Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00212 005705 22983546 na godz. na dobę w sumie
SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III - ebook/pdf
SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0000-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> sql - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Naucz się sprawnie używać bazy danych!

Relacyjnych baz danych używa się w większości instytucji. Nie sposób dziś prowadzić jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez bazy klientów, dostawców czy wykazu podatków. Często jednak efektywna obsługa takiej bazy wykracza poza kwalifikacje przeciętnego pracownika, który wykorzystuje zaledwie ułamek jej mocy. Ta książka może to zmienić! Znajdziesz w niej informacje, jak grupować określone dane, co ułatwi Ci wykonanie rzetelnej analizy działalności Twojej firmy. Dzięki temu przewodnikowi wykorzystasz w swojej pracy potencjał bazy danych i nauczysz się z nią współpracować.

Książka ta, wydana w cenionej serii „Ćwiczenia Praktyczne”, pozwoli Ci szybko zapoznać się zarówno z podstawami działania relacyjnych baz danych, jak i z bardziej zaawansowanymi zagadnieniami, takimi jak funkcje agregujące czy transakcje. Znajdziesz tu wszystkie najważniejsze kwestie związane z językiem zapytań SQL i operowaniem danymi. Odkryjesz, jak grupować dane, do czego służą podzapytania i co to są więzy integralności. Podręcznik ten, przygotowany w formie bogatego zestawu praktycznych przykładów i konkretnych ćwiczeń, pomoże Ci opanować umiejętność poruszania się po bazie danych.

Sprawdź możliwości Twojej bazy danych!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/cwsql3 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-9417-4 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wstęp Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych Tabele Klucze Relacje Podstawowe zasady projektowania tabel Rozdział 2. Praca z tabelami Typy danych Tworzenie i wybór bazy danych Tworzenie tabel Atrybuty kolumn Indeksy Modyfikacja tabel Usuwanie tabel Rozdział 3. Umieszczanie danych w bazie Instrukcja INSERT INTO Wprowadzanie wielu wierszy Druga postać instrukcji INSERT Rozdział 4. Pobieranie danych z tabel Podstawy instrukcji SELECT Sortowanie wyników zapytań Kryteria pobierania danych Niepowtarzalność wierszy Ograniczanie wyników zapytań 5 9 9 10 11 16 25 25 29 31 33 38 41 48 49 49 55 57 59 59 63 65 74 75 Kup książkęPoleć książkę 4 SQL • Ćwiczenia praktyczne Rozdział 5. Modyfikacja i usuwanie danych Rozdział 6. Instrukcja UPDATE Modyfikacja danych w tabelach Usuwanie danych Złączenia Łączenie wyników zapytań Pobieranie danych z wielu tabel Złączenia Rodzaje warunków złączenia Rozdział 7. Funkcje agregujące Rozdział 8. Grupowanie danych Rozdział 9. Podzapytania Podzapytania w klauzuli FROM Podzapytania proste Podzapytania skorelowane Podzapytania w instrukcjach aktualizujących dane Rozdział 10. Perspektywy (widoki) Rozdział 11. Transakcje Transakcje w systemach baz danych Objęcie instrukcji transakcją Wycofywanie transakcji Izolacja transakcji Rozdział 12. Więzy integralności Integralność danych Definiowanie klucza obcego Dodawanie i usuwanie więzów Instalacja i podstawowa konfiguracja baz Baza MySQL Baza PostgreSQL Baza SQLite Baza Microsoft SQL Server (MS SQL) Baza Oracle Dodatek A 77 77 78 82 85 85 90 94 104 109 119 129 130 132 136 141 145 151 151 152 153 154 157 157 158 161 163 163 177 184 185 191 Kup książkęPoleć książkę 5 Modyfikacja i usuwanie danych Instrukcja UPDATE Do modyfikacji danych zawartych w tabelach służy instrukcja UPDATE. Ma ona ogólną postać: UPDATE nazwa_tabeli SET kolumna1=wartość1, kolumna2=wartość2, ..., kolumnaN=wartośćN [WHERE warunek] co oznacza: zmień w tabeli nazwa_tabeli, w kolumnach spełniających warunek warunek, wartość kolumny kolumna1 na wartość1, kolumny kolumna2 na wartość2 itd. Warunek występujący po klauzuli WHERE jest przy tym opcjonalny, a jego pominięcie oznacza, że zmiany nastąpią we wszystkich wierszach. W dalszych ćwiczeniach będziemy korzystać z tabeli pracownicy, utworzonej w rozdziale 4. Ć W I C Z E N I E 5.1 Zmiana wszystkich wartości we wskazanej kolumnie Zmień zawartość kolumny pesel w tabeli pracownicy, tak aby wszystkie wiersze zawierały ciąg 01234567890. Kup książkęPoleć książkę 78 SQL • Ćwiczenia praktyczne Wykonanie ćwiczenia zmodyfikuje zawartość WSZYSTKICH wierszy w tabeli pracownicy. Nie pojawi się przy tym żadne ostrzeżenie czy też pytanie o potwierdzenie chęci wykonania instrukcji (chyba że korzystamy z programu klienta oferującego dodatkowe zabezpieczenia). Przywrócenie oryginalnej zawartości tabeli będzie wymagało ponownego wprowadzenia danych. Zmianę wszystkich wartości w kolumnie pesel zapewni nam in- strukcja: UPDATE pracownicy SET pesel= 01234567890 ; Jeśli teraz wykonamy instrukcję SELECT pobierającą wszystkie dane z tabeli pracownicy, zobaczymy, że istotnie wszystkie wiersze kolumny pesel zostały zmienione, tak jak jest to widoczne na rysunku 5.1. Rysunek 5.1. Wszystkie dane w kolumnie pesel zostały zmodyfikowane Modyfikacja danych w tabelach Ćwiczenie 5.1 pokazało, w jaki sposób zmienić dane we wszystkich wierszach wybranej kolumny. To jednak rzadko spotykany przypadek; najczęściej modyfikacji podlegają tylko rekordy spełniające zadane kryteria. Przykładowo, mogłoby się okazać, że Kacper Adamczyk ma przypisany błędny numer PESEL i należy go zmienić z 92341678903 na 12341678993. Kup książkęPoleć książkę Rozdział 5. • Modyfikacja i usuwanie danych 79 Ć W I C Z E N I E 5.2 Modyfikacja kolumny w wybranym wierszu tabeli Zmień numer PESEL przypisany Kacprowi Adamczykowi w tabeli pracownicy. Aby wykonać ćwiczenie, należy zastosować instrukcję: UPDATE pracownicy SET pesel= 12341678993 WHERE id=7; Warunek id=7 został zastosowany, gdyż pole id jest kluczem głównym jednoznacznie identyfikującym każdy rekord. Co prawda można by wykonać również instrukcję: UPDATE pracownicy SET pesel= 12341678993 WHERE pesel= 92341678903 ; ale nie jest to sposób zalecany. W pierwszym bowiem przypadku zaw- sze mamy pewność, który rekord zostanie zmodyfikowany, w drugim — niestety, nie. Nie możemy mieć bowiem gwarancji, że w bazie nie znaj- duje się już PESEL 92341678903, gdyż kolumna pesel nie gwarantuje unikatowości każdego wpisu (brak atrybutu UNIQUE) i nie powinna być stosowana jako wyróżnik modyfikowanego wiersza (jeden PESEL mógł być np. błędnie przypisany kilku osobom). Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby jednocześnie zmodyfikować kilka pól w danym wierszu. Moglibyśmy np. zmienić od razu nazwisko, stanowisko i płacę danej osoby. Ć W I C Z E N I E 5.3 Modyfikacja kilku kolumn w jednym wierszu Zmodyfikuj dane wybranej osoby tak, aby jednocześnie zostały zmie- nione: nazwisko, stanowisko oraz płaca. Aby wykonać to zadanie, możemy użyć instrukcji: UPDATE pracownicy SET nazwisko= Andrzejewski , placa=3440.00, stanowisko= kierownik WHERE id=8; Tym samym Kamil Andrzejczak, pracujący na stanowisku asystenta, z płacą 1200 zł, stanie się Kamilem Andrzejewskim, pracującym na stanowisku kierowniczym, z płacą 3440 zł. O tym, że taka zmiana Kup książkęPoleć książkę 80 SQL • Ćwiczenia praktyczne rzeczywiście nastąpiła, możemy się przekonać, wykonując instrukcję SELECT w postaci: SELECT * FROM pracownicy WHERE id=8; co zostało również zobrazowane na rysunku 5.2. Rysunek 5.2. Zmiana kilku danych w wybranym wierszu Możliwości instrukcji UPDATE nie ograniczają się do modyfikacji danych w jednym wierszu. To, które rekordy zostaną zmodyfikowane, zależy tylko od warunku klauzuli WHERE. Możemy więc np. zmienić nazwę stanowiska „sprzedawca” na „doradca klienta” we wszystkich wier- szach kolumny stanowisko. Ć W I C Z E N I E 5.4 Modyfikacja kilku rekordów W kolumnie stanowisko zmień wpisy o treści sprzedawca na doradca klienta. Aby wykonać tak przedstawione zadanie, należy posłużyć się in- strukcją: UPDATE pracownicy SET stanowisko= doradca klienta WHERE stanowisko= sprzedawca ; Pobranie danych z tabeli pokaże, że zmiana rzeczywiście została doko- nana (rysunek 5.3). Kup książkęPoleć książkę Rozdział 5. • Modyfikacja i usuwanie danych 81 Rysunek 5.3. Nazwa stanowiska „sprzedawca” została zmieniona na „doradca klienta” Naraz można także modyfikować kilka kolumn w wielu wierszach. Jeśli więc firma przechowująca dane w tabeli pracownicy przejdzie kolejną reorganizację, a doradcy klientów ponownie staną się sprzedawcami i jednocześnie ich płace zostaną zrównane do 1400 zł, wszelkie nie- zbędne zmiany wprowadzimy również dzięki jednemu tylko zapytaniu. Ć W I C Z E N I E 5.5 Modyfikacja kilku kolumn w wielu wierszach Użyj pojedynczego zapytania do zmiany nazwy stanowiska doradca klienta na sprzedawca oraz do zmiany płacy osób na tym stanowisku na 1400 zł. Niezbędne zapytanie ma postać: UPDATE pracownicy SET stanowisko= sprzedawca , placa=1400.00 WHERE stanowisko= doradca klienta ; Ć W I C Z E N I E 5.6 Modyfikacja kolumn z wartością NULL Zmodyfikuj zawartość kolumny pesel w taki sposób, aby wiersze mające w niej wartość NULL miały przypisany ciąg znaków nieznany . UPDATE pracownicy SET pesel= nieznany WHERE pesel IS NULL; Kup książkęPoleć książkę 82 SQL • Ćwiczenia praktyczne Usuwanie danych Do usuwania danych służy instrukcja DELETE o ogólnej postaci: DELETE FROM tabela [WHERE warunek] Oznacza ona: usuń z tabeli tabela wszystkie wiersze spełniające waru- nek warunek. Jeśli warunek zostanie pominięty, zostaną usunięte wszyst- kie dane (podobnie jak w przypadku instrukcji UPDATE, gdzie pominię- cie warunku powodowało modyfikację wszystkich wierszy tabeli). Ć W I C Z E N I E 5.7 Usunięcie wszystkich danych z tabeli Usuń wszystkie dane z tabeli pracownicy. Aby usunąć wszystkie dane z tabeli pracownicy, należy wykonać in- strukcję: DELETE FROM pracownicy; Po jej wykonaniu tabela pracownicy nie będzie zawierała żadnych danych. Taką konstrukcję należy więc stosować z rozwagą, gdyż serwer nie wygeneruje żadnego ostrzeżenia czy dodatkowego pytania (niektóre programy klienckie zawierają jednak zabezpieczenia przed wydawa- niem zapytań tego typu). Wpisanie powyższej konstrukcji i zatwier- dzenie jej klawiszem Enter spowoduje natychmiastowe skasowanie danych. Selektywne usuwanie danych jest możliwe dzięki zastosowaniu klau- zuli WHERE z odpowiednim wyrażeniem warunkowym, które konstruuje się na takich samych zasadach jak w przypadku instrukcji SELECT czy UPDATE. Zostanie to pokazane w kilku kolejnych ćwiczeniach. Ć W I C Z E N I E 5.8 Usunięcie wybranego wiersza Usuń z tabeli pracownicy dowolnie wybrany wiersz. Kup książkęPoleć książkę Rozdział 5. • Modyfikacja i usuwanie danych 83 Aby usunąć z tabeli pracownicy np. dane osoby o identyfikatorze 5, zastosujemy instrukcję: DELETE FROM pracownicy WHERE id=5; Ć W I C Z E N I E 5.9 Jednoczesne usunięcie kilku wierszy Usuń z tabeli pracownicy wiersze o identyfikatorach (wartości kolum- ny id): 1, 3, 7. Aby usunąć dane osób o identyfikatorach 1, 3 i 7, najprościej wykonać instrukcję: DELETE FROM pracownicy WHERE id IN (1, 3, 7); Można również zastosować serię warunków połączonych operatorem OR: DELETE FROM pracownicy WHERE id=1 OR id=3 OR id=7; Ć W I C Z E N I E 5.10 Instrukcja DELETE i operator BETWEEN Usuń z tabeli pracownicy wiersze o identyfikatorach z przedziału 4 – 8. Usunięcie z tabeli pracownicy wierszy, które mają w kolumnie id war- tości z przedziału 4 – 8, uzyskamy, wykonując instrukcję: DELETE FROM pracownicy WHERE id BETWEEN 4 AND 8; Ć W I C Z E N I E 5.11 Usunięcie rekordów ze względu na ciąg znaków Usuń z tabeli pracownicy dane wszystkich osób o nazwisku Kowalski. Aby usunąć z bazy dane pracowników o nazwisku Kowalski, zastosu- jemy instrukcję: DELETE FROM pracownicy WHERE nazwisko= Kowalski ; Kup książkęPoleć książkę 84 SQL • Ćwiczenia praktyczne Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: