Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00137 003490 21001973 na godz. na dobę w sumie
Sandomierz mityczny - ebook/pdf
Sandomierz mityczny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 377
Wydawca: Wydawnictwo Armoryka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7950-074-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Legendarne dzieje Sandomierza były już tematem kilku opracowań, wśród których wymienić mogę 'Legendy sandomierskie: podania, przypowieści, anegdoty i przysłowia Ziemi Sandomierskiej' Krzysztofa Seligi (Lublin 1974), 'Legendy i opowieści sandomierskie' Andrzeja Sarwy (Sandomierz 2005). Kilka z nich opisał również Oskar Kolberg w swoich pracach 'Radomskie'(Wrocław-Poznań 1964) oraz 'Sandomierskie' (Wrocław-Poznań 1976), a Jarosław Iwaszkiewicz włączył do powieści 'Wycieczka do Sandomierza' (Warszawa 1953). Nie są więc zupełnie nieznane dla szerszego grona czytelników, a ich literackie opracowania zachęcają do lektury nie tylko specjalistę, ale i zwykłego czytelnika. Jednak w przeciwieństwie do, przykładowo legend krakowskich, nie doczekały się do tej pory opracowania, którego celem byłaby ich szczegółowa analiza etnologiczna i religioznawcza.

Sandomierz mityczny jest do pewnego stopnia próbą wypełnienia owej luki. Moim celem nie była jednak analiza samych tekstów, ale również zbadanie topografii miasta i jego historii, a zwłaszcza dziejów miejsc kultu religijnego, a następnie odpowiedź na pytanie, gdzie należałoby szukać ich najdawniejszych źródeł, sięgających czasów jeszcze przedchrześcijańskich, a może nawet przedsłowiańskich, jeśli odrzucić coraz bardziej wątpliwe teorie mówiące o pustce osadniczej w okresie zajmowania terenów obecnej Polski przez plemiona posługujące się językami słowiańskimi. Historia pobytu człowieka na Ziemi Sandomierskiej jest frapującą podróżą w głąb czasu, w przeszłość sięgającą okresu neolitu. Jedne z najstarszych znalezisk archeologicznych na Wyżynie Sandomierskiej datowane są na około 3800 rok p.n.e...

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Grzegorz Niedzielski SSandomierz andomierz mityczny mityczny Grzegorz Niedzielski Sandomierz mityczny Grzegorz Niedzielski Sandomierz mityczny Sandomierz 2012 Seria: BIBLIOTEKA TRADYCJI SANDOMIERSKIEJ NR 17 Seria objęta patronatem przez Fundację Kultury i Tradycji Europejskiej „Paradosi” w Sandomierzu. Redaktor serii: Andrzej Sarwa Redaktor tomu: dr Dorota Karkut Projekt okładki: Joanna Sarwa Recenzenci: dr Mariusz Głuszko, Andrzej Sarwa, DD, Th.D. Na okładce: Wąwóz królowej Jadwigi. Fot. Elżbieta Sarwa Na okładce użyto inicjału Ardenwood.ttf, której autorem i właścicielem jest Dave Nalle, The Scriptorium, www.fontcraft.com Ardenwood.ttf font copyright 2008 by The Scriptorium, all rights reserved Copyright © 2012 by Grzegorz Niedzielski Wydawnictwo ARMORYKA ul. Krucza 16 27-600 Sandomierz tel +48 15 833 21 41 e-mail: wydawnictwo.armoryka@interia.pl http://www.armoryka.pl/ ISBN 978-83-7950-074-1        -   !  # L$ $ ( )* +,.$/)0.$1 2+ * .*3 4567489:; =: ?@;AB8C7 : 4567DE89:? F:;G: H?@B8G:;5DI:;J K M N  O PQRST U;A;@B7 : 8489:; =: D?@B8G:;5DI:; VWXYZ[\] ^]Y- O  _``aT  L$ $ ( )* +,.$/)0.$ b  c de - M O  _`PPTf K  ! M  gM K  M !  ! h* +,)0.$ Oi dc  PQjST H?@B8G:;5DI:; Oi dc  PQRjT k M l M  m   n7=:;=6I? B8 H?@B8G:;56? Oi M PQaoTf p Mm #  -  M M    !    - !# m    M M#   f k    M    M !   M #       ! M   -     qf H?@B8G:;56 G:C7=6@7 M  M m   f b      - M ! M     r M ! M  M   M   M#   s     M !  M ! s M # m! M M   !  M !   M M !    m   m M M   M    cM   Mm M # #  M M f t M   u   M M N m- m m m M  M M # mm M f k  M M !  M ! ! i   M  Mm  ov`` fff m  f m Mm  s M d m  mf l!  M      K K  f c    M  M m    M   M    w xyz{| }~}€‚ ƒ„ƒ~… †y}†‡ˆ‰†€Š‹ Œ‡…Ž ~Œ ‘’€}~ “€~†‡ˆ “‡{” ‘ “€~†‡ˆ• –—˜™š›œ™ž Ÿ ¡¢£¤¢¥ ¦§¨§£¡© ¤ ª«©¬ª¢­§• ®y}†zˆ ¯°°± 5       -                        !  #    $  !            ((     -    ) * +  $  ,      .  .   .     /  0   $        1      -         $    2             +   - .   3  4  $   $  .        -   5       6   $ .   -      7      2  8 9   :; = ? @ABC;=*   . 2      D  $ 8 9       E  F   G E  .     $  -   8 9       +   D       E  +  H   E  +  $      G  I + 9   E 0 / J 7      , .  .   ,       ,   $         5 .  - G                     1    !        0    $  /       G6    K LM NOPQRSTUVW XYZ[\[]^_ `a\^]^^W bcdUeS fgghW TM ijklijmM 6             !       #  #$       -         #    !        -        -       #       (      # # )     * +            # # , )      .  -       / -           $           -             #   / ) 0 1    -   2  2     1   3456   -   / $            / 7 .  - #        #       -        2-     385693:66   $ 1     -        #        9    #       - #     ; = ?@AB@CDEFG HIJKLMNOILP IJQLRLL SP TLJULPVK WOQMXLVKY BZ[\@] ^_`aG D= ^^b= 7         -                !    #! -  $  #       -        $  #             !   -     (        #   #   -             !    !  ) *     #+  ,./         -        # -   0    #      !              #     #        -        -  1                      (    2    *    #   ! + #                !     ,  13  #4 !   #        -     !   5 61 -      5  7       !   0 # 0   ,#  8 # 9      :  ; *    = ?@ ABCD?@E F=GHI JIKLMNHICO@M KI=FOPQ R@P K HIA@S@D?@ TRUVMCO@?@E LMCCDQ R@P @UV TLQ TM? @ LHKIFDK W TDQ XI OD YDUVGCZ[    # #   -   (     \    -    0 # ]      ^ _`abcd ef ghif j kf lmnop`d qrstuvwutxy zt{|}|x ~ut€ ‚x s€ƒ‚w„‚r„… rvu†t‡x„… ˆwu†x ‰†xu‚t}wd Š‹cŒ Žc ‘‘’d ef ““”“if • –f —˜ec™”šp›cœ˜pe`d zt{|}|t ‰t{ž€d Ÿ`pe›`œ` g’“gd ef h f 8      -       ! #!$    -       (               )  ( * +,  - ( )    . / 0  1    )  2       3 )      *   0     +,         -         4     5    +        -   )     ( )    )    -   .     2   6  7    )   ) 6 7 *      2) 2   .  0       )  8  -   2    9 #  (       : )  ; $   -       =     2     . /  0 ?  2(   -    @)    8 A    B  )C 6    0    :  = *)        -     )     0  D  )      *     2  -  ) 0   -         ) E FG HIJJKLJMNO PQRSQTU VTUWXYZ[\]U ^U XYZ_YU`a b\RcdYO efgJhfLf ijklO JG mnopmniG 9        -         -              -   !  #  $   !-             ( ) * (  (    +,. /  ,01  -     (    ( (  2 3 4        5  (     6    -   7   8  9              (            -       (       9  #   (      ( )       (     ( ( (      -         -         :   !     (             #       ( ! $     7   (              -   ;  (      6       -           ;  (  ( -    (      = 4 (     -   7  )   (  ?@ ABCDBECFGH IJKLMNOPQRST RMNOTJNUPVNORSVK P W XY X ZOPKJQ[\]H ^E_` ZOPKJQ[\ XaPKRLT [OKULVTXVKaPLQH bcd@ ?@ ABCDBECFGHeGbCfGEG ghihH C@ jklmjkn@ 10                        !        -           #       !           -         $      $     -  $          $                  -       $  $  $-    (  $     -  )        $  $ *         + $       -           - $ $                -           +        ,,           $     $ *     . /    0             $   1 -         $ 2  345654 7589: ;7:9 :;= 54?    @       !         $    A    )       -           ) -  $     , $     !  $  2             1        -  B  $      C - D EF GHIJK LMNOPQRS TUVWMXSYZOUK [\]^_\`\ abbcK ^F bF 11                   !          #    $          -         -     (   -   )           *   !         !-  +        , ./ - 01 )     !                 -   +  ) 2               !  34   ! 5          #      -      -    !                6  7 !            ,        ,-      #8   !  7           9: ; = ?@ABCDEFG HIJKLM N NO PQRLSG TU@DAUVU WXYWG D ZZZ F [ 12  S S  Z  ! #$ () $ *+* , -)#.# * /-, ! 0 1-$ ) / 0,23/4 * # . *( /.4 50. $06 ! . * ! ( 7-$ ) ) *# 8 92 *$ #. ,:$ / 0 0. $08 6! 201 (. ,.0 5 (. 0. / ; ,:53!( $* - * 61!0 # 4# *6 / *8 =888 9# , #4- /-, ! 0 #$ *0, ) *61#0) () !?#23 / ) $ * *0!? , *0,2#*. 50. 2#) *#$ :! )-8 @$*$ #1 ( ! 3,2 16 1-$ A ,) 1# . *!0 # 2!0 =888 B ! #,) / 0 0*#1 25 $ 4( !?#20 #! =888 C , -20 /.0:! * $+.  # !-) *#.0 - (-8 =888 D# /.03.0 1#2#8 E-, ! # #$ ,.: 7#) #1-$#.# ,3 ! # # $ 48 F-$ 6!5 / : 0*#1 # #!?+$ # *,!?+$8 7$ 0 -$ *#1 () 1#, 2 1 ( 2-4:! )3 / $ / *, : -/ #*38 E (+ #!? #6 $1(.0!? $0 )# $0).0 * 2+ 0!? -, ! $ 0*# (+ *02#/# 8 =888 G $ . =888 7-$ ) / *#6 0!? #$ . $!0$ *#0) -,/ #4#. ! #/#1! 0*, 0!?8 C ,:$ . ,/ #*$1*8 B ! #,) 25 ,.#*# 4( ,:$+* ## 0.# * . 8 H $# 0. ,3 0 2 6 # * $02 # #.8 D 25 $0 7-$ ) # 4-5 *3!4 ,2#. ), #I!0 ,#$0 ,$  1! 0!? #$#1 ,:$0 / $ 4( !?#2: $/ #*#18 C ,#$3 ! #,) 7-$ ) ) / *# 8JJ opqrst uvwx yz{|}~vw€z KK LM NOPQRTU VWXWY[\ ]^Y[_`aWb]caWU defPQg hijkU lM imhnM 13          -           -            !                           # $           -                            -  $    (     )         -    )    -   ) *     ) +           ,  ,        -                     .  (                           #           ,  /01 23456570 89:;0 =0 ?      ,   -  #                  #      $        @* @**         ) *            ) A $ -                 -              # #  -         14       -           -           ! ##   $ -         -                   $   $    (   )     *    + ,   - .     $  / 0   $ 1 2    . -  $       -                 3  45     !#       666 66     .   7 7 -    3        3    8   9 -        -    )     :  ;   #### !### -       8    3   3       0  . ( 7 =   ###  +   - ? 2      -    .     3 (    3  7       = @           6 A  ,###     B 4C $       DE FG HIJKL MNOPQRSTU VTUWRXP YZT[\U Z S]PWN^]P_TU NRP`aTX\ZP bcdcac ePa`NVTU]RSTUWL fghi j_kNZTUSl RPX]mVl Y]N`NZTRSNn oTUWRXP Smp\m ZU ZX_URacV Y]U`aTNZTUX_mL qrsG tG uKvswxKyzL {qKy|}g ~L €G ‚ƒ„…G D† ‡G ˆr‰ŠqrgL ‹]XŒUNpNOTP T W[_cSL qwrJ|G ŽG {xyw‘€J} x FG u}qyx‰x}JL {}q€w}g} ƒ ’Kw‰}‘ 15         -               !    #  -      $   - ( # #            #      #        - )     )   -          *   +     -                         *    #   , .  *        /011 211        -         -     #     - ( 3/451/651  7  #   3    . 7 8        #   -  (    9           :     ;   +        (     -   :              #      *    =  # /651 / 11       #   # -           #       -    #          $   #  - ?@@AB CD AEF G HD IJ KLMNOPHGQRCSQ GHTLUVOWRQ L HORPOXHGQRCSQR YGCZLUGG SGQV [L\CMGWY SL]D ^D _D _LSNLXCMGB `D _OWSOHLXCMGB abcdbefghcijh djghch jghk lmniogpq rdm stt euvB _UOMwX AEExD Iy _D zLCMXOB {lmob |}~j g lgh}eijh i€nhpgb hlmog hnbjb e jbig‚ƒ „ijpj… †‡ˆ‰Š‹ŒŽ CMGQRB X‘’ „ijpjb “bfdmkgh}iob epjm}bc g djg”B UQPD zD K•]ULXCMOB –SQCSwX AEx@B CD A—˜A™D 16              -               ! ##       -       $   ##            (         ( )  -  * + ,           . */          0 0 1     23  .  */  (       4 -  (  ,    (   $ 056 $    (     - $    7 7   -       (    - .              8    (      9   7       5: ;    . $ 7     ( -   . (      .   -  = )   -              (    . ? @ABCABDE FGHIJKLML JKLN OPQRSKTUV CBWX YX Z[\B]\^_`\V aX bV cdC_AdedfghWi jklkX m ZX no_`edV pOPSH qGrJstu _X vlX 17                 !   #  $        $     $    #   #  $   -  #    (  $  $     )   #         $     $ * )-      ) + ,.            /    0   !  !     1  1 -  #        # #$ )        /   #   #     2 0 $ ) #     - $       $       * )-   1      344  1   #       # + 5   $    # +     1       #  +     6         # $      #  -     ,7 +#  8 #- ) 9  #     $ : 9       # *  #   1        6 ;  # 1    = ? @A BCDECF GHIJK LMNKOK P PQRSKTU VQWSX Q YKZ[ IR IJISI \]] ^_ H^OMR Z_M_ RI `]] ^_ Z_M_ abcd e[WOTOK YKZRIfQM^WJK___g hA ijkilA m nA opqrqEF sMNtIPQMF urCEvb wxxyF hA wjjA z{ |CD}qF hA wlikwl~A 18                   !  #$    -  # $    $ -     ( ) * *$  s+,. # / #0$ # #12 $    *  #   34     )    5* #) * ) *  # 6 -     $    $   *    #   * $           -   $  *  * 7 - $  7 11  $ 3     *    $   -  # $     *  8  * $     $ * 9 $  $    )  $   ) $   *$  : : ; )      *     =* 8   $ *    ) 9       $       $    $   -  1? 8  *      $  )   ) =- $  =($ ) ( / @ABAC 7 8 (0$ )   * DABEF$ DGBEF$   $      1H$   = $  - 7 I  ( 3    )  JK LM NOPQRSTUVQWOUPXYZ [\]^_`ab `bcd_`efb g hi\jk^hghl`f m\hdhnohgf]pq rUOtuYW vwxyZ PM vvzM JJ NM LY{XYZ |}he] ~bc]j]q PM €wSyM J‚ LM ƒM ƒOVuOWPX„Z TM ƒYtVYROWPX„Z …]a^]gpfbanjb†q PM €y‡M Jˆ ‰M NOPŠOR‹Z mhcnj`j_jp] Œcne]Z rUOtuYW vwzZ PM vvSvŽM 19         20                     ! #       $      $    ( )  *   + ,        -      .  /   .    $     0  1       2   3  1 -       $ (4    4  $  1-  567      - 89 :   ;67 1  =   .     ! /   1     (4  566 8 2  *   $ ?            1*  -   ?      = $     $    66   (4 4(           -      @ 8A 0            .   *       B    C        D        -   2 ) 1+   1 EF GH IJKKLMKNOP QRSTRUVWP KH XYZ[XY\H E] ^H _LM`OabKNOP cdefgThi cdSjhiP kalKmaMa \nYop kH ^qrKqsP cdSjhV jTVUdtuTvVP klLwxaM \nyyp zH zqwOq{qMOwmP |}d~iVvi €Ved‚viƒ € ‚fi„…~ T~dUfviV ji† ‡U‚vid~iefv„ ˆRUd‰uP klLwxaM \nynH EŠ kJ‹ŒO M ‹L lMrOqŽ rlmq{ ‘’NLH “L”H H ‘’NLP •f~VUT ~eiSvi |R‚d–iUV— ˜“qKm™‹™ KarL`OqlKNOqš \nn›P rl XP KH œnH 21           ! #! $     ! (  )  *  +  ! !) , )  ! !   - .   / !  ) 012 345647809: 1; 745809: = ! +/ $   !  !) ! ! / !  !  !  ? -    ! ,)   !@ 55471A 74:45BCBD  ! E  ,) )    ! F! +  GB04C974 H45C;B I96470BCB ) ( J ! ! K1A;4 L4::4M90N15ABA 1CC71AB41 O85;BPC9:  ,) *     / !   ! QR    !)  - ! S T085BUV O87AUW E!)   ! X   ! ! !  !  !  ) $   T085BUV YB17U8O87AUW ! !! ! ! QZ [? E  H\8YB454C] B K10:454C] Y O046^B1_4C] `87AUB !) ! ! -  ! /   !  ) * !  ! )-  !   -  ,)    /  ! aJ   ) )  ! = !    ) ?   /  ) !   !   *  !       -    !  ?  b  )     , !   -  !   /  .   !    /    !) * )   cd ef ghiijkilmn opqrpstuuuv if wxyzwx{f c| }~j€ml ‚ƒ€„…†ilm‡ wyyˆn ‰f Š‹n €f w Œƒ„jŽjmn ‚ƒ€„…†‘Ž wyyˆf ~f ’“†“z”„•‰ljf –—˜™š™ ›tqœ—žŸ  t›t¡ ˜t ž¢£˜rts—œšp špqrps— ¤s£¥¦sœš™£§ ¥ ¨spœ™£šp œrt˜u ©ªv ¤¦¥u «t ¬­®¯ ~f ’“†“z”„•‰ljf °i‰†‰•‰ Œƒ„jŽjmm ±ef ²t›t˜™t ˜t› ¦œt›˜™žr¥£¢  ¦šs£œp ¥¤³— ¥´¥ s—¢œš™žŸ ¥ ¤¦qœš™žŸ ots¤trtžŸf °‰„ƒ„‰µ ‰‰¶µ··kkkwfŽ……‰„ƒf•¸f„“•f¶Ž·¹¹·{yf¶“º »“ji‰¼¶ y{fywfwy{w½f ¾¿ Àm¼„¸  ‰„ ‰„…‰ ef Áji‰ƒ€„kilmn «³¦¥™t˜™£ ™ £s¢t˜™£ ¥ ¤st›™£§tžŸ ¨¦qœš™n €„i€†‰ à € †lŽ• ¨stœ³¦¥™t¡œž—˜t ™ ¨¦qœšt ¤™£s¥¦r˜tn ÄÅ“Æ {¹Šˆf ¾Ç Àf Á“È•É„ln ÊË­¬Ì®Í έÏЮÍÑ ¶ƒ€„lÈf Òf ÁӃÉmin ÀƒjȐk {¹¹xn if {Ô¯ ÊË­¬Ì®Í ÕÌÖÏ®­Î­Ï ЮÍn ¶ƒ€„lÈf Áf ŒÉƒjkm€n ÁƒlÅk wy{yn if ŠŠf 22 qrstu vwsxyz {|}~|€ ws{x‚ƒ x „|{…†‡ˆ‰x‚Š‰x‹‚t                   -        !      #$   ! !              -    (!  )       *          +,.    /!  0                *  0        12   ,  3 4 15   ! 4# 3 4  # 4 14 6  3     , 4-  ) ! *   ! !       78 9: ; = ? @ABCDEFEGHI JEFKLH MBNDKOEPADQOHEMHDBNODR? STUVWTXT YZZ[? V: \]: 77 ^: _`aT? bMHIc QIMOdBC efEMHIO? gUWh=i: 9: jU k? STUVWTXT l]mn? V: lYolp: 23                               !         #    -     $      ( )  #    #   # #  # *  #     +    ,- . /                   - .   #  0 1 .    -     #     2   3 #     .   3    4 -  5     #   #        4 4 6  # 7 89  . 5       :  .  -  #       : .    ;         6# 9  6-   9              #   = ?@AB@CD E@FGAB@CD HAB IJ@CK?AB@C   #     - :  4   *  #          . -            # #  #  L #- #    #     MN OP QRSTRU VWXYZ [\]Z^Z___` aP bcP Md eP fghigjaTkU QP eP egligjaTkU mnopXqnZ opZqX[rpsZ ^n\t WX]oYnuvU wRxalRjR yz{bU aP y|}P M~ QP Oga€‚xljgxaTRU ƒ„…†‡†„ˆU aP ‰|Š‰|‰P M‹ ŒP e€ŽalU u^\osXq\‘snX’n\u^s\ XoZ‘snup’X ’ ’n‘“Zuv no“r n ”Zs• –—˜ ™˜˜˜ ’_šU ›jœ ž•o^u^Z ”Zs‘Xtn\qoYZ___` aP |ŠP 24            !   - # $                   ( )* !+ , .   *  -     /0001 00     *           23 4 -     *          1 $ 5      6 6 $ - 7 8  -     $ 9    -    ,  : 5      * /00     - 6 2; 8  $ -  *    1# -   1  5-     *      6 2 =   * $   *  *   *        - ‹ŒŽ ‹‘’“ ’”•“–—˜Œ ™”“•’š–›˜”Ž ?@ ABCDEF GH IJH ?K ABCDEF GH JLM NOPQOR STOUGV WGXBVTYE OB VOBZEVRGXQ W [QGPB\R [RE\]W ^Q WUPQ[T DEZBVB V _T^ ^B_ORQWU\` W aQOBGPU_VT XH bB_QGcBWRBF [Q\`Q^Vd\U\` V efffgfh WREXTF YBXQ [Q^GPBWi ^Q PBXR\` PWRE_^VEjH kl SH mREZEOROF nopqrstouv wxouyzo{r |{y}or~qt€~yvF B_GVBWB ‚Jƒ„F GH L…H k† NH mTXQF ‡rzˆo~y‰‰‰F GH ‚„g‚…H kŠ ABCDEF GH ‚Ig‚JH 25 ./012 .3456704847967 :; =9/8 :?@A AB756799/8 C;3=6D9 9D E7?7967 F3B0G6                !        ! # $ !       !                        -                 !  ( -     ! )       -      # *   - (       -   ! ! +    !      !  ,  ,  ! ! - 26             -     ! #     $     !       #       -    ( )  #  *  +,,   - .  $  $ .        /  0   *  1   #       - $        23            4  $   $       #       $   5      4   /    -  0  67  -   8    4 9 22    /     0 0 0 2: 4    $   4  $  0      ;  4  8 -     $   -              - $   *  1   ) =       ?  0  @  - 0   .  2A B  - CD EFGHIJ KL MNOMPL CC QR STUVIWKXYZ [\]^_\[\` O aRbFcdJ [\]^_\[ O QRbFX O aWedaL WIfL Cg hL QFWceISKXVJ ijklmnop oqlnrsnjtrupr qpv wjxqoj yzqop{| yz}p{~ {nupklu{| t €rywrnrkJ ‚WFXƒS „……„J KL N„J N†L C‡ ˆL ‰YXRJ ijklmnopŠŠŠJ KL M‹L 27 ; = ? @ABCDED FGH GI=AJK DEL DCLAIMH BMENAEHHEO PIHQCNAEL=GFG GH               ! -      # - #  #  #   $ #                #     -   # ( )   # -       -     *  + ! ,  #  !     . -    #     .         /0 123456 78 9:8 28     !! # #! $ ( )!# +,!#- . !#- !$# !# 01 ( 2$ 3 +,!# ,   5 6 7 8 9 $#:;0# ) = ; #: .)? 0: 6), 8! ! 2 6), :02(;0$ 6)? :B#BC ) , DEFFEG !$#  5I+ = :) 0 #)! 0  :B#B !#( 0 =;0 7 $!B! !$# ;0# ) K ;# 7 L +L 7 +# #! 02 *J ( BBC 0 =;0 7 $!B! .)? =M#: NEOPOF Q )#! ( 0 # 5 )#: B ) # ( 03 ,B#!!B !$# ;B $ ; !# L R7I R$: ;$0 6)? BC BC! # R$ 2 R$:- ) 0 #; 372  * /* 4 ** 4 4 @ A@ H HJ HJ 4 /4 /A /A / H A4 AH AH JA HH      ! #  $  () * + . / 0  1 21 3 .!  4  2 0*2 67890 ;  = 31 3 !  ;  1 !  ;  (;  ;  (  8 0 B9C 2D 09 !  3  E ;3F ( F  #  +1+ 1   (; G H82C 4 BC 09 . 0 !F 3/ C+1 F3  66. I JK4 .B2C   ,-  5- :: :: - -? @A A A ?? 5- 5 55 55 5: 5- 5@- 373
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sandomierz mityczny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: