Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00137 002464 20852987 na godz. na dobę w sumie
Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). Tom III. Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym - ebook/pdf
Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). Tom III. Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 387
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Humanitas" Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64788-68-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Tekst porusza bardzo interesujące teoretycznie, ale zarazem bardzo ważne dla organizacji życia społecznego zagadnienia”.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Arkadiusza Sobczyka (UJ)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TADEUSZ BEŚKA BEATA BURY KRZYSZTOF CHOCHOWSKI BOLESŁAW M. ĆWIERTNIAK ANTONI DRALANNA DUBOWIKMAGDALENA GURDEKMICHALINA KACZMARCZYKANETA KOWALCZYKKAMILA KSIĘŻYKMONIKA LATOS-MIŁKOWSKAAGATA LUDERA-RUSZELMAŁGORZATA MĘDRALAKINGA MORAS-OLAŚPAULINA PAKUŁA-GAWARECKASTEFAN PŁAŻEKHELENA SZEWCZYKANDRZEJ M. ŚWIĄTKOWSKIJANUSZ ŻOŁYŃSKI BOLESŁAWA M. ĆWIERTNIAKATOM III(ZAGADNIENIA PRAWNE)SAMORZĄDTERYTORIALNYZATRUDNIENIE W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYMPOD REDAKCJĄ„Prezentowana książka nie stanowi systematycznego wykładu instytucji samorządowe-go prawa pracy, lecz zbiór opracowań podejmujących szczególnie ważkie i aktualne problemy z tym zatrudnieniem związane”.prof. dr Bolesław M. Ćwiertniak – „O problemach... (Zamiast wprowadzenia)”„[...] podejmowana problematyka należy do aktualnych spraw z zakresu samorządowe-go prawa zatrudnienia – takich zatem, które są przedmiotem obowiązującej regulacji i które wywołują liczne spory i dyskusje doktrynalne, także w kontekście europejskim i międzynarodowym. Zarazem Autorzy klarownie formułują pytania badawcze i podej-mują śmiałe próby zdefiniowania problematycznych kwestii, przedstawienia dorobku doktryny i orzecznictwa oraz ustosunkowania się do przytoczonych opinii i poglądów. Zaprezentowane teksty w większości ocenić należy wysoko [...]”.Z recenzji dr. hab. prof. UŁ Mirosława Włodarczyka„Tekst porusza bardzo interesujące teoretycznie, ale zarazem bardzo ważne dla organi-zacji życia społecznego zagadnienia”.Z recenzji prof. zw. dr. hab. Arkadiusza Sobczyka (UJ)SAMORZĄD TERYTORIALNY (ZAGADNIENIA PRAWNE) TOM III ZATRUDNIENIE W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM SAMORZĄD TERYTORIALNY (ZAGADNIENIA PRAWNE) TOM III ZATRUDNIENIE W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM SAMORZĄD TERYTORIALNY (ZAGADNIENIA PRAWNE) TOM III ZATRUDNIENIE W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM pod red. Bolesława M. Ćwiertniaka A N Y C I F O “ H Y DW A W N I C Z A ” S A T U M IA N W Y Ż S Z A S Z K O Ł A H U M A N I TA S Sosnowiec 2015 Recenzent: prof. zw. dr hab. Arkadiusz Sobczyk prof. UŁ dr hab. Mirosław Włodarczyk Redaktor Oficyny Wydawniczej „Humanitas”: Danuta Dziewięcka Projekt okładki: Bartłomiej Dudek Copyright by Oficyna Wydawnicza „Humanitas” ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec tel.: 32 363 12 25 e-mail: wydawnictwo@humanitas.edu.pl dystrybucja@humanitas.edu.pl ISBN: 978-83-64788-68-0 Sosnowiec 2015 Publikacja sfinansowana została  ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 217908/E-713/S/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI Bolesław Maciej Ćwiertniak O problemach zatrudnienia w samorządzie terytorialnym (Zamiast wprowadzenia) ....................7 Część I. Modele i podstawy zatrudnienia w samorządzie terytorialnym Rozdział 1. Krzysztof Chochowski Status prawny pracowników samorządowych ......................................................................................21 Rozdział 2. Antoni Dral Wymogi podmiotowe zdolności osoby fizycznej do nabycia statusu pracownika samorządowego..................................................................................45 Rozdział 3. Małgorzata Mędrala Roszczenia zwycięzcy konkursu oraz pozostałych kandydatów związane z postępowaniem konkursowym na samorządowe stanowiska urzędnicze ....................65 Część II. Treść stosunku pracy pracowników samorządowych Rozdział 4. Kamila Księżyk Regulacja zadań publicznych samorządu terytorialnego a sposób regulacji wynagrodzenia pracowników samorządowych ...................................................79 Rozdział 5. Beata Bury Czas pracy pracowników samorządowych ...........................................................................................99 Rozdział 6. Monika Latos-Miłkowska Czas pracy pracowników samorządowych (wybrane zagadnienia) ...............................................116 Rozdział 7. Agata Ludera-Ruszel Telepraca jako forma zatrudnienia pracownika samorządowego ...................................................126 Rozdział 8. Stefan Płażek Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego – potencjał bez wykorzystania ............................143 Rozdział 9. Michalina Kaczmarczyk Status radcy prawnego jako pracownika samorządowego ...............................................................153 Rozdział 10. Helena Szewczyk Prawne aspekty przeciwdziałania mobbingowi w administracji samorządowej ..........................169 Część III. Zmiana i ustanie samorządowych stosunków pracy Rozdział 11. Anna Dubowik Podstawy zatrudnienia i zmiany treści stosunku pracy urzędników samorządowych (ze szczególnym uwzględnieniem umowy o pracę) .....................187 Rozdział 12. Andrzej Marian Świątkowski Charakter i następstwa przeniesienia pracownika samorządowego w drodze porozumienia pracodawców ...............................................................................................211 Rozdział 13. Kinga Moras-Olaś Zmiany w podziale terytorialnym państwa a przejście samorządowego zakładu pracy .............225 Rozdział 14. Bolesław Maciej Ćwiertniak Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym (na marginesie art. 6a ustawy o pracownikach samorządowych) ...................................................245 Rozdział 15. Paulina Pakuła-Gawarecka Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym na skutek negatywnej oceny okresowej .............................................................................................269 Część IV. Z zagadnień zatrudniania niepracowniczego w samorządzie terytorialnym Rozdział 16. Magdalena Gurdek Powierzenie radnemu wykonywania pracy w rozumieniu art. 24d ustawy o samorządzie gminnym .........................................................................................................291 Rozdział 17. Tadeusz Beśka Zagadnienia nieodpłatnego zatrudnienia skazanych przez samorząd terytorialny .....................311 Część V. Zbiorowe prawo pracy w samorządzie terytorialnym Rozdział 18. Aneta Kowalczyk Regulacje prawne z zakresu zbiorowego prawa pracy dotyczące pracowników samorządowych a regulacje ogólne. Podobieństwa i różnice .................................325 Rozdział 19. Janusz Żołyński Aksjologiczne i prawne podstawy tworzenia związków zawodowych ad hoc na przykładzie samorządowego prawa pracy ....................................................................................337 Rozdział 20. Janusz Żołyński Stosowanie Kodeksu cywilnego w zbiorowym i samorządowym prawie pracy na przykładzie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ..............................................353 Informacja o wydawnictwach samorządowych Oficyny Wydawniczej „Humanitas” ................. 377 Spis treści tomu I ................................................................................................................................... 379 Spis treści tomu II .................................................................................................................................. 381 Spis treści tomu III ................................................................................................................................ 383 Bolesław M. Ćwiertniak1* O problemach „zatrudnienia w samorządzie terytorialnym” (Zamiast wprowadzenia) I.1. Prezentowany Państwu kolejny, trzeci już tom wydawnictwa „Samorząd teryto- rialny (zagadnienia prawne)” zamyka cykl opracowań zbiorowych, przygotowanych pod moją redakcją przez Oficynę Wydawniczą „Humanitas” w roku 25-lecia odrodzenia sa- morządu terytorialnego w Rzeczpospolitej Polskiej. Tom ten zatytułowano „Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym”. Problematyka za- trudniania w strukturach samorządu terytorialnego ma nader istotne znaczenie – wszak samorząd terytorialny to nader liczne podmioty zatrudniające zarówno w ramach pracow- niczych stosunków pracy, jak też w określonych formach zatrudnienia niepracowniczego. Prezentację jego zawartości (część IV i część V) poprzedzić, moim zdaniem, należy kilku refleksjami natury bardziej ogólnej. A zatem mamy tu dwie „płaszczyzny”: a) ogól- nej refleksji nad przyczynami i efektami zainteresowania zatrudnieniem w samorządzie terytorialnym oraz b) prezentację układu i zawartości niniejszego tomu. I.2. Po dwudziestu pięciu latach obowiązywania odrębnych, pragmatycznych regulacji statusu pracowników samorządowych, taki stan rzeczy zdaje się być, by zacytować popu- larne stwierdzenie jednego z polityków, „oczywistą oczywistością”. Dotyczy to zwłaszcza przedstawicieli młodego pokolenia działaczy samorządowych, pracowników samorzą- dowych, ale także części przedstawicieli doktryny zainteresowanych zagadnieniami za- trudnienia w samorządzie terytorialnym. Wszak w ciągu ćwierćwiecza weszło w życie zawodowe kolejne nowe pokolenie. Nota bene to fakt ponad osiemnastoletniego obowią- zywania pierwszej ustawy o pracownikach samorządowych był jednym z czynników, iż nie kontestowano szerzej, ani w praktyce samorządowej, ani w doktrynie prawniczej, po- trzeby uchwalenia kolejnej ustawy o pracownikach samorządowych, łącząc z nią nadzieję, że nowy akt będzie doskonalszy od poprzedniego. I.3. W dalszym ciągu niniejszego opracowania wskazuję na bardzo szerokie i stałe za- interesowanie doktryny problemami zatrudnienia w samorządzie terytorialnym (część II i III). Odnieść można prima facie wrażenie, że zainteresowanie to jest relatywnie większe od zainteresowań statusem prawnym innych wyodrębnionych grup zatrudnionych. Moż- na zatem postawić pytanie, dlaczego doktryna prawa (administracyjnego, samorządowe- go, prawa pracy czy – jak się częściej ostatnio pisze – prawa zatrudnienia) przywiązuje tak duże znaczenie do problemów zatrudnienia w samorządzie terytorialnym. Moim zdaniem przyczyn takiego stanu jest wiele. W tym miejscu wskazać można na kilka najważniejszych: 1 * dr, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Humanitas. 8 liczebność osób zatrudnionych w samorządzie terytorialnym, 1) 2) złożoność regulacji prawnych kreujących odmienne statusy poszczególnych grup zatrudnionych w samorządzie terytorialnym i związane z tym: umiejscowienie regulacji zatrudnienia w samorządzie terytorialnym w naszym systemie prawnym, • • częsta zmiana regulacji prawnych (zarówno nowelizacje pragmatyk, jak też aktów ustrojowych, mające wpływ na status prawny zatrudnionych), • jakość tych regulacji prawnych (zwykle oceniana jako „fatalna”, „zła” itp. – stąd obie kolejne pragmatyki samorządowe dość często określano jako „niewypały”, „buble prawne” itp.). Stąd też w konsekwencji: 3) problemy z aplikacją ich przepisów, w szczególności zaś problemy walidacyjne i interpretacyjne. II.1. Nawiązując do pierwszej ze wskazanych przyczyn, podkreślić należy znaczną li- czebność osób zatrudnionych w strukturach samorządowych. Liczbę samych pracowników samorządowych, podlegających bezpośrednio przepisom ustawy o  pracownikach samo- rządowych z dnia 21 listopada 2008 r.2, szacuje się na prawie 300 tysięcy osób. Już z po- czątkiem tzw. pierwszego etapu reformy samorządowej w stosunki pracy pracowników sa- morządowych ex lege przekształcono ponad 96 tysięcy stosunków pracy dotychczasowych pracowników terenowych urzędów administracji państwowej3. Owa „armia” pracowników samorządowych rosła wraz z kolejnymi reformami samorządowymi. Wzrost zadań i kom- petencji samorządu terytorialnego (część z tych zagadnień poruszono w tomie II „Kompe- tencje i zadania samorządu terytorialnego”, który oddaliśmy w Państwa ręce w grudniu 2015 r., a także we wcześniejszej dwutomowej monografii zbiorowej wydanej nakładem Oficyny Wydawniczej „Humanitas” w 2013 r.4) spowodował z kolei „rozciągnięcie” statusu pracow- nika samorządowego na różne grupy pracownicze, których status regulują przepisy odrębne w rozumieniu art. 5 k.p. oraz odpowiednio art. 1a, a obecnie art. 3 obu kolejnych ustaw o pracownikach samorządowych. Dla przykładu można tu wskazać pracowników samorzą- dowych przedszkoli, szkół, instytucji kultury, zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji pomocy społecznej, straży miejskich i gminnych, pracowników gospodarki ko- munalnej etc.5 Każda z owych grup to kolejna rzesza pracowników samorządowych, niejed- 2 Tekst pierwotny: Dz.U. 2008 r., nr 223, poz. 1458. 3 Por. art. 33.1. ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych; tekst pierwotny: Dz.U. 1990 r., nr 21, poz. 124; datę przekształcenia wskazała zaś ustawa: Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie tery- torialnym i ustawę o pracownikach samorządowych z dnia 10 maja 1990 roku (Dz.U. 1990 r., nr 32, poz. 191). 4 Por. B.M. Ćwiertniak (red.), Prawne aspekty samorządu terytorialnego, t. I, Sosnowiec 2013, cz. III, s. 223- 360; B.M. Ćwiertniak (red.), Prawne problemy ..., t. II, Sosnowiec 2013, cz. I, s. 13-80. 5 Por. szerzej: A. Kisielewicz, Pracownicy samorządowi po reformie administracji publicznej, „Prawo Pracy” 1999, nr 4, s. 3 i nast.; aktualnie zaś H. Szewczyk, Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2012, s. 69 i nast. (wcześniej tejże: Zakres pojęcia „pracownik samorządowy” po wejściu w życie reformy administracji publicznej, PiZS 1999, nr 12). Zasygnalizować tu można, iż status określonych grup pracowniczych bywa w dok- trynie sporny: czy jest to odrębna grupa „pracowników samorządowych” czy też taka, do której tylko stosuje się (bezpośrednio czy odpowiednio) przepisy u.o.p.s. Tak jest np. w przypadku pracowników pomocy społecznej. Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne) 9 nokrotnie liczona w dziesiątkach tysięcy osób (szczególnie pracownicy komunalni, pedago- giczni i niepedagogiczni pracownicy szkół i przedszkoli samorządowych czy przysłowiowy „biały personel”, o którego liczebności dowiadujemy się przy okazji świat zawodowych, lecz również także akcji protestacyjnych). Nierzadkie są przypadki, iż określony urząd oraz utworzone i podległe mu różnego rodzaju jednostki są największymi pracodawcami na obszarze np. danej gminy. II.2. Wcześniej wskazywałem, iż obecnie wyodrębnienie stosunków zatrudnienia pra- cowników samorządowych i poddanie ich „własnej” pragmatyce jest ową „oczywistością”. Większość sporów doktrynalnych dotyczy tu rozwiązań prawnych, jakie akt taki powi- nien zawierać, nie zaś samej potrzeby istnienia pragmatyki zawodowej6. Przypomnieć należy, iż owych dwadzieścia pięć lat temu czynniki polityczne (w szcze- gólności tzw. „OKAP”) zdecydowane były na wyodrębnienie z grona pracowników ad- ministracji publicznej7 odrębnej grupy „pracowników samorządowych”8. Wyodrębniono ją, na zasadzie opozycji: pracownicy samorządowi – „nasi” do pozostałych pracowników administracji publicznej (rządowej – „wasi/reżimowi”). Brak było przy tym merytorycz- nych podstaw do wyodrębnienia tej grupy pracowników, z pewnością nie były nimi ani ich zadania i funkcje, ani specyfika pracy na określonych stanowiskach. Stąd też owo wy- odrębnienie spora część ówczesnej doktryny, z wybitnymi znawcami problemów zatrud- nienia w administracji publicznej na czele, uznawała za niepotrzebne i nieuzasadnione. Wyrazem tego były opinie dla Senatu i Sejmu RP, a także wypowiedzi prasowe i artykuły naukowe9. Także po uchwaleniu ustawy, dokonane nią wyodrębnienie spotkało się z dość szeroką krytyką10. W literaturze wskazywano wówczas, iż owym kryterium wyodrębnie- Pierwsze stanowisko por. szerzej: B.M. Ćwiertniak, W. Koczur, Status zawodowy pracowników socjalnych w prze- pisach ustawy o pomocy społecznej, PiZS 2000, nr 6, s. 8 i nast.; tychże: Reżimy prawne stosunków pracy pracow- ników socjalnych (charakterystyka ogólna), PiZS 2000, nr 7-8, s. 10 i nast.; odmiennie np. J. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Kraków 2006, s. 220 i nast. 6 Odnotować należy postulaty de lege ferenda, by ograniczyć liczbę pragmatyk zawodowych (np. stworzyć jedną wspólną pragmatykę dla pracowników różnych działów administracji publicznej). Por. szerzej: B.M. Ćwiertniak, Pragmatyki zawodowe (stan obecny i perspektywa przemian, [w:] „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki So- cjalnej”, t. 10, red. A. Nowak, Katowice 1992, s. 39 i nast., szczególnie s. 70-73. B.M. Ćwiertniak, O procesach przemian pragmatyk zawodowych w ostatnim dwudziestoleciu (Kilka refleksji), [w:] Z. Góral (red.), Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga Jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, Warszawa 2009, s. 33 i nast. 7 Podległych dotąd ustawie z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych; tekst pier- wotny Dz.U. 1982, nr 31, poz. 214. 8 Za koniecznością odrębnej regulacji stosunków zatrudnienia w samorządzie terytorialnym szczególnie silnie optował w Senacie ówczesny senator prof. T. Zieliński, który przekonał do tej koncepcji „ojców reformy” z senato- rem prof. J. Regulskim na czele oraz ówczesnym Przewodniczącym Komisji Samorządu terytorialnego Senatu prof. J. Stępniem. Polityczne motywy tego wyodrębnienia przypomniał niedawno J. Stępień [w:] M. Rycak, A. Rycak, J. Stelina, Wstęp J. Stępień, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2013, s. 13-18. 9 Por. szerzej: T. Górzyńska, Czy był pomysł nowej ustawy?, „Wspólnota” 1990, nr 23; J. Futro, Ustawowe nie- domówienia, „Wspólnota” 1991, nr 6. Por. też: B.M. Ćwiertniak, M. Taniewska- Peszko, Pracownicy samorzą- dowi, Gdańsk 1991, s. 10 i nast.; B.M. Ćwiertniak, Ustawa o pracownikach samorządowych jako pragmatyka pracowników samorządu terytorialnego (Charakterystyka ogólna aktu i  jego ocena z  perspektywy dyrektyw działalności prawotwórczej), [w:] „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej”, t. 9, red. A. Nowak, Kato- wice 1992, s. 7-32 i cyt. tam literatura. 10 Por. szczególnie cyt. pracę T. Górzyńskiej Czy był pomysł..., oraz B.M. Ćwiertniaka Ustawa..., zwłaszcza s. 21 i nast., tam też powołana literatura z tegoż okresu (m.in. J. Futro, K. Kowalskiego, K.W. Barana, B. Kmity, W. Koryckiego). O problemach zatrudnienia w samorządzie terytorialnym (zamiast wprowadzenia) 10 nia pracowników samorządowych jest miejsce pracy (jakim jest określona jednostka sa- morządu terytorialnego11. Trudno zatem mówić o zawodzie pracownika samorządowego: nie ma wątpliwości, że grupa ta skupia różne zawody o różnych kwalifikacjach, np. urzęd- nicy samorządowi, ale także np. księgowi, radcowie prawni, kierowcy, sprzątaczki, palacze c.o. itd. Trudno zatem mówić o pracownikach samorządowych jako szczególnej grupie zawodowej w rozumieniu art. 5 kodeksu pracy, można natomiast mówić o nich, w świe- tle tego przepisu, jako o „określonej kategorii pracowników”, których to „stosunek pracy regulują przepisy szczególne”. Analogicznie na tle u.o.p.s. mówić można o określonych kategoriach pracowników samorządowych, których status określają inne niż u.o.p.s., od- rębne przepisy (art. 1a u.o.p.s. z 1990 r. czy art. 3 obowiązującej u.o.p.s.). Dyskusyjny był też status owej grupy pracowników samorządowych, a także „miej- sce” przepisów regulujących ich status w naszym systemie prawnym. Administratywiści, tradycyjnie, wskazywali, iż jako regulacje statusu „substratu osobowego” administracji publicznej przynależą one do prawa administracyjnego. Do dziś w większości podręczni- ków prawa administracyjnego znajdziemy obszerne rozdziały czy działy dotyczące pra- cowników administracji publicznej12. Z kolei w literaturze prawa pracy od lat funkcjonuje przekonanie, iż mamy tu do czynienia ze stosunkami pracy, co prawda o określonej spe- cyfice i „nasyceniu” elementami administracyjno-prawnymi13. Z końcem lat 70. XX w., próbując łączyć powyższe stanowiska, pisano o stosunkach zatrudnienia w administracji publicznej, szczególnie tzw. stosunkach służbowych w administracji jako swoistym „kon- dominium” prawa pracy i prawa administracyjnego14. Szersze omówienie koncepcji doty- czących miejsca regulacji prawnych zatrudnienia w administracji publicznej w systemie prawnym oraz w nauce prawa w tym okresie zaprezentował wnikliwie w swych pracach T. Zieliński. Nie wnikając zatem w szczegóły tych koncepcji i relacji, odesłać tu można do jego opracowań15. 11 Por. pozycje powołane w przypisach (9) – (10). 12 Por. szerzej: B.M. Ćwiertniak, M. Taniewska-Peszko, Stosunek pracy pracownika samorządowego, Seria: „Prawo samorządu terytorialnego”, z. 13, cz. I, Katowice 1991, s. 7 i nast.; tychże: Pracownicy samorządowi..., s. 20 i nast.; Z. Sypniewski, Komentarz do ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych, Poznań 1994, s. 8 i nast.; A.T. Gajewska, J.M. Zieliński, Status pracownika samorządowego, Warszawa – Kra- ków 1995, s. 114 i nast. Por. też opracowania W. Muszalski, Warunki zatrudnienia pracowników samorządu terytorialnego, PiZS 1991, nr 2-3, s. 63 i nast.; W. Koczur, H. Szewczyk, Status prawny pracowników samo- rządowych – wybrane problemy, „Polityka Społeczna” 1991, nr 5-6, s. 10 i nast.; K.W. Baran, Status prawny pracowników samorządowych, „Nowe Prawo” 1991, nr 1-3, s. 87 i nast.; E. Ura, Status prawny pracowników samorządowych, Warszawa 1992, s. 7 i nast. 13 Por. np. rozdział VIII „Pracownicy administracji” w podręczniku J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 1998, s. 229-252. 14 Instruktywnym przykładem mogą tu być opracowania W. Jaśkiewicza Pozaumowne stosunki pracy, RPiE 1958, nr 1, Stosunek służbowy a stosunek pracy, RPiE 1960, nr 2, czy rozdział „Pracownicy administracji” w t. II Systemu prawa administracyjnego, Wrocław – Warszawa – Kraków – Łódź 1977. Por. też. opracowania T. Zielińskiego czy Z. Sypniewskiego. Por. np. T. Zieliński, Stosunek pracy i stosunek służbowy w administra- cji państwowej, [w:] J. Łętowski (red.), Pracownicy administracji w PRL, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1984, s. 87 i nast.; Z. Sypniewski, Stosunek pracy pracowników administracji państwowej – na- wiązanie, zmiany, ustanie i treść; tamże, s. 259 i nast. 15 Por. np. rozróżnienie elementów „pracowniczych” i „służbowych” (administracyjno-prawnych) u W. Jaś- kiewicza Pozaumowne..., s. 18 i nast.; tegoż: Rozwój sytuacji prawnej pracowników administracji państwowej Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne) 11 II.3. Wraz z koncepcją wyodrębnienia tzw. prawa urzędniczego stosunki te zaliczano do stosunków tego działu prawa, przy czym większość autorów – w przypadku stosunków pra- cy w samorządzie terytorialnym – widziała w nich specyficzne stosunki pracy16. Aktualnie zdecydowana większość doktryny widzi w stosunkach zatrudnienia pracowników samorzą- dowych stosunki pracy. Stanowisko to, obok innych argumentów merytorycznych, znajduje uzasadnienie normatywne w art. 1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listo- pada 2008 r.17, który stanowi: „W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny ustanawia się przepisy prawa pracy określające status prawny pracowników samorządowych”18. II.4. Wcześniej wskazywałem na problemy związane z jakością i częstością zmian stanu prawnego oraz ich negatywne konsekwencje w sferze stosowania prawa. Te same czynniki polityczne, które zadecydowały o potrzebie wyodrębnienia pracowników samorządowych spośród pracowników dotychczasowej administracji rządowej, zadecydowały, by uczynić to w drodze odrębnej ustawy – pragmatyki zawodowej pracowników samorządowych19. Minione dwudziestopięciolecie zaowocowało tu uchwaleniem dwóch ustaw o pracowni- kach samorządowych: pierwotnie ustawy z dn. 22 marca 1990 r. o pracownikach samorzą- dowych, zaś po prawie osiemnastu latach jej funkcjonowania – ustawy o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r. Oba te akty tworzone były na zamówienie politycz- ne, w pośpiechu, z naruszeniem licznych dyrektyw działalności legislacyjnej. W obu trud- w Polsce Ludowej, [w:] J. Łętowski (red.), Pracownicy administracji..., s. 43 i nast. Szersze omówienie tych kwestii por.: T. Zieliński, Stosunek pracy..., s. 94 i nast. 16 Por. pozycję T. Zielińskiego powołaną w przypisie (15) i cyt. tam jego opracowanie: Problem stosunków służbowych a kodyfikacja prawa pracy w PRL, PiP 1974, nr 6, s. 48 i nast. Szersze omówienie prezentowanych wówczas koncepcji w monografii tegoż autora: Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego, Warszawa 1977, s. 29 i nast., s. 143 i nast. Nota bene autor ten wypowiada się za zaliczeniem określonych norm do konkretnej gałęzi prawa. 17 Por. szerzej Z. Góral, Swoistości stosunków pracy pracowników samorządowych, [w:] Z. Kubot (red.), Szcze- gólne formy zatrudnienia, Wrocław 2000, s. 107 i nast.; tenże: Zakres i cel odmiennej regulacji samorządowych stosunków pracy w relacji do kodeksu pracy, [w:] M. Stec (red.), Stosunki pracy pracowników samorządowych, Warszawa 2008, s. 67 i nast. i cyt. tam literatura. Na temat pojęcia i zakresu „prawa urzędniczego” por. szerzej: J. Stelina, R. 1, Prawo urzędnicze w systemie prawa, [w:] J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2009, s. 1 i nast.; por. również części wstępne kolejnych podręczników tego prawa, np. T. Liszcz, R. Borek-Buchajczuk, W. Perdeus, Prawo urzędnicze, Lublin 2005, s. 11, s. 13 i nast.; A. Dubowik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011, s. 7 i nast.; E. Ura, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011, s. 15 i nast. 18 Stąd m.in. takie tytuły monografii dotyczących statusu osób zatrudnionych w samorządzie terytorialnym, jak: Pracownicy samorządowi, Status pracownika samorządowego (vide np. pozycje przywołane w przypisie (12) czy też Stosunek (czy: stosunki pracy)..., tychże, por. powołaną w przypisie (17) monografię pod red. M. Steca czy monografię H. Szewczyk: Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2012, A. Ja- błońskiego: Stosunek pracy pracowników samorządowych, Warszawa 2012. Samorządowy „segment” prawa urzędniczego (w innych ujęciach: prawa pracy) opatrywany jest w doktrynie różnymi nazwami, takimi np. jak „prawo pracy w samorządzie”, „prawo zatrudnienie w samorządzie”, „samorządowe prawo pracy” itp. Por. np. Z. Góral, Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999; B. Łój, T. Sojka, Samorządowe prawo pracy, Zielona Góra 2002. Ostatnio zaś coraz częściej pojawia się określenie: „samorządowe prawo urzędni- cze” – tak np. J. Stelina, Prawo urzędnicze..., s. 82 i nast. 19 Por. m.in. E. Ura, Prawo urzędnicze..., s. 122 i nast.; tejże: Zagadnienia teoretyczne źródeł prawa kształtu- jących status pracowników administracji, PiP 1995, nr 10-11; J. Stelina, Prawo urzędnicze..., s. 82-83. Por. też komentarze do art. 1 obowiązującej u.o.p.s., np. A. Rzetecka-Gil, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz. Warszawa 2009, s. 9-13; J. Steliny [w:] M. Rycak, A. Rycak, J. Stelina (Wstęp), J. Stępień, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2013, s. 21-23; K.W. Baran [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2014, s. 489 i nast. O problemach zatrudnienia w samorządzie terytorialnym (zamiast wprowadzenia)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). Tom III. Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: