Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00101 002593 22742155 na godz. na dobę w sumie
Rytmika Emila Jaques-Dalcroze a w edukacji i terapii dzieci z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej - ebook/pdf
Rytmika Emila Jaques-Dalcroze a w edukacji i terapii dzieci z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 188
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2634-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika specjalna
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Głównym problemem większości dzieci z ADHD są deficyty uwagi oraz zakłócenia hamowania swojego zachowania (Barkley, Borkowska, Kołakowski). Na konieczność wczesnej diagnozy oraz leczenia dzieci z tym rzeczywistym zaburzeniem rozwojowym zwraca uwagę wielu badaczy i specjalistów (Barkley, Kołakowski, Kajka, Szymona). Są oni zgodni co do konieczności wykorzystywania wieloaspektowego, wielokierunkowego wspomagania i usprawniania rozwoju tych dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości oraz deficytów w zakresie poszczególnych sfer rozwojowych.

Jedną z głównych zalet – umiejscowionej w pedagogiczno-artystycznym obszarze – metody rytmiki E. Jaques-Dalcroze’a jest jej integralność, która rozumiana jest zarówno w kontekście założeń odnoszących się m.in. do psychologii, np. koncepcji rozwoju poznawczego J. Piageta oraz dziedzin sztuki (taniec, teatr), jak i w kontekście metodycznych zasad oraz wykorzystywanych zadań, które angażują jednocześnie umysł i ciało, uaktywniają wszystkie zmysły i wspomagają rozwój każdej ze sfer rozwojowych. Te nieocenione zalety, które obserwują w praktyce nauczyciele i terapeuci zajmujący się tą metodą skłaniają jednocześnie do zwrócenia szczególnej uwagi na konieczność sprawdzania skuteczności zintegrowanych oddziaływań muzyczno-ruchowych w korygowaniu zaburzonych funkcji dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w zakresie poprawy kontroli aktywności ruchowej, usprawnianiu procesów poznawczych oraz poprawy funkcjonowania społecznego.

Niniejsza publikacja prezentuje wyniki przeprowadzonych badań własnych w zakresie oddziaływania na dzieci sześcioletnie wykazujące symptomy nadpobudliwości psychoruchowej poprzez zintegrowane oddziaływania muzyczno-ruchowe, jakie oferuje stosowanie metody Jaques-Dalcroze’a.

Publikacja adresowana jest do nauczycieli edukacji powszechnej, jak i muzycznej, terapeutów oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NR 3397 Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii: Muzyka Krystyna Turek Recenzenci Ewa Wojtyga Barbara Gruberne-Bernacka Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Rytmika Emila Jaques-Dalcroze’a 1.1. Geneza i założenia metody Jaques-Dalcroze’a 1.1.1.  Geneza rytmiki na tle ruchu Nowe Wychowanie oraz zmian  w sztuce XX wieku 1.1.2. Istota i główne założenia rytmiki 1.1.3. Ćwiczenia wykorzystywane w metodzie rytmiki 1.2. Rytmika we wspomaganiu rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 1.3. Rytmika jako środek profilaktyczny i terapeutyczny Rozdział 2 Nadpobudliwość psychoruchowa – problem, diagnoza, przyczyny 2.1. Diagnozowanie nadpobudliwości oraz klasyfikacje i kryteria diagno- styczne (według ICD-10 oraz DSM-IV TR i DSM-5) 2.2. Charakterystyka głównych objawów nadpobudliwości 2.2.1. Nadmierna aktywność ruchowa 2.2.2. Deficyty uwagi 2.2.3. Impulsywność 2.2.4. Problemy z samokontrolą 2.2.5. Poczucie własnej wartości 2.3. Przyczyny i występowanie nadpobudliwości psychoruchowej 2.4. Nadpobudliwość psychoruchowa dziecka w wieku przedszkolnym – symptomy i sposoby postępowania wychowawczo-terapeutycznego Rozdział 3 Metodologia badań własnych 3.1. Przedmiot i cel badań 3.2. Problemy badawcze oraz zmienne i ich wskaźniki 9 13 17 17 22 28 34 41 51 53 57 57 58 60 61 62 63 68 75 75 76 6 Spis treści 3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 3.3.1. Metody i techniki badań 3.3.2. Narzędzia badawcze 3.4. Teren, organizacja, przebieg badań i charakterystyka badanych grup Rozdział 4 Opis autorskiego programu zajęć z rytmiki dla dzieci 6-letnich wykazują- cych symptomy nadpobudliwości psychoruchowej – założenia i planowane efekty 4.1. Cele i założenia programu 4.2. Struktura zajęć – zastosowane formy ćwiczeń, materiał muzyczny, po- moce dydaktyczne, opis przebiegu zajęć Rozdział 5 Skuteczność metody rytmiki w korygowaniu umiejętności kontrolowania aktywności ruchowej dziecka z symptomami nadpobudliwości psychoru- chowej w świetle badań własnych 5.1. Poprawa kontroli aktywności ruchowej 5.1.1. Kontrola aktywności ruchowej oceniana skalą Symptomów Nadpo-  budliwości Psychoruchowej Hebel–Bogdanowicz 5.1.2. Umiejętność kontrolowania aktywności ruchowej – ocena dzieci  z grupy eksperymentalnej (z uwzględnieniem czynnika płci) doko-  nana przez nauczycieli 5.2. Rozwijanie umiejętności panowania nad ciałem oraz poprawa precyzji ruchów 5.2.1. Popełnianie błędów z niedbałości oceniane skalą Symptomów Nad-  pobudliwości Psychoruchowej Hebel–Bogdanowicz 5.2.2. Koordynacja ruchowa, kontrola prawidłowej postawy ciała i precy-  zja ruchów ciała – ocena dzieci z grupy eksperymentalnej (z uwzględ-  nieniem czynnika płci) dokonana przez nauczycieli Rozdział 6 Skuteczność metody rytmiki w korygowaniu wybranych funkcji poznaw- czych dziecka z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej w świetle badań własnych 6.1. Poprawa funkcjonowania uwagi 6.1.1. Poprawa funkcjonowania uwagi oceniana skalą Symptomów Nad-  pobudliwości Psychoruchowej Hebel–Bogdanowicz 6.1.2. Poprawa zdolności do koncentrowania uwagi – ocena dzieci  z grupy eksperymentalnej (z uwzględnieniem czynnika płci) doko-  nana przez nauczycieli 6.2. Sprawność działania – kontrolowanie podjętej aktywności oceniane skalą Symptomów Nadpobudliwości Psychoruchowej Hebel–Bogdanowicz 78 78 79 81 85 85 87 101 102 102 108 110 110 113 117 119 120 127 134 Spis treści 7 Rozdział 7 Skuteczność metody rytmiki w poprawie funkcjonowania społeczne- go i kontroli emocji dziecka z symptomami nadpobudliwości psychoru- chowej 7.1. Poprawa funkcjonowania w grupie w zakresie umiejętności współpracy . 7.1.1. Współpraca z grupą oceniana skalą Symptomów Nadpobudliwości  Psychoruchowej Hebel–Bogdanowicz 7.1.2. Funkcjonowanie w grupie – ocena zachowania dzieci z grupy eks-  perymentalnej (z uwzględnieniem czynnika płci) dokonana przez  nauczycieli 7.2. Wykształcenie świadomości potrzeby niezbędnego kontrolowania swo- jego zachowania – wyniki skali Symptomów Nadpobudliwości Psychoru- chowej Hebel–Bogdanowicz 7.3. Poprawa kontroli emocji oceniana skalą Symptomów Nadpobudliwości Psychoruchowej Hebel–Bogdanowicz Rozdział 8 Dyskusja wyników i wnioski końcowe Aneks Bibliografia Summary Zusammenfassung Résumé 139 141 142 145 147 152 159 173 177 185 186 187 Wprowadzenie Rytmika Emila Jaques-Dalcroze’a jako zintegrowany system wychowania przez sztukę znajduje od wielu lat szerokie zastosowanie, głównie w edukacji i wychowaniu dzieci rozwijających się prawidłowo, ale i tych, które wykazują objawy zaburzeń rozwojowych. Nie tylko oddziałuje na ogólny i muzyczny roz- wój dzieci, lecz także pełni funkcję profilaktyczną i terapeutyczną, m.in. wspiera rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci z zaburze- niami zachowania. Jest drogą do zrozumienia muzyki, ale bardzo wyraźnie funkcjonuje również w pedagogice, ze względu na – jakże ważne – edukacyjne walory tej metody. Tym najważniejszym jest uczenie przez doświadczenie osobiste, bo dzieciom – zanim nauczy się ich reguł – należy dać możliwość do- świadczania zjawisk, które przyczyniły się do ustalenia owych reguł; praktyka powinna poprzedzać wszelkie działania teoretyczne (Jaques-Dalcroze, 1992). Wśród wielu istotnych celów rytmiki Marzena Brzozowska-Kuczkiewicz (1991) wymienia m.in. zaspokajanie indywidualnych potrzeb psychicznych i zainteresowań, rozwijanie wrażliwości, tworzenie porządku i równowagi pomiędzy wszystkimi rodzajami zdolności oraz harmonizowanie wszystkich przejawów aktywności. Rytmika – jak twierdzi Barbara Bernacka (2005) – wspiera i stymuluje, angażując w równym stopniu sferę emocjonalno-moty- wacyjną, intelektualną i fizyczną człowieka. Autorka wskazuje, iż ćwiczenia stosowane w metodzie mogą pomóc w stworzeniu szybkiego i uporządkowa- nego przepływu informacji między mózgiem a ciałem, co prowadzi m.in. do utrwalenia w mózgu obrazu ćwiczonych ruchów. Sam twórca metody wśród najważniejszych zadań wymienia ćwiczenia: „reakcji, pobudzania i hamo- wania, porządkowania, oceniania różnic dynamiki i czasu trwania, orientacji w przestrzeni, giętkości, frazowania, zdolności poruszania się w różnorodny sposób oraz utrzymywania równowagi” (Jaques-Dalcroze, 1992, s. 124). Okreś- lone w metodzie zadania z jednej strony wymagają od dziecka umiejętności koncentracji, z drugiej natomiast wykorzystują jego swobodną aktywność (Klöppel, Vliex, 1995). Celem zadań jest m.in. rozwijanie spostrzegawczości i koordynacji, a także kształcenie gotowości do działania i – jak podkreśla Bar- 10 Wprowadzenie bara Gruberne-Bernacka (2008d) – znalezienia się w nowych sytuacjach oraz umiejętności radzenia sobie w nich. Wymienione aspekty metody świadczą o tym, że rytmika może być pomocna również w edukacji oraz terapii dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, przede wszystkim ze względu na ich specyficzne cechy zachowania i potrzeby. Specjaliści zajmujący się problematyką związaną z zespołem nadpobudliwo- ści psychoruchowej podkreślają, że choć diagnozuje się (zgodnie z klasyfikacją ICD-10) dzieci od 7. roku życia, to jednak z określonymi symptomami nadpo- budliwości spotykamy się u dzieci młodszych, bo już w wieku przedszkolnym (Barkley, 2009; Wolańczyk, Kołakowski, Skotnicka, 1999). W polskich badaniach – dotyczących dzieci z klas I i II szkoły podstawowej – wskazuje się na wy- stępowanie cech nadpobudliwości psychoruchowej (bez pełnej diagnozy pod kątem ADHD) u 4,4–6,2 dzieci (Kołakowski, Wolańczyk, Pisula, Skotnicka, Bryńska, 2007), co niezaprzeczalnie świadczy o obecności i wadze problemu. Autorzy tych badań zwracają uwagę, iż dla wielu dzieci momentem, w którym uczą się przestrzegania reguł panujących w grupie, jest rozpoczęcie zajęć w przedszkolu. To właśnie wtedy mogą ujawnić się pierwsze problemy w zakre- sie funkcjonowania społecznego dziecka, wynikające z jego nieprawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego (Wolańczyk i in., 1999), a także kłopoty związane ze wzmożoną aktywnością ruchową czy z funkcjonowaniem uwagi (łączy się to z większą ilością zadań wymagających umiejętności koncentracji). Wydaje się zatem, że wiek przedszkolny to optymalny czas i właściwie ostatni moment, kiedy należy zwrócić szczególną uwagę na potencjalne nieprawidło- wości w rozwoju dziecka i umożliwić ich korygowanie. Nie istnieją jednak żadne badania, które wskazywałyby, że stosowanie rytmiki jako formy terapii u dzieci z nadpobudliwością psychoruchową jest zasadne – brakuje informacji na temat wykorzystania różnych form zajęć mu- zyczno-ruchowych, a przede wszystkim rytmiki, w edukacji dzieci z nadpo- budliwością. W opublikowanych w ostatnich latach programach profilaktyczno- -terapeutycznych dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (Chrąściel, 2011; Kajka, Szymona, 2014; Pawlak, 2006; Sokalska, 1993; Wiącek, 2006) zapro- ponowano wiele różnorodnych metod i technik edukacyjnych oraz terapeu- tycznych, również tych związanych z muzyką lub ruchem (m.in.: Weroniki Sherborne Metoda Ruchu Rozwijającego, Rudolfa Labana gimnastyka twórcza, Paula E. Denissona kinezjologia edukacyjna, zajęcia o charakterze muzyko- terapeutycznym – opracowana przez Barbarę Kaję Metoda Symboli Dźwię- kowych, słuchanie muzyki, techniki relaksacyjne, techniki parateatralne, metody terapii poprzez rysunek, pantomimę, metoda malowania dziesięcioma palcami). Niełatwo jednak odnaleźć w tych programach propozycję wyko- rzystania rytmiki Jaques-Dalcroze’a w całości, co najwyżej w ramach zajęć muzykoterapeutycznych stosowane są wybrane ćwiczenia. Mimo to wielu autorów (Klöppel, Vliex, 1995; Pasternak, 2008; Sacher, 2002) zwraca uwagę na Wprowadzenie 11 możliwości zastosowania rytmiki również w terapii dzieci z nadpobudliwo- ścią psychoruchową. Natalia Kajka i Kinga Szymona (2014) podkreślają, że w terapii dzieci nadpo- budliwych zastosowanie powinny mieć wszelkie metody angażujące motorykę, ponieważ – jak twierdzą – metody te pozwalają na zaspokojenie potrzeby ruchu w sposób kontrolowany i – co należy podkreślić – społecznie akcepto- wany (s. 45). Wszelkie działania podczas zajęć prowadzonych metodą rytmiki sprzyjają porządkowaniu, usprawnianiu i kontrolowaniu funkcji psychomoto- rycznych, ale także zachowania. Właściwości te uwidaczniają się w ćwiczeniach koordynacyjnych oraz inhibicyjno-incytacyjnych (hamująco-pobudzających), w których dzieci uczą się świadomej reakcji na ustalone sygnały, a w konse- kwencji umiejętności panowania nad sobą w sensie psychicznym i fizycznym (Brzozowska-Kuczkiewicz, 1991; Klöppel, Vliex, 1995; Sacher, 2002). Wydaje się zatem, że zastosowanie ćwiczeń z zakresu metody, w której ruch i rytm są ściś- le powiązane z muzyką, umożliwi dzieciom zarówno zaspokojenie potrzeby ruchu, jak i lepszą kontrolę ich aktywności. W niniejszej książce poruszono zagadnienia związane z możliwościami za- stosowania rytmiki Jaques-Dalcroze’a u dzieci z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej, wskazując jednocześnie na niezaprzeczalne w tym obszarze – edukacyjne i terapeutyczne – walory tej metody. Podjęto próbę usystematy- zowania najbardziej istotnych aspektów dotyczących genezy, założeń, celów i możliwości zastosowania tej metody wychowania muzycznego. Zaprezento- wano również informacje na temat zespołu nadpobudliwości psychoruchowej – symptomatologii, diagnozy, częstości występowania oraz terapeutycznych aspektów pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym wykazującymi symptomy nadpobudliwości psychoruchowej. Przedstawiono założenia oraz cele programu dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci 6-letnich wykazujących symp- tomy nadpobudliwości psychoruchowej, opracowanego z wykorzystaniem me- tody Jaques-Dalcroze’a, zaprezentowano także analizę wyników eksperymentu pedagogicznego z użyciem tego programu. Podkreślić należy, że założeniem eksperymentu było nie tyle wprowadzenie metody rytmiki do przedszkoli, ile zaprezentowanie i konsekwentna realizacja programu zajęć opartego na tej metodzie, uwzględniającego możliwość korygowania zaburzonych funkcji dzieci wykazujących symptomy nadpobudliwości psychoruchowej. Podjęto również dyskusję wyników zrealizowanych badań, określono edukacyjne i te- rapeutyczne walory eksperymentalnego programu zajęć oraz możliwy zakres oddziaływania rytmiki w korygowaniu niepożądanych zachowań. Wskazano ponadto kierunek dalszych, możliwych do przeprowadzenia badań związanych z zastosowaniem – zasadnie umiejscawianej w pedagogiczno-artystycznym obszarze – rytmiki w edukacji i terapii. „Natura wywołuje działanie, umysł zaś nim kieruje. […] trzeba czerpać z życia, co się da, ale znać granice” (Jaques-Dalcroze, 1992, s. 124). Słowa 12 Wprowadzenie Jaques-Dalcroze’a, a także przytoczone na wstępie ogólne założenia jego metody oraz doświadczenia autorki niniejszej publikacji w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, wskazujące na szczególną wartość metody rytmiki w zajęciach z dziećmi (m.in. z dziećmi o wzmożonej aktywności ruchowej czy ujawniającymi problemy z funkcjonowaniem uwagi), stanowiły inspirację do podjęcia próby zweryfikowania tezy o efektywności metody rytmiki w pracy z dziećmi z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej. Dodatkowym po- wodem podjęcia tej tematyki jest mała ilość literatury i brak badań dotyczących edukacyjnego oraz terapeutycznego znaczenia rytmiki. W opinii autorki warto upowszechnić metodę Jaques-Dalcroze’a wśród nauczycieli przedszkoli, nauczy- cieli zajęć umuzykalniających oraz osób realizujących programy profilaktyczno- -terapeutyczne dla dzieci sprawiających trudności wychowawcze. W skład niniejszej publikacji weszły fragmenty rozprawy doktorskiej Eduka- cyjne i terapeutyczne walory metody rytmiki Emila Jaques-Dalcroze’a w pracy z dziećmi sześcioletnimi, wykazującymi symptomy nadpobudliwości psychoruchowej – skuteczność autorskiego programu zajęć, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz, przede wszystkim wyniki przeprowadzonych badań własnych dotyczących efektywności omawianej metody. Pragnę gorąco podziękować prof. zw. dr hab. Marcie Bogdanowicz za cenne uwagi merytoryczne, nieocenione wsparcie i pomoc podczas pisania tej książki, za zrozumienie, ciepło i serdeczność. Chciałabym również podziękować Recen- zentom rozprawy doktorskiej: prof. UMCS dr hab. Anecie R. Borkowskiej oraz prof. zw. dr hab. Katarzynie Krasoń, za wartościowe uwagi merytoryczne oraz inspiracje do dalszych poszukiwań w zakresie edukacji rytmicznej dziecka nie tylko rozwijającego się prawidłowo, lecz także o zakłóconym rozwoju. Recenzen- tom niniejszej książki: prof. Barbarze Gruberne-Bernackiej i prof. AM w Łodzi dr hab. Ewie Wojtydze, jestem wdzięczna za wsparcie i konstruktywną wymianę myśli. Podziękowania za współpracę i umożliwienie mi sprawnego przeprowa- dzenia eksperymentu kieruję również do Dyrekcji i Pracowników cieszyńskich placówek przedszkolnych – Przedszkoli nr 2, 4, 8, 16, 18, 20 oraz Niepublicznego Przedszkola Jasia i Małgosi. Ewa Bogdanowicz Jaques-Dalcroze’s Eurhythmics in the education and therapy of children with symptoms of attention deficit hyperactivity disorder Summary The main problems in the majority of children with ADHD are attention deficits and disturbances in inhibiting their behavior. Many researchers and specialists emphasize the necessity of an early diagnosis and treatment of children with this genuine developmental disorder. They agree that multifaceted and multidirectional aid should be provided to facilitate development of these children taking into ac- count their needs, capabilities and deficits in particular areas of development. One of the main advantages of the method known as Jaques-Dalcroze’s Eurhyth- mics – located within the pedagogic-artistic area – is its integrity, which should be understood in the context of the principles of psychology (for instance J. Piaget’s theory of cognitive development) and fields of art (dance, theatre), as well as in the context of the methodological principles and applied tasks which engage mind and body likewise, activating all the senses and stimulating each of the developmental areas. These invaluable advantages, observed in practice by teachers and therapists using this method, prompt us to stress the necessity of testing the effectiveness of the integrated musical-physical activities in correcting functional disorders in hy- peractive children (including improving motor activity control, enhancing cognitive processes and improving social interaction). The following publication presents the results of the individual research concerning the effects of the integrated musical-physical activities of the Dalcroze Method on hyperactive six-year-old children. Ewa Bogdanowicz Die Rhythmik von Émile Jaques-Dalcroze in Erziehung und Therapie von den Kindern mit Symptomen der psychomotorischen Hyperaktivität Zusammenfassung Zum Hauptproblem der meisten Kinder mit ADHS werden Aufmerksamkeits- defizite und Hyperaktivität. Die Notwendigkeit eine frühe Diagnose zu stellen und die Kinder mit wirklicher Entwicklungsstörung zu behandeln, sehen schon viele Forscher und Spezialisten. Sie sind sich darüber einig, dass man hier mit einer vielfältigen und vielseitigen Hilfe zu kommen muss und die Entwicklung der mit ADHS betroffenen Kinder zu optimieren und dabei ihre Bedürfnisse, Möglichkeiten und Defizite in den einzelnen Entwicklungsphasen zu berücksichtigen. Einer der wichtigsten Vorteile der pädagogisch-künstlerischen Methode der Rhythmik von Émile Jaques-Dalcroze ist ihre Integrität sowohl in Bezug auf u.a. Voraussetzungen der Psychologie und der Kunst (Tanz, Theater) als auch in Bezug auf methodische Prinzipien und Aufgaben, die gleichermaßen den Verstand und den Körper beschäftigen, alle Sinne aktivieren und jede Entwicklungsphase fördern. Diese unschätzbare Methode wurde von den sie praktisch benutzenden Lehrern und Therapeuten hochgeschätzt, was dazu bringen sollte, die Wirksamkeit der integrierten musikalisch-motorischen Maßnahmen zur Verbesserung der gestörten Funktionen von motorisch hyperaktiven Kinder zu prüfen (u.a.: bessere Kontrolle der motorischen Aktivität der Kinder, Optimierung der kognitiven Prozesse u. Ver- besserung der sozialen Existenz). In vorliegender Monografie präsentiert die Verfasserin die Ergebnisse eigener Forschungen, die bezweckten, die Wirksamkeit der von Jaques-Dalcroze entwickel- ten Rhythmik auf 6-jährige Kinder mit Symptomen der psychomotorischen Hyper- aktivität zu untersuchen. Ewa Bogdanowicz Rythmique Jaques-Dalcroze dans l’éducation et dans la thérapie des enfants ayant les symptomes de l’hyperactivité Résumé Les déficits de l’attention et les troubles concernant le contrôle du comportement sont le problème principal de la majorité des enfants avec TDAH. Beaucoup de chercheurs et de spécialistes soulignent la nécessité du diagnostic précoce et du traitement des enfants avec ce trouble réel du développement. Ils sont unanimes sur le fait qu’il faut profiter d’un soutien multidimensionnel ayant plusieurs apsects et améliorer le développement de ces enfants tout en prenant en considération leurs besoins, possibilités et deficits dans les zones particulières de développement. L’une des qualités principales – située dans le domaine pédagogico-artistique – de la rythmique Jaques-Dalcroze est son integralité qu’il faut comprendre aussi bien dans le contexte des prémisses entre autres de la psychologie (p.ex. la conception du développement congnitif de Jean Piaget) et les domaines artistiques (la danse, le théâtre) que dans le contexte des principes méthodiques et des exercices qui enga- gent à la fois l’esprit et le corps, activent tous les sens et favorisent le développement de chacune des zones de développement. Ces qualités inestimables – observées en pratique par les enseignants et les thérapeutes appliquant cette méthode – incitent à diriger une attention particulière sur la nécessité de vérifier l’efficacité des impacts intégrés fondés sur la musicalité et le mouvement appliqués dans la correction des fonctions perturbées des enfants avec hyperactivité (p.ex. l’amélioration du contrôle de l’activité physique des enfants, l’optimisation des processus congnitifs et l’amélio- ration du fonctionnement social). Dans la présente publication, l’auteure a présenteé les résultats de ses propres recherches effectuées dans le domaine de l’influence sur les enfants de six ans ayant les symptomes de l’hyperactivité. Cette influence est réalisée à l’aide des impacts intégrés fondés sur la musicalité et le mouvement appliqués dans le travail selon la méthode d’Émile Jaques-Dalcroze. Redakcja Magdalena Starzyk Projekt okładki Gabriela Zbrońska Redakcja techniczna Małgorzata Pleśniar Korekta Marzena Marczyk Łamanie Bogusław Chruściński Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-633-6 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-634-3 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 11,75. Ark. wyd. 14,5. Papier Sora Matt Plus 90 g vol. 1.2 Cena 38 zł (+ VAT) Druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, Spółka Jawna ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rytmika Emila Jaques-Dalcroze a w edukacji i terapii dzieci z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: