Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00263 004915 20486054 na godz. na dobę w sumie
SQL Server 2005 - książka
SQL Server 2005 - książka
Autor: , , , , , Liczba stron: 816
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-0555-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> sql server
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praktyczny przewodnik po SQL Server 2005
dla programistów i administratorów baz danych

Każda nowa wersja SQL Server zawiera coraz więcej funkcji i udostępnia nowe możliwości. Tak też jest w przypadku SQL Server 2005, który ma nie tylko ulepszony system zarządzania bazami danych, ale również zabezpieczania ich. System ten oferuje rozszerzenia języka T-SQL przydatne zarówno programistom, jak i administratorom, umożliwia integrację baz z platformą .NET, a także posiada znacznie bardziej rozbudowane funkcje do manipulowania danymi XML. SQL Server 2005 wyposażony został też w wiele innych mechanizmów pozwalających zwiększyć produktywność w pracy z bazami danych i zapewnić ich lepsze funkcjonowanie.

Książka 'SQL Server 2005' to przegląd usprawnień najnowszej wersji tego systemu bazodanowego napisany przez profesjonalistów dla profesjonalistów. Dowiesz się z niej, jak w praktyce wykorzystać możliwości SQL Server 2005. Nauczysz się tworzyć rozbudowane raporty przy użyciu Raporting Services, przeprowadzać analizy danych za pomocą Analysis Services, automatyzować zadania, dodawać do baz danych obiekty platformy .NET oraz stosować wygodne funkcje do obsługi danych w formacie XML.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SQL Server 2005 Autorzy: Thomas Rizzo, Adam Machanic, Robin Dewson, Rob Walters, Joseph Sack, Julian Skin T³umaczenie: Daniel Kaczmarek, Daniel Lehun ISBN: 978-83-246-0555-2 Tytu³ orygina³u: Pro SQL Server 2005 (Pro) Format: B5, stron: 816 Praktyczny przewodnik po SQL Server 2005 dla programistów i administratorów baz danych • Jakie nowe funkcje oferuje SQL Server 2005? • Jak zintegrowaæ system bazodanowy z .NET? • Jak wykorzystaæ mo¿liwoœci SQL Server 2005 w otoczeniu biznesowym? Ka¿da nowa wersja SQL Server zawiera coraz wiêcej funkcji i udostêpnia nowe mo¿liwoœci. Tak te¿ jest w przypadku SQL Server 2005, który ma nie tylko ulepszony system zarz¹dzania bazami danych, ale równie¿ zabezpieczania ich. System ten oferuje rozszerzenia jêzyka T-SQL przydatne zarówno programistom, jak i administratorom, umo¿liwia integracjê baz z platform¹ .NET, a tak¿e posiada znacznie bardziej rozbudowane funkcje do manipulowania danymi XML. SQL Server 2005 wyposa¿ony zosta³ te¿ w wiele innych mechanizmów pozwalaj¹cych zwiêkszyæ produktywnoœæ w pracy z bazami danych i zapewniæ ich lepsze funkcjonowanie. Ksi¹¿ka „SQL Server 2005” to przegl¹d usprawnieñ najnowszej wersji tego systemu bazodanowego napisany przez profesjonalistów dla profesjonalistów. Dowiesz siê z niej, jak w praktyce wykorzystaæ mo¿liwoœci SQL Server 2005. Nauczysz siê tworzyæ rozbudowane raporty przy u¿yciu Raporting Services, przeprowadzaæ analizy danych za pomoc¹ Analysis Services, automatyzowaæ zadania, dodawaæ do baz danych obiekty platformy .NET oraz stosowaæ wygodne funkcje do obs³ugi danych w formacie XML. • Zarz¹dzanie SQL Server 2005 za pomoc¹ SSMS • Korzystanie z rozszerzeñ jêzyka T-SQL • Integrowanie baz danych z .NET • Zastosowania formatu XML w SQL Server 2005 • Raportowanie przy u¿yciu Raporting Services • Analizowanie danych za pomoc¹ Analysis Services • Zabezpieczanie baz danych • Kolejkowanie komunikatów przy u¿yciu Service Broker • Obs³uga powiadomieñ za pomoc¹ Notification Services • Automatyzowanie zadañ Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl O autorach ..................................................................................... 15 O redaktorach technicznych ........................................................... 19 Wprowadzenie ................................................................................ 21 Rozdział 1. Przegląd funkcji i instalacja SQL Servera ......................................... 27 Historia rozwoju SQL Servera ........................................................................................ 27 Przegląd funkcji SQL Servera 2005 ................................................................................ 28 Wydania .................................................................................................................... 30 Funkcje ...................................................................................................................... 31 Instalacja .......................................................................................................................... 35 Minimalne wymagania systemowe ........................................................................... 35 Proces instalacji ......................................................................................................... 37 Rejestracja serwera .................................................................................................... 47 Przykładowe bazy danych ......................................................................................... 49 Instalacja dwóch równoległych instancji .................................................................. 50 Uaktualnianie baz danych SQL Servera 2000 i 7.0 ......................................................... 51 Podsumowanie ................................................................................................................. 51 Rozdział 2. Technologie zarządzania SQL Serverem ........................................... 53 Łączenie się z SQL Serverem i zarządzanie nim ............................................................ 54 Menu kontekstowe dla każdego typu obiektów ........................................................ 54 Obsługa mobilnych baz danych ................................................................................ 54 Obsługa SQL Servera 2000 ....................................................................................... 56 Nowe funkcje interfejsu użytkownika ............................................................................. 57 Asynchroniczny widok drzewa i filtrowanie obiektów ............................................. 57 Niemodalne okna dialogowe o zmiennym rozmiarze ............................................... 58 Nowe funkcje generowania skryptów i harmonogramów zadań .............................. 58 Autoryzacja kodu ...................................................................................................... 60 Panel wyników .......................................................................................................... 62 Activity Monitor ........................................................................................................ 62 Widoki Summary ...................................................................................................... 63 Rozszerzenia funkcjonalne .............................................................................................. 63 Dedykowane połączenie administracyjne ................................................................. 64 Wizualizacja zakleszczeń .......................................................................................... 65 Korelacja monitora Performance Monitor ................................................................ 65 Import i eksport danych dotyczących zarejestrowanych serwerów .......................... 68 Maintenance Plan Designer ....................................................................................... 68 6 SQL Server 2005 Zmiany w agencie SQL Server Agent ....................................................................... 69 Database Mail ............................................................................................................ 69 Widoki katalogowe oraz dynamiczne widoki zarządcze .......................................... 71 Domyślny ślad serwera ............................................................................................. 73 Rozszerzenia narzędzia Profiler ................................................................................ 74 SQL Configuration Manager ..................................................................................... 75 Surface Area Configurator ........................................................................................ 76 Rozszerzona pomoc oraz integracja ze społecznością użytkowników SQL Servera ... 77 SQLCMD ......................................................................................................................... 78 Server Management Objects ............................................................................................ 80 Podsumowanie ................................................................................................................. 84 Rozdział 3. Rozszerzenia T-SQL dla programistów .............................................. 85 Rozszerzenia mające wpływ na DML ............................................................................. 86 Unieważnienie przestarzałego stylu złączeń zewnętrznych ...................................... 87 Wspólne wyrażenia tabelowe .................................................................................... 88 Operator TOP ............................................................................................................ 97 Rozszerzenia klauzuli FROM ................................................................................. 101 OUTPUT ................................................................................................................. 111 Funkcje rankingowe ................................................................................................ 112 EXCEPT i INTERSECT ......................................................................................... 119 Synonimy ................................................................................................................ 122 Ogólne programowanie ................................................................................................. 123 Obsługa błędów ....................................................................................................... 124 Rozszerzenie .WRITE instrukcji UPDATE ............................................................ 132 EXECUTE ............................................................................................................... 134 Kontekst zabezpieczeń kodu ................................................................................... 134 Deklaracje .NET ...................................................................................................... 138 Podsumowanie ............................................................................................................... 139 Rozdział 4. Rozszerzenia T-SQL dla administratorów baz danych ...................... 141 Widoki metadanych ....................................................................................................... 141 Widoki zgodności .................................................................................................... 142 Widoki katalogowe ................................................................................................. 143 Dynamiczne widoki i funkcje zarządcze ................................................................. 145 Procedury wyzwalane DDL ........................................................................................... 146 Tworzenie i zmienianie procedur wyzwalanych DDL ............................................ 147 Usuwanie procedur wyzwalanych DDL ................................................................. 149 Udostępnianie i blokowanie procedur wyzwalanych DDL ..................................... 149 Odczytywanie procedur wyzwalanych DDL w widokach katalogowych .............. 149 Programowanie procedur wyzwalanych DDL przy użyciu funkcji eventdata() ..... 150 Rozszerzenia w zakresie indeksowania i wydajności .................................................... 152 Indeksowanie online ................................................................................................ 153 Kontrola blokowania w trakcie tworzenia indeksów .............................................. 154 Tworzenie indeksów z dołączonymi dodatkowymi kolumnami ............................. 155 Modyfikowanie indeksów ....................................................................................... 156 Używanie statystyk dla skorelowanych kolumn DATETIME ................................ 160 Zwiększanie wydajności sortowania dla trzeciorzędnych ustawień sortowania ..... 161 Partycjonowanie tabel i indeksów ................................................................................. 163 Funkcje partycjonowania ........................................................................................ 164 Schematy partycjonowania ..................................................................................... 165 Tworzenie partycjonowanych tabel i indeksów ...................................................... 165 Dodawanie i usuwanie partycji ............................................................................... 166 Modyfikowanie funkcji i schematów partycjonowania .......................................... 168 Spis treści 7 Dołączanie i usuwanie tabel z partycji .................................................................... 169 Zarządzanie partycjami tabel i indeksów ................................................................ 170 Rozszerzenia tabel i widoków ....................................................................................... 171 Rozszerzenia w widokach indeksowanych ............................................................. 171 Stałe kolumny obliczane ......................................................................................... 172 Migawki ......................................................................................................................... 173 Poziom izolacji transakcji SNAPSHOT .................................................................. 173 Migawki baz danych ............................................................................................... 178 Rozszerzenia w zakresie integralności danych .............................................................. 180 Weryfikacja stron bazy danych ............................................................................... 180 Przełączanie bazy danych w tryb awaryjny ............................................................ 181 Podsumowanie ............................................................................................................... 182 Rozdział 5. Integracja z .NET .......................................................................... 183 Podstawowe informacje na temat integracji SQL Servera i .NET ................................ 184 Dlaczego SQL Server 2005 obsługuje CLR? .......................................................... 184 Kiedy powinno się używać procedur CLR? ............................................................ 185 Kiedy nie powinno się używać procedur CLR? ...................................................... 186 Sposób, w jaki SQL Server obsługuje .NET — architektura rozwiązania ............. 186 Model programistyczny .NET w SQL Serverze ............................................................ 187 Modyfikacje ADO.NET związane z obsługą SQL Servera .................................... 188 Przegląd nowych przestrzeni nazw .NET dla SQL Servera .................................... 188 Implementacja procedury składowanej ......................................................................... 189 Tworzenie projektu SQL Servera Project w Visual Studio 2005 ............................ 190 Budowa procedury składowanej ............................................................................. 194 Dodawanie parametrów ........................................................................................... 195 Definicja problemu .................................................................................................. 196 Użycie obiektu SqlPipe ........................................................................................... 198 Kompletne rozwiązanie — implementacja ciała procedury składowanej ............... 201 Testowanie procedury składowanej ........................................................................ 203 Debugowanie procedury ......................................................................................... 205 Zgłaszanie wyjątków w procedurach CLR ............................................................. 206 Wdrażanie procedur CLR .............................................................................................. 210 Podsumowanie ............................................................................................................... 212 Rozdział 6. Programowanie podzespołów ........................................................ 213 Typy CLR zdefiniowane przez użytkownika ................................................................ 214 Zastosowania typów definiowanych przez użytkownika ........................................ 215 Dodawanie typu zdefiniowanego przez użytkownika do projektu SQL Servera .... 215 Elementy typu zdefiniowanego przez użytkownika ................................................ 217 Prosty przykład: typ PhoneNumber ........................................................................ 221 Kolejny przykład: typ StringArray .......................................................................... 229 Zarządzanie typami zdefiniowanymi przez użytkownika ....................................... 238 Funkcje CLR zdefiniowane przez użytkownika ............................................................ 238 Dodawanie funkcji zdefiniowanej przez użytkownika do projektu Visual Studio . 239 Szablon funkcji zdefiniowanej przez użytkownika w Visual Studio 2005 ............. 240 Atrybut SqlFunction ................................................................................................ 241 Skalarne funkcje zdefiniowane przez użytkownika ................................................ 242 Definiowanie funkcji tabelowych zdefiniowanych przez użytkownika .................. 245 Zarządzanie funkcjami CLR zdefiniowanymi przez użytkownika ......................... 250 Agregaty CLR zdefiniowane przez użytkownika .......................................................... 251 Dodawanie agregatu definiowanego przez użytkownika do projektu SQL Servera ...................................................................................... 252 Elementy agregatu zdefiniowanego przez użytkownika ......................................... 253 8 SQL Server 2005 Procedury wyzwalane CLR zdefiniowane przez użytkownika ..................................... 260 Dodawanie procedury wyzwalanej CLR zdefiniowanej przez użytkownika do projektu SQL Servera ...................................................................................... 261 Implementowanie procedur wyzwalanych CLR ..................................................... 261 Zarządzanie procedurami wyzwalanymi zdefiniowanymi przez użytkownika ...... 265 Zarządzanie podzespołami ............................................................................................ 266 Uwaga dotycząca Visual Studio 2005 ........................................................................... 266 Podsumowanie ............................................................................................................... 267 Rozdział 7. SQL Server i XML ......................................................................... 269 Czym jest XML? ........................................................................................................... 269 Czym są XPath i XMLDOM? ....................................................................................... 271 Składnia XPath ........................................................................................................ 272 Funkcje XPath ......................................................................................................... 274 XMLDOM — XML Document Object Model ....................................................... 274 Klasy XPathDocument, XPathNavigator oraz XPathExpression ........................... 276 Wstawianie danych XML do bazy danych .................................................................... 277 Czym jest SQLXML? .............................................................................................. 278 Konfiguracja SQL Servera ...................................................................................... 279 OPENXML .............................................................................................................. 279 SQLXML — widoki XML używające adnotowanych schematów XML .............. 286 Diagramy uaktualniające SQLXML ....................................................................... 291 Zbiorcze ładowanie danych XML ........................................................................... 294 Odczytywanie danych XML z bazy danych — klauzula FOR XML ............................ 298 Klauzula FOR XML po stronie serwera ................................................................. 298 Klauzula FOR XML po stronie klienta ................................................................... 304 Używanie szablonów ............................................................................................... 304 Rozszerzenia klauzuli FOR XML ................................................................................. 305 Programowanie SQLXML w .NET i COM ................................................................... 306 SqlXmlCommand .................................................................................................... 307 SqlXmlParameter .................................................................................................... 307 SqlXmlAdapter ........................................................................................................ 307 SqlXmlException .................................................................................................... 308 Przykładowe kody ................................................................................................... 309 Klauzula FOR XML — przetwarzanie po stronie serwera i po stronie klienta ...... 310 Sposób użycia obiektu XMLTextReader ................................................................ 311 Używanie parametrów w SQLXML ....................................................................... 312 Wykonywanie zapytań XPath lub zapytań SQL z szablonami ............................... 313 Interakcja z zestawem danych ADO.NET .............................................................. 313 Programowanie diagramów uaktualniających ........................................................ 314 Podsumowanie ............................................................................................................... 314 Rozdział 8. Obsługa XML-a i XQuery w SQL Serverze 2005 .............................. 315 Sposób użycia typu danych XML ................................................................................. 316 Sposób przechowywania danych XML w SQL Serverze ....................................... 318 Tworzenie kolumn XML ......................................................................................... 320 Ustawianie uprawnień do tworzenia schematów .................................................... 325 Nakładanie ograniczeń na kolumny XML .............................................................. 326 Ograniczenia typu danych XML ............................................................................. 327 Wstawianie danych w kolumnach XML ....................................................................... 328 Użycie SSIS względem danych XML ..................................................................... 328 Zbiorcze ładowanie danych XML ........................................................................... 330 Tworzenie własnego zapytania lub aplikacji .......................................................... 330 Spis treści 9 Zapytania na danych XML ............................................................................................ 331 Podstawy języka XQuery ........................................................................................ 332 Podstawowe metody zapytań XML ........................................................................ 338 Zapytania międzydomenowe ................................................................................... 340 Modyfikowanie danych XML ....................................................................................... 341 Ograniczenia zakresu modyfikacji danych XML .................................................... 342 Indeksowanie danych XML w celu zwiększenia wydajności ....................................... 343 Sposób działania indeksów na danych XML .......................................................... 344 Drugorzędne indeksy XML ..................................................................................... 345 Przeszukiwanie pełnotekstowe a typ danych XML ....................................................... 346 Dynamiczne widoki zarządcze i dane XML .................................................................. 347 Aplikacje i dane XML ................................................................................................... 348 Obsługa usług sieciowych XML ................................................................................... 349 Tworzenie węzła końcowego .................................................................................. 350 Używanie zaawansowanych usług sieciowych ....................................................... 356 Monitorowanie wydajności usług sieciowych XML .............................................. 361 Podsumowanie ............................................................................................................... 362 Rozdział 9. SQL Server 2005 Reporting Services ............................................ 363 Komponenty Reporting Services ................................................................................... 364 Report Server ........................................................................................................... 365 Katalog metadanych ................................................................................................ 366 Report Designer ....................................................................................................... 366 Aplikacja WWW Report Manager .......................................................................... 368 Bezpieczeństwo Reporting Services ....................................................................... 370 Tworzenie prostego raportu w SSRS 2000 .................................................................... 370 Uruchamianie projektanta ....................................................................................... 371 Praca ze źródłami danych i zestawami danych ....................................................... 371 Definiowanie układu i podglądanie raportu ............................................................ 372 Praca z wyrażeniami ................................................................................................ 373 Wdrażanie raportu ................................................................................................... 373 Uaktualnianie SQL Server 2000 Reporting Services .................................................... 373 Zmiany w licencjonowaniu Reporting Services ............................................................ 375 Zintegrowane SQL Server Management Studio ............................................................ 376 Przewodnik — Management Studio i Reporting Services ...................................... 377 Zmiany w sposobie zarządzania .................................................................................... 382 Dostawca WMI ....................................................................................................... 383 Sieciowe usługi zarządzania i wykonawcze ............................................................ 386 Narzędzie konfiguracji Reporting Services ................................................................... 386 Usprawnienia w zakresie projektowania i wykonywania raportów .............................. 387 Edytor wyrażeń Expression Editor .......................................................................... 388 Parametry wielowartościowe .................................................................................. 388 Kontrolka wyboru daty ............................................................................................ 391 Sortowanie interaktywne ......................................................................................... 392 Integracja z Analysis Services ................................................................................. 393 Przewodnik — tworzenie raportu w BIDS ............................................................. 394 Nagłówki pływające ................................................................................................ 402 Zmiany źródeł danych: wyrażenia, usługi sieciowe i XML, SSIS i SAP ............... 403 Własne elementy raportów ...................................................................................... 409 Integracja z Visual Studio i kontrolki ReportViewer .................................................... 409 Korzystanie z kontrolek WinForm .......................................................................... 410 Oprogramowywanie kontrolek ReportViewer ........................................................ 413 Obiekty LocalReport oraz ServerReport ................................................................. 417 10 SQL Server 2005 Integracja z SharePoint .................................................................................................. 417 Zapytania i raporty ad hoc użytkownika ....................................................................... 418 Klient ReportBuilder ............................................................................................... 419 Semantic Model Definition Language .................................................................... 420 Przewodnik — ReportBuilder ................................................................................. 422 Podsumowanie ............................................................................................................... 428 Rozdział 10. Analysis Services ......................................................................... 429 Rozszerzenia SSAS 2005 .............................................................................................. 430 Architektura ............................................................................................................. 430 Wydajność, skalowalność, dostępność .................................................................... 432 Użyteczność ............................................................................................................ 432 Projektowanie .......................................................................................................... 433 Instalacja ........................................................................................................................ 435 Na czym polega analiza? ............................................................................................... 436 OLAP, OLTP i hurtownie danych ........................................................................... 436 Terminologia wykorzystywana w systemach OLAP .................................................... 437 Kostki ...................................................................................................................... 438 Komórki .................................................................................................................. 438 Miary i tabele faktów .............................................................................................. 438 Wymiary i atrybuty ................................................................................................. 439 Hierarchie ................................................................................................................ 439 Projekty Analysis Services ............................................................................................ 440 Definiowanie źródeł danych .................................................................................... 442 Projektanty a kreatory ............................................................................................. 445 Definiowanie widoków źródeł danych .................................................................... 446 Definiowanie kostek ................................................................................................ 450 Wdrażanie projektów oraz konfigurowanie projektów do wdrożenia .................... 454 Operacje na kostkach .............................................................................................. 456 Przeglądanie kostek ................................................................................................. 457 Przeglądanie kostek z hierarchiami ......................................................................... 459 Zarządzanie wyświetlanymi danymi ....................................................................... 462 Obliczenia i MDX ................................................................................................... 465 Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) .................................................................. 468 Analysis Services Scripting Language (ASSL) ............................................................. 472 Przykładowy obiekt ASSL — widok źródła danych z zapytaniem nazwanym ...... 473 Analizowanie kodu ASSL ....................................................................................... 475 Podsumowanie ............................................................................................................... 476 Rozdział 11. Bezpieczeństwo ........................................................................... 477 Dwa zdania o użytkowniku sa ....................................................................................... 478 Surface Area Configuration ........................................................................................... 478 Połączenia zdalne .................................................................................................... 478 Dedykowane połączenie administracyjne ............................................................... 479 .NET Framework ..................................................................................................... 479 Database Mail .......................................................................................................... 480 SQLMail .................................................................................................................. 480 Service Broker ......................................................................................................... 481 Połączenia HTTP ..................................................................................................... 481 Tworzenie lustrzanej kopii baz danych ................................................................... 481 Web Assistant .......................................................................................................... 481 xp_cmdshell ............................................................................................................ 482 Zdalne zapytania ad hoc .......................................................................................... 482 Rozszerzone procedury składowane automatyzacji OLE ....................................... 482 Rozszerzone procedury składowane SMO i DMO ................................................. 482 Spis treści 11 Obiekty zabezpieczające i obiekty zabezpieczane ........................................................ 483 Obiekty zabezpieczające ......................................................................................... 483 Obiekty zabezpieczane ............................................................................................ 493 Uprawnienia ................................................................................................................... 496 Typy uprawnień ....................................................................................................... 496 Zarządzanie uprawnieniami .................................................................................... 498 Code Access Security .................................................................................................... 502 Imperatywna i deklaratywna implementacja CAS .................................................. 502 Użycie CAS z SQL Serverem ................................................................................. 503 Szyfrowanie ................................................................................................................... 507 Hierarchia szyfrowania w SQL Serverze 2005 ....................................................... 508 Szyfrowanie hasłem podanym przez użytkownika ................................................. 509 Szyfrowanie kluczem symetrycznym ...................................................................... 510 Szyfrowanie kluczem asymetrycznym .................................................................... 511 Szyfrowanie certyfikatem ....................................................................................... 512 Certyfikaty i usługi sieciowe ......................................................................................... 513 Podsumowanie ............................................................................................................... 516 Rozdział 12. Service Broker ............................................................................. 517 Czym jest Service Broker? ............................................................................................ 518 Architektura technologii Service Broker ................................................................. 518 Scenariusze użycia narzędzia Service Broker ......................................................... 522 Tworzenie aplikacji Service Broker .............................................................................. 523 Udostępnianie narzędzia Service Broker ................................................................ 524 Tworzenie typów komunikatów .............................................................................. 524 Tworzenie kontraktów ............................................................................................. 524 Tworzenie kolejek ................................................................................................... 525 Tworzenie usług ...................................................................................................... 526 Tworzenie procedur składowanych aplikacji Service Broker ................................. 526 Przykładowa aplikacja Service Broker ................................................................... 530 Wyznaczanie tras i bezpieczeństwo w technologii Service Broker .............................. 537 Tworzenie rozproszonych aplikacji Service Broker ............................................... 537 Przykładowa rozproszona aplikacja Service Broker ............................................... 541 Podsumowanie ............................................................................................................... 562 Rozdział 13. Automatyzacja i monitorowanie .................................................... 563 SQL Server Agent ......................................................................................................... 564 Krok 1. Łączenie się z SQL Serverem .................................................................... 565 Krok 2. Tworzenie zadania agenta .......................................................................... 567 Rozszerzenia bezpieczeństwa ................................................................................. 571 Podsystemy agenta .................................................................................................. 580 Współużytkowanie harmonogramów zadań ........................................................... 581 Zapisywanie do tabeli sysjobstepslogs .................................................................... 584 Zdarzenia WMI oraz alerty agenta .......................................................................... 585 Liczniki wydajności agenta ..................................................................................... 587 Uaktualnianie agenta ............................................................................................... 588 Plany utrzymania ........................................................................................................... 590 Tworzenie planu utrzymania ................................................................................... 591 Okno narzędziowe ................................................................................................... 592 Okno dokumentu narzędzia Maintenance Plan Designer ....................................... 592 SQLCMD ....................................................................................................................... 598 Łączenie się z SQL Serverem ................................................................................. 599 Przekazywanie zmiennych ...................................................................................... 600 Używanie dedykowanego połączenia administracyjnego ....................................... 601 Tworzenie skryptów ................................................................................................ 601 12 SQL Server 2005 Database mail ................................................................................................................ 602 Informacje ogólne ................................................................................................... 603 Konfigurowanie Database Mail .............................................................................. 605 Wysyłanie poczty .................................................................................................... 609 SQL Profiler .................................................................................................................. 610 Korelacja Performance Monitora ............................................................................ 614 ShowPlan ................................................................................................................. 616 Wizualizacja zakleszczeń ........................................................................................ 617 Podsumowanie ............................................................................................................... 618 Rozdział 14. Integration Services ..................................................................... 621 Nowe funkcje w SSIS .................................................................................................... 623 Nowe środowisko IDE w SSIS ...................................................................................... 624 Łączenie się z SSIS w Management Studio ............................................................ 625 Tworzenie nowego projektu SSIS w BIDS ............................................................. 626 Podstawy działania SSIS ............................................................................................... 627 Obszar projektowania przepływu sterowania ......................................................... 627 Obszar projektowania przepływu danych ............................................................... 629 Obszar projektowania procedur obsługi zdarzeń .................................................... 643 Przeglądarka pakietów Package Explorer ............................................................... 645 Menedżery połączeń ................................................................................................ 645 Przeglądarka rozwiązań Solution Explorer ............................................................. 646 Okno właściwości Properties .................................................................................. 647 Zadania okna narzędziowego Control Flow .................................................................. 648 Kontenery ................................................................................................................ 649 Zadania Analysis Services ...................................................................................... 653 Zadanie Data Flow .................................................................................................. 653 Zadania Execute Package ........................................................................................ 654 Zadanie Bulk Insert ................................................................................................. 654 Zadanie Execute SQL .............................................................................................. 654 Zadanie Execute Process ......................................................................................... 656 Zadanie File System ................................................................................................ 656 Zadanie File Transfer Protocol ................................................................................ 656 Zadania Maintenance Plan ...................................................................................... 657 Zadanie Message Queue .......................................................................................... 657 Zadanie Send Mail .................................................................................................. 658 Zadania Scripting .................................................................................................... 658 Zadanie Web Service .............................................................................................. 661 Zadania WMI .......................................................................................................... 662 Zadanie XML .......................................................................................................... 662 Zadania projektanta przepływu danych Data Flow Designer ........................................ 662 Adaptery źródeł ....................................................................................................... 662 Adaptery obiektów docelowych .............................................................................. 663 Transformacje .......................................................................................................... 664 Zapisywanie zdarzeń w dziennikach ............................................................................. 670 Konfiguracje .................................................................................................................. 674 Sposób użycia narzędzia Package Configuration Organizer ................................... 675 Zmienne ......................................................................................................................... 678 Ograniczenia pierwszeństwa przepływu prac ................................................................ 681 Punkty kontrolne ............................................................................................................ 682 Transakcje ...................................................................................................................... 683 Debugowanie ................................................................................................................. 684 Wizualne debugowanie przepływu sterowania ....................................................... 684 Wizualne debugowanie przepływu danych ............................................................. 685 Spis treści 13 Przeglądarki danych ................................................................................................ 685 Okno punktów przerwań ......................................................................................... 686 Inne okna debugowania ........................................................................................... 687 Narzędzie SSIS Package Deployment Utility ............................................................... 687 Wykonywanie migracji pakietów SQL Servera 2000 ................................................... 688 Tworzenie harmonogramów pakietu SSIS .................................................................... 688 Podsumowanie ............................................................................................................... 689 Rozdział 15. Tworzenie lustrzanych kopii baz danych ........................................ 691 Definicja wysokiej dostępności ..................................................................................... 693 Ogólne informacje na temat sporządzania lustrzanych kopii baz danych ..................... 694 Mechanizm tworzenia kopii lustrzanych a inne rozwiązania ........................................ 697 Konfiguracja mechanizmu tworzenia lustrzanych kopii baz danych ............................ 698 Wymagania wstępne, połączenia i bezpieczeństwo ................................................ 699 Tworzenie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie głównej bazy danych ................... 703 Ustanawianie partnerstwa serwera głównego i serwera lustrzanego ...................... 704 Zmiana poziomów zabezpieczeń transakcji ............................................................ 705 Stany sporządzania kopii lustrzanych, sygnały taktujące i kworum ....................... 706 Inicjowanie przywracania działania ........................................................................ 707 Zawieszanie i przywracanie działania mechanizmu sporządzania lustrzanych kopii baz danych .................................... 708 Wyłączanie mechanizmu tworzenia lustrzanych kopii baz danych ........................ 709 Indeksowanie pełnotekstowe a sporządzanie lustrzanych kopii baz danych .......... 709 Service Broker a sporządzanie lustrzanych kopii baz danych ................................ 710 Konfigurowanie mechanizmu tworzenia lustrzanych kopii baz danych w Management Studio .......................................................................................... 710 Aplikacje klienckie i sporządzanie kopii lustrzanych ................................................... 715 Monitorowanie procesu sporządzania kopii lustrzanych ............................................... 717 Widoki katalogowe ................................................................................................. 717 Liczniki Performance Monitora .............................................................................. 721 Profiler ..................................................................................................................... 721 Dziennik zdarzeń systemu Windows oraz dziennik błędów SQL Servera ............. 722 Wydajność a sporządzanie lustrzanych kopii baz danych ............................................. 723 Ograniczenia mechanizmu sporządzania kopii lustrzanych .......................................... 724 Przykładowa aplikacja ................................................................................................... 725 Migawki baz danych a mechanizm sporządzania kopii lustrzanych ............................. 731 Ogólne informacje na temat migawek baz danych ................................................. 732 Korzystanie z migawek w kodzie T-SQL ............................................................... 734 Wydajność systemu z migawkami na serwerach lustrzanych ................................. 735 Używanie i monitorowanie migawek baz danych oraz zarządzanie nimi ............... 736 Programowanie z użyciem migawek baz danych ................................................... 737 Ograniczenia migawek baz danych ......................................................................... 737 Klastry Windows w SQL Serverze 2005 ....................................................................... 738 Replikacja w SQL Serverze 2005 .................................................................................. 739 Podsumowanie ............................................................................................................... 740 Rozdział 16. Notification Services .................................................................... 741 Architektura Notification Services ................................................................................ 742 Subskrybenci ........................................................................................................... 743 Subskrypcje ............................................................................................................. 744 Zdarzenia ................................................................................................................. 744 Powiadomienia ........................................................................................................ 745 Tworzenie aplikacji Notification Services .................................................................... 746 Definiowanie instancji NS — plik konfiguracji instancji ....................................... 746 Definiowanie aplikacji NS — plik definicji aplikacji ............................................. 751 14 SQL Server 2005 Kompilowanie i uruchamianie aplikacji NS .................................................................. 771 Monitorowanie aplikacji NS i usuwanie z niej błędów ................................................. 775 Korzystanie z NS w kodzie źródłowym ........................................................................ 777 Programowanie NS w Visual Studio ....................................................................... 777 Zarządzanie NS w kodzie źródłowym .................................................................... 782 Podsumowanie ............................................................................................................... 782 Skorowidz .................................................................................... 783 Rozdział 7. Popularność języka XML wzrasta z każdym dniem. Niektórzy zdeklarowani zwolen- nicy koncepcji relacyjnej kręcą z dezaprobatą głowami, gdy słyszą o XML-u. Jednak tak naprawdę XML stanowi uzupełnienie technologii relacyjnych, a dane XML są w większości ustrukturyzowane jak dane relacyjne. Czy to dobrze? Pewnie nie, po- nieważ obydwa modele sprawdzają się najlepiej w przypadku danych, dla których zostały stworzone: XML dla danych na wpół ustrukturyzowanych, a relacyjne bazy danych dla danych relacyjnych. Ponadto semantyka mechanizmów przechowywania, odpytywania i modyfikowania danych XML często sprawia kłopot osobom preferują- cym podejście relacyjne. Jak się przekonamy, XQuery w niczym nie przypomina języka T-SQL, jednak obydwu technologii można używać łącznie, aby rozwiązywać problemy biznesowe. Zanim zagłębimy się w nowe mechanizmy obsługi XML-a dostępne w SQL Serverze 2005, musimy jednak najpierw zrozumieć, czym jest XML i w jaki sposób SQL Server już obsługuje technologię XML. Na początku niniejszego rozdziału zajmiemy się rzeczami podstawowymi: czym jest XML i w jaki sposób aktualna wersja SQL Servera obsługuje XML za pomocą FOR XML, rozdrabniania danych XML i wsparcia FOR XML z poziomu .NET Framework. Opisane zostanie również XPath oraz zakres obsługi XPath świadczonej przez SQL Server. Na koniec przyjrzymy się SQLXML oraz pokażemy sposób, w jaki można użyć tej tech- nologii do rozszerzenia zakresu obsługi XML-a przez SQL Server. Jeśli użytkownik nie posiada SQLXML, wersję 3.0 dla SQL Servera 2000 można pobrać za darmo z sieci WWW, natomiast wersja 4.0 jest dołączona do SQL Servera 2005. W następ- nym rozdziale zobaczymy, w jaki sposób SQL Server zaczął obsługiwać klauzulę FOR XML z nowym typem danych XML oraz językiem XQuery. Zajmiemy się także obsługą usług sieciowych WWW, która zastąpiła obsługę usług sieciowych ISAPI SQLXML. Czym jest XML? Informacja dla tych, którzy przez ostatnich dziesięć lat żyli odizolowani od świata zewnętrznego i nigdy nie zetknęli się z szumem towarzyszącym językowi XML: otóż XML to skrót od eXtensible Markup Language. XML pozwala na strukturyzowanie 270 SQL Server 2005 danych przy użyciu standaryzowanych schematów. Standaryzacja jest właśnie naj- ważniejszą cechą, ponieważ z niej wypływa siła XML-a. Każdy inny system potrafi odczytywać i zapisywać dane zgodne ze standardem, oczywiście uwzględniając fakt, że niektóre systemy mogą czasami odmiennie interpretować dane. XML również pozwala na pozyskiwanie danych XML przy użyciu standardu XPath i przekształcanie danych XML z zastosowaniem XSLT. Obydwa standardy zostaną opisane w dalszej części tego rozdziału. Ciekawą kwestią jest dokonanie wyboru między danymi XML i danymi relacyjnymi. Co jakiś czas na nowo rozpoczyna się dyskusja na temat przechowywania danych w klasycznym standardzie relacyjnym, w hybrydowym modelu XML/relacyjnym oraz w czystym formacie XML. Naszym zdaniem najlepiej jest wybierać rozwiązanie, które najbardziej przydaje się do rozwiązania danego problemu. Użytkownicy specjalizujący się w technologiach relacyjnych, którzy potrafią zapewnić wysoką wydajność prze- twarzania danych relacyjnych, nie mają powodów, by przestawić się na używanie rozwiązań XML-owych. Dane relacyjne można bez trudu udostępniać dla świata ze- wnętrznego w postaci XML przy użyciu FOR XML, natomiast wewnętrznie dane mogą nadal być przechowywane w modelu relacyjnym. Niewarto ulegać zachwytom nad XML-em bez wyraźnego powodu. Na przykład dane XML mają charakter tekstowy, a więc ich rozmiar jest większy niż rozmiar binarnych odpowiedników. XML jest również rozwlekły, ponieważ nie jest znormalizowany jak dane relacyjne, a przez to w jednym dokumencie mogą się powtarzać sekcje tych samych danych. Ponadto model programistyczny XML-a różni się od modelu programistycznego, do którego przy- zwyczaili się programiści przetwarzający dane relacyjne. Poznajmy najpierw podstawową terminologię XML, a potem zaczniemy poznawać coraz głębsze tajemnice technologii, aby móc ją jak najlepiej zrozumieć. Często moż- na usłyszeć ludzi rozprawiających o dokumentach, elementach i atrybutach. Najlepiej jest przyjąć podejście, według którego cała struktura XML-a to dokument, dokument zawiera elementy, a elementy mogą zawierać atrybuty. Poniższy przykładowy do- kument XML zawiera jeden dokument, trzy elementy i dwa atrybuty: ?xml version= 1.0 ? customer name id= 10 Tom Rizzo /name state region= Northwest WA /state /customer XML posiada schematy i przestrzenie nazw. Nie istnieje wymóg, by nakładać sche- maty na XML, lecz dzięki schematom i przestrzeniom nazw można w unikatowy sposób definiować poprawne i niepoprawne struktury danych w dokumencie XML. W świe- cie relacyjnym mamy do czynienia ze strukturami tabel oraz ograniczeniami. Niektóre rozwiązania relacyjne można odwzorowywać na schematy XML, ponieważ schematy XML posiadają typy danych oraz reguły wyznaczające kolejność, moc i inne aspekty dokumenty XML. Dzięki schematom można współużytkować własne dane XML z in- nymi użytkownikami i zapewnić, że inni użytkownicy nadal będą rozumieć te dane. Przestrzeń nazw XML to kolekcja nazw identyfikowana przez odwołanie URI uży- wane w dokumencie XML przez typy elementów oraz nazwy atrybutów. Dzięki prze- strzeniom nazw można używać tych samych nazw pochodzących z różnych źródeł i unikać konfliktów między nimi. Na przykład można użyć tego samego elementu Rozdział 7. ¨ SQL Server i XML 271 o nazwie customer pochodzącego z dwóch różnych źródeł, jeśli tylko podana zostanie przestrzeń nazw identyfikująca elementy jako należące do odmiennych przestrzeni nazw. Schematy i przestrzenie nazw będą szczególnie ważne, gdy będziemy poznawać nowy typ danych XML dostępny w SQL Serverze 2005 oraz omawiać natywny sposób przechowywania danych XML w bazie danych. Czym są XPath i XMLDOM? Gdy ma się do dyspozycji zbiór dokumentów XML, bez wątpienia istotną rzeczą jest możliwość wykonywania na tych zbiorach zapytań i odczytywania potrzebnych in- formacji. XML Path Language (XPath) to język zapytań umożliwiający definiowanie części dokumentu XML, które należy wybrać. XPath posiada parser, który interpretuje składnię, odczytuje dokument XML i wyciąga z niego odpowiednie części. Na przy- kład z dokumentu XML można odczytywać wszystkich klientów mieszkających w stanie Nowy Jork. W tym celu wystarczy napisać odpowiednią instrukcję XPath. Język XML jest hierarchiczny, dzięki czemu w XPath można wskazywać ścieżkę lub ścieżki do danych XML, które trzeba pozyskać. Dane XML można traktować jak hie- rarchię węzłów. Węzłem głównym jest zazwyczaj element dokumentu XML. Następ- nie pod węzłem głównym tworzona jest struktura drzewiasta dla wszystkich danych XML. Gdyby przykładowy kod XML przedstawiony wcześniej odwzorować na hie- rarchię ścieżek XML, uzyskalibyśmy drzewo widoczne na rysunku 7.1. Rysunek 7.1. Przykładowe drzewo dokumentu XML Drzewo nie jest szczególnie imponujące, ale bez wątpienia jest to drzewo. Widać w nim wszystkie elementy, atrybuty i węzły tekstowe. Przy użyciu XPath można odczytywać siedem typów węzłów: węzeł główny, element, atrybut, przestrzeń nazw, instrukcję przetwarzania, komentarz i węzeł tekstowy. W instrukcjach XPath używa się najczę- ściej elementów, atrybutów, instrukcji przetwarzania oraz węzłów tekstowych. 272 SQL Server 2005 XPath wykorzystuje się najczęściej do nawigowania wśród różnych węzłów za po- mocą osi XPath (ang. XPath axis). Osie XPath opisują sposób nawigacji w strukturze przez wskazanie punktu początkowego oraz kierunku nawigacji. W XPath występuje 13 osi, lecz najczęściej używa się osi child (potomków) i attribute (atrybutów). W tabeli 7.1 opisano wszystkie 13 dostępnych osi. Tabela 7.1. Osie XPath Nazwa Ancestor Ancestor-or-self Attribute Child Descendant Descendent-or-self Following Following-sibling Namespace Parent Preceding Preceding-sibling Self Opis Zawiera węzeł rodzica węzła kontekstu oraz wszystkie następne węzły rodziców tego węzła aż do węzła głównego. Zawiera węzły przodków oraz sam węzeł kontekstu aż do węzła głównego. Zawiera atrybuty węzła kontekstu, jeśli węzeł kontekstu jest węzłem elementu. Zawiera węzły potomków węzła kontekstu. Zawiera węzły potomka, kolejnych potomków i tak dalej węzła kontekstu. Zawiera sam węzeł kontekstu oraz węzły wszystkich potomków węzła kontekstu. Zawiera wszystkie węzły w tym samym dokumencie co węzeł kontekstu, które pod względem kolejności w dokumencie występują po węźle kontekstu. Nie zawiera jednak żadnych węzłów potomków, przestrzeni nazw ani atrybutów. To samo co oś Following, lecz zawiera wszystkie węzły, których rodzicem jest ten sam węzeł co w przypadku węzła kontekstu. Zawiera węzły przestrzeni nazw węzła kontekstu, o ile węzeł kontekstu jest elementem. Zawiera węzeł rodzica węzła kontekstu. Węzeł główny nie posiada rodzica. Oś jest przeciwieństwem osi potomków. To samo co oś Following, lecz zamiast węzłów po węźle kontekstu będzie zawierać węzły występujące przed węzłem kontekstu biorąc pod uwagę kolejność w dokumencie. To samo co oś Preceding, lecz zawiera wszystkie węzły mające tego samego rodzica co węzeł kontekstu. Zawiera wyłącznie węzeł kontekstu. Składnia XPath Do wyboru węzłów podlegających przetwarzaniu XPath używa zestawu wyrażeń. Najczęściej spotykanym wyrażeniem jest lokalizacja ścieżki. Wyrażenie to zwraca ze- staw węzłów (ang. node set). XPath pozwala na używanie składni pełnej oraz składni skróconej. Pełna składnia lokalizacji ścieżki ma następującą postać: /nazwaOsi::węzełTest[predykat]/nazwaOsi::węzełTest[predykat] W przykładzie występuje znak ukośnika, który odwołuje się do węzła głównego jako do węzła kontekstu. Następnie wskazywana jest oś oraz węzełTest, a także opcjonalny predykat. Dalej można umieszczać jedną lub więcej analogicznych struktur, by osta- tecznie uzyskać węzły, które nas interesują. Zatem aby odczytać wszystkich klientów, Rozdział 7. ¨ SQL Server i XML 273 należałoby użyć pełnej składni XPath przedstawionej poniżej. Jeśli żadna oś nie zo- stanie wskazana, przyjęta zostanie domyślna oś child. /child::root/child::customer Jednak w większości przypadków używa się składni skróconej. W wersji skróconej powyższa instrukcj
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: