Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00240 006899 21544878 na godz. na dobę w sumie
SAMOCHÓD osobowy w firmie - ebook/pdf
SAMOCHÓD osobowy w firmie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 130
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-430-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji zostały przedstawione wszystkie projektowane na 2019 r. zmiany rozliczania w kosztach wydatków samochodowych. Większość zmian będzie miała zastosowanie wprost od 1 stycznia 2019 r – niezależnie od tego, kiedy samochód został nabyty czy wyleasingowany. Warto wiedzieć, że nie dotyczy to umów leasingowych (najmu i dzierżawy) samochodów osobowych zawartych do końca 2018 r. Podatnicy, którzy w tym czasie zawrą takie umowy, będą zatem mogli rozliczać w kosztach opłaty leasingowe bez ograniczeń, które mają być wprowadzone w 2019 r.
W 2019 r. planowane jest ograniczenie możliwości rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z korzystaniem z samochodów, w tym kosztów opłat leasingowych. Podatnik będzie mógł rozliczyć w kosztach tylko 20% wydatków związanych z korzystaniem z samochodu prywatnego w działalności, a 75% wydatków związanych z korzystaniem z samochodu firmowego wykorzystywanego także poza działalnością. Pełne rozliczenie wydatku w kosztach będzie możliwe u podatników, którzy prowadzą ewidencję przebiegu do celów VAT. W opracowaniu przedstawiamy, w jaki sposób będzie trzeba w praktyce te limity stosować. Nowe, podwyższone limity pojawią się też w rozliczaniu kosztów amortyzacji i składek na ubezpieczenie. Limitowane będą również opłaty leasingowe.
Opracowanie składa się czterech głównych części omawiających:
● zasady odliczania VAT od wydatków samochodowych,
● wydatki samochodowe rozliczane w kosztach uzyskania przychodów,
● amortyzację samochodów oraz
● zasady udostępniania samochodów pracownikom, menedżerom i zleceniobiorcom.
Poszczególne rozdziały zostały uzupełnione o wyróżnione graficznie informacje o projektowanych na 2019 r. zmianach w zakresie rozliczania wydatków samochodowych w kosztach podatkowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Samochód w firmie – zmiany od 1 Stycznia 2019 r. I. Samochód w fIrmIe – zmIany od 1 StycznIa 2019 r. 1. dlaczego droższe samochody warto wyleasingować lub kupić do końca roku Od 1 stycznia 2019 r. zostaną wprowadzone limity zaliczania do kosztów podatkowych opłat lea­ singowych od samochodów osobowych o wartości przekraczającej 150 000 zł. Mniej korzystne będą też zasady rozliczania kosztów przy sprzedaży samochodów osobowych wprowadzanych do ewi­ dencji środków trwałych po 31 grudnia 2018 r. W obu przypadkach niekorzystnych skutków podat­ kowych wynikających z nowych przepisów można uniknąć, leasingując lub kupując samochód do końca 2018 r. 1.1. dlaczego warto zawrzeć umowę leasingu do końca roku Od 1 stycznia 2019 r. podatnik zaliczy do kosztów podatkowych tylko tę część opłaty leasingowej (czynszu najmu lub dzierżawy), która odpowiada wartości samochodu nieprzekraczającej 150 000 zł (art. 23 ust. 1 pkt 47a updof, art. 16 ust. 1 pkt. 49a updop). Oznacza to, że podatnicy leasingujący (najmujący, dzierżawiący) droższe samochody nie zaliczą do kosztów pełnych opłat leasingowych, a jedynie ich część przypadającą na wartość samochodu w kwo­ cie 150 000 zł. Co istotne kwota ograniczenia obejmuje także naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług. Ważne jest także, że limit przy leasingu dotyczy wyłącznie części kapitałowej raty leasingowej, a nie części odsetkowej. PRZYKŁAD 1 Czynny podatnik VAT wziął w leasing operacyjny samochód osobowy w styczniu 2019 r. Jego war­ tość wynosiła 200 000 zł. Wykorzystuje go w użytku „mieszanym”. W styczniu 2019 r. otrzymał fakturę za opłatę wstępną na kwotę 5000 zł netto plus 1150 zł (VAT). Faktura została wystawiona 27 stycznia 2019 r. W ramach rozliczeń VAT podatnik odliczył kwotę 575 zł (1150 zł × 50 ). Podatnik może zali­ czyć do kosztów: ■■ część odsetkową raty: 1000 zł netto plus 50 VAT naliczonego od tej kwoty, tj. 115 zł, razem 1115 zł; ■■ część kapitałową raty w proporcji, w jakiej wartość 150 000 zł pozostaje do wartości samocho­ du (w naszym przypadku 200 000 zł). Proporcja wynosi 75 (150 000 zł/200 000 zł). Do kosz­ tów podatnik może zaliczyć kwotę 3345 zł (4000 zł plus 50 VAT naliczonego od tej kwoty, tj. 460 zł) × proporcja 75 . W sumie do kosztów podatnik może zaliczyć tytułem faktury za leasing 3345 zł. PRZYKŁAD 2 W 2019 r. podatnik leasinguje samochód osobowy o wartości 200 000 zł. Opłata leasingowa za styczeń wynosi 5000 zł netto plus 1150 zł (VAT). Podatnikowi przysługuje odliczenie VAT nali­ czonego w wysokości 50 (575 zł). W związku z ograniczeniem kosztowym podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych 75 wartości opłaty z uwzględnieniem nieodliczone­ go VAT, czyli 75 z 5575 zł = 4181,25 zł. Z kosztów podatkowych zostanie wyłączona kwota 1393,75 zł. www.infor.pl 7 Samochód oSoBowy w firmie W związku ze zmianami, które mają wejść w życie w przyszłym roku, podatnicy, którzy planują wziąć w leasing droższy samochód osobowy (o wartości przekraczającej 150 000 zł), powinni roz­ ważyć zawarcie umowy leasingu do końca 2018 r. Jeżeli to zrobią, nie będą musieli stosować ogra­ niczenia kosztowego i pełne opłaty leasingowe od leasingowanego samochodu zaliczą do kosztów podatkowych. PRZYKŁAD 3 Podatnik zawarł umowę leasingu w grudniu 2018 r. Leasinguje samochód osobowy o wartości 200 000 zł. Miesięczna opłata leasingowa wynosi 5000 zł netto plus 1150 zł (VAT). Podatnik zaliczy do kosztów podatkowych opłatę leasingową netto 5000 zł i nieodliczony VAT naliczo­ ny w wysokości 50 z 1150 zł = 575 zł. W sumie podatnik zaliczy do kosztów podatkowych 5575 zł. UWAGA! Leasingobiorcy, którzy zawrą umowę do końca 2018 r. nie będą musieli stosować ograniczeń kosztowych do opłat leasingowych płaconych od leasingowanego samochodu. Warto też wiedzieć, że z dniem 1 stycznia 2019 r. zostanie wprowadzone ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z korzystaniem z samochodów osobo­ wych używanych także do celów niezwiązanych z działalnością podatnika. Podatnik będzie zobowią­ zany wyłączyć z kosztów podatkowych 25 wartości tych wydatków brutto. Wspomniane ogranicze­ nie kosztowe nie będzie stosowane tylko wobec samochodów używanych wyłącznie w działalności podatnika. Ustawodawca zastrzegł przy tym, że w przypadkach, w których opłaty leasingowe będą zawierały w sobie opłaty związane z korzystaniem z samochodów (np. koszty przeglądów, napraw), to do czę­ ści opłat leasingowych obejmujących wydatki związane z korzystaniem z samochodu podatnik bę­ dzie zobowiązany stosować ograniczenia kosztowe. Ponieważ do umów leasingu (najmu, dzierżawy) zawartych do końca roku będą miały zastosowa­ nie przepisy dotychczasowe, które nie zawierają takiego ograniczenia, należy przyjąć, że również z tego powodu warto zawrzeć taką umowę do końca roku. UWAGA! Umowy leasingu (najmu, dzierżawy), w których opłata leasingowa zawiera także wydatki związane z korzystaniem z samochodu, warto zawrzeć do końca 2018 r. Uchroni to podatnika przed ograniczeniami w zaliczaniu do kosz- tów podatkowych wydatków związanych z korzystaniem z samochodu stanowiących element opłat leasingowych. 1.2. wystarczy zawrzeć umowę leasingu do końca roku Nowe przepisy ograniczające możliwość zaliczania do kosztów podatkowych opłat leasingowych (najmu dzierżawy) nie będą miały zastosowania do umów leasingu (najmu, dzierżawy) zawartych do końca 2018 r. Dlatego podatnicy, którzy zamierzają rozliczać opłaty leasingowe według przepi­ sów obowiązujących przed 1 stycznia 2019 r., powinni zawrzeć umowę leasingu najpóźniej do koń­ ca 2018 r. Co istotne, Ministerstwo Finansów potwierdziło, że wystarczy zawarcie samej umowy le­ asingu (najmu, dzierżawy) samochodu osobowego – do końca 2018 r. Nie jest potrzebne wydanie przedmiotu umowy korzystającemu, choć wydanie samochodu nie może być za bardzo odroczone w czasie. W opinii MF: MF Ze względu na fakt, iż umowa leasingu ma charakter konsensualny, staje się ona skuteczna przez samo złożenie zgodnych oświadczeń woli stron tej umowy. Oznacza to, że dla jej za­ warcia nie jest konieczne wydanie rzeczy (jak np. w omawianym przykładzie leasingowane­ go samochodu). W związku z tym należy przyjąć, że umowa zawarta w 2018 r., nawet jeżeli przewidu­ je późniejszy moment (np. w roku 2019) wydania przedmiotu leasingu, będzie objęta 8 podatKi nr 9 Samochód w firmie – zmiany od 1 Stycznia 2019 r. dotychczasowymi regulacjami rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z leasin­ giem samochodu. Jednak w przypadku zawarcia umowy ze znacznie odroczonym momentem wydania przedmiotu lea­ singu działanie takie może być rozpatrywane jako obchodzenie prawa podatkowego (podlegające klauzuli ogólnej). 1.3. dlaczego warto kupić samochód do końca roku Od 1 stycznia 2019 r. zostanie wprowadzona modyfikacja sposobu ustalania przychodu ze sprze­ daży samochodu osobowego będącego środkiem trwałym. Koszty podatkowe ustalane w przypad­ ku takiej sprzedaży będą limitowane do wysokości 150 000 zł (i pomniejszane o sumę odpisów amor­ tyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów). Nowe zasady ustalania przychodu ze sprzedaży samochodu będą miały zastosowanie do samochodów osobowych wpisanych do ewidencji środków trwałych po 31 grudnia 2018 r. Oznacza to, że w przy­ padku sprzedaży samochodów wpisanych do ewidencji środków trwałych do końca 2018 r., rozli­ czenia przychodu ze sprzedaży samochodu należy dokonać na zasadach obowiązujących do końca 2018 r. Jest to korzystniejszy sposób ustalania dochodu ze sprzedaży, co ilustrują przykłady. Przypomnijmy, jak należy ustalić przychód ze sprzedaży samochodu będącego środkiem trwałym według przepisów obowiązujących do końca 2018 r. PRZYKŁAD 4 Spółka zaliczyła samochód do środków trwałych w 2016 r. Wartość początkowa samochodu wynosi­ ła 200 000 zł. Rozliczenie odpisów amortyzacyjnych w tym przypadku wyglądało następująco: ■■ roczny odpis amortyzacyjny przy przyjętej stawce 20 – 40 000 zł (200 000 × 20 ), ■■ do kosztów spółka może zaliczyć roczny odpis amortyzacyjny od równowartości 20 000 euro. Jeżeli w dniu przyjęcia do używania samochodu kurs euro wynosił 4,20 zł, spółka może zaliczać do kosztów odpis amortyzacyjny od kwoty 84 000 zł (4,20 zł × 20 000 euro). Rocznie do kosztów podatkowych spółka może zaliczyć zatem 16 800 zł (84 000 zł × 20 ). Pozostała część rocznego odpisu nie jest kosztem podatkowym (zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2018 r.). Jeżeli spółka sprzeda samochód po dwóch latach, to jej kosztem podatkowym ze sprzedaży samo­ chodu będzie kwota 120 000 zł. Jest to wartość początkowa samochodu pomniejszona o odpisy amortyzacyjne z dwóch lat (200 000 zł – (2 × 40 000 zł)). Zakładając, że przychód ze sprzedaży samochodu wynosi 160 000 zł, dochód ze sprzedaży opodat­ kowany podatkiem dochodowym wyniesie (160 000 – 120 000) = 40 000 zł. W taki sam sposób podatnik ustali dochód do opodatkowania w przypadku samochodów wpisa­ nych do ewidencji środków trwałych do końca 2018 r., a sprzedawanych po tej dacie (mimo podwyż­ szenia z dniem 1 stycznia 2019 r. limitu kosztowego dla amortyzacji samochodów osobowych). Ilu­ struje to przykład 5. PRZYKŁAD 5 Spółka nabyła samochód osobowy i rozpoczęła jego amortyzację z dniem 1 stycznia 2018 r. Wartość początkowa samochodu wynosiła 200 000 zł. Rozliczenie odpisów amortyzacyjnych w tym przypad­ ku wyglądało następująco: ■■ roczny odpis amortyzacyjny przy przyjętej stawce 20 – 40 000 zł (200 000 × 20 ), ■■ w roku podatkowym 2018 do kosztów spółka może zaliczyć odpis amortyzacyjny od równowar­ tości 20 000 euro. Jeżeli w dniu przyjęcia do używania kurs euro wynosił 4,20 zł, spółka może za­ liczać do kosztów odpis amortyzacyjny od 84 000 zł (4,20 zł × 20 000 euro). Rocznie do kosztów podatkowych spółka może zaliczyć zatem 16 800 zł (84 000 zł × 20 ). Pozostała część rocznego odpisu nie jest kosztem podatkowym (zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2018 r.). www.infor.pl 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

SAMOCHÓD osobowy w firmie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: