Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 002282 20864812 na godz. na dobę w sumie
Sądowa kontrola innych niż decyzje i postanowienia aktów i czynności z zakresu administracji publicznej - ebook/pdf
Sądowa kontrola innych niż decyzje i postanowienia aktów i czynności z zakresu administracji publicznej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 366
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8153-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka ta stanowi pierwsze monograficzne opracowanie instytucji aktów i czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) oraz postępowania przed sądami administracyjnymi w tych sprawach. Kategoria aktów i czynności, o których mowa w tej pracy, obejmuje działania administracji o bardzo różnym charakterze prawnym, w ramach niemal wszystkich gałęzi prawa administracyjnego. Działania te dotyczą tak sfery działalności gospodarczej (np. niektóre zalecenia i zarządzenia pokontrolne), jak i codziennych spraw każdego z nas (np. potwierdzenie skierowania na leczenie uzdrowiskowe, zameldowanie, wydanie paszportu). Ich cechą wspólną jest to, że dotykają sfery praw i obowiązków jednostki, lecz nie przybierają form decyzji ani postanowień. Zasadniczym przedmiotem rozważań pracy jest ustalenie, jakie środki prawne przysługują jednostce w celu obrony swoich praw, w szczególności które akty i czynności podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego i jaki jest tryb postępowania w tych sprawach. Problematyka ta jest przedmiotem wielu rozbieżności w doktrynie prawa i orzecznictwie sądów administracyjnych. Książka ta systematyzuje istniejące stanowiska co do węzłowych problemów prawnych oraz przedstawia poglądy autora na te kwestie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE SĄDOWA KONTROLA INNYCH NIŻ DECYZJE I POSTANOWIENIA AKTÓW I CZYNNOŚCI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ŁUKASZ M. WYSZOMIRSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ M. WYSZOMIRSKI • SĄDOWA KONTROLA INNYCH NIŻ DECYZJE I POSTANOWIENIA AKTÓW I CZYNNOŚCI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Urszula Promińska (red.) WKŁADY NIEPIENIĘŻNE DO SPÓŁEK HANDLOWYCH Emil Pływaczewski, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Diana Dajnowicz-Piesiecka (red.) WSPÓŁCZESNA PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE Z PERSPEKTYWY INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ KRYMINOLOGICZNYCH Piotr Zacharczuk OBSZARY SPECJALNE W POLSKIM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM Jarosław Grykiel UPRAWNIENIA WIERZYCIELA Z UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ W RAZIE JEJ NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DŁUŻNIKA Katarzyna Samulska ZASADA SZYBKOŚCI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAWIE POLSKIM Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Władysław Pęksa, Wojciech Staszewski, Joanna Nowakowska-Małusecka (red.) IDEE, NORMY I INSTYTUCJE KONGRESU WIEDEŃSKIEGO – 200 LAT PÓŹNIEJ – PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA www.ksiegarnia.beck.pl SĄDOWA KONTROLA INNYCH NIŻ DECYZJE I POSTANOWIENIA AKTÓW I CZYNNOŚCI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ŁUKASZ M. WYSZOMIRSKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2018 Wydawca: Joanna Ablewicz Recenzja naukowa: prof. dr hab. Wojciech J. Katner prof. dr hab. Adam Olejniczak Publikacja dofinansowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego © Wydawnictwo C.H.Beck 2018 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-812-8152-2 ISBN e-book 978-83-812-8153-9 Spis treści Wykaz skrótów .......................................................................................................... Bibliografia ................................................................................................................ Część I. Wprowadzenie I.1. Uwagi wstępne .................................................................................................... I.2. Kontekst historyczny ......................................................................................... I.3. Metodologia badawcza ...................................................................................... Część II. Pojęcie innych niż decyzje i postanowienia aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa II.1. Ogólne uwagi dotyczące pojęcia innych niż decyzje i postanowienia aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa ................ II.1.1. Cechy konstytutywne aktów i czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 PrPostSądAdm – ogólne określenie ...................................... II.1.2. Rozbieżność poglądów w doktrynie i orzecznictwie ........................... II.1.3. Wykładnia językowa art. 3 § 2 pkt 4 PrPostSądAdm .......................... II.2. Znaczenie pojęcia „aktów lub czynności” ................................................... II.2.1. Zakres przedmiotowy pojęcia „aktów lub czynności” ........................ II.2.2. „Inne” akty jako akty administracyjne .................................................. II.2.2.1. Argumenty za uznaniem „innych” aktów za akty administracyjne ................................................................................ II.2.2.2. Definicje aktu administracyjnego w doktrynie prawa administracyjnego ............................................................................ II.2.2.3. Cechy charakterystyczne aktów administracyjnych w kontekście art. 3 § 2 pkt 4 PrPostSądAdm .............................. II.2.3. Pojęcie „czynności” ................................................................................... II.2.3.1. Poglądy doktryny i orzecznictwa dotyczące natury czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 PrPostSądAdm .................... II.2.3.2. Czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 PrPostSądAdm, a katalog prawnych form działania administracji ...................... XI XV 3 7 13 19 19 21 25 41 41 46 46 47 51 51 51 54 V Spis treści II.2.3.3. Próba określenia „czynności”, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 PrPostSądAdm ....................................................................... II.2.3.4. Podstawowe typy „czynności”, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 PrPostSądAdm ....................................................................... II.3. Znaczenie wyrażenia „inne niż decyzje i postanowienia” ....................... II.3.1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. II.3.2. Decyzje administracyjne ........................................................................... II.3.3. Postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty .............................. II.3.4. Postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym ..................................................................................... II.3.5. Dopuszczalność sądowej kontroli decyzji i postanowień niewymienionych w art. 3 § 2 pkt 1–3 PrPostSądAdm na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 PrPostSądAdm ................................................................ II.3.6. Elementy wyróżniające akty i czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 PrPostSądAdm, od decyzji i postanowień ............................ II.4. Znaczenie wyrażenia „zakres administracji publicznej” ......................... II.4.1. Znaczenie pojęcia „administracja publiczna” dla wykładni art. 3 § 2 pkt 4 PrPostSądAdm ................................................................................. II.4.2. Definicje pojęcia „administracja publiczna” w doktrynie .................. II.4.3. Przesłanki zaliczenia danego aktu lub czynności do zakresu administracji publicznej, w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 PrPostSądAdm ........................................................................................... II.4.3.1. Władztwo administracyjne ............................................................. II.4.3.2. Element publicznoprawny .............................................................. II.4.3.3. Wykonywanie funkcji administracji publicznej i zadań publicznych ....................................................................................... II.4.3.4. Zaliczenie podmiotu administrującego do kategorii organów administracji publicznej .................................................................. II.4.4. Próba definicji terminu „zakres administracji publicznej”, w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 PrPostSądAdm ...................................... II.5. Znaczenie słowa „dotyczący” ......................................................................... II.5.1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. II.5.2. Kwestia bezpośredniego lub pośredniego związku pomiędzy skarżonym aktem lub czynnością a uprawnieniem lub obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa – przegląd poglądów doktryny i orzecznictwa ......................................................... 64 73 75 75 76 79 84 87 91 101 101 105 108 110 115 121 123 124 129 129 131 VI Spis treści II.5.3. Charakter prawny związku pomiędzy zaskarżonym aktem lub czynnością a uprawnieniem lub obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa ..................................................................................... II.6. Znaczenie wyrażenia „przepisy prawa” na gruncie art. 3 § 2 pkt 4 PrPostSądAdm ..................................................................................................... II.6.1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. II.6.2. Pojęcia „prawo administracyjne” i „źródła prawa administracyjnego” a art. 3 § 2 pkt 4 PrPostSądAdm ......................... II.6.3. Akty prawa wewnętrznego i tzw. przepisy administracyjne w świetle art. 3 § 2 pkt 4 PrPostSądAdm .............................................. II.6.4. Klauzule generalne i zasady współżycia społecznego .......................... II.7. Pojęcie „uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa” . II.7.1. Wprowadzenie ........................................................................................... II.7.2. Uprawnienia i obowiązki a normy prawne ........................................... II.7.3. Charakter uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa ........................................................................................................... II.8. Indywidualny charakter aktów i czynności ................................................ II.9. Podsumowanie .................................................................................................. II.9.1. Definicja aktów i czynności ..................................................................... II.9.2. Definicja aktów i czynności a realizacja prawa do sądu ..................... II.9.3. Uwagi de lege ferenda ................................................................................ II.10. Przykładowe wyliczenie aktów i czynności uznawanych za zaskarżalne i niezaskarżalne w trybie art. 3 § 2 pkt 4 PrPostSądAdm ..................................................................................................... 134 145 145 148 158 160 165 165 166 172 175 191 191 194 195 199 Część III. Postępowanie sądowoadministracyjne w sprawach innych niż decyzje i postanowienia aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa III.1. Przesłanki skargi do sądu administracyjnego .......................................... III.1.1. Charakter przesłanek dopuszczalności skargi – uwagi wprowadzające ........................................................................................... III.1.2. Właściwość sądów administracyjnych ................................................... III.1.3. Legitymacja skargowa ............................................................................... III.1.4. Wyczerpanie środków zaskarżenia ......................................................... III.1.4.1. Uwagi wprowadzające ..................................................................... III.1.4.2. Znaczenie pojęcia „środek zaskarżenia” na gruncie art. 52 § 2 PrPostSądAdm .................................................................................. 207 207 214 215 218 218 220 VII Spis treści III.1.4.3. Znaczenie pojęcia „wyczerpanie środków zaskarżenia” na gruncie art. 52 § 2 PrPostSądAdm .......................................... III.1.4.4. Wymóg wyczerpania środków zaskarżenia a szczególna pozycja prawna prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka ............................................................... III.1.4.5. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (stan prawny przed 1.6.2017 r.) ......................................................................................... III.1.5. Zachowanie terminu wniesienia skargi do sądu administracyjnego . III.1.5.1. Terminy na wniesienie skargi a zaskarżalność danego aktu lub czynności .................................................................................... III.1.5.2. Terminy na wniesienie skargi a wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (w postępowaniach toczących się według przepisów sprzed Nowelizacji 2017) ............................................ III.1.5.3. Charakter prawny terminów do wniesienia skargi .................... III.1.5.4. Terminy do wniesienia skargi a zasada pośredniego wnoszenia skargi do sądu administracyjnego ............................. III.1.5.5. Terminy do wniesienia skargi a wniesienie skargi do organu niewłaściwego lub bezpośrednio do sądu (w tym sądu niewłaściwego) .................................................................................. III.1.5.6. Terminy do wniesienia skargi a pozycja prawna prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka ....... III.1.5.7. Terminy do wniesienia skargi w przypadku skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie wydania aktu lub podjęcia czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 PrPostSądAdm ...................................... III.1.5.8. Regulacje szczególne dotyczące terminów wniesienia skargi do sądu administracyjnego ............................................................ III.2. Wniesienie skargi do sądu administracyjnego ........................................ III.2.1. Zasada wnoszenia skargi za pośrednictwem organu administracji ... III.2.2. Odpowiedź na skargę ................................................................................ III.2.3. Tryb samokontroli .................................................................................... III.3. Wykonalność i wstrzymanie wykonania zaskarżonych aktów i czynności ............................................................................................................. III.3.1. Uwagi ogólne ............................................................................................. III.3.2. Wykonalność aktów i czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 PrPostSądAdm ........................................................................................... III.3.2.1. Wprowadzenie .................................................................................. III.3.2.2. Pojęcie wykonalności ...................................................................... III.3.2.2.1. Koncepcja wąskiego rozumienia wykonalności ................... III.3.2.2.2. Koncepcja szerokiego rozumienia wykonalności ................ VIII 223 225 228 241 241 244 249 251 253 255 258 259 261 261 266 270 285 285 286 286 287 287 289 Spis treści III.3.2.2.3. Argumenty za przyjęciem koncepcji szerokiego rozumienia pojęcia wykonalności na gruncie art. 61 i 152 PrPostSądAdm ........................................................................... III.3.2.3. Wykonalność aktów oraz czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 PrPostSądAdm ................................................................. III.3.3. Wstrzymanie wykonalności aktu lub czynności .................................. III.3.3.1. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przez organ administracji ..................................................................................... III.3.3.2. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przez Wojewódzki Sąd Administracyjny ................................................ III.3.3.3. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przez NSA .......... III.4. Orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ........................... III.4.1. Rodzaje orzeczeń WSA w sprawie skarg na akty lub czynności z art. 3 § 2 pkt 4 PrPostSądAdm – zagadnienia ogólne ...................... III.4.2. Uwzględnienie skargi na akt ze skutkiem uchylenia aktu .................. III.4.3. Uwzględnienie skargi na czynność ze skutkiem stwierdzenia bezskuteczności czynności ....................................................................... III.4.4. Uwzględnienie skargi ze skutkiem uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa ....................................... III.5. Podsumowanie ................................................................................................. Zakończenie .............................................................................................................. 291 295 298 298 300 301 303 303 307 315 320 329 331 IX Wykaz skrótów 1. Akty normatywne EKPCz ............................................. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podsta- wowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) GospNierU ..................................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) KASU ............................................... ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 ze zm.) Konstytucja RP .............................. ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KPA .................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) KPC .................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- KWHU ............................................ ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- wilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) MPPOiP .......................................... Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Poli- tece (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1007 ze zm.) tycznych (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) Nowelizacja 2015 ........................... ustawa z 9.4.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 658) Nowelizacja 2017 ........................... ustawa z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks po- stępowania administracyjnego oraz niektórych in- nych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) NSAU ............................................... ustawa z 11.5.1995 r. o Naczelnym Sądzie Admini- OchrZabU ....................................... ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187) OrdPodU ......................................... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa stracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) PostEgzAdmU ................................ ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) XI Wykaz skrótów PrPostSądAdm ............................... ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowa- niu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) PrRuchDr ........................................ ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926) PrUstrSądAdm ............................... ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1066 ze zm.) SamGminU ..................................... ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym SamPowU ....................................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym SamWojU ....................................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie wojewódzkim (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2096) 2. Organy ochrony prawnej SN ..................................................... Sąd Najwyższy NTA ................................................. Najwyższy Trybunał Administracyjny (funkcjonu- NSA .................................................. Naczelny Sąd Administracyjny TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny WSA ................................................. Wojewódzki Sąd Administracyjny jący do 1939 r.) 3. Czasopisma i publikatory ATDP ............................................... Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka Dz.U. ................................................ Dziennik Ustaw EPS ................................................... Europejski Przegląd Sądowy FK ..................................................... Finanse Komunalne GSP .................................................. Gdańskie Studia Prawnicze GSP Prz. Orz. ................................. Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznic- twa KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Publicznego MoP ................................................. Monitor Prawniczy Pal. .................................................... Palestra PiP .................................................... Państwo i Prawo PN UŚ ............................................. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego PPH .................................................. Przegląd Prawa Handlowego PPP ................................................... Przegląd Prawa Publicznego PL ..................................................... Przegląd Legislacyjny Pr. Spółek ........................................ Prawo Spółek XII Wykaz skrótów Prok. i Pr. ........................................ Prokuratura i Prawo Prz. Podatk. .................................... Przegląd Podatkowy Prz. Sejm. ........................................ Przegląd Sejmowy PS ...................................................... Przegląd Sądowy RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny SPE ................................................... Studia Prawniczo-Ekonomiczne ST ..................................................... Samorząd Terytorialny ZNSA ............................................... Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4. Zbiory orzeczeń CBOSA ............................................ Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyj- ONSA .............................................. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA .................................... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSN ................................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych nych wych OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ............................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, zbiór urzędowy, Seria A XIII Bibliografia 1. Literatura Adamiak B., Borkowski J., Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, War- Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2012; szawa 2008; Warszawa 2007; Adamiak B., O podmiotowości organów administracji publicznej w postępowaniu są- dowoadministracyjnym, PiP 2006, z. 11; Adamiak B., Z problematyki właściwości sądów administracyjnych (art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.), ZNSA 2006, Nr 2; Adamiak B., Zagadnienie domniemania formy decyzji administracyjnej, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z kon- ferencji naukowej poświęconej jubileuszowi 80. urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005; Adamiak B., Rozgraniczenie właściwości sądów w polskim systemie prawnym, [w:] Są- downictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980– 2005, J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński (red.), Warszawa 2005; Adamiak B., Uwagi o modelu dwuinstancyjnego postępowania sądowoadministracyj- nego, [w:] Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności. Profeso- rowi zwyczajnemu dr. hab. Januszowi Borkowskiemu przyjaciele i uczniowie, Łódź 2004; Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 1999; Adamiak B., Wadliwość decyzji administracyjnej, Wrocław 1986; Ajdukiewicz K., Język i poznanie, t. I i II, Warszawa 1985; Austin J.L., How to do things with words, New York 1973; Babiarz S., Dauter B., Niezgódka-Medek M., Koszty postępowania w sprawach admini- stracyjnych i sądowoadministracyjnych, Warszawa 2009; Babiarz S., Dauter B., Niezgódka-Medek M., Koszty postępowania w sprawach admini- stracyjnych i sądowoadministracyjnych, Warszawa 2007; Babiarz S., Zaborniak P., Wpis stały i wpis stosunkowy w postępowaniu sądowoadmi- Bagińska E., Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej, nistracyjnym, PS 2005, Nr 5; Warszawa 2006; XV Bibliografia Bagińska L., Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, Warszawa 2009; Bałaban A., Czy Konstytucja dotyczy przepisów administracyjnych, PiP 1998, z. 5; Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009; Banaszczyk Z., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, Warszawa 2012; Banaszczyk Z., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem pra- womocnym orzeczeniem lub ostateczną decyzją, Pal. 2006, Nr 5–6; Bandarzewski K. [i in.], Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, P. Chmiel- nicki (red.), Warszawa 2007; Bar L., Resortowe akty normatywne – temat ciągle aktualny, PiP 1962, z. 8–9; Bargiel A., Postępowanie z wniosku o wymierzenie organowi grzywny z tytułu niedo- pełnienia obowiązku przekazania akt sprawy, Biuletyn Krajowej Izby Doradców Podatkowych 2007, Nr 2; Bigo T., Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Wrocław 1948; Błaszczak Ł., Szynal M., Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego Błaś A., Spór o pojęcie czynności faktycznych administracji publicznej, Acta Universi- orzeczenia, Pr. Spółek 2005, Nr 4; tatis Vratislaviensis 1999; Boć J., Prawo administracyjne, Warszawa 2007; Boć J., Kuta T., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984; Bogusz M., Powaga rzeczy osądzonej w nowym postępowaniu sądowoadministracyj- nym, PiP 2004, z. 6; Bogusz M., W sprawie pojęcia wykonalności decyzji administracyjnej, GSP 2000, t. 7; Bogusz M., Pojęcie aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku, wynikających z przepisów prawa w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o NSA, ST 2000, Nr 1−2; Bogusz M., Zaskarżanie decyzji administracyjnej do Naczelnego Sądu Administracyj- nego, Warszawa 1997; Bogusz M., Bojanowski E., Miłosz M., Przegląd orzecznictwa sądów administracyj- nych w zakresie postępowania sądowoadministracyjnego za rok 2005, GSP Prz. Orz. 2006, Nr 4; Borkowski J., Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu kasacyjnym, MoP 2005, Nr 14; MoP 2003, Nr 8; MoP 2003, Nr 7; Borkowski J., Ustawy o dwuinstancyjnym sądownictwie administracyjnym, cz. 2, Borkowski J., Ustawy o dwuinstancyjnym sądownictwie administracyjnym, cz. 1, Borkowski J., Wstrzymanie wykonania aktu zaskarżonego do Naczelnego Sądu Admi- nistracyjnego, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga ju- bileuszowa profesora. zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001; XVI Bibliografia Borkowski J., Decyzja administracyjna, Zielona Góra 1998; Borkowski J., Nieważność decyzji administracyjnej, Zielona Góra 1997; Borkowski J., Zmiana i uchylenie ostatecznych decyzji administracyjnych, Warszawa Bosek L., Bezprawie legislacyjne, Warszawa 2007; Brzeziński W. (red.), Prawo administracyjne. Część ogólna, Kraków 1970; Buszkowski W., O klasycznej gramatyce kategorialnej, [w:] J. Pelc (red.), Znaczenie i prawda, Warszawa 1994; Buszkowski W., Marciszewski W., van Benthem J., Categorial Grammar, Amsterdam 1967; 1987; Celińska-Grzegorczyk K., Postulat przejrzystości systemu prawa a regulacja doręczeń zastępczych („przez awizo”) w polskich ustawach procesowych, ZNSA 2011, Nr 5; Chlebny J., Sądowa kontrola administracji w świetle rekomendacji Rady Europy, PiP 2005, z. 12; Chmurski A., Reforma Najwyższego Trybunału Administracyjnego, Warszawa 1934; Chorąży K., Taras W., Wróbel A., Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądo- woadministracyjne, Kraków 2003; Chróścielewski W., Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego, PiP 2004, z. 3; Chróścielewski W., Tarno J.P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed są- dami administracyjnymi, Warszawa 2009; Chróścielewski W. [i in.], Polskie sądownictwo administracyjne, red. Kmieciak Z., War- szawa 2006; Chróścielewski W., Kmieciak Z., Granice prawa do sądu w sprawach administracyjnych, [w:] Jednostka, państwo, administracja – nowy wymiar. Międzynarodowa konfe- rencja naukowa Olszanica, 23–26.5.2004 r., Rzeszów 2004; Chróścielewski W., Tarno J.P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed są- dami administracyjnymi, Warszawa 2004; Chróścielewski W., Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego, PiP 2004, z. 9; Chróścielewski W., Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zagadnienia wy- brane, materiał na konferencję sędziów NSA, Popowo 20–22.10.2003, Warszawa 2003; Chróścielewski W., Kmieciak Z., Tarno J.P., Reforma sądownictwa administracyjnego a standardy ochrony praw jednostki, PiP 2002, z. 12; Chróścielewski W., Imperium a gestia w działaniach administracji publicznej (W świetle doktryny i zmian ustawodawczych lat 90.), PiP 1995, z. 6; Chróścielewski W., Akt administracyjny generalny, Łódź 1994; Ciapała J., Powszechnie obowiązujące akty prawa miejscowego, Prz.Sejm. 2000, Nr 3; Czapliński W., Prawo wspólnotowe a prawo wewnętrzne w praktyce sądów konstytu- cyjnych państw członkowskich (wybrane zagadnienia), KPP 2004, Nr 2; XVII Bibliografia Czarnik Z., Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego ze względu na nie- możność nadania sprawie biegu, ATDP 2008, Nr 2; Czarnik Z., Podstawy zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego, Przemyśl Czekaj M., Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa a wezwanie do usunięcia interesu prawnego lub uprawnienia z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym na tle uchwały NSA z 2.4.2007 r., CASUS 2009, Nr 2; Czepita S., Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa, Szczecin 1996; Czeszejko-Sochacki Z., Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Czeszejko-Sochacki Z., Garlicki L., Trzciński J., Komentarz do ustawy o Trybunale Kon- Warszawa 2003; stytucyjnym, Warszawa 1999; 2007; 1965; 1962; Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989; Dawidowicz W., Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1978; Dawidowicz W., Wstęp do nauk prawno-administracyjnych, Warszawa 1974; Dawidowicz W., Nauka prawa administracyjnego. Zarys wykładu, tom I, Warszawa Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa Dawidowicz W., Iserzon E., Starościak J., Podstawowe zagadnienia postępowania admi- nistracyjnego, Warszawa 1955; Dąbek D., Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2010; Dąbek D., Współczesne pojęcie źródeł prawa administracyjnego na tle konstytucyjnego pojęcia źródeł prawa, [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa ad- ministracyjnego, Kraków 2007; Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2007; Dąbek D., Między precedensem a źródłem prawa (o uchwałach Naczelnego Sądu Ad- ministracyjnego), [w:] B. Dolnicki (red.), Znaczenie orzecznictwa w systemie źró- deł prawa. Prawo europejskie a prawo krajowe, Bydgoszcz–Katowice 2005; Dauter B., Hauser R., Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego, materiały szkoleniowe NSA 2010, Nr 9; Dauter B., Gruszczyński B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2009; B. Dauter (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Orzecznic- two, Warszawa 2007; Dąbek D., Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz–Kraków 2003; Defecińska-Tomczak K., Długońska M., Frankiewicz E., Korzeniowska A., Wyporska J., Wybrane zagadnienia z zakresu wykonalności decyzji administracyjnej, [w:] Pro- cedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Łódź 2004; Dobosz P., Procedury administracyjne, model sądownictwa administracyjnego a „prawo pomocy”, [w:] Polski model sądownictwa administracyjnego, J. Stelma- siak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz (red.), Lublin 2003; XVIII Bibliografia Dolecki H., Stosowanie przepisów procedury cywilnej w postępowaniu sądowoadmini- stracyjnym, ZNSA 2010, Nr 5–6; Dolnicki B., Cybulska R., Nowe dwustronne formy działania administracji publicznej – zagadnienia wybrane, [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa ad- ministracyjnego, Kraków 2007; Domańska M., Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, red. A. Wróbel, Kraków Dudar G., Skarga sądowoadministracyjna na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydawaną w indywidualnej sprawie, ZNSA 2008, Nr 3; Dudzik S., Zbycie przedsiębiorstwa a sukcesja praw i obowiązków wynikających z aktów Duniewska Z., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznic- administracyjnych, PiP 1994, z. 8; twie, Warszawa 2000; Dybowski T., Zasady współżycia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa a prawo własności, NP 1967, Nr 6; Działocha K., Podstawy prounijnej wykładni Konstytucji RP, PiP 2004, z. 11; Etel L., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2011; Filipek J., Prawo administracyjne, Kraków 2003; Filipek J., Stosunek administracyjnoprawny, Kraków 1968; Frankiewicz E., Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, Warszawa 2005; 2006; Fundowicz S., Aksjologia prawa administracyjnego, [w:] J. Zimmermann (red.), Kon- cepcja systemu prawa administracyjnego, Kraków 2007; Gałęski R., Miejsce zwyczaju w działaniach administracji publicznej państwa prawnego, Acta Universitatis, Przegląd Prawa i Administracji 2003, Nr 57; Garlicki L., Trybunał Konstytucyjny – regulacja konstytucyjna i praktyka, [w:] Sądy i trybunały w Konstytucji i w praktyce, W. Skrzydło (red.), Warszawa 2005; Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2004; Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2003; Geach P.T., Czemu zdanie nie jest nazwą, Studia Semiotyczne 1972, Nr 3; Gołaszewski P., Kilka uwag na temat wpisu (opłaty) od skargi o stwierdzenie niezgod- ności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego, MoP 2010, Nr 19; Graczyk B., Postępowanie administracyjne, Warszawa 1953; Gruszecki K., Sądowa kontrola administracji w zakresie czynności materialno-technicz- Hanusz A., Dowód z dokumentu w postępowaniu sądowoadministracyjnym, PiP 2009, nych, PS 2002 Nr 3; z. 2; Hauser R., Wierzbowski M. (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj- nymi. Komentarz, Warszawa 2011; Hauser R., O konieczności dyscyplinowania administracji, Rzeczpospolita 2011, Nr 4; XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sądowa kontrola innych niż decyzje i postanowienia aktów i czynności z zakresu administracji publicznej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: