Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00130 003378 24077943 na godz. na dobę w sumie
Sądownictwo polubowne (arbitraż) - ebook/pdf
Sądownictwo polubowne (arbitraż) - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 388
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-634-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Opracowanie omawia instytucję sądownictwa polubownego, uwzględniając zarówno polską, jak i zagraniczną doktrynę prawniczą w świetle nowych uregulowań prawnych (Część piąta Kodeksu postępowania cywilnego) oraz wskazano sposoby rozwiązywania mogących powstać w związku z nimi problemów.

W poszczególnych rozdziałach omówiono istotę i rodzaje arbitrażu, kwestie zapisu i postępowania przed sądem polubownym, omówiono również charakter prawny instytucji arbitrów sądów polubownych oraz relacje pomiędzy sądem polubownym, a sądem powszechnym.

Książka zawiera również Aneks z wzorami czynności związanych z działalnością sądu polubownego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

S¥DOWNICTWO POLUBOWNE (ARBITRA¯) £UKASZ B£ASZCZAK MA£GORZATA LUDWIK Spis tre(cid:286)ci Wst(cid:266)p .......................................................................................................... XV Wykaz skrótów ........................................................................................... XIX Wykaz literatury ........................................................................................ XXIII Rozdział I. Zagadnienia ogólne .................................................................. § 1. S(cid:261)downictwo polubowne w ogólno(cid:286)ci ................................................. 1. Istota s(cid:261)downictwa polubownego .................................................... 2. Rodzaje s(cid:261)downictwa polubownego ................................................ 2.1. Arbitra(cid:298) publicznoprawny a prywatnoprawny ......................... 2.2. Arbitra(cid:298) mi(cid:266)dzynarodowy ........................................................ 2.3. Arbitra(cid:298) handlowy .................................................................... 2.4. Arbitra(cid:298) ad hoc a arbitra(cid:298) instytucjonalny ............................... 2.5. Arbitra(cid:298) „przymusowy” i instytucje pełni(cid:261)ce funkcje 13 12 11 1 1 1 5 orzecznicze stosuj(cid:261)ce przepisy o s(cid:261)dzie polubownym ............. 3. Zalety i wady arbitra(cid:298)u ..................................................................... 3.1. Elastyczno(cid:286)ć post(cid:266)powania przed s(cid:261)dem polubownym ........... 3.2. Fachowo(cid:286)ć arbitrów .................................................................. 3.3. Szybko(cid:286)ć post(cid:266)powania arbitra(cid:298)owego .................................... 3.4. Poufno(cid:286)ć ................................................................................... 3.5. Koszty ....................................................................................... 3.6. Wykonalno(cid:286)ć orzecze(cid:276) ............................................................. 4. Autonomia arbitra(cid:298)u w stosunku do s(cid:261)downictwa powszechnego .. 5. Autonomia woli stron w post(cid:266)powaniu przed s(cid:261)dem polubownym § 2. S(cid:261)downictwo polubowne a alternatywne formy rozwi(cid:261)zywania sporów (ADR) ....................................................................................... 1. Alternatywne formy rozwi(cid:261)zywania sporów ................................... 1.1. Poj(cid:266)cie alternatywnych form rozwi(cid:261)zywania sporów .............. 1.2. Geneza ADR ............................................................................. 1.3. Klasyfikacja metod ADR oraz podstawowe ich rodzaje .......... 2. Mediacja w polskim Kodeksie post(cid:266)powania cywilnego (ogólna charakterystyka) .................................................................. 2.1. Europejski Kodeks Post(cid:266)powania dla Mediatorów .................. 3. Mediacja przed s(cid:261)dem polubownym ................................................ 4. Arbitra(cid:298) a mediacja .......................................................................... 5. S(cid:261)downictwo polubowne a opinia arbitra(cid:298)owa ................................ § 3. Dogmatyczne przyporz(cid:261)dkowanie instytucji s(cid:261)downictwa polubownego ......................................................................................... 3 3 14 15 17 17 18 19 19 20 23 24 24 24 27 30 32 36 36 39 41 42 V Spis tre(cid:286)ci 1. Prawna natura s(cid:261)downictwa polubownego ...................................... 2. Prawna natura s(cid:261)downictwa polubownego w nauce (cid:286)wiatowej ....... 3. Prawna natura arbitra(cid:298)u w nauce polskiej ........................................ § 4. S(cid:261)downictwo polubowne a wymiar sprawiedliwo(cid:286)ci ........................... 1. Zasada podziału władz ..................................................................... 2. S(cid:261)d polubowny a konstytucyjna zasada s(cid:261)dowego wymiaru sprawiedliwo(cid:286)ci ................................................................................ 3. S(cid:261)d polubowny a prawo do s(cid:261)du ...................................................... 4. S(cid:261)d polubowny a poj(cid:266)cie „s(cid:261)du” w (cid:286)wietle art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno(cid:286)ci (EKPC) .................................................. § 5. S(cid:261)downictwo polubowne w polskim systemie prawnym ..................... 1. (cid:295)ródła prawa w s(cid:261)downictwie polubownym ................................... 2. Umowy mi(cid:266)dzynarodowe – akty mi(cid:266)dzynarodowego arbitra(cid:298)u ...... 2.1. Protokół Genewski z 24.9.1923 r. o klauzulach arbitra(cid:298)owych 2.2. Konwencja Genewska z 26.9.1927 r. o wykonywaniu obcych 2.3. Konwencja Nowojorska z 10.6.1958 r. o uznawaniu 2.4. Konwencja Europejska z 21.4.1961 r. o mi(cid:266)dzynarodowym 2.5. Konwencja Waszyngto(cid:276)ska z 18.3.1965 r. o rozstrzyganiu sporów inwestycyjnych mi(cid:266)dzy pa(cid:276)stwami i obywatelami innych pa(cid:276)stw ........................................................................... 2.6. Ustawa modelowa UNCITRAL w sprawie mi(cid:266)dzynarodowego arbitra(cid:298)u handlowego ................................................................ 2.7. Umowy bilateralne .................................................................... 3. S(cid:261)downictwo polubowne w regulacjach kodeksowych ................... 3.1. S(cid:261)d polubowny w (cid:286)wietle KPC z 1932 r. oraz KPC z 1964 r. .. 4. S(cid:261)downictwo polubowne w pozakodeksowych (cid:296)ródłach prawa ...... 5. Regulaminy stałych s(cid:261)dów polubownych ........................................ 6. Organizacja wybranych stałych s(cid:261)dów polubownych ...................... i wykonywaniu zagranicznych orzecze(cid:276) arbitra(cid:298)owych .......... orzecze(cid:276) arbitra(cid:298)owych ............................................................ arbitra(cid:298)u handlowym ................................................................ 6.1. Organizacja S(cid:261)du Arbitra(cid:298)owego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) .................................................................. 6.1.1. Status S(cid:261)du Arbitra(cid:298)owego ............................................ 6.1.2. Organy S(cid:261)du Arbitra(cid:298)owego .......................................... 6.2. Organizacja i administracja S(cid:261)du Arbitra(cid:298)owego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan .... 6.2.1. Status S(cid:261)du Arbitra(cid:298)owego ............................................ 6.2.2. Organy S(cid:261)du Arbitra(cid:298)owego .......................................... 6.3. Organizacja i administracja S(cid:261)du Polubownego przy Izbie Bawełny w Gdyni ..................................................................... 6.3.1. Status S(cid:261)du Polubownego w Gdyni ............................... 6.3.2. Skład S(cid:261)du Polubownego ............................................... 6.3.3. Siedziba S(cid:261)du Polubownego .......................................... VI 42 43 45 46 46 47 52 55 56 56 57 57 58 58 59 60 60 62 63 63 67 69 71 71 71 72 73 73 73 74 74 74 75 Spis tre(cid:286)ci 6.4. Organizacja Stałego Mi(cid:266)dzynarodowego S(cid:261)du Arbitra(cid:298)owego ICC ................................................................... Rozdział II. Zapis na s(cid:261)d polubowny ........................................................ § 1. Istota i charakter prawny zapisu na s(cid:261)d polubowny ............................. 1. Zapis na s(cid:261)d polubowny jako podstawa kompetencji s(cid:261)du polubownego ......................................................................................... 2. Zapis na s(cid:261)d polubowny a umowa główna ...................................... 3. Charakter prawny zapisu na s(cid:261)d polubowny .................................... § 2. Przesłanki do zawarcia zapisu na s(cid:261)d polubowny ................................ 1. Uwagi ogólne ................................................................................... 2. Zdolno(cid:286)ć do zawarcia zapisu na s(cid:261)d polubowny (zdolno(cid:286)ć arbitra(cid:298)owa) ...................................................................................... 2.1. Zdolno(cid:286)ć arbitra(cid:298)owa osób fizycznych..................................... 2.2. Zdolno(cid:286)ć arbitra(cid:298)owa osób prawnych ...................................... 2.3. Zawarcie zapisu na s(cid:261)d polubowny przez pełnomocnika ......... 3. Zdatno(cid:286)ć arbitra(cid:298)owa sporu.............................................................. 75 76 76 76 78 82 87 87 87 89 90 92 96 98 VII o prawa niemaj(cid:261)tkowe .............................................................. 102 z zakresu prawa spółek ............................................................. 103 o prawa maj(cid:261)tkowe ................................................................... 3.1. Dopuszczalno(cid:286)ć zapisu na s(cid:261)d polubowny w sporach 3.2. Dopuszczalno(cid:286)ć zapisu na s(cid:261)d polubowny w sporach 3.3. Dopuszczalno(cid:286)ć zapisu na s(cid:261)d polubowny w sporach 3.4. Dopuszczalno(cid:286)ć zapisu na s(cid:261)d polubowny w sporach 3.5. Dopuszczalno(cid:286)ć zapisu na s(cid:261)d polubowny w sporach 3.6. Dopuszczalno(cid:286)ć zapisu na s(cid:261)d polubowny w sporach 3.7. Dopuszczalno(cid:286)ć zapisu na s(cid:261)d polubowny w sporach z zakresu prawa pracy ............................................................... 106 wekslowych .............................................................................. 107 z udziałem konsumentów ......................................................... 109 z zakresu własno(cid:286)ci intelektualnej ............................................ 110 4. Forma zapisu na s(cid:261)d polubowny ...................................................... 112 pisemnej .................................................................................... 113 4.1. Zawarcie zapisu na s(cid:261)d polubowny w zwykłej formie 4.2. Zawarcie zapisu na s(cid:261)d polubowny w formach równowa(cid:298)nych formie pisemnej ............................................... 114 4.3. Zawarcie zapisu na s(cid:261)d polubowny poprzez odesłanie ............ 115 4.4. Zawarcie zapisu na s(cid:261)d polubowny w formie elektronicznej ... 116 4.5. Zawarcie zapisu na s(cid:261)d polubowny w sposób konkludentny ... 117 5. Tre(cid:286)ć zapisu na s(cid:261)d polubowny ........................................................ 117 5.1. Obligatoryjne postanowienia zapisu ......................................... 117 5.2. Fakultatywne postanowienia zapisu ......................................... 119 § 3. Skutki prawne zapisu na s(cid:261)d polubowny .............................................. 120 1. Skutki procesowe ............................................................................. 120 2. Skutki materialnoprawne .................................................................. 121 § 4. Szczególne zagadnienia dotycz(cid:261)ce zapisu na s(cid:261)d polubowny .............. 123 1. Uwagi ogólne ................................................................................... 123 Spis tre(cid:286)ci 2. Nieistnienie zapisu na s(cid:261)d polubowny ............................................. 123 3. Niewa(cid:298)no(cid:286)ć zapisu na s(cid:261)d polubowny ............................................. 123 4. Bezskuteczno(cid:286)ć zapisu na s(cid:261)d polubowny ....................................... 124 5. Niewykonalno(cid:286)ć zapisu na s(cid:261)d polubowny ...................................... 125 6. Wyga(cid:286)ni(cid:266)cie zapisu na s(cid:261)d polubowny (utrata mocy przez zapis na s(cid:261)d polubowny)............................................................................ 126 7. Przej(cid:286)cie zapisu na s(cid:261)d polubowny na osoby trzecie ....................... 127 § 5. Zapis na s(cid:261)d polubowny w mi(cid:266)dzynarodowym arbitra(cid:298)u handlowym 128 1. Zarys problemu................................................................................. 128 2. Konsekwencje zasady autonomii umowy o arbitra(cid:298) na płaszczy(cid:296)nie kolizyjnoprawnej......................................................... 128 3. Uwolnienie umowy o arbitra(cid:298) w mi(cid:266)dzynarodowym arbitra(cid:298)u handlowym od krajowych porz(cid:261)dków prawnych ............................. 129 4. Prawo wła(cid:286)ciwe dla umowy o arbitra(cid:298) w mi(cid:266)dzynarodowym arbitra(cid:298)u handlowym ........................................................................ 130 4.1. Zdatno(cid:286)ć arbitra(cid:298)owa sporu w mi(cid:266)dzynarodowym arbitra(cid:298)u 4.2. Zdolno(cid:286)ć stron do zawarcia umowy o arbitra(cid:298) 4.3. Forma umowy o arbitra(cid:298) w mi(cid:266)dzynarodowym arbitra(cid:298)u handlowym................................................................................ 133 Rozdział III. Post(cid:266)powanie przed s(cid:261)dem polubownym ........................... 135 § 1. Zagadnienia ogólne ................................................................................ 135 1. Okre(cid:286)lenie post(cid:266)powania przed s(cid:261)dem polubownym ...................... 135 1.1. Wola stron ................................................................................. 135 1.2. Wola arbitrów (decyzje s(cid:261)du polubownego w zakresie post(cid:266)powania) ........................................................................... 136 1.3. Postanowienia regulaminów ..................................................... 138 2. Zasady post(cid:266)powania przed s(cid:261)dem polubownym ............................ 138 w mi(cid:266)dzynarodowym arbitra(cid:298)u handlowym ............................ 132 handlowym................................................................................ 130 2.1. Zasada równo(cid:286)ci stron w post(cid:266)powaniu przed s(cid:261)dem polubownym ............................................................................. 138 2.2. Pozostałe zasady post(cid:266)powania ................................................. 140 2.2.1. Zasada dyspozycyjno(cid:286)ci i kontradyktoryjno(cid:286)ci ............. 140 2.2.2. Zasada poufno(cid:286)ci (wył(cid:261)czonej jawno(cid:286)ci) ....................... 142 2.2.3. Zasada jedno- lub dwuinstancyjno(cid:286)ci ............................ 144 2.3. Prekluzja zarzutów .................................................................... 144 3. Miejsce post(cid:266)powania ...................................................................... 145 4. J(cid:266)zyk post(cid:266)powania .......................................................................... 146 5. Prawo wła(cid:286)ciwe dla post(cid:266)powania arbitra(cid:298)owego ........................... 146 6. Koszty post(cid:266)powania przed s(cid:261)dem polubownym ............................ 148 § 2. Wszcz(cid:266)cie post(cid:266)powania przed s(cid:261)dem polubownym ........................... 151 1. Moment wszcz(cid:266)cia post(cid:266)powania przed s(cid:261)dem polubownym ........ 151 2. Skutki wszcz(cid:266)cia post(cid:266)powania przed s(cid:261)dem polubownym ............ 153 3. Obowi(cid:261)zek współdziałania stron w post(cid:266)powaniu przed s(cid:261)dem polubownym ..................................................................................... 153 § 3. Konstytuowanie si(cid:266) i skład s(cid:261)du polubownego .................................... 155 VIII Spis tre(cid:286)ci 1. Zasada autonomii woli ..................................................................... 155 2. Ograniczenia zasady autonomii woli ............................................... 156 3. Sposoby powołania arbitrów ............................................................ 156 3.1. Powołanie arbitrów w trybie ustalonym przez strony .............. 156 3.2. Powołanie arbitrów w razie braku ustale(cid:276) stron ....................... 157 4. Mechanizmy zabezpieczaj(cid:261)ce ukonstytuowanie si(cid:266) s(cid:261)du polubownego .................................................................................... 158 § 4. Post(cid:266)powanie przed s(cid:261)dem polubownym po wniesieniu wniosku o arbitra(cid:298) (wła(cid:286)ciwe post(cid:266)powanie przed s(cid:261)dem arbitra(cid:298)owym) ......... 159 1. Pozew w post(cid:266)powaniu przed s(cid:261)dem polubownym ......................... 159 2. Odpowied(cid:296) na pozew w post(cid:266)powaniu przed s(cid:261)dem polubownym .. 160 3. Wniosek pozwanego o ustanowienie cautio iudicatum solvi ........... 162 4. Powództwo wzajemne w post(cid:266)powaniu przed s(cid:261)dem polubownym 163 5. Bierno(cid:286)ć procesowa pozwanego w post(cid:266)powaniu przed s(cid:261)dem polubownym ..................................................................................... 164 6. Ustalenie kwestii spornych pomi(cid:266)dzy stronami (Terms of reference). ......................................................................................... 165 7. Rozprawa przed s(cid:261)dem polubownym............................................... 166 8. Post(cid:266)powanie dowodowe i umowy dowodowe przed s(cid:261)dem polubownym ..................................................................................... 168 § 5. Post(cid:266)powanie arbitra(cid:298)owe z udziałem wielu podmiotów ..................... 171 1. Zarys problemu................................................................................. 171 2. Definicja post(cid:266)powania arbitra(cid:298)owego z udziałem wielu stron ....... 172 3. Warunki dopuszczalno(cid:286)ci post(cid:266)powania arbitra(cid:298)owego z udziałem wielu podmiotów .............................................................................. 173 4. Problemy zwi(cid:261)zane z udziałem wielu podmiotów w post(cid:266)powaniu arbitra(cid:298)owym .................................................................................... 176 § 6. Formalne zako(cid:276)czenie post(cid:266)powania przed s(cid:261)dem polubownym ........ 178 1. Uwagi ogólne ................................................................................... 178 2. Zwrot pozwu..................................................................................... 178 3. Umorzenie post(cid:266)powania ................................................................. 179 § 7. Orzeczenia s(cid:261)du polubownego ............................................................. 180 1. Rodzaje orzecze(cid:276) s(cid:261)du polubownego............................................... 180 2. Wyrok s(cid:261)du polubownego ................................................................ 181 2.1. Wyrok cz(cid:266)(cid:286)ciowy ...................................................................... 182 2.2. Wyrok wst(cid:266)pny ......................................................................... 183 2.3. Wyrok ko(cid:276)cowy ........................................................................ 183 2.4. Wyrok uzupełniaj(cid:261)cy ................................................................ 183 3. Orzeczenie s(cid:261)du polubownego zast(cid:266)puj(cid:261)ce o(cid:286)wiadczenie woli dłu(cid:298)nika ............................................................................................ 183 4. Zasady orzekania .............................................................................. 184 5. Wydanie wyroku............................................................................... 187 5.1. Tre(cid:286)ć i forma wyroku ................................................................ 187 5.2. Miejsce wydania wyroku .......................................................... 188 5.3. Głosowanie ............................................................................... 188 5.4. Dor(cid:266)czenie wyroku ................................................................... 190 5.5. Zło(cid:298)enie wyroku w s(cid:261)dzie powszechnym ................................ 191 IX Spis tre(cid:286)ci roszcze(cid:276) dochodzonych przed s(cid:261)dem polubownym ........................ 205 roszcze(cid:276) dochodzonych przed tym s(cid:261)dem ....................................... 208 6. Rektyfikacja wyroku s(cid:261)du polubownego ......................................... 191 6.1. Sprostowanie wyroku ............................................................... 192 6.2. Uzupełnienie wyroku ................................................................ 193 6.3. Wykładnia wyroku .................................................................... 195 7. Skutki prawne wyroku s(cid:261)du polubownego ...................................... 196 7.1. Prawomocno(cid:286)ć wyroku s(cid:261)du polubownego .............................. 196 7.2. Wykonalno(cid:286)ć wyroku s(cid:261)du polubownego ................................ 199 7.3. Skuteczno(cid:286)ć wyroku s(cid:261)du polubownego .................................. 202 § 8. Zabezpieczenie roszcze(cid:276) dochodzonych przed s(cid:261)dem polubownym ... 203 1. Kwestia zabezpieczenia roszcze(cid:276) dochodzonych przed s(cid:261)dem polubownym (podstawowe modele zabezpiecze(cid:276)) .......................... 203 2. Kompetencja s(cid:261)du powszechnego do udzielenia zabezpieczenia 3. Kompetencja s(cid:261)du polubownego do udzielenia zabezpieczenia 4. Relacje pomi(cid:266)dzy s(cid:261)dem polubownym a s(cid:261)dem powszechnym w przedmiocie zabezpieczenia roszcze(cid:276) .......................................... 214 § 9. Ugoda przed s(cid:261)dem polubownym ......................................................... 215 1. Istota, charakter i skutki ugody zawartej przed s(cid:261)dem polu- bownym ....................................................................................... 215 2. Nadanie ugodzie zawartej przed s(cid:261)dem polubownym formy wyroku 221 Rozdział IV. Arbitrzy s(cid:261)du polubownego ................................................. 223 § 1. Prawna natura funkcji arbitra ................................................................ 223 1. Delimitacja poj(cid:266)ć: arbiter, arbiter jedyny, trybunał arbitra(cid:298)owy, s(cid:261)d polubowny, arbiter przewodnicz(cid:261)cy .......................................... 223 2. Stosunek prawny pomi(cid:266)dzy arbitrem a stronami ............................. 224 3. Charakter prawny receptum arbitrii ................................................. 226 4. Zawarcie i forma receptum arbitrii .................................................. 227 5. Tre(cid:286)ć receptum arbitrii ..................................................................... 228 6. Receptum arbitrii a zapis na s(cid:261)d polubowny ................................... 229 7. Prawo wła(cid:286)ciwe dla umowy stron z arbitrem (arbitrami) ................ 230 8. Receptum arbitrii a odwołanie, ust(cid:261)pienie i wył(cid:261)czenie arbitra ...... 232 9. Stosunek prawny pomi(cid:266)dzy stronami a instytucj(cid:261) arbitra(cid:298)ow(cid:261) ....... 232 10. Umowa pomi(cid:266)dzy arbitrem a instytucj(cid:261) arbitra(cid:298)ow(cid:261) ....................... 233 § 2. Kwalifikacje i obowi(cid:261)zki arbitrów ....................................................... 233 1. Zdolno(cid:286)ć do pełnienia funkcji arbitra ............................................... 233 2. Szczególne kwalifikacje arbitra........................................................ 234 3. Bezstronno(cid:286)ć i niezale(cid:298)no(cid:286)ć arbitra ................................................. 235 4. Obowi(cid:261)zki arbitra ............................................................................. 236 5. Wynagrodzenie arbitra ..................................................................... 236 § 3. Odpowiedzialno(cid:286)ć arbitrów .................................................................. 237 1. Uwagi ogólne ................................................................................... 237 2. Odpowiedzialno(cid:286)ć arbitra za szkod(cid:266) wyrz(cid:261)dzon(cid:261) orzeczeniem 3. Odpowiedzialno(cid:286)ć arbitra z tytułu naruszenia ci(cid:261)(cid:298)(cid:261)cych na nim obowi(cid:261)zków (odpowiedzialno(cid:286)ć ex contractu) ................................ 238 s(cid:261)du polubownego ............................................................................ 238 X Spis tre(cid:286)ci (odpowiedzialno(cid:286)ć ex delicto) .......................................................... 239 4. Odpowiedzialno(cid:286)ć arbitra z tytułu czynu niedozwolonego popełnionego w zwi(cid:261)zku z wykonywan(cid:261) przez niego funkcj(cid:261) 5. Odpowiedzialno(cid:286)ć instytucji arbitra(cid:298)owej (stałego s(cid:261)du polubownego) ................................................................................... 239 Rozdział V. Relacje pomi(cid:266)dzy s(cid:261)dem polubownym a s(cid:261)dem powszechnym ............................................................................................... 241 § 1. Zarys problemu ..................................................................................... 241 § 2. Współdziałanie pomi(cid:266)dzy s(cid:261)dem polubownym a s(cid:261)dem powszechnym ........................................................................................ 241 1. Pomoc s(cid:261)dowa w (cid:286)wietle art. 1192 § 1 KPC ................................... 241 2. Współdziałanie w zakresie spraw dotycz(cid:261)cych arbitrów ................. 245 3. Inne formy współdziałania ............................................................... 250 § 3. Kontrola s(cid:261)du polubownego przez s(cid:261)d powszechny ............................ 251 1. Granice kontroli s(cid:261)du polubownego przez s(cid:261)d powszechny ............ 251 2. Kontrola kompetencji s(cid:261)du polubownego ........................................ 251 post(cid:266)powania przed s(cid:261)dem arbitra(cid:298)owym ................................ 251 2.1. Kontrola kompetencji s(cid:261)du polubownego przed wszcz(cid:266)ciem 2.2. Kontrola kompetencji s(cid:261)du polubownego w trakcie 2.3. Kontrola kompetencji s(cid:261)du polubownego po zako(cid:276)czeniu post(cid:266)powania przed s(cid:261)dem arbitra(cid:298)owym ................................ 257 post(cid:266)powania przed s(cid:261)dem arbitra(cid:298)owym ................................ 259 3. Kontrola post(cid:266)powania przed s(cid:261)dem polubownym.......................... 260 4. Kontrola orzecze(cid:276) s(cid:261)dów polubownych........................................... 264 § 4. Skarga o uchylenie wyroku s(cid:261)du polubownego ................................... 266 1. Charakter prawny skargi o uchylenie wyroku s(cid:261)du polubownego .. 266 2. Jurysdykcja krajowa i wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć s(cid:261)du pa(cid:276)stwowego w sprawie skargi o uchylenie wyroku s(cid:261)du polubownego ................................ 269 3. Termin do wniesienia skargi i warunki formalne skargi .................. 271 4. Legitymacja do wniesienia skargi o uchylenie wyroku s(cid:261)du polubownego .................................................................................... 271 5. Podstawy skargi o uchylenie wyroku s(cid:261)du polubownego ................ 274 5.1. Wadliwo(cid:286)ć zapisu ..................................................................... 275 5.2. Pozbawienie mo(cid:298)liwo(cid:286)ci obrony .............................................. 276 5.3. Wyrokowanie co do sporu nieobj(cid:266)tego zapisem 5.4. Naruszenie podstawowych zasad post(cid:266)powania arbitra(cid:298)owego oraz niezachowanie wymaga(cid:276) co do składu s(cid:261)du polubownego .................................................................... 278 5.5. Przest(cid:266)pstwo ............................................................................. 279 5.6. Powaga rzeczy os(cid:261)dzonej (res iudicata) ................................... 280 5.7. Brak zdatno(cid:286)ci arbitra(cid:298)owej...................................................... 281 5.8. Klauzula porz(cid:261)dku publicznego................................................ 281 (lub wykraczaj(cid:261)cego poza jego zakres) .................................... 278 6. Post(cid:266)powanie przed s(cid:261)dem pa(cid:276)stwowym wywołane wniesieniem skargi o uchylenie wyroku s(cid:261)du polubownego ................................ 288 7. Orzeczenie s(cid:261)du pa(cid:276)stwowego wydane na skutek wniesionej skargi . 290 XI Spis tre(cid:286)ci 8. Zbieg skargi o uchylenie wyroku s(cid:261)du polubownego i wniosku o uznanie albo stwierdzenie wykonalno(cid:286)ci tego wyroku ................. 291 § 5. Uznanie i stwierdzenie wykonalno(cid:286)ci orzecze(cid:276) s(cid:261)du polubownego wydanych na terytorium RP .................................................................. 291 1. Potrzeba uzasadniaj(cid:261)ca uznanie lub stwierdzenie wykonalno(cid:286)ci wyroku s(cid:261)du polubownego lub ugody przed nim zawartej .............. 291 2. Wniosek w przedmiocie uznania lub stwierdzenia wykonalno(cid:286)ci ... 293 3. Kontrola s(cid:261)du w post(cid:266)powaniu o uznanie lub stwierdzenie wykonalno(cid:286)ci .................................................................................... 296 § 6. Uznanie i wykonalno(cid:286)ć zagranicznych orzecze(cid:276) arbitra(cid:298)owych .......... 298 1. Poj(cid:266)cie zagranicznego orzeczenia arbitra(cid:298)owego ............................ 298 2. Stosunek art. 1215 KPC do postanowie(cid:276) konwencyjnych ............... 300 3. Uznanie i stwierdzenie wykonalno(cid:286)ci zagranicznych orzecze(cid:276) arbitra(cid:298)owych oraz ugód zawartych przed s(cid:261)dem polubownym w (cid:286)wietle regulacji krajowych (art. 1215 KPC) ............................... 300 4. Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzecze(cid:276) XII rozstrzygni(cid:266)cie S(cid:261)du Arbitra(cid:298)owego przy Dolno(cid:286)l(cid:261)skiej Izbie arbitra(cid:298)owych w (cid:286)wietle postanowie(cid:276) Konwencji Nowojorskiej .... 302 4.1. Warunki konwencyjne dotycz(cid:261)ce uznawania i wykonywania zagranicznych orzecze(cid:276) arbitra(cid:298)owych .................................... 303 4.2. Odmowa uznania i wykonania orzeczenia arbitra(cid:298)owego ....... 305 Aneks (sporz(cid:261)dził dr Bogusław Sołtys – Prezes S(cid:261)du Arbitra(cid:298)owego przy Dolno(cid:286)l(cid:261)skiej Izbie Gospodarczej) ................................................. 314 Wzory czynno(cid:286)ci zwi(cid:261)zanych z działalno(cid:286)ci(cid:261) s(cid:261)du polubownego ............... 314 1. Umowa o poddanie sporu pod rozstrzygni(cid:266)cie S(cid:261)du Arbitra(cid:298)owego przy Dolno(cid:286)l(cid:261)skiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu (Wzór 1) ......................................................................... 314 2. Klauzula arbitra(cid:298)owa dotycz(cid:261)ca poddania sporu pod Gospodarczej we Wrocławiu (wzór 2) ............................................. 317 3. Wniosek o powołanie arbitra przewodnicz(cid:261)cego przez s(cid:261)d pa(cid:276)stwowy w trybie art. 1172 KPC (wzór 3) ................................... 318 4. Wniosek o wył(cid:261)czenie arbitra przez s(cid:261)d pa(cid:276)stwowy w trybie 5. Postanowienie Prezesa S(cid:261)du Arbitra(cid:298)owego przy Dolno(cid:286)l(cid:261)skiej 6. Za(cid:298)alenie na postanowienie Prezesa S(cid:261)du Arbitra(cid:298)owego o uznaniu S(cid:261)du Arbitra(cid:298)owego przy Dolno(cid:286)l(cid:261)skiej Izbie Gospodarczej za s(cid:261)d niewła(cid:286)ciwy (wzór 6) ..................................... 323 7. Wyrok S(cid:261)du Arbitra(cid:298)owego przy Dolno(cid:286)l(cid:261)skiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu odrzucaj(cid:261)cy pozew (wzór 7) .................................... 325 8. Postanowienie S(cid:261)du Arbitra(cid:298)owego przy Dolno(cid:286)l(cid:261)skiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu w sprawie zabezpieczenia powództwa (wzór 8) ......................................................................... 327 9. Wyrok S(cid:261)du Arbitra(cid:298)owego przy Dolno(cid:286)l(cid:261)skiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu zas(cid:261)dzaj(cid:261)cy (cid:286)wiadczenie (wzór 9) ............................ 329 Izbie Gospodarczej we Wrocławiu o nieprzyj(cid:266)ciu sprawy do rozpoznania z powodu braku wła(cid:286)ciwo(cid:286)ci (wzór 5) ........................ 322 art. 1176 KPC (wzór 4) .................................................................... 320 Spis tre(cid:286)ci 10. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalno(cid:286)ci Postanowieniu S(cid:261)du Arbitra(cid:298)owego w przedmiocie zabezpieczenia powództwa (wzór 10) .......................................................................................... 331 11. Wniosek o uznanie wyroku s(cid:261)du arbitra(cid:298)owego (wzór 11).............. 333 12. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalno(cid:286)ci Wyrokowi S(cid:261)du Arbitra(cid:298)owego (wzór 12) ................................................................. 335 13. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalno(cid:286)ci Ugodzie 14. Skarga o uchylenie Wyroku S(cid:261)du Arbitra(cid:298)owego z powodu 15. Skarga o uchylenie Wyroku S(cid:261)du Arbitra(cid:298)owego wraz z wnioskiem o wstrzymanie jego wykonania (wzór 15) .................. 341 zatwierdzonej przez S(cid:261)d Arbitra(cid:298)owy (wzór 13) ............................. 337 niewa(cid:298)no(cid:286)ci zapisu na s(cid:261)d polubowny (wzór 14) ............................ 339 XIII Wst(cid:266)p Arbitra(cid:298) jako sposób rozstrzygania sporów si(cid:266)ga swymi pocz(cid:261)tkami najdawniej- szych okresów ró(cid:298)nych cywilizacji. Od pocz(cid:261)tku słu(cid:298)ył likwidowaniu powstałych mi(cid:266)dzy lud(cid:296)mi sporów, nie sił(cid:261) i gwałtem, lecz poprzez zastosowanie si(cid:266) do decyzji osoby trzeciej, ciesz(cid:261)cej si(cid:266) szczególnym autorytetem1. Uzasadniona wydaje si(cid:266) być zatem teza, według której arbitra(cid:298) jest zjawiskiem społecznym starszym od s(cid:261)downictwa pa(cid:276)stwowego2. W czasach nam współczesnych na skutek rozwoju mi(cid:266)dzynarodowych stosunków gospodarczych i wi(cid:261)(cid:298)(cid:261)cej si(cid:266) z tym konieczno(cid:286)ci rozstrzygania sporów powstaj(cid:261)cych na tle mi(cid:266)dzynarodowej wymiany handlowej, s(cid:261)downictwo polubowne zacz(cid:266)ło odgrywać rol(cid:266) szczególn(cid:261)3. Na znaczeniu zyskały stałe s(cid:261)dy polubowne organizowane w ramach lub pod auspicjami izb handlowo-przemysłowych czy giełd towarowych4. Mówi si(cid:266) wr(cid:266)cz, 1 Por. T. Szurski, Uwagi wprowadzaj(cid:261)ce do problematyki krajowego i mi(cid:266)dzynaro- dowego arbitra(cid:298)u handlowego (gospodarczego), PUG 1994, Nr 1, s. 3. Wi(cid:266)cej o historii s(cid:261)downictwa polubownego zob. M. (cid:297)ołnierczuk, Rzymskie s(cid:261)downictwo polubowne (okres przedklasyczny i klasyczny), Lublin 1978, s. 41; K. Kola(cid:276)czyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1973, s. 113; B. Wilanowski, Rozwój historyczny procesu kanonicznego, t. I, Proces ko(cid:286)cielny w staro(cid:298)ytno(cid:286)ci chrze(cid:286)cija(cid:276)skiej, Wilno 1929, s. 141; M. A. Myrcha, S(cid:261)dy polubowne w prawie kanonicznym. Studium prawno–porównawcze, Lublin 1948, s. 9; F. Bossowski, Wpływ s(cid:261)downictwa polubownego biskupów na prawo rzymskie, Wilno 1932, dobitka z „Rocznika Prawniczego Wile(cid:276)skiego”, t. IV, s. 2 i n.; R. Kura- towski, S(cid:261)downictwo polubowne, Warszawa 1932, s. 2–3; S. Dalka, S(cid:261)downictwo polu- bowne, Warszawa 1987, s. 9; P. D(cid:261)bkowski, Prawo prywatne polskie, t. II, Lwów 1911, s. 445; J. Koredczuk, S(cid:266)dziowie polubowni według Kodeksu post(cid:266)powania cywilnego z 1930 roku, AUW No 2887, Prawo CCXCVIII, Wrocław 2006, s. 295 i n.; Post(cid:266)powanie polubowne w dziejach. Materiały IX Konferencji historyków pa(cid:276)stwa i prawa, Przemy(cid:286)l 7–10 lipca 2005, pod red. P. Jurka, Wrocław 2005, s. 11 i n. 2 Por. T. Szurski, Uwagi..., s. 3; zob. tak(cid:298)e W. Habschied, Schiedsgerichtsbarkeit und Staatsaufsicht, KTS 1959, z. 8, s. 113. 3 W szczególno(cid:286)ci rozstrzyganie sporów powstałych w obrocie mi(cid:266)dzynarodowym na tle fuzji i przej(cid:266)ć spółek, umów o wspólne przedsi(cid:266)wzi(cid:266)cia (joint venture), umów licencyjnych, umów dostawy czy te(cid:298) umów o roboty budowlane przez s(cid:261)dy polubowne jest spraw(cid:261) powszechn(cid:261). Według danych Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit prawie 90 tego typu umów zawiera w sobie klauzul(cid:266) arbitra(cid:298)ow(cid:261). Znamienny przy tym jest fakt, (cid:298)e w przewa(cid:298)aj(cid:261)cej mierze spod s(cid:261)downictwa pa(cid:276)stwowego wyj(cid:266)te zostaj(cid:261) w ten sposób sprawy o du(cid:298)ej warto(cid:286)ci przedmiotu sporu, le(cid:298)(cid:261)cej pomi(cid:266)dzy 1. Mio. US$ a 1 Mia. US$. 4 Np. S(cid:261)d Arbitra(cid:298)owy Mi(cid:266)dzynarodowej Izby Handlowej w Pary(cid:298)u (International Chamber of Commerce – ICC), Mi(cid:266)dzynarodowy S(cid:261)d Arbitra(cid:298)owy Austriackiej Izby XV Wst(cid:266)p (cid:298)e mi(cid:266)dzynarodowy arbitra(cid:298) handlowy stał si(cid:266) jurysdykcj(cid:261) s(cid:261)dow(cid:261) „konkurencyjn(cid:261)” w stosunku do pa(cid:276)stwowej1, a arbitrów okre(cid:286)la si(cid:266) mianem „naturalnych s(cid:266)dziów” w sprawach mi(cid:266)dzynarodowego obrotu gospodarczego2. Wyra(cid:296)ne stały si(cid:266) aspiracje arbitra(cid:298)u do traktowania go jako równorz(cid:266)dnego s(cid:261)downictwu pa(cid:276)stwowemu modelu ochrony praw3. Zmusiło to ustawodawców krajowych do przemy(cid:286)lenia na nowo stosunku pa(cid:276)stwowego wymiaru sprawied- liwo(cid:286)ci do s(cid:261)downictwa polubownego, czego efektem stały si(cid:266) liczne nowelizacje aktów prawnych dotycz(cid:261)cych s(cid:261)downictwa polubownego4. Działania te były tak(cid:298)e wynikiem stara(cid:276) podj(cid:266)tych na arenie mi(cid:266)dzynarodowej, w tym w szczególno(cid:286)ci przez Komisj(cid:266) Mi(cid:266)dzynarodowego Prawa Handlowego przy ONZ, maj(cid:261)cych na celu ujednolicenie krajowych praw arbitra(cid:298)owych na wzór ustawy modelowej UNCITRAL w sprawie mi(cid:266)dzynarodowego arbitra(cid:298)u handlowego. Równie(cid:298) w Polsce kilkakrotnie podejmowano próby nowelizacji przepisów Kodeksu post(cid:266)powania cywilnego, by ostatecznie ustaw(cid:261) z 28.7.2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks post(cid:266)powania cywilnego (Dz.U. Nr 178, poz. 1478) uchylić dotychczasowe przepisy zawarte w Cz(cid:266)(cid:286)ci pierwszej Ksi(cid:266)dze trzeciej Kodeksu post(cid:266)powania cywilnego i wprowadzić now(cid:261) regulacj(cid:266) s(cid:261)downictwa polubownego w osobnej Cz(cid:266)(cid:286)ci pi(cid:261)tej Kodeksu post(cid:266)powania cywilnego obejmuj(cid:261)cej swoim zakresem zarówno krajowe s(cid:261)downictwo polubowne, jak i arbitra(cid:298) mi(cid:266)dzynaro- dowy. Stwarza to znakomit(cid:261) okazj(cid:266), by „problemy s(cid:261)downictwa polubownego” Gospodarczej w Wiedniu (Internationale Schiedsgericht der Wirtschaftskammmer Österreich), Mi(cid:266)dzynarodowy S(cid:261)d Arbitra(cid:298)owy z siedzib(cid:261) w Londynie (London Court of International Arbitration), S(cid:261)d Arbitra(cid:298)owy Izby Handlowej w Zurychu (Schiedsge- richt der Zürcher Handelskammer), S(cid:261)d Arbitra(cid:298)owy Sztokholmskiej Izby Handlowej (The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce), Regionalne Cen- trum Arbitra(cid:298)owe w Kuala Lumpur (Regional Center for Arbitration), Ameryka(cid:276)skie Stowarzyszenie Arbitra(cid:298)owe (American Arbitration Association – AAA), czy tak(cid:298)e ciesz(cid:261)cy si(cid:266) najwi(cid:266)ksz(cid:261) popularno(cid:286)ci(cid:261) w Polsce S(cid:261)d Arbitra(cid:298)owy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. 1 Por. J. Rajski, Nowe wyzwania wobec s(cid:261)dów arbitra(cid:298)owych, PPH 2001, Nr 2, s. 2. 2 Por. K. Lionnet, Handbuch der internationalen und nationalen Schiedsgerichtsbar- keit, Stuttgart–München–Hanover–Weimar–Dresden 2001, s. 42. 3 Np. w nauce i orzecznictwie niemieckim nie jest trudno znale(cid:296)ć wypowiedzi, według których s(cid:261)downictwo polubowne to sprawowanie prywatnego wymiaru spra- wiedliwo(cid:286)ci – „Ausübung privater Gerichtsbarkeit als echter Gerichtsbarkeit”, czy te(cid:298) prywatne orzecznictwo pod nadzorem s(cid:261)dów pa(cid:276)stwowych – „private Rechtsprechung unter Aufsicht der staatlichen Gerichte”, por. R. Geimer, [w:] Zivilprozessordnung. Kommentar, pod red. R. Zöller, Köln 2001, s. 2356, oraz (cid:298)e s(cid:261)downictwo polubowne stanowi funkcjonalny ekwiwalent w stosunku do s(cid:261)dów pa(cid:276)stwowych i faktyczn(cid:261) „pry- watn(cid:261) władz(cid:266) s(cid:261)downicz(cid:261)” – „funktionale Äquivalente zur herkömlichen staatlichen Gerichtsbarkeit, faktischer «Privatjustiz»”, por. J. Münch, [w:] Münchner Kommentar zur Zivilprozessordnung, München 2001, s. 956. 4 Takich jak choćby reforma szwajcarskiego prawa arbitra(cid:298)owego z 1987 r.; wpro- wadzenie nowej ustawy o arbitra(cid:298)u handlowym w Holandii w 1986 r.; nowelizacja angielskiego Arbitration Act w 1996 r.; nowelizacja niemieckich przepisów o s(cid:261)dow- nictwie polubownym w 1998 r. czy te(cid:298) implementacja ustawy modelowej UNCITRAL w Australii, Białorusi, Grecji, W(cid:266)grzech, Japonii. XVI przedstawić w (cid:286)wietle nowych uregulowa(cid:276) prawnych i spróbować wskazać na sposoby ich rozwi(cid:261)zywania w praktyce. Wst(cid:266)p Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel cało(cid:286)ciowe przedstawienie instytucji s(cid:261)downictwa polubownego, a to z tego wzgl(cid:266)du, (cid:298)e obecnie w literaturze brakuje aktualnego monograficznego uj(cid:266)cia tej niezwykle bogatej problematyki. Syntetyczne uj(cid:266)cie zagadnie(cid:276) zwi(cid:261)zanych z s(cid:261)downictwem polubownym odbiega w sposób istotny od „klasycznej” formuły komentarza, gdy(cid:298) jej jednostki redakcyjne odnosz(cid:261) si(cid:266) do konkretnych problemów, a nie jedynie do poszczególnych przepisów ustawy. Ponadto zamierzeniem autorów było stworzenie opracowania na kształt monografii, uwzgl(cid:266)dniaj(cid:261)cego rozwi(cid:261)zania nie tylko polskiej doktryny prawniczej, lecz tak(cid:298)e zagranicznej. Opracowanie jest adresowane nie tylko do teoretyków prawa (pracowników naukowych), ale tak(cid:298)e do osób wykonuj(cid:261)cych zawody prawnicze, a wi(cid:266)c m.in. adwokatów i radców prawnych, którzy na co dzie(cid:276) zajmuj(cid:261) si(cid:266) arbitra(cid:298)em. Mamy nadziej(cid:266), (cid:298)e oka(cid:298)e si(cid:266) ono przydatn(cid:261) lektur(cid:261) dla tych wszystkich, którzy swoje zainteresowania nie tylko zawodowe, ale i naukowe, koncentruj(cid:261) na instytucji s(cid:261)downictwa polubownego. dr Łukasz Błaszczak Małgorzata Ludwik XVII Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa CJ ...............................belgischer Code Judicaire KC ...............................Kodeks cywilny KK ..............................Kodeks karny KPC .............................Kodeks post(cid:266)powania cywilnego d. KPC .........................Kodeks post(cid:266)powania cywilnego (z 1932 r.) KSH.............................Kodeks spółek handlowych NCPC ..........................Nouveau Code de Procédure Civile PrPrywM ....................ustawa – Prawo prywatne mi(cid:266)dzynarodowe Schw IPR ....................schweizerisches Gesetz zum internationalem Privatrecht USAA ..........................United States Arbitration Act ZPO .............................Zivilprozessordnung 2. Czasopisma AUL ............................Acta Universitatis Lodzensis AUMCS ......................Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska AUW ...........................Acta Universitatis Wratislaviensis Dz.U. ...........................Dziennik Ustaw Dz.U. UE ....................Dziennik Urz(cid:266)dowy Unii Europejskiej FIUR. ..........................Facultas Iuridica Universitatis Ressoviensis JIntArb ........................Journal of International Arbitration JZ.................................Juristen Zeitung KPP ............................Kwartalnik Prawa Prywatnego KTS ............................. Zeitschrift für Konkurs-, Treuhand- und Schiedsgerichts- wesen MoP ............................Monitor Prawniczy NP ...............................Nowe Prawo NJW ............................Neue Juristische Wochenschrift OG ...............................Orzecznictwo Gospodarcze OSN.............................Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego OSNC ..........................Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Cywilna OSP .............................Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich OSPiKA ......................Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich i Komisji Arbitra(cid:298)owych Pal. ..............................Palestra PB ................................Prawo Bankowe PE ................................Problemy Egzekucji PEP ..............................Prawo Europejskie w Praktyce XIX Wykaz skrótów PPC .............................Polski Proces Cywilny PiP ..............................Pa(cid:276)stwo i Prawo PPE ..............................Przegl(cid:261)d Prawa Egzekucyjnego PPEur. .........................Przegl(cid:261)d Prawa Europejskiego PPH .............................Przegl(cid:261)d Prawa Handlowego PPHZ ..........................Problemy Prawne Handlu Zagranicznego PPiA ............................Przegl(cid:261)d Prawa i Administracji Pr. Sp. ..........................Prawo Spółek PS ................................Przegl(cid:261)d S(cid:261)dowy PUG.............................Przegl(cid:261)d Ustawodawstwa Gospodarczego RDJA ..........................Revue de droit des affaires internationales Rej. .............................Rejent RIW ............................ Recht der internationale Wirtschaft/Au(cid:533)enwirtschaftsdienst des Betriebsberaters RPEiS .........................Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny RPiE ...........................Ruch Prawniczy i Ekonomiczny R. Pr. ...........................Radca Prawny SC ................................Studia Cywilistyczne SI .................................Studia Iuridica SJZ ..............................Schweizerische Juristenzeitung SP ...............................Studia Prawnicze ZIP...............................Zeitschrift für Wirtschaftsrecht ZNUJ ...........................Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello(cid:276)skiego ZNUŁ ..........................Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego ZNUMK ......................Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ZP UKSW ................... Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy(cid:276)skiego ZRP .............................Zeitschrift für Rechtspolitik ZUWr. .........................Zeszyty Uniwersytetu Wrocławskiego ZZP .............................Zeitschrift für Zivilproze(cid:533) 3. Organy orzekaj(cid:261)ce BGH ...........................Bundesgerichtshof ETS ............................. Trybunał Sprawiedliwo(cid:286)ci Wspólnot Europejskich (zwany Europejskim Trybunałem Sprawiedliwo(cid:286)ci) SA ...............................S(cid:261)d Apelacyjny SN ...............................S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy 4. Inne skróty art. ............................... artykuł b.m.w...........................bez miejsca wydania b.r.w. ...........................bez roku wydania cz. ................................cz(cid:266)(cid:286)ć m.in. ............................mi(cid:266)dzy innymi MIH .............................Mi(cid:266)dzynarodowa Izba Handlowa n. .................................nast(cid:266)pna (e, y) XX Wykaz skrótów Nr ................................numer orz. ..............................orzeczenie pkt ...............................punkt postan. .........................postanowienie poz. ..............................pozycja s. ..................................strona t. ..................................tom t.j. ...............................tekst jednolity UE ...............................Unia Europejska ust. ...............................ust(cid:266)p WE .............................Wspólnoty Europejskie wyr. ............................wyrok z. ..................................zeszyt zd. ...............................zdanie ze zm. .........................ze zmianami zob. .............................zobacz XXI
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sądownictwo polubowne (arbitraż)
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: