Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00172 008868 22996158 na godz. na dobę w sumie
Samozatrudnienie - Krok po Kroku (wydanie specjalne) - ebook/pdf
Samozatrudnienie - Krok po Kroku (wydanie specjalne) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374404488 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Rosnące koszty pracy skłaniają wiele osób pracujących na etacie do rozpoczęcia działalności na własny rachunek, a więc założenia działalności gospodarczej. Zjawisko zmiany stosunku pracy na świadczenie usług w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej przyjęło się nazywać samozatrudnieniem. Jakie korzyści może ona przynieść obu stronom umowy? Jakie ryzyko wiąże się z założeniem własnej firmy? Na te i wiele innych pytań związanych z tą formą działalności odpowiadamy w niniejszym poradniku. Ponadto z sierpniowego numeru Poradnika Gazety Prawnej dowiesz się:- Jak sprawnie zarejestrować firmę,- Jak sformułować umowę o współpracę, żeby uniknąć ryzyka podatkowego,- Jak korzystnie wybrać formę opodatkowania,- Jak prawidłowo rozliczyć podatek i ZUS,- Jakie zmiany wprowadzono w ustalaniu zasiłków m.in. chorobowych i macierzyńskichCałość poparta praktycznym komentarzem oraz przykładami wypełnionych formularzy rejestracyjnych i rozliczeniowych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SIERPIEŃ 2015 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5 VAT) WWW.SKLEP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU WYDANIE SPECJALNE Nowe formularze VAT online SAMOZATRUDNIENIE – KROK PO KROKU Jak sprawnie zarejestrować firmę Jak sformułować umowę o współpracę Jak korzystnie wybrać formę opodatkowania Jak prawidłowo rozliczyć podatek i ZUS Jakie zmiany wprowadzono w ustalaniu zasiłków, m.in. chorobowych i macierzyńskich INDEKS 331783 ISSN 1234-5695 Partner merytoryczny Spis treści 1. ZANIM ZDECYDUJESZ SIĘ NA SAMOZATRUDNIENIE 1.1. Odpowiedzialność wobec osób trzecich 1.2. Brak nadzoru przy wykonywaniu działalności 1.3. Ryzyko gospodarcze prowadzenia działalności 2. ZALETY SAMOZATRUDNIENIA 3. JAK KORZYSTNIE SFORMUŁOWAĆ UMOWĘ O WSPÓŁPRACĘ 3.1. Przedmiot umowy 3.2. Czas trwania umowy 3.3. Klauzula wyłączności 3.4. Wynagrodzenie 3.5. Dodatkowe przywileje 4. JAK SPRAWNIE ZAREJESTROWAĆ FIRMĘ 4.1. Kiedy działalność wymaga koncesji lub pozwolenia 5. JAKĄ FORMĘ OPODATKOWANIA WYBRAĆ 5.1. Karta podatkowa 5.1.1. Minimum formalności przy karcie podatkowej 5.1.2. Wysokość karty podatkowej 5.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 5.2.1. Stawki ryczałtu 5.2.2. Konieczna ewidencja 5.3. Zasady ogólne 5.3.1. Wspólne rozliczenie małżonków 5.3.2. Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dzieci 5.4. Podatek liniowy 5.5. Zasady ogólne czy podatek liniowy – porównanie 6. SAMOZATRUDNIENIE A VAT 7. SAMOZATRUDNIENIE A ZUS 7.1. Wysokość składek 7.2. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 7.2.1. Zmiany w zakresie zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób prowadzących działalność gospodarczą 7.3. Składka wypadkowa 7.4. Fundusz Pracy 7.5. Ubezpieczenie zdrowotne 8. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU 8.1. Wydatki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów 8.1.1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne 8.1.1.1. Środki trwałe wyłączone z amortyzacji 8.1.1.2. Ważna wartość składnika 8.1.1.3. Przekroczenie rocznego okresu używania 8.1.1.4. Wyłączenie z kosztów odpisów amortyzacyjnych 8.1.1.5. Wartość początkowa 8.1.1.6. Amortyzacja środka trwałego nabytego na współwłasność 8.1.1.7. Metody amortyzacji 5 6 7 7 10 11 11 11 12 12 12 15 26 26 26 29 29 30 33 33 35 36 37 37 39 39 44 44 45 46 49 49 49 51 56 56 57 57 58 58 60 61 62 sierpień 2015 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ – WYDANIE SPECJALNE 3 Spis treści 8.1.2. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 8.1.3. Zapisy w ewidencji 8.1.4. Remont środków trwałych 8.1.5. Inwestycje w obcych środkach trwałych 8.1.5.1. Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym 8.1.6. Koszty przy sprzedaży środka trwałego 8.2. Samochód osobowy 8.2.1. Ubezpieczenie AC 8.2.2. Samochód rozliczany według ewidencji przebiegu pojazdu 8.3. Prowadzenie działalności w mieszkaniu 8.3.1. Amortyzacja mieszkania 8.3.2. Wydatki na remont mieszkania 8.3.3. Wydatki na wyposażenie mieszkania 8.3.4. Odsetki od kredytu na mieszkanie 8.3.5. Wydatki eksploatacyjne związane z mieszkaniem 8.3.6. Telefon 8.3.7. Internet 8.4. Podróż służbowa właściciela firmy 9. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 10. ZALICZKI NA PODATEK 10.1. Straty z lat ubiegłych – odliczenie od dochodu 10.2. Składki ZUS przedsiębiorców – odliczenie od dochodu 10.3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – odliczenie od podatku 11. ZEZNANIE ROCZNE 12. ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI 13. ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW 13.1. Czy można środek trwały przekwalifikować na towar handlowy 13.2. Czy wpłacona zaliczka jest kosztem 13.3. Jak rozliczyć zakup kasy fiskalnej sfinansowany z dotacji 13.4. Jak rozliczyć położenie kostki na użyczonym placu 13.5. Czy wymianę okien można zaliczyć bezpośrednio do kosztów 13.6. Czy jest kosztem remont ciągnika siodłowego bez AC 65 66 67 70 71 71 72 73 73 77 78 80 80 82 83 84 84 85 86 88 89 89 90 91 92 94 94 94 95 96 96 97 Nowe formularze i druki VAT online https://druki.infor.pl/vat2015 4 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ – WYDANIE SPECJALNE www.sklep.infor.pl Zanim zdecydujesz się na samozatrudnienie Samozatrudnienie – krok po kroku Rosnące koszty pracy skłaniają wiele osób pracujących na etacie do rozpoczęcia działalności na własny rachunek, a więc założenia działalności gospodarczej. Zjawisko zmiany stosunku pracy na świadczenie usług w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej przyjęło się na- zywać samozatrudnieniem. Jakie korzyści może ona przynieść obu stronom umowy? Jakie ryzyko wiąże się z założeniem własnej firmy? Na te i wiele innych pytań związanych z tą formą działalnoś- ci odpowiadamy w niniejszym Poradniku. 1. Zanim zdecydujesz się na samozatrudnienie Wykonywanie działalności w ramach samozatrudnienia a praca na podstawie stosunku pracy to zupełnie dwa odmienne stosunki prawne. Osoba samozatrudniona musi posiadać status przedsiębiorcy, czyli mieć zarejestro- waną pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: u.s.d.g.). Z kolei stosunek pracy oparty jest na reżimie wynikającym z Kodeksu pracy. Zgodnie z u.s.d.g. działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wy- konywana w sposób zorganizowany i ciągły. Za przedsiębiorcę uznawana jest osoba fizyczna, osoba prawna i jed- nostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności. Niestety, nasz ustawodawca nie ograniczył się do jednej definicji działalności gospodarczej. Zamieś- cił ją w kilku ustawach. Jako że samozatrudnionym zależy w głównej mierze na optymalizacji podatkowej, dlate- go najważniejszą definicją jest ta zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.). Zgodnie z nią, pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa: ■ wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, ■ polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, ■ polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, – prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyska- ne przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 u.p.d.o.f. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wskazał jednak dodatkowo przesłanki ne- gatywne, powodujące, że dana działalność nie będzie uważana za działalność gospodarczą na gruncie podatko- wym. Zgodnie z nimi, za działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: ■ odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpo- wiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności, ■ są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności, ■ wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. Łączne spełnienie tych trzech przesłanek powoduje, że dana aktywność nie może zostać kwalifikowana po- datkowo jako działalność gospodarcza, nawet jeżeli formalnie osoba zarejestrowała taką działalność. Jest to przepis szczególnie istotny dla samozatrudnionych. Został on bowiem wprowadzony przede wszystkim w celu eliminacji optymalizacji podatkowej dokonywanej przy samozatrudnieniu. Na jego podstawie organ podatko- wy może uznać, że działalność gospodarczą samozatrudnionego należy podatkowo rozliczyć jak umowę o pra- cę albo umowę-zlecenie wykonywaną w ramach działalności wykonywanej osobiście. Aby uniknąć negatyw- nych konsekwencji, warto zawczasu zabezpieczyć się przed tym ryzykiem poprzez właściwe skonstruowanie umowy o współpracy. Ważne jest również, aby różnice pomiędzy wykonywaną przez nas działalnością a wcześ- niej świadczoną umową o pracę miały odzwierciedlenie nie tylko w zapisach umowy, ale w późniejszej jej re- alizacji. sierpień 2015 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ – WYDANIE SPECJALNE 5 Zanim zdecydujesz się na samozatrudnienie 1.1. Odpowiedzialność wobec osób trzecich Dla wyłączenia danej umowy z zakresu działalności gospodarczej konieczne jest, aby odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat umowy ponosił zlecający wykonanie tych czynności, tak jak ma to miejsce w przypadku stosunku pracy. Dlatego, tworząc umowę o współpracy, należy zawrzeć w niej postanowienie, że dający zlecenie jest zwolniony z odpowiedzialności za rezultat działań zleceniobiorcy. PRZYKŁAD 1 W umowie o współpracy podpisanej z grafikiem komputerowym (zleceniobiorca) zawarto zapis, że przed- miot zlecenia może być wykonywany przez niego osobiście, ale również przez osoby trzecie wskazane przez zleceniobiorcę. Wówczas zleceniobiorca odpowiada za działania podwykonawcy jak za własne, jednocześ- nie eliminując ryzyko ponoszone przez podmiot, z którym współpracuje (zleceniodawcę). Może się zdarzyć, że naszemu zleceniodawcy, ze względów wizerunkowych, zależy na tym, żeby wobec osób trzecich za działania swoich podwykonawców odpowiadać samodzielnie. W takiej sytuacji, aby nie narazić się na ryzyko wyłączenia samozatrudnionego z działalności gospodarczej, należy zawrzeć w umowie zapis, że za ryzy- ko wobec kontrahentów odpowiada zleceniodawca, jednak gdy szkoda nastąpi w wyniku nierzetelnego działania podwykonawcy, zleceniodawca będzie miał prawo regresu względem podwykonawcy o jej wyrównanie. PRZYKŁAD 2 Firma transportowa w celu świadczenia usług dla swoich klientów zawiera umowy o świadczenie usług z kierowcami. Zgodnie z regulaminem świadczenia usług, w razie opóźnienia w dostarczeniu przesyłki lub jej uszkodzenia w transporcie odpowiada wobec klienta firma transportowa. Ma to ułatwić obsługę roszczeń klientów i wpłynąć na pozytywny wizerunek firmy na rynku. Jednak w umowie o współpracy z poszczegól- nymi kierowcami – przedsiębiorcami istnieje zapis, że jeżeli do opóźnienia bądź uszkodzenia przesyłki doj- dzie z winy kierowcy, to on zwróci firmie równowartość świadczenia wypłaconego klientowi. Problem ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za działania samozatrudnionych odpada w przy- padku, gdy działalność gospodarcza wykonywana jest przez osobę fizyczną wykonującą wolny zawód. Zgodnie z przepisami regulującymi wykonywanie większości takich zawodów, jak np. radca prawny, lekarz, osoby takie mają ustawowy obowiązek wykupowania polisy odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywanym przez nich zawodem. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby przedsiębiorcy wykonujący działalność inną niż wolny zawód ubezpieczyli się na wypadek szkody wyrządzonej swojemu zlecającemu lub jego kontrahentowi. Wydatki poniesione na zakup takiego ubezpieczenia przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez siebie działalności. Nie ma również przeszkód, aby odpowiedzialność za działanie samozatrudnionego i jego byłego pracodawcy opierała się na zasadzie solidarności. Kodeks cywilny stanowi, że odpowiedzialność solidarna polega na tym, że kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel (np. kontrahent naszego byłego pracodaw- cy) może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. To do wierzyciela będzie należał wybór, od kogo będzie chciał dochodzić swoich roszczeń. Kodeks cy- wilny stanowi, że taki rodzaj zobowiązania powstaje z ustawy lub z mocy czynności prawnej. A więc umowa może takie postanowienie zawierać. Mamy wówczas gwarancję, że organy podatkowe nie zakwestionują okoliczności przerzucenia odpowiedzialności tylko na stronę naszego zlecającego. Ustawodawca uważa ponoszenie odpowie- dzialności cywilnoprawnej za jeden z warunków uznania, że podmiot prowadzi działalność gospodarczą. Nale- ży również pamiętać, że zlecający wykonanie czynności nie ponosi odpowiedzialności związanej z dopuszcze- niem się przez wykonujących zlecenie czynów niedozwolonych, ale to nie ma już wpływu na spełnianie przesłanki z art. 5b u.p.d.o.f. Istotna jest w tym przypadku tylko odpowiedzialność wynikająca z łączącej strony umowy. 6 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ – WYDANIE SPECJALNE www.sklep.infor.pl Zanim zdecydujesz się na samozatrudnienie 1.2. Brak nadzoru przy wykonywaniu działalności Działalność gospodarcza nie może być również wykonywana stricte pod kierownictwem oraz w miejscu i cza- sie wyznaczonym przez zleceniodawcę. Ta przesłanka eliminuje z zakresu pozarolniczej działalności gospodar- czej aktywność zbliżoną do stosunku pracy. Jedną z jego najważniejszych cech jest istnienie pomiędzy stronami podległości organizacyjnej, która polega w szczególności na obowiązku stosowania się do poleceń przełożonego dotyczących sposobu wykonywania prac oraz dostosowania się do funkcjonujących w zakładzie pracy reguł orga- nizacyjnych procesu wykonywania prac oraz wykonywania ich w czasie i miejscu przez niego wskazanym. Z umo- wy o współpracy musi jasno wynikać, że mamy do czynienia z dwoma niezależnymi podmiotami gospodarczymi, które układają swoje stosunki, opierając się na swobodzie kształtowania umów. Oczywiście, w praktyce rynkowej ta równość ma czysto formalny charakter. Na ogół jedna ze stron jest podmiotem o znacznie silniejszej pozycji pod względem finansowo-organizacyjnym, w szczególności w przypadku umowy zawieranej z byłym pracodawcą. Niemniej w takiej sytuacji warto dla własnego bezpieczeństwa prawnego nalegać na umieszczenie w umowie jak najwięcej zapisów, które sugerują dużą swobodę samozatrudnionego w wykonaniu zlecenia. W przypadku przesłanki kierownictwa warto zwrócić uwagę na trzy aspekty wykonywania przez nas zlecenia w ramach samozatrudnienia, tj.: ■ sposobu, ■ czasu, ■ miejsca. Jeżeli w umowie nie wystąpi chociaż jedna z tych okoliczności, to organy podatkowe nie powinny w niej dopa- trzeć się elementów kierownictwa. Oczywiście, wszystko zależy również od specyfiki konkretnych czynności wy- konywanych w ramach działalności. Może się zdarzyć, że czynności objęte umową mogą być ze względu na ich specyfikę wykonywane tylko w siedzibie zleceniodawcy oraz w czasie jego urzędowania. Nie przesądza to jeszcze o tym, że mamy do czynienia ze świadczeniem pracy lub działalnością wykonywaną osobiście (umowa-zlecenie lub o dzieło) w miejscu działalności gospodarczej. Jako miejsce wykonywania usług najlepiej wskazać miejsce wybrane przez samozatrudnionego, np. jego siedziba, a dopiero w dalszej kolejności dodać, że umowa może być również wykonywana w siedzibie kontrahenta. Powin- niśmy również wprost określić, że przedmiot umowy nie będzie wykonywany pod kierownictwem zleceniodawcy. Takie zapisy przynajmniej w sposób formalny (bo ważna jest jeszcze późniejsza praktyka) pokażą, że celem zawartej umowy nie jest nawiązanie stosunku pracy, lecz wykonywanie działalności gospodarczej. Pamiętajmy również, że nie same zapisy umowy mogą świadczyć o istnieniu stosunku podległości służbowej pomiędzy samozatrud- nionym a zleceniodawcą. Decydujące mogą być okoliczności faktyczne wykonywania działalności. PRZYKŁAD 3 Jan Nowak, indywidualny przedsiębiorca, współpracuje tylko z jednym kontrahentem, wykonując usługi pro- wadzenia autobusu jako kierowca. Zgodnie z zawartą umową odpowiada on solidarnie z firmą przewozową za wyrządzone osobom trzecim szkody. Czynności w ramach umowy są wykonywane poza siedzibą kontrahenta. Pan Nowak wykonuje je według ściśle określonego grafiku. Dodatkowo musi pełnić dyżury, podczas których musi być gotowy do świadczenia usług. Ponadto przed wykonaniem każdego przejazdu jest zobowiązany do podpisa- nia listy obecności w siedzibie firmy. Dodatkowo zobowiązany jest do wcześniejszego uprzedzenia dyspozytora o niemożności świadczenia usługi w danym dniu, pod groźbą obciążenia kosztami niewykonania zlecenia. Obo- wiązkiem jego jest także przestrzeganie i stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących u przewoźnika. Takie okoliczności wskazują wyraźnie na kierownictwo kontrahenta w wykonywaniu działalności, narażając na ryzyko uznania łączącego ich stosunku za stosunek pracy. 1.3. Ryzyko gospodarcze prowadzenia działalności Ostatnią przesłanką negatywną definicji działalności gospodarczej jest nieponoszenie przez przedsiębiorcę ry- zyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. Pojęcie ryzyka gospodarczego nie zostało zdefi- sierpień 2015 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ – WYDANIE SPECJALNE 7 Zanim zdecydujesz się na samozatrudnienie niowane ani w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też w żadnych innych przepisach. Z isto- ty prowadzenia działalności gospodarczej wynika, że osoba prowadząca taką działalność (w tym również osoba samozatrudniona) prowadzi ją na własny rachunek i na własne ryzyko. Ryzyko gospodarcze związane z dzia- łalnością gospodarczą to np. ryzyko inwestycyjne, czyli prawdopodobieństwo nieuzyskania przewidywanych (oczekiwanych) wyników ekonomicznych związanych z tą działalnością. W ramach stosunku pracy natomiast pracownik, jeśli wykonywał starannie swoje obowiązki, ma prawo do wynagrodzenia, chociażby rezultat pracy nie dał spodziewanych efektów. A zatem pracownik nie ponosi ryzyka gospodarczego. Ryzyko gospodarcze pono- si pracodawca. PRZYKŁAD 4 Samozatrudniony jako kierowca w przewozach krajowych i międzynarodowych zgodnie z umową wykonu- je konkretne przejazdy po każdorazowym przedstawieniu oferty przez firmę, z którą współpracuje. Liczba wyjazdów w miesiącu nie jest znana z góry. Wynagrodzenie zależy od liczby i długości wykonanych prze- jazdów. Samozatrudniony ponosi więc ryzyko, że w danym miesiącu nie osiągnie żadnych przychodów ze względu na brak zleceń. Inną okolicznością wskazującą na to, że samozatrudniony ponosi ryzyko gospodarcze, jest dokonywanie przez niego inwestycji, np. w sprzęt lub narzędzia potrzebne do wykonywania jego działalności. Czynnikiem takim jest również fakt zawierania przez przedsiębiorcę umów z więcej niż jednym kontrahentem, co pokazuje, że stara się on zabezpieczyć źródło swoich przychodów. Również zapisy umowy o współpracy zakładające, że wynagrodzenie samozatrudnionego jest ściśle uzależnione od wyników jego działań, wskazuje na ponoszenie przez niego ryzyka. Jak liczne problemy powoduje identyfikowanie samozatrudnienia dla celów podatkowych pokazują poniższe interpretacje: MF Działalność gospodarcza kierowców Spółka Jawna planuje w zakresie transportu towarów nawiązać współpracę m.in. z jednoosobowymi pod- miotami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w zakresie transportu, wykonywanego zgodnie z umową łączącą podmioty. Zgodnie z najistotniejszymi warunkami umowy: § 2 1. 2. 3. 1. 2. 1. W ramach wykonywania zlecenia Zleceniodawca wskazuje Wykonawcy miejsca przeznaczenia towarów oraz za- kres czasowy w którym dostawa ma być zrealizowana. Wykonawca sam dokonuje wyboru trasy, kolejności do- staw i czasu dostawy w określonym przedziale. Jeżeli zakres czasowy na wykonanie zlecenia wg Wykonawcy, kierującego się racjonalnymi przesłankami, jest zbyt krótki może on odmówić wykonania zlecenia bez żadnych konsekwencji lub też może je przyjąć z zastrzeże- niem, iż nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie. W przypadku przyjęcia zlecenia bez zastrzeżeń i niewykonania go w określonym czasie wynagrodzenie Wykonawcy ulega obniżeniu o 25 . Obniżenie wynagro- dzenia nie ogranicza odpowiedzialności z punktu 3 niniejszego paragrafu. Wykonawca ponosi wobec kontrahentów solidarną odpowiedzialność ze zleceniodawcą za wszelkie szkody wynikłe w sposób pośredni lub bezpośredni z nienależytego wykonywania czynności wynikających z umo- wy. (…) § 5 Wysokość wypłaconego wynagrodzenia za wykonaną usługę jest uzależniona od liczby przejechanych kilometrów, wagi załadowywanych lub rozładowywanych przez Wykonawcę towarów, liczby odbiorców, itp. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie pomiędzy stronami umowy z zachowaniem zapisów punk- tu 1. W przypadku braku zleceń wynagrodzenia nie przysługuje. (…) Wykonawca oświadcza, że określone w § 1 czynności dotyczące podjętego zlecenia są objęte zakresem prowadzo- nej przez niego działalności gospodarczej oraz że posiada właściwą wiedzę, a także wszystkie uprawnienia – jeśli charakter zlecenia tego wymaga – niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia. (…). § 7 8 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ – WYDANIE SPECJALNE www.sklep.infor.pl Zanim zdecydujesz się na samozatrudnienie Wykonawcy są podmiotami krajowymi, które dopełniły formalności rejestracyjnych, zgłoszeniowych, do których są zobowiązane osoby prowadzące działalność gospodarczą. (…) Zdaniem wnioskodawcy nawiązując współpracę z podmiotami figurującymi w ewidencji działalności gospodar- czej może traktować je jako podmioty prowadzące działalność, bowiem: 1. Jest to działanie zgodne z wolą stron. Ponadto w § 7 umowy wykonawca oświadcza, że wykonywane czynnoś- ci wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Nie znajduje w sprawie zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ponieważ: a. 2. b. c. Wykonawca odpowiada solidarnie ze zleceniodawcą wobec osób trzecich za szkody wynikłe z niewykona- nia lub nienależytego wykonania czynności umownych (m.in. § 2 umowy) Zlecającego, zgodnie z umową, interesuje rezultat wykonanych czynności. Nie można na podstawie przed- stawionego wzoru umowy mówić o pracy pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego (m.in. § 2 umowy) Wykonawca poza ogólnym ryzykiem gospodarczym z tytułu umowy ponosi dodatkowe ryzyko związa- ne z np. różną liczbą zleceń, a co za tym idzie brakiem gwarancji uzyskania określonego wynagrodzenia (m.in. § 5 umowy). W związku z powyższym wnioskodawca nie będzie posiadał wobec wykonawców, traktowanych jako podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, obowiązków które ciążą na płatniku, tj. obowiązku związa- nego z poborem podatku lub zaliczek na podatek dochodowy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stano- wisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 stycznia 2009 r. (IBPBI/1/415-880/08/BK). MF Działalność gospodarcza wykładowcy Wnioskodawca prowadzi działalność dydaktyczną. Osoby fizyczne (wykładowcy) prowadzą zajęcia ze studentami na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnej tj. umowy o dzieło. Od nowego roku aka- demickiego wnioskodawca planuje podpisać umowę na prowadzenie zajęć z osobą, która ma zamiar zgłosić dzia- łalność gospodarczą (firmę jednoosobową) do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia dzia- łalności edukacyjnej (PKWiU 80.30). Zgodnie z postanowieniami umownymi: ■ Zamawiający zleca Wykonawcy wykonać na jego ryzyko dzieło, którego przedmiotem jest samodzielne przygo- towanie i przedstawienie studentom wykładu autorskiego, ■ Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w okresie od (…) i zrealizować przedmiot umowy w wymiarze 90 godzin lekcyjnych w dniach i godzinach przez siebie wskazanych, ■ Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie i na własne ryzyko utrwalić przedmiot zlecenia w postaci stresz- czenia bądź konspektu ze wskazaniem materiałów dydaktycznych i szkoleniowych odnoszących się do poszcze- gólnych wykładów, ■ Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie przygotować i przeprowadzić przy użyciu materiałów własnych zaliczenia lub egzaminy końcowe dla każdego z przedmiotów, ■ Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec studentów za prawidłowość formy, rzetelność i terminowość prze- prowadzenia zaliczeń i egzaminów, ■ Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy będzie wykonywał samodzielnie na własne ryzyko, ponosząc od- powiedzialność wobec osób trzecich. (…) Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż wykładowca ponosił będzie odpowiedzialność wobec osób trzecich (studentów) za prawidłowość formy, rzetelność i terminowość przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów. Zatem, jeżeli przepisy prawa regulujące funkcjonowanie uczelni niepublicznych dopuszczają możli- wość przeniesienia na wykładowcę w drodze umowy cywilnoprawnej odpowiedzialności wobec studentów w tym zakresie, to należy uznać, iż nie zostanie spełniony negatywny warunek zawarty w art. 5b ust. 1 pkt 1 ww. usta- wy. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika także, że przedmiotem umowy o dzieło będzie samodzielne przygotowa- nie i przedstawienie studentom wykładu autorskiego, który wykładowca zobowiązuje się wykonać w okresie od dnia 01 października 2008 r. do dnia 15 lutego 2009 r. i zrealizować w wymiarze 90 godzin lekcyjnych w dniach i godzinach przez siebie wskazanych. Uznać więc należy, iż powierzenie wykładowcy jedynie określonego zakresu zadań, czyli przygotowania i przeprowadzenia wykładu oraz egzaminu, przy pozostawieniu w jego gestii sposo- bu ich wykonania i realizacji, oznacza brak wykonywania tych czynności pod kierownictwem zlecającego ich wy- konanie. W związku z tym nie zostanie również spełniony warunek zawarty w art. 5b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. sierpień 2015 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ – WYDANIE SPECJALNE 9 Zalety samozatrudnienia Z analizy postanowień umowy przedstawionych przez wnioskodawcę w zdarzeniu przyszłym wynika również, że wykładowca ponosił będzie ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą. Reasumując, w świetle przedstawionego przez wnioskodawcę zdarzenia przyszłego należy stwier- dzić, iż nie zostały łącznie spełnione warunki wymienione w cyt. powyżej art. 5b ust. 1 ww. ustawy, co oznacza, że czynności, które wykładowca zamierza wykonywać na podstawie zawartej umowy o dzieło, mogą być uznane za świadczone w ramach prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 maja 2008 r. (IBPB1/415-135/ /08/MW). MF Działalność gospodarcza lekarza Wnioskodawczyni jako lekarz anestezjolog jest zatrudniona w ramach umowy o pracę w Centrum Opieki Medycznej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Od 8 lat pełni funkcję Ordynato- ra Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Do głównych zadań wynikających z zakresu czynności Ordy- natora należy przede wszystkim nadzór administracyjno-gospodarczy sprawowany na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zarządzanie zasobami ludzkimi w podległej jednostce organizacyjnej COM, sprawowa- nie kontroli podległych pracowników, sprawowanie opieki lekarskiej nad powierzonymi pacjentami zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, zasadami etyki i deontologii lekarskiej, ścisłe i prawidłowe stosowanie obo- wiązujących przepisów prawa materialnego i formalnego. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wnioskodawczyni planuje zawarcie umowy cywilnoprawnej z Centrum Opieki Medycznej na stanowisko leka- rza koordynatora. W zakresie odpowiedzialności, uprawnień i obowiązków do jej podstawowych zadań będzie należeć: odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie oddziału pod względem medycznym, administracyjnym i gospodarczym, odpowiedzialność za właściwe leczenie chorych, nadzór pod względem fachowym i etycznym nad pracą podległego personelu, ustalenie prawidłowości postępowania i kierunku leczenia dla przyjmowanych pacjentów. W szczególności jednak, w ramach zawartej umowy cywilnoprawnej wnioskodawczyni ponosić bę- dzie pełną odpowiedzialność za wykonywanie lub zaniechanie wykonywania przez nią świadczeń zdrowotnych, w tym przede wszystkim ponosić będzie pełną odpowiedzialność za leczenie chorych w oddziale. W związku z powyższym zawarła umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich. Centrum Opie- ki Medycznej nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wnioskodawczy- nię osobom trzecim w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania opieki lekarskiej określonej umową, a wynikłej z jej winy. Zdaniem wnioskodawczyni, nie spełnia łącznie warunków określonych w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku do- chodowym od osób fizycznych, w związku z czym będzie mogła świadczyć usługi w ramach pozarolniczej dzia- łalności gospodarczej. (…) W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 kwietnia 2008 r. (IBPB1/415-75/08/MW). 2. Zalety samozatrudnienia Nikt nie jest nam w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, czy rezygnacja z etatu na rzecz samozatrudnienia będzie dla nas lepszym rozwiązaniem. Każdy ma inne powody, dla których założenie i prowadzenie indywidualnej dzia- łalności gospodarczej uważa za lepsze rozwiązanie. Część osób kieruje się wyłącznie względami czysto finansowy- mi, słusznie licząc, że dochody ,,na rękę” z działalności będą większe niż na etacie. Z kolei dla innych ważniejsza jest większa swoboda w zarządzaniu własnym czasem, dobór kontrahentów i brak podporządkowania pracodaw- cy. Wiele zależy też od tego, jakie kwalifikacje posiadamy. Jeżeli jesteśmy wykwalifikowanym specjalistą, to dzia- łalność może nam pomóc w zwielokrotnieniu źródeł dochodów przez ,,sprzedaż” naszych usług kilku podmiotom, np. w przypadku wolnych zawodów, tj. prawnik, lekarz. Oczywiście, całkowite przejście z umowy o pracę na dzia- łalność na własny rachunek to też ryzyko związane z utrzymaniem stałych zamówień na nasze usługi (bądź towa- ry). Tracimy wówczas wszelkie przywileje pracownicze, dlatego w wielu przypadkach warto spróbować łączyć etat z prowadzeniem działalności, ale to z kolei ogranicza nam pewne przywileje dostępne dla przedsiębiorców, np. brak możliwości ulgowego rozliczania ZUS przy wykonywaniu działalności na rzecz obecnego pracodawcy. Nie ulega wątpliwości, że koszty pracy opartej na klasycznym stosunku pracy będą w większości przypadków wyższe niż w przypadku samozatrudnienia. Otrzymując wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, im wyższe osią- 10 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ – WYDANIE SPECJALNE www.sklep.infor.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Samozatrudnienie - Krok po Kroku (wydanie specjalne)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: