Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00239 010926 21052490 na godz. na dobę w sumie
SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II - książka
SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3051-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> sql - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Błyskawicznie opanuj sztukę posługiwania się bazami danych opartymi na SQL!

Relacyjne bazy danych, oparte na języku SQL, to dziś niezwykle popularne i najczęściej używane struktury do przechowywania dużej ilości danych. Nie tylko ułatwiają segregowanie i szybkie uzyskiwanie potrzebnych informacji - umożliwiają też przeprowadzanie na danych rozmaitych złożonych operacji, oszczędzających użytkownikom ogromne ilości czasu. Pozwalają bez trudu dodawać nowe dane, zmieniać i usuwać te znajdujące się już w bazie oraz wyłuskiwać wszelkie wiadomości pod kątem specyficznych, szczegółowych kryteriów wyszukiwania. Wystarczy tylko poznać podstawowe zasady działania języka SQL.

'SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II ' pomoże Ci opanować podstawy tego języka, a także wskaże, jak posługiwać się nim w konkretnych przypadkach. Znajdziesz tu wiedzę potrzebną do utworzenia bazy danych w jednym z kilku najpopularniejszych systemów bazodanowych, zaprojektowania tabel optymalnych dla treści, które chcesz w nich przechowywać, wprowadzania danych do bazy i modyfikowania ich. Zobaczysz także, co zrobić, by łatwo, szybko i precyzyjnie wyszukać interesujące Cię informacje, pobrać je i posortować. Dowiesz się, co to są funkcje agregujące, więzy integralności i podzapytania oraz jak korzystać z transakcji. Krótko mówiąc, znajdziesz tu wszystko, co musisz wiedzieć, by sprawnie i wygodnie korzystać ze swojej bazy danych.

Stwórz własną bazę danych i korzystaj z jej możliwości!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-3051-6 Format: 140×208, stron: 176 Błyskawicznie opanuj sztukę posługiwania się bazami danych opartymi na SQL! • Podstawy relacyjnych baz danych – czyli co warto wiedzieć na początek • Praca z danymi – czyli umieszczanie ich w bazie, modyfikacja i usuwanie • Ułatwianie sobie życia – czyli funkcje agregujące, podzapytania i transakcje Relacyjne bazy danych, oparte na języku SQL, to dziś niezwykle popularne i najczęściej używane struktury do przechowywania dużej ilości danych. Nie tylko ułatwiają segregowanie i szybkie uzyskiwanie potrzebnych informacji – umożliwiają też przeprowadzanie na danych rozmaitych złożonych operacji, oszczędzających użytkownikom ogromne ilości czasu. Pozwalają bez trudu dodawać nowe dane, zmieniać i usuwać te znajdujące się już w bazie oraz wyłuskiwać wszelkie wiadomości pod kątem specyficznych, szczegółowych kryteriów wyszukiwania. Wystarczy tylko poznać podstawowe zasady działania języka SQL. „SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II” pomoże Ci opanować podstawy tego języka, a także wskaże, jak posługiwać się nim w konkretnych przypadkach. Znajdziesz tu wiedzę potrzebną do utworzenia bazy danych w jednym z kilku najpopularniejszych systemów bazodanowych, zaprojektowania tabel optymalnych dla treści, które chcesz w nich przechowywać, wprowadzania danych do bazy i modyfikowania ich. Zobaczysz także, co zrobić, by łatwo, szybko i precyzyjnie wyszukać interesujące Cię informacje, pobrać je i posortować. Dowiesz się, co to są funkcje agregujące, więzy integralności i podzapytania oraz jak korzystać z transakcji. Krótko mówiąc, znajdziesz tu wszystko, co musisz wiedzieć, by sprawnie i wygodnie korzystać ze swojej bazy danych. • Podstawy relacyjnych baz danych • Praca z tabelami • Umieszczanie danych w bazie • Pobieranie danych z tabel • Złożone kryteria wyszukiwania • Modyfikacja i usuwanie danych • Złączenia • Funkcje agregujące • Podzapytania • Więzy integralności • Transakcje • Instalacja i podstawowa konfiguracja baz Stwórz własną bazę danych i korzystaj z jej możliwości! Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Spis treĂci WstÚp Rozdziaï 1. Podstawy relacyjnych baz danych Tabele Klucze Relacje Podstawowe zasady projektowania tabel OkreĂlenie celu Duplikowanie danych Informacje atomowe Puste pola Jednoznaczna identyfikacja rekordów Rozdziaï 2. Praca z tabelami Typy danych Typy liczbowe Typy daty i czasu Typy ïañcuchowe Typ null Tworzenie i wybór bazy danych Tworzenie tabel Atrybuty kolumn Indeksy Modyfikacja tabel Usuwanie tabel 9 13 13 14 15 20 20 21 22 24 26 27 27 28 29 29 30 31 32 34 39 42 49 6 SQL • mwiczenia praktyczne Rozdziaï 3. Umieszczanie danych w bazie Instrukcja INSERT INTO Wprowadzanie wielu wierszy Druga postaÊ instrukcji INSERT Rozdziaï 4. Pobieranie danych z tabel Podstawy instrukcji SELECT Sortowanie wyników zapytañ Kryteria pobierania danych NiepowtarzalnoĂÊ wierszy Rozdziaï 5. Modyfikacja i usuwanie danych Rozdziaï 6. Instrukcja UPDATE Modyfikacja danych w tabelach Usuwanie danych ZïÈczenia ’Èczenie wyników zapytañ Instrukcja UNION Instrukcja INTERSECT Instrukcja EXCEPT Pobieranie danych z wielu tabel ZïÈczenia ZïÈczenie typu CROSS JOIN ZïÈczenie typu INNER JOIN ZïÈczenie typu LEFT OUTER JOIN ZïÈczenie typu RIGHT OUTER JOIN ZïÈczenie typu FULL OUTER JOIN ZïÈczenia i klauzula WHERE Aliasy tabel i rozróĝnianie nazw kolumn Funkcje agregujÈce Rozdziaï 7. Rozdziaï 8. Grupowanie danych Rozdziaï 9. Podzapytania Podzapytania w klauzuli FROM Podzapytania klauzuli WHERE Podzapytania proste Podzapytania skorelowane Podzapytania w instrukcjach aktualizujÈcych dane 51 51 57 59 61 61 65 67 75 77 77 78 81 85 85 86 87 88 89 94 94 95 96 97 99 100 100 105 115 123 124 126 126 128 130 Spis treĂci Rozdziaï 10. Transakcje Transakcje w systemach baz danych ObjÚcie instrukcji transakcjÈ Wycofywanie transakcji Izolacja transakcji Rozdziaï 11. WiÚzy integralnoĂci IntegralnoĂÊ danych Definiowanie klucza obcego Dodawanie i usuwanie wiÚzów Instalacja i podstawowa konfiguracja baz Baza MySQL Dodatek A Instalacja w systemie Linux Instalacja w systemie Windows Baza PostgreSQL Instalacja w systemie Linux Instalacja w systemie Windows Baza SQLite Praca z bazÈ Baza Microsoft SQL Server (MS SQL) Instalacja Tworzenie bazy testowej Praca z bazÈ Baza Oracle Instalacja w systemie Linux Instalacja w systemie Windows 7 133 133 134 135 136 139 139 140 143 145 145 145 150 154 154 158 161 162 162 163 165 166 167 167 171 5 Modyfikacja i usuwanie danych Instrukcja UPDATE Do modyfikacji danych zawartych w tabelach sïuĝy instrukcja UPDATE. Ma ona ogólnÈ postaÊ: UPDATE nazwa_tabeli SET kolumna1=wartoħè1, kolumna2=wartoħè2, ..., kolumnaN=wartoħèN [WHERE warunek] co oznacza: zmieñ w tabeli nazwa_tabeli, w kolumnach speïniajÈcych warunek warunek, wartoĂÊ kolumny kolumna1 na wartoħè1, kolumny kolumna2 na wartoħè2 itd. Warunek wystÚpujÈcy po klauzuli WHERE jest przy tym opcjonalny, a jego pominiÚcie oznacza, ĝe zmiany bÚdÈ doko- nane we wszystkich wierszach. W dalszych Êwiczeniach bÚdziemy korzystaÊ z tabeli pracownicy powstaïej w rozdziale 4. m W I C Z E N I E 5.1 Zmiana wszystkich wartoĂci we wskazanej kolumnie Zmieñ zawartoĂÊ kolumny pesel w tabeli pracownicy, tak aby wszystkie wiersze zawieraïy ciÈg 01234567890. 78 SQL • mwiczenia praktyczne Wykonanie Êwiczenia zmodyfikuje zawartoĂÊ WSZYSTKICH wierszy w tabeli pracownicy. Nie pojawi siÚ przy tym ĝadne ostrzeĝenie czy teĝ pytanie o potwierdzenie chÚci wykonania instrukcji. Przywrócenie oryginalnej zawartoĂci tabeli bÚdzie wymagaïo ponownego wprowadzenia danych. ZmianÚ wszystkich wartoĂci w kolumnie pesel zapewni nam instrukcja: UPDATE pracownicy SET pesel= 01234567890 ; JeĂli teraz wykonamy instrukcjÚ SELECT pobierajÈcÈ wszystkie dane z tabeli pracownicy, zobaczymy, ĝe faktycznie wszystkie wiersze kolumny pesel zostaïy zmienione, tak jak jest to widoczne na rysunku 5.1. Rysunek 5.1. Wszystkie dane w kolumnie pesel zostaïy zmodyfikowane Modyfikacja danych w tabelach mwiczenie 5.1 pokazaïo, w jaki sposób zmieniÊ dane we wszystkich wierszach wybranej kolumny. To jednak rzadko spotykany przypadek; najczÚĂciej modyfikacji podlegajÈ tylko rekordy speïniajÈce zadane kryteria. Przykïadowo, mogïoby siÚ okazaÊ, ĝe Kacper Adamczyk ma przypisany bïÚdny numer PESEL i naleĝy go zmieniÊ z 92341678903 na 12341678993. m W I C Z E N I E 5.2 Modyfikacja kolumny w wybranym wierszu tabeli Zmieñ numer PESEL przypisany Kacprowi Adamczykowi w tabeli pracownicy. Rozdziaï 5. • Modyfikacja i usuwanie danych 79 Aby wykonaÊ Êwiczenie, naleĝy zastosowaÊ instrukcjÚ: UPDATE pracownicy SET pesel= 12341678993 WHERE id=7; Warunek id=7 zostaï zastosowany, gdyĝ pole id jest kluczem gïównym jednoznacznie identyfikujÈcym kaĝdy rekord. Co prawda moĝna by wykonaÊ równieĝ instrukcjÚ: UPDATE pracownicy SET pesel= 12341678993 WHERE pesel= 92341678903 ; ale nie jest to sposób polecany. W pierwszym bowiem przypadku zaw- sze mamy pewnoĂÊ, który rekord zostanie zmodyfikowany, w drugim — niestety, nie. Nie moĝemy mieÊ bowiem gwarancji, ĝe w bazie nie znaj- duje siÚ juĝ PESEL 92341678903, gdyĝ ta kolumna nie gwarantuje uni- kalnoĂci kaĝdego wpisu i nie powinna byÊ stosowana jako wyróĝnik modyfikowanego wiersza (jeden PESEL mógï byÊ np. bïÚdnie przypi- sany kilku osobom). Nic nie stoi równieĝ na przeszkodzie, aby jednoczeĂnie zmodyfikowaÊ kilka pól w danym wierszu. MoglibyĂmy na przykïad zmieniÊ od razu imiÚ, stanowisko i pïacÚ danej osoby. m W I C Z E N I E 5.3 Modyfikacja kilku kolumn w jednym wierszu Zmodyfikuj dane wybranej osoby tak, aby jednoczeĂnie zostaïy zmie- nione: nazwisko, stanowisko oraz pïaca. Aby wykonaÊ to zadanie, moĝemy wykonaÊ instrukcjÚ: UPDATE pracownicy SET nazwisko= Andrzejewski , placa=3440.00, ´stanowisko= kierownik WHERE id=8; Tym samym Kamil Andrzejczak, pracujÈcy na stanowisku asystenta, z pïacÈ 1200 zï, stanie siÚ Kamilem Andrzejewskim, pracujÈcym na sta- nowisku kierowniczym, z pïacÈ 3440 zï. O tym, ĝe taka zmiana faktycz- nie nastÈpiïa, moĝemy siÚ przekonaÊ, wykonujÈc instrukcjÚ SELECT w postaci: SELECT * FROM pracownicy WHERE id=8; co zostaïo równieĝ zobrazowane na rysunku 5.2. 80 SQL • mwiczenia praktyczne Rysunek 5.2. Zmiana kilku danych w wybranym wierszu MoĝliwoĂci instrukcji UPDATE nie ograniczajÈ siÚ tylko do modyfikacji danych w jednym wierszu. To, które rekordy zostanÈ zmodyfikowane, zaleĝy tylko od warunku klauzuli WHERE. Moĝemy wiÚc np. zmieniÊ nazwÚ stanowiska „sprzedawca” na „doradca klienta” we wszystkich wierszach kolumny stanowisko. m W I C Z E N I E 5.4 Modyfikacja kilku rekordów W kolumnie stanowisko zmieñ wpisy o treĂci sprzedawca na doradca klienta. Aby wykonaÊ tak przedstawione zadanie, naleĝy posïuĝyÊ siÚ instrukcjÈ: UPDATE pracownicy SET stanowisko= doradca klienta WHERE ´stanowisko= sprzedawca ; Pobranie danych z tabeli pokaĝe, ĝe zmiana faktycznie zostaïa dokonana (rysunek 5.3). Naraz moĝna takĝe modyfikowaÊ wiele kolumn w wielu wierszach. JeĂli wiÚc firma przechowujÈca dane w tabeli pracownicy przejdzie kolejnÈ reorganizacjÚ i doradcy klientów ponownie stanÈ siÚ sprze- dawcami, i jednoczeĂnie ich pïace zostanÈ zrównane do 1400 zï, wszel- kich niezbÚdnych zmian dokonamy równieĝ dziÚki jednemu tylko zapytaniu. Rozdziaï 5. • Modyfikacja i usuwanie danych 81 Rysunek 5.3. Nazwa stanowiska „sprzedawca” zostaïa zmieniona na „doradca klienta” m W I C Z E N I E 5.5 Modyfikacja kilku kolumn w wielu wierszach Uĝyj pojedynczego zapytania do zmiany nazwy stanowiska „doradca klienta” na „sprzedawca” oraz pïacy osób na tym stanowisku na 1400 zï. NiezbÚdne zapytanie ma postaÊ: UPDATE pracownicy SET stanowisko= sprzedawca , placa=1400.00 WHERE ´stanowisko= doradca klienta ; m W I C Z E N I E 5.6 Modyfikacja kolumn z wartoĂciÈ NULL Zmodyfikuj zawartoĂÊ kolumny pesel w taki sposób, aby wiersze majÈce w niej wartoĂÊ NULL miaïy przypisany ciÈg znaków „nieznany”. UPDATE pracownicy SET pesel= nieznany WHERE pesel IS NULL; Usuwanie danych Do usuwania danych sïuĝy instrukcja DELETE o ogólnej postaci: DELETE FROM tabela [WHERE warunek] 82 SQL • mwiczenia praktyczne Oznacza ona: usuñ z tabeli tabela wszystkie wiersze speïniajÈce waru- nek warunek. JeĂli warunek zostanie pominiÚty, zostanÈ usuniÚte wszyst- kie dane (podobnie jak w przypadku instrukcji UPDATE, gdzie pominiÚ- cie warunku powodowaïo modyfikacjÚ wszystkich wierszy tabeli). m W I C Z E N I E 5.7 UsuniÚcie wszystkich danych z tabeli Usuñ wszystkie dane z tabeli pracownicy. Aby usunÈÊ wszystkie dane z tabeli pracownicy, naleĝy wykonaÊ instrukcjÚ: DELETE FROM pracownicy; Po jej wykonaniu tabela pracownicy nie bÚdzie zawieraïa ĝadnych danych. TakÈ konstrukcjÚ naleĝy wiÚc stosowaÊ z rozwagÈ, gdyĝ ser- wer nie wygeneruje ĝadnego ostrzeĝenia czy dodatkowego pytania. Wpisanie powyĝszej konstrukcji i zatwierdzenie jej klawiszem Enter spowoduje natychmiastowe skasowanie danych! Selektywne usuwanie danych zapewnia uĝycie klauzuli WHERE z odpo- wiednim wyraĝeniem warunkowym, które konstruuje siÚ na takich samych zasadach jak w przypadku instrukcji SELECT czy UPDATE. Zosta- nie to pokazane w kilku kolejnych Êwiczeniach. m W I C Z E N I E 5.8 UsuniÚcie wybranego wiersza Usuñ z tabeli pracownicy dowolnie wybrany wiersz. Aby usunÈÊ z tabeli pracownicy dane osoby o identyfikatorze 5, zasto- sujemy instrukcjÚ: DELETE FROM pracownicy WHERE id=5; m W I C Z E N I E 5.9 Jednoczesne usuniÚcie kilku wierszy Usuñ z tabeli pracownicy wiersze o identyfikatorach (wartoĂci ko- lumny id): 1, 3, 7. Rozdziaï 5. • Modyfikacja i usuwanie danych 83 Aby usunÈÊ dane osób o identyfikatorach 1, 3 i 7, najproĂciej wykonaÊ instrukcjÚ: DELETE FROM pracownicy WHERE id IN (1, 3, 7); Moĝna równieĝ zastosowaÊ seriÚ warunków poïÈczonych operatorem OR: DELETE FROM pracownicy WHERE id=1 OR id=3 OR id=7; m W I C Z E N I E 5.10 Instrukcja DELETE i operator BETWEEN Usuñ z tabeli pracownicy wiersze o identyfikatorach z przedziaïu 4 – 8. UsuniÚcie z tabeli pracownicy wierszy, które majÈ w kolumnie id war- toĂci z przedziaïu 4 – 8, uzyskamy, wykonujÈc instrukcjÚ: DELETE FROM pracownicy WHERE id BETWEEN 4 AND 8; m W I C Z E N I E 5.11 Usuwanie rekordów ze wzglÚdu na ciÈg znaków Usuñ z tabeli pracownicy dane wszystkich osób o nazwisku Kowalski. Aby usunÈÊ z bazy dane pracowników o nazwisku Kowalski, zastosu- jemy instrukcjÚ: DELETE FROM pracownicy WHERE nazwisko= Kowalski ;
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: