Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00180 008763 22999148 na godz. na dobę w sumie
SQL dla SQL Server 2005. Wprowadzenie - książka
SQL dla SQL Server 2005. Wprowadzenie - książka
Autor: , Liczba stron: 328
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0614-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> sql server
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozpocznij przygodę z bazą danych SQL Server 2005

We współczesnym przemyśle informatycznym coraz większą rolę odgrywają aplikacje bazodanowe, a SQL to podstawowy język służący do manipulowania bazami danych. Za jego pomocą można wykonać wszelkie potrzebne operacje, a poza tym jest on standardem w świecie przetwarzania danych. Bazują na nim niemal wszystkie najważniejsze systemy zarządzania bazami danych. Jednym z najbardziej zaawansowanych z nich jest Microsoft SQL Server 2005, który zapewnia niezawodną i wydajną obsługę aplikacji bazodanowych.

Książka 'SQL dla SQL Server 2005. Wprowadzenie' stanowi doskonały wstęp do języka SQL i bazy danych Microsoft SQL Server 2005. Dzięki niej dowiesz się, jak szybko rozpocząć pracę z SQL Server 2005. Poznasz podstawowe instrukcje i funkcje języka SQL oraz nauczysz się tworzyć, wypełniać, modyfikować, złączać i usuwać tabele, agregować dane i tworzyć zapytania. Przeczytasz także o sposobach dodawania do tabel przydatnych indeksów i ograniczeń. Każdy rozdział zakończony jest pytaniami i ćwiczeniami, co pozwoli Ci utrwalić zdobytą wiedzę zarówno w teorii, jak i w praktyce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK SQL dla SQL Server 2005. Wprowadzenie Autorzy: Sikha Saha Bagui, Richard Walsh Earp T³umaczenie: Piotr Pilch, Tomasz Nowak ISBN: 83-246-0614-9 Tytu³ orygina³u: Learning SQL on SQL Server 2005 Format: B5, stron: 328 DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA Rozpocznij przygodê z baz¹ danych SQL Server 2005 CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE (cid:129) Naucz siê korzystaæ z SQL Server 2005 (cid:129) Poznaj jêzyk SQL We wspó³czesnym przemyœle informatycznym coraz wiêksz¹ rolê odgrywaj¹ aplikacje bazodanowe, a SQL to podstawowy jêzyk s³u¿¹cy do manipulowania bazami danych. Za jego pomoc¹ mo¿na wykonaæ wszelkie potrzebne operacje, a poza tym jest on standardem w œwiecie przetwarzania danych. Bazuj¹ na nim niemal wszystkie najwa¿niejsze systemy zarz¹dzania bazami danych. Jednym z najbardziej zaawansowanych z nich jest Microsoft SQL Server 2005, który zapewnia niezawodn¹ i wydajn¹ obs³ugê aplikacji bazodanowych. Ksi¹¿ka „SQL dla SQL Server 2005. Wprowadzenie” stanowi doskona³y wstêp do jêzyka SQL i bazy danych Microsoft SQL Server 2005. Dziêki niej dowiesz siê, jak szybko rozpocz¹æ pracê z SQL Server 2005. Poznasz podstawowe instrukcje i funkcje jêzyka SQL oraz nauczysz siê tworzyæ, wype³niaæ, modyfikowaæ, z³¹czaæ i usuwaæ tabele, agregowaæ dane i tworzyæ zapytania. Przeczytasz tak¿e o sposobach dodawania do tabel przydatnych indeksów i ograniczeñ. Ka¿dy rozdzia³ zakoñczony jest pytaniami i æwiczeniami, co pozwoli Ci utrwaliæ zdobyt¹ wiedzê zarówno w teorii, jak i w praktyce. (cid:129) Instrukcje jêzyka SQL (cid:129) Korzystanie z SQL Server 2005 (cid:129) Funkcje jêzyka SQL (cid:129) Obs³uga tabel (cid:129) Tworzenie zapytañ (cid:129) Z³¹czanie danych (cid:129) Agregowanie danych Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Przedmowa .....................................................................................................................9 1. Rozpoczęcie pracy z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 .................................. 15 15 17 21 24 27 27 29 31 31 32 32 32 33 33 36 36 36 37 37 38 Uruchamianie programu SQL Server Management Studio Tworzenie bazy danych Edytor zapytań Tworzenie tabel za pomocą skryptu startowego Oglądanie definicji tabeli Modyfikowanie definicji tabeli Oglądanie danych zawartych w tabeli Usuwanie tabeli Usuwanie bazy danych Wpisywanie zapytań Sprawdzanie zapytania Wywołanie zapytania Zapisywanie zapytania Wyświetlanie wyników Zatrzymanie wykonywania zapytania Drukowanie zapytania i jego wyników Dostosowanie bazy danych SQL Server 2005 Podsumowanie Pytania kontrolne Ćwiczenia 2. Podstawowe instrukcje języka SQL .............................................................................39 39 50 55 57 58 Wyświetlanie danych za pomocą instrukcji SELECT Wyświetlanie wierszy (krotek) znajdujących się w tabeli Funkcja COUNT Atrybut ROWCOUNT Aliasy 5 Synonimy Wstawianie komentarzy do instrukcji języka SQL Konwencje pisania instrukcji SQL Kilka uwag na temat składni języka SQL Server 2005 Podsumowanie Pytania kontrolne Ćwiczenia 62 63 64 64 65 65 66 3. Tworzenie, wypełnianie, modyfikowanie i usuwanie tabel .....................................69 69 76 78 84 85 88 89 89 89 90 Typy danych serwera SQL Server 2005 Tworzenie tabeli Umieszczanie wartości w tabeli Instrukcja UPDATE Instrukcja ALTER TABLE Instrukcja DELETE Usuwanie tabeli Podsumowanie Pytania kontrolne Ćwiczenia 4. Złączenia .......................................................................................................................93 93 100 102 103 105 105 107 111 111 111 Instrukcja JOIN Iloczyn kartezjański Złączenia równościowe i nierównościowe Złączenia własne Zastosowanie w złączeniu klauzuli ORDER BY Złączanie więcej niż dwóch tabel Instrukcja OUTER JOIN Podsumowanie Pytania kontrolne Ćwiczenia 5. Funkcje ..........................................................................................................................115 116 120 125 130 142 144 150 152 153 Funkcje agregujące Funkcje wierszowe Inne funkcje Funkcje łańcuchowe Funkcje konwertujące Funkcje daty Podsumowanie Pytania kontrolne Ćwiczenia 6 | Spis treści 6. Definiowanie zapytań i struktury pochodne ............................................................ 157 157 160 164 174 179 179 180 Definiowanie zapytań Nawiasy okrągłe w wyrażeniach języka SQL Struktury pochodne Definiowanie zapytania używającego struktur pochodnych Podsumowanie Pytania kontrolne Ćwiczenia 7. Operacje na zbiorach .................................................................................................. 183 183 185 187 Podstawowe informacje na temat operacji na zbiorach Sumowanie zbiorów (operator UNION) Operator UNION ALL Obsługa przypadków zastosowania operatorów UNION i UNION ALL, w których jest nierówna liczba kolumn Predykaty IN i NOT..IN Określanie różnicy zbiorów Suma i złączenie Zrealizowanie pełnego złączenia zewnętrznego za pomocą operatora UNION Podsumowanie Pytania kontrolne Ćwiczenia Dodatkowe ćwiczenie 188 190 198 200 205 206 207 207 210 8. Porównanie złączeń i podzapytań .............................................................................211 211 213 214 216 219 221 221 221 Podzapytanie z predykatem IN Podzapytanie jako złączenie Złączenie nie może zostać zamienione na podzapytanie Kolejne przykłady dotyczące złączeń i predykatu IN Zastosowanie podzapytań z operatorami Podsumowanie Pytania kontrolne Ćwiczenia 9. Agregacja i klauzula GROUP BY .................................................................................225 225 225 230 231 235 Instrukcja SELECT w zmodyfikowanej notacji Backusa-Naura (BNF) Klauzula GROUP BY Klauzula HAVING Klauzule GROUP BY i HAVING — zagnieżdżona agregacja Sprawdzanie podzapytań Spis treści | 7 Wartości NULL Podsumowanie Pytania kontrolne Ćwiczenia 237 240 240 241 10. Podzapytania skorelowane ....................................................................................... 243 243 244 246 255 261 261 261 Podzapytania nieskorelowane Podzapytania skorelowane Korelacja i zapytania sprawdzające istnienie wierszy Kwalifikatory uniwersalne i szczegółowe języka SQL Podsumowanie Pytania kontrolne Ćwiczenia 11. Indeksy i ograniczenia definiowane dla tabel ..........................................................265 265 Prosta instrukcja CREATE TABLE Indeksy 266 269 Ograniczenia 287 Podsumowanie Pytania kontrolne 287 288 Ćwiczenia A Baza danych studentów i inne tabele użyte w książce ............................................ 291 B Skrypt tworzący bazę danych Student_kurs .............................................................295 C Słownik terminów ......................................................................................................305 D Ważne instrukcje i funkcje .........................................................................................309 Skorowidz .................................................................................................................... 315 8 | Spis treści ROZDZIAŁ 3. W bazie danych serwera SQL Server 2005 dane są przechowywane w tabelach (w teorii rela- cyjnych baz danych określa się je też mianem relacji). W rozdziale 2. wyjaśniliśmy, jak two- rzyć zapytania pobierające przy użyciu instrukcji SELECT dane z istniejących tabel. W tym rozdziale pokażemy, w jaki sposób tworzyć tabele i umieszczać w nich dane, a także jak za pomocą języka SQL modyfikować, aktualizować i usuwać tabele oraz ich dane. Na początku rozdziału omówimy typy danych. Zanim za pomocą instrukcji CREATE TABLE utworzy się tabele, trzeba się zapoznać z różnymi typami danych. Poza nazwami kolumn w instrukcji CREATE TABLE muszą być uwzględnione typy danych i rozmiary kolumn. Typy danych serwera SQL Server 2005 Każda kolumna tabeli posiada typ danych, który określa, jakiego rodzaju informacje lub wartości mogą być przechowywane w kolumnie, a także jakie operacje mogą być wykony- wane na tych danych. Jest to kwestia odwzorowywania wartości domenowych, które trzeba przechowywać, na odpowiadający im typ danych. Wybierając typ danych, powinno się uni- kać marnotrawienia przestrzeni dyskowej, a jednocześnie zadbać o to, aby była dostępna wy- starczająca ilość miejsca dla odpowiedniego zakresu możliwych wartości, które mogą być użyte w całym okresie używania aplikacji. Zaprezentujemy najczęściej stosowane typy da- nych, dzieląc je na cztery kategorie — numeryczne, znakowe, czasu i daty oraz różne inne. Wartości domenowe są zestawem wszystkich możliwych wartości, które mogą zo- stać zapisane w kolumnie. Na przykład w przypadku kolumny GPA wartości dome- nowe mogą zawierać się w przedziale od 0 do 4. Kilka podstawowych typów danych posiada również obowiązujące synonimy, które mogą być użyte zamiast zwykłych typów danych. Synonimy są zewnętrznymi nazwami, których zadaniem jest sprawienie, aby jeden produkt SQL-owy było zgodny z innym. Im bardziej zadba się o dokładność podczas wybierania dla kolumny typu danych, tym pre- cyzyjniejsze będą informacje znajdujące się w bazie danych. W poniższych punktach w skrócie opisano każdy typ danych i jego poprawne synonimy. 69 Numeryczne typy danych Numeryczne typy danych powinny być używane do przechowywania danych liczbowych, w przypadku których zamierza się wykonać operacje arytmetyczne lub porównywania war- tości liczbowych. Numeryczne typy danych można podzielić na dwie grupy — całkowito- liczbowe i dziesiętne. Całkowitoliczbowe typy danych W przypadku całkowitoliczbowych typów danych po przecinku dziesiętnym nie występują żadne cyfry. Ponadto rozmiar wewnętrznego obszaru przechowywania dla tego typu danych zawiera się w przedziale od 1 do 8 bajtów. Można wyróżnić następujące całkowitoliczbowe typy danych serwera SQL Server 2005: · BIGINT. Używa 8-bajtowego obszaru przechowywania i może być wykorzystany do ma- gazynowania liczb z przedziału od –263 do 263–1. Jeśli naprawdę nie są potrzebne dodat- kowe możliwości tego typu danych, dotyczące przechowywania, należy go unikać. · INT. Stosuje 4-bajtowy obszar przechowywania i może posłużyć do magazynowania liczb z przedziału od –231 do 231–1. · SMALLINT. Używa 2-bajtowego obszaru przechowywania i może być wykorzystany do magazynowania liczb z przedziału od –215 do 215–1. TINYINT. Stosuje 1-bajtowy obszar przechowywania i może posłużyć do magazynowania · liczb z przedziału od 0 do 255. MONEY. Dysponuje 8-bajtowym obszarem przechowywania. · SMALLMONEY. Stosuje 4-bajtowy obszar przechowywania. · Typy danych MONEY i SMALLMONEY zostały dodane do całkowitoliczbowych typów danych, ponieważ wewnętrznie są przechowywane w taki sam sposób jak inne typy całkowitolicz- bowe. INTEGER jest synonimem dla typu danych INT. Dziesiętne typy danych Dziesiętne typy danych oferują szerszy zakres wartości i większą dokładność niż całkowito- liczbowe typy danych. W przypadku dziesiętnych typów danych można określić precyzję i skalę. Precyzja jest całkowitą liczbą przechowywanych cyfr, natomiast skala maksymalną liczbą cyfr znajdujących się z prawej strony przecinka dziesiętnego. Obszar przechowywania dziesiętnego typu danych jest zależny od precyzji. Liczby dziesiętne o precyzji z przedziału od 1 do 9 wymagałyby maksymalnie 5-bajtowego obszaru. Z kolei wartości dziesiętne o pre- cyzji od 10 do 19 potrzebowałyby maksymalnie 9-bajtowego obszaru itd. 70 | Rozdział 3. Tworzenie, wypełnianie, modyfikowanie i usuwanie tabel Istnieją następujące dziesiętne typy danych: REAL. Stosuje 4-bajtowy obszar przechowywania i posiada 7-cyfrową precyzję. Synonimem · typu REAL jest FLOAT[(n)], gdzie n przyjmuje wartości od 1 do 7. · FLOAT. Używa 8-bajtowego obszaru przechowywania i posiada 15-cyfrową precyzję. Synonimem typu FLOAT jest DOUBLE PRECISION i FLOAT[(n)], gdzie n przyjmuje wartości od 8 do 15. · DECIMAL. Rozmiar obszaru przechowywania zmienia się zależnie od podanej precyzji i zawiera się w przedziale od 2 do 17 bajtów. Synonimem typu DECIMAL jest DEC i NUMERIC. Błędy zaokrąglania mogą wystąpić, gdy zastosuje się typ danych FLOAT lub REAL. W takich sytuacjach lepszy jest typ danych NUMERIC lub DECIMAL, ponieważ oferuje precyzję i skalę bez występowania problemów związanych z typem danych FLOAT lub REAL. Gdy próbuje się wybrać numeryczny typ danych, decyzja powinna być zależna od maksy- malnego zakresu możliwych wartości, które zamierza się przechowywać, a także żądanej precyzji i skali. Jednak jednocześnie trzeba mieć świadomość, że typy danych, które są w stanie magazynować większy zakres wartości, wymagają większej przestrzeni dyskowej. Typ danych NUMERIC najbardziej przypomina typ danych NUMBER serwera bazoda- nowego firmy Oracle. Znakowe typy danych Znakowe typy danych są wykorzystywane do przechowywania dowolnej kombinacji liter, liczb i symboli. Przy wprowadzaniu danych znakowych trzeba zastosować apostrofy. Serwer SQL Server 2005 posiada pięć rodzajów znakowych typów danych — CHAR, VARCHAR, TEXT, NCHAR i NVARCHAR. Typ danych CHAR Zapis CHAR(n) identyfikuje 1-bajtowe łańcuchy znakowe o stałej długości, które mogą posłu- żyć do przechowania maksymalnie 8000 bajtów. Typ danych CHAR jest stosowany, gdy dłu- gość kolumny jest znana i niezmienna. Na przykład numer ubezpieczenia społecznego może wykorzystywać typ danych CHAR(9). Ponieważ typ danych CHAR używa obszaru przecho- wywania o stałym rozmiarze, w porównaniu z typem VARCHAR (łańcuchy znakowe o zmien- nej długości) oferuje szybszy dostęp. Można i powinno się za pomocą wartości n określić dla typu danych CHAR(n) maksymalną długość bajtową. W przeciwnym razie zostanie zastoso- wany domyślny rozmiar, który może być znacznie większy od żądanego. CHARACTER jest sy- nonimem typu danych CHAR. Typ danych VARCHAR Zapis VARCHAR(n) identyfikuje 1-bajtowe łańcuchy znakowe o zmiennej długości, które mogą być wykorzystane do przechowania maksymalnie 8000 bajtów. Można i powinno się za pomocą wartości n określić dla typu danych VARCHAR(n) maksymalną długość bajtową. W przeciw- nym razie, podobnie jak w przypadku typu danych CHAR, zostanie zastosowany domyślny Typy danych serwera SQL Server 2005 | 71 rozmiar, który może być znacznie większy od wymaganego. Zmienna długość oznacza, że jeśli zastosuje się dane o rozmiarze mniejszym od określonych n bajtów, wielkość obszaru prze- chowywania będzie równa rzeczywistej długości wprowadzonych danych. CHAR VARYING jest synonimem typu danych VARCHAR. VARCHAR jest najczęściej używanym znakowym (łańcu- chowym) typem danych. Typ danych VARCHAR2 obecny w serwerze bazodanowym firmy Oracle jest odpo- wiednikiem typu VARCHAR. Typ danych TEXT Zapis TEXT również identyfikuje 1-bajtowe łańcuchy znakowe o zmiennej długości, które mogą być wykorzystane do przechowania więcej niż 8000 bajtów. W przypadku serwera SQL Server 2005 typ danych TEXT jest powiązany z dużymi obiektami i lepiej nadaje się do maga- zynowania dużych łańcuchów danych. Typ TEXT powoduje dodatkowe obciążenie, które zmniejsza wydajność. W związku z tym użycie tego typu danych nie jest wskazane. Typ danych LONG serwera bazodanowego firmy Oracle jest odpowiednikiem typu TEXT. Typ danych NCHAR Zapis NCHAR reprezentuje łańcuchy znakowe Unicode o stałej długości. Za pomocą wartości n w przypadku tego typu danych można też określić maksymalną długość bajtową. NATIONAL CHAR jest synonimem typu NCHAR. Typ danych NVARCHAR Zapis NVARCHAR identyfikuje łańcuchy znakowe Unicode o zmiennej długości. Za pomocą wartości n w przypadku tego typu danych można określić maksymalną długość bajtową. NATIONAL CHARACTER VARYING jest synonimem typu NVARCHAR. Łańcuchy znakowe Unicode Dla każdego przechowywanego znaku łańcuchy znakowe Unicode wymagają dwóch bajtów. Jednak większość anglojęzycznych i innych europejskich alfabetów może być zapisana za pomocą 1-bajtowych znaków. Łańcuchy złożone z 1-bajtowych znaków mogą przechowywać maksymalnie 8000 znaków, natomiast łańcuchy znakowe Unicode 4000 znaków. Wybieranie znakowych typów danych W celu stwierdzenia, jaki zastosować znakowy typ danych, można kierować się następującymi kilkoma ogólnymi regułami: 72 | Rozdział 3. Tworzenie, wypełnianie, modyfikowanie i usuwanie tabel · Gdy oczekuje się mnóstwa wartości pustych lub znacznego zróżnicowania danych pod względem wielkości, zamiast typu danych o stałej długości CHAR należy zastosować typ o zmiennej długości VARCHAR. Jeśli liczba znaków zawartych w kolumnie nie ulega znacznym wahaniom, pod uwagę · należy wziąć użycie typu danych CHAR zamiast typu VARCHAR. · Jeżeli nie trzeba przechowywać 16-bitowych danych znakowych Unicode, typ danych NVARCHAR lub NCHAR nie powinien być wykorzystywany. Oba typy danych zajmują dwu- krotnie więcej miejsca niż typy VARCHAR i CHAR, powodując spadek wydajności operacji wejścia-wyjścia. Typy danych czasu i daty Serwer SQL Server 2005 oferuje dwa typy danych służące do przechowywania czasu i daty — DATETIME i SMALLDATETIME. Typ danych DATETIME używa 8 bajtów, natomiast typ SMALL- DATETIME 4 bajty obszaru przechowywania. Wewnętrznie wartości obu typów danych są magazynowane w zupełnie innej postaci niż stosowana podczas ich wprowadzania lub wy- świetlania. Wartości są zapisywane jako dwa oddzielne składniki — daty i czasu. Typ danych DATE obecny w serwerze bazodanowym firmy Oracle jest odpowiedni- kiem typu DATETIME. Tworząc klucze podstawowe, nie należy brać pod uwagę zastosowania typów danych DATE- TIME i SMALLDATETIME. Z punktu widzenia wydajności lepiej użyć typu danych, który na po- trzeby klucza podstawowego zużywa mniej przestrzeni dyskowej. Im mniej miejsca przeznaczy się na ten cel, tym mniejsza będzie tabela i indeks, a także obciążenie związane z operacjami wejścia-wyjścia niezbędnymi do uzyskania dostępu do klucza podstawowego. Definiowanie kluczy podstawowych zostanie przedstawione w rozdziale 11. Inne typy danych Wśród innych typów danych dostępnych w serwerze SQL Server 2005 należy wymienić BINARY, IMAGE, BIT, TABLE, SQL_VARIANT, UNIQUEIDENTIFIER i XML (jedno z najnowszych roz- szerzeń tej wersji serwera). Typy danych BINARY Można wyróżnić dwa typy danych BINARY — BINARY i VARBINARY. Typy danych BINARY są wykorzystywane do przechowywania ciągów bitów i wartości, które są wprowadzane i wyświetlane za pomocą zapisu heksadecymalnego. Maksymalna wielkość typu danych BINARY to 8000 bajtów. W celu określenia maksymalnej długości bajtowej danych typu BINARY należy użyć wartości n. Typy danych serwera SQL Server 2005 | 73 Typ danych VARBINARY pozwala zapisać maksymalnie 8000 bajtów binarnych danych o zmien- nej długości. Również w tym przypadku maksymalną długość bajtową można zdefiniować za pomocą wartości n. Typ danych VARBINARY powinien być użyty zamiast typu BINARY, gdy oczekuje się wystąpienia wartości pustych lub o zmiennym rozmiarze. Typ danych RAW serwera bazodanowego firmy Oracle jest odpowiednikiem typu VARBINARY. Typ danych IMAGE Typ danych IMAGE jest powiązany z dużymi binarnymi obiektami, które zajmują więcej niż 8000 bajtów. Typ ten służy do przechowywania binarnych wartości, a także obrazów. Typ danych LONG RAW serwera bazodanowego firmy Oracle jest odpowiednikiem ty- pu IMAGE. Typ danych BIT Typ danych BIT jest w rzeczywistości całkowitoliczbowym typem danych, który może jedy- nie przechowywać wartość 0 lub 1, a ponadto wykorzystuje tylko 1 bit. Jeśli jednak w tabeli występuje 1-bitowa kolumna, faktycznie zajmie cały bajt. Kolumny o maksymalnym rozmia- rze wynoszącym 8 bitów są przechowywane przy użyciu jednego bajta. Typ danych BIT jest zazwyczaj stosowany na potrzeby wartości prawda — fałsz lub tak — nie. Kolumny typu BIT nie mogą być NULL i nie można uwzględniać ich w indeksach. Monetarne typy danych Monetarne typy danych zwykle są używane do przechowywania wartości walutowych. Serwer SQL Server 2005 posiada następujące dwa monetarne typy danych: MONEY. Wykorzystuje 8-bajtowy obszar przechowywania. · SMALLMONEY. Stosuje 4-bajtowy obszar magazynowania. · Typ danych TABLE Typ danych TABLE może posłużyć do przechowywania wyniku funkcji i być zastosowany dla lokalnych zmiennych. Jednak kolumny tabel nie mogą być typu TABLE. Zmienne tabelowe czasami są preferowane w przypadku tymczasowych tabel, ponieważ takie zmienne są au- tomatycznie czyszczone na końcu wykonywanej funkcji lub procedury przechowywanej. Tabele tymczasowe przedstawiono w rozdziale 6. Omówienie funkcji i procedur przechowywanych wykracza poza zakres tej książki. 74 | Rozdział 3. Tworzenie, wypełnianie, modyfikowanie i usuwanie tabel Typ danych SQL_VARIANT Wartości znajdujące się w kolumnie typu SQL_VARIANT mogą być dowolnego typu danych z wyjątkiem TEXT lub IMAGE. Z użycia typu danych SQL_VARIANT należy zrezygnować z na- stępujących kilku powodów: (a) kolumna typu SQL_VARIANT nie może wchodzić w skład klu- cza podstawowego lub obcego; (b) kolumna typu SQL_VARIANT nie może być częścią kolumny obliczeniowej; (c) kolumna typu SQL_VARIANT może być użyta w indeksach lub w roli innych unikatowych kluczy tylko wtedy, gdy nie przekroczą 900 bajtów; (d) kolumna typu SQL_VARIANT musi dokonać konwersji typu danych na inny, gdy przenosi się je do obiektów innego typu. Klucze obce zaprezentowano w rozdziale 11. Typ danych UNIQUEIDENTIFIER Typ danych UNIQUEIDENTIFIER nazywany też globalnym unikatowym identyfikatorem GUID (Globally Unique Identifier) lub uniwersalnym unikatowym identyfikatorem UUID (Universal Unique Identifier) jest 128-bitową generowaną wartością, która gwarantuje niepowtarzalność w skali światowej, nawet wśród komputerów niepodłączonych do sieci. Typ danych XML XML jest nowym typem danych dodanym do serwera SQL Server 2005 w celu obsługi danych XML. Typ XML może modelować złożone dane. Kolumna typu XML może być ogólna lub do- kładna. Podobnie do innych typów danych, typ XML musi spełniać określone kryteria zwią- zane z formatowaniem. Musi być zgodny z wymaganiami dotyczącymi poprawnie sforma- towanego dokumentu XML (ogólność). Można ponadto opcjonalnie zdefiniować dodatkowe kryterium zgodności, określając zbiór schematu (dokładność). Serwer SQL Server umożliwia też przechowywanie dokumentów XML powiązanych z wieloma definicjami schematów. Typ danych XML pozwoli zapisać kompletne dokumenty XML lub ich fragmenty. Maksymalny rozmiar dokumentów XML wynosi 2 gigabajty. Wybieranie typów danych Poniżej przedstawiono kilka ogólnych zasad, które należy uwzględnić w celu stwierdzenia, jakiego typu danych użyć podczas definiowania kolumny. Oto one: · Dla kolumn należy określać najmniejszy możliwy rozmiar. Im mniejsza wielkość kolumny, tym mniej danych serwer SQL Server będzie musiał przechowywać i przetwarzać. Ponadto serwer będzie w stanie szybciej wczytywać i zapisywać dane. Dodatkowo mniejsza kolum- na sprawi, że wykonywana dla niej operacja sortowania będzie szybciej zrealizowana. · Dla kolumny, która będzie przechowywać dane, należy użyć typu danych o najmniej- szym możliwym zapotrzebowaniu na przestrzeń dyskową. Jeśli na przykład zamierza się umieścić w kolumnie wartości z przedziału od 1 do 99, zamiast typu danych INT lepsze będzie wybranie typu TINYINT. Typy danych serwera SQL Server 2005 | 75 · W przypadku danych numerycznych lepsze będzie zastosowanie numerycznego typu danych, takiego jak INTEGER, zamiast typu VARCHAR lub CHAR. Wynika to stąd, że w po- równaniu ze znakowymi typami danych typy numeryczne zwykle wymagają mniej miejsca do przechowywania wartości liczbowych. W ten sposób oszczędza się przestrzeń dys- kową. Mniejsze kolumny mogą przyczynić się do wzrostu wydajności, gdy są przeszu- kiwane, złączane z innymi kolumnami lub sortowane. Złączenia omówiono w rozdziale 4. Typ danych FLOAT lub REAL nie powinien być stosowany do definiowania kluczy pod- · stawowych. W tym celu można wykorzystać całkowitoliczbowe typy danych. · Jeśli w kolumnie będzie wiele wartości pustych, należy unikać wybierania dla niej typu danych CHAR lub NCHAR o stałej długości. Wartość NULL umieszczona w polu kolumny typu danych CHAR lub NCHAR wykorzysta całą jego stałą długość wynoszącą 255 znaków. W ten sposób zmarnuje się wiele przestrzeni i spowoduje spadek ogólnej wydajności serwera SQL Server. · Jeżeli kolumnę często będzie się wykorzystywać na potrzeby sortowania, zamiast zna- kowego typu danych warto zastanowić się nad użyciem dla niej całkowitoliczbowego typu danych. Serwer SQL Server sortuje dane całkowitoliczbowe szybciej niż znakowe1. Tworzenie tabeli W przypadku serwera relacyjnych baz danych SQL Server 2005 dane są umieszczane w ta- belach tworzonych w bazie. W rozdziale 1. pokazano, jak zdefiniować bazę. W tym podroz- dziale skoncentrujemy się na tworzeniu tabeli w obrębie istniejącej bazy danych. W języku SQL instrukcja CREATE TABLE służy do definiowania tabeli. W przypadku serwera SQL Server 2005 instrukcja ta musi zostać wprowadzona w oknie edytora zapytań. Ogólna składnia instrukcji CREATE TABLE jest następująca: CREATE TABLE Nazwa_tabeli (nazwa_kolumny typ, nazwa_kolumny typ, .....) W celu zademonstrowania działania instrukcji przedstawimy dwa przykłady. W ramach pierwszego przykładu utworzymy tabelę o nazwie Pracownik, która ma cztery kolumny (atrybuty). Najpierw w oknie edytora zapytań należy wprowadzić poniższą instrukcję (przed rozpoczęciem operacji trzeba się upewnić, czy zaznaczono bazę danych Student_kurs; jeśli Czytelnik nie pamięta, w jaki sposób to zrobić, powinien przyjrzeć się rysunkowi 1.16 z rozdziału 1.). CREATE TABLE Pracownik (personalia VARCHAR(20), adres VARCHAR(20), nr_pracownika INT, pensja SMALLMONEY) 1 „Data Type Performance Tuning Tips for Microsoft SQL Server”, http://www.sql-server-performance.com/datatype.asp 76 | Rozdział 3. Tworzenie, wypełnianie, modyfikowanie i usuwanie tabel W dalszej kolejności należy wykonać zapytanie. W efekcie uzyska się następującą odpowiedź: Command(s) completed successfully. Powyższe zapytanie CREATE TABLE utworzyło tabelę (w bazie danych Student_kurs) o nazwie Pracownik zawierającą 4 kolumny — personalia, adres, nr_pracownika i pensja. Typem danych kolumny personalia jest VARCHAR (znaki o zmiennej długości), dla którego określono maksymalną długość łańcucha wynoszącą 20 znaków. Kolumna adres posiada typ danych VARCHAR o takiej samej maksymalnej długości jak kolumna personalia. Typem danych ko- lumny nr_pracownika jest INT, natomiast kolumny pensja typ SMALLMONEY. Aby przejrzeć tabelę Pracownik bazy danych Student_kurs, kolejno należy rozwinąć węzły Student_kurs (zlokalizowany w oknie Object Explorer) i Tables. W efekcie powinno być możliwe zobaczenie tabeli Pracownik pokazanej na rysunku 3.1. Rysunek 3.1. Przeglądanie tabeli Pracownik W celu zapoznania się z definicją właśnie utworzonej tabeli Pracownik należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać pozycję Modify. Rysunek 3.2 przedstawia defi- nicję tabeli Pracownik. Rysunek 3.2. Definicja tabeli Pracownik Tworzenie tabeli | 77 W ramach drugiego przykładu użycia instrukcji CREATE TABLE zdefiniujemy tabelę Personalia (należy wprowadzić poniższe zapytanie). CREATE TABLE Personalia (nazwisko VARCHAR(20)) Tabela posiada tylko jedną kolumnę nazwisko. Jej typ danych to VARCHAR, natomiast maksy- malna długość łańcucha zawartego w tej tabeli wynosi 20 znaków. Umieszczanie wartości w tabeli W przypadku serwera SQL Server 2005 istnieje kilka metod wstawiania wartości do tabeli za pomocą języka SQL. Zilustrujemy dwie najczęściej wykorzystywane metody. Pierwsza bazuje na instrukcji INSERT INTO .. VALUES, natomiast druga stosuje instrukcję INSERT INTO .. SELECT. Zastosowanie instrukcji INSERT INTO .. VALUES Jednym ze sposobów wstawiania wartości do jednego wiersza tabeli jest użycie instrukcji INSERT INTO z opcją VALUES. Instrukcja INSERT INTO .. VALUES wymaga określenia listy kolumn, które muszą być w odpowiedniej kolejności. Ogólna składnia instrukcji INSERT INTO .. VALUES jest następująca: INSERT INTO Nazwa_tabeli VALUES ( wartość_atrybutu_znakowego , wartość_atrybutu_numerycznego, ...) Najpierw przedstawimy wstawianie danych za pomocą instrukcji INSERT INTO .. VALUES. Posłużymy się tabelą Personalia utworzoną w poprzednim podrozdziale. W oknie edytora zapytań należy wprowadzić następujące zapytanie: INSERT INTO Personalia VALUES ( Jan Stachak ) Gdzie: · · INSERT jest instrukcją języka SQL służącą do wstawiania danych. INTO jest wymaganym słowem kluczowym. Personalia jest nazwą istniejącej tabeli. · · VALUES jest kolejnym niezbędnym słowem kluczowym. Jan Stachak jest łańcuchem znakowym zgodnym z typem danych VARCHAR. · W dalszej kolejności należy kliknąć przycisk Execute. Zostanie wyświetlony komunikat in- formujący o liczbie wierszy dodanych przez zapytanie. (1 row(s) affected) Oto następne zapytanie SQL, które należy wprowadzić: SELECT * FROM Personalia 78 | Rozdział 3. Tworzenie, wypełnianie, modyfikowanie i usuwanie tabel Efekt jest następujący: nazwisko -------------------- Jan Stachak (1 row(s) affected) Instrukcja INSERT INTO .. VALUES dodaje do tabeli wiersze (dokładniej mówiąc, są umiesz- czane na końcu tabeli). A zatem, jeśli ponownie użyje się instrukcji INSERT INTO .. VALUES o następującej postaci: INSERT INTO Personalia VALUES ( Stefan Kowalski ) a następnie wykona następujące zapytanie: SELECT * FROM Personalia to uzyska się poniższy wynik: nazwisko -------------------- Jan Stachak Sudip Kumar (2 row(s) affected) Jeżeli utworzono tabelę z n atrybutami (kolumnami), zwykle w instrukcji INSERT INTO .. VALUES znajdzie się n wartości podanych zgodnie z kolejnością kolumn w definicji tabeli. Aby na przykład we wcześniej utworzonej tabeli Pracownik umieścić wiersz, użyta w tym celu in- strukcja INSERT INTO .. VALUES musiałaby uwzględniać każdą kolumnę tabeli i wyglądać następująco: INSERT INTO Pracownik VALUES ( Jan Stachak , Ulica 123 , 101, 2500) Warto zauważyć, że wprowadzane dane znakowe należy zawrzeć w apostrofach. Dane nu- meryczne nie wymagają ich (co potwierdzają wartości 101 i 2500). Jeśli zastosuje się następujące zapytanie: SELECT * FROM Pracownik uzyska się poniższą odpowiedź: personalia adres nr_pracownika pensja -------------------- -------------------- ------------- --------------------- Jan Stachak Ulica 123 101 2500,00 (1 row(s) affected) Instrukcja INSERT podobna do poniższej jest niepoprawna, ponieważ nie uwzględnia wszystkich czterech kolumn tabeli Pracownik. INSERT INTO Pracownik VALUES ( Jan Stachak , Ulica 123 ) Umieszczanie wartości w tabeli | 79 Za pomocą instrukcji INSERT można wstawić wiersz, nie uwzględniając wszystkich kolumn tabeli. W tym celu należy wymienić nazwy tylko tych kolumn, w których mają zostać umiesz- czone dane. Oto przykład: INSERT INTO Pracownik (personalia, adres) VALUES ( Jan Stachak , Ulica 123 ) W tym przypadku pominięte w instrukcji kolumny będą zawierały wartości puste lub do- myślne, które ujrzy się po wykonaniu następującego zapytania: SELECT * FROM Pracownik Zwróci ono poniższy wynik. personalia adres nr_pracownika pensja -------------------- -------------------- ------------- --------------------- Jan Stachak Ulica 123 101 2500,00 Jan Stachak Ulica 123 NULL NULL (2 row(s) affected) Instrukcja INSERT podobna do poniższej jest nieprawidłowa, ponieważ podane w niej wartości nie są zgodne z kolejnością kolumn w definicji tabeli. INSERT INTO Pracownik VALUES (2500, Jan Stachak , 101, Ulica 123 ) Jeśli z jakiegoś powodu dane muszą zostać wprowadzone w powyższej kolejności, instrukcja ta może być poprawiona przez określenie nazw kolumn. INSERT INTO Pracownik (pensja, personalia, nr_pracownika, adres) VALUES (2500, Jan Stachak , 101, Ulica 123 ) Gdy wykona się następujące zapytanie: SELECT * FROM Pracownik to uzyska się poniższy rezultat: personalia adres nr_pracownika pensja -------------------- -------------------- ------------- --------------------- Jan Stachak Ulica 123 101 2500,00 Jan Stachak Ulica 123 NULL NULL Jan Stachak Ulica 123 101 2500,00 (3 row(s) affected) Jeśli nie będą znane wartości kolumn adres i pensja, właściwie w instrukcji można uwzględnić wartość NULL. INSERT INTO Pracownik VALUES ( Jan Stachak , NULL, 101, NULL) Po dodaniu do tabeli czterech wierszy należy wykonać następujące zapytanie: SELECT * FROM Pracownik Zwróci ono poniższy rezultat: personalia adres nr_pracownika pensja -------------------- -------------------- ------------- --------------------- Jan Stachak Ulica 123 101 2500,00 Jan Stachak Ulica 123 NULL NULL 80 | Rozdział 3. Tworzenie, wypełnianie, modyfikowanie i usuwanie tabel Jan Stachak Ulica 123 101 2500,00 Jan Stachak NULL 101 NULL (4 row(s) affected) W celu usunięcia wszystkich wierszy tabel Pracownik i Personalia należy wykonać nastę- pujące instrukcje: DELETE FROM Pracownik DELETE FROM Personalia Instrukcji DELETE przyjrzymy się w dalszej części rozdziału. W pozostałej części rozdziału wypełnimy tabelę Pracownik bardziej wartościowymi danymi. Załóżmy, że za pomocą instrukcji DELETE usunięto wszystkie testowe wiersze zdefiniowane w poprzednich przykładach. Przyjmijmy ponadto, że przy użyciu instrukcji INSERT INTO .. VALUES do tabeli Pracownik dodano poprawne dane. W efekcie tabela wygląda następująco: personalia adres nr_pracownika pensja -------------------- -------------------- ------------- --------------------- Jan Stachak Kwiatowa 123 101 2500,00 Marek Kowalski Polna 5 103 3300,00 Anna Szewc Rumska 11 105 1200,00 Dawid Norek Barska 23 114 2290,00 Tadeusz Adamski Nowa 97 95 3309,00 (5 row(s) affected) W jednym oknie edytora zapytań serwera SQL Server 2005 można wprowadzić więcej niż jedną instrukcję INSERT INTO .. VALUES. Zastosowanie instrukcji INSERT INTO .. SELECT Za pomocą instrukcji INSERT INTO .. VALUES do tabeli można wstawić jednocześnie tylko jeden wiersz. Przy użyciu instrukcji INSERT INTO .. SELECT za jednym razem można (i zwykle tak się postępuje) umieścić w tabeli wiele wierszy. Ogólna składnia instrukcji INSERT INTO .. SELECT jest następująca: INSERT INTO tabela_docelowa(kolumna1, kolumna2, kolumna3, ...) SELECT ... Najpierw zilustrujemy zastosowanie instrukcji INSERT INTO .. SELECT, wypełniając danymi tabelę Personalia (została utworzona wcześniej w tym rozdziale, a następnie usunięto z niej wszystkie wiersze za pomocą instrukcji DELETE FROM Personalia). W celu skopiowania wszystkich personaliów z tabeli Pracownik do tabeli Personalia należy wykonać następujące zapytanie: INSERT INTO Personalia(nazwisko) SELECT personalia FROM Pracownik Jeśli wprowadzi się poniższą instrukcję: SELECT * FROM Personalia Umieszczanie wartości w tabeli | 81 Uzyska się następujących pięć wierszy wynikowych: nazwisko -------------------- Jan Stachak Marek Kowalski Anna Szewc Dawid Norek Tadeusz Adamski (5 row(s) affected) Nie musimy kopiować wszystkich personaliów z tabeli Pracownik do tabeli Personalia. Na przykład instrukcję INSERT .. SELECT można ograniczyć w następujący sposób: INSERT INTO Personalia(nazwisko) SELECT personalia FROM Pracownik WHERE pensja 2600 Po wykonaniu takiego zapytania zostaną zwrócone tylko dwa następujące wiersze tabeli Personalia: nazwisko -------------------- Marek Kowalski Tadeusz Adamski (2 row(s) affected) Podobnie jak w przypadku instrukcji INSERT INTO .. VALUES, gdy tworzy się tabelę o n kolumnach, zwykle w instrukcji INSERT INTO .. SELECT zostanie określonych n wartości zgodnie z kolejnością kolumn w definicji tabeli. Ewentualnie trzeba będzie podać w instrukcji nazwy kolumn, które się wstawia. Dla przykładu załóżmy, że utworzono tabelę Prac1 z trzema kolumnami. Prac1 (adr, pen, nr_prac) Kolumny adr, pen, nr_prac identyfikują odpowiednio adres, pensję i numer pracownika. Przyjmijmy, że chcemy wypełnić istniejącą pustą tabelę Prac1 danymi odpowiednich kolumn tabeli Pracownik. Podobnie jak w przypadku instrukcji INSERT INTO .. VALUES, w instrukcji INSERT INTO .. SELECT dla każdej kolumny jednej tabeli musi być podana odpowiednia kolumna drugiej tabeli. Instrukcja INSERT INTO .. SELECT będzie wyglądać następująco: INSERT INTO Prac1(adr, pen, nr_prac) SELECT adres, pensja, nr_pracownika FROM Pracownik Po wykonaniu instrukcji tabela Prac1 będzie zawierać 5 następujących wierszy: adr nr_prac pen -------------------- ----------- --------------------- Kwiatowa 123 101 2500,00 Polna 5 103 3300,00 Rumska 11 105 1200,00 Barska 23 114 2290,00 Nowa 97 95 3309,00 (5 row(s) affected) 82 | Rozdział 3. Tworzenie, wypełnianie, modyfikowanie i usuwanie tabel Jeśli utworzymy tabelę Prac2 z identycznymi kolumnami (lub atrybutami) jak w tabeli Prac1, w celu załadowania danych z tabeli Prac1 w tabeli Prac2 należy skorzystać z poniższej instrukcji INSERT. INSERT INTO Prac2 SELECT * FROM Prac1 Tabela Prac2 będzie zawierała takie same dane co tabela Prac1. Jest to jedna z metod two- rzenia zapasowej tabeli. Również w tym przypadku trzeba zauważyć, że tabela Prac2 musi istnieć (zdefiniowana z identycznymi kolumnami i typami danych), zanim wypełni się ją danymi za pomocą in- strukcji INSERT INTO .. SELECT. Jednakże trzeba ostrzec o jednej rzeczy. Niepoprawna instrukcja INSERT INTO .. SELECT może się powieść, gdy typy danych kolumn tabeli określonych za opcją SELECT będą zgodne z typami danych kolumn tabeli, do której wstawia się dane. Dla przykładu przyjmijmy, że wykonamy poniższe zapytanie (trzeba pamiętać, że typy danych kolumn pen i nr_prac są numeryczne). INSERT INTO Prac1 (adr, pen, nr_prac) SELECT adres, nr_pracownika, pensja FROM Pracownik Ta instrukcja INSERT zakończy się powodzeniem, ponieważ typy danych są zgodne. Poniższy wynik uzyska się po wykonaniu ostatniej instrukcji INSERT. adr nr_prac pen -------------------- ----------- --------------------- Kwiatowa 123 2500 101,00 Polna 5 3300 103,00 Rumska 11 1200 105,00 Barska 23 2290 114,00 Nowa 97 3309 95,00 (5 row(s) affected) W kolumnach tabeli Prac1 umieszczono niepoprawne informacje. Zawartość kolumny nr_pracownika tabeli Pracownik wstawiono do kolumny pen tabeli Prac1, natomiast dane kolumny pensja pierwszej tabeli trafiły do kolumny nr_prac drugiej tabeli. W związku z tym, korzystając z instrukcji INSERT INTO .. SELECT, trzeba zachować ostrożność i zadbać o zgodność kolumn (atrybutów) wyszczególnianych za instrukcjami INSERT INTO i SELECT. Jak można było się domyślić po zapoznaniu z wcześniejszą prezentacją instrukcji INSERT INTO .. VALUES, za pomocą instrukcji INSERT INTO .. SELECT nie trzeba wstawiać całego wiersza. W przypadku tej instrukcji można uwzględnić mniej kolumn niż wchodzi w skład całego wiersza tabeli Pracownik. Jeśli usunie się z tabeli Prac1 wszystkie wiersze, a następnie wykona instrukcję podobną do następującej: INSERT INTO Prac1 (adr, pen) SELECT adres, pensja FROM Pracownik to instrukcja spowoduje pozostawienie w pominiętej kolumnie nr_prac tabeli Prac1 wartości pustych. Po wykonaniu następującego zapytania: SELECT * FROM Prac1 Umieszczanie wartości w tabeli | 83 otrzyma się poniższy rezultat: adr nr_prac pen -------------------- ----------- --------------------- Kwiatowa 123 NULL 2500,00 Polna 5 NULL 3300,00 Rumska 11 NULL 1200,00 Barska 23 NULL 2290,00 Nowa 97 NULL 3309,00 (5 row(s) affected) Wniosek z tego taki, że należy być ostrożnym, gdy stosuje się instrukcję INSERT INTO .. SELECT, ponieważ w przeciwieństwie do instrukcji INSERT INTO .. VALUES (dodaje jedno- cześnie jeden wiersz) za jej pomocą prawie zawsze będzie się wstawiało wiele wierszy. Jeśli wystąpi zgodność typów danych, operacja wstawiania zostanie zrealizowana, niezależnie od tego, czy ma sens, czy nie. Instrukcja UPDATE Instrukcja UPDATE jest kolejną często stosowaną instrukcją. Umożliwia wprowadzanie lub zmienianie wartości danych tabeli. Podobnie jak instrukcja INSERT INTO .. SELECT, instruk- cja UPDATE często jest wykorzystywana do aktualizacji więcej niż jednego wiersza. Aby prze- konać się, jak działa ta instrukcja, posłużymy się tabelami zdefiniowanymi wcześniej w tym rozdziale. Ogólna składnia instrukcji UPDATE jest następująca: UPDATE Nazwa_tabeli SET nazwa_pola ... Jeśli na przykład w tabeli Prac2 zamierza się dla wszystkich wartości kolumny pen ustawić wartość zero, można to zrobić przy użyciu jednej instrukcji UPDATE. UPDATE Prac2 SET pen = 0 Jeżeli wykona się następujące zapytanie: SELECT * FROM Prac2 otrzyma się poniższy rezultat: adr nr_prac pen -------------------- ----------- --------------------- Kwiatowa 123 NULL 0,00 Polna 5 NULL 0,00 Rumska 11 NULL 0,00 Barska 23 NULL 0,00 Nowa 97 NULL 0,00 (5 row(s) affected) Powyższa instrukcja UPDATE w kolumnie pen dla wszystkich wierszy tabeli Prac2 ustawia wartość zero niezależnie od wcześniejszych wartości. Podobnie jak w przypadku dowolnej instrukcji mającej wpływ na wszystkie wiersze, instrukcja UPDATE może być uznana za nie- bezpieczną i wymagającą ostrożności. 84 | Rozdział 3. Tworzenie, wypełnianie, modyfikowanie i usuwanie tabel Często przydatne jest uwzględnienie w instrukcji UPDATE klauzuli WHERE, która pozwala na wybiórcze ustawianie wartości. Jeśli na przykład przyjmiemy, że numery pracowników są unikatowe, za pomocą poniższej instrukcji UPDATE można dokonać aktualizacji wiersza tabeli Pracownik dla wybranego pracownika. UPDATE Pracownik SET pensja = 0 WHERE nr_prac=101 Zapytanie spowoduje następujący wynik: personalia adres nr_pracownika pensja -------------------- -------------------- ------------- --------------------- Jan Stachak Kwiatowa 123 101 0,00 Marek Kowalski Polna 5 103 3300,00 Anna Szewc Rumska 11 105 1200,00 Dawid Norek Barska 23 114 2290,00 Tadeusz Adamski Nowa 97 95 3309,00 (5 row(s) affected) Uaktualniony zostanie tylko wiersz pracownika o numerze 101. Również w tym przypadku trzeba zauważyć, że wartości 101 nie umieszczono w znakach cudzysłowu, ponieważ dla kolumny nr_pracownika zdefiniowano numeryczny typ danych INT. W znakach cudzysłowu musiałby zostać zawarty dowolny znak lub łańcuch. Instrukcja ALTER TABLE W kilku ostatnich podrozdziałach przyjrzeliśmy się temu, jak dodawać, modyfikować i uak- tualniać wiersze tabeli za pomocą instrukcji INSERT i UPDATE. W tym podrozdziale przedsta- wimy, w jaki sposób dodawać, modyfikować (zmieniać) i usuwać kolumny z definicji tabeli przy użyciu instrukcji ALTER TABLE języka SQL. Instrukcja ta jest określana mianem instrukcji DDL (Data Definition Language), ponieważ zmienia definicję tabeli. Dodawanie kolumny do tabeli Bez większego problemu do tabeli można dodać kolumny. Ogólna składnia umożliwiającej to instrukcji ALTER TABLE jest następująca: ALTER TABLE Nazwa_tabeli ADD nazwa_kolumny typ W celu dodania do tabeli Pracownik na przykład kolumny bonus (typu danych SMALLMONEY), należy wykonać poniższe zapytanie. ALTER TABLE Pracownik ADD bonus SMALLMONEY Instrukcja zmienia definicję tabeli Pracownik przedstawionej na rysunku 3.3 (w celu uzy- skania widoku takiego jak na rysunku, w oknie Object Explorer położonym po lewej stronie ekranu należy kliknąć znak plusa znajdujący się obok tabeli Pracownik, a następnie kliknąć plus widoczny obok węzła Columns). Instrukcja ALTER TABLE | 85 Rysunek 3.3. Kolumny dodane do tabeli Pracownik Gdy kolumny są dodawane do istniejących tabel, początkowo będą zawierały wartości puste. Dane można umieszczać w nowej kolumnie za pomocą instrukcji UPDATE. Zmiana typu danych kolumny tabeli W przypadku serwera SQL Server 2005 można zmienić typ danych kolumny zawierającej dane, przy założeniu że nowy typ obsłuży te dane. Ogólna składnia instrukcji zmieniającej typ danych kolumny tabeli jest następująca: ALTER TABLE Nazwa_tabeli ALTER COLUMN nazwa_kolumny nowy_typ Aby na przykład zmienić typ danych kolumny bonus z SMALLMONEY na FLOAT, należy zasto- sować następującą instrukcję: ALTER TABLE PRACOWNIK ALTER COLUMN bonus FLOAT Zapytanie to wygeneruje definicję tabeli Pracownik pokazaną na rysunku 3.4. Rysunek 3.4. Zmieniony typ danych kolumny bonus tabeli Pracownik Zanim zobaczy się zmianę wprowadzoną w definicji tabeli, może być konieczne od- świeżenie tabeli Pracownik. W tym celu prawym przyciskiem myszy należy kliknąć tabelę Pracownik, a następnie wybrać pozycję Refresh. Po zaznaczeniu tabeli należy wybrać pozycję Modify. Zmiana długości kolumny tabeli Można zdecydować się na zmianę rozmiaru kolumny tabeli. Zwykle zwiększa się rozmiar kolumny. Dla serwera SQL Server 2005 nie będzie to stanowić problemu, ponieważ większe kolumny obsłużą istniejące dane. Jeśli jednak zamierza się zmniejszyć rozmiar kolumny (jest to rzadkie), czasami serwer zezwoli na to, a czasami nie. 86 | Rozdział 3. Tworzenie, wypełnianie, modyfikowanie i usuwanie tabel Kiedy serwer SQL Server 2005 bez żadnych problemów umożliwi zredukowanie rozmiaru kolumny? Gdy w kolumnie nie ma jeszcze żadnych danych (wszystkie wartości to NULL). · Gdy w dalszym ciągu rozmiar wszystkich danych kolumny nie przekracza wielkości, · którą zamierza się dla niej ustawić. Jeżeli spróbuje się zmniejszyć rozmiar kolumny do wartości, która spowoduje utratę części danych, serwer SQL Server 2005 zwróci błąd i nie pozwoli na to. Jeśli na przykład wprowadzi się następującą instrukcję ALTER TABLE, próbując ustawić rozmiar 5 dla kolumny personalia tabeli Pracownik (spowoduje to utratę części danych): ALTER TABLE Pracownik ALTER COLUMN personalia VARCHAR(5) uzyska się poniższy komunikat o błędzie: Msg 8152, Level 16, State 14, Line 1 String or binary data would be truncated. The statement has been terminated. W momencie sprawdzenia definicji tabeli Pracownik okaże się, że rozmiar kolumny personalia nie uległ zmianie. Jeśli jednak wykona się następujące zapytanie: ALTER TABLE Pracownik ALTER COLUMN personalia VARCHAR(19) otrzyma się poniższy komunikat: Command(s) completed successfully. Po przyjrzeniu się definicji tabeli Pracownik stwierdzamy, że aktualnie rozmiar kolumny personalia wynosi 19 znaków (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Zmiana długości kolumny tabeli Pracownik Jednak zanim będzie można zauważyć zmianę, trzeba będzie odświeżyć tabelę Pracownik. Serwer SQL Server 2005 zezwolił na taką redukcję rozmiaru kolumny personalia, ponieważ wszystkie jej dane mają długość nieprzekraczającą 19 znaków. Przed przejściem do kolejnego punktu dla kolumny personalia należy ponownie ustawić rozmiar 20. Instrukcja ALTER TABLE | 87 Usuwanie kolumny z tabeli Oto ogólna składnia instrukcji usuwającej kolumnę z tabeli: ALTER TABLE Nazwa_tabeli DROP COLUMN nazwa_kolumna Aby na przykład usunąć z tabeli Pracownik kolumnę bonus, należy wykonać następującą in- strukcję: ALTER TABLE Pracownik DROP COLUMN bonus Zapytanie to spowoduje uzyskanie definicji tabeli Pracownik przedstawionej na rysunku 3.6, która jest zgodna z oryginalną strukturą tabeli pokazaną na rysunku 3.2. Rysunek 3.6. Struktura tabeli Pracownik po usunięciu kolumny Instrukcja DROP COLUMN usunie kolumnę nawet wtedy, gdy znajdują się w niej dane. W związku z tym, korzystając z niej, trzeba zachować dużą ostrożność. Jest to ko- lejna instrukcja, która wpływa na wiele wierszy i musi być używana ze szczególną uwagą. W kolejnych rozdziałach zostanie omówionych kilka innych zastosowań instrukcji ALTER TABLE. Za jej pomocą można na przykład zdefiniować lub zmodyfikować domyślną wartość kolumny, włączyć lub wyłączyć ograniczenie integralności, zarządzać wewnętrzną przestrzenią itp. Instrukcja DELETE Wcześniej pokazano w tym rozdziale, że instrukcja DELETE może być zastosowana do usu- nięcia wszystkich wierszy tabeli. Teraz ponownie zajmiemy się bogatą w możliwości instruk- cją DELETE. Ciągle trzeba pamiętać o tym, że instrukcja DELETE, jak już się przekonaliśmy, może mieć wpływ na wiele wierszy. W związku z tym, używając jej, trzeba być ostrożnym. Poniżej podano ogólną składnię instrukcji DELETE służącej do usuwania wierszy z tabeli. DELETE FROM Nazwa_tabeli WHERE (warunek) (warunek) określa, które wiersze tabeli zostaną usunięte. Jak już wcześniej zauważyliśmy, jeśli za klauzulą WHERE nie poda się żadnego warunku, zostaną usunięte wszystkie wiersze tabeli. Ponieważ zakresem działania instrukcji DELETE może być objętych wiele wierszy, w jej przypadku należy zachować ostrożność. 88 | Rozdział 3. Tworzenie, wypełnianie, modyfikowanie i usuwanie tabel Oto przykład użycia instrukcji DELETE w przypadku oryginalnej tabeli Pracownik. DELETE FROM Pracownik WHERE pensja 1500 Jeśli wykona się następującą instrukcję: SELECT * FROM PRACOWNIK to uzyska się poniższy wynik, zawierający trzy wiersze: personalia adres nr_pracownika pensja -------------------- -------------------- ------------- --------------------- Marek Kowalski Polna 5 103 3300,00 Dawid Norek Barska 23 114 2290,00 Tadeusz Adamski Nowa 97 95 3309,00 (3 row(s) affected) Usuwanie tabeli Ogólna składnia instrukcji usuwającej całą tabelę i jej zawartość jest następująca: DROP TABLE Nazwa_tabeli Aby na przykład z bazy danych usunąć tabelę Personalia, należy wykonać poniższą in- strukcję. DROP TABLE Personalia Zdarzają się sytuacje, w których wskazane jest wyczyszczenie wszystkich danych tabeli, i takie, że cała tabela powinna zostać usunięta z bazy. Po usunięciu tabela nie będzie już dostępna. Jej definicja zostanie usunięta z bazy danych. Jednak gdy dane zostaną usunięte z tabeli za pomocą instrukcji DELETE (być może z uwzględnieniem warunku klauzuli WHERE), tabela może być ponownie nimi wypełniona. Wynika to stąd, że z tabeli usunięto dane, lecz jej definicja pozostała nienaruszona. Podsumowanie W rozdziale zajęliśmy się podstawowymi operacjami wykonywanymi na tabelach. Wyjaśniliśmy, w jaki sposób tworzyć tabele, umieszczać w nich dane, aktualizować je, dodawać i usuwać kolumny tabel, modyfikować typ danych i rozmiar kolumn, a także usuwać całe tabele. Przed- stawiliśmy również podstawowe typy danych dostępne w serwerze SQL Server 2005. Pytania kontrolne 1. 2. 3. Instrukcja INSERT INTO .. VALUES wstawi wartości do ___________ tabeli. Czy kolejność kolumn podanych za instrukcją INSERT musi być taka sama jak kolejność kolumn tabeli, gdy wartości umieszcza się w tabeli za pomocą instrukcji INSERT INTO .. VALUES? Czy kolejność kolumn podanych za instrukcją INSERT musi być taka sama jak kolejność kolumn tabeli, gdy wartości umieszcza się w tabeli za pomocą instrukcji INSERT INTO .. SELECT? Pytania kontrolne | 89 4. Kiedy stosuje się instrukcję INSERT INTO .. SELECT, a kiedy instrukcję INSERT INTO .. VALUES? Dla każdej instrukcji należy podać przykład użycia. 5. Do czego służy instrukcja UPDATE? 6. 7. 8. 9. Czy można zmienić typ danych kolumny tabeli już po jej utworzeniu? Jeśli tak, jakiej należy użyć instrukcji? Czy serwer SQL Server 2005 umożliwia zredukowanie rozmiaru kolumny? Jakie całkowitoliczbowe typy danych są oferowane przez serwer SQL Server 2005? Jaka w przypadku serwera SQL Server 2005 jest domyślna wartość całkowitoliczbowego typu danych? 10. Jakie dziesiętne typy danych są oferowane przez serwer SQL Server 2005? 11. Jaka jest różnica między typem danych CHAR i VARCHAR? 12. Czy serwer SQL Server traktuje kolumnę typu danych CHAR jako posiadającą zmienną czy stałą długość? Czy inne serwery bazodanowe wykorzystujące język SQL traktują tego typu kolumny w taki sam sposób? 13. Jaki typ danych będzie najlepszą propozycją, gdy w kolumnie zamierza się przechowywać bardzo wiele wartości pustych? 14. Co na początku będą zawierać kolumny dodawane do istniejących tabel? 15. Jakiej instrukcji należy użyć w przypadku serwera SQL Server w celu dodania kolumny do tabeli? 16. Jaki typ danych w przypadku serwera SQL Server jest wykorzystywany do przechowy- wania dużych obiektów? 17. Jaki numeryczny typ danych będzie odpowiedni, gdy nie ma potrzeby przechowywania miejsc dziesiętnych? 18. Jaki typ danych będzie właściwy, gdy trzeba przechowywać miejsca dziesiętne, lecz nie są istotne błędy zaokrąglania? 19. Czy podczas definiowania kolumny, która będzie używana w roli klucza podstawowego, powinno się zastosować typ danych FLOAT? Ćwiczenia Jeśli nie zaznaczono inaczej, w celu udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania należy po- służyć się bazą danych Student_kurs. Ponadto, wyświetlając wynik, należy użyć odpowied- nich nagłówków kolumn. 1. Należy utworzyć tabelę Klient zawierającą numer klienta (łańcuch o stałej długości równej 3 znakom), jego adres (łańcuch o zmiennej długości wynoszącej maksymalnie 20 znaków) i saldo. a. Za pomocą instrukcji INSERT INTO .. VALUES należy w tabeli umieścić wartości. Należy zastosować postać instrukcji, która wymaga podania wartości dla każdej kolumny. W związku z tym, gdy istnieją kolumny z numerem klienta, jego adresem i saldem, przy użyciu instrukcji INSERT INTO .. VALUES trzeba będzie wstawić trzy wartości. 90 | Rozdział 3. Tworzenie, wypełnianie, modyfikowanie i usuwanie tabel b. Do tabeli należy dodać przynajmniej 5 wierszy, w przypadku których numery klientów zawierają się w przedziale od 101 do 105, natomiast saldo przyjmuje wartości z zakresu od 200 do 2000. c. Za pomocą prostej instrukcji SELECT należy wyświetlić zawartość tabeli. d. Dla klientów o numerach 103 i 104 należy wyświetlić saldo. e. Do tabeli Klient należy dodać klienta o numerze 90. f. Przy użyciu klauzuli ORDER BY instrukcji SELECT należy wyświetlić listę klientów po- sortowanych według salda (od największego do najmniejszego). Jako wynik powinno się uzyskać 5 wierszy lub tyle, ile utworzono. 2. 3. 4. Korzystając z tabeli Student (zawarta w bazie danych Student_kurs), w malejącej kolej- ności oznaczeń liczbowych grup należy wyświetlić imiona, grupy i kierunki dla studen- tów pierwszego i drugiego roku (grupa = 2). Używając tabeli Klient, w malejącej kolejności należy wyświetlić tylko salda klientów, w przypadku których saldo jest większe od 400 (w razie potrzeby można zastosować jakąś inną stałą lub zależność, taką jak saldo = 600). Uzyskane wyniki będą zależne od danych. Należy utworzyć kolejne dwie tabele tego samego typu danych, co tabela Klient, lecz pozbawione adresów klientów. Tabelom należy nadać nazwy Klient1 i Klient2. Dla kolumny numerów klientów należy użyć nazwy kl_num, natomiast dla kolumny salda nazwy saldo. Tabele należy wypełnić danymi pobranymi z tabeli Klient, z wyłączeniem jednego wiersza. W instrukcji INSERT INTO .. SELECT należy podać odpowiednie ko- lumny i zastosować właściwy warunek klauzuli WHERE. a. Należy wyświetlić zawartość uzyskanych tabel. 5. Dodając do tabeli Klient1 kolumnę data_otwarcia typu danych DATETIME, należy zmo- dyfikować tabelę. Należy zapoznać się z definicją tabeli Klient1. a. Za pomocą instrukcji INSERT INTO .. VALUES należy dodać więcej danych do tabeli Klient1. Po wykonaniu każdej poniższej operacji należy wyświetlić zawartość tabeli. b. W polu kolumny data_otwarcia, we wszystkich wierszach, należy ustawić wartość 01-01-06 . c. Wszystkie salda należy wyzerować. d. Dla jednego z wierszy w polu kolumny data_otwarcia należy ustawić wartość 10-21-06 . e. Typ danych kolumny saldo tabeli Klient1 należy zmienić na FLOAT, a następnie wy- świetlić definicję tabeli. Po ustawieniu w jednym z wierszy salda o wartości 888,88 należy wyświetlić zawartość tabeli. f. Należy spróbować zmienić typ danych kolumny saldo na INT. Czy serwer SQL Server na to pozwoli? g. Z tabeli Klient1 należy usunąć kolumnę data_otwarcia. h. Po ukończeniu ćwiczenia (trzeba być tego całkowicie pewnym) należy usunąć tabele Klient, Klient1 i Klient2. Ćwiczenia | 91
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

SQL dla SQL Server 2005. Wprowadzenie
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: