Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00135 003729 21776647 na godz. na dobę w sumie
Samochód w firmie w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Samochód w firmie w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4420-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji zostały omówione najważniejsze zmiany dotyczące rozliczania firmowych aut. Nasi eksperci wyjaśniają m.in. jakie konsekwencje podatkowe ma sprzedaż używanego w działalności samochodu, a także jak rozliczyć odpłatne korzystanie pracownika z auta do celów prywatnych. Ponadto odpowiadają od jakich wydatków związanych z samochodami można obecnie odliczać VAT i w jakiej wysokości, o czym pamiętać, by nie narazić się fiskusowi, jakie obowiązki podatkowe wiążą się z udostępnianiem aut pracownikom do celów prywatnych i czy powoduje to konieczność naliczenia składek ZUS, a także jak nalezy prawidłowo prowadzić politykę samochodową w firmie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PORTAL FK POLECA Samochód w firmie w pytaniach i odpowiedziach Redaktor prowadzący: Anna Kostecka, Sylwia Maliszewska Wydawca: Norbert Pawlikowski ISBN: 978-83-269-4420-8 Wydawnictwo: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z .o.o. Adres: 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Kontakt: Telefon 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: portalfk@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Skład i łamanie: Raster Studio „Samochód w firmie w pytaniach i odpowiedziach” wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Samochód w firmie w pytaniach i odpowiedziach” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wy- dawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Samochód w firmie w pytaniach i odpowiedziach” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Samochód w firmie w pytaniach i odpowiedziach„ oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Samochód w firmie w pytaniach i odpowiedziach” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Spis treści 1. Przepisów dotyczących naliczania przychodu z tytułu użycia firmowego auta do celów prywatnych nie stosuje się do studentów 2. Przy określaniu przychodu dla każdego pracownika, należy brać pod uwagę liczbę dni w miesiącu, gdy korzystali z auta 3. Zmiany dotyczące używania samochodów służbowych do celów prywatnych nie dotyczą przedsiębiorców 4. Właściciel firmy nie uzyskuje przychodu z tytułu używania samochodu do celów prywatnych 5. Sprzedaż samochodu wycofanego z działalności gospodarczej przed upływem 6 lat doprowadzi do powstania przychodu 6. Sprzedaż domu i samochodu wykorzystywanych do prowadzenia firmy nie spowoduje powstania przychodu 7. Używanie auta poniżej roku uprawnia do jednorazowego kosztu 8. Mały podatnik może zamortyzować samochód jednorazowo 9. Ponowna amortyzacja środka trwałego jest możliwa 10. Fakt zaliczenia VAT naliczonego do kosztów uzyskania przychodów zależy od okoliczności faktycznych 11. Odszkodowanie od ubezpieczyciela jest przychodem dla firmy 12. Jak rozumieć użytek mieszany samochodu? 13. Nie zawsze wydatki związane z eksploatacją samochodu można zaliczyć do kosztów podatkowych 14. Pracodawca, który zgodzi się na zagraniczny wyjazd pracownika służbowym autem zaliczy ratę leasingową do kosztów 15. W jakiej sytuacji koszty napraw samochodu można uznać w całości za koszty podatkowe 16. W przypadku najmu samochodu trzeba prowadzić kilometrówkę 17. Kiedy można zaliczyć składkę na ubezpieczenie w całości do kup 18. Dla określenia limitu kosztów podatnik powinien wykorzystywać wartość samochodu z aktualnej umowy ubezpieczenia 19. Podatnik może zastosować przyspieszoną metodę amortyzacji do używanego samochodu 20. Przy sprzedaży samochodów stanowiących środki trwałe w firmie trzeba liczyć się z zapłatą podatków 21. Sprzedaż samochodu stanowiącego współwłasność podatnika to dostawa towarów 22. Sprzedaż aut firmowych jest objęta 23 VAT 23. Sprzedaż pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności zwolnionej bez VAT 24. Samochód służący wyłącznie do prowadzeniu przedszkola przy sprzedaży będzie zwolniony z VAT 5 6 7 8 8 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 32 3 Koszty podatkowe w pytaniach i odpowiedziach 25. Rozliczenie w VAT-7 wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego i jego sprzedaży firmie leasingowej 26. Z faktury za naprawę powypadkową samochodu „z kratką” można odliczyć 50 VAT 27. Po spełnieniu ustawowych warunków, samochód kupiony wyłącznie do używania w firmie pozwala na pełne odliczenie VAT 28. Od 1 lipca 2015 r. przedsiębiorca odlicza VAT od zakupu paliwa 29. VAT niepodlegający odliczeniu będzie kosztem podatkowym 30. Dodatkowe badanie techniczne jest niezbędne, aby móc odliczać cały VAT 31. VAT-1 pozwala na odliczenie podatku od zakupu paliwa 32. Ze zmianą przeznaczenia samochodu podatnik nabywa prawo do skorygowania nieodliczonego VAT 33. Kupionego w Niemczech używanego samochodu osobowego od prywatnej osoby nie wykazuje się w deklaracji VAT-7 34. Sprzedaż samochodu na złom to dostawa towaru, dla której podatnikiem jest nabywca 35. Wystawienie faktury za korzystanie przez dyrektora zarządu z auta służbowego do celów prywatnych nie jest błędem 33 34 36 37 39 40 42 44 45 47 48 4 Koszty podatkowe w pytaniach i odpowiedziach 1. Przepisów dotyczących naliczania przychodu z tytułu użycia firmowego auta do celów prywatnych nie stosuje się do studentów Pytanie: Zatrudniam studenta na umowę zlecenia. Wykorzystuje on samochód służbowy również do celów prywatnych. Jak mam postąpić w takim przypadku? Czy obowiązuje go ryczałt tak jak pracownika, mam mu czy doliczyć przychód jako nieodpłatne świad- czenie do umowy zlecenia? Odpowiedź: Przepis dotyczący naliczania przychodu z tytułu użycia samochodu służbowego do celów prywatnych odnosi się jedynie do pracowników, co oznacza, że nie ma obowiązku jego stosowania w odniesieniu do zleceniobiorców. W takim przypadku należałoby zastosować przepis dotyczący wyliczania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wyko- rzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości: 1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3; 2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3. Wynika to z art. 12 ust. 2a ustawy o PIT. Z kolei na podstawie art. 12 ust. 2b ustawy o PIT, w przypadku wykorzystywania samocho- du służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot okre- ślonych w ust. 2a. Proszę zwrócić uwagę, że w treści tych przepisów mowa jest o przychodzie uzyskiwanym przez pracownika. W związku z tym, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycz- nych nie przepisu, który przewidywałby zastosowanie powyższych zasad również w odniesie- niu do zleceniobiorców, to należy uznać, że nie ma obowiązku naliczania przychodu według powyższych zasad. Oznacza to, że w opisanej przez Panią sytuacji, należy zastosować art. 11 ust. 2a pkt 4 usta- wy o PIT, który dotyczy sposobu wyliczania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie tym przepisem przychód powinien zostać ustalony na podstawie cen rynkowych sto- sowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miej- sca udostępnienia. § Podstawa prawna:  art. 11 ust. 2a pkt 4, art. 12 ust. 2a, ust. 2b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). 5 Jakub Rychlik doradca podatkowy Koszty podatkowe w pytaniach i odpowiedziach
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Samochód w firmie w pytaniach i odpowiedziach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: