Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00075 023217 23436010 na godz. na dobę w sumie
Rynkowa orientacja szkół wyższych w Polsce – uwarunkowania, wyznaczniki, prawidłowości - ebook/pdf
Rynkowa orientacja szkół wyższych w Polsce – uwarunkowania, wyznaczniki, prawidłowości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 195
Wydawca: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3649-2782-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Niniejsza publikacja wykorzystuje dorobek badań teoretycznych na polu ukierunkowania rynkowego podmiotów gospodarczych oraz wyniki oryginalnych
badań empirycznych nad przystosowaniem polskich szkół wyższych do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. Podstawę powstania książki stanowią prace naukowe dokonane przez Autorkę w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej pt. Wyznaczniki i przesłanki rynkowej orientacji szkół wyższych w Polsce, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Romana Niestroja, stąd też niniejsze opracowanie jest prezentacją obszernych fragmentów wspomnianej dysertacji.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wprowadzenie wPRowadzenie Polskie uczelnie1 zostały poddane wielu reformom, które miały wpływ na kształt współczesnego szkolnictwa wyższego. Z dzisiejszej perspektywy szcze- gólnie istotne wydają się zmiany restrukturyzacyjne dokonane po 1989 roku. Za priorytetowe działania uznano wtedy demonopolizację szkolnictwa oraz przy- stosowanie go do potrzeb demokratycznego i wolnorynkowego społeczeństwa. Świadectwem nowych czasów stały się ustawowe zapisy o możliwości tworze- nia uczelni niepaństwowych obok działających dotąd publicznych. Częściowo sprywatyzowany sektor szkolnictwa wyższego stanowił odpowiedź na gwał- townie rosnący popyt na edukację wyższą. Z kolei wyzwanie dla państwa sta- nowiła piecza nad jakością edukacji. Zmiany te zasadniczo zmieniły potencjał i strukturę szkolnictwa wyższego w Polsce. Edukacyjna przedsiębiorczość nie była już ograniczana, lecz w zamian pojawiły się nowe wyzwania – rynkowe. Działalność uczelni od tej pory sytuowana jest w obrębie rynku. A to z kolei stanowi istotną przesłankę, czyli okoliczność sprzyjającą wykorzystaniu przez szkoły wyższe doświadczeń biznesu w sferze zarządzania oraz adaptacji zasad i reguł marketingowych. Studia opracowań naukowych oraz wnioski wyciągnięte z analizy danych ilościowych charakteryzujących szkolnictwo wyższe w Polsce wskazują na postęp, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich 26 lat w tym sektorze. Oprócz misji, którą szkoły wyższe mają do spełnienia, uczelniom wyznaczano również inne cele wynikające z faktu działania w perspektywie rynkowej. Analiza piś- miennictwa w zakresie marketingu szkół wyższych dostarcza dowodów na istot- ność i aktualność tematyki, ale ukazuje również brak badań empirycznych doty- czących poziomu zorientowania rynkowego uczelni. Fakt ten w głównej mierze determinował wybór obszaru zainteresowań badawczych (orientacja rynkowa uczelni), który wydawał się interesujący nie tylko ze względu na pobudki czysto poznawcze, ale również ze względu na możliwość praktycznego zastosowania prezentowanych rozwiązań metodycznych. Niniejsza publikacja wykorzystuje dorobek badań teoretycznych na polu ukierunkowania rynkowego podmiotów gospodarczych oraz wyniki oryginal- nych badań empirycznych nad przystosowaniem polskich szkół wyższych do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. Podstawę powstania książki stanowią prace naukowe dokonane przez Autorkę w ramach przygotowania 1 uczelnia rozumiana jest jako szkoła prowadząca studia wyższe, utworzona w sposób określony w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (DzU Nr 164, poz. 1365). W niniejszym opracowaniu zamiennie używane są terminy uczelnia oraz szkoła wyższa. 6 Wprowadzenie rozprawy doktorskiej pt. Wyznaczniki i przesłanki rynkowej orientacji szkół wyższych w Polsce, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Romana Niestroja, stąd też niniejsze opracowanie jest prezentacją obszernych fragmen- tów wspomnianej dysertacji. Główny cel, tak pracy doktorskiej, jak i niniejszego opracowania skupia się wokół rozpoznania poziomu rynkowego zorientowania uczelni w Polsce. Z zadaniem tym związana jest realizacja kilku celów szczegółowych, takich jak: identyfikacja zbioru wyznaczników rynkowego zorientowania uczelni, identy- fikacja czynników różnicujących poziom orientacji rynkowej poszczególnych uczelni, rozpoznanie stanu świadomości pracowników naukowo-dydaktycz- nych oraz studentów w kwestii rozumienia przesłanek i konsekwencji rynko- wej orientacji szkoły wyższej oraz ich nastawienia do „urynkowienia” uczelni, określenie zależności pomiędzy osiągniętym poziomem zorientowania rynko- wego oraz pozycją rankingową uczelni. Z racji na to, iż orientacja rynkowa jest zjawiskiem charakteryzującym się dużym stopniem złożoności, w toku reali- zowanych badań przyjęto, że orientacja wyraża filozofię działania wynikającą z wyznaczonych przez podmiot rynkowy priorytetów związanych z realizacją zadań czy przebiegiem procesów wynikających z obsługi klientów oraz współ- pracy z pozostałymi interesariuszami. Książka zawiera pięć rozdziałów o zróżnicowanym profilu. Pierwsze dwa rozdziały o charakterze teoretycznym przedstawiają przesłanki ukierunkowania rynkowego uczelni polskich, stanowiąc tym samym tło badania. Z kolei roz- dział trzeci zawiera omówienie koncepcji marketingowej w kontekście rozwoju orientacji podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem definicji marketingu mających istotne znaczenie w rozumieniu istoty badanego ukierun- kowania rynkowego uczelni polskich. Następny – czwarty rozdział koncentruje się na metodycznych problemach pomiaru poziomu „ukierunkowania” rynko- wego polskich szkół wyższych. Ta część publikacji omawia również założe- nia badawcze, które determinowały kształt przygotowanego narzędzia pomiaru poziomu przystosowania polskich uczelni do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikowanych pod- czas pomiaru wyznaczników ukierunkowania rynkowego. Rozdział kończy się przedstawieniem procedury analizy zebranego materiału empirycznego. Ostatni – piąty rozdział stanowi opis wyników badań własnych nad poziomem orien- tacji rynkowej uczelni polskich. Raportowanie rozpoczyna charakterystyka próby. W następnej kolejności przedstawiono opinie respondentów na temat rozwoju koncepcji marketingowej w sektorze szkolnictwa wyższego. Pomiar zorientowania rynkowego uczelni stanowi część zasadniczą rozdziału, który 7 Wprowadzenie kończy się przedstawieniem czynników różnicujących stopień rynkowej orien- tacji polskich szkół wyższych. Publikacja zamyka się częścią aneksową, w której zamieszczone zostały matryca oceny poziomu orientacji rynkowej oraz tablice prezentujące rozkład najistotniejszych cech populacji generalnej nauczycieli akademickich oraz stu- dentów. Autorka składa podziękowania Rodzicom, Promotorowi, Recenzentom rozprawy doktorskiej, Respondentom biorącym udział w badaniach ankieto- wych oraz wszystkim, którzy mieli wpływ na kształt materiału prezentowanego w publikacji. 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rynkowa orientacja szkół wyższych w Polsce – uwarunkowania, wyznaczniki, prawidłowości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: