Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00213 005609 21340218 na godz. na dobę w sumie
Samouczek języka angielskiego dla średnio zaawansowanych - ebook/pdf
Samouczek języka angielskiego dla średnio zaawansowanych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 284
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-496-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Podręcznik do samodzielnej nauki języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym, przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą porozmawiać po angielsku na aktualne tematy, studentów uczęszczających na lektoraty z języka angielskiego, przygotowujących się do matury oraz egzaminu FCE, tych, którzy uczyli się już angielskiego i pragną przypomnieć sobie ten język. Samouczek przedstawia autentyczne dialogi związane z różnymi sytuacjami codziennymi, zawiera współczesne teksty o tematyce społecznej, ekologicznej, edukacyjnej, informatycznej i turystycznej, prezentuje wyrażenia i zwroty potoczne z ostatnich lat. Książka zawiera dużą liczbę ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych (z kluczem odpowiedzi), słowniczek angielsko-polski i polsko-angielski. Zagadnienia gramatyczne zostały wyjaśnione prosto i przejrzyście.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

E I W O r D Z Chapter III Chapter III Health Dialogue 1 M: Dad, what do they mean by “healthy life-style”? F: Well, it’s a more general idea, and not only eating vitamins. M. I’d like to lead a healthy life-style. The teacher told us we should start to think about it, and do something with it, if we feel we don’t live in a healthy way. F: Well, you should do exercise, run, play the outdoor games. M: I do! I go to the swimming pool twice a week, sometimes I play football with my F: Great, that’s exactly what I mean. From time to time at weekends we go biking, too. But on the other hand, you can always take an elevator, and never go on foot upstairs. M: But it’s faster. And what about food? F: I think you should eat more often, but smaller portions, instead of one big meal at the friends. end of the day. M: But I usually do this! F: Yes, but you are eating too fast. You don’t need to eat that fast, do you? And you drink too much coca-cola. You should drink more water instead. M: I don’t like water, I prefer juice. F: Juice made of fresh fruit is also very good. A healthy diet consists of fresh vegetables, fruit, milk and grain. The more natural food is, the better it is for you. M: It’s not that bad with me! I lead a healthy life-style, I usually follow all these rules. Vocabulary vitamins – witaminy feel – czuć way – sposób run – biegać swimming pool – basen to bike – jeździć rowerem an elevator – winda vegetables – warzywa fruits – owoce milk – mleko grains – ziarna upstairs – schodami do góry food – jedzenie portions – porcje meal – posiłek to hurry – spieszyć się water – woda juice – sok diet – dieta follow – podążać za czymś, wypełniać zasady rules – reguły, zasady Phrases what do they mean by... – co ludzie uważają za…/co się kryje pod pojęciem... 61 Chapter III healthy life-style – zdrowy styl życia a more general idea – szersze pojęcie to lead a healthy life-style – prowadzić zdrowy styl życia to do exercise – ćwiczyć outdoor games – gry na świeżym powietrzu that’s exactly what I mean – dokładnie to mam na myśli on the other hand – z drugiej strony to take an elevator – jeździć windą to go on foot – chodzić pieszo instead of – zamiast made of – zrobione z fresh fruits – świeże owoce consist of – składać się z natural state – naturalny stan the closer the better – im bliżej, tym lepiej E I W O r D Z Grammar W dwóch poprzednich rozdziałach powtórzyliśmy czasy teraźniejsze i przeszłe. W rozdziale trzecim zajmiemy się formami wyrażania przyszłości, a są to: Future Simple: I think I will go to the doctor tomorrow “be going to”: I’m going to go to the doctor next week. Present Simple: The concert starts at 7 pm. Present Continuous: I’m watching movies on TV tonight. Future Continuous: This spring I’ll be working in London. Future Perfect: I will have prepared my article by next Thursday. Future Perfect Continuous: I will have been preparing the article by Thursday afternoon. “be about to” She’s about to leave. W czasach przyszłych (Future) stosujemy czasownik modalny WILL oraz SHALL, przy czym ten ostatni używany jest rzadziej. Stosuje się go w zwrotach grzecznościowych, o czym będzie mowa w dalszej części tego rozdziału. Future Simple Czasu Future Simple używamy, gdy chcemy powiedzieć o: • Decyzjach podjętych w momencie mówienia o nich: 62 Chapter III examples: I will cook the dinner for you tonight. We will go to this shop tomorrow. I think it will be rainy tomorrow. • Rzeczach, co do których nie podjęto jeszcze decyzji lub takich, których nie do końca jesteśmy pewni; examples: Maybe I’ll call him later. We will go to the cinema, if the weather is bad. I will probably buy a book for her, but I haven’t decided yet. • Wydarzeniach, które powinny mieć miejsce lub nie – zgodnie z naszymi przewidy- waniami: examples: I think they will call me today or tomorrow. They will probably bring their own food. The baby will be born in the winter. E I W O r D Z • W wyrażeniach ze słowami: expect, believe, hope, be sure of sth, be afraid of sth, probably, etc. examples: She’s afraid they will be too late. I expect I will get this job. They believe they will win this time. exercise 1 Complete the sentences using the most suitable verbs in the Future Simple tense. a. If you have problems with math, ask Mary. She……… surely……………… you. b. My FCE exam is soon, but I’m afraid I……… My grammar knowledge is really poor. c. I believe she………….. with the help of all of us, but it was a terrible time for her indeed. d. ………… you…………… her the bike? Don’t do it. She never gives things back. e. They……… probably……………… to visit us tomorrow, if the weather is good. f. Don’t eat too much sweets. You…………………… fat. g. I……………………… you a lift. Don’t worry, you…………………. on time. h. Don’t lie in the sun too long. You………………………… a sunstroke. i. Tell me, please! I…………………… the secret! j. Do you think he…………………………… the next election? 63 Chapter III exercise 2 Match the sentences to make short dialogues. a. Look at those dark clouds! b. What time did he say he’s going to come? c. I have such a terrible headache! d. I’m going to the supermarket. e. Shall I open the window? f. The President is to visit the neighbouring countries next week. g. Let’s go downtown! h. I’m afraid of going there alone. i. Are you sure they will come? j. It’s so cold! 1. Will he go to Russia? 2. Definitely. 3. He will most surely come at 9. 4. Great! I’ll just put on some make up and take a jacket 5. Yes, please, that would be great. 6. Yes, it will start raining soon. 7. Are you? Will you bring me some bread and milk? 8. I’m sure I’ll be ill tomorrow. 9. Don’t worry, everything will be ok. 10. I’ll bring you a glass of water and an aspirin. E I W O r D Z be going to „be going to” to wyrażenie oznaczające: „zamierzać coś zrobić”, stosowane w sytu- acjach, gdy: • Planujemy jakieś wydarzenie, jesteśmy pewni, że będzie ono miało miejsce w przyszłości: examples: I’m going to ask her out as soon as possible. We are going to get married. Now that she has graduated from high school she is going to study at the university. Jesteśmy przekonani, że coś się wydarzy, ponieważ już teraz są ku temu przesłanki: examples: There are so many stars in the sky, it means that it’s going to be freezing tomorrow. There is a traffic jam, people are going to be late at work. Anna is cooking her best dish, it’s going to be delicious! • 64 Chapter III exercise 3 Underline the correct expression. a. Why are you taking this bucket of water? I’m going to wash/I will wash a car. b. I can’t talk to you now, I’m going to call/I’ll call you tomorrow. c. It’s already half past 8. You’re going to be/you will be late! d. I think I’m going to be/I will be at the meeting but I’m not sure yet. e. Leave the washing up, I’m going to do/I’ll do it later. f. I’m going to buy/I will buy a car. g. I’m going to do/ I will do some shopping today. h. I’m angry with Martha, and I’m not going to/I won’t come to her party. i. Look at these dark clouds! It’s going to/it will rain! j. I’m going to/I will buy glasses, because I can’t read anymore. exercise 4 This is Anna’s shopping list. Read it, and try to guess what is she going to do? E I W O r D Z What to buy: a kilo of flour a jar of sliced mushrooms milk, salt, eggs, yeast a can of olives 6 tomatoes a bag of grated cheese crushed red pepper napkins a bottle of wine borrow some video tapes (must be romantic comedy!!!) Use the following words and phrases: dough, to roll out, to sprinkle over, pan to transfer, to pour, to bake, circle, pour, greased 65 Chapter III Text 1 E I W O r D Z Healthy diet Many people are not hapy with their weight or their figure. Almost all of them have tried many diets. Some of them count calories, but it seems to be complicated and takes a lot of time everyday. People also believe, that it doesn’t metter whether they eat dinner or cake or chocolate, because it all contains the same number of calories. They don’t remember that our bodies need not only carbohydrates, such as in sweets and bread, but most of all they need vitamins and minerals, which can be found in vegetables and fish, but rarely in sweets. It is better not to eat too much but healthy meals. Healthy eating increases your energy, improves the way your body functions, and strengthens your immune system. Such a diet includes vitamins and minerals, like iron, zinc or calcium. Iron’s main job is to carry oxygen from the lungs to the rest of the body. It is also good for the immune system. It can be found in grain, beef, chicken, raisins and green vegetables. Calcium is the major constituent of bone and tooth material. That means we need more of it than any other mineral. You can find that in milk, eggs, and green vegetables and especially, for example spinach. Zinc affects a wide range of body functions. The deficiency in zinc is common among smokers and heavy drinkers. Good sources of Zinc include almonds, chicken, rice. And apart from that we must remember that we need vitamins. The most important sources of vitamins are fruit and vegetables. Vocabulary satisfied – zadowolony weight – waga figure – figura count – liczyć calories – kalorie complicated – skomplikowane sweets – słodycze bread – chleb minerals – minerały fish – ryba, ryby valuable – wartościowy immune system – system odporno- ściowy 66 besides – poza tym believe – wierzyć cake – ciasto contain – zawiera body – ciało carbohydrates – węglowodany increase – zwiększać energy – energia improve – poprawiać function – funkcjonować strengthen – wzmacniać iron – żelazo zinc – cynk calcium – wapń carry – przenosić oxygen – tlen lungs – płuca the rest – reszta beef – wołowina chicken – kurczak raisins – rodzynki constituent – składnik, komponent bone – kość tooth – ząb leafy – liściaste affect – wpływać na deficiency – niedobór czegoś common – powszechny among – wśród, między smoker – palacz source – źródło almond – migdał rice – ryż Chapter III E I W O r D Z Phrases a number of people – wielu ludzi almost all of them – prawie wszyscy z nich it takes a lot of time – to zabiera wiele czasu it doesn’t matter whether… – to nie ma znaczenia, czy… the same – to samo, taka sama first of all – przede wszystkim principle job – główne zadanie It can be found – można go znaleźć heavy drinkers – ci, którzy dużo piją apart from – oprócz Grammar Present Simple jako forma wyrażania przyszłości Czasu Present Simple używamy do wyrażania przyszłości, kiedy mówimy o rozkła- dach jazdy, planach, oficjalnych terminach wydarzeń ustalonych wcześniej – np. koncerty, mecze itp. 67 Chapter III examples: The movie starts at 6 o’clock pm. Our next lesson is on Thursday. The race starts on Monday. E I W O r D Z Present Continuous jako forma wyrażania przyszłości Oprócz opisywania czynności dziejących się w chwili mówienia o nich, czas Present Conti- nuous służy do mówienia o naszych osobistych planach na najbliższą przyszłość: examples: Are you going out tonight? We are seeing my mother on Sunday. I’m having a party tomorrow evening. W przeciwieństwie do wyrażeń w czasie Present Simple, czas Present Continuous dopuszcza zmiany w planach. exercise 5 Put the verbs in an appropriate tense (Present Simple or Present Continuous) into the sentences talking about future plans. a. I……………… (not/come) tonight. I……………….. (stay) at home to read a bit. b. The performance……..…. (start) at 9 pm, at the theatre and………….. (finish) two hours later. c. According to my diary I………………………. (see) her the day after tomorrow. d. They……………………….. (celebrate) their 20th anniversary next month. e. We……………………………. (go) to the cinema on Sunday. f. The plane……………….. (leave) at 7.30, and……………….. (arrive) at 9.45. g. I…………. (start) my work at 6, I………….. (have) coffee at about 6.30, but I have to be ready at 7, because at 7.15 I…………… (see) my boss. h. I………. (call) you later, because the show……………… (start) in 5 minutes! i. Tonight I…………. (watch) a match with my friends. It………………. (start) at 8. j. I……………………….. (go) to Bahammas this year. exercise 6 Complete the dialogue with the most suitable verbs in the correct future form. A. Can you keep a secret? B. Of course I can! What is it? 68 Chapter III B. I……….. (1) a surprise for Anna’s birthday. I…………….. (2) her a ticket to the gym, swimming pool and sauna! C. Great! ……………………….. (3) (you) with her? B. Yes, we……………….. (4) together. I………………….. (5) her dinner too. C. What …………………………..(6) (you)? A. I…………….. (7) a vegetarian pizza. I......................... (8) all ingredients tomorrow afternoon, to be ready on Tuesday. B. So good luck! I hope you…………………….. (9) a great time together! Text 2 Vegetarian food People become vegetarians for various reasons: health, ecological or ethical. Most vege- tarian diets are low in animal products. Vegetarians don’t eat meat, poultry or fish. The vegan diet includes only food from plants: fruit, vegetables, dried beans and peas, grain, seeds and nuts. Lactovegans also eat diary products, such as cheese or milk. Vegetarian diets are usually lower than nonvegetarian diets in fat and cholesterol. They’re rich in carbohydrates and minerals instead. Such a combination of nutrients protects them from many diseases, from: high blood pressure, diabetes and some forms of cancer, and obesity. Vegetarian meals are not only tasty and healthy, but also easy to prepare. Try them your- selves! E I W O r D Z Vocabulary become – stawać się vegetarians – wegetarianie healthy – zdrowotny ecological – ekologiczny ethical – etyczny to be low in – o niskiej zawartości poultry – drób meat – mięso legumes – warzywa strączkowe dried – suszone bean – fasola pea – groszek seeds – nasiona 69 Chapter III grains – ziarna nuts – orzechy fat – tłuszcz disease – choroba diabetes – cukrzyca cancer – nowotwór obesity – otyłość tasty – smaczny healthful – zdrowy Phrases diary products – nabiał combination of nutrients – kombinacja składników odżywczych protect from – chronić przed high blood pressure – wysokie ciśnienie krwi try yourself – spróbuj sam E I W O r D Z Grammar Future Continuous Czas Future Continuous wyraża: • Czynności trwające w pewnym określonym momencie w przyszłości, czynności przejściowe: examples: Tomorrow morning I will be doing the shopping with my mom. I’ll be studying philosophy this semester. Tomorrow at 9 o’clock I will be having an interview. Keep your fingers crossed for me! • Czynności, które wynikają z jakiejś rutyny, zwyczajów, a w związku z tym nie wymagają żadnych dodatkowych ustaleń: examples: I’ll be going to my parents’ for weekend. We’ll be going to the zoo the day after tomorrow. They’ll be working tomorrow as usual. • Konstrukcję tę stosujemy również, kiedy chcemy zapytać o czyjeś zamiary na najbliższą przyszłość: examples: What will you be doing tomorrow morning? Will you be needing me later? Will you be working tomorrow? 70 Chapter III Tworzenie czasu Future Continuous polega połączeniu will, be i czasownika z koń- cówką -ing: will + be + -ing form Pytania tworzy się, stosując inwersję, czyli przestawiając will na początek zdania. Przeczenia tworzy się poprzez dodanie not do czasownika modalnego will (will not = won’t). exercise 7 Change the following sentences into: a. questions, b. negative statements, c. negative questions without contractions, d. negative questions with contractions, e. affirmative statements followed by negative tag questions. Example: They’ll be working tomorrow: a. Will they be working tomorrow? b. They won’t be working tomorrow. c. Won’t they be working tomorrow? d. Will they not be working tomorrow? e. They will be working tomorrow, won’t they? (1) You’ll be studying philosophy this semester. (2) He’ll be driving to Bristol next week. exercise 8 Use Future Continuous tense in the following sentences. a. When you are in Great Britain…………………….. (you/stay) with friends? b. I’m so excited! This time next week I…………………… (work) in my new job! c. …………………………… (you/come) to the party tonight? d. ……………... (you/bring) your boyfriend to your grandmother’s this afternoon? e. …………………….…. (he/miss) these people a lot when he is back at home. f. At this time tomorrow I…………………………….. (fly) over the Atlantic. g. When………………………….. (you/use) the computer? h. Beth………………………………… (work) on her essay tomorrow afternoon. i. On Tuesday at 6 pm we…………………… (present) our project to the investors. j. We……………………………………. (have) the exam on Saturday morning. E I W O r D Z 71 Chapter III Dialogue 2 M: I swim regularly, mom goes to the fitness club and you don’t train anything. Why? F: Me? Well, I’m short of time. Besides, I ride a bike with you, don’t I? M: But so rarely! F: Well, yeah, I agree. But I have so much work. I simply don’t have time for sport. M: Everybody says that. You sit at the computer all day. You should start to jog. If you jog regularly, you will get in a better shape, and it will surely do you good. F: Come on, I am in a good shape, and I don’t have any health problems. E I W O r D Z M: But you are spending all your time working and sitting. You are going to get fat, and mom is more and more slender, and looks younger and younger. I’m sure she would like you to practice some sport. F: I ride a bike. M: Only in summer. What about other seasons? It is autumn, and that means you won’t do anything for the next six months. F: Well, that’s true. M: You see? But I’ve found something perfect for you. It’s tennis! You can play outdoors in summer, and indoors in winter. Besides, Philip’s dad plays regularly, you could play together. F: I don’t know… I haven’t played for a long time. Vocabulary swim – pływać mom – mama train – trenować why – dlaczego agree – zgadzać się everybody – każdy jog – biegać slender – zgrabna seasons – pory roku autumn – jesień indoors – wewnątrz Phrases I’m short of time – brakuje mi czasu to have time for sth – mieć na coś czas to sit at the computer – siedzieć przy komputerze get in a better shape – poprawić wygląd swojej sylwetki it will do you good – dobrze ci to zrobi to get fat – przytyć 72 E I W O r D Z Chapter III Grammar Future Perfect i Future Perfect Continuous Czasów Future Perfect i Future Perfect Continuous używa się, mówiąc o wydarzeniach, czynnościach, które będą miały miejsce do pewnego momentu w przyszłości, ale: • Future Perfect dotyczy czynności zakończonych do określonego momentu w przyszłości: examples: I hope I will have done my homework by dinner time. I’ll have cooked the dinner by 6 o’clock. We will have got married by next year. Czas ten tworzy się w następujący sposób: will + have + Past Participle Pytania tworzy się, stosując inwersję, czyli przestawiając will na początek zdania. Przeczenia tworzy się poprzez dodanie not do czasownika modalnego will (will not = won’t). • Future Perfect Continuous opisuje czynności trwające do określonego momentu w przyszłości: examples: She will have been painting the room for ten hours by the time she finishes. We’ll be sitting here for almost three hours by the time she finishes painting the walls. I’ll have been working here for three years by next summer. Czas ten tworzy się w następujący sposób: will + have + been + -ing form Pytania tworzy się, stosując inwersję, czyli przestawiając will na początek zdania. Przeczenia tworzy się poprzez dodanie not do czasownika modalnego will (will not = won’t). exercise 9 Put the verbs into the sentences using Future Perfect tense. live, finish, cook, repair, start, plant, stop, consider, sew, arrive a. I………………………………… here for five years by next month. b. They say it…………………………….….. raining by tomorrow. 73 Chapter III c. They……………………………… the proposal by the next week. d. I…………………………………… all the flowers by tomorrow e. She………………………………….. this assignment by Saturday. f. ………………………………….. (you) the dinner by midnight? g. I…………………………………. this dress by Friday. h. The film………………………….. by the time we get to the cinema. i. I think we………………………… by the time they are ready. j. ……………………………………… (you) my bike by 6? I need it badly. exercise 10 Put the verbs into the sentences using Future Perfect Continuous tense. give, work, snow, practice, sing, show, go out, train, paint, hold E I W O r D Z a. We………………………….. the city to my parents from 5 to 7 pm. b. You………………………… a speech by the time the boss arrives. c. It…………………………….. for two days. d. We…………………………….our breath. e. By the time I’m fifty, I……………………………….. here for 30 years. f. Emma…………………….. dancing for 4 hours by the time the training finishes. g. Tim…………………………….. basketball for 7 years byt the time he is 15. h. Jim and Amy………………………….. together for ten months by Christmas. i. How long…………………………… (you) in a choir by the end of the year? j. How long…………………………… (Dan) the walls by the time he finishes? Formy czasownika w czasach przyszłych W tabeli poniżej przedstawiono formy czasownika w omawianych czasach: Zaimek osobowy Future Simple Future Continuous Future Perfect Future Perfect Continuous I will work You will work He/She/It will work will be working will be working will be working will have worked will have been working will have worked will have been working will have worked will have been working 74 Chapter III We will work You will work They will work will be working will be working will be working will have worked will have been working will have worked will have been working will have worked will have been working E I W O r D Z Tworzenie przeczeń w czasach przyszłych Kolejna tabela w syntetyczny sposób przedstawia tworzenie przeczeń w omawianych czasach: Zaimek osobowy Future Simple I will not work You will not work He/She/It will not work We will not work You will not work They will not work Future Continuous will not be working will not be working will not be working will not be working will not be working will not be working Future Perfect Future Perfect Continuous will not have worked will not have worked will not have worked will not have worked will not have worked will not have worked will not have been working will not have been working will not have been working will not have been working will not have been working will not have been working exercise 11 Complete the sentences with the correct future expressions. a. The movie……………… (begin) at 20.15. …………………. (you/watch) it? b. When…………….. (you/see) your doctor? Tomorrow. I hope he……… (help) me. c. When......................... this car be ready? We……………. (repair) it by next week. d. I………………. (see) my mother tomorrow, and I…………… (give) her a present, which I bought last week. e. What……………………………. (you/do) on Sunday? f. Look at her, she…………………. (cry) 75 Chapter III g. …………………………….. (you/eat) with us? h. In ten years time we……………………………… (discover) the cure for cancer. i. By June I……………………………… (give up) smoking. j. I………………………….. (wait) for you in front of the bank when you come out. Be about to E I W O r D Z “Be about to” dotyczy pewnej sytuacji, która ma się wydarzyć w najbliższej przyszło- ści: examples: I’m about to finish my homework, I’ll be downstairs in a minute. They are about to start, don’t leave now! We are about to have dinner. Will you eat with us? exercise 12 Read the sentences below and write what may happen next using the correct future expression. example: Jim is shaving. – He is going out tonight. a. He’s writing the last sentence of his essay. – ………………………................….. b. She looks so sad. – ……………………………………………………………… c. They’ve postponed the match from 6 to 7. – …………………………………….. d. We usually go to the theatre on Saturdays. – …………………………………….. e. I need the book I borrowed from you last week. – ……………………………… f. He’s just finished his essay. – ……………………………………………………… g. I’ve made a schedule of my work for two days. – ……………………………….. h. She has bought a plane ticket to London for Sunday. – …………………………. i. I have to clean my room by tomorrow. – ………………………………………… j. There’s an interesting movie on TV tonight. – ………………………………….. exercise 13 Say it in English: a. O której kończysz zajęcia jutro? Zamierzam iść na zakupy z tobą. b. Wyjeżdżamy o 7 rano i przyjeżdżamy do hotelu o 9 wieczorem. c. Nie mogę się z tobą zobaczyć jutro. Spotykam się z moim starym przyjacielem. d. Pani suknia, niestety, nie będzie gotowa w piątek. e. Nie podoba mi się ta bluzka, nie wezmę jej. f. Wyjeżdżam do Azji za dwa tygodnie. g. Gdzie jedziecie w tym roku na wakacje? 76 E I W O r D Z Chapter III h. Prawdopodobnie pojadę w góry. i. Mam nadzieję, że wkrótce znajdę jakieś ładne mieszkanie w okolicy. j. Za chwilkę wychodzę do miasta. Text 3 Doping in sport The general idea of sport is to get healthy and fit. It is said that the secret to becoming a successful sportsman is only training but also having an adequate diet. Is it enough to become a champion? Well, intense training is not a good idea, it’s not safe. Some athletes also take drugs and growth hormones to achieve better and better results. But these influ- ence the efficiency of their training and may improve their results. They may for example stimulate reduction of tiredness in your organism. There are also drugs which eliminate pain so one can compete despite injury or illness. Anabolic agents increase muscle size and strength. However, obviously there’s a risk when taking such drugs. The side effects caused by the substances described above are for example: increased blood pressure, more aggression, anxiety, irregular heart beat, fainting, comas, and kidney damage. Ana- bolic agents cause in women: a development of male features, including facial hair; and in men: kidney damage, development of breasts, premature baldness. Human growth hormones are replacing other banned substances because it’s much more difficult to detect them with drug tests. In Athens, during the last Olympic Games, a record number of sportsmen were tested and it is very difficult to detect hu- man growth hormones and peptides (such as EPO – erythropoietin). However, nowa- days samples are frozen, so they can be analysed retrospectively. There is one question: why do athletes risk everything by breaking the rules, why do they invest so much money in banned substances? Is breaking records worth losing your reputation, losing your, health and even your life? I think the trend in a modern society is to be better and better, to achieve the most possible and to leave all the rest behind. It is not possible to change the situation in sport when there’s so much business and money involved. There is too much to gain, for many people it’s worth taking the risk. Vocabulary doping – doping well-known – dobrze znany secret – tajemnica successful – ten, który odnosi sukcesy adequate – właściwa champion – mistrz intense – intensywny organism – organizm athletes – sportowcy drugs – lekarstwa lub narkotyki human growth hormones – hormony wzrostu achieve – uzyskać improve – poprawiają stimulate – stymulować eliminate – eliminować 77 E I W O r D Z Chapter III pain – ból compete – walczyć, konkurować injury – zranienie illness – choroba obviously – oczywiście side effects – skutki uboczne above – powyżej aggression – agresja samples – próbki anxiety – niepokój fainting – omdlenie coma – śpiączka kidney – nerka breasts – piersi replace – zastępować detect – wykryć peptides – peptydy frozen – zamrożone Phrases reduction in tiredness – redukcja zmęczenia anabolic agents – substancje anaboliczne muscle size and strength – siła i wielkość mięśni risk of taking doping – ryzyko zażywania dopingu increased blood pressure – podniesione ciśnienie krwi irregular heart beat – nieregularne bicie serca male features – cechy męskie facial hair – owłosienie twarzy premature baldness – przedwczesna łysina banned substances – zabronione substancje drug tests – testy na obecność niedozwolonych substancji Let’s talk! Shall I help you? Will you do it for me? Czasowników modalnych “shall” i “will” stosowanych w wyrażeniach dotyczących przyszłości używa się również w innych sytuacjach. Poznajmy kilka przydatnych w następujących sytuacjach zwrotów: • Obietnica: I’ll give you back this book next week. • Question tag w zdaniach z „Let’s”: Let’s go, to the cinema, shall we? • Prośba: Wash the dishes, will you?; Will you please wash the dishes? • Zasygnalizowanie gotowości do pomocy: Shall I wash the dishes? • Poczęstunek: Will you have beef? • Pytanie o zgodę lub opinię: Shall I cancel the meeting? It’s high time Zwrot It’s high time po polsku oznacza najwyższy czas. Po tym wyrażeniu stosujemy: 78 Chapter III ● Czasownik w czasie Past Simple: It’s high time we finally did it. Najwyższy czas, żebyśmy to w końcu zrobili. ● Bezokolicznik: It’s high time for us to finally do it. Najwyższy czas, żebyśmy to w końcu zrobili. exercise 14 What would you say in the following situations? a. A friend of your father comes to visit him, but your dad is away at the moment. You’re pretty sure he will be back in a minute. What would you say? b. Your friend is calling you. She’s free this evening, but she has no idea what to do with the spare time. What would you propose? c. Your cousin lives in a students’ dormitory, eventhough he already has a permanent job. Surprisingly, he’s always complaining about his roomate. Give him some advice. E I W O r D Z Dialogue 3 M: Dad, I don’t feel very well, I’m not going to the swimming pool today. F: What’s going on? M: I have a headache, and my hands are extremely itchy. Can you see these red spots on my skin? F: It doesn’t look good. M: Am I sick? F: I don’t think so. I guess you are allergic to something. Have you eaten anything new or strange at school? M: No, nothing special. I bought the same things as usual. F: Oh, well than we will ask mom whether she has used some new detergent. You might be allergic to chemical substances. M: What should I do now? F: Well, why don’t you take this ointment, and put it on the spots. If they don’t dissappear in two days, you should go and see a doctor. M: I hope I’ll get rid of it soon. Next week I have a swimming competition. 79 Chapter III Vocabulary feel – czuć się headache – ból głowy sick – chory detergent – detergent ointment – maść dissappear – znikać E I W O r D Z Phrases What’s going on? – Co się dzieje? My hands are itchy. – Swędzą mnie ręce. red spots – czerwone plamki to be allergic to something – być na coś uczulonym nothing special – nic specjalnego as usual – jak zwykle get rid of sth – pozbyć się czegoś Grammar Zaimki nieokreślone W poprzednim rozdziale przypomnieliśmy zaimki nieokreślone some, any, one. W tej cześci książki zajmiemy się kolejnymi: Both, either, neither Ta grupa zaimków odnosi się do par osób, zwierząt, rzeczy. Both używane jest wtedy, gdy jest prawdziwe w stosunku do każdego komponentu danej pary wyrazów (oba z pary wyrazów spełniają warunek wyrażony w zdaniu). Czasownik odnoszący się do both występuje w liczbie mnogiej. examples: Jim and Tom are actors. = Both Jim and Tom are actors. – Obaj Jim i Tom są aktorami. Both men are actors. – Obaj mężczyźni są aktorami. They are both actors. – Oni obaj są aktorami Both of them are actors. – Dwaj z nich są aktorami. Przeciwieństwem do both (obaj) jest neither (żaden) Either – zdanie jest prawdziwe tylko dla jednego z komponentów danej grupy wyra- zów, przy czym nie jest istotne, dla którego (którykolwiek z pary wyrazów spełnia warunek wyrażony w zdaniu). 80 E I W O r D Z Chapter III Neither – żaden komponent danej pary wyrazów nie spełnia warunku wyrażonego w zdaniu. Zarówno either, jak i neither występują przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, ponieważ odnoszą się tylko do jednej osoby lub rzeczy z pary. examples: Było dwóch mężczyzn na rozmowie kwalifikacyjnej, ale żaden z nich nie był aktorem. There were two men at the interview, but neither was an actor. There were two men at the interview, but neither of them was an actor. Miałem dwie mapy miasta, ale nie mogę znaleźć ani jednej z nich. I had two maps of the city, but I cannot find either of them. I had two maps of the city, but I cannot find either. All, any, none Zaimki te odnoszą się do grup liczących więcej niż dwa elementy. All stosuje się, gdy zdanie jest prawdziwe dla wszystkich tych elementów. (wszystkie elementy grupy spełniają warunek w zdaniu). Po all czasownik występuje w liczbie mnogiej. examples: All the children played. – Wszystkie dzieci bawiły się. All of the children played. – Każde z dzieci bawiło się. All of them played. – Wszystkie z nich bawiły się. Przeciwieństwem do all (wszyscy) jest non (żaden). Any dotyczy sytuacji, gdy zdanie jest prawdziwe dla któregokolwiek – jednego z ele- mentów danej grupy. examples: I have plenty of maps of the city, and I can’t find any of them. Mam mnóstwo map miasta, ale nie mogę znaleźć ani jednej z nich. None – mówi o sytuacji, w której żaden z elementów grupy nie spełnia warunku określonego w zdaniu. examples: I have plenty of maps of the city, but none of them is good. Mam mnóstwo map miasta, ale żadna z nich nie jest dobra. Each, every Oba te zaimki używane są z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej. Every odnosi się do całej grupy ludzi lub rzeczy i ma znaczenie analogiczne do all, everyone, everything. 81 E I W O r D Z Chapter III Each używamy, jeśli myślimy o każdym elemencie danej grupy indywidualnie. examples: each applicant has to fill in a form. each of the appliacants has to fill in a form. each box was closed. each of the boxes was closed. every girl at the party wore a red dress. This new habit can be noticed in every village in Poland. She goes to her grandmother every day. exercise 15 Write opposites to the sentences below. example: He likes every girl he sees. – He likes none of the girls he sees. a. All the children were satisfied with the presents. b. Neither of my maps is useful. c. None of my maps is useful. d. Both of them are married. e. Everybody is looking at us! f. Nobody wants to come to the party. g. I know both of them. h. Everobody likes strong coffee. i. There is some sugar in the cupboard. j. Each of them has a quality certificate. exercise 16 Undeline the correct expression. a. Both/All Mark and Anthony are professors. b. Amy speaks either/neither Russian nor French, but she can speak both/each English and German. c. There’s no/any need to clean the room now. We can do it tomorrow. d. I can hear anything/something downstairs. Shall I check what it is? e. Both/each time we try to make an appointment one of us is busy. f. Which film did you like the most? Actually I didn’t enjoy either/neither of them. g. Neither/either my brother nor I passed the driving test. We all/both failed. h. Would you like some/no sugar? i. I didn’t say nothing/anything. j. He plays the piano any/every afternoon. 82 Chapter III Text 4 Chemical food Food additives are natural or chemical substances used in food production or food stor- age to keep it in better condition. They perform various functions: they preserve the food from spoilage, from bacteria, fungi or chemical processes; maintain nutritional quality of food; they magnify or modify the taste and aroma of food; they give a more desirable, appetizing colour. Food preservatives make it possible to ship a variety of foods all over the world. We are able to buy in Poland lemons, oranges and coconuts. Also it is very common to import apples or carrots from overseas to our country. There’s a wide variety of fresh and beautiful vegetables and fruit on the market. But customers are often not happy about them. They look too perfect but they contain chemicals which may be dangerous to human health. Of course you can buy fresh products grown in your neighbourhood, but they are less available than the ones with food additives. You can’t find natural ve- getables grown in Poland on small farms in the supermarket. They are too expensive. The way to avoid additives in your diet is to eat as much seasonal produce as you can, try to peel fruit and vegetables, and always wash it in running water. You won’t avoid chemicals in food totally, but it still keeps you from them. E I W O r D Z Vocabulary food additive – dodatkowe składniki w żywności natural – naturalny chemical – chemiczny storage – magazynowanie perform – spełniać preserve – chronić spoilage – zepsucie bacteria – bakterie fungi – grzyby maintain – utrzymać aroma – aromat magnify – zwiększać modify – zmieniać, modyfikować desired – pożądany appetizing – apetyczny stabilizers – stabilizatory preservatives – środki konserwujące to ship – przewozić statkiem import – importować overseas – zza granicy customers – klienci dangerous – niebezpieczne neighbourhood – sąsiedztwo peel – obierać Phrases to keep sth in a better condition – utrzymać coś w lepszym stanie chemical processes – procesy chemiczne nutritional quality – wartość odżywcza 83 E I W O r D Z Chapter III grown in the neighbourhood – uprawiane w sąsiedztwie seasonal produce – produkcja sezonowa running water – woda bieżąca it keeps you off food additives – chroni cię od dodatków w jedzeniu Grammar rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Najprościej jest powiedzieć, że rzeczowniki policzalne to te, które można policzyć: dwie brzoskwinie, trzy kostki mydła, pięć bułek. rzeczowniki niepoliczalne to na przykład mąka lub cukier, które da się policzyć tylko wtedy, gdy są zebrane w toreb- ki, kilogramy itp. Czyli tak naprawdę policzalne są tu tylko te kilogramy czy torebki, a nie mąka czy cukier. Rzeczowniki niepoliczalne nie mają liczby mnogiej i nie stawia się przed nimi a, an czy the. Zamiast tych przedimków (articles) stosuje się miary, na przykład a bottle of milk, bądź a lot of, some czy any (patrz niżej). Much, many, a lot of, lots of Wszystkie te wyrażenia znaczą to samo: wiele, dużo. Jednak odnoszą się do różnych sytuacji. Much Oznacza dużo. Używa się tego słowa w przypadku rzeczowników niepoliczalnych, głównie w pytaniach i przeczeniach. examples: I don’t eat much chocolate. How much money do you need? There isn’t much sugar left. Many Oznacza wiele. Słowa tego używa się w przypadku rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej, głównie w pytaniach i przeczeniach: examples: How many flowers have you brought? I don’t have many projects with me, just two or three. Are there many boxes to carry? 84
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Samouczek języka angielskiego dla średnio zaawansowanych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: