Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00160 002450 22738982 na godz. na dobę w sumie
Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu - ebook/pdf
Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7317-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Chcesz zapewnić ciągłość działania swojej firmie – naucz się zarządzać ryzykiem operacyjnym

Ryzyko operacyjne jest obecnie nieodłącznym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Zarządzanie nim wymaga nowego podejścia, uwzględniającego jego wieloaspektowość oraz problemy z dostępem do danych umożliwiających modelowanie i analizę. Aby ocenić tego rodzaju ryzyko, trzeba przeprowadzić analizę zagrożeń naruszających bezpieczeństwo:

Książka przedstawia przegląd czynników wpływających na powstawanie ryzyka operacyjnego oraz zasad zarządzania nim i celowego wpływania na nie. Zawiera zarówno podejście teoretyczne: definicje pojęć, klasyfikacje, metody kwantyfikacji, mechanizmy materializowania się ryzyka, jak i przykłady praktyczne ukazujące zagrożenia, na które narażone jest przedsiębiorstwo, oraz drogi zaradzenia nim. W opracowaniu zawarte są również rozważania dotyczące kompleksowego zarządzania ciągłością działania. Książka jest rozwinięciem wcześniejszej publikacji pt. „Zarządzanie ryzykiem operacyjnym” wydanej przez Wydawnictwo C.H.Beck w 2008 roku. Poza aktualizacją treści wprowadzono nowe zagadnienia, np. zarządzanie ryzykiem w projektach.
Publikacja jest podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni technicznych i ekonomicznych, kierunków: Zarządzanie oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji do przedmiotów związanych z zarządzaniem operacyjnym, ryzykiem operacyjnym oraz bezpieczeństwem tak procesów produkcyjnych, jak i IT. Może też stanowić znakomitą pomoc dla praktyków stających w obliczu potrzeby utrzymania ciągłości działania swoich firm i ograniczenia związanego z tym ryzyka.
Zespół autorski tworzą pracownicy naukowi i wykładowcy Wydziałów Zarządzania Politechnik Łódzkiej i Warszawskiej oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu Chcesz zapewnić ciągłość działania swojej fi rmie – naucz się zarządzać ryzy- kiem operacyjnym Ryzyko operacyjne jest obecnie nieodłącznym elementem funkcjonowania każ- dego przedsiębiorstwa. Zarządzanie nim wymaga nowego podejścia, uwzględnia- jącego jego wieloaspektowość oraz problemy z dostępem do danych umożliwiają- cych modelowanie i analizę. Aby ocenić tego rodzaju ryzyko, trzeba przeprowadzić analizę zagrożeń naruszających bezpieczeństwo:  procesowe,  środowiskowe,  pracy,  fi zyczne,  osobowe,  informacji, w tym funkcjonujących systemów informatycznych. Książka przedstawia przegląd czynników wpływających na powstawanie ryzy- ka operacyjnego oraz zasad zarządzania nim i celowego wpływania na nie. Zawiera zarówno podejście teoretyczne: defi nicje pojęć, klasyfi kacje, metody kwantyfi kacji, mechanizmy materializowania się ryzyka, jak i przykłady praktyczne ukazujące zagrożenia, na które narażone jest przedsiębiorstwo, oraz drogi zaradzenia nim. W opracowaniu zawarte są również rozważania dotyczące kompleksowego zarzą- dzania ciągłością działania. Książka jest rozwinięciem wcześniejszej publikacji pt. „Zarządzanie ryzykiem operacyjnym” wydanej przez Wydawnictwo C.H. Beck w 2008 roku. Poza aktualizacją treści wprowadzono nowe zagadnienia, np. zarzą- dzanie ryzykiem w projektach. Publikacja jest podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni technicz- nych i ekonomicznych, kierunków: Zarządzanie oraz Zarządzanie i inżynieria pro- dukcji do przedmiotów związanych z zarządzaniem operacyjnym, ryzykiem ope- racyjnym oraz bezpieczeństwem tak procesów produkcyjnych, jak i IT. Może też stanowić znakomitą pomoc dla praktyków stających w obliczu potrzeby utrzyma- nia ciągłości działania swoich fi rm i ograniczenia związanego z tym ryzyka. Zespół autorski tworzą pracownicy naukowi i wykładowcy Wydziałów Zarzą- dzania Politechnik Łódzkiej i Warszawskiej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl htt p://www.beck.pl tel.: 22 31 12 222 fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-7316-4 9 573164 788325 Cena 79 zł Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu Redakcja naukowa Iwona Staniec Janusz Zawiła-Niedźwiecki R y z y k o o p e r a c y j n e w n a u k a c h o z a r z ą d z a n i u R e d a k c j n a u k o w a a : I . S t a n i e c J . Z a w i ł a - N i e d ź w i e c k i C.H.Beck Wydawnictwo C.H.Beck Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu Wydanie zmienione książki „Zarządzanie ryzykiem operacyjnym” Autorzy Marek Blim Katarzyna Boczkowska Grzegorz Kierner Karol Marek Klimczak Andrzej Marcinkowski Maciej Owczarek Paweł Pietras Iwona Staniec Maciej Szmit Agnieszka Zakrzewska-Bielawska Janusz Zawiła-Niedźwiecki 3 Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu Redakcja naukowa Iwona Staniec Janusz Zawiła-Niedźwiecki Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2015 2. Ryzyko operacyjne 4 Wydawca: Dorota Ostrowska-Furmanek Redaktor merytoryczny: Grażyna Nowak Projekt okładki i stron tytułowych: Ireneusz Gawliński Ilustracja na okładce: Ireneusz Gawliński Seria: Zarządzanie Recenzent pierwszego wydania Zarządzania ryzykiem operacyjnym: prof. dr hab. Michał Trocki Wydanie zmienione książki „Zarządzanie ryzykiem operacyjnym” © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Ireneusz Gawliński Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7316-4 e-book ISBN 978-83-255-7317-1 Iwona Staniec, Karol M. Klimczak 5 Spis treści Wprowadzenie ........................................................................................................................ 7 Rozdział 1. Panorama ryzyka (Iwona Staniec, Karol M. Klimczak) ................................... 11 1.1. Pochodzenie ryzyka ............................................................................................. 11 1.2. Ryzyko a bezpieczeństwo .................................................................................... 13 1.3. Działania obarczone ryzykiem .......................................................................... 17 1.4. Przegląd klasyfikacji ryzyka .............................................................................. 22 1.5. Matematyczne obrazowanie ryzyka .................................................................. 27 1.6. Ryzyko z perspektywy biznesu ......................................................................... 29 Pytania kontrolne ........................................................................................................... 34 Rozdział 2. Ryzyko operacyjne (Iwona Staniec, Karol M. Klimczak) ................................ 35 2.1. Przegląd definicji i klasyfikacji .......................................................................... 35 2.2. Istota oceny ryzyka operacyjnego ..................................................................... 42 2.3. Organizacja zarządzania ryzykiem operacyjnym .......................................... 46 2.4. Zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym ................................................... 50 2.5. Materializowanie się ryzyka operacyjnego ...................................................... 58 Pytania kontrolne ........................................................................................................... 64 Rozdział 3. Ryzyko w zarządzaniu projektami (Paweł Pietras) ..................................... 67 3.1. Charakterystyka zarządzania projektami ........................................................ 67 3.2. Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięć ............................................................... 72 3.3. Studium przypadku analizy ryzyka ................................................................. 82 3.4. Podsumowanie ...................................................................................................... 89 Pytania kontrolne ........................................................................................................... 90 Rozdział 4. Zarządzanie w kryzysie (Agnieszka Zakrzewska-Bielawska) ........................ 91 4.1. Kryzys w organizacji ............................................................................................ 91 4.2. Uwarunkowania, przyczyny, objawy i rodzaje kryzysów ........................... 95 4.3. Restrukturyzacja jako strategia wyjścia z kryzysu ......................................... 103 4.4. Zarządzanie organizacją w kryzysie ................................................................ 112 Pytania kontrolne ........................................................................................................... 118 Rozdział 5. Bezpieczeństwo środowiskowe i procesowe (Andrzej Marcinkowski, Maciej Owczarek) .................................................................................. 119 5.1. Istota problemu ..................................................................................................... 119 5.2. Zagrożenia ............................................................................................................. 125 5.3. Zarządzanie bezpieczeństwem środowiskowym ........................................... 127 5.4. Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym .................................................. 132 5.5. Regulacje prawne .................................................................................................. 148 Pytania kontrolne ........................................................................................................... 155 2. Ryzyko operacyjne 6 Spis treści Rozdział 6. Bezpieczeństwo pracy a ocena ryzyka zawodowego (Katarzyna Boczkowska) ............................................................................................................. 157 6.1. Koncepcje zarządzania bezpieczeństwem pracy ............................................ 158 6.2. Normalizacja systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy .................... 159 6.3. Kultura bezpieczeństwa, klimat bezpieczeństwa i skuteczność zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ............................................... 163 6.4. Ryzyko zawodowe i jego ocena .......................................................................... 169 6.5. Metody oceny ryzyka zawodowego .................................................................. 176 6.6. Regulacje prawne ................................................................................................. 185 Pytania kontrolne ........................................................................................................... 189 Rozdział 7. Bezpieczeństwo osobowe (Grzegorz Kierner) ................................................ 191 7.1. Istota problemu ..................................................................................................... 191 7.2. Zasady zarządzania .............................................................................................. 195 7.3. Projektowanie i utrzymywanie rozwiązań bezpieczeństwa ......................... 203 7.4. Regulacje prawne .................................................................................................. 206 Pytania kontrolne ........................................................................................................... 210 Rozdział 8. Bezpieczeństwo informacji (Paweł Pietras) ................................................... 211 8.1. Istota problemu ..................................................................................................... 211 8.2. Bezpieczeństwo informacji w świetle badań ................................................... 222 8.3. Pozyskiwanie informacji gospodarczych ......................................................... 223 8.4. Regulacje prawne .................................................................................................. 225 Pytania kontrolne ........................................................................................................... 231 Rozdział 9. Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji (Maciej Szmit) ... 233 9.1. Podstawowe pojęcia i definicje ........................................................................... 236 9.2. Specyfika zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji ...................... 240 Pytania kontrolne ........................................................................................................... 244 Rozdział 10. Bezpieczeństwo fizyczne. Ochrona obiektu i wartości (Marek Blim) ... 245 10.1. Istota problemu ..................................................................................................... 246 10.2. Przewidywane ryzyka a organizacja i zarządzanie ochroną fizyczną ........ 249 10.3. Projektowanie, uzgadnianie i utrzymywanie rozwiązań ochronnych........ 260 10.4. Funkcjonowanie ochrony fizycznej w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych ................................................................................................. 267 10.5. Regulacje prawne .................................................................................................. 269 10.6. Podsumowanie ...................................................................................................... 274 Pytania kontrolne ........................................................................................................... 280 Rozdział 11. Ciągłość działania (Janusz Zawiła-Niedźwiecki) .......................................... 281 11.1. Istota problemu ....................................................................................................... 281 11.2. Organizacja zarządzania ...................................................................................... 285 11.3. Zasady zarządzania ............................................................................................... 289 11.4. Projektowanie i utrzymywanie planów ciągłości działania ........................... 293 Pytania kontrolne ........................................................................................................... 306 Podsumowanie ........................................................................................................................ 309 Bibliografia .............................................................................................................................. 311 Indeks rzeczowy ..................................................................................................................... 325 7 Wprowadzenie „Przyszłość ma wiele imion: Dla słabych jest: nieosiągalna Dla bojaźliwych jest: nieznana Dla odważnych jest: szansą!” [Victor Hugo] Przedsiębiorstwa funkcjonują w szybko zmieniającym się otoczeniu, pod wpływem silnej presji związanej przede wszystkim z koniecznością ciągłej redukcji kosztów funkcjonowania oraz zabezpieczenia się przed ewentualnymi zakłóceniami. Realizowanie tych zadań m.in. poprzez posiadanie nowoczesnej infrastruktury technicznej, podwyższanie kwalifikacji zatrudnionych pracowni- ków, przestrzeganie norm i aktów prawnych oraz stałe konkurowanie z innymi podmiotami stało się przyczyną powstawania wielu zagrożeń funkcjonowania organizacji. Taka sytuacja wymusza na przedsiębiorcach poszukiwanie i stoso- wanie coraz to nowszych i efektywniejszych metod zarządzania. W związku z tym obecnie bardzo modne staje się zarządzanie ciągłością działania (Business Continuity Management, BCM), które ma na celu określenie potencjalnego wpływu zakłóceń na organizację, stworzenie warunków do budowania odporności na nie oraz zdolności do skutecznej reakcji w zakresie ochrony kluczowych interesów właścicieli, reputacji i marki organizacji, a także wartości osiągniętych w jej do- tychczasowej działalności. Należy więc się tym zajmować, mając na celu: ƒƒ zagwarantowanie płynności procesów biznesowych, ƒƒ zminimalizowanie zagrożenia utraty krytycznych aktywów firmy, ƒƒ minimalizację strat czasu i energii na przywrócenie prawidłowych proce- sów biznesowych bądź odtworzenie utraconych danych, ƒƒ zarządzanie jakością i wizerunek firmy, ƒƒ uniknięcie konsekwencji prawnych wynikających z niespełnienia obowią- zujących przepisów. Pozyskanie pełnej wiedzy o wszystkich zagrożeniach jest praktycznie niemożliwe głównie dlatego, że różnorodność zjawisk stanowiących zagrożenie osiągnięcia zamierzonych celów przez przedsiębiorstwo jest ogromna. Niebezpieczeństwa te powstają w różnych uwarunkowaniach organizacyjno-prawnych, ekonomicz- no-finansowych, techniczno-technologicznych i innych. Oznacza to powstawanie nowych rodzajów ryzyka i metamorfozę już istniejących. 2. Ryzyko operacyjne 8 Wprowadzenie W teorii i praktyce (szczególnie sektora finansowego) znane i wykorzystywa- ne są jednoznacznie określone metody kwantyfikowania ryzyka kredytowego i rynkowego. Niestety, w przypadku wdrażania procesu BCM konieczna jest identyfikacja i zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Ryzyko operacyjne wymaga natomiast nowego podejścia ze względu na swoją wieloaspektowość oraz problemy z dostępem do danych umożliwiających modelowanie i analizę. W celu identy- fikacji i kwantyfikacji ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie konieczna jest analiza zagrożeń związanych z bezpieczeństwem procesowym i środowiskowym, pracy, fizycznym, osobowym, informacji, w tym funkcjonujących systemów IT Rysunek 0.1. Związki Total Security Mana- gement z Total Quality Mana- gement Zarządzanie analizą ryzyka działalności statutowej/biznesowej Zintegrowane zarządzanie przez jakość TQM (total quality management) Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem TSM (total security management) Zarządzanie analizą ryzyka operacyjnego Zarządzanie bezpieczeństwem osobowym Zarządzanie ochroną fizyczną Zarządzanie bezpieczeństwem informacji TISM (total information security management) Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych Zarządzanie ciągłością działania BCM-BCP (business continuity management) Źródło: [Zawiła-Niedźwiecki, 2008]. Wprowadzenie 9 (porównaj rys. 0.1). Uświadomienie i analiza zagrożeń oraz ocena ryzyka (w tym ewaluacja – oszacowanie i wycena) prowadzą do manipulowania ryzykiem, a tym właśnie jest zarządzanie bezpieczeństwem, jeżeli zaś rozwiązania bezpieczeństwa zawodzą lub są nieekonomiczne, wprowadza się rozwiązania ciągłości działania. Celem pracy jest analiza metod identyfikowania i kwantyfikowania zagrożeń wpływających na powstanie i materializację ryzyka operacyjnego w przedsię- biorstwie oraz zarządzania nimi. W warstwie teoretycznej podjęto zatem próbę przedstawienia ryzyka operacyjnego jako nieodłącznego elementu funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz składową poszczególnych zagrożeń. W tym celu zaprezen- towano funkcjonujące pojęcia, klasyfikacje, metody kwantyfikacji oraz możliwości materializowania się ryzyka. W warstwie empirycznej zaś zostały przedstawione aspekty ryzyka operacyjnego (zagrożeń), na które narażone jest przedsiębiorstwo funkcjonujące w gospodarce rynkowej. W tym celu dokonano przeglądu organizacji z punktu widzenia stosowania poszczególnych metod identyfikacji, kwantyfikacji, organizacji i zarządzania składowymi ryzyka operacyjnego. W opracowaniu zawarte są również rozważania dotyczące metody minima- lizowania zagrożeń nieosiągnięcia zamierzonych stanów, sprowadzającej się do zarządzania ciągłością działania. W tym celu zaprezentowano planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie jako kolejno następujące i wza- jemnie zależne działania, ograniczające ryzyko operacyjne. W książce wykorzystano metody pozwalające na opisowe prezentowanie ba- danego problemu, takie jak: indukcyjną, analizy i krytyki, obserwacji i analizy logicznej oraz elementy metod analizy systemowej. Praca została podzielona na jedenaście rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono panoramę ryzyka. Podjęto próbę zdefiniowania zależności mię- dzy niepewnością a ryzykiem oraz klasyfikacji ryzyka, a także zwrócono uwagę na działania przedsiębiorstw szczególnie obarczone ryzykiem i ich postrzeganie przez biznes. W rozdziale drugim dokonano przeglądu definicji i klasyfikacji ryzyka operacyjnego, metod jego oceny, propozycji organizacji i zasad zarządzania, wraz z przykładami materializowania się ryzyka operacyjnego. Rozdział trzeci porusza problematykę ryzyka w zarządzaniu projektami. Rozdział czwarty przedstawia zjawiska kryzysowe w przedsiębiorstwach, ujawniając ich przyczyny i skutki oraz możliwe podejścia i rozwiązania. W rozdziałach: piątym, szóstym i siódmym podjęto próbę określenia zasad zarządzania, projektowania i utrzymywania rozwiązań bezpieczeństwa, odpowiednio w aspekcie działalności: procesowej, środowiskowej, stanowiskowej, osobowej. Rozdziały ósmy i dziewiąty dotyczą szeroko pojętego zarządzania bezpieczeństwem informacji, ze szczególnym uwy- pukleniem roli informacji i jej ochrony w organizacji gospodarczej, jak również zarządzania ryzykiem systemów informatycznych. Rozdział dziesiąty odnosi się do zasad zarządzania bezpieczeństwem fizycznym, którego elementy – występu- jące w każdej z omawianych działalności – w większości przedsiębiorstw są wciąż traktowane w sposób uproszczony. Ostatni rozdział jest syntezą wcześniejszych rozważań, określając warunki ciągłości działania w przedsiębiorstwie.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: