzna 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Starlink. Reklama w magazynach (czasopismach) oraz dziennikach (gazetach) w całym okresie od roku 2006 do roku 2013 układała się prawie identycz- nie. Identyczna też jest tendencja, od roku 2008 cały czas spadkowa, z tym że w dziennikach dynamika spadku zwiększa się. Natomiast reklama zewnętrzna (przede wszystkim bilbordy) wykazała w roku 2013 niewielki wzrost. Reklama zewnętrzna jako jedyna proponu- je nowe rozwiązania wizualne – nowe materiały, lepsza jakość wydruków, lepsza jakość łączenia (większe użytki drukowane), nowe efekty farbowe i lakierowe. Do tego doszło wykorzystanie aplikacji w mobilnych urzą- dzeniach komunikacji do odczytywania kodów QR dających możliwość bezpośredniego wchodzenia na strony internetowe reklamowanych pro- duktów, czy usług. Fundusze UE Istotnym elementem makrootoczenia są fundusze UE, szczególnie dla poli- graficznych firm MSP. W roku 2013 w zasadzie nie było nowych konkursów organizowanych przez PARP. Były tylko „dogrywki” konkursów wcześniej ogłoszonych, polegające albo na rozpatrywaniu odwołań, albo na organizo- waniu dodatkowych etapów konkursów wcześniej ogłaszanych z pieniędz- mi, które nie zostały rozdysponowane w konkursach głównych. Firmy poligraficzne brały udział nie tylko w konkursach organizowa- nych przez PARP, ale także przez Regionalne Jednostki Wdrażania Fun- 4 1 0 2 e c S L O P w I k ż ą I S k k e n y R 20 duszy Unijnych. W analizowanych kilku konkursach regionalnych firmy poligraficzne uzyskały znacznie wyższy procent kwot z funduszy i pozy- tywnie zaopiniowanych wniosków niż wynikałoby to z udziału poligrafii w gospodarce polskiej. Za to w konkursach organizowanych przez PARP Bon na innowacje oraz Duży Bon na innowacje udział poligrafii był minimalny. Wyda- wałoby się, że 15 tys. zł w Bonie innowacyjnym w pełni refundowane i 50 tys. zł przy 20 proc. udziale własnym w Dużym Bonie za opraco- wanie przez jednostkę naukową nowego produktu lub nowej usługi jest warte współpracy. W roku 2014 jest jeszcze gorzej, ponieważ po pierwsze skończyły się fun- dusze, a po drugie wszystkie projekty z rozdania 2007-2013 trzeba rozli- czyć do końca 2015 roku. jowych). Szansa na nowe środki z funduszy UE w perspektywie 2014-2020 po- wstanie dopiero w 2015 roku. Zmianie ulegają niektóre zasady uzyskiwa- nia środków, najważniejsze z nich: wia, zielonych energii, • więcej konkursów na fundusze zwrotne, • preferencje ogólnokrajowe przede wszystkim dla transportu, zdro- • fundusze bezzwrotne dla MSP, ale obwarowane paroma warunkami, • konieczność udziału w projekcie jednostki naukowej lub własnego działu B+R (w MSP trudno tworzyć własne działy badawczo-rozwo- jowe), zainteresowanych, • preferencje dla projektów grupowych – konsorcja, klastry itp., • preferencje dla specjalizacji Polski i specjalizacji regionalnych, • preferencje dla projektów z udziałem podmiotów zagranicznych, • ocena wniosków przez gremia ekspertów z bezpośrednim udziałem • Bon na innowacje i Duży Bon ze środków unijnych (dotychczas kra- Nowe środki bardzo przydałyby się poligrafii ponieważ zakupione maszyny i urządzenia, przede wszystkim w latach 2006-2008, trochę się już zużyły fizycznie, ale też moralnie. Drugim ważniejszym powo- dem oczekiwania na fundusze jest potrzeba drukarń związana ze zmia- ną lub częściej rozszerzeniem profilu produkcji poligraficznej – często wspominane podejmowanie produkcji opakowań i stosowanie druku cyfrowego. Dokładniejsze zasady korzystania z funduszy unijnych będą znane do- piero po ogłoszeniu konkursów. Obecnie jeszcze trwają uzgodnienia zasad konkursów z instytucjami unijnymi oraz wewnątrz instytucji krajowych odpowiedzialnych za te fundusze. M A k R O O t O c z e n I e P O L I G R A F I I 21 4 Otoczenie konkurencyjne w poligrafii 1 0 2 Metoda „Pięciu sił Portera” Zintegrowana metoda oceny sektorowej „Pięć sił Portera” jest to pięć wza- jemnie oddziałujących na siebie czynników: siły przetargowej dostawców, siły przetargowej nabywców (klientów), natężeniu konkurencji w sektorze, groźbie nowych konkurentów i groźbie substytutów. Ocena tą metodą oto- czenia konkurencyjnego poligrafii przez kilka lat daje dodatkową podstawę do wniosków wynikającą z jej zmian w czasie. „Pięć sił Portera” Groźba nowych wejść konkurentów czynnik kierunek oceny waga Ocena Rentowność sektora Faza rozwoju produktów Potrzeby kapitałowe Ekonomia skali Siła marki firmy Koszty zmiany dostawcy przez klientów Korzystanie z dopłat UE Dostęp do technologii Dostęp do kanałów dystrybucji Koszty wyjścia suma duża - wysoko rozwój - wysoko wysokie - nisko duża - nisko wysoka - nisko małe - wysoko łatwe - wysoko łatwy - wysoko łatwy - wysoko wysokie - nisko   0,18 0,14 0,12 0,12 0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 1,00 Siła przetargowa dostawców czynnik kierunek oceny waga Konkurencja wśród dostawców Udział dostaw w kosztach Zróżnicowanie produktów dostawców Znaczenie dostaw dla rentowności sektora Niepowtarzalność produktów dostawcy Liczba dostawców Znaczenie sektora dla dostawców Dostępność substytutów Groźba integracji w przód dostawców Koszty zmiany dostawcy dla sektora suma wysoka - niska wysoki - wysoko wysokie - wysoko duże - wysoko wysoka - wysoko wysoka - wysoka wysokie - nisko wysoka - niska wysoka - wysoko wysoki - wysoko   0,18 0,14 0,12 0,12 0,10 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 1,00 0 –3 –2 0 0 3 –1 3 4 1   Ocena –3 4 3 5 1 2 –4 –2 –3 –3   Siła 0,00 –0,42 –0,24 0,00 0,00 0,24 –0,08 0,24 0,24 0,06 0,04 Siła –0,54 0,56 0,36 0,60 0,10 0,16 –0,32 –0,12 –0,18 –0,18 0,44 e c S L O P w I k ż ą I S k k e n y R 22 Siła przetargowa nabywców (klientów) czynnik kierunek oceny waga Ocena Koncentracja nabywców wobec sektora wysoka - wysoka Znajomość kosztów sektora przez nabywców wysokie - wysoko Wolumen zakupu Zróżnicowanie produktów Wkład sektora w jakość produktów nabywcy Koszty zmiany dostawcy dla nabywców Liczba nabywców Udział w tworzeniu kosztów nabywców Groźba integracji wstecz nabywców Zyski nabywców suma wysoki - wysoko wysokie - nisko wysoki - nisko niskie - wysoko wysoka - nisko wysoki - wysoko wysokie - wysoko wysokie - nisko   0,15 0,15 0,12 0,10 0,10 0,10 0,08 0,08 0,06 0,06 1,00 4 5 1 –1 –3 4 1 –2 4 1   natężenie konkurencji w sektorze czynnik kierunek oceny waga Ocena Liczba konkurentów Przyrost zdolności produkcyjnych Stopa wzrostu sektora Termin płatności klientów Koszty stałe Udział długoterminowych kontraktów Koszty zmiany dostawcy przez klientów duża - wysoko wysoki - wysoko niska - wysoko długi - wysoko wysokie - wysoko niski - wysoko małe - wysoko Zróżnicowanie działania konkurentów wysokie - wysoko Zróżnicowanie produktów sektora Koszty wyjścia suma wysokie - nisko wysokie - nisko   0,18 0,16 0,10 0,10 0,10 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 1,00 4 2 2 5 3 3 4 4 –2 1   Groźba pojawienia się substytutów czynnik kierunek oceny waga Ocena Udział nowych potrzeb klientów wysoki - wysoko Zyskowność sektorów produkujących substytuty wysoka - wysoko Skuteczność cenowo jakościowa substytutów wysoka - wysoko Faza rozwoju produktów suma Źródło: opracowanie własne. rozwój - nisko   0,30 0,30 0,30 0,10 1,00 4 3 2 0   Siła 0,60 0,75 0,12 –0,10 –0,30 0,40 0,08 –0,16 0,24 0,06 1,69 Siła 0,72 0,32 0,20 0,50 0,30 0,24 0,32 0,32 –0,12 0,06 2,86 Siła 1,20 0,90 0,60 0,00 2,70 O t O c z e n I e k O n k u R e n c y j n e P O L I G R A F I I 23 23
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rynek książki w Polsce 2014. Poligrafia i Papier
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: