Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00182 008384 24109865 na godz. na dobę w sumie
SAP R/3. Podręcznik użytkownika - książka
SAP R/3. Podręcznik użytkownika - książka
Autor: , Liczba stron: 296
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0337-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przewodnik po najpopularniejszym
systemie informatycznym dla przedsiębiorstw

SAP R/3 to system informatyczny, który można spotkać w przedsiębiorstwach na całym świecie. Przeprowadzone niedawno analizy wykazały, że SAP R/3 jest zainstalowany w prawie 100 000 lokalizacji w 120 krajach świata i jest wykorzystywany codziennie przez ponad 10 milionów ludzi. SAP R/3 to pakiet zintegrowanych aplikacji służących do rejestrowania oraz śledzenia operacji i kosztów w firmie. Elastyczna architektura systemu umożliwia dostosowanie go do potrzeb niemal każdego przedsiębiorstwa, a zadania, które za jego pomocą można realizować, zdecydowanie usprawniają działanie firmy.

'SAP R/3. Podręcznik użytkownika' to książka przeznaczona dla użytkowników tego systemu, przedstawiająca zasady pracy z nim. Autorzy -- doświadczeni konsultanci i szkoleniowcy -- opisali w niej najbardziej uniwersalne zagadnienia potrzebne podczas pracy z każdym modułem tego złożonego oprogramowania. Opanowanie tych procedur gwarantuje, że każdy, kto je poznał, będzie w stanie efektywnie wykorzystać system SAP R/3. Dzięki wiadomościom zawartym w tej książce bez obaw rozpoczniesz pracę z systemem SAP R/3.

Zdobądź wiedzę niezbędną do korzystania z SAP R/3.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl SAP R/3. Podrêcznik u¿ytkownika Autorzy: Jim Mazzullo, Peter Wheatley T³umaczenie: Lidia Graczek ISBN: 83-246-0337-9 Tytu³ orygina³u: SAP R/3 for Everyone: Step-by-Step Instructions, Practical Advice, and Other Tips and Tricks for Working with SAP Format: B5, stron: 296 Przewodnik po najpopularniejszym systemie informatycznym dla przedsiêbiorstw (cid:129) Nawigacja w aplikacji (cid:129) Wprowadzanie danych i ich przeszukiwanie (cid:129) Generowanie raportów SAP R/3 to system informatyczny, który mo¿na spotkaæ w przedsiêbiorstwach na ca³ym œwiecie. Przeprowadzone niedawno analizy wykaza³y, ¿e SAP R/3 jest zainstalowany w prawie 100 000 lokalizacji w 120 krajach œwiata i jest wykorzystywany codziennie przez ponad 10 milionów ludzi. SAP R/3 to pakiet zintegrowanych aplikacji s³u¿¹cych do rejestrowania oraz œledzenia operacji i kosztów w firmie. Elastyczna architektura systemu umo¿liwia dostosowanie go do potrzeb niemal ka¿dego przedsiêbiorstwa, a zadania, które za jego pomoc¹ mo¿na realizowaæ, zdecydowanie usprawniaj¹ dzia³anie firmy. „SAP R/3. Podrêcznik u¿ytkownika” to ksi¹¿ka przeznaczona dla u¿ytkowników tego systemu, przedstawiaj¹ca zasady pracy z nim. Autorzy — doœwiadczeni konsultanci i szkoleniowcy — opisali w niej najbardziej uniwersalne zagadnienia potrzebne podczas pracy z ka¿dym modu³em tego z³o¿onego oprogramowania. Opanowanie tych procedur gwarantuje, ¿e ka¿dy, kto je pozna³, bêdzie w stanie efektywnie wykorzystaæ system SAP R/3. Dziêki wiadomoœciom zawartym w tej ksi¹¿ce bez obaw rozpoczniesz pracê z systemem SAP R/3. (cid:129) Okna aplikacji SAP R/3 (cid:129) Logowanie do systemu i konfigurowanie okien (cid:129) Nawigacja pomiêdzy ekranami aplikacji (cid:129) Wyszukiwanie transakcji (cid:129) Korzystanie z folderów (cid:129) Sortowanie i filtrowanie danych (cid:129) Eksport raportów do Worda i Excela (cid:129) Wysy³anie raportów poczt¹ elektroniczn¹ Zdob¹dŸ wiedzê niezbêdn¹ do korzystania z SAP R/3 Wstęp Podziękowania O autorach Przedmowa Wygląd i działanie okna aplikacji systemu SAP Pasek menu Nagłówki menu Ikona menu skrótów systemowych Przyciski kontrolne Pasek funkcji systemowych Pole polecenia Przyciski polecenia Pasek nazwy Pasek narzędzi aplikacji Pasek statusu Obszar roboczy Panele Foldery Pola danych Obszary i podekrany Listy wyboru, pola wyboru i przyciski opcji Przyciski polecenia Paski przewijania Okna dialogowe System SAP w sieci Część I Początki pracy z systemem Rozdział 1. Logowanie się do systemu i wylogowywanie się z niego Logowanie się do systemu Procedura: Logowanie się do systemu za pomocą okna logowania Procedura: Logowanie się do systemu za pomocą skrótu na pulpicie Wylogowywanie się z systemu Procedura: Wylogowywanie się z systemu 9 11 13 21 22 23 25 26 27 27 28 29 30 31 32 32 33 34 34 36 38 38 39 40 43 45 46 46 49 50 50 4 SAP R/3. Podręcznik użytkownika Rozdział 2. Praca z sesjami Sterowanie położeniem i geometrią okna aplikacji Tworzenie wielu okien aplikacji Procedura: Tworzenie wielu okien aplikacji Zakończenie sesji Procedura: Anulowanie transakcji Dostosowywanie układu okna aplikacji i ekranów Procedura: Dostosowywanie układu za pomocą polecenia Opcje Procedura: Dostosowywanie układu za pomocą polecenia Nowy wygląd Dostosowywanie ekranu SAP Easy Access (ekran szybkiego dostępu) Procedura: Dostosowywanie ekranu SAP Easy Access (ekran szybkiego dostępu) Tworzenie skrótów na pulpicie Procedura: Tworzenie skrótów na pulpicie Rozdział 3. Wprowadzanie danych profilu użytkownika Procedura: Wprowadzanie danych profilu użytkownika Rozdział 4. Zmiana hasła Zmiana hasła Procedura: Zmiana hasła przy logowaniu się Procedura: Zmiana hasła po zalogowaniu się Część II Nawigacja między ekranami Rozdział 5. Przejście do ekranów początkowych transakcji za pomocą folderów menu Nawigacja z wykorzystaniem folderów menu Foldery SAP menu i Menu użytkownika Wyszukiwanie transakcji Procedura: Wyszukiwanie transakcji za pomocą słów kluczowych Rozdział 6. Przejście do ekranów początkowych transakcji za pomocą folderów Ulubione Praca z folderami Ulubione Menu Ulubione Menu skrótów Pasek narzędzi aplikacji Klawisze skrótu Mysz Dodawanie folderów Procedura: Tworzenie folderu 53 53 55 55 56 57 57 58 60 63 64 65 65 67 67 71 71 72 73 75 77 79 79 81 82 85 87 87 88 89 90 90 92 92 Spis treści Dodawanie odnośników do transakcji w folderach Ulubione Procedura: Dodawanie odnośnika do transakcji, gdy zna się Procedura: Dodanie odnośnika do transakcji, gdy nie zna się jej kod jej kod Dodawanie odnośników do stron internetowych i do poczty elektronicznej w folderach Ulubione Procedura: Dodawanie do folderów Ulubione odnośnika do strony internetowej Procedura: Dodawanie odnośnika do programu pocztowego w folderach Ulubione Zmiana nazw folderów i odnośników Procedura: Zmiana nazwy folderu lub odnośnika Usuwanie folderów Ulubione i odnośników Dzielenie folderu Ulubione Procedura: Zapis folderów Procedura: Odczyt folderów Rozdział 7. Przejście do ekranów początkowych transakcji za pomocą jej kodów Nawigacja z wykorzystaniem kodów transakcji Procedura: Wybór kodów transakcji z listy w polu polecenia Identyfikacja kodów transakcji Procedura: Wyświetlanie kodów transakcji na ekranie SAP Easy Access (ekran szybkiego dostępu) Procedura: Wyświetlanie kodów transakcji za pomocą paska Procedura: Wyświetlanie kodów transakcji za pomocą paska Wyszukiwanie transakcji za pomocą jej kodów Procedura: Wyszukiwanie transakcji za pomocą słów menu stanu kluczowych Rozdział 8. Nawigacja między ekranami za pomocą paska menu Przejście z ekranów początkowych transakcji Przejście z ekranów wyjściowych transakcji Odkrywanie systemu SAP Cześć III Ustawienia parametrów ekranów początkowych Rozdział 9. Wprowadzanie kodów i tekstu Wskazówki dotyczące wprowadzania kodu i tekstu 5 93 93 94 96 96 98 100 101 102 103 103 104 107 108 109 110 110 112 113 114 114 117 118 119 121 123 125 127 6 SAP R/3. Podręcznik użytkownika Rozdział 10. Wyszukiwanie kodów Ekrany krótkich list wyników Wielozakładkowe ekrany wyszukiwania Procedura: Wyszukiwanie kodu z jednym kryterium wyszukiwania Procedura: Wyszukiwanie kodu z wieloma kryteriami wyszukiwania 136 Wskazówki dotyczące wyszukiwania ekranów wielozakładkowych 138 Drzewo wyszukiwania struktury 141 145 Ekrany wyszukiwania wyświetlające dane w postaci listy 147 148 Wygląd i działanie ekranu wielokrotnego wyboru Rozdział 11. Wprowadzanie kodów na ekranach wielokrotnego wyboru Procedura: Kopiowanie wielokrotnych kodów na ekran wielokrotnego wyboru Używanie ekranu wielokrotnego wyboru — przykład Używanie przycisku wielokrotnego wyboru Procedura: Wyszukiwanie wielokrotnych kodów dla ekranu 157 Rozdział 12. Wykorzystanie opcji wyboru w polach wprowadzania danych 161 162 Dołączanie opcji wyboru do pól wprowadzania danych wielokrotnego wyboru Procedura: Dołączanie opcji wyboru do pola wprowadzania 131 132 134 135 151 153 156 164 165 165 167 169 170 172 175 177 179 179 181 181 181 183 183 185 Procedura: Usuwanie opcji wyboru z pola wprowadzania danych danych Jaką funkcję pełnią zielone opcje wyboru? Jaką funkcję pełnią czerwone opcje wyboru? Rozdział 13. Praca z wariantami ekranów Dodawanie pól wprowadzania danych za pomocą przycisku dynamicznego wyboru Procedura: Dołączanie dodatkowych kryteriów wyboru do ekranu początkowego transakcji Tworzenie wariantów ekranów Procedura: Tworzenie wariantu ekranu początkowego Zmiana wariantu ekranu Procedura: Zmiana wariantu ekranu — pierwszy sposób Procedura: Zmiana wariantu ekranu — drugi sposób Wywoływanie wariantu ekranu Procedura: Wywoływanie tymczasowego wariantu Usuwanie wariantu ekranu Procedura: Usuwanie wariantu ekranu Procedura: Tworzenie pojedynczego, domyślnego zapisu danych na ekranie początkowym Spis treści Część IV Praca z raportami wyjściowymi Rozdział 14. Sortowanie, filtrowanie i sumowanie raportów pozycji pojedynczych Sortowanie i grupowanie raportów pozycji pojedynczych Przykład 1. Sortowanie pojedynczej kolumny raportu pozycji Procedura: Sortowanie pojedynczej kolumny raportu pozycji Przykład 2. Sortowanie wielu kolumn w raporcie pozycji Procedura: Sortowanie wielu kolumn w raporcie pozycji pojedynczych pojedynczych pojedynczych pojedynczych 7 187 189 191 192 193 193 194 195 197 198 199 202 202 210 211 214 216 217 218 224 226 228 230 230 231 232 Przykład 3. Sortowanie pojedynczej kolumny listy wyników Filtrowanie raportów pozycji pojedynczych Przykład 1. Filtrowanie raportu pozycji pojedynczych transakcji IH08 Procedura: Filtrowanie raportu pozycji pojedynczych Przykład 2. Filtrowanie raportu pozycji pojedynczych transakcji MPK: Rzeczywiste/Planowe/ Odchylenie Procedura: Filtrowanie dodatnich i ujemnych wartości w raporcie pozycji pojedynczych nr 1 Przykład 3. Filtrowanie dodatnich i ujemnych wartości na standardowym ekranie filtrowania 204 Sumowanie kolumn z danymi w raportach pozycji pojedynczych 208 208 Procedura: Sumowanie danych w kolumnie raportu liniowego Procedura: Grupowanie i sumowanie danych w raporcie pozycji pojedynczych Rozdział 15. Warianty wyświetlania raportów pozycji pojedynczych Dostęp do funkcji wariantu wyświetlania raportu Zmiana układu ekranu Tworzenie wariantu wyświetlania Procedura: Tworzenie wariantu wyświetlania raportu pozycji pojedynczych Zachowanie wariantu wyświetlania raportu Procedura: Zachowanie wariantu wyświetlania raportu Zastosowanie wariantu wyświetlania raportu Procedura: Zastosowanie wariantu wyświetlania raportu „po fakcie” Usuwanie wariantu wyświetlania raportu Procedura: Usuwanie wariantu wyświetlania raportu Praca z wariantami wyświetlania raportów na innych ekranach 8 SAP R/3. Podręcznik użytkownika Rozdział 16. Eksportowanie raportów pozycji pojedynczych do programów Microsoft Excel i Word Eksportowanie bezpośrednie Procedura: Eksportowanie do programu MS Excel za pomocą przycisku Integracja biura Procedura: Eksportowanie do programu MS Excel za pomocą menu Lista Eksportowanie zewnętrzne Procedura: Eksportowanie zewnętrzne raportu pozycji pojedynczych do programu MS Excel Rozdział 17. Wysyłanie raportów pozycji pojedynczych pocztą systemu SAP Ekran Tworzenie i wysyłanie dokumentu 235 236 236 240 242 242 247 249 249 251 253 255 256 256 257 259 279 285 Górna część podekranu Dolna część podekranu Wprowadzanie i wyszukiwanie nazw odbiorców Procedura: Wyszukiwanie adresatów Praca z listami dystrybucji Procedura: Tworzenie list dystrybucji Procedura: Wyszukiwanie list dystrybucji Czytanie wiadomości w aplikacji poczty elektronicznej systemu SAP Procedura: Czytanie wiadomości na ekranie Business workplace Wysyłanie wiadomości z ekranu Business workplace Procedura: Przechowywanie lub usuwanie wiadomości Procedura: Tworzenie i wysyłanie nowych wiadomości Procedura: Odpowiadanie na wiadomość Procedura: Przesyłanie wiadomości dalej 261 263 264 264 265 267 269 Pierwszy typ transakcji: wyświetlanie danych dotyczących obiektu 270 272 Drugi typ transakcji: wyświetlanie listy obiektów powiązanych Trzeci typ transakcji: tworzenie obiektu 275 Czwarty typ transakcji: zmiana danych obiektu 276 Pomoce naukowe do systemu SAP 4.7 Utwórz zlecenie zakładowe (IW31) Procedura Zakończenie Podstawowe typy transakcji Załącznik Skorowidz Logowanie się do systemu i w ylogowywanie się z niego 45 R O Z D Z I A Ł 1 . Oprogramowanie firmy SAP i baza danych są zainstalowane na dużych, scen- tralizowanych komputerach zwanych serwerami. Komputery te przeznaczone są tylko do tego, aby był na nich zainstalowany system, a ich pamięć oraz moż- liwości szybkiego przetwarzania danych pozwalają ten system utrzymać. Ser- wery są połączone okablowaniem i łączami satelitarnymi z odległymi kompu- terami klienckimi, na których pracują użytkownicy. Duże firmy używające systemu SAP często posiadają kilka klas serwerów, takich jak serwery produktywne, deweloperskie i szkoleniowe. Serwery produktywne przechowują „żywy” system SAP, tzn. oprogramowanie i bazę danych wykorzystywane przez firmę do zarządzania jej zasobami oraz przez użytkowników do pracy z systemem. W naszej organizacji używamy kilku serwerów produktywnych do przechowywania oprogramowania i bazy danych, chociaż zapewniają ten sam dostęp do całego systemu. Te serwery mają przypisane nazwy funkcjonalne, takie jak: Warehouse Management (zarzą- dzanie magazynem) i Purchasing (zakup) w celu kierowania różnych użytkow- ników (w tym przypadku pracownicy magazynu, zaopatrzeniowcy) do różnych serwerów produktywnych. To zapewnia bardziej równomierne rozłożenie pra- cy pomiędzy tymi serwerami (proces zwany automatycznym rozkładaniem obciążenia) i przyspiesza ogólne działanie systemu i czas odpowiedzi. Serwery deweloperskie wykorzystywane są przez programistów oraz specjali- stów ds. systemu SAP w celu tworzenia i testowania dostosowanych wersji oprogramowania. Serwery szkoleniowe zawierają kopie produkcyjnej bazy danych i są wyko- rzystywane jako środowisko szkoleniowe dla nowych użytkowników, którzy mogą się „pobawić” systemem i uczyć się bez powodowania szkód we wła- ściwej bazie. Większość użytkowników ma dostęp do tych serwerów tylko w trakcie szkolenia. Aby się zalogować do systemu, należy najpierw wybrać serwer logowania i podać swoje user ID (nazwę użytkownika) i password (hasło); czasami też 46 SAP R/3. Podręcznik użytkownika client code (mandant) i language code (kod języka)). Kiedy system już spraw- dzi, iż dany użytkownik posiada konto, pojawi się okno aplikacji i wyświetli się ekran SAP Easy Access (ekran szybkiego dostępu). Ten ekran jest miej- scem, z którego można się dostać do aplikacji i jej bazy danych. W pierwszym rozdziale zawarte są instrukcje, jak zalogować się do systemu SAP przez dostępne serwery w sieci, jak poradzić sobie z problemami podczas logowania do systemu i wylogowywania się z niego. Istnieją dwie procedury logowania się do systemu. Pierwsza procedura wywo- łuje ekran logowania SAP Logon, na którym wybiera się serwer logowania, a następnie pojawia się ekran SAP, na którym wprowadza się różnego rodzaju kody identyfikacyjne. Ta procedura pozwala zalogować się do serwera kon- kretnej klasy (produktywnego, deweloperskiego lub szkoleniowego) lub o kon- kretnej funkcji (na przykład serwera produktywnego dla zaopatrzeniowców). Procedura Logowanie się do systemu za pomocą okna logowania Krok 1. Kliknij przycisk Start (A) na pasku zadań Windows, następnie przejdź do polecenia SAPlogon. Dokładna ścieżka dostępu zależy od ustawień danego komputera. U nas wygląda to tak: Start Programy SAP Front End SAPlogon (rysunek 1.1). Krok 2. Pojawia się okno logowania SAP Logon (rysunek 1.2). Wyświetlona zostaje lista dostępnych w sieci serwerów. ■ Dwukrotnie kliknij nazwę serwera lub kliknij nazwę serwera, aby go wybrać i wyróżnić, następnie kliknij przycisk (B) Meldowanie. Krok 3. Otwiera się okno aplikacji i wyświetla się ekran SAP (rysunek 1.3). Ten ekran zawiera cztery pola: Client (mandant), User (użytkownik), Password (hasło) i Language (język). Pola Client (mandant) i Langu- age (język) są już uzupełnione kodami, kiedy ekran się pojawia1. 1 Większość firm wykorzystuje jedną bazę danych dla wszystkich oddziałów i funkcji. Ta baza ma jeden kod klienta. Firmy posiadające kilka firm zależnych czasami mają kilka oddzielnych baz dla każdej z firm. W takim wypadku trzeba podać prawidłowy kod klienta, czyli bazy, do której chce się uzyskać dostęp. Pracując dla międzynarodowej firmy, trzeba też podać język w polu Language (język). Logowanie się do systemu i w ylogowywanie się z niego 47 Rysunek 1.1. Proces logowania zaczyna się w menu systemu operacyjnego Windows Rysunek 1.2. Okno logowanie SAP Logon. W tym przykładowym oknie widać nazwy kilku serwerów produktywnych, deweloperskich i szkoleniowych. Do systemu produktywnego można uzyskać dostęp tylko przez jeden z serwerów produktywnych (oznaczonych przedrostkiem PRD) ■ Wprowadź nazwę użytkownika w polu User (użytkownik) (A). ■ Wprowadź hasło w polu Password (hasło) (B). ■ Opcjonalnie: Zmień hasło (instrukcje w rozdziale 4.). ■ Zatwierdź klawiszem Enter na klawiaturze. 48 SAP R/3. Podręcznik użytkownika Rysunek 1.3. Ekran SAP, na którym wprowadza się nazwę użytkownika i hasło (oraz wszelkie niezbędne kody) Krok 4. Ekran SAP Easy Access (ekran szybkiego dostępu) pojawia się w oknie aplikacji. Można teraz rozpocząć pracę z systemem. Koniec procedury Niektórzy użytkownicy uzyskują dostęp do oprogramowania SAP za pomocą przeglądarki internetowej, np. MS Internet Explorer. Od swojego administratora dostają odnośnik, który od razu po kliknięciu wywołuje ekran SAP (rysunek 1.3). Tacy użytkownicy podczas logowania się do systemu mogą pominąć kroki 1. i 2. poprzedniej procedury i od razu przejść do instrukcji kroku 3. Druga procedura logowania wykorzystuje skrót na pulpicie (rysunek 1.4), aby można było pominąć okno logowania SAP Logon 620 oraz ekran SAP i od razu zalogować się, podając hasło. Rysunek 1.4. Ikona skrótu na pulpicie Logowanie się do systemu i w ylogowywanie się z niego 49 Można utworzyć jeden lub więcej skrótów do ekranu logowania na pulpicie (instrukcje w rozdziale 4.). Każdy skrót na pulpicie posiada następujące dogod- ne cechy: ■ Jest skonfigurowany tak, aby zalogować się do konkretnego serwera, i w oknie SAP Logon nie trzeba już wybierać serwera. ■ Jest tak skonfigurowany, że zapamiętuje nazwę użytkownika, numer klienta i kod języka, nie trzeba więc ponownie wprowadzać tych danych na ekranie SAP. Podaje się tylko hasło w małym oknie dia- logowym. ■ Jest tak skonfigurowany, że po zalogowaniu się wyświetla konkretny ekran. Preferowanym ekranem startowym (i docelowym ekranem skrótu na pulpicie z rysunku 1.4) jest ekran SAP Easy Access (ekran szybkiego dostępu), który jest stroną startową systemu. Można jed- nak utworzyć skróty do innych ekranów, które pojawią się w mo- mencie logowania. Procedura Logowanie się do systemu za pomocą skrótu na pulpicie Krok 1. Dwukrotnie kliknij ikonę skrótu na pulpicie (rysunek 1.4). Krok 2. Pojawia się ekran SAP Easy Access (ekran szybkiego dostępu) (rysu- nek 1.5). Zawiera on tylko pola Nazwa użytkownika i Hasło. ■ Potwierdź nazwę użytkownika w polu Nazwa użytkownika (A). ■ Wprowadź hasło w polu Hasło (B). ■ Zatwierdź klawiszem Enter na klawiaturze. Rysunek 1.5. Ekran SAP Easy Access (ekran szybkiego dostępu) pozwala szybko zalogować się do systemu Krok 3. Pojawia się okno aplikacji i wyświetla się domyślny ekran (w tym przypadku SAP Easy Access). Teraz można pracować z systemem. Koniec procedury 50 SAP R/3. Podręcznik użytkownika Najczęstszym problemem, jaki użytkownicy napotykają, gdy chcą zalogować się do systemu, jest nierozpoznanie przez system kodu wprowadzonego w którymś z pól. Po wprowadzeniu złego kodu system reaguje wyświetleniem komunikatu o błędzie na pasku stanu na danym ekranie (rysunek 1.6). Rysunek 1.6. System wyświetla komunikat na pasku stanu, jeżeli użytkownik wprowadzi niepoprawny kod na ekranie SAP Są to zwykle błędy w nieprawidłowym wprowadzeniu danych. Należy sprawdzić, czy klawisz Caps Lock na klawiaturze jest uruchomiony, a następnie uważnie wprowadzić kod. Ze względów bezpieczeństwa niektórzy administratorzy konfigurują ustawienia systemu tak, aby uniemożliwił ponowną próbę logowania po określonej liczbie nieudanych podejść. Kiedy zaistnieje taka sytuacja, należy skontaktować się ze swoim administratorem w celu ponownego uzyskania dostępu do systemu. Można wylogować się z każdego ekranu systemu SAP. W tym celu istnieją trzy alternatywne procedury w zależności od tego, czy jest uruchomiona jedna sesja czy więcej. Procedura Wylogowywanie się z systemu Krok 1. Jeżeli uruchomiona jest jedna sesja (jedno okno aplikacji), kliknij trzeci przycisk polecenia na pasku menu (rysunek 1.7). Jeżeli uruchomionych jest kilka sesji: ■ Z menu System wybierz polecenie Odmeldowanie lub wprowadź komendę /nex w polu polecenia2 (C) i zatwierdź klawiszem Enter na klawiaturze. Krok 2. Pojawia się ekran Odmeldowanie i użytkownik zostaje poproszony o potwierdzenie tej czynności (rysunek 1.8). 2 Ten oraz inne przykłady użycia pola polecenia zostały opisane w rozdziale 7. Logowanie się do systemu i w ylogowywanie się z niego 51 Rysunek 1.7. Można się wylogować klikając trzeci klawisz polecenia, za pomocą menu System lub wprowadzając komendę /nex w polu polecenia Rysunek 1.8. Potwierdź wylogowanie się za pomocą tego ekranu, klikając przycisk Tak lub wciskając klawisz Enter na klawiaturze ■ Kliknij przycisk Tak lub zatwierdź klawiszem Enter na klawiaturze. Koniec procedury
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

SAP R/3. Podręcznik użytkownika
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: