Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00118 002585 22737893 na godz. na dobę w sumie
Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych - ebook/pdf
Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887306 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jednostki powinny opracować, wdrożyć, oceniać i doskonalić procedury kontroli w środowisku informatycznym. Ponadto na jednostki stosujące system informatyczny rachunkowości ustawodawca nałożył obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zasobów informatycznych, a w szczególności skutecznej ochrony zapisów księgowych i dokumentacji przed:

· ich nieuprawnioną i niekontrolowaną modyfikacją lub uszkodzeniem,

· wprowadzeniem, usunięciem lub ich zniszczeniem,

· nieupoważnionym rozpowszechnianiem.

W Poradniku wskazano główne zasady przeprowadzenia procesu samooceny ustanowionych zasad i procedur kontroli zarządczej dotyczących systemu rachunkowości w środowisku informatycznym. Omówiono aktualne wymogi, które są zawarte w regulacjach prawnych i standardach, jak również wskazano rozwiązania praktyczne w zakresie organizacji kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Z Poradnika można dowiedzieć się, jakie obowiązują zasady i procedury kontroli:

· ochrony zasobów informatycznych rachunkowości,

· dokumentacji systemu informatycznego rachunkowości,

· poprawności gromadzenia i wprowadzania danych w systemie informatycznym rachunkowości,

· poprawności przetwarzania danych oraz poprawności tworzenia sprawozdań i raportów finansowych,

· przechowywania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych,

· wiarygodności i funkcjonalności dla wybranych podsystemów rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych. Omówiono procedury kontroli dla podsystemów rachunkowości, które są najczęściej stosowane w praktyce tych jednostek, m.in. dotyczące ewidencji środków trwałych, ewidencji płac i pozostałych rozrachunków z pracownikami oraz funkcji obsługi rozliczeń bankowych i kasy.

Dopełnieniem całości jest dodatek specjalny: Listy kontrolne

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Standardy kontroli zarządczej dotyczące systemów informatycznych i rachunkowości 1. Standardy kontroli zarządczej dotyczące systemów informatycznych i rachunkowości W jednostce sektora finansów publicznych funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w obsza- rze rachunkowości i systemów informatycznych wspomagających jej prowadzenie sprowadza się zasadniczo do realizowania przez kierownictwo czynności nadzoru oraz wykonywania przez pra- cowników codziennych czynności kontrolnych w tym obszarze. Zarówno system rachunkowości, jak i system kontroli zarządczej w jednostce musi obejmować zespół czynności wykonywanych przez kierownictwo i pracowników w postaci procedur kontrolnych, które uwzględniają określo- ne przepisy prawa i wewnętrzne regulacje. Wszystkie procedury kontrolne rachunkowości, w tym procedury.kontroli.finansowo-księgowej.i.dotyczące.środowiska.informatycznego, są ściśle ze sobą powiązane i zawierają się w elementach kontroli zarządczej. Z komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych wynika bezpośrednio konieczność.opracowania,. wdrożenia,.oceny.i.doskonalenia.procedur.kontroli.w.środowisku.informatycznym, które po- winny funkcjonować w ramach systemu kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicz- nych. A zatem zarówno system rachunkowości, jak i procedury kontroli w środowisku informa- tycznym w ramach systemu kontroli zarządczej w jednostce powinny być oparte co najmniej na: ●● dostosowanej do realizowanych zadań publicznych i potrzeb jednostki strukturze organizacyj- nej z podziałem uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności, ●● prawidłowo działających i wydajnych systemach przetwarzania danych finansowych, ●● skutecznej kontroli przyjmowania i wydawania posiadanych zasobów, ●● funkcjonującej kontroli wszystkich czynności mających wpływ na zmiany majątkowe w jed- nostce. Przy czym procedury.kontrolne.w systemie rachunkowości wspomaganym systemami infor- matycznymi w jednostce powinny zapewniać co najmniej: ●● właściwe wykonanie operacji księgowych zgodnie z przepisami prawa, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości w jednostce oraz obowiązującym systemem upoważnień, uprawnień w systemie informatycznym rachunkowości i zatwierdzeń, ●● niezawodność i bezpieczne przetwarzanie danych księgowych w taki sposób, aby komputerowe księgi rachunkowe i sprawozdawczość były prawidłowe i rzetelne, ●● ochronę zasobów informatycznych zarówno w postaci rzeczowej, jak i elektronicznej. O wdrożeniu w jednostce i funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej związanego z obsza- rem rachunkowości będzie świadczyło wiele działań.i.mechanizmów kontrolnych. Działania i mechanizmy kontrolne 1. Przyjęte limity, uchwały, zarządzenia, regulaminy, plany (w tym plany zapewnienia ciągłości działa- nia, plany awaryjne), polityki (w tym polityka ochrony informacji), procedury i instrukcje. 2. Hierarchizacja struktury organizacyjnej i uprawnienia nadzoru (kontrola kierownicza). 3. Ustalona siatka zastępstw i upoważnień. 4. Spisane zakresy czynności, uprawnień i obowiązków (lub karty stanowisk pracy). sierpień 2017 r. 5 Standardy kontroli zarządczej dotyczące systemów informatycznychi rachunkowości 5. Uprawnienia użytkowników w podsystemach informatycznych rachunkowości dostosowane do zaj- mowanego stanowiska i kompetencji. 6. Stosowanie fizycznych, organizacyjno-administracyjnych środków ochrony zasobów, w tym progra- mowych środków ochrony zasobów informatycznych. 7. Wyspecyfikowane wymagania prowadzenia czynności kontroli na stanowiskach pracy, w tym czyn- ności samokontroli, oraz obowiązek kontroli poziomej w kontaktach między stanowiskami pracy, ko- mórkami organizacyjnymi. 8. Ograniczenia i zakazy wstępu do określonych pomieszczeń albo użytkowania określonych zasobów rzeczowych. 9. Obowiązek obecności dwóch i więcej osób przy określonych czynnościach (np. czynności inwentary- zacyjne) lub autoryzacji czynności przez drugą osobę. 10. Wprowadzone formalne ograniczenia uprawnień wewnętrznych i zewnętrznych (udzielania informa- cji, reprezentowania jednostki wobec osób trzecich, mediów itp.). 11. Inne ustalenia i sformalizowania wynikające ze specyfiki jednostki i szczególnych zasad rachunko- wości, np. w zakładach budżetowych, oraz specyfiki systemów informatycznych stosowanych w tych podmiotach. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w obszarze systemów informatycznych w jednostce nale- ży odpowiednio udokumentować. Podstawowymi dokumentami są m.in.: ●● polityka i procedury zapewnienia bezpieczeństwa zasobów informatycznych rachunkowości, ●● plan awaryjny, ●● plan zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych, ●● dokumentacja ewidencyjna systemu informatycznego rachunkowości zgodnie z art. 10 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor), ●● procedury kontroli ogólnych w środowisku informatycznym, ●● procedury kontroli aplikacyjnych dotyczące podsystemów informatycznych rachun kowości. Silne powiązanie między etapami realizacji kontroli zarządczej w całej jednostce a zadaniami kontroli w systemie rachunkowości, w tym procedurami kontroli finansowo-księgowej, ma duży wpływ na wyznaczenie szczegółowych zadań na poszczególnych etapach kontroli, którymi jest objęty obszar funkcjonowania systemu informatycznego rachunkowości. Przy czym szczegółowe zadania kontroli, które są istotne dla prawidłowego funkcjonowania informatycznego rachunko- wości w jednostce, wynikają: 1) ze specyfiki przyjętych rozwiązań i organizacji środowiska informatycznego w danej jed- nostce, 2) z celów i zadań systemu kontroli finansowo-księgowej i kontroli zarządczej w danej jednostce, 3) z obowiązku zapewnienia stosowania się do przepisów i przyjętych reguł prowadzenia rachun- kowości w jednostce, które ujęto w zasadach (polityce) rachunkowości. Zatem przy opracowywaniu systemu kontroli zarządczej w jednostce należy mieć na uwa- dze cele.kontroli.finansowo-księgowej, które mają być realizowane nie tylko w odniesieniu do systemu rachunkowości, ale i do elementów samego środowiska informatycznego rachun- kowości. Zdaniem autorki, kontrola.zarządcza.w.środowisku.informatycznym.rachunkowości.w.jed- nostce.sektora.finansów.publicznych.powinna.być.realizowana.na.dwóch.poziomach: 6 sierpień 2017 r. Standardy kontroli zarządczej dotyczące systemów informatycznychi rachunkowości ●● poziom.I.–.cała.jednostka (tzw. kontrole ogólne) – dotyczy zapewnienia realizacji i egzekwo- wania zasad użytkowania wszystkich podsystemów rachunkowości w środowisku informatycz- nym, ●● poziom.II.–.pojedynczy.system.użytkowy (tzw. kontrole aplikacyjne) – dotyczy np. systemu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego itd. Należy jednak pamiętać, że żaden nawet najlepiej zorganizowany system kontroli zarządczej nie jest doskonały i w stu procentach nie ochroni jednostki przed wszystkimi ryzykami i zjawiska- mi patologicznymi. System kontroli może jedynie ograniczyć ryzyko i skutki zmaterializowania się ryzyka do określonego akceptowalnego poziomu, ale nie jest w stanie całkowicie go wyklu- czyć, ponieważ po zastosowaniu nawet najlepszych obecnie dostępnych metod i środków ochrony zawsze pozostaje ryzyko.rezydualne. W jednostce sektora finansów publicznych ryzyko to ma szczególnie znaczenie w przypadku ochrony informacji w środowisku informatycznym. Można zastosować w jednostce najnowsze i najdroższe dostępne środki ochrony zasobów informatycznych na poziomie organizacyjno-ad- ministracyjnym, technicznym, fizycznym, sprzętowym, programowym, ale i tak nie wykluczy się w stu procentach sytuacji zaistnienia jednocześnie kilku zdarzeń, które mogą spowodować utra- tę tych zasobów. Nie można również wykluczyć niedbalstwa ze strony pracowników. Zazwyczaj to człowiek stanowi najsłabsze ogniwo systemu ochrony zasobów informatycznych. Należy rów- nież pamiętać, że szczególnie groźne jest ryzyko zmowy na różnych poziomach organizacyjnych zarówno na poziomie kierownika jednostki, jak i niższych szczeblach kierowniczych lub stano- wiskach operacyjnych. W praktyce zdarzają się również przypadki zmowy członka kierownictwa z kontrahentem, w tym z kluczowym dostawcą usług i robót, np. wykonawcą projektu informa- tycznego. Uzyskanie w jednostce efektywnego i adekwatnego systemu kontroli wymaga – oprócz posia- dania, oceny i doskonalenia mechanizmów kontrolnych, będących reakcją na zidentyfikowane ry- zyko – również innych elementów organizacyjnych, które utworzą ten system, czyli: ●● właściwie kształtowanego środowiska funkcjonowania kontroli w jednostce, ●● skutecznego i efektywnego systemu przepływu informacji i komunikacji w jednostce, ●● sprawnie funkcjonującego systemu bieżącego monitorowania i okresowej oceny realizacji kon- troli zarządczej. Zatem należy mieć na uwadze, że system kontroli zarządczej w danej jednostce może być także nieefektywny z powodu niewłaściwie funkcjonujących ww. elementów organizacyjnych. Kierownik jednostki i księgowi projektujący oraz wdrażający zasady i procedury kontroli za- rządczej w środowisku informatycznym rachunkowości powinni także brać pod uwagę różne do- datkowe.przepisy.prawa.i.normy.ISO.dotyczące.bezpieczeństwa.zasobów.informatycznych, które mogą mieć zastosowanie w danej jednostce. Uwzględnienie tych regulacji na etapie projek- towania kontroli zarządczej może mieć istotny wpływ na jakość tego systemu w jednostce. Wśród tych regulacji są zarówno te, które bezpośrednio, jak i te, które pośrednio są związane ze środowi- skiem informatycznym rachunkowości. Do przepisów prawa w tym obszarze należy zaliczyć następujące ustawy: ●● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ●● z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ●● z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, sierpień 2017 r. 7 Samoocena kontroli zarządczej dotycząca środowiska informatycznego rachunkowości ●● z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, ●● z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, ●● z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Do ustaw tych wydano wiele aktów wykonawczych w tym zakresie. Należy podkreślić, że w jednostkach sektora finansów publicznych w celu zapewnienia bezpie- czeństwa zasobów informatycznych w ostatnich latach stosowało.się.również.wiele.krajowych. norm.ISO, są to np.: ●● PN-ISO/IEC 17799/2007. Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Praktyczne zasa- dy zarządzania bezpieczeństwem informacji, ●● PN-ISO/IEC 2382-8:2001. Technika informatyczna. Terminologia. Część 8: Bezpieczeństwo, ●● PN-I-02000:2002. Technika informatyczna. Zabezpieczenia w systemach informatycznych. Terminologia, ●● PN-ISO/IEC 27001:2007. Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarzą- dzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania, ●● PN-ISO/IEC 27005:2014-01. Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Zarządza- nie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji, ●● PN-ISO/IEC 24762:2010. Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Wytyczne dla usług odtwarzania techniki teleinformatycznej po katastrofie, ●● PN-ISO/IEC 20000-2:2007. Technika informatyczna – Zarządzanie usługami – Część 2: Reguły postępowania, ●● PN-ISO/IEC 20000-1:2014-01. Technika informatyczna – Zarządzanie usługami – Część 1: Wymagania dla systemu zarządzania usługami. Z punktu widzenia organizacji kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachun- kowości w jednostce istota i zakresy działania systemu kontroli zarządczej oraz systemu infor- matycznego rachunkowości wskazują na konieczność wspólnego ich rozpatrywania jako wspo- magających się systemów w realizacji celów informacyjnych i kontrolnych rachunkowości oraz przyjętych celów jednostki. 2. Samoocena kontroli zarządczej dotycząca środowiska informatycznego rachunkowości Wykorzystanie systemów informatycznych rachunkowości w jednostce sektora finansów publicz- nych skutkuje różnego typu wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami. Dlatego bezpieczne wykorzystanie systemu informatycznego rachunkowości w jednostce powinno wiązać się z za- pewnieniem określonych warunków ochrony zasobów informatycznych oraz prowadzenia doku- mentacji systemów informatycznych rachunkowości zgodnie z uor. 2.1. Samoocena kontroli zarządczej w obszarze ochrony zasobów informatycznych rachunkowości Warunki prawidłowej eksploatacji i ochrony zasobów informatycznych rachunkowości muszą sprostać wymogom, które są stawiane jednostkom przez uor (art. 71 ust. 1). Na jednostki sektora 8 sierpień 2017 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: