Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00037 002509 22767533 na godz. na dobę w sumie
Rynek książki w Polsce 2017. Who is who - ebook/pdf
Rynek książki w Polsce 2017. Who is who - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63879-96-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> raporty i analizy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Leksykon biograficzny poświęcony osobom, których działanie w największym stopniu wpłynęło na obraz polskiej branży książkowej w ostatnich latach.

W obecnej edycji Who is who zawarliśmy biogramy 731 osób z szeroko rozumianej branży książkowej, od producentów papieru, przez jego dystrybutorów, poligrafów, wydawców i hurtowników po księgarzy i bibliotekarzy, uwzględniając też agentów literackich i ludzi mediów, czasem również autorów i ilustratorów, którzy w znaczący sposób uczestniczą w życiu naszej branży.

W niektórych przypadkach zabrakło biogramów osób, o których wszyscy chcielibyśmy przeczytać, jednak pewna liczba – na szczęście nie tak duża – osób ze środowiska książki uchyliła się od przekazania nam danych o sobie. Niezmiennie zapraszamy je do współpracy przy następnej edycji „Who is who”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2017 WHO IS WHO Patronat medialny ISBN 978-83-63879-91-4 Cena: 50,00 zł ISBN 978-83-63879-96-9 IGP_reklama_160x25mm_PRESS_160921.pdf 1 21.09.2016 20:28 9 788363 879969 9 788363 879914 2017 Ewa Tenderenda-Ożóg współpraca Piotr Dobrołęcki Warszawa 2017 © Copyright by Piotr Dobrołęcki, Ewa Tenderenda-Ożóg, 2017 © Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej książki wymaga pisemnej zgody wydawcy. Korekta: Joanna Ożóg Projekt okładki: TYPO2 Jolanta Ugorowska Opracowanie graficzne i łamanie: TYPO2 Jolanta Ugorowska Druk i oprawa: OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne Wydrukowano na papierze IBook White 60 gram vol 1,6 dystrybuowanym przez Igepa Polska Okładkę wydrukowano na materiale Surbalin Linea 5111 diamantweiss firmy Peyer Graphic Publikację zamknięto do druku 30.11.2017 ISB 978-83-63879-96-9 Wydanie I Warszawa 2017 Tom XCI w serii „Raporty” Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 tel. +48 22 828 36 31 www.biblioteka-analiz.pl Firma jest członkiem Polskiej Izby Książki SPiS TrEści część PiąTa Who is Who Wprowadzenie ............................................................................................ 9 Who is who na rynku książki w Polsce ................................................... 17 Oferta Biblioteki Analiz ............................................................................ 439 część PiąTa Who is Who rekordowe 731 biogramów Od papierni do biblioteki Unikalna publikacja, jaką jest „Who is who” naszej branży, ukazuje się głów- nie dzięki osobom, które są w niej wymienione. Co rok rozsyłamy kilkaset ankiet z prośbą o wypełnienie i podanie informacji o sobie lub – w przypad- ku osób, które były już wymieniane w poprzednich edycjach – o aktualizację. Zresztą tych drugich jest znacznie więcej, bo naszą branżę wbrew pozorom cechuje stabilizacja, zwłaszcza pod względem kadrowym. Dochodzi oczywi- ście do zmian, ale w większości są to zmiany miejsca pracy, bo prawdziwych fachowców zawsze jest za mało! Jak uważają specjaliści od poszukiwania odpowiednich kadr do pracy, zwani headhunterami, właśnie zdobycie doświadczenia i osiągnięcie pew- nej pozycji w środowisku książki wymaga przede wszystkim czasu, oprócz oczywiście osobistych predyspozycji. Związane jest to ze szczególną specy- fiką branży książkowej, której nie można poznać w krótkim czasie, w opar- ciu o doświadczenia z innych gałęzi gospodarki. Były takie przypadki, że do książki trafiali mniej lub bardziej doświadczeni menedżerowie z pozy- cją osiągniętą w innych dziedzinach, ale rzadko się zdarzało, że powtórzyli tutaj sukcesy. Zresztą jedną z barier jest różnica w wynagrodzeniach, które w sektorze kultury są z reguły niższe niż w przypadku menedżerów cho- ciażby w handlu spożywczym czy branży tekstylnej, nie mówiąc już o bran- ży motoryzacyjnej czy o rynku dóbr luksusowych, co powoduje, że wspo- mnianym headhunterom trudno jest namówić wyłowionego kandydata na zmianę branży na książkową, co najczęściej wiąże się właśnie z mniejszymi przychodami. Natomiast w drugą stronę taki ruch jest możliwy, bo osoby z osiągnięciami w świecie książki posiadają szczególne cechy i doświadcze- nie, które może się sprawdzić również w innych dziedzinach. Ale – zawsze jest jakieś ale – jest też coś wyjątkowego wśród ludzi książ- ki. Większość z nich po prostu tę pracę kocha i nie wyobraża sobie zajmo- wania się innymi produktami (jeżeli można w takiej publikacji jak nasza nazwać książkę produktem!), bo żaden inny nie będzie nigdy tak szlachet- ny jak książka właśnie! W P r O W a D z E n E i 9 To wszystko powoduje, że nasze środowisko jest dość stabilne pod wzglę- dem kadrowym. Po prostu uważamy się za elitę, na pewno nie pod wzglę- dem zarobków, ale ze względu na misję, jaką pełnimy! Właśnie misję! Wiele osób związanych z książką uporczywie podkreśla, że książka to jest misja, chociaż pojawiają się też czasem trzeźwe głosy, że książka to jest również biznes! Ten dylemat zostawiamy do rozstrzygnięcia naszym czytelnikom. Najnowsza edycja „Who is who”, jaką Państwu oddajemy nie tyle do rąk i nawet nie do czytania, bo tylko maniacy czytają słowniki czy encyklo- pedie strona po stronie, ale do przeglądania i wyszukiwania potrzebnych informacji – jest edycją rekordową pod względem liczby zamieszczonych biogramów. Tym razem jest ich 731! Bardzo się z tego cieszymy i – jak już było powiedziane – zawdzięczamy to przychylności osób ujętych w tej książce, jak też ich poczuciu odpowiedzialności. Im więcej informacji jest dostępnych publicznie, tym branża zasługuje na wyższe uznanie i szacu- nek, a bardzo pragniemy, aby tak było w naszym przypadku i poziom wia- rygodności wzrastał z roku na rok. Jest to tym bardziej ważne, że w wielu przypadkach mamy ciągle do czynienia z niezrozumiałym ukrywaniem informacji, jakie niektóre oso- by uważają za tajne łamane przez poufne. Dotyczy to w mniejszym stop- niu informacji personalnych zawartych w tym tomie, a w większym w to- mach omawiających poszczególne segmenty rynku – o wydawnictwach i o dystrybucji. Dla przykładu wśród księgarzy wyrażane jest zdziwienie, że właściciel placówki na jednym krańcu Polski w obawie przed konkurencją na dru- gim krańcu nie będzie podawał wielkości swoich przychodów. Oczywiście w przypadku osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą nie ma obowiązku ujawniania wyników finansowych, ale w przypadku spółek ten obowiązek istnieje i dane te są dostępne w sądzie gospodarczym, po warunkiem oczywiście, że sprawozdania finansowe są tam terminowo składane. Stopień jawności wyników i danych biznesowych jest przecież wyznacznikiem dojrzałości branży. I w tym zakresie w ciągu ostatnich lat odnotowujemy wyraźny postęp, chociaż są przypadki utajniania danych w dalszym ciągu dla nas zadziwiające. Dlatego cieszmy się z tego co jest, do czego wszyscy wspólnie doszliśmy i korzystajmy z naszej publikacji, za- wierającej 731 biogramów! Ta rekordowa liczba obejmuje bardzo szerokie spektrum zawodów wy- konywanych w dziedzinie gospodarki, którą możemy nazwać przemysłem książki, przyjmując termin powszechnie już stosowany na rynkach za- chodnich. Nasza publikacja zawiera więc biogramy najważniejszych osób zajmujących się produkcją i dystrybucją papieru, przez szeroko rozumia- ną poligrafię oraz wydawnictwa, studia graficzne, agencje literackie, kan- 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 10 celarie prawnicze, po hurtownie książek i sieci księgarskie oraz księgarnie niezależne, aż do bibliotek, jak też i mediów branżowych. Biogramy zamieszczone w naszej publikacji mają różną objętość. Gene- ralne zasady edytorskie słowników biograficznych zakładają, że długość biogramu powinna być dostosowana do znaczenia opisywanej osoby i jej pozycji w środowisku. W naszym przypadku nie stosujemy tej metody, bo wymagałaby od nas szczególnego wartościowania, czego chcemy uniknąć, pozostawiając to zadanie Państwu jako czytelnikom. Dlatego zamieszcza- my czasem jednozdaniowe i wręcz zdawkowe informacje, ale też są długie zapisy, przekraczające objętością całe strony. Decyzja w tej sprawie nale- żała do opisywanych osób, bo do wszystkich trafiła identyczna ankieta. W wielu przypadkach pojawiała się jednak potrzeba rozbudowania tekstu o szereg niezbędnych i cennych informacji, za co bardzo dziękujemy. Ale są też niezwykle lakoniczne zapisy, świadczące głównie o skromności opi- sywanych osób – i to też oczywiście szanujemy, chociaż czujemy w takich przypadkach duży niedosyt. Otrzymane dane były – w miarę możliwości – weryfikowane przez naszą redakcję, a także uzupełniane o wcześniej pu- blikowane istotne informacje. W ten sposób dążymy do uzyskania jak naj- pełniejszego i najbardziej rzetelnego zestawu biogramów. W niektórych przypadkach zabrakło biogramów osób, o których wszy- scy chcielibyśmy przeczytać, jednak pewna liczba – na szczęście nie tak du- ża – osób ze środowiska książki uchyliła się od przekazania nam danych o sobie. Niezmiennie zapraszamy je do współpracy przy następnej edycji „Who is who”. Zapraszamy też do współdziałania młode pokolenie, które aktywnie wkracza do świata książki. Jesteśmy pod wrażeniem nowych inicjatyw – takich jak grupa Świadomych Wydawców czy Kolektyw Księgarń Kame- ralnych. Dodajmy tutaj z wielką radością, że dwie dotychczasowe edycje studiów podyplomowych w ramach Polskiej Akademii Księgarstwa ukoń- czyło już 70 osób, z których jak dotąd tylko kilka jest wymienionych w na- szej publikacji. Możemy z dużą pewnością potwierdzić, że prezentowane w poprzednich edycjach „Rynku książki w Polsce” twierdzenie o zmianie pokoleniowej w naszym środowisku stało się faktem. Widać to najbardziej wśród księgarzy, wśród których pojawiła się najbardziej aktywna grupa nowych zapaleńców. Wprowadzają własne pomysły, korzystają też z do- świadczenia księgarzy z innych krajów. Prowadzone przez nich placówki tętnią życiem i przyciągają nowych klientów. Dzięki nim możemy bardziej optymistycznie spojrzeć na przyszłość naszej branży. W tym miejscu należy zdecydowanie pokreślić, że realizowany w 2017 roku po raz pierwszy mi- nisterialny program „Partnerstwo dla książki” wychodzi naprzeciw takim tendencjom, wspierając je finansowo, co pozwoliło już w pierwszym roku W P r O W a D z E n E i 11 jego istnienia na zorganizowanie dziesiątków spotkań w księgarniach oraz przeprowadzenie niezwykle potrzebnych szkoleń w wielu miastach. Smutnym obowiązkiem wynikającym z charakteru naszej publikacji jest przypomnienie osób, o których już nie piszemy, bo opuściły nas w cią- gu ostatnich miesięcy. Pożegnaliśmy w tym czasie dr. Krzysztofa M. Paz- dro (1941-2016), założyciela i wieloletniego prezesa Oficyny Edukacyjnej Krzysztof Pazdro, autora wielu podręczników i publikacji z zakresu che- mii, Bogdana Rogatkę (1940-2017), krytyka i historyka literatury, dyrektora Wydawnictwa Literackiego w latach 1990-1992, Michała Nowika, właści- ciela Wydawnictwa Nowik w Opolu, Halinę Marię Machocką-Piekałkie- wicz (1924-2017), zasłużoną księgarkę, Krystynę Goldbergową (1930-2017), redaktorkę książek i serii wydawniczych, zwaną „matką polskiego repor- tażu”, w latach 1952–1984 redaktorkę w wydawnictwie Iskry, Annę Gogut (1942-2017), redaktorkę w wydawnictwie Arkady, Elżbietę Habierę (1948- -2017), naszą koleżankę, wieloletnią współpracownicę Biblioteki Analiz, Karola Sytę (1931-2017), artystę grafika i malarza, który pracował w Lu- dowej Spółdzielni Wydawniczej oraz we WSiP jako naczelny grafik, Grze- gorza Paplińskiego (1944-2017), lidera podręczników do szkolnictwa za- wodowego i drukarza cyfrowego, Andrzeja Baturo (1940-2017), fotografa, wydawcę, organizatora imprez fotograficznych, dr Jadwigę Nadzieję, wie- loletniego kierownika redakcji historycznej Wydawnictwa MON, Anie- lę Alinę Hoppe (1933-2017), zasłużoną księgarkę, Jerzego Wysokińskiego (1932-2017), dziennikarza i wydawcę, dyrektora wydawnictwa Alfa, oraz Zofię Bartoszewską (1927-2017), redaktorkę w PIW, żonę Władysława Bar- toszewskiego. Będziemy o nich pamiętać! Na koniec stała prośba. Mamy świadomość, że nie uniknęliśmy błędów i usterek czy pominęliśmy ważne informacje, dlatego czekamy na Pań- stwa uwagi, uzupełnienia, a także sprostowania, jeżeli będą potrzebne, co oczywiście wykorzystamy w kolejnej edycji. Do zobaczenia – do przeczy- tania za rok! Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 12 Wydrukujemy Twój sukces!!! Olsztyñskie Zak³ady Graficzne S.A. Odpowiednie (cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:68)(cid:224)(cid:92) okleinowe dla ka(cid:463)dej ksi(cid:268)(cid:463)ki! (cid:51)(cid:72)(cid:92)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:42)(cid:85)(cid:68)(cid:83)(cid:75)(cid:76)(cid:70)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:77)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:69)(cid:121)(cid:85)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:68)(cid:224)(cid:121)(cid:90)(cid:3) okleinowych najwy(cid:463)(cid:86)(cid:93)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:78)(cid:79)(cid:68)(cid:86)(cid:92)(cid:17) Peyer Graphic jest zaufanym partnerem z nieza- (cid:90)(cid:82)(cid:71)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:90)(cid:76)(cid:86)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:90)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:80)(cid:92)(cid:86)(cid:224)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:17) _SURBALIN, papier barwiony w masie z bogat(cid:268) faktur(cid:268)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:225)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:88)(cid:87)(cid:92)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:78)(cid:79)(cid:72)(cid:77)(cid:78)(cid:76) (cid:66)(cid:37)(cid:76)(cid:68)(cid:225)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:83)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:92)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:225)(cid:68)(cid:71)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:69)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:88)(cid:87)(cid:92) _Kartony na broszury i foldery (cid:66)(cid:51)(cid:225)(cid:121)(cid:87)(cid:81)(cid:68) (cid:66)(cid:38)(cid:36)(cid:37)(cid:53)(cid:36)(cid:3)(cid:16)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:68)(cid:225)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:121)(cid:85)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:92) (cid:66)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:68)(cid:225)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:79)(cid:72)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:72) _Wzorniki, katalogi _Folder druków offsetowych z naszymi (cid:3)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:68)(cid:225)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3) (cid:66)(cid:44)(cid:81)(cid:86)(cid:83)(cid:76)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:86)(cid:176)(cid:81)(cid:71)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:165)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:86)(cid:93)(cid:88)(cid:78)(cid:76)(cid:90)(cid:68)(cid:70)(cid:93)(cid:3) (cid:3)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:68)(cid:225)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:79)(cid:72)(cid:76)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:82)(cid:81)(cid:16)(cid:79)(cid:76)(cid:81)(cid:72) peyer graphic gmbh (cid:95)(cid:3)(cid:48)(cid:82)(cid:79)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:69)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:17)(cid:3)(cid:22)(cid:22)(cid:165)(cid:22)(cid:24)(cid:3)(cid:95)(cid:3)(cid:39)(cid:3)(cid:26)(cid:20)(cid:21)(cid:21)(cid:28)(cid:3)(cid:47)(cid:72)(cid:82)(cid:81)(cid:69)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:3) Jirka Zlámaný(cid:3)(cid:95)(cid:3)(cid:54)(cid:105)(cid:93)(cid:68)(cid:89)(cid:86)(cid:78)(cid:105)(cid:3)(cid:22)(cid:21)(cid:22)(cid:3)(cid:95)(cid:3)(cid:38)(cid:61)(cid:3)(cid:21)(cid:27)(cid:20)(cid:25)(cid:26)(cid:3)(cid:54)(cid:87)(cid:398)íbrnà Skalice (cid:40)(cid:16)(cid:48)(cid:68)(cid:76)(cid:79)(cid:29)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:91)(cid:17)(cid:72)(cid:88)(cid:35)(cid:74)(cid:80)(cid:68)(cid:76)(cid:79)(cid:17)(cid:70)(cid:82)(cid:80)(cid:3)(cid:95)(cid:3)(cid:58)(cid:72)(cid:69)(cid:29)(cid:3)(cid:90)(cid:90)(cid:90)(cid:17)(cid:83)(cid:72)(cid:92)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:85)(cid:68)(cid:83)(cid:75)(cid:76)(cid:70)(cid:17)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:95)(cid:3)(cid:55)(cid:72)(cid:79)(cid:29)(cid:3)(cid:14)(cid:23)(cid:21)(cid:19)(cid:3)(cid:25)(cid:19)(cid:27)(cid:3)(cid:28)(cid:23)(cid:20)(cid:3)(cid:23)(cid:23)(cid:23) Who is who na rynku książki w Polsce a krystyna adamczak (1963, Śrem), ukończyła studia magisterskie na Wy- dziale Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Była jesz- cze studentką V roku filologii polskiej, kiedy w kwiet- niu 1991 roku zarejestrowała działalność gospodarczą. Przez kilka miesięcy sprzedawała książki na ulicznym straganie. Zdobyła wtedy pierwszych wiernych czytel- ników. We wrześniu tamtego roku otworzyła pierwszą księgarnię. Obecnie prowadzi w Poznaniu dwie księ- garnie-galerie Z Bajki o powierzchni 72 i 150 mkw. Jak sama mówi: „Praca jest moją pasją. Nie dzielę czasu na służbowy i prywatny. Wszystko co robię służy te- mu, abym mogła lepiej realizować swoją misję – coraz lepiej wprowadzać dzieci w świat książki. Poznawać najlepszą literaturę i zachęcać do jej poznania doros- łych – moich czytelników i gości literackich spotkań w księgarni”, a teraz także i wnucząt. Jan Janusz akielaszek (1945, Brzeżany, województwo tarnopolskie, dziś Kresy), absolwent Technikum Leśnego w Rogoziń- cu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Od szesnaste- go roku życia współpracownik „Gazety Lubuskiej”, prasy wojskowej, Wojskowej Agencji Fotograficz- nej. W latach 1967-1983 etatowy dziennikarz i foto- reporter gazet wojskowych. W latach 1984-1988 dy- rektor Klubu Dziennikarza we Wrocławiu. W latach 1988-1993 prezes i redaktor naczelny „Presstrust”. W kwietniu 1994 roku założył Oficynę Wydawniczą w Kolorach Tęczy, której jest prezesem i redaktorem naczelnym. Do tej pory opublikował 2 mln egz. ksią- żek. W 1998 roku zainicjował pierwsze Targi Książki Kulinarnej i nadal jest ich organizatorem. Poszczegól- ne edycje targów zarówno krajowych, jak i od trzech lat międzynarodowych, odbywają się we Wrocławiu, W h O i S W h O n a r y n k u k S ą ż k i i W P O l S c E 19 a 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 20 a edycję w 2010 roku zorganizował podczas targów Polagra w Poznaniu. Gościnnie swój dorobek prezen- tował we Frankfurcie, w Dreźnie, w Paryżu, a tak- że w Hongkongu. Jest współautorem 19 kulinarnych Rekordów Guinnessa. W czerwcu 2013 roku został prezesem Klubu Dziennikarzy obsługujących Mię- dzynarodowe Targi Poznańskie. W 2012 roku uka- zała się książka jego autorstwa „Kuchnia borów i la- sów Dolnego Śląska”, która zajęła trzecie miejsce na Międzynarodowych Targach Kulinarnych w Pary- żu, w konkursie Gourmand Awards. Za tę publikację Serbska Akademia Nauk nadała mu tytuł Honorowe- go Profesora. W 2013 roku był nominowany do Na- grody im. prof. Aleksandra Gieysztora, przyznawanej przez Fundację Kronenberga. Obecnie po 20 latach przerwy wraca do myślistwa. W grudniu 2014 roku ukazała się jego książka „Kuchnia myśliwska”, której współautorką jest Barbara Jakimowicz-Klein. Auto- rzy książki otrzymali nagrodę prezesa Międzynaro- dowych Targów Poznańskich. Natomiast w 2016 roku pod jego nazwiskiem ukazała się książka „Braterska pomoc 1968”. Rodzina: żona Bożena, dwoje wnucząt – Julia i Kamil. Zainteresowania: kuchnia polska. Włodzimierz albin (1958, Poznań), ukończył studia prawnicze na UW. Po studiach doktorant i pracownik Instytutu Państwa i Prawa PAN. W końcu lat osiemdziesiątych i na po- czątku dziewięćdziesiątych doradca prawny obsługu- jący powstające podmioty gospodarcze. W 1989 roku razem z dwoma wspólnikami założył Dom Wydawni- czy ABC, specjalizujący się w literaturze prawniczej. W 1999 roku wspólnicy sprzedali wydawnictwo, a no- wy właściciel – Wolters Kluwer – połączył firmę z in- nym swoim nabytkiem, Wydawnictwem Prawniczym Lex. Powstały wówczas Polskie Wydawnictwa Profe- sjonalne, które dziś noszą nazwę Wolters Kluwer. Od początku istnienia tego wydawnictwa jest prezesem zarządu. W ramach struktury Wolters Kluwer zarzą- dza także Wolters Kluwer Rumunia. Od maja 2012 ro- ku prezes Polskiej Izby Książki, w 2016 roku wybrany na to stanowisko na kolejną kadencję. Członek zarzą- du Stowarzyszenia Kreatywna Polska. Rodzina: żona, córka i syn. Zainteresowania: książki, fotografia, jazda na rowerze, podróże. Michał alenowicz (1985, Gdańsk), absolwent Wydziału Inżynierii Lą- dowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Z wy- kształcenia magister inżynier drogownictwa, z powo- łania tłumacz. W latach 2009-2012 łączył działalność w branży budowlanej z wykonywaniem przekładów literackich i technicznych. W 2012 roku założył wy- dawnictwo Wiatr od Morza specjalizujące się w pro- zie obcej i przywiązujące szczególną wagę do jakości przekładu. Tłumacz m.in. Alistaira MacLeoda, Mi- chaela Crummeya, Bernice Rubens i Matthew Kne- ale’a. Zainteresowania: turystyka górska, żeglarstwo, muzyka – członek legendarnych trójmiejskich forma- cji „Mr. Caco” i „Caco Quartet”. Józef ambrozowicz (1945, Kozodrza), właściciel i redaktor naczelny Agen- cji Wydawniczej Jota w Rzeszowie (od 1990 roku). Ab- solwent wydziału dziennikarstwa i nauk politycznych UW oraz Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Edytorstwa UW. W latach 1968-1980 dziennikarz ta- kich pism jak: „Echo Załogi”, „Prometej”, „Konfron- tacje”. Od 1980 do 1990 roku dziennikarz i edytor KAW Oddział w Rzeszowie. Opublikował reportaże w książkach wydawnictw Iskry i KAW, a także w ty- godnikach: „Walka Młodych”, „Prawo i Życie”, „Poli- tyka”. Autor ponad 40 albumów, głównie dotyczących obszaru Polski południowo-wschodniej (m.in. „Perły województwa podkarpackiego”, „Magiczne Podkar- pacie”, „Magia pogranicza”), a także o sztuce „Józef Mehoffer artysta dwóch epok” – nominacja w konkur- sie PTWK „Najpiękniejsza Książka roku” w 2011 roku. Jest również autorem albumów globtroterskich („Na- sze Chicago” i „Ziemia święta”). Zredagował i wydał ponad 100 książek o różnorodnej tematyce. Zaintere- sowania: fotografia, turystyka krajoznawcza, historia a W h O i S W h O n a r y n k u k S ą ż k i i W P O l S c E 21 a 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 22 regionu południowo-wschodniego Polski. Rodzina: żona Jolanta i córka Monika. anna andrejczuk (1954, Białystok), absolwentka SGPiS (dziś SGH). W latach 1980-2001 pracowała jako szef finansów w kilku białostockich firmach, m.in. w Domu Książ- ki Białystok. Od 2002 roku była prezesem zarządu tej firmy. Za jej kadencji nastąpiła pierwsza znacząca na polskim rynku książki konsolidacja – Białostocki Dom Książki nabył większościowy pakiet udziałów w Gdańskim Domu Książki. Od czerwca 2010 roku do czerwca 2014 roku przewodnicząca Rady Nadzorczej Domu Książki w Białymstoku. Prowadzi swoją fir- mę w zakresie doradztwa gospodarczego. Od począt- ku pracy w Domu Książki w Białymstoku aktywnie uczestniczyła w społecznym życiu księgarskim. Z po- czątku w Polskiej Izbie Książki, a następnie w Izbie Księgarstwa Polskiego (2006-2010), gdzie zasiadała w Radzie Izby, prowadziła sprawy Sądu Koleżeńskiego i razem z Andrzejem Kalinowskim założyła oddział podlasko-mazurski Izby. Była także członkiem Zarzą- du Głównego SKP. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi oraz medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Rodzina: dwóch synów – Michał i Tomasz. Zainte- resowania: polityka gospodarcza, książki, muzyka, ogród, turystyka. czesław apiecionek Po studiach na wydziale polonistyki UW pracował w wydawnictwach Wema i Polonia. W latach 1977- -1989 był współpracownikiem podziemnych oficyn wydawniczych. W 1988 roku otworzył w Warsza- wie pierwszą prywatną księgarnię – antykwariat Optimus, a rok później założył oficynę wydawni- czą AiR. W 1991 roku otworzył nowoczesną księ- garnię Odeon (połączył w niej sprzedaż literatury z muzyką, a reklamował jako „najpiękniejszą księ- garnię między Berlinem a Tokio”), wkrotce roz- budowaną w sieć. Należały do niej placówki księ- garskie w Warszawie – przy ul. Hożej oraz przy ul. Wiejskiej – i przez pewien czas również księ- garnia „Pod Globusem” w Krakowie. W 2005 ro- ku sprzedał firmę Odeon AiR, pozostawiając so- bie niewielki antykwariat przy ul. Mokotowskiej w Warszawie. W 2004 roku założył Agencję Lite- racką Puenta, która reprezentuje spadkobierców Ry- szarda Kapuścińskiego, a od 2007 roku również in- nych polskich pisarzy za granicą. Uważany jest za najsłynniejszego polskiego księgarza III RP, często występuje w mediach, gdzie wypowiada się zarów- no w imieniu środowiska księgarskiego, jak i całej branży książkowej. Jest wieloletnim promotorem książki i czytelnictwa w prasie, radiu i telewizji, pro- wadził też kilka cyklicznych programów autorskich w TVP, TV Biznes, Radiu Zet, Trójce. Redagował stałe rubryki o książkach w prasie. Był członkiem rady nadzorczej Domu Książki Warszawa. W mar- cu 2004 roku został wybrany do zarządu Stowarzy- szenia Księgarzy Polskich i pełnił w nim funkcję wiceprezesa. W podwarszawskim Izabelinie, gdzie mieszka, od 1998 do 2014 roku organizował corocz- ny kiermasz nazwany Izabelińskimi Spotkaniami z Książką, na który zapraszał wielu znanych i popu- larnych pisarzy. W trakcie XV jubileuszowych Spo- tkań w 2013 roku wyróżniono go tytułem „Izabeliń- czyka roku”. Był doradcą ministra kultury, a także jurorem Warszawskiej Premiery Literackiej. Wielo- krotnie nagradzany za swoją działalność, m.in. pre- stiżową Nagrodą Kisiela. W 2011 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz srebrnym medalem Gloria Artis. Pasje książ- kowe łączy z pasją do futbolu i podroży włoskich. Żona Zuzanna jest tłumaczem literatury francu- skiej. Córka Karolina ukończyła Wydział Dzienni- karstwa na UW oraz studia podyplomowe z edytor- stwa na UKSW, a syn Michał Turystykę i Rekreację na AWF. a W h O i S W h O n a r y n k u k S ą ż k i i W P O l S c E 23 Janusz arsłanowow (1964, Wrocław), absolwent Wydziału Filozoficzno- -Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę zaczynał jako nauczyciel wychowawca w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Następnie przez dziesięć lat pracował w strukturach sieci Empik – był m.in. dyrektorem Megastoru we Wrocławiu, a w la- tach 2002-2004 dyrektorem działu książki w warszaw- skiej centrali. Od 2005 do 2007 roku był prezesem Wydawnictwa Dolnośląskiego, a po przekształceniach w Grupie Publicat został dyrektorem oddziału w Ka- towicach (Książnica) i Wrocławiu (Wydawnictwo Dolnośląskie). W kwietniu 2010 roku założył własne wydawnictwo Bukowy Las. W 2013 roku po zakupie wydawnictwa Świat Książki od spółki Weltbild przez krótki czas był jego prezesem. Członek rady nadzor- czej Wydawnictwa Bellona, a także dyrektor zarzą- dzający spółki Dressler, obejmującej sieć Księgarnie Świat Książki. Po połączeniu w listopadzie 2017 roku spółki Dressler z czterema innymi spółkami członek zarządu przejmującej je spółki Dressler Dublin. a 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 24 B izabela Babul (1970, Starachowice), absolwentka Wydziału Na- uk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Podyplo- mowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgar- stwa UW. Z wydawnictwem Difin związana jest od 2002 roku, obecnie na stanowisku dyrektora general- nego i członka zarządu wydawnictwa. Rodzina: mąż, synowie – Łukasz i Igor. Zainteresowania: polityka, nurkowanie, podróże. Dorota Bachman Posiada tytuł doktora ekonomii w zakresie nauki o za- rządzaniu (SGH w Warszawie), studia podyplomowe z zakresu negocjacji i mediacji (Szkoła Wyższa Psy- chologii Społecznej w Warszawie). Pełni funkcję do- radcy zarządów spółek i konsultanta projektów z za- kresu e-commerce. Jest wykładowcą wielu uczelni wyższych, wyspecjalizowanym w przedmiotach zwią- zanych z marketingiem i zarządzaniem. Od sierpnia 2014 roku jest prezesem zarządu spółki Ravelo, od- powiedzialnej za całościowy i strategiczny rozwój e-commerce w ramach Grupy PWN. W ramach spół- ki Ravelo odpowiada za kompleksowy rozwój sklepów internetowych: ravelo. pl, lideria.pl, ksiegarnia.pwn.pl, ibuk.pl oraz wyspecjalizowanej księgarni medycznej wydawnictwopzwl. pl. W latach 2011-2014 – w ran- dze członka zarządu – odpowiadała za komplekso- wą strategię marketingową i rozwój serwisów empik. com, smyk.com, empikfoto.pl i empiktravel.pl. Ko- ordynowała procesy związane z rozwojem platform e-commerce, projekty sprzedażowe oraz powiązane z bazami transakcyjnymi. Odpowiadała też za nawią- zywanie współpracy i budowanie relacji z partnerami strategicznymi, a także za nadzorowanie akcji wspie- rających sprzedaż. Uczestniczyła w tworzeniu spójnej W h O i S W h O n a r y n k u k S ą ż k i i W P O l S c E 25 B 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 26 strategii komunikacji w obrębie Grupy. Pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Gandalf. Wcześniej pracowała w Agora S.A. na stanowisku dyrektora ds. transakcji i e-commerce, gdzie była odpowiedzialna za obszary e-commerce, obszar reklamy kontekstowej i efektywnościowej. Zatrudniona była także na stano- wisku szefa serwisów rekrutacyjnych oraz edukacyj- nych Agory. Nadzorowała całościowy rozwój serwisu GazetaPraca.pl zarówno w części ogłoszeniowej, jak i redakcyjnej. Zarządzała rozwojem serwisu Gazeta- Edukacja.pl w ramach portalu Gazeta.pl oraz powią- zanej z nim platformy e-learningowej. Monika Badowska (1976, Ostróda), wykształcenie wyższe. Nauczycielka, menedżerka targów, promotorka czytelnictwa i dzia- łań kulturotwórczych. Autorka istniejącego od 10 lat bloga Prowincjonalnanauczycielka.pl, z którego dowie- dzieć się można o czytaniu, książkach, pisaniu, o tym, co warto i z kim poczytać oraz o zwierzakach, bez któ- rych dom staje się nudny. Pasję do czytania połączyła z życiem zawodowym i stoi na czele zespołu rozmiło- wanych w literaturze, zajmujących się promowaniem działań proczytelniczych, pracowników Miejskiej Bi- blioteki Publicznej w Katowicach. Ceni audiobooki, bo dzięki nim udaje się jej poznawać kolejne literackie dzieła w czasie różnorodnych aktywności sportowych. Weganka ceniąca życie w każdym z jego przejawów. Piotr Bagiński (1959, Warszawa), absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Od 1992 roku działa na rynku wydawniczo-księgarskim. Był właścicielem lub współwłaścicielem księgarni, hurtowni i wydaw- nictwa. Wprowadzał na rynek książki z logo National Geographic, przez dziesięć lat był dyrektorem handlo- wym w Wydawnictwie W.A.B. Jest współwłaścicielem marki i księgarń Moda na Czytanie w Warszawie. Peł- ni też rolę dyrektora handlowego w Wydawnictwie Czarne. Jest mediatorem i certyfikowanym coachem ICC. Rodzina: dwóch dorosłych synów. Zaintereso- wania: rozwój wolnej przedsiębiorczości, mediacje, turystyka aktywna, podróże. Tadeusz Bak Studiował na Wydziale Inżynierii Produkcji Poli- techniki Warszawskiej, w Szkole Głównej Handlo- wej oraz w USA na George Washington University, gdzie uzyskał dyplom MBA. Kontakt z branżą wy- dawniczą rozpoczął w połowie lat dziewięćdziesią- tych. Zaangażowany w powstanie i rozwój wielu firm z branży wydawniczej, poligraficznej, reklamowej i mediów elektronicznych. Obecnie jest współwłaści- cielem wydawnictwa Difin. Wraz z niemieckim part- nerem Rudolf Mueller Medienholding wydawnictwo Difin utworzyło Polskie Centrum Budownictwa i wy- daje specjalistyczne pisma oraz prowadzi portale dla branży budowlanej. Poza tym jest współwłaścicielem firmy produkcji mediów Edit oraz wchodzi w skład zarządów spółek Difin, Polskie Centrum Budownic- twa, Edit oraz Iartis. Tomasz Balon-Mroczka (1971, Kraków), politolog, absolwent UJ. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku dziennikarz związany głównie z mediami katolickimi. W styczniu 2000 ro- ku wraz z Haliną Marchut (← patrz) założył Dom Wydawniczy Rafael. Odpowiedzialny za część mery- toryczną i programową wydawnictwa. Współwłaści- ciel księgarni internetowej Gloria24.pl oraz Drukarni Rafael. Wydawca katalogów wysyłkowych „Prodoks” i „Delectio”. Autor lub współautor kilkunastu publika- cji książkowych. Kawaler orderu „Niezłomnym w Sło- wie” za działalność w latach osiemdziesiątych na rzecz wolności słowa w ramach Federacji Młodzieży Wal- czącej. Żona: Magdalena, dzieci: Michał i Zofia. Za- interesowania: historia, piłka nożna. B W h O i S W h O n a r y n k u k S ą ż k i i W P O l S c E 27 B 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 28 lidia Banach Absolwentka Wydziału Zarządzania na UW. Karierę zawodową zaczynała w pionach księgowych spółek Inter Commerce (1994-1995) i Hitex (1996-1997). Od 1998 roku związana była z firmą Wincanton Polska, w której pracowała jako główny księgowy i kontroler finansowy. W latach 2003-2005 w Wincanton Mar- queset France S.A. pełniła funkcję dyrektora finan- sowo-administracyjnego. Lata 2005-2008 to praca na stanowisku dyrektora ds. kontroli finansowej Wydaw- nictwa Naukowego PWN i członka zarządu spółki Mikom. Następnie od 2008 do 2013 roku zajmowała stanowisko dyrektora finansowego i członka zarządu w Merlin.pl. Od lipca 2013 roku jest dyrektorem fi- nansowym Grupy PWN oraz pełni funkcję członka zarządu w spółkach: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo Szkolne PWN, Wydawnictwo Lekar- skie PZWL oraz Dom Wydawniczy PWN. Janusz Banasiewicz Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki War- szawskiej. Pierwszą pracę podjął w przedsiębiorstwie reklamowym handlu zagranicznego Agpol, potem był szefem reklamy w firmie Plastomer, które produkowało pipety laboratoryjne. W 1987 roku założył introligator- nię we własnym domu na Woli, a wkrótce kupił pierw- szą maszynę drukarską. W 1989 roku powstała firma Perfekt, która dzisiaj należy do największych drukarni w kraju. W 2000 roku Perfekt przekształcił się w spół- kę akcyjną, a całość kapitału objęła rodzina Banasie- wiczów. Jest zapalonym narciarzem. Sabina Baranowska (1971, Zielona Góra), absolwentka kulturoznaw- stwa na UAM w Poznaniu. Od 1996 roku związana z branżą księgarską jako założycielka i współwłaś- cicielka wraz z mężem Edwardem Baranowskim (← patrz) firmy Troy-Dystrybucja. Od grudnia 2011 roku prezes zarządu wydawnictwa Dragon. Zainteresowania: literatura, muzyka, kino euro- pejskie, podróże. Edward Baranowski (1971), na zaproszenie organizacji polonijnej przyje- chał z Kazachstanu i otrzymał w Polsce sześcioletnie stypendium na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Po ukończeniu studiów pozostał w Pol- sce. Działalność księgarską rozpoczął w 1997 roku, zakładając ze wspólnikami firmę Centaur zajmują- cą się sprzedażą taniej książki. Przez wiele lat prowa- dził firmę dystrybucyjną Troy z siedzibą w Katowi- cach. Aktualnie siedziba spółki i magazyn znajdują się w Ożarowie Mazowieckim. Obecnie jest prezesem Troy-Dystrybucja i właścicielem wydawnictwa Dra- gon zajmującego się publikacją albumów tematycz- nych, poradników i literaturą dla dzieci. Żonaty, troje dzieci. Żona – Sabina Baranowska (← patrz), prezes zarządu wydawnictwa Dragon. Zainteresowania: pił- ka nożna (członek KS Milan) oraz psychologia, kino i literatura. Marcin Barański (1983, Poznań), wykształcenie wyższe prawnicze (UAM Wydział Prawa i Administracji), aplikacja rad- cowska (OIRP Poznań) zakończona egzaminem za- wodowym i uzyskaniem tytułu zawodowego radcy prawnego. W latach 2006-2015 pracownik Kancelarii Radcy Prawnego Przemysław Barański. Od 2015 ro- ku partner w Barański Radcowie Prawni Spółka part- nerska. Główny przedmiot działalności zawodowej to doradztwo na rzecz twórców, wydawców i innych przedstawicieli świata kultury i sztuki. Od 2011 roku wykładowca prawa autorskiego w Akademii Muzycz- nej w Poznaniu. Od 2015 roku wykładowca ochro- ny własności intelektualnej na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Zainteresowania: muzyka, lite- ratura, kulinaria, podróże. B W h O i S W h O n a r y n k u k S ą ż k i i W P O l S c E 29 B 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 30 katarzyna Barczyńska Absolwentka wydziału neofilologii angielskiej na UW i Edinburgh Business School. W początkach pracy zawodowej związana z wydawnictwem Egmont oraz z agencją reklamową J. Walter-Thompson. W latach 1995-2002 kierowała polskim biurem Oxford Univer- sity Press. Od 2002 do 2016 roku związana była z fir- mą Pearson, początkowo kierując działaniami firmy w Polsce, a następnie w Europie Centralnej. W ostat- nich trzech latach zatrudniona była na stanowisku Prezydenta Pearson ELT EMEA (Europa, Afryka i Bli- ski Wschód) oraz prezesa zarządu Pearson CEE (Euro- pa Centralna i Wschodnia). Obecnie, w ramach grupy wydawniczo edukacyjnej WSiP, kieruje pionem Ryn- ku Otwartego. Zainteresowania: literatura brytyjska i amerykańska, interferencje kulturowe w kontekście biznesowym, mentoring, podróże. liliana Bardijewska (1955, Warszawa), studia wyższe na wydziale Filologii Słowiańskiej UW. Autorka słuchowisk, sztuk i książek dla dzieci, krytyk literacki i teatralny, tłumacz, wydaw- ca. Do 1988 roku pracowała jako konsultant w redakcji przekładowej PIW. W latach 1995-2000 współredago- wała pismo „Teatr Lalek” i jako krytyk teatralny współ- pracowała z „Gazetą Wyborczą”. W latach 2000-2016 pracowała w Agencji Edytorskiej „Ezop”, wydającej lite- raturę dla dzieci i młodzieży (do 2006 roku jako redak- tor naczelny). Ma w swoim dorobku ponad 100 recenzji teatralnych i literackich, 20 słuchowisk, 16 sztuk teatral- nych i telewizyjnych oraz 20 książek dla dzieci i młodzie- ży. Opracowywała hasła z zakresu teatru bułgarskiego do „Wielkiej Encyklopedii Powszechnej” PWN. Zreda- gowała tom sztuk laureatów młodzieżowego konkursu dramaturgicznego Międzynarodowego Stowarzysze- nia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ „Szuka- my Polskiego Szekspira” (1999). Debiutowała powieścią dla dzieci „Ratatuj” (1984). Książki „Zielony wędrowiec” (2001) oraz „Dom ośmiu tajemnic” (2006) zostały uho- norowane przez Polską Sekcję IBBY tytułami „Książ- ka roku”. „Dom ośmiu tajemnic” został ponadto wpi- sany przez IBBY na Międzynarodową Listę Honorową 2008 oraz przez Internationale Jugendbibliothek w Mo- nachium na Listę Białych Kruków 2007. Na Liście Bia- łych Kruków znalazła się także „Bajka o kapciuszku” (2009). Książki „Zielony wędrowiec” (2001) oraz „Brac- two Srebrnej Łyżeczki” (2004) otrzymały honorową na- grodę Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych oraz Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Bajka „Księż- niczka Koronka i książę Hafcik” (2013) została wyróż- niona, zaś powieść „Kot Karima i obrazki” (2017) – na- grodzona w Konkursie im. Haliny Skrobiszewskiej przez Muzeum Książki Dziecięcej. A książka „O czym szu- mią muszle” otrzymała wyróżnienie w konkursie IBBY „Książka roku 2014”. Z języka bułgarskiego przetłuma- czyła sześć powieści i zbiorów opowiadań oraz ponad 20 sztuk teatralnych i słuchowisk, a z angielskiego 10 ksią- żek dla dzieci. Wielokrotnie była laureatką konkursu dramaturgicznego, organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, a jej sztuki były wystawia- ne przez teatry lalek w Poznaniu, Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Olsztynie, Białymstoku i Bielsku-Białej. Jej utwo- ry tłumaczone były na angielski, bułgarski, chorwacki, fiński i niemiecki. Jest członkiem ZLP, ZAiKS, ASSITEJ oraz IBBY (w latach 2004-2007 członek zarządu). Za twórczość w dziedzinie teatru lalek została odznaczona Srebrnym Medalem Gloria Artis (2010). Za dokonania w obszarze książki dla dzieci otrzymała „Pegazika” – na- grodę Poznańskich Targów Książki dla Dzieci i Młodzie- ży (2011) oraz Medal Polskiej Sekcji IBBY (2012). Zainte- resowania: książka, teatr, podróże. Monika Bartys (1979, Bielsk Podlaski), wykształcenie wyższe. W la- tach 2005-2007 nauczyciel języka polskiego. Od 2007 roku w SIW Znak, od 2015 roku na stanowi- sku dyrektora wydawniczego. Rodzina: mąż, dwoje dzieci. Zainteresowania: literatura polska, europej- skie miasta, joga. B W h O i S W h O n a r y n k u k S ą ż k i i W P O l S c E 31 B 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 32 Barbara Basiewicz-Borowska Współwłaścicielka (z Martą Szelichowską-Kiziniewicz ← patrz) wydawnictwa Axis Mundi. Bożena Bednarek-Michalska Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z zarzą- dzania instytucjami publicznymi, a także zakresu zastosowania komputerów na UMK w Toruniu, od 2004 roku jest kustoszem dyplomowanym. W la- tach 2010-2016 pracowała jako ekspert, doradzając w MNiSW w zakresie nowoczesnych technologii in- formacyjnych i modeli naukowych open access. Była przez jedną kadencję członkiem zespołu ds. digitali- zacji przy MKiDN oraz zespołu interdyscyplinarne- go do spraw działalności upowszechniających naukę przy MNiSW i zespołu ds. otwartego dostępu do na- uki. Interesuje się głównie tendencjami rozwojowymi w bibliotekach akademickich, szczególnie nowocze- sną komunikacją naukową, bibliotekami cyfrowy- mi, technologiami informacyjnymi, otwartą nauką i nowymi modelami publikowania naukowego oraz prawem autorskim. Jako wicedyrektorka Bibliote- ki Uniwersyteckiej w Toruniu odpowiada za infor- mację i innowacje wprowadzane na swojej uczelni oraz współpracę międzynarodową. Pozyskuje tak- że granty na rozwój zasobów cyfrowych i badań na- ukowych prowadzonych przez bibliotekarzy wspólnie z naukowcami. Działa w polskich i zagranicznych or- ganizacjach pozarządowych promujących otwartość w nauce (EBIB, KOED, EIFL) i podnoszenie kwalifi- kacji bibliotekarzy (Stowarzyszenie EBIB, SBP). Brała udział w wielu programach międzynarodowych i re- alizowała projekty finansowane ze środków krajo- wych i Unii Europejskiej. Od 1998 roku jest redaktor- ką naczelną Biuletynu EBIB – czasopisma fachowego open access dla specjalistów informacji i biblioteka- rzy, a także redaktorką i wiceprzewodniczącą elek- tronicznego serwisu EBIB dla bibliotekarzy. Wspól- nie ze SBP zakładała w roku 2008 Koalicję Otwartej Edukacji i teraz redaguje dla niej portal „Uwolnij Na- ukę”. Wykładała na UMK informację naukową na studiach podyplomowych, a także edytorstwo elek- troniczne na polonistyce, szkoliła pracowników na- ukowych UMK w zakresie wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych do kształcenia studentów. Jest autorką ponad stu publikacji fachowych związanych z rozwojem bibliotek akademickich i cyfrowych, pu- blikowania naukowego, modeli open access. Wiele z nich jest dostępnych na wolnych licencjach w in- ternecie zarówno w repozytoriach polskich, jak i za- granicznych. Prowadzi kursy otwarte (open access) z zakresu prawa autorskiego i otwartej nauki. Zain- teresowania: informacja naukowa, biblioteki cyfrowe, otwarte zasoby edukacyjne, wolna kultura, otwarta nauka (open access), surowe dane badawcze, prawo autorskie, nowe technologie w bibliotekach, czasopi- sma elektroniczne, usługi sieciowe dla bibliotek. helena Bednarska Dyplom z etnografii zdobyła na Wydziale Historycz- nym UAM w Poznaniu. Ukończyła podyplomowe studium Marketing w Kulturze na Akademii Ekono- micznej we Wrocławiu oraz podyplomowe studium Menedżer Kultury na SGH w Warszawie. W latach 1991-1998 była dyrektorem Wydziału Kultury i Sztu- ki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, od 1998 roku jest dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. W latach 2004-2008 członek Krajowej Rady Bibliotecznej, jest też członkiem Rady Programowej Biblioteki Raczyń- skich w Poznaniu oraz Rady Naukowej Biblioteki Po- znańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a także wiceprzewodniczącą Zarządu Okręgu SBP w Pozna- niu. W kadencjach 2009-2013 i 2013-2017 wiceprze- wodnicząca Zarządu Głównego SBP. Od 1992 roku przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego wydaw- nictwa „Kronika Wielkopolski” (profilowane wy- dawnictwo zajmujące się popularyzacją regionu i li- teratury). B W h O i S W h O n a r y n k u k S ą ż k i i W P O l S c E 33 B 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 34 Piotr Bednarski (1959, Zamość), studia wyższe na Akademii Ekono- micznej w Krakowie (absolutorium). Pracował jako specjalista ds. zatrudnienia i płac w fabryce traktorów w Ursusie. W 1992 roku wraz z Rafałem Dylakiem (← patrz) założył wydawnictwo kartograficzne De- mart. W firmie pełni funkcję prezesa. Jacek Bełdowski (1963), studia wyższe w Instytucie Poligrafii Politechni- ki Warszawskiej, podyplomowe studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Przez kilka lat pracował w drukarniach, a później w Polskiej Agen- cji Wydawniczej. W latach 1991-1992 prowadził włas- ną firmę wydawniczą. Przez ponad 25 lat (do grudnia 2017 roku) związany był z Egmont Polska, od 1998 do 2015 roku działał w strukturach międzynarodowych spółki jako Senior Vice President and General Manager Egmont CEE i członek zespołu menedżerskiego Egmont International. W czerwcu 2015 roku objął funkcję dy- rektora zarządzającego Egmont Creative Solutions, jed- nego z dwóch kluczowych pionów międzynarodowych, odpowiedzialnego za kreację wszystkich globalnych ty- tułów czasopism i książek dziecięcych w Egmoncie z od- działami w Warszawie, Londynie, Kopenhadze i Berli- nie. Orędownik nowych technologii w biznesie. Dobrze czuje się w wielokulturowych zespołach, ponad wszyst- ko ceni współpracę. Zapalony biegacz i podróżnik. Marcin Beme Założyciel i prezes Audioteki, międzynarodowej mobil- nej platformy audiobookowej, której wizją jest przywró- cenie książek do życia milionom słuchaczy na całym świecie i uczynienie, aby audiobooki stały się ważną częścią dnia konsumenta. Jest przedsiębiorcą, energicz- nym i inspirującym mówcą, uznanym przez wiele orga- nizacji w Polsce i za granicą. Zdobywca tytułu Przed- siębiorca roku EY 2014 w kategorii „Nowe Technologie – Innowacyjność”, uhonorowany także tytułem „Czło- wiek Polskiego Internetu” w 2011 i 2012 roku, figuru- je również na liście „Liderów Nowej Europy” – New Europe 100 Challengers (lista osób z największym po- tencjałem wpływu na przyszłość Europy, wybranych przez „Res Publica”, Google i „Financial Times”), ma też wiele innych nagród i wyróżnień. W 2013 roku zo- stał odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za unikal- ny wkład w rozwój polskiej kultury, przedsiębiorczości i technologii, a w 2015 roku otrzymał „Odznakę Ho- norową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpo- spolitej Polskiej”. Był jednym z trzech nominowanych do Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii „Wizja i Innowacje”. Zbudował firmę sprze- dającą książki audio w 23 krajach w dziewięciu róż- nych językach. Audiotece, jako startupowi pochodzą- cemu z Polski, udało się zostać partnerem światowych marek (m.in. Samsung, HTC, T-Mobile, Orange czy Ford) i znacząco przyczynić się do rozwoju całej nowej kategorii w produkcji kultury i mobilnych segmentów dystrybucji treści. Ewa Berus (1957, Warszawa), absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, specjalność telekomuni- kacja. W latach 1982-1986 pracowała przy montażu i uruchomieniu central telefonicznych. Od 1986 roku związała się z Wydawnictwami Komunikacji i Łączno- ści, początkowo jako redaktor merytoryczny w redak- cji elektroniki, potem jako jej kierownik. Po prywa- tyzacji firmy w 1994 roku i przekształceniu w spółkę pełniła funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora han- dlowego, a obecnie prezesa i dyrektora. Uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz medalami: Zasłużo- ny dla Kultury Polskiej, Zasłużony dla Warszawy oraz Zasłużony dla Drogownictwa. Rodzina: mąż i córka. Zainteresowania: literatura i podróże. Małgorzata J. Berwid Autorka krótkich opowiadań i animatorka kultu- ry. Współautorka scenariuszy programów telewizyj- nych „Ciuchcia”, „Budzik” oraz pomysłodawczyni B W h O i S W h O n a r y n k u k S ą ż k i i W P O l S c E 35 B 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 36 autorskiego, w nowatorski sposób promującego książ- ki i czytelnictwo, programu TV „Moliki Książkowe” – (emisje w TVP ABC). Pisze piosenki (wydała dwie pły- ty). Dużo czyta, pisze recenzje i rekomendacje książek, a także przeprowadza wywiady z autorami – jest stałą współpracowniczką „Magazynu Literackiego KSIĄŻ- KI”. Jej autorskim projektem są warsztaty na Festiwalu Rockowym Woodstock w Kostrzynie nad Odrą, gdzie przez cztery dni, dwa razy dziennie, prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W trakcie warszta- tów w nowatorski sposób zachęca do czytania książek. W radiu RDC – Radiu Dla Ciebie prowadzi autorską ro- dzinną audycję „Ciotka Książkula zaprasza”. Świeżym pomysłem w audycji jest zapraszanie młodych recen- zentów w wieku od 7-16 lat, którzy na antenie dzielą się ze słuchaczami swoją pasją do książek. Znana jest tak- że jako Mama Chrzestna Kulfona i żaby Moniki oraz pomysłodawczyni i realizatorka filmowych wypraw Budzika i scenariuszy scenek Pana Melonika. Uhono- rowana przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom statuetką Fundacji za ogromny wkład w rozwój kam- panii społecznej propagującej czytanie, a także nagro- dą PTWK Pegazik, nominowana do nagrody IBBY za Upowszechnianie Czytelnictwa. Kilkanaście lat temu otrzymała od dzieci Order Uśmiechu. Joanna Białobrzeska (1964), nauczyciel, pedagog, autorka podręczników do kształcenia zintegrowanego. Absolwentka Studium Nauczania Początkowego oraz Wydziału Pedagogiki UW (nauczanie wczesnoszkolne). Od 1991 roku wraz z mężem Piotrem Białobrzeskim (← patrz), prowadzi wydawnictwo Didasko. W 1996 roku założyli wspól- nie szkołę podstawową, a w 2003 – przedszkole. Te trzy podmioty tworzą łącznie firmę Didasko. Jest au- torką programów nauczania i książek edukacyjnych oraz podręczników dla dzieci wieku 3-10 lat (seria „Li- terowe Zabawianki” dla 5-latków) oraz zintegrowa- nego (z książek dla 6-latków serii „Od A do Z” uczyło się ponad milion dzieci), pakietów edukacyjnych „Od A do Z. Edukacja z pasją” dla klas I-III, pakietu eduka- cyjnego „Poznaję świat bo mam 6 lat”, a także porad- ników dla nauczycieli, m.in. „Jak uczyć, żeby nauczyć. Zostań nawiedzoną nauczycielką!” i „Nauczycielska księga życia”. Łącznie napisała ponad 100 książek. Au- torka wielu artykułów w czasopismach i na stronach internetowych dla rodziców i nauczycieli, uczestniczy jako ekspert w polskich i międzynarodowych kon- kursach dla dzieci. Organizuje festiwale tematyczne i akcje charytatywne oraz konferencje (m.in. „Miejmy odwagę uczyć i wychowywać”) i warsztaty dla nauczy- cieli w całym kraju, a także za granicą. Autorka sce- nariusza i prowadząca program edukacyjny dla dzie- ci emitowany w TVP „Kuchcikowo – gotowanie na ekranie”. Współtwórczyni audycji radiowej „Wycho- wywać, ale jak?” w Radiu Warszawa. Mama czwórki dzieci, babcia dwójki maluchów. Nagrody: Nagroda Prezydenta RP Nauczyciel roku (2000), Nagroda Pa- rasol Szczęścia przyznana przez miesięcznik „Twoje Dziecko” (2004), Nagroda im. Filipa Kallimacha przy- znana przez „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” za wybit- ne osiągnięcia w sferze edukacji (2009). Piotr Białobrzeski Studia wyższe z zakresu mechaniki precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej. W 1991 roku wraz z żoną Joanną Białobrzeską (← patrz) założył wydawnictwo Didasko. Z biegiem lat firma rozszerzyła swoją działal- ność również o przedszkole oraz szkołę podstawową. Jako grafik komputerowy zajmuje się w wydawnictwie składem i łamaniem książek, w znacznej mierze pisa- nych przez jego żonę. Rodzina: żona Joanna, czworo dzieci, dwoje wnucząt. anna Bielecka (1963, Kraków), absolwentka UJ (kierunek historia). Od 1995 roku związana jest z branżą papierniczą. Pra- cowała u dystrybutorów: Antalis i Papyrus. Od 13 lat pracuje w firmie Igepa, poprzednio na stanowisku B W h O i S W h O n a r y n k u k S ą ż k i i W P O l S c E 37 B 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 38 dyrektora sprzedaży działu Poligrafia, a od 2016 ro- ku tworzy dział papierów publikacyjnych. Zaintere- sowania: literatura, muzyka. Wojciech Bierwiczonek (1977, Zielona Góra), absolwent Akademii Ekono- micznej w Poznaniu (finanse i bankowość), stypen- dysta HHL Leipzig Graduate School of Management. Karierę zawodową rozpoczął w firmie Arthur Ander- sen (2000-2002) w dziale audytu i doradztwa bizneso- wego. Potem związał się z Wydawnictwem C.H.Beck, początkowo jako kontroler finansowy, potem dyrek- tor finansowy i prokurent, a od marca 2013 roku dy- rektor zarządzający. Zainteresowania: podróże, gry strategiczne, historia najnowsza. adam Blaska (1975), studia na Wydziale Zarządzania Wyższej Szko- ły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Z wydawnictwem Helion związany jest od 2000 roku. Współtwórca działu handlowego Grupy Helion, a od 2004 roku dyrektor handlowy Helionu, odpowiedzialny za strategię dystrybucji wszystkich marek wydawniczych. Od kilku lat zarządza rów- nież nowymi obszarami rynkowymi: Helion Eduka- cja wraz z wchodzącym w jej skład elektronicznym Dziennikiem Lekcyjnym, Helion B2B oraz interne- tową biblioteką NASBI OSBI. Rodzina: żona Joanna, syn Adaś. Z zamiłowania podróżnik, fotograf i pasjo- nat kuchni świata. Kolekcjoner mocnych wrażeń, któ- rych dostarczają mu wspinaczka, snowboard, wake- board oraz żeglarstwo. Ewa Bluszcz Magister germanistyki oraz marketingu i zarządza- nia. Od 1988 roku pracowała jako redaktor w Dziale Filologii Obcych Wydawnictwa Naukowego PWN, w latach 1997-2006 była redaktorem naczelnym i pre- zesem zarządu Wydawnictwa Szkolnego PWN, a po- tem w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych odpowiadała za języki obce. Była członkiem Rady PIK. W latach 2007-2009 prezes zarządu wydawnictwa BC Edukacja, spółki zależnej wydawnictwa Cornelsen z Berlina, zaś w latach 2010-2013 jej redaktor naczel- ny. Obecnie jest dyrektorem i redaktorem naczelnym Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Mąż: Grze- gorz Bluszcz (← patrz). Grzegorz Bluszcz Z wykształcenia germanista i niderlandysta. Praco- wał jako lektor języka niemieckiego i niderlandzkiego, tłumacz literatury fachowej o tematyce ekonomicznej i redaktor podręczników szkolnych. Obecnie prezes zarządu firmy BC Edukacja (specjalizującej się w in- nowacyjnych podręcznikach do nauki języków obcych i poradnikach biznesowych), prowadzącej wydawnic- two BC.edu oraz wydawnictwo Akcent. Żona: Ewa Bluszcz (← patrz). Edyta Błażejewska (1964, Kłodzko), absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu – lekarz medycyny. Od 1994 roku pra- cuje w wydawnictwie Elsevier Urban Partner. Od 2015 roku, w następstwie przejęcia wydawnictw książ- kowych Elsevier Urban Partner przez Edra Urban Partner, pełni funkcję dyrektora wydawniczego w tym wydawnictwie. renata Bogiel-Mikołajczyk Z wykształcenia technik transportu. Od 2015 roku w grupie Edipresse Polska (Edipresse Książki), obec- nie na stanowisku Dyrektor Promocji Działu Książki. Z branżą wydawniczą zetknęła się w 2004 roku jako współwłaściciel agencji reklamowej i PR. Następnie zawodowo związała się z wydawnictwem Harlequ- in Enterprises, gdzie przez cztery lata zdobywała do- świadczenie w dziale promocji i marketingu. W latach 2010-2015 koordynator ds. promocji książek, począt- kowo w G+J Polska, a następnie po przejęciu – w Bur- da International PL. Zainteresowania: wędkarstwo, książki, ogród i Mazury. B W h O i S W h O n a r y n k u k S ą ż k i i W P O l S c E 39 B 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 40 Stanisław Bogulak (1968, Szczecin), właściciel księgarni chrześcijańskiej Bogulandia. Zainteresowania: teologia, biblistyka, kultura biblijna. Grzegorz aleksander Boguta (1952, Warszawa), wydawca, nauczyciel akademic- ki, działacz opozycji w PRL. Ukończył studia na Wydziale Chemii UW. W 1983 roku w PAN uzy- skał stopień doktora nauk przyrodniczych (jest doktorem biofizyki). W latach 1976-1977 praco- wał jako asystent w Instytucie Biochemii i Bio- fizyki PAN, później podjął pracę w Instytu- cie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN oraz w Instytucie Chemii Fizycznej PAN (1977- -1978), lecz był zwalniany z pracy z powodów po- litycznych. Odbył studia doktoranckie w Instytu- cie Badań Jądrowych (1978-1983) – z przerwami na internowanie. W latach 1983-1985 był stypen- dystą Społecznego Komitetu Nauki, a od 1985 ro- ku pracował na UW (Wydział Fizyki). We wrześniu 1976 roku podjął współpracę z Komitetem Obro- ny Robotników. Jesienią 1977 roku zaangażował się w powstanie Niezależnej Oficyny Wydawniczej (No- wa), która wyrosła na podziemny „koncern” wydaw- niczy. W latach osiemdziesiątych współorganizował (wraz z prof. Andrzejem Paczkowskim) Archiwum Solidarności, które opracowywało i publikowało ma- teriały NSZZ Solidarność. Po 1989 roku Nowa zare- jestrowała oficjalną działalność jako spółka z o.o., a Grzegorz Boguta w 1993 roku został prezesem jej zarządu i funkcję tę pełni do dzisiaj. Po wprowadze- niu stanu wojennego został internowany do 7 grud- nia 1982 roku w Darłówku. Po zwolnieniu kontynu- ował działalność opozycyjną, za co był wielokrotnie aresztowany i zwalniany z pracy. W 1989 roku brał udział w obradach Okrągłego Stołu w zespole ds. środków masowego przekazu. Następnie przez pra- wie rok pełnił funkcję doradcy minister kultury Iza- belli Cywińskiej. W 1990 roku wygrał konkurs na dyrektora PWN i był nim do 2000 roku. Doprowa- dził do prywatyzacji wydawnictwa, którego udzia- łowcem stał się m.in. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. W latach 1990-1997 kierował Polską Izbą Książki, której był współzałożycielem. W 1991 roku był jednym z założycieli Stowarzyszenia Archiwum Solidarności. W latach 2000-2003 pełnił kierownicze funkcje w firmie doradczej Metapress. Od 2003 do końca 2005 roku był prezesem zarządu Fundacji Kul- tury. W 2004 roku zarejestrował własną działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo Wydawnicze GAB. W ramach doradztwa współpracował m.in. z: FK Olesiejuk, Wydawnictwem Jarmołkiewicz, Gru- pą Publicat, LektorKlett, Nakomem, Wolters Klu- wer Polska, Mozaiką i Polską Agencją Prasową. Był również doradcą drukarni Druk Intro z Inowrocła- wia. Doradzał też firmom zagranicznym, takim jak: Taschen, Parragon, Frechmann (Koenemann), Wol- ters Kluwer. W latach 2012-2015 współpracował jako doradca z Radą PIK i jej prezesem. Ostatnio (2013- -2015), zespół GAB, którym kieruje, uczestniczył w projekcie badawczym „Kierunki i formy trans- formacji czytelnictwa w Polsce – analiza i kontynu- acja”, jaki na zlecenie MKiDN prowadzi Polska Izba Książki. W latach 2006-2009 był inicjatorem i współ- wydawcą kilkunastu projektów specjalnych z Agorą, m.in. serii „Dekady”, „Encyklopedia sportów świa- ta” (projekt Oficyny Atena), „Kluby piłkarskie” oraz „Polskie Himalaje” (książki i filmy dokumentalne). Pod marką Imbir wraz ze Zbigniewem Zawadzkim wydawał 20-30 tytułów rocznie, głównie poradni- ki, leksykony i encyklopedie tematyczne. Uczestni- czył w międzynarodowych projektach konsultacyj- nych Rady Europy oraz Unii Europejskiej, a także Open Society Institute Georga Sorosa, m.in. w Ser- bii i Chorwacji, Słowacji i Łotwie, w Gruzji, Azer- bejdżanie i Armenii, a także w Kazachstanie i Mon- golii. Przygotowywał analizy rynku książki w Rosji, B W h O i S W h O n a r y n k u k S ą ż k i i W P O l S c E 41 B 7 1 0 2 e c s l o P W i i k ż ą s k k e n y R 42 Ukrainie i Rumunii dla międzynarodowych korpo- racji wydawniczych. W roku 2015 założył wydaw- nictwo Nieoczywiste, przejmując od Wolters Kluwer publikacje z zakresu ekonomii, finansów, marketin- gu i biznesu. Kiedyś wyczynowo, a teraz rekreacyjnie zajmuje się sportem. W latach 1971-1990 uprawiał al- pinizm. Grywał w piłkę nożną, a obecnie biega ma- ratony. Hoduje też psy rasy siberian husky. Rodzi- na: pięcioro dzieci i pięcioro wnuków. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Wanda Bojarska-Pieniak (1932, Warszawa), absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UW. Harcmistrzyni ZHP. Długoletnia szefowa Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej. Autorka i współautorka wielu publikacji w czasopismach har- cerskich i pedagogicznych oraz książek o programach wychowawczych i metodyce. Współtwórca i pierwszy Komendant Harcerskiej Operacji Bieszczady 40, któ- rej celem było wielokierunkowe aktywizowanie Biesz- czad m.in. przez organizowanie baz i szlaków tury- stycznych, imprez artystycznych, pomoc w pracach leśnych itp. Dla uczestników Operacji organizowa- no warsztaty artystyczne, dziennikarskie i konkursy twórczości literackiej oraz wycieczki krajoznawcze, poznawanie historii tego regionu. Była zastępcą dy- rektora Pałacu Młodzieży w Warszawie, sekretarzem Związkowej Rady Sportu i Turystyki. Współorga- nizatorka i wieloletnia dyrektor Hurtowni Książek Wkra, a następnie dyrektor w Targach Edukacja XXI. Przez ponad 10 lat organizowała zainicjowane przez Andrzeja Nagrabę (← patrz) Dni Książki Polskiej w Sztokholmie, Oslo, Lyonie i Bratysławie. Odzna- czona: Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi ZHP, Medalem KEN, Odznaką Zasłużonego Działacza Kul- tury, Złotą Odznaką za zasługi dla Warszawy. Rodzi- na: mąż – Andrzej Pieniak (← patrz), syn Krzysz- tof Bojarski – dystrybutor książek w hurtowni Wkra, a następnie związany z Targami Edukacja XXI, reali- zator wyjazdów zagranicznych i aranżer ekspozycji książek podczas wystaw zagranicznych. Jan Bokiewicz (1941), grafik, typograf, projektant książek, reklam, logotypów, plakatów. Studiował w ASP w Warszawie, dyplom uzyskał w 1967 roku. W 1960 roku debiutował na łamach „Współczesności”. Od 1961 współpracował z wydawnictwami prasowymi i książkowymi (m.in. Czytelnik, PIW, Iskry), w latach 1982-1990 z wydaw- nictwami drugiego obiegu (m.in. Nowa, Pokolenie, Krąg, Kultura Niezależna). Laureat Nagrody Komitetu Kultury Niezależnej za 1985 rok oraz zdobywca licz- nych nagród PTWK w konkursach na Najpiękniejszą Książkę roku, nagród w konkursach na plakaty (m.in. pierwsza nagroda w ogólnopolskim konkursie na pla- kat dla „Solidarności”, listopad 1981, nakład skonfi- skowany; pierwsza nagroda za pracę „50-lecie powsta- nia w getcie warszawskim 1943-1993”, 1993); pierwszej nagrody za logo Agencji PRS w konkursie reklamo- wym „Idea” (Toruń 1998). Autor grafiki wydawniczej i reklamowej dla Galerii Zachęta, 1990-2006. Zapro- jektował znak graficzny na 52. Targi Książki Frank- furt 2000 „cPoland” (1999), wykorzystywany teraz przez Instytut Książki. Od 2010 roku prowadzi zajęcia z typografii w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania na kierunku Grafika. Piotr Bolek (1968, Warszawa), absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Programista, analityk, konsultant, kierownik projek- tów, od końca lat dziewięćdziesiąty
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rynek książki w Polsce 2017. Who is who
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: