Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00235 003498 24078537 na godz. na dobę w sumie
SAMOCHÓD W FIRMIE - ebook/pdf
SAMOCHÓD W FIRMIE - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-421-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Już prawie rok obowiązują nowe zasady odliczania VAT od samochodów. Ich stosowanie w praktyce nadal budzi wśród podatników wiele wątpliwości.  Niestety organy podatkowe interpretują nowe przepisy bardzo profiskalnie. Znamy już pierwsze orzeczenia, w których sądy nie zgadzają się z taką ich wykładnią. Jest zatem duża szansa powalczyć o korzystne dla siebie rozstrzygnięcie przed sądem.

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują również nowe regulacje w zakresie ustalania przepisy updof pracownikom przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych. Miały one wyjaśnić dotychczasowe wątpliwości jakie mieli pracodawcy w tym zakresie. Niestety wprowadziły wiele niewiadomych.

W książce znajdą Państwo 100 odpowiedzi na najbardziej aktualne problemy z rozliczeniem VAT i podatku dochodowego od użytkowania samochodów. W odpowiedziach przytaczamy stanowisko organów podatkowych oraz sądów dotyczące omawianych problemów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ODLICzANIE VAT OD POjAzDÓw SAMOCHODOwyCH 1. Odliczanie VAT od pojazdów samochodowych samochód to jeden z głównych składników firmowego majątku. najczęściej jest powierzany pracownikowi jako podstawowe „narzędzie” związane z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych. rozliczanie podatku w związku z nabyciem pojazdu samochodowego, jego używa- niem i eksploatacją, a także późniejszą sprzedażą, nie należy do najłatwiejszych. dlatego warto przeanalizować poszczególne rozwiązania w tym zakresie, zwłaszcza, że pojawia się wiele orze- czeń i interpretacji dotyczących tego tematu. 1.1. Zasady odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami Zasadą.jest,.że.od.wydatków.związanych.z.pojazdami.samochodowymi.o.dopuszczalnej.masie.cał- kowitej.do.3,5.tony.podatek.naliczony.jest.odliczany.w.wysokości.50 .jego.kwoty..W.art..86a.ustawy. o.VAT.ustawodawca.w.ramach.zasady.ogólnej.przyjął.pewne.uproszczenie.polegające.na.tym,.że.po- jazdy.samochodowe.są.wykorzystywane.w.50 .na.cele.związane.z.działalnością.gospodarczą.i.w.50 . na.inne.cele,.np..prywatne. SłOWNIcZeK pojazd samochodowy Za.pojazd.samochodowy.uznaje.się.pojazd.silnikowy,.którego: ■■ konstrukcja.umożliwia.jazdę.z.prędkością.przekraczającą.25.km/h.(nie.dotyczy.to.ciągnika. rolniczego).oraz ■■ dopuszczalna.masa.całkowita.nie.przekracza.3,5.tony. Definicję.tę.spełniają.m.in..motocykle,.quady,.samochody.osobowe,.samochody.dostawcze. i.ciężarowe.oraz.samochody.specjalne. W.wyniku.tak.przyjętego.założenia.podatnikowi.wykorzystującemu.pojazd.samochodowy.jed- nocześnie.w.celach.firmowych.i.w.celach.prywatnych.przysługuje.prawo.do.odliczenia.50 .kwo- ty.podatku.naliczonego.od.wydatków.związanych.z.takim.autem,.bez.względu.na.to,.czy.realne. wykorzystanie.pojazdu.samochodowego.do.celów.firmowych.jest.mniejsze.czy.większe..Potwier- dził. to. Dyrektor. Izby. Skarbowej. w. Bydgoszczy. w. interpretacji. indywidualnej. z. 12. lipca. 2016. r.. (ITPP2/4512-338/16/KK): MF (...).na.potrzeby.podatku.dochodowego.od.osób.fizycznych.ustaliła.Pani,.że.faktycznie.sa- mochód,.który.posiada.jest.wykorzystywany.w.ten.sposób,.że.70 .to.użytek.związany. z.prowadzoną.działalnością.gospodarczą,.a.30 .to.użytek.prywatny..Proporcja.ta.nie.po- winna.mieć.jednak.wpływu.ani.na.wysokość.odliczenia.podatku.VAT.naliczonego.(art..86.ust..1.uptu),. ani.na.wartość.ustalenia.podatku.naliczonego.(art..86a.ust..1.uptu).wynikającego.z.faktur.dokumen- tujących.ww..wydatki..Dzieje.się.tak,.gdyż.prawodawca.wprowadzając.mechanizm,.o.którym.mowa. w.art..86a.ust..1.uptu,.z.góry.założył,.że.50 .podatku.widniejąca.na.fakturze.nie.jest.związana.z.pro- wadzoną.działalnością.(czynnościami.opodatkowanymi).i.nie.można.jej.odliczyć.w.ramach.art..86. ust..1.tej.ustawy..Taki.mechanizm.zakłada.jednocześnie,.że.pojazd.nie.jest.wykorzystywany.wyłącz- nie.na.cele.prowadzonej.przez.podatnika.działalności.gospodarczej,.a.więc.może.być.wykorzystany. (domyślnie).także.do.celów.prywatnych. Podsumowując,.przy.określeniu.kwoty.podatku.naliczonego.związanego.z.wydatkami.na.pojazd,. który.używany.jest.zarówno.do.celów.działalności,.jak.i.do.celów.prywatnych,.powinna.Pani.przy- jąć.50 .kwoty.wynikającej.z.faktur.dokumentujących.wydatki.związane.z.eksploatacją.pojazdu.. Wartość.obliczona.w.ten.sposób.stanowi.kwotę.podatku.naliczonego.podlegającego.odliczeniu.na. zasadzie,.o.której.stanowi.art..86.ust..1.uptu..Tym.samym.ustalając.wartość.podatku.naliczonego. www.INfOr.PL 5 SAMOCHÓD w fIrMIE od.tzw..wydatków.samochodowych.(art..86a.ust..1.uptu).oraz.odliczając.ten.podatek.(art..86.ust..1. uptu),.nie.powinna.Pani.dodatkowo.uwzględniać.proporcji.ustalonej.na.potrzeby.rozliczeń.podatku. dochodowego.od.osób.fizycznych.(70/30). Niezależnie.zatem.od.tego,.czy.dany.pojazd.samochodowy.o.dopuszczalnej.masie.całkowitej. do.3,5.tony.jest.faktycznie.wykorzystywany.w.działalności.gospodarczej.w.20 .czy.w.80 ,.sam. fakt.jednoczesnego.wykorzystywania.go.do.celów.firmowych.i.prywatnych.(dalej:.celów.„miesza- nych”).powoduje.uznanie,.że.podatnik.wykorzystuje.auto.w. 50 . do.celów.związanych.z.prowa- dzoną.działalnością.gospodarczą..W.rezultacie.przysługuje.mu.wówczas.ograniczone.prawo.do. odliczenia.50 .kwoty.podatku.naliczonego.od.wydatków.związanych.z.tym.samochodem,.w.tym. np.. od. zakupu. jego. części. składowych,. opłat. leasingowych,. usług. naprawy. lub. konserwacji,. a.także.od.zakupu.paliw.silnikowych,.oleju.napędowego.oraz.gazu,.wykorzystywanych.do.napę- du.tych.pojazdów. PRZYKŁAD 1 W.2019.r..podatnik.korzysta.z.samochodu.osobowego.w.działalności.gospodarczej..Od.wydat- ków.związanych.z.eksploatacją.tego.samochodu.odlicza.50 .VAT.naliczonego..Z.faktury.za.pali- wo.wystawionej.w.styczniu.2019.r..na.kwotę.246.zł.=.200.zł.(netto).+.46.zł.(VAT): ■■ podatnik.odliczy.23.zł.(50 .VAT.naliczonego), ■■ do.kosztów.podatkowych.podatnik.zaliczy.167,25.zł.(75 1.z.kwoty.223.zł).. Pełne.odliczenie.podatku.naliczonego.dotyczy.natomiast.pojazdów.samochodowych.o.dopusz- czalnej.masie.całkowitej: ■■ do.3,5.tony.wykorzystywanych.wyłącznie.do.działalności.gospodarczej.podatnika,.o.których.mowa. w.art..86a.ust..3.pkt.1.lit..a.w.zw..z.ust..4.ustawy.o.VAT, ■■ do.3,5.tony.konstrukcyjnie.przeznaczonych.do.przewozu.co.najmniej.10.osób.łącznie.z.kierowcą,. jeżeli.z.dokumentów.wydanych.na.podstawie.przepisów.o.ruchu.drogowym.wynika.takie.przezna- czenie.(art..86a.ust..3.pkt.1.lit..b.ustawy.o.VAT),.powyżej.3,5.tony. Tabela 1. kategorie pojazdów uprawniające do pełnego odliczenia VaT Lp. 1. 2. 3. Pojazdy samochodowe uprawniające do pełnych odliczeń Pojazdy,.których.nie.możemy.zaliczyć.do.pojazdów.samochodowych Pojazdy.samochodowe.w.rozumieniu.przepisów.o.ruchu.drogowym.o.dopuszczalnej.masie. całkowitej.przekraczającej.3,5.tony Pojazdy.samochodowe.w.rozumieniu.przepisów.o.ruchu.drogowym.o.dopuszczalnej.masie. całkowitej.nieprzekraczającej.3,5.tony,.jeśli: ■■ będą.wykorzystywane.wyłącznie.do.działalności.gospodarczej,. ■■ konstrukcyjnie.będą.przeznaczone.do.przewozu.co.najmniej.10.osób.łącznie.z.kierowcą. (autobusy) Na.podstawie.dokonanego.podziału.pojazdów,.ze.względu.na.przysługujące.pełne.prawo.do.odli- czenia.podatku.naliczonego,.kategorią.szczególną.są.pojazdy.wykorzystywane.wyłącznie.do.działalno- ści.gospodarczej.podatnika.(art..86a.ust..3.pkt.1.lit..a.w.zw..z.ust..4.ustawy.o.VAT). .Więcej.na.ten.temat.w.pkt..2.niniejszej.publikacji. 1. 6 PODATKI Nr 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

SAMOCHÓD W FIRMIE
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: