Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00231 005606 21340345 na godz. na dobę w sumie
Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej - ebook/pdf
Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 51
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-179-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji zostały omówione następujące tematy:

Korzyści:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy www.dashofer.pl Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej Pomoc spo∏eczna Nowe metody terapii osób niepe∏nosprawnych – program TEACCH Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej Metody pracy z dzieckiem i rodzinà Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej Copyright © 2013 Wydawnictwo Verlag Dashöfer Sp. z o.o. Warszawa Copyright © 2013 ISBN 978-83-7537-179-6 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. ul. Bie˝anowska 7, 02-655 Warszawa tel.: 22 559-36-13, faks: 22 829-27-27, 829-27-00 www.dashofer.pl, www.ekoinfo.pl, www.eduinfo.pl, www.budinfo.pl email: b-rdp@dashofer.pl Opracowanie edytorskie i korekta: Magdalena Borysewicz, Teresa Pasznik Sk∏ad: Dariusz Ziach Wszelkie prawa zastrze˝one, prawo do tytu∏u i licencji jest w∏asnoÊcià Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowanie i rozpowszechnianie ca∏oÊci lub fragmen- tów niniejszej publikacji, równie˝ na noÊnikach magnetycznych i elektronicznych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze wzgl´du na sta∏e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zamieszczone informacje. – 2 – – 2 – – 2 – – 2 – Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej Metody pracy z dzieckiem i rodzinà Spis treÊci 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. Rozwój rysunku dziecka . . . . . . . . . . . 7 3. Rysunek jako projekcja wewn´trznego Êwiata dziecka . . . . . . 20 4. Analiza rysunku . . . . . . . . . . . . . . . . 25 5. Rysunek w diagnozie psychospo∏ecznej dziecka – analiza przypadku . . . . . . . . . . . . . 39 – 3 – – 3 – – 3 – Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej Metody pracy z dzieckiem i rodzinà Wykaz piktogramów przyk∏ad uwaga zapami´taj – 4 – – 4 – – 4 – Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej RYSUNEK DZIECKA W DIAGNOZIE PSYCHOPEDAGOGICZNEJ 1. Wprowadzenie „CzynnoÊç graficzna jest zarazem dà˝eniem do wyra- ˝enia nas samych w danym momencie ˝ycia i przeka- zaniem przes∏ania dla naszego otoczenia. Jest ona z∏o- ˝onym aktem, w którym mieszajà si´ wp∏ywy rozmaitych czynników. Jak ka˝dy inny akt psychiczny wynika ona z okresowego procesu integracji, efektu spi´trzonego i stopniowego wypracowywania naszego doÊwiad- czenia wzgl´dem nas samych i naszej wiedzy na temat przedmiotów i osób”. (Cambier A., Aspekty genetyczne i kulturowe. W: Wallon Ph., Cambier A., Engelhart D., Rysunek dziecka, WSiP, Warszawa 1993, s.30) Ka˝da osoba pracujàca z dzieçmi doskonale wie, ˝e rysowanie sprawdza si´ w ka˝dych warunkach. Ryso- wanie to sposób na nawiàzanie kontaktu, zabawa, po- mocna forma komunikacji, mo˝liwoÊç wyra˝enia tego, co trudno okreÊliç s∏owami, sposób na nud´, przejaw indywidualnoÊci i twórczoÊci, metoda poznania dru- giego cz∏owieka, czy forma przekazywania wiedzy. Jest to podstawowe narz´dzie pracy psychopedago- gicznej, mo˝liwe do wykorzystania w kontakcie z dzieç- mi ju˝ od 9 miesiàca ich ˝ycia. JeÊli pedagog czy pra- – 5 – znaczenie rysowania
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: