Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00162 002577 22737779 na godz. na dobę w sumie
SQL. Almanach. Opis poleceń języka - książka
SQL. Almanach. Opis poleceń języka - książka
Autor: , Liczba stron: 232
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-595-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> sql - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
SQL (Structured Query Language -- strukturalny język zapytań) jest standardowym językiem zapytań przeznaczonym do pobierania informacji z baz danych. Historycznie, był to język systemów zarządzania bazami danych działających na minikomputerach i komputerach mainframe. Z czasem został jednak zaadoptowany do systemów PC obsługujących rozproszone bazy danych i pozwalających użytkownikom sieci lokalnych na jednoczesny dostęp do tych samych danych, pomimo istnienia różnych dialektów języka SQL.

SQL. Almanach. Opis poleceń języka jest praktycznym i użytecznym leksykonem poleceń najnowszej wersji standardu języka SQL (SQL99). Pozwoli czytelnikowi poznać sposób, w jaki jego ulubiony system baz danych obsługuje dowolne polecenie standardu SQL. Niniejsza książka prezentuje każdą instrukcję języka SQL i opisuje jej użycie zarówno w implementacjach komercyjnych (Microsoft SQL Server 2000 i Oracle 8i) jak i open source (MySQL i PostgreSQL 7.0). Opis każdego polecenia zawiera jego składnię, opis i przykłady ilustrujące najważniejsze pojęcia i zastosowania.

SQL. Almanach. Opis poleceń języka jest czymś więcej niż tylko leksykonem dla doświadczonych programistów SQL, analityków czy administratorów baz danych. Jest również wspaniałym źródłem wiedzy dla początkujących użytkowników SQL i tych, dla których bazy danych są narzędziem pomocniczym. Dotyczy to administratorów systemów, użytkowników pakietów produktów klient/serwer i konsultantów, którzy muszą znać różne dialekty SQL na wielu platformach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SQL. Almanach. Opis poleceæ jŒzyka Autorzy: Kevin Kline, Daniel Kline T‡umaczenie: Pawe‡ Janociæski ISBN: 83-7197-595-3 Tytu‡ orygina‡u: Format: B5, stron: oko‡o 200 SQL in a Nutshell SQL (Structured Query Language - strukturalny jŒzyk zapytaæ) jest standardowym jŒzykiem zapytaæ przeznaczonym do pobierania informacji z baz danych. Historycznie, by‡ to jŒzyk system(cid:243)w zarz„dzania bazami danych dzia‡aj„cych na minikomputerach i(cid:160) komputerach mainframe. Z czasem zosta‡ jednak zaadoptowany do system(cid:243)w PC obs‡uguj„cych rozproszone bazy danych i pozwalaj„cych u¿ytkownikom sieci lokalnych na jednoczesny dostŒp do tych samych danych, pomimo istnienia r(cid:243)¿nych dialekt(cid:243)w jŒzyka SQL, SQL. Almanach. Opis poleceæ jŒzyka jest praktycznym i u¿ytecznym leksykonem poleceæ najnowszej wersji standardu jŒzyka SQL (SQL99). Pozwoli czytelnikowi pozna(cid:230) spos(cid:243)b, w jaki jego ulubiony system baz danych obs‡uguje dowolne polecenie standardu SQL. Niniejsza ksi„¿ka prezentuje ka¿d„ instrukcjŒ jŒzyka SQL i opisuje jej u¿ycie zar(cid:243)wno w implementacjach komercyjnych (Microsoft SQL Server 2000 i Oracle 8i) jak i open source (MySQL i PostgreSQL 7.0). Opis ka¿dego polecenia zawiera jego sk‡adniŒ, opis i przyk‡ady ilustruj„ce najwa¿niejsze pojŒcia i zastosowania. SQL. Almanach. Opis poleceæ jŒzyka jest czym(cid:156) wiŒcej ni¿ tylko leksykonem dla do(cid:156)wiadczonych programist(cid:243)w SQL, analityk(cid:243)w czy administrator(cid:243)w baz danych. Jest r(cid:243)wnie¿ wspania‡ym (cid:159)r(cid:243)d‡em wiedzy dla pocz„tkuj„cych u¿ytkownik(cid:243)w SQL i tych, dla(cid:160) kt(cid:243)rych bazy danych s„ narzŒdziem pomocniczym. Dotyczy to administrator(cid:243)w system(cid:243)w, u¿ytkownik(cid:243)w pakiet(cid:243)w produkt(cid:243)w klient/serwer i konsultant(cid:243)w, kt(cid:243)rzy musz„ zna(cid:230) r(cid:243)¿ne dialekty SQL na wielu platformach. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl 463;+./2/ 2 3.+o #!(cid:17)4//28+-/.378+;-(cid:25);+677836 Relacyjny model baz danych ...................................................m................................................ 11 Bazy danych opisane w tej książce...................................................m....................................... 12 Standard SQL...................................................m...................................................m............. ........ 12 Klasy instrukcji w SQL99 ...................................................m...................................................m.15 Dialekty języka SQL...................................................m...................................................m...... .... 16 Kryteria relacyjności baz danych...................................................m.......................................... 17 3.+o 3.78+;3;/43(cid:30)-+ 2 Przetwarzanie rekordów kontra przetwarzanie zbiorów ...................................................m...... 19 Model relacyjny ...................................................m...................................................m.......... ....... 20 SQL99 i typy danych wprowadzone przez dostawców...................................................m........ 21 Obsługa wartości NULL...................................................m...................................................m....29 Kategorie składni ...................................................m...................................................m........ ....... 29 Stosowanie języka SQL ...................................................m...................................................m.... . 34 Podsumowanie ...................................................m...................................................m............. ...... 37 3.+o 3/-/2+(cid:30)+#! 2 Jak korzystać z tego rozdziału ...................................................m..............................................39 Krótki spis poleceń języka SQL ...................................................m........................................... 39 Instrukcje DROP...................................................m...................................................m.......... .... 104 Podsumowanie ...................................................m...................................................m............. .... 168 2.6/ #! +2+- ,)747)86/7- .3-  #4786/- 3.+o 92-/(cid:30)+#! 2 Funkcje deterministyczne i niedeterministyczne...................................................m................ 169 Typy funkcji...................................................m...................................................m............. ........ 169 Rozszerzenia dostawców ...................................................m...................................................m. 180 3.+o /+4//283;+2/43/-/2+#!  3.+8/ #o3;+9-3;/#!;463;+.32/46/.378+;-(cid:25);  #363;. 2 2  2.6/ #! +2+- ,)747)86/7- .3- Niniejszy rozdział stanowi główną część książki SQL. Almanach. Są w nim wypisane w porządku alfabetycznym polecenia języka SQL wraz z dokładnym omówieniem i przykładami zastosowania. Każde polecenie jest opisane jako „obsługiwane”, „obsługiwane ze zmianami”, „obsługiwane z ogra- niczeniami” lub „nie obsługiwane” dla każdego z czterech opisanych w niniejszej książce dialektów języka SQL: SQL Server, MySQL, Oracle i PostgreSQL. Po krótkim opisie standardu SQL99 umieszczono zwięzłe, ale dokładne omówienie implementacji każdego z dostawców wraz z przy- kładami i fragmentami kodu. Czytanie opisu konkretnego polecenia SQL warto rozpocząć od wstępnego akapitu zawierającego tabelę z informacjami o sposobie obsługi przez dostawców i podpunktu zawierającego składnię i opis polecenia w standardzie SQL99. Jest to ważne, ponieważ wszystkie cechy wspólne standardu i implementacji konkretnego producenta są omówione w opisie SQL99. Dlatego podpunkt doty- czący dostawcy może nie zawierać wszystkich aspektów stosowania polecenia, gdyż niektóre z nich są opisane wcześniej. Poniższa lista zawiera użyteczne wskazówki dotyczące czytania tabeli 3.1 oraz pochodzenia stosowa- nych w niej skrótów. Poniżej tabeli następuje szczegórłowe omówienie zawartych w niej poleceń. 1. Pierwsza kolumna zawiera alfabetyczny spis poleceń jęzryka SQL. 2. W drugiej kolumnie przedstawiono klasę, do której narleży dane polecenie. 3. Trzecia kolumna zawiera informację na temat obsługi prolecenia w SQL99. 4. Kolejne kolumny opisują sposób obsługi polecenia w imrplementacjach dostawców: Obsługiwane (O) Polecenie jest obsługiwane zgodnie ze standardem. 3.+o 3/-/2+(cid:19)+#! Obsługiwane ze zmianami (OZ) Dostawca wspiera standard SQL99, ale używa własnego kodru albo składni. Obsługiwane z ograniczeniami (OO) Dostawca obsługuje niektóre, ale nie wszystkie funkcjer określone w SQL99 dla tego polecenia. Nie obsługiwane (NO) Dostawca nie obsługuje danego polecenia zgodnie ze srtandardem SQL99. 5. Warto pamiętać, że nawet jeśli polecenie jest oznaczrone jako „nie obsługiwane”, istnieje za- zwyczaj stworzona przez dostawcę alternatywna metodra wykonywania tych samych działań czy funkcji. Należy zatem przeczytać także omówienire i przykłady stosowania tego polecenia w dalszej części niniejszego rozdziału. $+,/+ 6(cid:12)8(cid:16)+0+,/8-274743/-/q(cid:27)+#! Polecenie Klasa polecenia ALTER PROCEDURE ALTER TABLE ALTER TRIGGER ALTER VIEW CALL CASE CAST CLOSE CURSOR SQL-schemat SQL-schemat SQL-schemat SQL-schemat SQL-kontrola SQL-dane SQL-dane SQL-dane COMMIT TRANSACTION SQL-transakcje operatory konkatenacji SQL-dane CONNECT CREATE DATABASE CREATE FUNCTION SQL-połączenia SQL-schemat SQL-schemat CREATE INDEX SQL-schemat CREATE PROCEDURE SQL-schemat CREATE ROLE SQL-schemat CREATE SCHEMA CREATE TABLE CREATE TRIGGER CREATE VIEW DECLARE CURSOR DELETE DISCONNECT DROP DATABASE SQL-schemat SQL-schemat SQL-schemat SQL-schemat SQL-dane SQL-dane SQL-połączenia SQL-schemat Microsoft SQL Server SQL 99 MySQL Oracle Postgre SQL tak tak nie nie tak tak tak tak tak tak tak nie tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak OZ OZ OZ OZ NO O O O OZ OZ OO OZ OZ OZ O NO O OZ OZ OZ O OZ OO OZ NO OO NO NO NO O NO NO NO OZ NO O OZ OZ NO NO NO OZ NO NO NO OZ NO OZ OZ OZ OZ OZ O NO NO O O O O O OZ OZ O OZ O OZ OZ OZ O O OZ NO NO OZ NO NO O O O O O O NO OZ OZ OZ NO NO NO OZ OZ OZ O O NO OZ 6(cid:27)874743/-/q(cid:19)+#!$   $+,/+ 6(cid:12)8(cid:16)+0+,/8-274743/-/q(cid:27)+#!(cid:31)-1.+7# Polecenie Klasa polecenia Microsoft SQL Server SQL 99 MySQL Oracle Postgre SQL DROP FUNCTION DROP INDEX DROP PROCEDURE DROP ROLE DROP TABLE DROP TRIGGER DROP VIEW FETCH GRANT INSERT klauzula JOIN operator LIKE OPEN OPERATORS RETURN REVOKE ROLLBACK SAVEPOINT SELECT SET CONNECTION SET ROLE SET TIME ZONE SET TRANSACTION SQL-schemat SQL-schemat SQL-schemat SQL-schemat SQL-schemat SQL-schemat SQL-schemat SQL-dane SQL-schemat SQL-schemat SQL-dane SQL-schemat SQL-schemat SQL-schemat SQL-kontrola SQL-schemat SQL-transakcje SQL-transakcje SQL-dane SQL-połączenia SQL-sesje SQL-sesje SQL-sesje START TRANSACTION SQL-transakcje tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak OZ OZ O NO OZ OZ O O OZ OZ O OZ O OZ O OZ OZ OZ OZ OO NO NO OZ NO (obsługuje BEGIN TRAN) TRUNCATE TABLE UPDATE SQL-dane SQL-dane tak tak O OZ OZ OZ NO NO OZ NO NO NO OZ OZ OO OZ NO OZ O OZ NO NO OZ NO NO NO NO NO NO OZ OZ OZ O OZ OZ OZ O O OZ O OZ OZ NO NO OZ OZ O OZ OZ O NO (obsługa złączeń theta) OZ (obsługa złączeń theta) OZ O OZ O OZ O O OZ NO OZ OZ OO NO OZ OZ OZ O OZ O OZ O NO OZ NO NO NO O NO (obsługuje BEGIN TRAN) O O 3.+o 3/-/2+(cid:19)+#! $  Instrukcja ALTER PROCEDURE pozwala na wprowadzenie zmian w istniejących składowanych pro- cedurach. Zakres i stopień możliwych zmian jest bardzor zróżnicowany w zależności od dostawcy. W SQL Server składowana procedura (utworzona wcześniej przy użyciu CREATE PROCEDURE) zostaje zmieniona. Instrukcja ta nie wpływa na uprarwnienia, procedury zależne czy wyzwalacze. W Oracle polecenie to po prostu rekompiluje składowaną procedurę PL/SQL, ale nie pozwala na zmianę jej kodu. Do przeprowadzenia tego typu zmian Oracle używa polecenia CREATE OR REPLACE PROCEDURE. Dostawca Polecenie SQL Server obsługiwane ze zmianami MySQL Oracle nie obsługiwane obsługiwane ze zmianami PostgreSQL nie obsługiwane 477o+.2+#! ALTER PROCEDURE nazwa_procedury {CASCADE | RESTRICTD} [LANGUAGE | PARAMETER STYLE | dostęp do danych SQL | klauzDula obsługi null | DYNAMIC RESULT SETS | NAME] [typ parametru [,..n] Jak opisano przy CREATE PROCEDURE, można zmienić: LANGUAGE, PARAMETER STYLE, do- stęp do danych SQL (np. NO SQL, CONTAINS SQL itp.), klauzulę obsługi wartości null (np. CALL ON NULL INPUT), DYNAMIC RESULT SET, czy nazwę procedury. Polecenia ALTER PROCEDURE można użyć także do zmiany liczby i typów parametrrów. #o+.2++2;#!#/6:/6 ALTER PROC[EDURE] nazwa procedury [; numer] [{@typ parametru } [VARYING] [=wartość domyślna] [OUTPUT][,...n] [WITH { RECOMPILE | ENCRYPTION | RECOMPILE , ENCRYPTION D} ] [FOR REPLICATION] AS blok_T-SQL W SQL Server polecenie to pozwala na zmianę dowolnych istniejących parametrów utworzonej wcześniej składowanej procedury. W rezultacie jest ono krótszym sposobem wykonania operacji DROP PROCEDURE i zmienionej instrukcji CREATE PROCEDURE. Przyznane pozwolenia czy uprawnienia dotyczące tej procedury nie muszą być ponownie tworzone. Polecenie to może być używane przez właściciela procedury lub przez osobę, której przyznano jedną z ustalonych ról: db_owner lub db_ddladmin. 6(cid:27)874743/-/q(cid:19)+#!$   #o+.2++2;6+-/ ALTER PROCEDURE [użytkownik.]nazwa_procedury COMPILE [DEBDUG]; Nazwa pakietu lub procedury, która wymaga ponownego skompilowania, musi być podana. Słowo kluczowe COMPILE jest wymagane. Opcja COMPILE [DEBUG] odtwarza informacje PL/SQL. Polecenie może być wydane tylko przez właściciela procedury lub osobę, która ma specjalne uprawnienia do zmian procedur (ALTER ANY PROCEDURE). 6o+. W poniższym przykładzie użyto składni Microsoft SQL Server do stworzenia procedury o nazwie wez_nastepna_liczbe, która tworzy unikatowy łańcuch wyjściowy CHAR(22). Następnie procedurę tę zmieniono przy użyciu ALTER TABLE, aby jej wynikiem była unikatowa liczba całkowita INT. --składowana procedura w Microsoft SQL Server CREATE PROCEDURE wez_nastepna_liczbe @nastepna_liczba CHAR(22) OUTPUT AS BEGIN DECLARE @liczba_losowa INT SELECT @liczba_losowa = RAND() * 1000000 SELECT @nastepna_liczba = RIGHT( 000000 + CAST(RAND(@liczba_losowa)*1000000 AS CHAR(6)), 6) + RIGHT( 0000 + CAST(DATEPART(yy, GETDATE() )AS CHAR(4)), 2) + RIGHT( 000 + CAST(DATEPART(dy, GETDATE() ) AS CHAR(3)), 3) + RIGHT( 00 + CAST(DATEPART(hh, GETDATE() ) AS CHAR(2)), 2) + RIGHT( 00 + CAST(DATEPART(mi, GETDATE() ) AS CHAR(2)), 2) + RIGHT( 00 + CAST(DATEPART(ss, GETDATE() ) AS CHAR(2)), 2) + RIGHT( 000 + CAST(DATEPART(ms, GETDATE() ) AS CHAR(3)), 3) END GO ALTER PROCEDURE wez_nastepna_liczbe @nastepna_liczba INT OUTPUT AS BEGIN DECLARE @do_konwersji CHAR(22) DECLARE @liczba_losowa INT SELECT @liczba_losowa = RAND() * 1000000 SELECT @do_konwersji = RIGHT( 000000 + CAST(RAND(@liczba_losowa)*1000000 AS CHAR(6)), 6) + RIGHT( 0000 + CAST(DATEPART(yy, GETDATE() )AS CHAR(4)), 2) + RIGHT( 000 + CAST(DATEPART(dy, GETDATE() ) AS CHAR(3)), 3) + RIGHT( 00 + CAST(DATEPART(hh, GETDATE() ) AS CHAR(2)), 2) + RIGHT( 00 + CAST(DATEPART(mi, GETDATE() ) AS CHAR(2)), 2) + RIGHT( 00 + CAST(DATEPART(ss, GETDATE() ) AS CHAR(2)), 2) + RIGHT( 000 + CAST(DATEPART(ms, GETDATE() ) AS CHAR(3)), 3) SELECT @nastepna_liczba = CAST(@do_konwersji AS INT) END GO 3.+o 3/-/2+(cid:19)+#! $ $ Instrukcja ALTER TABLE pozwala na modyfikację istniejącej tabeli bez konieczności usuwania tabeli, czy zmiany dotyczących jej uprawnień. Dzięki temu można łatwo przeprowadzić pewne zmiany w istniejącej tabeli. Zarówno Oracle, jak i Microsoft SQL Server obsługują to polecenie z wieloma zmianami, które pozwalają na obsługę stosowanych w tych systemach różrnych fizycznych metod alokacji plików. Dostawca Polecenie SQL Server obsługiwane ze zmianami MySQL Oracle obsługiwane z ograniczeniami obsługiwane ze zmianami PostgreSQL obsługiwane ze zmianami 477o+.2+#! ALTER TABLE nazwa_tabeli [ADD [COLUMN] nazwa_kolumny typ_danych atrybuty] | [ALTER [COLUMN] nazwa_kolumny SET DEFAULT domyślna_wartoDść] | [ALTER [COLUMN] nazwa_kolumny DROP DEFAULT] | [ALTER [COLUMN] nazwa_kolumny ADD SCOPE nazwa_tabeli | [ALTER [COLUMN] nazwa_kolumny DROP SCOPE {RESTRICT |D CASCADE}] | [DROP [COLUMN] nazwa_kolumny {RESTRICT | CASCADE}] | [ADD nazwa_więzów_tabeli] | [DROP CONSTRAINT nazwa_więzów_tabeli {RESTRICT | CASCADDE}] Instrukcja ALTER TABLE w SQL99 umożliwia przeprowadzenie wielu użytecznych modyfikacji istniejącej tabeli. To wszechstronne polecenie pozwala na dodanie kolumny (ADD COLUMN) lub więzów, dodanie lub usunięcie wartości domyślnej (DEFAULT), dodanie (lub usunięcie) zakresu (SCOPE) do kolumn, posiadających typy zdefiniowane przez użytkownika, oraz usunięcie kolumny lub więzów tabeli. Konstrukcja DROP RESTRICT pozwala systemowi DBMS na anulowanie operacji w razie stwierdzenia zależności pomiędzy usuwanym obiektem a innymi obiektami bazy danych. Dodatkowe wyjaśnienia elementów składowych tego polecenia można znaleźć w opisie instrukcji CREATE TABLE. #o+.2++2;-637308#!#/6:/6 ALTER TABLE nazwa_tabeli [ALTER COLUMN nazwa_kolumny nowy_typ_danych atrybuty { ADDD | DROP } ROWGUIDCOL] | [ADD [COLUMN] nazwa_kolumny typ_danych atrybuty] [,...n] | [WITH CHECK | WITH NOCHECK] ADD więzy_tabeli] [,...n] | [DROP { [CONSTRAINT ] nazwa_więzów | COLUMN nazwa_koluDmny }] [,...n] | [{ CHECK | NOCHECK } CONSTRAINT { ALL | nazwa_więzów [D,...n] }] | [{ ENABLE | DISABLE} TRIGGER { ALL | nazwa_wyzwalaczDa [,...n] }] Microsoft SQL Server oferuje w swojej implementacji polecenia ALTER TABLE wiele funkcji. ALTER COLUMN pozwala na zmiany dla istniejącej kolumny cech takich jak typ danych, możliwość umieszczania wartości null, funkcji [tożsamości] itp. ADD umieszcza w tabeli nową kolumnę, kolumnę wyliczaną lub więzy jako ostatnią kolumnę tabeli. (W tym momencie nie ma jeszcze metody wstawiania nowej kolumny na innej pozycji.) Opcjonalne słowo COLUMN wprowadzono 6(cid:27)874743/-/q(cid:19)+#!$ $ nie z konieczności, lecz dla większej czytelności. Nowa kolumna musi być zdefiniowana w taki sam sposób, jak w poleceniu CREATE TABLE, włącznie z więzami, wartościami domyślnymi i zestawieniami. Klauzule WITH CHECK i WITH NOCHECK pozwalają ustalić, czy tabela powinna być spraw- dzona z uwzględnieniem dodanych więzów czy kluczy. Jeśli więzy są dodawane z klauzulą WITH NOCHECK, optymizer zapytań ignoruje je do momentu uaktywnienia ich przez wykonanie instrukcji ALTER TABLE nazwa_tabeli CHECK CONSTRAINT ALL. Więzy mogą być usunięte przez polecenie DROP CONSTRAINT (słowo CONSTRAINT nie jest wymagane) i aktywowane/dezaktywowane przez CHECK CONSTRAINT i NOCHECK CONSTRAINT odpowiednio. Podobnie wyzwalacze mogą być aktywowane i dezaktywowane przez klauzule ENABLE TRIGGER i DISABLE TRIGGER. Wszystkie wyzwalacze tabeli mogą być aktywowane lub dezaktywowane za pomocą klauzuli ALL, użytej wraz z nazwą tabeli, jak w zapytaniu ALTER TABLE pracownicy DISABLE TRIGGER ALL. #o+.2++2;#! ALTER [IGNORE] TABLE nazwa_tabeli [ADD [COLUMN] nazwa_kolumny typ_danych atrybuty] [FIRST | AFTER nazwa_kolumny]][,...n] | [ADD INDEX [nazwa_indeksu] (nazwa_kolumny_indeksu,...)] [,...n] | [ADD PRIMARY KEY (nazwa_kolumny_indeksu,...)] [,...n] | [ADD UNIQUE [nazwa_indeksu] (nazwa_kolumny_indeksu,...)] [,...n] | [ALTER [COLUMN] nazwa_kolumny {SET DEFAULT literał | DRODP DEFAULT}] [,...n] | [CHANGE [COLUMN] stara_nazwa_kolumny definicja_tworzenia] [,...nD] | [MODIFY [COLUMN] nazwa_kolumny typ_danych atrybuty] [,...n] | [DROP [COLUMN] nazwa_kolumny] [,...n] | [DROP PRIMARY KEY] [,...n] | [DROP INDEX nazwa_indeksu] [,...n] | [RENAME [AS] nowa_nazwa_tabeli] [,...n] | [opcje_tabeli] Więcej informacji na temat dostępnych atrybutów kolumn i więzów tabel można znaleźć w opisie instrukcji CREATE TABLE. Podanie opcji IGNORE pozwala na usunięcie każdego następnego rekordu, który w kolumnie tworzonego klucza ma wartość już napotkaną. Jeśli ta opcja nie zostanie podana, stwierdzenie powtarzającej się wartości spowoduje anulowanie operacji tworzenia nowego klucza. Opcja FIRST powoduje, że dodawana kolumna jest umieszczana w tabeli jako pierwsza. AFTER nazwa_kolumny pozwala na wstawienie nowej kolumny po podanej w nazwa_kolumny. Polecenie ALTER TABLE w MySQL jest dość elastyczne, pozwala bowiem użytkownikowi stosować w jednej instrukcji wiele klauzul ADD, ALTER, DROP czy CHANGE. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że klauzule CHANGE nazwa_kolumny i DROP INDEX są własnymi rozszerzenia- mi MySQL i nie występują w standardzie SQL99. MySQL obsługuje również polecenie MODIFY nazwa_kolumny, które jest rozszerzeniem Oracle. Klauzula ALTER COLUMN pozwala na ustalenie lub usunięcie domyślnej wartości kolumny. Nazwa tabeli może zostać zmieniona przy użyciu CHANGE. Poniższy przykład ilustruje zmianę nazwy tabeli i kolumny: ALTER TABLE pracownicy RENAME AS prac; ALTER TABLE pracownicy CHANGE pesel_pracownika pesel_prac DINTEGER; 3.+o 3/-/2+(cid:19)+#! Ponieważ MySQL pozwala na tworzenie indeksów przy użyciu części kolumny (na przykład na pierwszych dziesięciu znakach kolumny), polecenia CHANGE czy MODIFY nie mogą tworzyć kolumn o długości mniejszej niż ich indeksy. Użycie rDROP COLUMN powoduje usunięcie kolumny zarówno z tabeli, jak i ze wszystkich indeksów, w skłrad których wchodzi. Wydanie polecenia DROP PRIMARY KEY, gdy taki klucz nie istnieje, nie powoduje błędu. MySQL usuwa wtedy pierwszy unikatowy indeks tabeli. MySQL pozwala na zmianę typu danych istniejącej kolumny bez utraty danych. Wartości zawarte w kolumnie muszą być kompatybilne z nowym typem danych. Przykładowo, kolumna zawierająca datę może być przedefiniowana na typ znakowy, ale typ znakowy nie może być zmieniony na liczbę całkowitą. Na przykład: ALTER TABLE moja_tabela MODIFY moja_kolumna LONGTEXT MySQL pozwala na użycie klauzul FOREIGN KEY, CHECK i REFERENCES, ale są one puste. Polecenia zawierające powyższe klauzule mogą być stosowane, ale nie wykonują żadnej akcji. Klauzule te zostały zastosowane głównie dla osiągniręcia kompatybilności. #o+.2++2;6+-/ ALTER TABLE [nazwa_właściciela.]nazwa_tabeli [ADD nazwa_kolumny typ_danych atrybuty] | [MODIFY {nazwa_kolumny typ_danych | więzy_kolumny | atrybuty_fizycznego_składowania [LOGGING | NOLOGGING] | zagnieżdżone_atrybuty_tabeli}] | [MODIFY CONSTRAINT {nazwa_więzów {stan_więzów} | kaluzula_usuwania_więzów | klauzula_usuwania_kolumny | [ALLOCATE | DEALLOCATE klauzula_zakresu] | [CACHE | NOCACHE] | [MONITORING | NOMONITORING] ] | [DROP {[COLUMN] nazwa_kolumny | nazwa więzów}] | [ALLOCATE EXTENT szczegóły] | [DEALLOCATE UNUSED szczegóły] | [RENAME TO nowa_nazwa_tabeli] | [OVERFLOW atrybuty_fizycznego_składowania] | [ADD OVERFLOW atrybuty_fizycznego_składowania] | [{ADD | DROP | MODIFY | MOVE | TRUNCATE | SPLIT | EXCDHANGE | MODIFY} PARTITION szczegóły_partycji] Instrukcja ALTER TABLE pokazuje, jak wiele potężnych funkcji kontroli fizycznego składowania tabel i manipulacji tabelami (takich jak obsługa zakresów danych, obsługa przekroczenia zakresu, partycjonowanie tabel dla lepszej obsługi przy dużym obciążeniu) zawiera Oracle. Więcej informacji na temat wymienionych wyżej specyficznych opcji, takich jak więzy_kolumny, atrybuty_fizycznego- _składowania i zagnieżdżone_atrybuty_tabeli można znaleźć w opisie polecenia CREATE TABLE dla Oracle. Polecenie to może być używane do dodawania (ADD), modyfikowania (MODIFY) i usuwania (DROP) istniejących kolumn i więzów. Dodawana kolumna powinna być definiowana jako NULL, jeśli tabela zawiera jakiekolwiek rekordy. Słowo kluczowe MODIFY pozwala na zmianę właściwości uprzednio stworzonej tabeli. MODIFY CONSTRAINT pozwala na usunięcie lub zmodyfikowanie więzów tabeli zarówno wtedy, gdy są aktywne opcje LOGGING, CACHE czy MONITOR, jak i przy zakresach podanych w ALLOCATE czy DEALLOCATE. Obsługuje także słowa kluczowe ENABLE i DISABLE służące do aktywowania i dezaktywowania więzów tabreli. 6(cid:27)874743/-/q(cid:19)+#!$ $  Implementacja ALTER TABLE w Oracle jest bardzo złożona i wyrafinowana. Pełnej omówienie wszystkich klauzul tego polecenia znajdujje się w opisie instrukcji CREATE TABLE. Na przykład poniższy kod dodaje do tabeli nową kolumnę i tworzy nowe, unikatowe więzy z tą tabelą: ALTER TABLE tytuly ADD podtytul VARCHAR(32) NULL CONSTRAINT unikalny_podtytul UNIQUE; Podczas dodawania nowych więzów klucza obcego system DBMS sprawdza, czy wszystkie istniejące w tabeli dane spełniają warunki więzów. Jeśli nie, wykonanie polecenia ALTER TABLE nie powiedzie się. Wszystkie aplikacje, które używają polecenia SELECT * będą jzawierać w wyniku zapytania nowe kolumny, nawet jeśli nie było to planjowane. Z drugiej strony, obiekty wstępnie skompilowane, takie jak składowane procedurjy, mogą nie zwracać żadnej z nowych kolumn. Oracle pozwala, aby wiele poleceń, m.in. ADD i MODIFY, działało na wielu kolumnach, co osiąga się przez umieszczenie tych kolumn w nawiasach. Poniższy przykład ilustruje dodawanie do tabeli kilku kolumn przy użyciu jednej instrukcji: ALTER TABLE tytuly ADD (podtytul VARCHAR(32) NULL, rok_nabycia_praw_autorskich INT, data_powstania DATE); #o+.2++2; 37816/#! ALTER TABLE tabela [*] [ADD [COLUMN] nazwa_kolumny typ_danych atrybuty] | [ALTER [COLUMN] nazwa_kolumny {SET DEFAULT wartość | DRDOP DEFAULT}] | [RENAME [COLUMN] nazwa_kolumny TO nowa_nazwa_kolumny] | [RENAME TO nowa_nazwa_tabeli] Implementacja ALTER TABLE w PostgreSQL pozwala na dodawanie nowych kolumn przy użyciu słowa kluczowego ADD. Istniejącym kolumnom można nadać nowe wartości domyślne przy użyciu ALTER COLUMN ... SET DEFAULT lub usunąć całkowicie wartości istniejące przez ALTER COLUMN ... DROP DEFAULT. Dodatkowo klauzula ALTER pozwala na nadanie nowych wartości domyślnych, które będą stosowane tylko do wstawianych później rekordów. Klauzula RENAME pozwala na zmianę nazw istniejących kolumn i tabel. $ $ Instrukcja ALTER TRIGGER modyfikuje istniejącą definicję wyzwalacza bez zmieniania uprawnień czy zależności. 3.+o 3/-/2+(cid:19)+#! Dostawca Polecenie SQL Server obsługiwane ze zmianami MySQL Oracle nie obsługiwane obsługiwane ze zmianami PostgreSQL nie obsługiwane 477o+.2+#! Nie istnieje jeszcze standard SQL99 dla tego poleceniar. #o+.2++2;-637308#!#/6:/6 ALTER TRIGGER nazwa_wyzwalacza ON { nazwa_tabeli | nazwa_perspektywy } [WITH ENCRYPTION] {FOR | AFTER | INSTEAD OF} {[DELETE] [,] [INSERT] [,] [UPDDATE]} [WITH APPEND] [NOT FOR REPLICATION] AS blok_T-SQL | [FOR { [INSERT] [,] [UPDATE] } [NOT FOR REPLICATION] AS { IF UPDATE(kolumna) [{AND | OR} UPDATE(kolumna)] [...n] | IF (COLUMNS_UPDATED() {bitwise_operator} updated_bitmask} { operator_porównania} column_bitmask [...n] } blok_T-SQL ] } ] Specyfikacja Microsoft SQL Server zezwala na użycie FOR | AFTER | INSTEAD OF { [DELETE] [,] [UPDATE] [,] [INSERT] } | { [INSERT] [,] [UPDATE] } dla określenia, do której instrukcji modyfikowania danych odnosi się wyzwalacz. Wymagane jest podanie co najmniej jednej, ale dozwolona jest każda kombinacja opcji oddzielonych przecinkami. Opcje FOR i AFTER działają w ten sam sposób, powodując wywołanie kodu wyzwalacza po wykonaniu operacji manipulacji danymi. W przeciwieństwie do poprzednich, fraza INSTEAD OF powoduje całkowite zastąpienie wywołania operacji manipulacji danymi kodu wyzwalacrza. Fraza WITH APPEND pozwala dołączyć dodatkowy wyzwalacz określonego typu do tabeli bazowej. Ta opcja jest dozwolona tylko dla wyzwalaczy FOR. Fraza NOT FOR REPLICATION informuje serwer, aby nie wykonywał kodu wyzwalacza, jeśli akcja jest wywołana przez replikator taki jak sqlrepl. Klauzula IF UPDATE(kolumna) sprawdza, czy na podanej kolumnie jest wykonywana operacja INSERT lub UPDATE. Jest użyteczna podczas wykonywania operacji na rekordach z wykorzystaniem kursora. Operatory {AND | OR} pozwalają na testowanie w jednej frazie kilku kolumn. Instrukcja IF (COLUMNS_UPDATED()) sprawdza, czy podane kolumny podlegały zmianie podczas wywołania wyzwalacza typu INSERT lub UPDATE. Rezultat jest zwracany jako operator bitowy. #o+.2++2;6+-/ ALTER TRIGGER [użytkownik.]nazwa_wyzwalacza [ENABLE | DISABLDE | COMPILE [DEBUG] ]; 6(cid:27)874743/-/q(cid:19)+#!$  Oracle nie pozwala na całkowitą zmianę kodu wyzwalacza przy użyciu tego polecenia (jakkolwiek można to osiągnąć za pomocą instrukcji CREATE OR REPLACE TRIGGER w implementacji Oracle). ALTER TRIGGER pozwala na aktywowanie, dezaktywowanie lub ponowne skompilowanie wyzwalacza. Opcja COMPILE [DEBUG] generuje informacje PL/SQL. Oracle pozwala na tworzenie wyzwalaczy wyłącznie dla tabel (chociaż dla perspektyw dozwolone są wyzwalacze INSTEAD OF). Microsoft SQL Server umożliwia tworzenie wyzwalaczy zarówno dla tabel, jak i dla aktualizowajnych perspektyw. $  Pomimo że nie istnieje standard SQL99 dla tego polecenia, należy odnotować fakt, że instrukcja ta działa zupełnie inaczej u każdego z głównych dostawców. W Oracle jest ono używane do rekompilacji perspektywy; w Microsoft SQL Server służy ono do modyfikowania perspektywy bez zmieniania zależnych składowanych procedur, wyzwalaczy czy uprarwnień. Dostawca Polecenie SQL Server obsługiwane ze zmianami MySQL Oracle nie obsługiwane obsługiwane ze zmianami PostgreSQL nie obsługiwane 477o+.2+#! Nie istnieje jeszcze standard SQL99 dla tego poleceniar. #o+.2++2;-637308#!#/6:/6 ALTER VIEW nazwa_perspektywy [(kolumna [,...n])] [WITH {ENCRYPTION | SCHEMABINDING | VIEW_METADATA] AS instrukcja_select [WITH CHECK OPTION] Instrukcja ALTER VIEW, analogicznie do CREATE VIEW, pozwala zdefiniować aliasy będące nazwami kolumn w perspektywie oraz podać instrukcję SELECT stanowiącą główny składnik perspektywy. Inne klauzule instrukcji ALTER VIEW objaśniono w opisie instrukcji CREATE VIEW. Microsoft SQL Server może zachować uprawnienia do kolumn tylko wtedy, jeśli nazwa kolumny nie zostanie zmieniona podczas wykonywania polecenia. Słowo kluczowe ENCRYPTION pozwala na zaszyfrowanie kodu perspektywy wewnątrz systemowej tabeli syscomments. Klauzula CHECK OPTION wymusza sprawdzanie przy każdej modyfikacji danych w perspektywie warunków zde- finiowanych w instrukcji_select. Jeśli perspektywa zawierała któreś z tych opcji, aby pozostały aktywne, muszą być powtórzone w ALTER VIEW. 3.+o 3/-/2+(cid:19)+#! #o+.2++2;6+-/ ALTER VIEW [użytkownik.]nazwa_perspektywy COMPILE Instrukcja ALTER VIEW w Oracle rekompiluje perspektywę. Służy do zatwierdzenia perspektywy po dokonaniu zmian w tabeli bazowej, gdyż niewykonanie tej operacji powoduje nieprawidłowe działanie perspektywy. 6o+. Poniższy przykład tworzy przy użyciu SQL Server perspektywę autorzy_z_kalifornii, która zawiera dane autorów z Kalifornii. Następnie perspektywa zostaje rozszerzona i zmieniona przy użyciu ALTER VIEW. CREATE VIEW autorzy_z_kalifornii AS SELECT au_nazwisko, au_imie, miasto, stan FROM autorzy WHERE stan= CA WITH CHECK OPTION GO ALTER VIEW autorzy_z_kalifornii AS SELECT au_imie, au_nazwisko, adres, miasto, stan, kod FROM pubs..autorzy WHERE stan = CA GO Instrukcja CALL wywołuje składowaną procedurę. Dostawca Polecenie SQL Server nie obsługiwane MySQL Oracle nie obsługiwane obsługiwane PostgreSQL obsługiwane 477o+.2+#! CALL nazwa_procedury [(parametr [,...n] )] Instrukcja CALL pozwala na łatwe wywołanie składowanej procedury. Wystarczy podać jej nazwę oraz (w nawiasie) wszystkie konieczne parametry. Jeżeli procedura ma tylko parametry OUT lub nie ma żadnych, można dołączyć pusty nawias. Microsoft SQL Server nie obsługuje instrukcji CALL. Niemal identyczny efekt osiągnąć można jednak przy użyciu polecenia EXECUTE. Pełny opis tego rozszerzenia można znaleźć w dokumentacji dostawcy dla SQL Server. 6(cid:27)874743/-/q(cid:19)+#!# #o+.2++2;6+-/ CALL [schemat.][{nazwa_typu | nazwa_pakietu}.]nazwa_procedurDy@dblink [(parametr [,...n] )] [INTO :nazwa_zmiennej [INDICATOR :nazwa_wskaznika] ] Oracle pozwala na wywołanie przy użyciu instrukcji CALL samodzielnej procedury, funkcji czy modułu, ale także procedury lub funkcji będącej częścią typu albo pakietu. Jeżeli funkcja czy procedura należy do innej bazy danych, wystarczy podać w argumencie dblink stworzone wcześniej połącze- nie z bazą danych, do której należy procedura. Jeżeli wywoływany podprogram jest funkcją, Oracle wymaga klauzuli INTO i odwrotnie, klauzula ta może wystąpić tylko podczas wywołania funkcji. Wymagane jest podanie zmiennej, która ma prze- chowywać wartość zwracaną przez funkcję. Jeśli funkcja jest prekompilowanym podprogramem Pro*C/C++, można podać wskaźnik, który pozwoli na uzyskanire stanu zmiennej programu-gospodarza. 6o+. W poniższym przykładzie stworzono i następnie niezależnie wywołano prostą składowaną procedurę. CREATE PROCEDURE zmien_zarobki_pracownika (id_prac NUMBER, nowe_zarobki NUMBER) IS BEGIN UPDATE pracownicy SET zarobki = nowe_zarobki WHERE id_praDcownika = id_prac END; CALL zmien_zarobki_pracownika(1517, 95000); # Funkcja CASE pozwala na stosowanie instrukcji warunkowej typu IF-THEN-ELSE wewnątrz instrukcji SELECT lub UPDATE. Instrukcja ta, na podstawie zadanych warunków zwraca jedną z kilku moż- liwych wartości. Dostawca Polecenie SQL Server obsługiwane MySQL Oracle obsługiwane nie obsługiwane (podobną rolę spełnia funkcja DECODE; szczegóły w dokumentacji dostawcy) PostgreSQL Obsługiwane Istnieją dwa tryby stosowania instrukcji CASE: prosty i wyszukiwawczy. Tryb prosty bazuje na porównywaniu: dana wejściowa jest kolejno porównywana z wartościami z listy instrukcji CASE. Wynikiem zaś jest wartość odpowiadająca temu elementowi listy, przy którym nastąpiła pierwsza równość. Tryb wyszukiwawczy pozwala na analizę kilku wyrażeń logicznych; wynikiem jest war- tość powiązana z pierwszym prawdziwym wyrażeniem. 3.+o 3/-/2+(cid:19)+#! 477o+.2+#! --tryb prosty CASE wartość_wejsciowa WHEN wartość_when THEN wartość_wynikowa [...n] [ELSE domyślna_wartość_wynikowa] END --tryb wyszukiwawczy CASE WHEN warunek_logiczny THEN wartość_wynikowa [...n] [ELSE domyślne_wyrażenie_wynikowe] END W prostej funkcji CASE, w każdej klauzuli WHEN wykonywane jest porównanie wartość_wejściowa = wartość_when. wartość_wynikowa jest zwracana dla pierwszego porównania, które w wyniku da TRUE. Jeśli żadna równość nie jest prawdziwa, zwracana jest domyślna_wartość_wynikowa. Jeśli nie podano wartości domyślnej, funkcja CASE zwraca wartość NULL. Bardziej złożona funkcja wyszukiwawcza ma w zasadzie tę samą strukturę, co funkcja prosta, ale każda klauzula WHEN ma własną logiczną operację porównania. W obu trybach stosuje się wiele klauzul WHEN, konieczna jest zaś tylko jedna klauzula ELSE. 6o+. Poniższy przykład ilustruje użycie prostej instrukcji CASE do zmiany sposobu wyświetlania ko- lumny kontrakt: SELECT au_imie, au_nazwisko, CASE kontrakt WHEN 1 THEN Tak ELSE Nie END kontrakt FROM autorzy WHERE stan = CA Drugi przykład pokazuje użycie wyszukiwawczej funkcji CASE w instrukcji SELECT, która wypisuje jak wiele tytułów sprzedano w ciągu roku w różnych rzakresach liczby sprzedanych książek. SELECT CASE WHEN roczna_sprzedaz IS NULL THEN Nieznana WHEN roczna_sprzedaz = 200 THEN Nie więcej niż 200 WHEN roczna_sprzedaz = 1000 THEN Pomiędzy 201 a 1000 WHEN roczna_sprzedaz = 5000 THEN Pomiędzy 1001 a 5000 WHEN roczna_sprzedaz =10000 THEN Pomiędzy 5001 a 10000 ELSE Powyżej 10000 END Roczna sprzedaż , COUNT(*) Liczba tytułów FROM tytuly GROUP BY CASE WHEN roczna_sprzedaz IS NULL THEN Nieznana WHEN roczna_sprzedaz = 200 THEN Nie więcej niż 200 WHEN roczna_sprzedaz = 1000 THEN Pomiędzy 201 a 1000 WHEN roczna_sprzedaz = 5000 THEN Pomiędzy 1001 a 5000 WHEN roczna_sprzedaz =10000 THEN Pomiędzy 5001 a 10000 ELSE Powyżej 10000 END ORDER BY MIN( roczna_sprzedaz ) 6(cid:27)874743/-/q(cid:19)+#!#$ Rezultat będzie wyglądał następująco: Roczna sprzedaż Liczba tytułów ----------------------- ------------- Nieznana 2 Nie więcej niż 200 1 Pomiędzy 201 a 1000 2 Pomiędzy 1001 a 5000 9 Pomiędzy 5001 a 10000 1 Powyżej 10000 3 W poniższym przykładzie zastosowano instrukcję UPDATE do obniżenia cen książek. Skompli- kowane polecenie obniża ceny książek komputerowych o 25 , innych o 10 , zaś książek, których roczna sprzedaż wyniosła powyżej 10000 egzemplarzy tylrko o 5 . Do zmiany cen zastosowano wyszukiwawczą instrukcję rCASE: UPDATE tytuly SET cena = cena * CASE WHEN roczna_sprzedaz 10000 THEN 0.95 –- 5 rabatu WHEN rodzaj = komputerowa THEN 0.75 –- 25 rabatu ELSE 0.9 -- 10 Drabatu END WHERE data_wydania IS NOT NULL W ten sposób przeprowadzono w jednym wyrażeniu trzy rodrębne zmiany danych. #$ Polecenie CAST konwertuje jawnie wyrażenie jednego typu na inny tryp danych. Dostawca Polecenie SQL Server obsługiwane MySQL Oracle nie obsługiwane nie obsługiwane PostgreSQL obsługiwane 477o+.2+#! CAST(wyrażenie AS typ_danych [(długość)]) Funkcja CAST konwertuje dowolne wyrażenie, takie jak wartość kolumny lub zmiennej, na inny zdefiniowany typ danych. Dozwolone jest podanie długości dla wszystkich typów danych, które go obsługują. Należy zwrócić uwagę na fakt, że niektóre rodzaje konwjersji, takie jak z DECIMAL na INTEGER, powodują zaokrąglenie wartości. Niektóre operacje kojnwersji mogą zaś powodować błąd, jeśli konwertowana wartość nie mieści siję w nowym typie danych. 6o+. 3.+o 3/-/2+(cid:19)+#! Poniższy kod pobiera z bazy wartość rocznej sprzedaży jako CHAR, łączy go z łańcuchem znaków i częścią tytułu książki. Konwertuje roczna_sprzedaz do CHAR(5) i skraca tytul dla większej czytelności: SELECT CAST(roczna_sprzedaz AS CHAR(5)) + „ egzemplarzy ” + CDAST(tytul AS VARCHAR(30)) FROM tytuly WHERE roczna_sprzedaz IS NOT NULL AND roczna_sprzedaz 10000 ORDER BY roczna_sprzedaz DESC A oto wynik: ------------------------------------------------ 22246 egzemplarzy The Gourmet Microwave 18772 egzemplarzy You Can Combat Computer Stress 15096 egzemplarzy Fifty Years in Buckingham Pala # # Polecenie CLOSE CURSOR zamyka kursor stworzony na serwerze przy użyciu instrukcji DECLARE CURSOR. MySQL nie obsługuje kursorów serwera, ale wspiera wiele rozszerzeń programistycznych języka C. Dostawca Polecenie SQL Server obsługiwane MySQL Oracle nie obsługiwane obsługiwane PostgreSQL obsługiwane 477o+.2+#! CLOSE { nazwa_kursora } nazwa_kursora to nazwa kursora stworzonego przy użyciu poleceniar DECLARE CURSOR. 6o+. Poniższy przykład z Microsoft SQL Server otwiera kursorr i wybiera wszystkie rekordy. DECLARE kursor_pracownika CURSOR FOR SELECT nazwisko, imie FROM pubs.dbo.autorzy WHERE nazwisko LIKE K OPEN kursor_pracownika FETCH NEXT FROM kursor_pracownika WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN 6(cid:27)874743/-/q(cid:19)+#!$$ #$ FETCH NEXT FROM kursor_pracownika END CLOSE kursor_pracownika DEALLOCATE kursor_pracownika Instrukcja DEALLOCATE służy w Microsoft SQL Server do zwolnienia zasobów i struktur danych używanych przez kursor. Oracle, PjostgreSQL i MySQL nie używają tego polecenia $$ #$ Instrukcja COMMIT TRANSACTION jawnie kończy transakcję otwartą jawnie za pomocą BEGIN lub niejawnie jako część instrukcji INSERT, UPDATE lub DELETE. Polecenie to pozwala na ręczne i ostateczne zakończenie operacji manipulacji danymri. Dostawca Polecenie SQL Server obsługiwane ze zmianami MySQL Oracle nie obsługiwane obsługiwane PostgreSQL obsługiwane 477o+.2+#! COMMIT [WORK] Oprócz finalizowania jednej lub grupy operacji manipulacji danymi, COMMIT ma interesujący wpływ na inne aspekty transakcji. Po pierwsze, zamyka wszystkie powiązane z nią otwarte kursory. Po drugie, usuwa dane z wszystkich tymczasowych tabel stworzonych z klauzulą ON COMMIT DELETE ROWS. Po trzecie, zwalnia wszystkie blokady stworzone przez transakcję. Po czwarte, spraw- dzane są wszystkie odroczone więzy. Jeśli któreś z rnich są naruszone, cała transakcja jest cofana. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w SQL99 transakcja jest otwarta w sposób jawny po wykonaniu jednego z poniższych poleceń: ALTER CLOSE COMMIT AND CHAIN (nowe w SQL99) CREATE DELETE DROP FETCH FREE LOCATOR GRANT HOLD LOCATOR INSERT OPEN RETURN 3.+o 3/-/2+(cid:19)+#! REVOKE ROLLBACK AND CHAIN (nowe w SQL99) SELECT START TRANSACTION (nowe w SQL99) UPDATE SQL99 oferuje nowe, opcjonalne słowa kluczowe AND CHAIN. Żaden z dostawców nie obsługuje jeszcze tego polecenia. Nowa składnia wygląda nastęrpująco: COMMIT [WORK] [AND [NO] CHAIN] Opcja AND CHAIN informuje system DBMS, aby traktował niniejszą transakcję jako część po- przedniej. W rezultacie dwie osobne transakcje wykonują swoje zadania osobno, ale mają wspólne środowisko, takie jak poziom izolacji transakcji. Opcja AND NO CHAIN po prostu kończy pojedynczą transakcję. Polecenie COMMIT jest równoznaczne z COMMIT WORK AND NO CHAIN. #o+.2++2;-637308#!#/6:/6 COMMIT [TRAN[SACTION] [nazwa_transakcji | @zmienna_z_nazwą_tDransakcji] ] | COMMIT [WORK] GO Microsoft SQL Server pozwala na stałe wykonywanie specyficznych, nazwanych transakcji. Polecenie COMMIT musi wystąpić razem z poleceniem BEGIN TRAN. Składnia COMMIT TRANSACTION pozwala programiście na jawne podanie nazwy transakcji do zakończenia lub na umieszczenie na- zwy transakcji w zmiennej. Co ciekawe, SQL Server zamyka (bez względu na podaną nazwę) ostatnio otwartą transakcję. Przy użyciu COMMIT WORK podanie nazwy transakcji czy zmiennej zawierającej nazwę nie jest wymagane. Powyższa składnia wprowadza w błąd w przypadku zagnieżdżonych wyzwalaczy, ponieważ zamyka najbardziej zewnętrzną transakcję. Transakcje w SQL Server są identyfikowane przy użyciu glo- balnej zmiennej @@TRANCOUNT. Wszystkie transakcje są zakończone tylko wtedy, jeśli @@TRANCOUNT jest równa 0. #o+.2++2;6+-/ COMMIT [WORK]; Oracle nie pozwala na nadawanie nazw transakcjom (obsługuje jednak punkty zapisu stanu), zatem polecenie COMMIT po prostu zatwierdza wszystkie operacje manipulacji danymi od ostatniego jawnego lub niejawnego wykonania instrukcji COMMIT. Oracle dopuszcza słowo kluczowe WORK, ale jest ono całkowicie opcjonalne. #o+.2++2; 37816/#! COMMIT [WORK | TRANSACTION]; W PostgreSQL zarówno WORK, jak i TRANSACTION są opcjonalne. Polecenie działa tak samo bez nich, jak i z którymkolwiek z nich. Po wykonaniu polecenia wszystkie zakończone transakcje są zapisywane na dysk i widoczne dla innych użytkowrników. 6(cid:27)874743/-/q(cid:19)+#!$ 6o+. INSERT INTO sprzedaz VALUES ( 7896 , JR3435 , Oct 28 1997 ,25, Net 60 , BU7832 ); COMMIT WORK; 4/6+83632+8/2+- Operatory konkatenacji zdefiniowane w systemie DBMS pozwalają na łączenie w jedną kolumnę danych z kilku kolumn w zbiorze wyników polecenia SELECT. Dostawca Polecenie SQL Server obsługiwane ze zmianami MySQL Oracle obsługiwane ze zmianami obsługiwane PostgreSQL obsługiwane 6o+.347 SELECT nazwisko || , || imie FROM klienci WHERE nr_klienta = 41; Operator konkatenacji w standardzie ANSI to dwie pionowe kreski (||), jak pokazano w powyższym przykładzie. Jest on obsługiwany przez Oracle i PostgrreSQL. Symbolem konkatenacji w Microsoft SQL Server jest znak rplusa (+). MySQL używa w tym celu funkcji CONCAT(łańcuch1, liczba1, łańcuch2, liczba2[,...n]). $ Instrukcja CONNECT tworzy połączenie z systemem DBMS i konkretną bazą danych wewnątrz tego systemu. Dostawca Polecenie SQL Server obsługiwane z ograniczeniami MySQL Oracle nie obsługiwane obsługiwane PostgreSQL nie obsługiwane 477o+.2+#! CONNECT [TO] DEFAULT | {[specyfikacja_serwera] [AS nazwa_połączenia] [USER nazwaD_użytkownika ] } Okres pomiędzy wywołaniem CONNECT a DISCONNECT jest zazwyczaj nazywany sesją. Jeżeli instrukcja CONNECT zostanie wywołana bez jawnego rozłączenia poprzedniej sesji, sesja ta prze- chodzi w stan uśpienia, a nowa staje się aktywna. Zazwyczaj użytkownik pracuje z systemem baz danych za pomocą jawnie utworzonej sesji. 3.+o 3/-/2+(cid:19)+#! SQL*Plus, narzędzie systemu Oracle, używa polecenia CONNECT w inny sposób: do tworzenia połączenia pomiędzy użytkownikiem a schjematem. Instrukcja CONNECT TO DEFAULT daje odmienne wyniki, ponieważ różni dostawcy implementują ją w różny sposób. Jednak zgodnie ze standardem, polecenie to powinno otworzyć domyślną sesję z serwerem, w której domyślne są upoważnienia użytkrownika i bieżąca baza danych. W odróżnieniu od powyższej, instrukcja CONNECT TO nazwa_serwera pozwala na jawne podanie nazwy serwera, z którym tworzymy połączenie. Dodatkowo, przy użyciu AS połączeniu można nadać nazwę, zaś za pomocą USER podać nazwę użytkownika. #o+.2++2;6+-/ CONN[ECT] [[nazwa_użytkownika/hasło] [AS [SYSOPER | SYSDBA] ] D] Klauzula CONNECT pozwala na stworzenie połączenia z podaniem użytkownika. Połączenie ze specjalnymi uprawnieniami może być utworzone przez AS SYSOPER lub AS SYSDBA. Jeśli jakieś połączenie jest już otwarte, polecenie CONNECT zatwierdza wszystkie otwarte transakcje, zamyka tę sesję i tworzy nową. PostgreSQL nie obsługuje otwarcie polecenia CONNECT. Jednakże obsługuje instrukcję SPI_CONNECT w interfejsie SPI (Server Programming Interface) i PG_CONNECT w pakiecie programistycznym PG/tcl. 6o+. Do połączenia przy użyciu podanego identyfikatora użrytkownika można użyć: CONNECT TO USER pubs_admin Jeśli system DBMS wymaga nazwania połączenia, można użryć składni: CONNECT TO USER pubs_admin AS pubs_administrative_session; Microsoft SQL Server obsługuje CONNECT TO tylko w osadzonym SQL (ESQL — Embedded SQL): EXEC SQL CONNECT TO new_york.pubs USER pubs_admin $$# Standard SQL99 nie zawiera aktualnie instrukcji CREATE DATABASE. Najbliższe jej są CREATE SCHEMA i CREATE CATALOG (polecenie CREATE SCHEMA jest opisane w dalszej części rozdziału). Jednakże obsługa bazy danych SQL bez tej instrukcji jest prawie niemożliwa. Niemal wszyscy dostawcy implementują jakąś wersję tego polrecenia.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

SQL. Almanach. Opis poleceń języka
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: