Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00312 006130 22759623 na godz. na dobę w sumie
Rynek ksiązki w Polsce 2014. Who is who - ebook/pdf
Rynek ksiązki w Polsce 2014. Who is who - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 416
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63879-57-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Leksykon biograficzny poświęcony osobom, których działanie w największym stopniu wpłynęło na obraz polskiej branży książkowej w ostatnich latach.

W obecnej edycji 'Who is who: zawarliśmy biogramy 712 osób z szeroko rozumianej branży książkowej, od producentów papieru, przez jego dystrybutorów, poligrafów, wydawców i hurtowników po księgarzy i bibliotekarzy, uwzględniając też agentów literackich i ludzi mediów, czasem również autorów i ilustratorów, którzy w znaczący sposób uczestniczą w życiu naszej branży.'

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

W H O I S W H O W POLSCE2015 Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg Patronat medialny ISBN 978-83-63879-57-0 9 788363 879570 Szeroki wybór (cid:83)(cid:68)(cid:83)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:78)(cid:86)(cid:76)(cid:249)(cid:344)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) www.igepa.pl RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2015 W H O I S W H O RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2015 W H O I S W H O Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg Warszawa 2015 © Copyright by Piotr Dobrołęcki, Ewa Tenderenda-Ożóg, 2015 © Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej książki wymaga pisemnej zgody wydawcy. Redakcja: Łukasz Gołębiewski Korekta: Joanna Ożóg Projekt okładki: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Opracowanie graficzne: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Łamanie: TYPO 2 Druk i oprawa: OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne Wydrukowano na papierze Galerie Brite Bulk 80g Dystrybutor – Igepa Sp. z o.o. ISBN 978-83-63879-57-0 Wydanie I Warszawa 2015 Tom LXXX w serii „Raporty” Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 tel./fax +48 22 828 36 31 www.biblioteka-analiz.pl Firma jest członkiem Polskiej Izby Książki Spis treści CZĘŚĆ SZÓSTA WHO IS WHO Wstęp ............................................................................................................ 9 Who is who na rynku książki w Polsce ................................................... 13 CZĘŚĆ SZÓSTA WHO IS WHO Wstęp Nasze ogrodownictwo W obecnej edycji „Who is who” zawarliśmy biogramy 712 osób z szeroko rozumianej branży książkowej, od producentów papieru, przez jego dys- trybutorów, poligrafów, wydawców i hurtowników po księgarzy i bibliote- karzy, uwzględniając też agentów literackich i ludzi mediów, czasem rów- nież autorów i ilustratorów, którzy w znaczący sposób uczestniczą w życiu naszej branży. Na zachodzie przyjął się termin „przemysł książkowy” jako odpowiednik angielskiego „book industry” i właśnie ten termin najlepiej oddaje zakres naszych zainteresowań. Liczba bliska 700 właściwie chyba wyznacza grupę osób ważnych i zna- czących w tym przemyśle. Co ciekawe, liczba ta ustaliła się w ostatnich la- tach. Rok temu zamieściliśmy 719 biogramów, a dwa lata wcześniej było ich równo 700. Warto tu przypomnieć, że w pierwszym wydaniu „Who is who” z 2008 roku zamieściliśmy 529 biogramów. Ponieważ nasza publika- cja powstaje w wyniku ankietowania respondentów, do których wysyłamy albo poprzednio zredagowane hasła z prośbą o aktualizację, albo ankiety z prośbą o ich wypełnienie, to każda osoba, której biogram został zamiesz- czony na kartach tej książki, może się uważać za naszego współautora. Jak co roku, tak i tym razem bardzo dziękujemy za taką współpracę. Oczywiście wszystkie nadesłane biogramy czy wypełnione ankiety re- dagujemy, ale zawsze nas najbardziej wzruszają dwa rodzaje nadesłanych odpowiedzi – te najkrótsze, jednozdaniowe, i te najdłuższe – kilkustroni- cowe. W konsekwencji biogramy w książce mają różną objętość, co wy- nika nie tylko ze stażu pracy czy ilości pełnionych funkcji lub zebranych zaszczytów. Zakładając, że powinniśmy objąć naszym zainteresowaniem jeszcze ze sto osób działających w branży, to można śmiało uznać, że naszym książ- kowym przemysłem zarządza lub na niego wpływa jakieś 800 osób. Nie wszyscy jednak potencjalni bohaterowie naszych haseł wspomagają nas w ambitnym zamiarze corocznego ogarnięcia branżowych „zasobów per- sonalnych” i to z różnych powodów. Jak się dowiadujemy, niektórzy czy- nią to z wrodzonej skromności, inni nie otrzymują zgody swoich szefów W S T Ę p 9 na przesłanie swego życiorysu, a są też tacy, którzy nie przywiązują do in- formowania o sobie żadnej wagi. Szanując ich podejście, pragniemy jednak zwrócić uwagę, że najbardziej nas dziwi wstrzemięźliwość w grupie osób odpowiedzialnych za promocję i marketing, gdzie przecież budowanie włas- nego wizerunku należy do podstawowych instrumentów działania. Przy okazji nie możemy się oprzeć potrzebie przekazania, że wstrzemięź- liwość, jak to enigmatycznie nazywamy, cechuje też wiele stron interneto- wych przedsiębiorstw, instytucji czy organizacji naszego rynku. Gdy przy redagowaniu haseł próbujemy sprawdzać niektóre informacje na oficjal- nych stronach, okazuje się, że bardzo często natrafiamy jedynie na nazwiska osób zajmujących się kontaktami z potencjalnymi klientami, gdy persona- lia szefów są owiane tajemnicą. Zwracamy więc na to uwagę i zachęcamy Państwa do przeglądu informacji personalnych, jakie zamieszczamy (lub często właśnie nie zamieszczamy) o sobie w internecie. *** Podjęliśmy próbę, aby na podstawie zamieszczonych biogramów odpo- wiedzieć na fundamentalne pytanie „jacy jesteśmy”. W poprzednich wy- daniach zwracaliśmy uwagę na zmianę pokoleniową, jaka w ciągu ostat- nich lat wyraźnie dokonuje się w naszym środowisku. Odchodzą „ojcowie założyciele” na zasłużone emerytury lub wypływają w długie rejsy daleko- morskie, a przychodzi kolejna generacja, która tworzy nową rzeczywistość, ale też bierze na siebie coraz większą odpowiedzialność. Tak nam mówi intuicja i codzienna obserwacja zdarzeń, ale w naszej publikacji zjawisko to nie jest jeszcze tak jasno zilustrowane. Wynika to z banalnej przyczyny, że nie wszyscy podają swój rok urodzenia. Brak tej informacji, jak nam się wydaje, częściej przy tym występuje właśnie u osób młodszych niż u starszych. W każdym razie odnotujmy, że 64 osoby po- dające swój wiek urodziły się przed rokiem 1950, a tylko 28 po roku 1980. Gdy jednak szacunkowo zaokrąglimy liczbę osób starszych, czyli urodzo- nych przed 1950 rokiem, do setki, to możemy założyć, że już tylko 15 proc. naszej kadry stanowią seniorzy. Bez problemu mogliśmy natomiast ustalić udział pań i panów w działa- niach branży. I okazuje się, że pomimo ogólnie panującej opinii o femini- zacji branży książkowej, to ciągle jeszcze liczba aktywnych mężczyzn wy- nosząca 411 osób przewyższa liczbę aktywnych pań, których jest 301. Kolejną klasyfikację zrobiliśmy według segmentów rynkowych i tutaj do- minują wydawcy i wydawczynie, których jest 216. Znacznie mniejszy udział mają księgarze, bo jest ich 46, dalej idą poligrafowie (31), dziennikarze (30) oraz bibliotekarze (18) i graficy czyli ilustratorzy (11). 10 RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2015 Jak można było oczekiwać, w publikacji reprezentowani są głównie sze- fowie firm i organizacji. Mamy więc 105 prezesów i 74 dyrektorów oraz 39 redaktorów naczelnych. Większość osób ma wyższe wykształcenie, a do tego wśród nas jest 2 profesorów oraz 24 doktorów. Dodajmy do tego jesz- cze jedną osobę, która pełni funkcję burmistrza, jednego zastępcę prezy- denta miasta i jedną przewodniczącą rady miasta. Niektóre osoby zaanga- żowały się też w politykę, z naszej branży był jeden przewodniczący klubu parlamentarnego w poprzedniej kadencji Sejmu, a w nowej mamy wice- marszałka Senatu! Nie ulega wątpliwości, że nasza branża istnieje dzięki energii i entuzja- zmowi nas wszystkich, ale też coraz bardziej dzięki profesjonalizmowi, bo poziom wykształcenia obecnej kadry kierowniczej z pewnością jest wyższy niż to było na początku zapoczątkowanych przed ponad 25 laty przemian ustrojowych i gospodarczych. Wówczas wielu naszym kolegom wystar- czała „nie matura, lecz chęć szczera”, aby odnosić pierwsze spektakularne sukcesy. Jak widać z większości biogramów, dzisiaj liczy się głównie przy- gotowanie fachowe oraz doświadczenie. Dlatego tak ważną sprawą jest za- inicjowany w tym roku nowy kierunek studiów podyplomowych na Uni- wersytecie Warszawskim nazwany Polską Akademią Księgarstwa, który jest pierwszą w polskiej historii inicjatywą zapewniającą kształcenie dyplomo- wanych księgarzy na poziomie uniwersyteckim i który wypełnia ogromną lukę w zakresie przygotowania fachowego kadry księgarskiej. I na koniec przytoczmy jedno tylko wybrane zdanie z biogramu Elżbiety Czerwińskiej z wydawnictwa o wdzięcznej nazwie Sic!, która za dyscyplinę najbardziej pokrewną wydawaniu książek uważa sadzenie roślin i drzew. Zastanówmy się nad tym i pamiętajmy o ogrodach! A może „śpiewajcie ogrody”, jak niedawno zachęcał Paweł Huelle. W S T Ę p 11 Piotr Dobrołęcki Who is who na rynku książki w polsce Krystyna Adamczak (1963, Śrem), ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. By- ła jeszcze studentką V roku filologii polskiej, kiedy w kwietniu 1991 roku zarejestrowała działalność go- spodarczą. Przez kilka miesięcy sprzedawała książki na ulicznym straganie. Zdobyła wtedy pierwszych wiernych czytelników. We wrześniu tamtego roku otworzyła pierwszą księgarnię. Obecnie prowadzi w Poznaniu dwie księgarnie-galerie Z Bajki o po- wierzchni 72 i 150 mkw. Jak sama mówi: „Praca jest moją pasją. Nie dzielę czasu na służbowy i prywat- ny. Wszystko co robię służy temu, abym mogła lepiej realizować swoją misję – coraz lepiej wprowadzać dzieci w świat książki. Poznawać najlepszą literaturę i zachęcać do jej poznania dorosłych – moich czytel- ników i gości literackich spotkań w księgarni”. Ro- dzina: syn Witold. Jan Janusz Akielaszek (1945, Brzeżany, województwo tarnopolskie, dziś Kresy), absolwent Technikum Leśnego w Rogoziń- cu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Od szesnaste- go roku życia współpracownik „Gazety Lubuskiej”, prasy wojskowej, Wojskowej Agencji Fotograficznej. W latach 1967-1983 etatowy dziennikarz i fotore- porter gazet wojskowych. W latach 1984-1988 dy- rektor Klubu Dziennikarza we Wrocławiu. W latach 1988-1993 prezes i redaktor naczelny „Presstrust”. W kwietniu 1994 roku założył Oficynę Wydawniczą w Kolorach Tęczy, której jest prezesem i redaktorem W H O I S W H O n A r y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 15 A 16 naczelnym. Do tej pory opublikował 2 mln egz. ksią- żek. W 1998 roku zainicjował pierwsze Targi Książki Kulinarnej i nadal jest ich organizatorem. Poszcze- gólne edycje targów zarówno krajowych, jak i od trzech lat międzynarodowych, odbywają się we Wro- cławiu, a edycję w 2010 roku zorganizował podczas targów Polagra w Poznaniu. Gościnnie swój dorobek prezentował we Frankfurcie, w Dreźnie, w Paryżu, a także w Hongkongu. Jest współautorem 19 kuli- narnych Rekordów Guinnessa. W czerwcu 2013 roku został prezesem Klubu Dziennikarzy obsługujących Międzynarodowe Targi Poznańskie. W 2012 roku ukazała się książka jego autorstwa „Kuchnia borów i lasów Dolnego Śląska”, która zajęła trzecie miejsce na Międzynarodowych Targach Kulinarnych w Pa- ryżu, w konkursie Gourmand Awards. Za tę publi- kację Serbska Akademia Nauk nadała mu tytuł Ho- norowego Profesora. W 2013 roku był nominowany do Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora, przy- znawanej przez Fundację Kronenberga. Obecnie po 20 latach przerwy wraca do myślistwa.  W grudniu 2014 roku ukazała się jego książka „Kuchnia myśliw- ska”, której współautorką jest Barbara Jakimowicz – Klein. Autorzy książki otrzymali nagrodę prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich. Książka rywalizuje o złoty medal na tegorocznych Świato- wych Targach Książki Kulinarnej we Frankfurcie. Rodzina: żona Bożena, dwoje wnucząt – Julia i Ka- mil. Zainteresowania: kuchnia polska. Włodzimierz Albin (1958, Poznań), ukończył studia prawnicze na UW. Po studiach doktorant i pracownik Instytutu Pań- stwa i Prawa PAN. W końcu lat osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych doradca praw- ny obsługujący powstające podmioty gospodarcze. W 1989 roku razem z dwoma wspólnikami założył Dom Wydawniczy ABC specjalizujący się w litera- turze prawniczej. W 1999 roku wspólnicy sprzedali RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2015 A wydawnictwo, a nowy właściciel – Wolters Kluwer – połączył firmę z innym swoim nabytkiem, Wydaw- nictwem Prawniczym Lex. Powstały wówczas Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, które dziś noszą nazwę Wolters Kluwer. Od początku istnienia tego wydaw- nictwa jest prezesem zarządu. W maju 2012 roku zo- stał prezesem Polskiej Izby Książki. Rodzina: żona, córka i syn. Zainteresowania: książki, fotografia, jaz- da na rowerze, podróże. Michał Alenowicz (1985, Gdańsk), absolwent Wydziału Inżynierii Lądo- wej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Z wykształ- cenia magister inżynier drogownictwa, z powoła- nia tłumacz. W latach 2009-2012 łączył działalność w branży budowlanej z wykonywaniem przekładów literackich i technicznych. W 2012 roku założył wy- dawnictwo Wiatr od Morza specjalizujące się w pro- zie obcej i przywiązujące szczególną wagę do jako- ści przekładu. Tłumacz m.in. Michaela Crummeya, Bernice Rubens i Matthew Kneale’a. Zainteresowa- nia: turystyka górska, żeglarstwo, muzyka – czło- nek legendarnych trójmiejskich formacji „Mr. Caco” i „Caco Quartet”. Józef Ambrozowicz (1945, Kozodrza), właściciel i  redaktor naczelny Agencji Wydawniczej Jota w Rzeszowie (od 1990 ro- ku). Absolwent wydziału dziennikarstwa i nauk poli- tycznych UW oraz Podyplomowego Studium Dzien- nikarstwa i Edytorstwa UW. W latach 1968-1980 dziennikarz takich pism jak: „Echo Załogi”, „Prome- tej”, „Konfrontacje”. Od 1980 do 1990 roku dzienni- karz i edytor KAW Oddział w Rzeszowie. Opubliko- wał reportaże w książkach wydawnictw Iskry i KAW, a także w tygodnikach: „Walka Młodych”, „Prawo i Życie”, „Polityka”. Autor 40 albumów, głównie do- W H O I S W H O n A r y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 17 A 18 tyczących obszaru Polski południowo-wschodniej (m.in. „Perły województwa podkarpackiego”, „Ma- giczne Podkarpacie”, „Magia pogranicza”), a tak- że o sztuce „Józef Mehoffer artysta dwóch epok” – nominacja w konkursie PTWK „Najpiękniejsza Książka Roku” w 2011 roku. Jest również autorem albumów globtroterskich („Nasze Chicago” i „Zie- mia święta”). Zredagował i wydał ponad 100 książek o różnorodnej tematyce. Zainteresowania: fotogra- fia, turystyka krajoznawcza, historia regionu połu- dniowo-wschodniego Polski. Rodzina: żona Jolanta i córka Monika. Anna Andrejczuk (1954, Białystok), absolwentka SGPiS (dziś SGH). W latach 1980-2001 pracowała jako szef finansów w kilku białostockich firmach, m.in. w Domu Książ- ki Białystok. Od 2002 roku była prezesem zarządu tej firmy. Za jej kadencji nastąpiła pierwsza znacząca na polskim rynku książki konsolidacja – Białostocki Dom Książki nabył większościowy pakiet udziałów w Gdańskim Domu Książki. Od czerwca 2010 roku do czerwca 2014 roku przewodnicząca Rady Nad- zorczej Domu Książki w Białymstoku. Prowadzi swoją firmę w zakresie doradztwa gospodarczego. Od początku pracy w Domu Książki w Białymsto- ku aktywnie uczestniczy w społecznym życiu księ- garskim. Z początku w Polskiej Izbie Książki, a na- stępnie w Izbie Księgarstwa Polskiego (2006-2010), gdzie zasiadała w Radzie Izby, prowadziła sprawy Są- du Koleżeńskiego i razem z Andrzejem Kalinowskim ( patrz), założyła oddział podlasko-mazurski Izby. Jest także członkiem Zarządu Głównego SKP. Od- znaczona Brązowym Krzyżem Zasługi oraz meda- lem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Rodzina: dwóch synów – Michał i Tomasz, obaj mieszkają i pracują w Warszawie. Zainteresowania: polityka gospodar- cza, książki, muzyka, ogród, turystyka. RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2015 A Czesław Apiecionek Po studiach na wydziale polonistyki UW pracował w wydawnictwach Wema i Polonia. W latach 1977- -1989 był współpracownikiem antykomunistycznych oficyn wydawniczych. W 1988 roku otworzył w War- szawie pierwszą prywatną księgarnię – antykwariat Optimus, a rok później założył oficynę wydawniczą AiR. W 1991 roku otworzył nowoczesną księgarnię Odeon (połączył w niej sprzedaż literatury z muzy- ką, a reklamował jako „najpiękniejszą księgarnię mię- dzy Berlinem a Tokio”), wkrótce rozbudowaną w sieć. Należały do niej placówki księgarskie w Warszawie – przy ul. Hożej oraz przy ul. Wiejskiej – i przez pewien czas również księgarnia „Pod Globusem” w Krakowie. W 2005 roku sprzedał firmę Odeon AiR, pozostawia- jąc sobie niewielki antykwariat przy ul. Mokotowskiej w Warszawie. W 2004 roku założył Agencję Literac- ką Puenta, która reprezentuje spadkobierców Ryszar- da Kapuścińskiego, a od 2007 roku również innych polskich pisarzy za granicą. Uważany jest za najsłyn- niejszego polskiego księgarza III RP, często występuje w mediach, gdzie wypowiada się zarówno w imieniu środowiska księgarskiego, jak i całej branży książko- wej. Jest wieloletnim promotorem książki i czytelnic- twa w prasie, radiu i telewizji, prowadził też kilka cy- klicznych programów autorskich w TVP, TV Biznes, Radiu Zet, Trójce. Redagował stałe rubryki o książ- kach w prasie. Był członkiem rady nadzorczej Domu Książki Warszawa. W marcu 2004 roku został wy- brany do zarządu Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i pełnił w nim funkcję wiceprezesa. W podwarszaw- skim Izabelinie, gdzie mieszka, od 1998 do 2014 ro- ku organizował coroczny kiermasz nazwany Izabe- lińskimi Spotkaniami z Książką, na który zapraszał wielu znanych i popularnych pisarzy. W trakcie XV jubileuszowych Spotkań w 2013 roku wyróżniono go tytułem „Izabelińczyka Roku”. Był doradcą ministra kultury, obecnie jest jurorem Warszawskiej Premie- ry Literackiej oraz współpracuje z Zarządem Dziel- nicy Śródmieście m. st. Warszawy przy tworzeniu warszawskiego centrum książki przy ul. Chmielnej. W H O I S W H O n A r y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 19 Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność, m.in. prestiżową Nagrodą Kisiela. W 2011 roku odznaczo- ny Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz srebrnym medalem Gloria Artis. Pasje książko- we łączy z pasją do futbolu i podróży włoskich. Żona Zuzanna jest tłumaczem literatury francuskiej. Córka Karolina ukończyła Wydział Dziennikarstwa na UW oraz studia podyplomowe z edytorstwa na UKSW, a syn Michał Turystykę i Rekreację na AWF. Janusz Arsłanowow (1964, Wrocław), absolwent wydziału filozoficzno-- -historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Pra- cę zaczynał jako nauczyciel wychowawca w specjal- nym ośrodku szkolno-wychowawczym. Następnie przez dziesięć lat pracował w strukturach sieci Em- pik – był m.in. dyrektorem Megastoru we Wrocła- wiu, a w latach 2002–2004 dyrektorem działu książ- ki w warszawskiej centrali. Od 2005 do 2007 roku był prezesem Wydawnictwa Dolnośląskiego, a po przekształceniach w Grupie Publicat został dyrek- torem oddziału w Katowicach (Książnica) i Wro- cławiu (Wydawnictwo Dolnośląskie). W kwietniu 2010 roku założył własne wydawnictwo Bukowy Las. W 2013 roku po zakupie wydawnictwa Świat Książ- ki od spółki Weltbild przez krótki czas był jego pre- zesem. Członek rady nadzorczej Wydawnictwa Bel- lona. A 20 RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2015 Izabela Babul (1970, Starachowice), absolwentka Wydziału Na- uk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Podyplo- mowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgar- stwa UW. Z wydawnictwem Difin związana jest od 2002 roku, obecnie na stanowisku dyrektora general- nego i członka zarządu wydawnictwa. Rodzina: mąż, synowie – Łukasz i Igor. Zainteresowania: polityka, nurkowanie, podróże. Dorota Bachman Posiada tytuł doktora ekonomii w zakresie nauki o zarządzaniu (SGH w Warszawie), studia podyplo- mowe z zakresu negocjacji i mediacji (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie). Pełni funk- cję doradcy zarządów spółek i konsultanta projek- tów z zakresu e-commerce. Jest wykładowcą wielu uczelni wyższych, wyspecjalizowanym w przedmio- tach związanych z marketingiem i zarządzaniem. Od sierpnia 2014 roku jest prezesem zarządu spół- ki Ravelo, odpowiedzialnej za całościowy i strate- giczny rozwój e-commerce w ramach Grupy PWN. W ramach spółki Ravelo odpowiada za komplekso- wy rozwój sklepów internetowych: ravelo.pl, lideria. pl, ksiegarnia.pwn.pl, ibuk.pl oraz wyspecjalizowanej księgarni medycznej wydawnictwopzwl.pl. W latach 2011-2014 – w randze członka zarządu – odpowiada- ła za kompleksową strategię marketingową i rozwój serwisów empik.com, smyk.com, empikfoto. pl i em- piktravel.pl. Koordynowała procesy związane z roz- wojem platform e-commerce, projekty sprzedażowe oraz powiązane z bazami transakcyjnymi. Odpowia- dała za nawiązywanie współpracy i budowanie relacji W H O I S W H O n A r y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 21 B 22 z partnerami strategicznymi, a także nadzorowanie akcji wspierających sprzedaż. Uczestniczyła w two- rzeniu spójnej strategii komunikacji w obrębie Gru- py. Pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej spół- ki Gandalf. Wcześniej pracowała w Agora S.A. na stanowisku dyrektora ds. transakcji i e-commerce, gdzie była odpowiedzialna za obszary e-commerce, obszar reklamy kontekstowej i efektywnościowej. Za- trudniona była także na stanowisku szefa serwisów rekrutacyjnych oraz edukacyjnych Agory. Nadzo- rowała całościowy rozwój serwisu GazetaPraca.pl zarówno w części ogłoszeniowej, jak i redakcyjnej. Zarządzała rozwojem serwisu GazetaEdukacja.pl w ramach portalu Gazeta.pl oraz powiązanej z nim platformy e-learningowej. Monika Badowska (1976, Ostróda), wykształcenie wyższe. Od 1998 ro- ku była nauczycielką i wychowawcą. Początkowo w niewielkiej wiejskiej szkole, później w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, gdzie praco- wała z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. W 2011 roku zaangażowała się w pracę nad nowator- skim w rejonie śląsko-zagłębiowskim wydarzeniem, jakim są Targi Książki w Katowicach i pracę tę z pasją kontynuowała przez trzy lata. Dziś zajmuje się pro- mowaniem działań proczytelniczych i kulturotwór- czych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. Zainteresowania: książki, zwierzęta, podróże. Czyta dużo i niemalże od zawsze. Z czytania narodził się blog Prowincjonalnanauczycielka.pl, na którym od 2007 roku dzieli się z czytelnikami opiniami o  książ- kach. W domu czekają na nią przygarnięte ze schro- nisk koty i pies. Podróżuje przez Bałkany, chętnie sama, aby w pełni docenić klimat miejsc, o których pisał Andrzej Stasiuk. Uwiedziona słowami Mariu- sza Wilka marzy o podróżach w nieznane i pustawe rejony świata. RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2015 B Piotr Bagiński (1959, Warszawa), absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Od 1992 roku działa na rynku wydawniczo-księgarskim. Był właścicielem lub współwłaścicielem księgarni, hurtowni i wydaw- nictwa. Wprowadzał na rynek książki z logo National Geographic, przez dziesięć lat był dyrektorem handlo- wym w Wydawnictwie W.A.B. Jest współwłaścicielem marki Moda na Czytanie. Obecnie pełni rolę dyrektora handlowego w Wydawnictwie Czarne. Jest mediatorem i certyfikowanym coachem ICC. Rodzina: dwóch doro- słych synów. Zainteresowania: rozwój wolnej przedsię- biorczości, mediacje, turystyka aktywna, podróże. Tomasz Balon-Mroczka (1971, Kraków), politolog, absolwent UJ. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku dziennikarz związany głównie z mediami katolickimi. W styczniu 2000 ro- ku wraz z Haliną Marchut ( patrz) założył Dom Wydawniczy Rafael. Odpowiedzialny za część mery- toryczną i programową wydawnictwa. Współwłaści- ciel księgarni internetowej Gloria24.pl oraz Drukarni Rafael. Wydawca katalogów wysyłkowych „Prodoks” i „Delectio”. Autor lub współautor kilkunastu publika- cji książkowych. Kawaler orderu „Niezłomnym w Sło- wie” za działalność w latach osiemdziesiątych na rzecz wolności słowa w ramach Federacji Młodzieży Wal- czącej. Żona: Magdalena, dzieci: Michał i Zofia. Za- interesowania: historia, piłka nożna. Kinga Balter (1961, Warszawa), z wykształcenia menedżer. Ukoń- czyła Wydział Handlu Zagranicznego SGH w War- szawie oraz szkolenia podyplomowe dla menedżerów we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warsza- wie. Przez kilkanaście lat doświadczeń zawodowych i kierowania prywatną firmą handlową zajmowała się wprowadzaniem w Polsce nowych marek i pro- duktów z branży technicznej, budując ogólnopolską W H O I S W H O n A r y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 23 sieć dystrybucyjną. Od 2007 roku działa na rynku wydawniczym jako współwłaścicielka wydawnic- twa Betters, które publikuje książki Allena Carra, propagatora idei pozbycia się nałogów, w szczegól- ności palenia. Firma Betters ma również wyłączną licencję na prowadzenie w Polsce seminariów antyni- kotynowych metodą Allena Carra dla osób prywat- nych i pracowników firm. Wraz ze wspólniczką, An- ną Kabat ( patrz), wierzy, że uda jej się w znaczący sposób uwolnić od palenia miliony Polaków, właśnie dzięki książkom Allena Carra. Rodzina: dwójka do- rosłych dzieci (syn i córka). Zainteresowania: żeglar- stwo, rejsy morskie w różnych częściach świata, spa- cery z psem seterem irlandzkim. Lidia Banach Absolwentka Wydziału Zarządzania na UW. Karie- rę zawodową zaczynała w pionach księgowych spółek Inter Commerce (1994-1995) i Hitex (1996-1997). Od 1998 roku związana była z firmą Wincanton Polska, w której pracowała jako główny księgowy i kontroler finansowy. W latach 2003-2005 w Wincanton Marqu- eset France S.A, pełniła funkcję dyrektora finansowo- -administracyjnego. Lata 2005-2008 to praca na stano- wisku dyrektora ds. kontroli finansowej Wydawnictwa Naukowego PWN i członka zarządu spółki Mikom. Następnie od 2008 do 2013 roku zajmowała stanowisko dyrektora finansowego i członka zarządu w Merlin.pl. Od lipca 2013 roku jest członkiem zarządu i dyrekto- rem finansowym w spółkach: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo Szkolne PWN, Wydawnictwo Le- karskie PZWL oraz Dom Wydawniczy PWN. B 24 RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2015 B Janusz Banasiewicz Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Pierwszą pracę podjął w przedsię- biorstwie reklamowym handlu zagranicznego Ag- pol, potem był szefem reklamy w firmie Plastomer, które produkowało pipety laboratoryjne. W 1987 ro- ku założył introligatornię we własnym domu na Wo- li, a wkrótce kupił pierwszą maszynę drukarską. W 1989 roku powstała firma Perfekt, która dzisiaj na- leży do największych drukarni w kraju. W 2000 roku Perfekt przekształcił się w spółkę akcyjną, a całość kapitału objęła rodzina Banasiewiczów. Jest zapalo- nym narciarzem. Bernard Banaszuk (1969, Białystok), wykształcenie średnie. Początki je- go działalności książkowej przypadają na okres 1985- -1989. Wydał wówczas w „podziemiu” Józefa Czap- skiego „Na Nieludzkiej Ziemi” oraz „Zapiski Ofice- ra Armii Czerwonej” Sergiusza Piaseckiego, a także współredagował pismo Białostockich Grup Oporu „Opór”. Od czasu kiedy jako uczeń szkoły średniej zorganizował w Białymstoku niezależną od kanałów „Solidarności” sieć dystrybucji książek zakazanych oraz Niezależną Rozgłośnię Radiową na zawsze zwią- zał się z książkami. Wszystkie akcje wywrotowe za czasów PRL były organizowane w ramach Białostoc- kich Grup Oporu, którym szefował. W 1989 roku za- łożył Księgarnię Niezależną, a wcześniej wraz z NZS organizował tzw. Kiermasze Wydawnictw Niezależ- nych. W 1990 roku był współtwórcą wydawnictwa Łuk. W tym okresie reprezentował jako dystrybutor kilka białostockich wydawnictw. W 1993 roku zało- żył własną oficynę pod nazwą „Benkowski” (pseu- donim z klubu balonowego), która dziś nazywa się „Benkowski Publishing Balloons”. Pierwszy album jaki wydał – „Krzyż” Wiktora Wołkowa i Andrze- ja Strumiłło – wręczył papieżowi Janowi Pawłowi II w Drohiczynie w 1999 roku. Wydawca albumów, przewodników, słowników i serii „…w pigułce”, W H O I S W H O n A r y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 25 B 26 kiedyś bardzo popularnej wśród maturzystów. Rów- nież wydawca ilustrowanych kalendarzy książko- wych („Polska Najpiękniejsza”, „Podlasie Najpięk- niejsze”, „Kalendarz Warmińsko-Mazurski” i inne). Trzykrotnie zdobył statuetki „Złoty Liść” w konkur- sie Vidical oraz Nagrodę Feniks 2000 na Targach Wy- dawców Książki Katolickiej. Był nominowany do na- grody głównej na Targach Książki Edukacyjnej oraz za „Kuchnię Kresową” do głównej nagrody „Oscary Kulinarne”. Wydał też biografię prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Wieloletni działacz charytatywnej organizacji Stowarzyszenie „Droga” o. Edwarda Konkola. Propagator sportu ba- lonowego, pomysłodawca i dyrektor generalny Ma- zurskich Międzynarodowych Zawodów Balonowych w Olsztynie. Wystawy: „Białystok z balonu” i „Podla- sie Lotnicze”. Organizator i uczestnik wypraw balo- nowych do Meksyku, Japonii, Rosji i Ukrainy, w Alpy Szwajcarskie oraz do USA i do wielu innych krajów. Jego firma zajmuje się organizacją lotów balonem dla pasażerów indywidualnych i lotów reklamowo-pasa- żerskich. Rodzina: dwie córki – Natalia i Emanuela. Zainteresowania: sport balonowy, fotografia lotnicza, tenis, siatkówka, gra na saksofonie, podróże, narty, historia Polski, polityka, działalność społeczna, pięk- na książka i czerwone wina. Sabina Baranowska (1971, Zielona Góra), absolwentka kulturoznawstwa na UAM w Poznaniu. Od 1996 roku związana z bran- żą księgarską jako założycielka i współwłaścicielka wraz z mężem Edwardem Baranowskim ( patrz), firmy Troy-Dystrybucja. Od grudnia 2011 roku pre- zes zarządu wydawnictwa Dragon. Zainteresowania: literatura, muzyka, kino europejskie, podróże. RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2015 B Edward Baranowski (1971), na zaproszenie organizacji polonijnej przyjechał z Kazachstanu i otrzymał w Polsce sześcioletnie stypen- dium na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Pozna- niu. Po ukończeniu studiów pozostał w Polsce. Działal- ność księgarską rozpoczął w 1997 roku, zakładając ze wspólnikami firmę „Centaur” zajmującą się sprzedażą taniej książki. Przez wiele lat prowadził firmę dystry- bucyjną Troy z siedzibą w Katowicach. Aktualnie sie- dziba spółki i magazyn znajdują się w Ożarowie Ma- zowieckim. Obecnie jest prezesem Troy-Dystrybucja i właścicielem wydawnictwa Dragon zajmującego się publikacją albumów tematycznych, poradników i li- teraturą dla dzieci. Żonaty, troje dzieci. Żona – Sabina Baranowska ( patrz), prezes zarządu wydawnictwa Dragon. Zainteresowania: piłka nożna (członek KS Mi- lan) oraz psychologia, kino i literatura. Katarzyna Barczyńska Absolwentka wydziału neofilologii angielskiej na UW i Edinburgh Business School. W początkach pracy zawodowej związana z wydawnictwem Egmont oraz z agencją reklamową J. Walter-Thompson. W latach 1995-2002 kierowała polskim biurem Oxford Univer- sity Press. Od 2002 roku związana z firmą Pearson, obecnie jest prezydentem Pearson ELT EMEA (Eu- ropa, Afryka i Bliski Wschód) oraz prezesem Pearson CEE (Europa Centralna i Wschodnia). Zainteresowa- nia: literatura brytyjska i amerykańska, interferencja kulturowa w kontekście biznesowym, podróże. Liliana Bardijewska (1955, Warszawa), studia wyższe na wydziale Filologii Słowiańskiej UW. Autorka słuchowisk, sztuk i ksią- żek dla dzieci, krytyk literacki i teatralny, tłumacz, wydawca. Do 1988 roku pracowała jako konsultant w redakcji przekładowej PIW. W latach 1995-2000 współredagowała pismo „Teatr Lalek” i jako krytyk teatralny współpracowała z „Gazetą Wyborczą”. Od 2000 roku pracuje w Agencji Edytorskiej „Ezop”, wy- W H O I S W H O n A r y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 27 B 28 dającej literaturę dla dzieci i młodzieży (do 2006 roku jako redaktor naczelny). Ma w swoim dorobku ponad 100 recenzji teatralnych i literackich, 20 słuchowisk, 16 sztuk teatralnych i telewizyjnych oraz 20 książek dla dzieci i młodzieży. Opracowywała hasła z zakre- su teatru bułgarskiego do „Wielkiej Encyklopedii Po- wszechnej” PWN. Zredagowała tom sztuk laureatów młodzieżowego konkursu dramaturgicznego Mię- dzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ „Szukamy Polskiego Szekspi- ra” (1999). Debiutowała powieścią dla dzieci „Rata- tuj” (1984). Książki „Zielony wędrowiec” (2001) oraz „Dom ośmiu tajemnic” (2006) zostały uhonorowane przez Polską Sekcję IBBY tytułami „Książka Roku”. „Dom ośmiu tajemnic” został ponadto wpisany przez IBBY na Międzynarodową Listę Honorową 2008 oraz przez Internationale Jugendbibliothek w Monachium na Listę Białych Kruków 2007. Na Liście Białych Kru- ków znalazła się także „Bajka o kapciuszku” (2009). Książki „Zielony wędrowiec” (2001) oraz „Bractwo Srebrnej Łyżeczki” (2004) otrzymały honorową na- grodę Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawni- czych oraz Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Bajka „Księżniczka Koronka i książę Hafcik” została wy- różniona w V Konkursie im. Haliny Skrobiszewskiej przez Muzeum Książki Dziecięcej (2013), zaś książ- ka „O czym szumią muszle” otrzymała wyróżnienie w konkursie IBBY „Książka Roku 2014”. Z języka buł- garskiego przetłumaczyła sześć powieści i zbiorów opowiadań oraz ponad 20 sztuk teatralnych i słu- chowisk, a z angielskiego 10 książek dla dzieci. Wie- lokrotnie była laureatką konkursu dramaturgiczne- go, organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, a jej sztuki były wystawiane przez te- atry lalek w Poznaniu, Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Olsztynie, Białymstoku i Bielsku-Białej. Jej utwory tłumaczone były na angielski, bułgarski, chorwacki, fiński i niemiecki. Jest członkiem ZLP, ZAiKS, AS- SITEJ oraz IBBY (w latach 2004-2007 członek zarzą- du). Za twórczość w dziedzinie teatru lalek została odznaczona Srebrnym Medalem Gloria Artis (2010). RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2015 B Za dokonania w obszarze książki dla dzieci otrzyma- ła „Pegazika” – nagrodę Poznańskich Targów Książ- ki dla Dzieci i Młodzieży (2011) oraz Medal Polskiej Sekcji IBBY (2012). Zainteresowania: książka, teatr, podróże. Monika Bartys (1979, Bielsk Podlaski), wykształcenie wyższe. W la- tach 2005-2007 nauczyciel języka polskiego. Od 2007 roku w SIW Znak, od 2013 roku na stanowisku zastępcy dyrektora wydawniczego. Rodzina: mąż, jed- no dziecko. Zainteresowania: literatura polska, euro- pejskie miasta, joga. Barbara Basiewicz-Borowska Współwłaścicielka (z Martą Szelichowską-Kiziniewicz patrz) wydawnictwa Axis Mundi. Tadeusz Bąk Studiował na Wydziale Inżynierii Produkcji Poli- techniki Warszawskiej, w Szkole Głównej Handlo- wej oraz w USA na George Washington University, gdzie uzyskał dyplom MBA. Kontakt z branżą wy- dawniczą rozpoczął w połowie lat dziewięćdziesią- tych. Zaangażowany w powstanie i rozwój wielu firm z branży wydawniczej, poligraficznej, reklamowej i mediów elektronicznych. Obecnie jest współwłaści- cielem wydawnictwa Difin. Wraz z niemieckim part- nerem Rudolf Mueller Medienholding wydawnictwo Difin utworzyło Polskie Centrum Budownictwa i wy- daje specjalistyczne pisma oraz prowadzi portale dla branży budowlanej. Poza tym jest współwłaścicielem firmy produkcji mediów Edit oraz wchodzi w skład zarządów spółek Difin, Polskie Centrum Budownic- twa, Edit oraz Iartis. W H O I S W H O n A r y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 29 B 30 Bożena Bednarek-Michalska Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wro- cławskim oraz studia podyplomowe z zarządzania in- stytucjami publicznymi oraz z zakresu zastosowania komputerów na UMK w Toruniu, od 2004 roku jest kustoszem dyplomowanym. Jest ekspertem doradza- jącym MNiSW w zakresie nowoczesnych technolo- gii informacyjnych i modeli naukowych open access. Była przez jedną kadencję członkiem zespołu ds. di- gitalizacji przy MKiDN oraz zespołu interdyscypli- narnego do spraw działalności upowszechniających naukę przy MNiSW i zespołu ds. otwartego dostępu do nauki. Interesuje się głównie tendencjami rozwo- jowymi w bibliotekach akademickich, szczególnie no- woczesną komunikacją naukową, bibliotekami cyfro- wymi, technologiami informacyjnymi, otwartą nauką i nowymi modelami publikowania naukowego oraz prawem autorskim. Jako wicedyrektorka Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu odpowiada za informa- cję i innowacje wprowadzane na swojej uczelni oraz współpracę międzynarodową. Działa w polskich i za- granicznych organizacjach pozarządowych promują- cych otwartość w nauce (EBIB, KOED, EIFL, E-LIS, SPARC EUROPE) i podnoszenie kwalifikacji biblio- tekarzy (Stowarzyszenie EBIB, SBP). Brała udział w wielu programach międzynarodowych i realizowa- ła projekty finansowane ze środków krajowych i Unii Europejskiej. Od 1998 roku jest redaktorką naczelną Biuletynu EBIB – czasopisma fachowego open access dla specjalistów informacji i bibliotekarzy, a także re- daktorką i wiceprzewodniczącą elektronicznego ser- wisu EBIB dla bibliotekarzy. Wykłada na UMK infor- mację naukową na studiach podyplomowych, a także edytorstwo elektroniczne na polonistyce, szkoli pra- cowników naukowych UMK w zakresie wykorzysta- nia otwartych zasobów edukacyjnych do kształcenia studentów. Jest autorką ponad stu publikacji facho- wych związanych z rozwojem bibliotek akademickich i cyfrowych, publikowania naukowego, modeli open access. Wiele z nich jest dostępnych na wolnych li- cencjach w internecie zarówno w repozytoriach pol- RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2015 B skich, jak i zagranicznych. Prowadzi kursy otwarte (open access) z zakresu prawa autorskiego i otwartej nauki. Zainteresowania: informacja naukowa, biblio- teki cyfrowe, otwarte zasoby edukacyjne, wolna kul- tura, otwarta nauka (open access), prawo autorskie, nowe technologie w bibliotekach, czasopisma elek- troniczne, usługi sieciowe dla bibliotek. Helena Bednarska Dyplom z etnografii zdobyła na Wydziale Historycz- nym UAM w Poznaniu. Ukończyła podyplomowe studium Marketing w Kulturze na Akademii Ekono- micznej we Wrocławiu oraz podyplomowe studium Menedżer Kultury na SGH w Warszawie. W latach 1991-1998 była dyrektorem Wydziału Kultury i Sztu- ki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, od 1998 roku jest dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. W latach 2004-2008 członek Krajowej Rady Bibliotecznej, jest też członkiem Rady Programowej Biblioteki Raczyń- skich w Poznaniu oraz Rady Naukowej Biblioteki Po- znańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a także wi- ceprzewodniczącą Zarządu Okręgu SBP w Poznaniu. W kadencji 2009-2013 i 2013-2017 wiceprzewodni- cząca Zarządu Głównego SBP. Od 1992 roku prze- wodnicząca Kolegium Redakcyjnego wydawnictwa „Kronika Wielkopolski” (profilowane wydawnictwo zajmujące się popularyzacją regionu i literatury). Piotr Bednarski (1959, Zamość), studia wyższe na Akademii Ekono- micznej w Krakowie (absolutorium). Pracował jako specjalista ds. zatrudnienia i płac w fabryce trakto- rów w Ursusie. W 1992 roku wraz z Rafałem Dyla- kiem ( patrz) założył wydawnictwo kartograficzne Demart. W firmie pełni funkcję prezesa. W H O I S W H O n A r y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 31 B 32 Jacek Bełdowski (1963), studia wyższe w Instytucie Poligrafii Politechni- ki Warszawskiej, podyplomowe studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Przez kil- ka lat pracował w drukarniach, a później w Polskiej Agencji Wydawniczej. W latach 1991-1992 prowadził własną firmę wydawniczą. Od ponad 23 lat związany jest z Egmont Polska, od 1998 roku działa w strukturach międzynarodowych spółki jako Senior Vice President and General Manager Egmont CEE i członek zespo- łu menedżerskiego Egmont International. W czerw- cu 2015 roku objął funkcję dyrektora zarządzającego Global Content Development, jednego z dwóch kluczo- wych pionów międzynarodowych. Orędownik nowych technologii w biznesie. Dobrze czuje się w wielokultu- rowych zespołach, ponad wszystko ceni współpracę. Zapalony biegacz i podróżnik. Marcin Beme Założyciel i prezes Audioteki, międzynarodowej mobilnej platformy audiobookowej, której wizją jest przywrócenie książek do życia milionom słuchaczy na całym świecie i uczynienie, aby audiobooki stały się ważną częścią dnia konsumenta. Jest przedsię- biorcą, energicznym i inspirującym mówcą, uzna- nym przez wiele organizacji w Polsce i za grani- cą. Zdobywca tytułu Przedsiębiorca Roku EY 2014 w kategorii „Nowe Technologie – Innowacyjność”, uhonorowany także tytułem „Człowiek polskie- go Internetu” w 2011 i 2012 roku, figuruje również na liście „Liderów Nowej Europy” – New Europe 100 Challengers (lista osób z największym poten- cjałem wpływu na przyszłość Europy wybranych przez „Res Publica”, Google i „Financial Times”), ma też wiele innych nagród i wyróżnień. W 2013 ro- ku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za unikalny wkład w rozwój polskiej kultury, przedsię- biorczości i technologii. Zbudował firmę sprzedają- cą książki audio w 23 krajach w dziewięciu różnych RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2015 B językach. Audiotece, jako startupowi pochodzące- mu z Polski, udało się zostać partnerem światowych marek (m.in. Samsung, HTC, T-Mobile, Orange czy Ford) i znacząco przyczynić się do rozwoju całej no- wej kategorii w produkcji kultury i mobilnych seg- mentów dystrybucji treści. W lipcu 2015 roku otrzy- mał „Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej”. Ewa Berus (1957, Warszawa), absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, specjalność telekomuni- kacja. W latach 1982-1986 pracowała przy montażu i uruchomieniu central telefonicznych. Od 1986 ro- ku związała się z  Wydawnictwami Komunikacji i Łączności, początkowo jako redaktor merytorycz- ny w redakcji elektroniki, potem jako jej kierownik. Od 1994 roku pełni funkcję dyrektora handlowego. Po prywatyzacji firmy i przekształceniu w spółkę zo- stała wspólnikiem i wiceprezesem zarządu. Uhono- rowana medalami: Zasłużony dla Kultury Polskiej, Zasłużony dla Warszawy oraz Zasłużony dla Drogow- nictwa. Rodzina: mąż i córka. Zainteresowania: lite- ratura i podróże. Małgorzata J. Berwid Autorka i animatorka kultury. Autorka scenariu- szy programów telewizyjnych („Ciuchcia”, „Bu- dzik”, „Moliki Książkowe” – emisje w TVP ABC), krótkich opowiadań i piosenek (wydała dwie pły- ty ). Dużo czyta i  pisze recenzje książek – jest sta- łą współpracowniczką „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”. Jej autorskim projektem są warsztaty na Festiwalu Rockowym Woodstock w Kostrzynie nad Odrą, gdzie przez cztery dni, dwa razy dzien- nie, prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą i doro- słymi. W trakcie warsztatów w nowatorski sposób zachęca do czytania książek. Znana jest także jako W H O I S W H O n A r y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 33 B 34 Mama Chrzestna Kulfona i żaby Moniki oraz au- torka filmowych wypraw Budzika. Uhonorowana przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom statu- etką Fundacji za ogromny wkład w rozwój kampa- nii społecznej propagującej czytanie, a także nagro- dą PTWK Pegazik. Kilkanaście lat temu otrzymała od dzieci Order Uśmiechu. Joanna Białobrzeska (1964), nauczyciel, pedagog, autorka podręczni- ków do kształcenia zintegrowanego. Absolwentka Studium Nauczania Początkowego oraz Wydzia- łu Pedagogiki UW (nauczanie wczesnoszkolne). Od 1991 roku wraz z mężem Piotrem Białobrze- skim ( patrz), prowadzi wydawnictwo Didasko. W 1996 roku założyli wspólnie szkołę podstawową, a w 2003 – przedszkole. Te trzy podmioty tworzą łącznie firmę Didasko. Jest autorką programów na- uczania i książek edukacyjnych oraz podręczników dla dzieci wieku 3-10 lat (seria „Literowe Zabawian- ki” dla 5-latków) oraz zintegrowanego (z książek dla 6-latków serii „Od A do Z” uczyło się ponad milion dzieci), pakietów edukacyjnych „Od A do Z. Edu- kacja z pasją” dla klas I-III, pakietu edukacyjnego „Poznaję świat bo mam 6 lat”, a także poradników dla nauczycieli, m.in. „Jak uczyć, żeby nauczyć. Zo- stań nawiedzoną nauczycielką!” i „Nauczycielska księga życia”. Autorka wielu artykułów w czasopis- mach i na stronach internetowych dla rodziców i nauczycieli, uczestniczy jako ekspert w polskich i międzynarodowych konkursach dla dzieci. Autor- ka scenariusza i prowadząca program edukacyjny dla dzieci emitowany w TVP „Kuchcikowo – goto- wanie na ekranie”. Mama czwórki dzieci: Maćka, Bartka, Wojtka i Tosi. Nagrody: Nagroda Prezy- denta RP Nauczyciel Roku (2000), Nagroda Para- sol Szczęścia przyznana przez miesięcznik „Two- je Dziecko” (2004), Nagroda im. Filipa Kallimacha RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2015 B przyznana przez „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji (2009). Piotr Białobrzeski Studia wyższe z zakresu mechaniki precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej. W 1991 roku wraz z żoną Joanną Białobrzeską ( patrz) założył wydawnictwo Didasko. Z biegiem lat firma rozszerzyła swoją działal- ność również o przedszkole oraz szkołę podstawową. Jako grafik komputerowy zajmuje się w wydawnic- twie składem i łamaniem książek, w znacznej mie- rze pisanych przez jego żonę. Rodzina: żona Joanna, czworo dzieci. Anna Bielecka (1963, Kraków), absowentka UJ (kierunek historia). Od 1995 roku związana jest z branżą papierniczą. Pra- cowała u dystrybutorów: Antalis i Papyrus. Od 11 lat pracuje w firmie Igepa, poprzednio na stanowisku dy- rektora sprzedaży działu Poligrafia, a obecnie tworzy od podstaw dział papierów publikacyjnych. Zaintere- sowania: literatura, muzyka. Wojciech Bierwiczonek (1977, Zielona Góra), absolwent Akademii Ekono- micznej w Poznaniu (finanse i bankowość), stypen- dysta HHL Leipzig Graduate School of Management. Karierę zawodową rozpoczął w firmie Arthur Ander- sen (2000-2002) w dziale audytu i doradztwa bizneso- wego. Potem związał się z wydawnictwem C. H. Beck, początkowo jako kontroler finansowy, potem dyrektor finansowy i prokurent, a od marca 2013 roku dyrektor W H O I S W H O n A r y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 35 B 36 zarządzający. Zainteresowania: podróże, gry strate- giczne, historia najnowsza. Adam Blaska (1975), studia na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Ka- towicach. Z wydawnictwem Helion związany jest od 2000 roku. Współtwórca działu handlowego Grupy Helion, a od 2004 roku dyrektor handlowy Helionu, odpowiedzialny za strategię dystrybucji wszystkich marek wydawniczych. Od kilku lat zarządza również nowymi obszarami rynkowymi: Helion Edukacja wraz z wchodzącym w jej skład elektronicznym Dziennikiem Lekcyjnym, Helion B2B oraz internetową biblioteką NASBI. Rodzina: żona Joanna, syn Adaś. Z zamiłowa- nia podróżnik, fotograf i pasjonat kuchni świata. Kolek- cjoner mocnych wrażeń, których dostarczają mu wspi- naczka, snowboard oraz żeglarstwo. Ewa Bluszcz Magister germanistyki oraz marketingu i zarządza- nia. Od 1988 roku pracowała jako redaktor w Dziale Filologii Obcych Wydawnictwa Naukowego PWN, w latach 1997-2006 była redaktorem naczelnym i pre- zesem zarządu Wydawnictwa Szkolnego PWN, a po- tem w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych odpowiadała za języki obce. Była członkiem Rady PIK. W latach 2007-2009 prezes zarządu wydawnic- twa BC Edukacja, spółki zależnej wydawnictwa Cor- nelsen z Berlina, zaś w latach 2010-2013 jej redaktorem naczelnym. Obecnie jest dyrektorem i redaktorem na- czelnym Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2015 B Grzegorz Bluszcz Z wykształcenia germanista i niderlandysta. Praco- wał jako lektor języka niemieckiego i niderlandzkiego, tłumacz literatury fachowej o tematyce ekonomicznej i redaktor podręczników szkolnych. Obecnie prezes zarządu firmy BC Edukacja (specjalizującej się w in- nowacyjnych podręcznikach do nauki języków obcych i poradnikach biznesowych), prowadzącej wydawnic- two BC.edu oraz wydawnictwo Akcent. Żona: Ewa Bluszcz ( patrz). Edyta Błażejewska (1964, Kłodzko), absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu – lekarz medycyny. Od 1994 roku pra- cuje w wydawnictwie Elsevier Urban Partner. Od 2015 roku, w następstwie przejęcia wydawnictw książ- kowych Elsevier Urban Partner przez Edra Urba- n Partner, pełni funkcję dyrektora wydawniczego w tym wydawnictwie. Renata Bogiel-Mikołajczyk (1974, Warszawa), technik transportu. Kierownik pro- mocji i publikacji książkowych Edipresse Polska. Przy- godę w branży wydawniczej zaczęła jako współwłaś- ciciel agencji reklamowej i PR. Następnie zawodowo związała się z wydawnictwem Harlequin Enterprises, gdzie pracowała cztery lata w dziale promocji i mar- ketingu. W latach 2010-2015 koordynator ds. promo- cji książek, początkowo w  G+J Polska, a następnie po przejęciu – w Burda International PL. Rodzina: syn i córka. Zainteresowania: wędkarstwo, książki, mu- zyka, ogród i Mazury. W H O I S W H O n A r y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 37 B 38 Grzegorz Aleksander Boguta (1952, Warszawa), wydawca, nauczyciel akademicki, działacz opozycji w PRL. Ukończył studia na Wy- dziale Chemii UW. W 1983 roku w PAN uzyskał sto- pień doktora nauk przyrodniczych (jest doktorem biofizyki). W latach 1976-1977 pracował jako asy- stent w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, później podjął pracę w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN oraz w Instytucie Chemii Fi- zycznej PAN (1977-1978), lecz był zwalniany z pracy z powodów politycznych. Odbył studia doktoranckie w Instytucie Badań Jądrowych (1978 – 1983) – z prze- rwami na internowanie. W latach 1983-1985 był sty- pendystą Społecznego Komitetu Nauki, a od 1985 ro- ku pracował na UW (Wydział Fizyki). We wrześniu 1976 roku podjął współpracę z Komitetem Obro- ny Robotników. Jesienią 1977 roku zaangażował się w powstanie Niezależnej Oficyny Wydawniczej (No- wa), która wyrosła na podziemny „koncern” wydaw- niczy. W latach osiemdziesiątych współorganizował (wraz z prof. Andrzejem Paczkowskim) Archiwum Solidarności, które opracowywało i publikowało ma- teriały NSZZ Solidarność. Po 1989 roku Nowa zare- jestrowała oficjalną działalność jako spółka z o.o., a Grzegorz Boguta w 1993 roku został prezesem jej zarządu i funkcję tę pełni do dzisiaj. Po wprowadze- niu stanu wojennego został internowany do 7 grud- nia 1982 roku w Darłówku. Po zwolnieniu kontynu- ował działalność opozycyjną, za co był wielokrotnie aresztowany i zwalniany z pracy. W 1989 roku brał udział w obradach Okrągłego Stołu w zespole ds. środków masowego przekazu. Następnie przez pra- wie rok pełnił funkcję doradcy minister kultury Iza- belli Cywińskiej. W 1990 roku wygrał konkurs na dyrektora PWN i był nim do 2000 roku. Doprowa- dził do prywatyzacji wydawnictwa, którego udzia- łowcem stał się m.in. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. W latach 1990-1997 kierował Polską Izbą Książki, której był współzałożycielem. W 1991 roku był jednym z założycieli Stowarzyszenia Archiwum RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2015 B Solidarności. W latach 2000-2003 pełnił kierowni- cze funkcje w firmie doradczej Metapress. Od 2003 do końca 2005 roku był prezesem zarządu Fundacji Kultury. W 2004 roku zarejestrował własną działal- ność gospodarczą pod nazwą Doradztwo Wydawni- cze GAB. W ramach doradztwa współpracował m.in. z: FK Olesiejuk, Wydawnictwem Jarmołkiewicz, Grupą Publicat, LektorKlett, Nakomem, Wolters Kluwer Polska, Mozaiką i Polską Agencją Prasową. Był również doradcą drukarni Druk Intro z Inowro- cławia. Doradzał też firmom zagranicznym, takim jak: Taschen, Parragon, Frechmann (Koenemann), Wolters Kluwer. Od marca 2012 roku współpracu- je jako doradca z Radą PIK i jej prezesem. Ostatnio (2013-2015), zespół GAB, którym kieruje, uczestni- czy w projekcie badawczym „Kierunki i formy trans- formacji czytelnictwa w Polsce – analiza i kontynu- acja”, jaki na zlecenie MKiDN prowadzi Polska Izba Książki. W latach 2006-2009 był inicjatorem i współ- wydawcą kilkunastu projektów specjalnych z Agorą, m.in. serii „Dekady”, „Encyklopedia sportów świa- ta” (projekt Oficyny Atena), „Kluby piłkarskie” oraz „Polskie Himalaje” (książki i filmy dokumentalne). Pod marką Imbir wraz ze Zbigniewem Zawadzkim wydawał 20-30 tytułów rocznie, głównie poradni- ki, leksykony i encyklopedie tematyczne. Uczestni- czył w międzynarodowych projektach konsultacyj- nych Rady Europy oraz Unii Europejskiej, a także Open Society Institute Georga Sorosa, m.in. w Ser- bii i Chorwacji, Słowacji i Łotwie, w Gruzji, Azer- bejdżanie i Armenii, a także w Kazachstanie i Mon- golii. Przygotowywał analizy rynku książki w Rosji, Ukrainie i Rumunii dla międzynarodowych korpo- racji wydawniczych. Kiedyś wyczynowo, a teraz re- kreacyjnie zajmuje się sportem. W latach 1971-1990 uprawiał alpinizm. Grywał w piłkę nożną, a obecnie biega maraton. Hoduje też psy rasy siberian husky. Rodzina: pięcioro dzieci i pięcioro wnuków. Odzna- czony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Or- deru Odrodzenia Polski. W H O I S W H O n A r y n k u k S I ą ż k I W p O l S C e 39 B 40 Wanda Bojarska-Pieniak (1932, Warszawa), absolwentka Wydziału Pedagogi- ki i Psychologii UW. Harcmistrzyni ZHP. Długolet- nia szefowa Harcerskiej Akcji Obozów Letnich, autor- ka wielu publikacji w czasopismach pedagogicznych i książek o programie wychowawczym i metodyce. Twórca i pierwszy Komendant Harcerskiej Operacji Bieszczady 40, w programie której były m.in. warsztaty artystyczne, dziennikarskie i konkursy twórczości lite- rackiej. Była zastępczynią dyrektora Pałacu Młodzie- ży w Warszawie. Współorganizatorka i wieloletnia dy- rektor Hurtowni Książek Wkra, a następnie dyrektor w Targach Edukacja XXI. Przez ponad 10 lat organizo- wała zainicjowane przez Andrzeja Nagrabę ( patrz) Dni Książki Polskiej w Sztokholmie, Oslo, Lyonie i Bra- tysławie. Odznaczona: Krzyżem Oficerskim i Kawa- lerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi ZHP, Medalem KEN, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Złotą Odznaką za zasługi dla War- szawy. Rodzina: mąż – Andrzej Pieniak ( patrz), syn Krzysztof Bojarski – dystrybutor książek w hurtowni Wkra, a następnie związany z Targami Edukacja XXI, realizator wyjazdów zagranicznych i aranżer ekspozy- cji książek podczas wystaw zagranicznych. Jan Bokiewicz (1941), grafik, typograf, projektant książek, reklam, lo- gotypów, plakatów. Studiował w ASP w Warszawie, dy- plom uzyskał w 1967 roku. W 1960 roku debiutował na łamach „Współczesności”. Od 1961 współpracował z wydawnictwami prasowymi i książkowymi (m.in. Czytelnik, PIW, Iskry), w latach 1982–90 z wydawnic- twami drugiego obiegu (m.in. Nowa, Pokolenie, Krąg, „Kultura Niezależna”). Laureat Nagrody Komitetu Kul- tury Niezależnej za 1985 rok oraz zdobywca licznych nagród PTWK w konkursach na Najpiękniejszą Książ- kę Roku, nagród w konkursach na plakaty (m.in. pierw- sza nagroda w ogólnopolskim konkursie na plakat dla „Solidarności”, listopad 1981, nakład skonfiskowany; pierwsza nagroda za pracę „50-lecie powstania w getcie warszawskim 1943–1993”, 1993); pierwszej nagrody za RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2015
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rynek ksiązki w Polsce 2014. Who is who
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: