Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00209 003642 21344290 na godz. na dobę w sumie
Sekret przyciągania. Odkrywaj prawa rządzące miłością i seksem - książka
Sekret przyciągania. Odkrywaj prawa rządzące miłością i seksem - książka
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1819-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Magnetyzm uczuć

Energetyzująca miłość

Całe życie jest wymianą energii. Tej, która wypływa z Ciebie, i tej, którą emitują inni ludzie. Ekscytujące krzyżowanie spojrzeń, bolesne ukłucie szpilką złośliwości czy zapierające dech w piersi oświadczyny - to wszystko jest bezpośrednią konsekwencją fal energetycznych, które wytwarzasz każdego dnia. Poznaj prawa kierujące fizyką emocji i zacznij świadomie kształtować swoje przeznaczenie.

Przyciągaj pozytywne wibracje, miłe doświadczenia czy niespodziewane uczucia - jak magnes. Nawet jeśli dziś słowa te brzmią w Twoich uszach jak niezrozumiałe zaklęcia, właśnie ta książka pomoże Ci zrozumieć, co składa się na Twoje osobiste pole energetyczne i w jaki sposób wpływa ono na Twoje życie. Pamiętaj, że ma to większe znaczenie w relacjach międzyludzkich niż Twój wygląd, intelekt czy status materialny. Niezależnie od tego, czy jesteś w związku, czy też szukasz partnera, dysponujesz wewnętrzną siłą, aby zmienić Waszą wzajemną energię i wciąż na nowo doświadczać intymności, oddania oraz prawdziwej miłości!

Nastrój osobiste pole energetyczne i zacznij wirować w orbicie miłości

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Sekret przyciągania. Odkrywaj prawa rządzące miłoœcią i seksem Autor: Sandra Anne Taylor Tłumaczenie: Marta Borkowska ISBN: 978-83-246-1819-4 Tytuł oryginału: Secrets of Attraction: The Universal Laws of Love, Sex and Romance Format: A5, stron: 280 Magnetyzm uczuć • Prawo przyciągania • Prawo czystego pożądania • Prawo paradoksalnego zamiaru • Prawo harmonii Energetyzująca miłoœć Całe życie jest wymianą energii. Tej, która wypływa z Ciebie, i tej, którą emitują inni ludzie. Ekscytujące krzyżowanie spojrzeń, bolesne ukłucie szpilką złoœliwoœci czy zapierające dech w piersi oœwiadczyny — to wszystko jest bezpoœrednią konsekwencją fal energetycznych, które wytwarzasz każdego dnia. Poznaj prawa kierujące fizyką emocji i zacznij œwiadomie kształtować swoje przeznaczenie. Przyciągaj pozytywne wibracje, miłe doœwiadczenia czy niespodziewane uczucia — jak magnes. Nawet jeœli dziœ słowa te brzmią w Twoich uszach jak niezrozumiałe zaklęcia, właœnie ta książka pomoże Ci zrozumieć, co składa się na Twoje osobiste pole energetyczne i w jaki sposób wpływa ono na Twoje życie. Pamiętaj, że ma to większe znaczenie w relacjach międzyludzkich niż Twój wygląd, intelekt czy status materialny. Niezależnie od tego, czy jesteœ w związku, czy też szukasz partnera, dysponujesz wewnętrzną siłą, aby zmienić Waszą wzajemną energię i wciąż na nowo doœwiadczać intymnoœci, oddania oraz prawdziwej miłoœci! Nastrój osobiste pole energetyczne i zacznij wirować w orbicie miłoœci • Panowanie nad energią umysłu. • Uniwersalne prawa, decydujące o Twoim losie. • Przyciąganie okreœlonych osób i wymarzonych związków. • Miłoœć własna i uszczęœliwianie innych. • Uzdrawianie bolesnych relacji. • Opcje właœciwej dla Ciebie afirmacji. SS PP II SS TT RR EE ¥¥ CC II PodziĊkowania ............................................................ 7 Przedmowa ................................................................. 9 Prawo przyciûgania CZĎōü I: Rozdziaķ 1: ūródķo miķoŎci ........................................................15 Rozdziaķ 2: Przyciûganie kwantowe ........................................ 25 Rozdziaķ 3: Rezonans Ůycia ...................................................... 43 Rozdziaķ 4: Energia umysķu ...................................................... 57 Rozdziaķ 5: Afirmacja ................................................................ 79 Istota sprawy .......................................................... 97 Rozdziaķ 6: Rozdziaķ 7: Wpķywowe decyzje .............................................. 107 CZĎōü II: Prawo poŮûdania i zamiaru Rozdziaķ 8: Cel: miķoŎý .............................................................125 Rozdziaķ 9: WspóķuzaleŮnienie i paradoksalny zamiar ......139 Rozdziaķ 10: ŭycie w budowie ...................................................153 Rozdziaķ 11: Poķûczenie pragnienia i zamiaru ........................165 CZĎōü III: Prawo harmonii Rozdziaķ 12: ŭycie w harmonii .................................................175 Rozdziaķ 13: Uczenie siď miķoŎci ..............................................193 Rozdziaķ 14: Seks a prawa uniwersalne ....................................211 Rozdziaķ 15: Czas siď rozstaý ....................................................229 MiķoŎý we WszechŎwiecie ................................... 257 Epilog: PosIJowie .................................................................. 271 Literatura uzupeIJniajöca ..........................................277 O autorce .................................................................279 CC ZZ }} ¥¥ mm II V Prawo przyciÈgania ZdolnoĂÊ do kreatywnego myĂlenia ma ěródïo w niewidzialnym umyĂle. Ma swój poczÈtek w niewidzialnym Ăwiecie peïnym fal i energii. — dr Wayne W. Dyer1 Caïe ĝycie to wymiana energii. PrzyciÈganie w róĝnych for- mach odbywa siÚ poprzez przepïyw energii. Wszystko, co siÚ dzieje wokóï nas — od przelotnej krytycznej uwagi do ekscytu- jÈcych oĂwiadczyn, od przebicia opony podczas jazdy samocho- dem do awansu ze znaczÈcÈ podwyĝkÈ — jest bezpoĂredniÈ konsekwencjÈ dziaïania fal energetycznych, które wytwarzamy kaĝdego dnia. Wszystkie konsekwencje majÈce wpïyw na nasze ĝycie wy- nikajÈ z donoĂnoĂci naszego istnienia. W kaĝdym momencie doĂwiadczamy pewnej energii, która ksztaïtuje naszÈ przyszïoĂÊ. Gdy opanujemy tÚ zasadÚ, moĝemy przejĂÊ na nastÚpny poziom Ăwiadomego kreowania wïasnego przeznaczenia. 1 Wayne W. Dyer (ur. 1940) — czoïowy psychiatra amerykañski. Otrzymaï stopieñ doktora w dziedzinie doradztwa pedagogicznego. Jest takĝe wykïadowcÈ w nowojorskim St. John’s University oraz Ăwiatowej sïawy pisarzem i mówcÈ zajmujÈcym siÚ tematykÈ samorozwoju. Napisaï ponad dwadzieĂcia ksiÈĝek, w których pomaga ludziom z caïego Ăwiata osiÈgaÊ sukcesy zgodnie z porzÈdkiem WszechĂwiata — przyp. tïum. RR OO ZZ DD ZZ II AA ’’ 11 ½ródïo miïoĂci Pewnego dnia, gdy juĝ opanujemy wiatr, fale, pïywy i grawitacjÚ, powinniĂmy uzbroiÊ siÚ w energiÚ miïoĂci i skierowaÊ siÚ w stronÚ Boga. Wówczas po raz drugi w historii czïowiek odkryje potÚgÚ ognia. — Pierre Teilhard de Chardin1 J esteĂ juĝ zmÚczony ciÈgïym powtarzaniem tych samych sche- matów zachowañ w zwiÈzku? Wydaje Ci siÚ, ĝe bez wzglÚdu na to, co zrobisz, rezultat zawsze bÚdzie ten sam: zostaniesz ze znanym uczuciem samotnoĂci, zïoĂci, krzywdy i frustracji? ByÊ moĝe nigdy nikogo nie spotykasz na swojej drodze, a jeĂli juĝ to Ci siÚ przydarzy, od poczÈtku jest jasne, ĝe zwiÈzek ten donikÈd nie prowadzi. Czujesz, ĝe Twoim przeznaczeniem jest przeĝyÊ ĝycie w niepewnych zwiÈzkach, zawsze na coĂ czekajÈc i zasta- nawiajÈc siÚ, dlaczego. Nie porzucaj jednak nadziei. Dysponujesz siïÈ, która moĝe zmieniÊ Twoje przeznaczenie, a tkwi ona w energii wypïywajÈcej z Twojego charakteru. Nie ma znaczenia, jak dawno temu byïeĂ 1 Pierre Teilhard de Chardin (1881 – 1955) — francuski teolog, filozof, antropolog i paleontolog, jezuita. Byï zwolennikiem teorii ewolucji, której próbowaï nadaÊ duĝe znaczenie filozoficzne w duchu chrzeĂcijañstwa (tzw. ewolucjonizm chrzeĂcijañski) — przyp. tïum. SEKRET PRZYCIkGANIA w prawdziwym zwiÈzku — a nawet: czy kiedykolwiek w nim byïeĂ — z caïÈ pewnoĂciÈ siïa, pasja i intymnoĂÊ prawdziwej miïoĂci stojÈ przed TobÈ otworem. Tak naprawdÚ pokïady prawdziwej miïoĂci znajdujÈ siÚ w Tobie, nawet jeĂli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Jednak aby móc sko- rzystaÊ z bogactwa tych zasobów, musisz najpierw dowiedzieÊ siÚ, czym jest miïoĂÊ, skÈd pochodzi i na jakich zasadach funkcjonuje we WszechĂwiecie. Twoje przeznaczenie zaleĝy wïaĂnie od tego, czy poznasz prawa przyciÈgania, gdyĝ bez ich zrozumienia bÚdziesz poszukiwaï miïoĂci w niewïaĂciwych miejscach, a nie wszystko zïoto, co siÚ Ăwieci. Forma miïoĂci FormÈ miïoĂci jest energia. Jest to wïaĂnie jeden z elementów tworzÈcych ĝycie, który szybko i swobodnie przemierza czas i prze- strzeñ. WszechĂwiat tÚtni energiÈ. ¥wiatïo, děwiÚk, ruch — wszel- kie przejawy ĝycia uczestniczÈ w jej nieustannym tañcu. Wszystko, od ruchu planet aĝ po nic nieznaczÈce spojrzenia rzucane nie- znajomym przechodniom, przyczynia siÚ do nieustannego prze- pïywu i wymiany energii osobistej i WszechĂwiata. W przeciwieñstwie do tego, co mawia wiÚkszoĂÊ osób, miïoĂÊ jest czymĂ wiÚcej niĝ tylko uczuciem lub warunkiem trwania zwiÈzku. MiïoĂÊ to energia. W rzeczywistoĂci jest to najwiÚksza i najpotÚĝniejsza siïa w ogromnym kosmosie. Moĝna nie zauwaĝyÊ jej od razu, tak jak zauwaĝa siÚ děwiÚk, nie da siÚ jej równieĝ tak ïatwo zmierzyÊ jak Ăwiatïa, ale uczucie to jest peïne wigoru i dyna- miki — jak kaĝda inna energia, której moĝna doĂwiadczyÊ. W mitologii greckiej poczÈtkowo uznawano boga miïoĂci, Erosa, za siïÚ kosmicznÈ — bardziej za czystÈ energiÚ niĝ jej odzwier- ciedlenie w ludzkiej postaci. Jego zadanie polegaïo na takim zor- ganizowaniu i ukierunkowaniu wszystkich elementów Wszech- Ăwiata, aby z chaosu powstaïa harmonia. Dopiero w póěniejszym 16 ½ródïo miïoĂci okresie ta siïa przybraïa postaÊ strzelajÈcego z ïuku anioïa, który kierowaï marzenia ludzkiego poĝÈdania w odpowiedni cel. Ta organizujÈca siïa doskonale odpowiada rzeczywistoĂci, gdyĝ to wïaĂnie zadaniem miïoĂci jest porzÈdkowanie ĝycia. Tak napraw- dÚ jest to energia pierwotnego uczucia — boskiej miïoĂci — której zawdziÚczamy samo ĝycie; to siïa tworzÈca wszystko, co istnieje. Kaĝda osoba, stworzenie czy przedmiot we WszechĂwiecie uosabia jej moc i kreatywnoĂÊ. Poza tym to niepohamowana rzeka energii, która nieustannie przepïywa przez WszechĂwiat. I Ty do niej przynaleĝysz. Dyspo- nujesz boskÈ mocÈ, która emanuje z Ciebie i przepïywa przez Twoje ciaïo. To, w jaki sposób jÈ wykorzystujesz, okreĂla przezna- czenie Twojego zwiÈzku — i wszystko inne równieĝ. Z tak potÚĝnÈ rzekÈ energii moĝna poïÈczyÊ siÚ poprzez mo- tywacjÚ lub cel. Ostatecznie naleĝy poïÈczyÊ swój cel z celem miïo- Ăci, aby móc popïynÈÊ z prÈdem uczucia. W przeciwnym razie bÚdziesz nadal walczyï, pïynÈc pod prÈd. Oto, co przydarzyïo siÚ Psyche, kochance boga Erosa, gdy pozwoliïa, aby miïoĂÊ zmieniïa siÚ w strach. Jest to klasyczna hi- storia miïosna, peïna namiÚtnoĂci, zazdroĂci i podejrzeñ. Przedsta- wione w niej wzorce zachowañ i siïa uczucia, które stojÈ za uni- wersalnymi prawami miïoĂci, sÈ aktualne nawet dziĂ Eros i Psyche Psyche byïa niesamowicie piÚknÈ kobietÈ, tak czarujÈcÈ, ĝe pod- dani z królestwa jej ojca zaczÚli jej okazywaÊ czeĂÊ, którÈ wcze- Ăniej darzyli AfrodytÚ, boginiÚ miïoĂci. RozwĂcieczyïo to tÚ ostatniÈ, dlatego nakazaïa swojemu synowi Erosowi ukaraÊ Psyche. Jednak zanim Eros mógï speïniÊ ĝyczenie matki, wyrocznia ostrzegïa ojca Psyche, mówiÈc mu, ĝe jedynym sposobem na przebïaganie bogini miïoĂci bÚdzie pozostawienie córki na szczycie góry zamiesz- kaïej przez potwora. 17 SEKRET PRZYCIkGANIA Psyche byïa przeraĝona, jednak posïuchaïa ojca. Czekaïa w strachu i zupeïnie sama, nieĂwiadoma, ĝe Eros juĝ do niej zmie- rzaï, aby poddaÊ jÈ torturom. Ale nawet on sam nie wiedziaï, co siÚ stanie. Czy to dziÚki niesamowitej urodzie Psyche, czy to wskutek przypadkowego ukïucia siÚ wïasnÈ strzaïÈ, Eros szaleñczo zakochaï siÚ w dziewczynie od pierwszego wejrzenia. Zamiast zgotowaÊ jej mÚkÚ, zabraï jÈ i z pomocÈ zachodniego wiatru zaniósï do swojego zamku. Eros postawiï zwiÈzkowi jeden warunek: zastrzegï, ĝe nie powie Psyche, kim jest, ani nie pokaĝe jej swojej twarzy. Chociaĝ byï to niecodzienny warunek, Psyche wyraziïa na niego zgodÚ i wraz z Erosem ĝyli spokojnie i szczÚĂliwie. Eros obiecaï dziewczynie, ĝe jeĂli nigdy na niego nie spojrzy, bÚdzie wiodïa dostatnie ĝycie, a on speïni kaĝde jej ĝyczenie. Mimo ĝe Eros codziennie wychodziï z domu przed Ăwitem i wracaï po zmierzchu, Psyche to odpowia- daïo. KaĝdÈ noc spÚdzaïa z czuïym i kochajÈcym mÚĝem, a w ciÈgu dnia ĝyïa jak ksiÚĝniczka w païacu, który teraz nazywaïa domem. Z czasem jednak w ciÈgu dnia zaczÚïa jÈ ogarniaÊ nuda. Zdecy- dowaïa, ĝe zaprosi do siebie siostry, po pierwsze, aby siÚ nieco roze- rwaÊ, a po drugie, aby pokazaÊ im, jak dobrze jej siÚ wiedzie i jaka jest szczÚĂliwa. Jednak na nich nie zrobiïo to wielkiego wraĝenia. Zazdrosne i uraĝone próbowaïy wskazaÊ Psyche, co jest nie tak z jej ĝyciem. Powiedziaïy jej, ĝe skoro nie wolno jej patrzeÊ na mÚĝa, to znaczy, ĝe jest okropnÈ, obrzydliwÈ bestiÈ. Ona odpowie- dziaïa, ĝe Eros jest zbyt delikatny i kochajÈcy, aby mógï byÊ po- tworem, ale one tak jej dokuczaïy, ĝe w koñcu sama zaczÚïa po- wÈtpiewaÊ. W chwili sïaboĂci, gdy Eros spaï, Psyche zapaliïa lampkÚ, aby móc poznaÊ oblicze mÚĝa. Ku swojej radoĂci wcale nie ujrzaïa potwora, ale piÚknÈ twarz boga miïoĂci. Byïa tym tak podekscy- towana, ĝe nieopatrznie rozlaïa kroplÚ gorÈcego oleju z lampy na ramiÚ mÚĝa, co go obudziïo. Eros byï oburzony, ĝe nie dotrzymaïa obietnicy, i zniknÈï, zabierajÈc zamek i wszystko inne ze sobÈ — zostawiï Psyche samÈ na opustoszaïym szczycie. 18 ½ródïo miïoĂci V Psyche utraciïa wiarÚ. Miaïa wszystko, czego tylko mogïa zapra- gnÈÊ, ale i to jej nie wystarczyïo. Gdy ogarnÚïy jÈ wÈtpliwoĂci i strach, straciïa uczucie, które byïo dla niej tak waĝne. To kla- syczna reakcja wynikajÈca z praw miïoĂci. Prawdziwej miïoĂci nie moĝna pielÚgnowaÊ ani chroniÊ w obliczu strachu. LÚk dusi to, co jest juĝ obecne w naszym ĝyciu, i zakïóca proces poszukiwania prawdziwej miïoĂci. JeĂli chcesz, aby to uczucie zagoĂciïo w Twoim ĝyciu, musisz poszukiwaÊ motywatorów i emocji, które sÈ jego udziaïem. Strach naleĝy zastÈpiÊ zaufaniem i miïoĂciÈ. Cel miïoĂci Gïównym celem miïoĂci jest jej przejĂcie przez wszystkie etapy swojego rozwoju, a gdy zaistniejÈ ku temu sprzyjajÈce warunki, tak wïaĂnie siÚ stanie — miïoĂÊ przejdzie od ěródïa (Boga) do celu (Twojego serca). Poniewaĝ Twoje serce jest pierwszym etapem na drodze rozwoju miïoĂci, siïa tego uczucia stawia przed TobÈ pewne specyficzne wymaganie: aby w peïni skorzystaÊ z jej potencjaïu, musisz rozpoczÈÊ poszukiwania miïoĂci od wïasnego wnÚtrza — od swojej duszy i ĝycia. Wszelkie mistyczne prawa opierajÈ siÚ na podstawowej zasadzie: Musisz zaczÈÊ od wïasnego wnÚtrza. Jedynie wewnÈtrz samego siebie moĝesz znaleěÊ ěródïo wïasnych celów. A te cele sÈ punktem odniesienia dla Twojego przeznaczenia. To, jak siÚ postrzegasz, okreĂla Twój cel. W rzeczywistoĂci kaĝde Twoje uczucie, sïowo czy czynnoĂÊ opierajÈ siÚ na Twoim wyobraĝeniu wïasnej osoby. JeĂli nie pokochasz siebie, nie bÚdziesz dysponowaï siïÈ, aby wyraziÊ to uczucie na zewnÈtrz i okazaÊ je innym, tak by moĝliwe byïo wzniecenie pïomienia wzajemnego 19 SEKRET PRZYCIkGANIA uznania i radoĂci. Jeĝeli nie bÚdziesz miaï do siebie zaufania, zo- rientujesz siÚ, ĝe tak naprawdÚ skupiasz siÚ jedynie na tym, czego Ci brakuje, ĝyjÈc wciÈĝ w niepewnoĂci i ograniczeniu. W takim otoczeniu cel miïoĂci, jakim jest wïaĂnie rozprzestrzenianie siÚ, zawsze bÚdzie blokowany przez to, ĝe czujemy siÚ w pewnym sensie ograniczeni. Przyczyniasz siÚ nieĂwiadomie do tej izolacji, kiedy odmawiasz samodzielnego zapewnienia sobie tego, co tak rozpaczliwie starasz siÚ uzyskaÊ od innych. Przekonania oparte na strachu i nienawiĂci do wïasnej osoby oddalajÈ CiÚ od tego, co boskie, od duchowoĂci ĝyjÈcej w kaĝdym z nas. PozbawiajÈ CiÚ równieĝ prawdziwej mocy, sprawiajÈc, ĝe czujesz siÚ samotny i zagubiony. Wówczas zaczynasz rozpaczliwie zwracaÊ siÚ na zewnÈtrz, poszukujÈc osoby, która wskaĝe Ci roz- wiÈzanie tego problemu. Desperacja ta w rzeczywistoĂci odpycha usilnie poszukiwanÈ przez Ciebie miïoĂÊ i wytwarza w Tobie mrocznego ducha, jakby pustkÚ odbierajÈcÈ radoĂÊ z kaĝdego doĂwiadczenia i zwiÈzku, którego przeĝycie moĝe byÊ Twoim udziaïem. W konsekwencji z powodu negatywnego nastawienia prze- inaczasz, pomijasz, a czasami nawet odsuwasz od siebie wszystko dobre, co napotykasz na swojej drodze. Siïa ĝyciowa jest wówczas powstrzymywana przez pesymizm. Ta ciÚĝka, unieruchamiajÈca energia blokuje kanaï ïÈczÈcy CiÚ z nieskoñczonym morzem miïoĂci, utrudniajÈc swobodny przepïyw prawdziwego uczucia, które moĝe byÊ siïÈ napÚdowÈ Twojego ĝycia. Jednak wcale nie musi tak byÊ do koñca ĝycia czy teĝ przez bardzo dïugi czas. JeĂli bÚdziesz przeïamywaÊ bariery nienawiĂci podczas wszelkich sytuacji, w których siÚ znajdziesz, dokonasz znaczÈcej zmiany swojego ĝycia. DziÚki temu pozwolisz porwaÊ siÚ strumieniowi miïoĂci i poddasz siÚ energii tego uczucia. W rzeczywistoĂci wybór, aby nienawidziÊ wszystko, nawet samego siebie, odkrywa Twój prawdziwy cel. WszechĂwiat smuci siÚ decyzjÈ, którÈ podjÈïeĂ, jednak szanuje Twój wybór i ukierun- kowuje rzekÚ miïoĂci w taki sposób, aby pïynÚïa w innÈ stronÚ. 20 ½ródïo miïoĂci To wïaĂnie przydarzyïo siÚ Psyche. Pozwoliïa, aby ogarnÈï jÈ strach, za co zapïaciïa najwyĝszÈ cenÚ — straciïa swojÈ miïoĂÊ. Z czasem dostaïa drugÈ szansÚ, ale wczeĂniej poddano jÈ wielu trud- nym próbom, miÚdzy innymi przeĝyïa przeraĝajÈce zejĂcie do piekieï. Przechodziïa przez wszystkie próby, nie poddawaïa siÚ, lecz walczyïa dalej, aby znów móc pokochaÊ. Tak naprawdÚ wielo- krotnie jej determinacja i nowa wiara przekonaïy bogów do udzielenia jej pomocy, dziÚki czemu przetrwaïa wszystkie przeciwnoĂci losu. Ostatecznie Erosa poruszyïa jej stanowczoĂÊ i miïoĂÊ. Nawet Afrodyta nie mogïa oprzeÊ siÚ sile uczucia i czystoĂci nowego cha- rakteru Psyche. Przygotowano dla niej miejsce w niebie, gdzie poĂlubiïa Erosa i juĝ zawsze doĂwiadczaïa miïoĂci. Wszyscy moĝemy dostaÊ drugÈ szansÚ w miïoĂci. Ale najpierw musimy pozbyÊ siÚ strachu i nauczyÊ ĝyÊ odwaĝnie i samodziel- nie, bez wzglÚdu na to, przez jak trudny okres bÚdziemy musieli przejĂÊ. To wïaĂnie dziÚki tej decyzji moĝemy odczuÊ pozytywne korzyĂci pïynÈce z przestrzegania duchowych praw, tak jak Psyche w koñcu otrzymaïa pomoc od bogów. Decyzja o wyzbyciu siÚ strachu jest niezwykle istotna, jeĂli chcesz zaznaÊ prawdziwej miïoĂci w ĝyciu. Siïa Twojego cha- rakteru — Twój stosunek do samego siebie — jest punktem odniesienia dla osobistej i duchowej energii. Wszystkie zwiÈzki w Twoim ĝyciu odzwierciedlajÈ takÈ postawÚ. W rzeczywistoĂci to wïaĂnie ona okreĂla, jakie bÚdzie niemal kaĝde doĂwiadczenie, które stanie siÚ Twoim udziaïem. Dotyczy to zarówno poszukiwa- nia romantycznej miïoĂci, uprzejmoĂci ze strony szefa, wiÚkszego krÚgu przyjacióï, jak i sukcesu finansowego. BÈdě konsekwentny: staraj siÚ ze wszystkich siï, gdyĝ nie mo- ĝesz uciec od tej zasady. Nie ma ĝadnego zewnÚtrznego elementu, którym powinieneĂ siÚ teraz przejmowaÊ. Kontrolujesz Ăwiatïo i radoĂÊ wchodzÈcÈ do Twojego ĝycia. JeĂli nie zaczniesz caïego procesu od samego siebie, strumieñ miïoĂci wciÈĝ bÚdzie pïynÈï obok Ciebie, a szczÚĂcie, którego poszukujesz, nadal bÚdzie odle- gïym marzeniem. 21 SEKRET PRZYCIkGANIA Moc ěródïa Wielka kosmiczna siïa miïoĂci jest jak woda wypïywajÈca pod ogromnym ciĂnieniem z tamy, wytwarzajÈca moc dla sÈsiednich obszarów. Twoje serce jest podstacjÈ dla tej mocy — jeĂli zdecy- dujesz siÚ wytworzyÊ w sobie miïoĂÊ, uwolnisz jÈ, rozjaĂniajÈc ĝycie swoje i otaczajÈcych CiÚ ludzi. Gdy nie bÚdziesz darzyï siebie szacunkiem ani otaczaï troskÈ, siïa miïoĂci spiÚtrzy siÚ w Tobie, zastygajÈc wewnÈtrz, a wszystko wokóï Ciebie uschnie. Wówczas, pomimo wielkiej kumulacji uczucia, które masz do dyspozycji, nie bÚdziesz w stanie wytworzyÊ ĝadnej wartoĂci ani energii dla siebie czy dla jakiegokolwiek dziaïania podejmowanego w ĝyciu. Uniwersalne prawa wymagajÈ od Ciebie, abyĂ zaangaĝowaï siÚ w prawdziwÈ miïoĂÊ do samego siebie, szanujÈc, kim i czym jesteĂ. Nie jest to wyïÈcznie niesprecyzowana koncepcja; opiera siÚ ona na mechanice kwantowej ĂwiadomoĂci. Twoja energia okreĂla rzeczywistoĂÊ: gdy to zrozumiesz, bÚdziesz mógï wpuĂciÊ siïÚ miïoĂci do swojego ĝycia. W przeciwnym razie jej energia zmieni siÚ w energiÚ strachu i braku, zatruwajÈc wszelkie inne uczucia, które wiele osób myli z miïoĂciÈ, takie jak pragnienie, desperacja, kontrola i zdobywanie. Toksyczne uczucia i wzorce zachowañ dochodzÈ do gïosu, gdy staramy siÚ usilnie, aby miïoĂÊ zagoĂciïa w naszym ĝyciu. Jednak, jak zobaczymy póěniej, uleganie pragnieniom czy pogrÈĝanie siÚ w desperacji nigdy nie doprowadzi do spotkania z prawdziwÈ miïo- ĂciÈ. Takie podejĂcie zatruwa TwojÈ energiÚ, udaremnia wysiïki i tak naprawdÚ odgradza CiÚ od przeĝywania miïoĂci w peïni. W kolejnych rozdziaïach zawarto wskazówki, dziÚki którym zrozumiesz, jaki jest wpïyw podejmowanych przez Ciebie decyzji na zwiÈzki, w jakie siÚ angaĝujesz. Dowiesz siÚ teĝ, czy to Ty sam zdecydowaïeĂ o przyjÚciu miïoĂci do swojego ĝycia. Zobaczysz, ĝe moĝna teĝ nieĂwiadomie dziaïaÊ przeciwko prawom miïoĂci, a nie zgodnie z tymi niepodwaĝalnymi i mistycznymi siïami przestrze- ganymi przez sam WszechĂwiat. 22 ½ródïo miïoĂci Prawa miïoĂci sÈ niepodzielne, absolutne i nie moĝna od nich uciec. Energia z nich pïynÈca przenika fizycznÈ rzeczywistoĂÊ i w codziennym ĝyciu objawia siÚ na wiele sposobów. Nie moĝesz uniknÈÊ wpïywu, jaki majÈ na Twoje ĝycie, tak jak nie moĝesz pominÈÊ konsekwencji prawa grawitacji — odrzucenie zasad rzÈdzÈcych uniwersalnymi prawami mogïoby mieÊ równie fatalne skutki. Nie ignorujesz przecieĝ prawa grawitacji. GdybyĂ spadï z dru- giego piÚtra budynku, nie zdziwiïbyĂ siÚ, jeĂli odniósïbyĂ powaĝ- ne obraĝenia. Podobnie rzecz siÚ ma z nieustannym ignorowa- niem uniwersalnych praw i zachowywaniem siÚ w sposób, który jest wbrew ich zasadom: zastanawianie siÚ, dlaczego wciÈĝ ktoĂ CiÚ krzywdzi w miïoĂci, nie ma ĝadnego sensu. Gdy juĝ przyswoisz sobie te prawa, zorientujesz siÚ, ĝe mogÈ CiÚ one wzmocniÊ, a nie skrzywdziÊ. JeĂli tylko zechcesz pojÈÊ prawa miïoĂci, tak jak akceptujesz prawo grawitacji, w koñcu sprawisz, ĝe Twoje zwiÈzki nie bÚdÈ juĝ siÚ rozpadaÊ. V 23 RR OO ZZ DD ZZ II AA ’’ 22 PrzyciÈganie kwantowe Od kaĝdej istoty ludzkiej bije Ăwiatïo, które siÚga nieba, a gdy odnajdÈ siÚ dwie dusze, które sÈ sobie przeznaczone, strumieñ Ăwiatïa pïynie razem — z tych poïÈczonych istnieñ powstaje pojedynczy, o wiele silniejszy pïomieñ. — Ba’al Shem Tov1 P ierwszym uniwersalnym prawem, które ma bezpoĂredni wpïyw na przeĝywanie romantycznej miïoĂci, jest prawo przyciÈgania, odkrywajÈce energiÚ obecnÈ we Wszech- Ăwiecie i odnoszÈcÈ siÚ do wszystkich jego elementów. W rzeczywi- stoĂci jest ono pierwotnym ěródïem wszystkiego, czego doĂwiad- czasz. To fenomen energetyczny, a nie romantyczny, prawdziwa siïa natury, która codziennie oddziaïuje na Twoje ĝycie. Prawo to oddziaïuje na kaĝdy pojedynczy element przeznaczenia, zwiÈzku czy czegokolwiek innego w Twoim ĝyciu. 1 Ba’al Shem Tov (1698 – 1760) — rabin znany pod przydomkami Mistrz ¥wiÚtego Imienia, Pan Dobrego Imienia i MÈĝ Dobrej Sïawy, jeden z twórców chasydyzmu na terenach dawnej Rzeczypospolitej w XVIII w. — przyp. tïum. SEKRET PRZYCIkGANIA Magnetyczne wibracje NiegdyĂ wierzono, ĝe materia i energia istniejÈ oddzielnie i zupeï- nie nie sÈ ze sobÈ powiÈzane. Jednak dziÚki fizyce kwantowej odkryto, ĝe wszystko, co istnieje — od jÈdra i skorupy ziemskiej aĝ po kaĝdy obiekt i ĝywe stworzenie — wytwarza fale energetyczne. Dotyczy to wiÚc zarówno Ciebie, Twoich bliskich, jak i miejsc, z którymi jesteĂ zwiÈzany, a nawet tej ksiÈĝki. Energia ta promie- niuje z Twojego ciaïa i przenika czas oraz przestrzeñ, przyciÈgajÈc innÈ energiÚ kosmicznÈ i wchodzÈc z niÈ w interakcje. Gdy spotkajÈ siÚ przedmioty wibrujÈce z podobnÈ czÚstotli- woĂciÈ, ich fale zaczynajÈ siÚ wzajemnie do siebie dopasowywaÊ. PrawidïowoĂÊ ta ma zastosowanie zarówno do Ciebie, jak i Twojego otoczenia; czasami czÚstotliwoĂÊ, którÈ wytwarzasz, dostosowuje siÚ do powolnego, regularnego „pulsowania” energii pochodzÈcej z wnÚtrza Ziemi; czasami z kolei przyjmuje szybki, pulsujÈcy rytm piosenki usïyszanej w radio. W innym przypadku oddziaïuje na innych jak atmosfera rozsiewana przez kogoĂ z Twojego otoczenia, która sprawia, ĝe odczuwamy poruszenie, strach, a nawet depresjÚ. To zjawisko rezonansu nazywane jest czÚsto pobudzeniem; jest to jedna z tych zasad fizyki kwantowej, w której prawo przyciÈgania znajduje zastosowanie. Prawo przyciÈgania stanowi, ĝe kaĝdy z nas wytwarza pewien rodzaj energii, który oddziaïuje na nasze otoczenie — jest to swego rodzaju „nasza wïasna” czÚstotliwoĂÊ. My równieĝ przyciÈgamy do siebie dokïadnie taki sam rodzaj energii, jakÈ wytwarzamy i zgodnie z którÈ ĝyjemy. Krótko mówiÈc, prawo przyciÈgania to nieustanny proces przesyïania i odbierania energii, która jest generowana przez nas samych i w zwiÈzku z naszÈ osobÈ. W kaĝdej chwili naszego ĝycia angaĝujemy siÚ w proces prze- syïania i odbierania energii. W zaleĝnoĂci od naszego samopoczu- cia, sposobu postrzegania Ăwiata, dziaïañ i przekonañ nieustannie 26 PrzyciÈganie kwantowe emitujemy namacalnÈ energiÚ, która rozchodzi siÚ w róĝnych czÚ- stotliwoĂciach i promieniuje na zewnÈtrz; zazwyczaj jesteĂmy tego faktu zupeïnie nieĂwiadomi. Ostatecznie wibracje przez nas wytwarzane wracajÈ do nas pod postaciÈ osób, które spotykamy, i sytuacji, które kreujemy. W rzeczywistoĂci jeĂli zwrócimy szczególnÈ uwagÚ na styl na- szego ĝycia, zorientujemy siÚ, ĝe szczerÈ prawdÈ jest, iĝ energia, którÈ przyciÈgamy ze Ăwiata zewnÚtrznego, to dokïadnie ta sama energia, którÈ wytworzyliĂmy. Bez wzglÚdu na to, co sÈdzimy na swój temat lub czujemy do samych siebie bÈdě jak wyraĝamy swoje emocje, moĝemy byÊ pewni, ĝe przyciÈgniemy z powrotem tÚ samÈ energiÚ. Nie ma znaczenia, czy zdajemy sobie sprawÚ z istnienia tej zasady, bowiem dotyczy ona wszystkiego, co znajduje siÚ w orbicie naszego ĝycia: pracy, finansów czy jakoĂci naszych relacji z innymi. Jednak to wïaĂnie w uczuciowych zwiÈzkach prawo przyciÈgania odczuwamy najmocniej i najwyraěniej je widzimy. A zatem jeĂli chcemy, aby w naszym ĝyciu byïo wiÚcej miïoĂci, musimy zbadaÊ, jaki rodzaj pozytywnej (lub negatywnej) energii wytwarzamy pod- Ăwiadomie i w jaki sposób prawo przyciÈgania na niÈ reaguje. W orbicie miïoĂci Prawo przyciÈgania skïada siÚ z dwóch istotnych elementów. Pierwszym z nich jest nastÚpujÈca prawidïowoĂÊ: Magnetyczne przyciÈganie jest w zasadzie uzaleĝnione od tego, w jaki sposób postrzegamy i traktujemy samych siebie, a nie tylko od tego, jak postrzegamy i traktujemy innych. To prawda, ĝe jeĂli nie bÚdziemy naprawdÚ szanowaÊ siebie, nie tylko nie bÚdziemy potrafili ceniÊ innych, lecz takĝe nie bÚdziemy mogli spodziewaÊ siÚ od innych uznania dla nas. Wiele osób bïÚdnie uznaje, ĝe jeĂli odpowiednio traktujÈ innych, w zamian bÚdÈ oni siÚ im odwdziÚczaÊ tym samym. Jednak moĝna przywoïaÊ wiele przypadków osób, które byïy przesadnie miïe dla 27 SEKRET PRZYCIkGANIA otoczenia, a jednak odnoszono siÚ do nich ěle. Istnieje pewien powszechnie znany paradoks, ĝe im bardziej staramy siÚ przy- podobaÊ drugiemu czïowiekowi, tym gorzej jesteĂmy traktowani — a nawet jesteĂmy wykorzystywani. Nie powinno to byÊ jednak zachÚtÈ do tego, by byÊ niemiïym dla innych. Jednak jeĂli bÚdziemy traktowaÊ ludzi przyjaěnie, ale nie oprzemy tego podejĂcia na szacunku do samych siebie, wów- czas nasza ĝyczliwoĂÊ wcale nie zaowocuje miïoĂciÈ, bez wzglÚdu na to, jak bardzo bÚdziemy troskliwi. JeĂli nie pokochamy siebie naprawdÚ, nasza wspaniaïomyĂlnoĂÊ okazywana innym bÚdzie zwykïÈ manipulacjÈ opartÈ na strachu, poczuciu winy i potrzebie akceptacji. Zgodnie z zasadÈ rzÈdzÈcÈ prawem miïoĂci energia ta przyciÈga nieszczÚĂcie i nieĝyczliwe reakcje, poniewaĝ nieszczÚĂcie tkwi u jej ěródïa. A zatem niewaĝne, jak przyjazny czy czuïy jest Twój gest: skoro ěródïo motywacji jest negatywne, jego konsekwencje równieĝ nie bÚdÈ dla Ciebie korzystne. Motywacyjnym ěródïem energii sÈ Twoje podstawowe zamiary, czyli motywatory stojÈce za Twoimi decyzjami, jednak nie same wybory. Motywatory te majÈ takÈ samÈ czÚstotliwoĂÊ jak energia, którÈ emitujesz. Bez wzglÚdu na charakter danej decyzji zamiary niÈ rzÈdzÈce to coĂ, co wypeïnia Twoje pole energetyczne. Gdy jesteĂ ĝyczliwy, bo po prostu chcesz byÊ serdeczny i wspie- rajÈcy, Twoja uprzejmoĂÊ naprawdÚ wywoïa miïoĂÊ, a Ty w zamian zostaniesz czule potraktowany. Jednak jeĂli bez wzglÚdu na swój altruizm wciÈĝ jesteĂ traktowany ěle, powinieneĂ ponownie uczci- wie przyjrzeÊ siÚ swoim zamiarom — moĝe nie jesteĂ Ăwiadomy tego, ĝe tkwi w Tobie bardziej subtelny motywator, który ma duĝÈ siïÚ manipulacyjnÈ. Opisywane zaleĝnoĂci obrazuje przykïad jednej z moich klien- tek, Shirley, która jest jednÈ z bardziej wspaniaïomyĂlnych, wraĝ- liwych i pomocnych osób, jakie znam. Dawniej zawsze robiïa 28 PrzyciÈganie kwantowe wszystko, o co jÈ poproszono, chociaĝ czÚsto miaïa o to do siebie ĝal. Nie mogïa jednak zrozumieÊ, dlaczego nigdy nie doceniano jej wysiïków. Tak naprawdÚ im wiÚcej robiïa dla innych, tym bardziej jÈ wykorzystywano. Ludzie nawet traktowali jÈ bardzo brutalnie. Shirley uznawaïa, ĝe jej dobre uczynki wypïywaïy ze szczerych chÚci niesienia pomocy innym ludziom — i jestem pewna, ĝe to byïa jej motywacja. Jednak po gïÚbszej analizie zorientowaïa siÚ, ĝe jej rodzice mieli wobec niej zawsze wysokie wymagania w tym zakresie i wyraĝali swojÈ aprobatÚ wobec jej zachowañ. Dlatego teĝ jedynym sposobem zyskiwania akceptacji — a dziÚki niej takĝe poprawiania wïasnego samopoczucia — byïo dla Shirley przypo- chlebianie siÚ innym ludziom. Shirley uwaĝaïa wymagania swoich rodziców za najwaĝniej- sze na Ăwiecie i wierzyïa, ĝe tylko poprzez speïnianie oczekiwañ moĝe siÚ dowartoĂciowaÊ i podnieĂÊ swoje morale. SÈdziïa, ĝe jej zamiary sÈ szczere, jednak tak naprawdÚ czuïa tylko obowiÈzek, strach przed odrzuceniem i potrzebÚ bycia kochanÈ. Chociaĝ byïa miïa dla innych, nie sprzyjaïy jej energia ani motywacja, a dla innych stanowiïy wrÚcz siïÚ manipulacyjnÈ. W konsekwencji pewne byïo, ĝe w zamian spotka jÈ niemiïe traktowanie. Prawo przyciÈgania wymaga, aby wszelkie dziaïania opieraïy siÚ na okazywaniu szacunku — zarówno sobie, jak i swojemu ĝyciu. Wówczas miïoĂÊ i ĝyczliwoĂÊ wzglÚdem innych zaowocujÈ praw- dziwoĂciÈ, czuïoĂciÈ i wspóïczuciem. Caïy WszechĂwiat chce nam zwróciÊ miïoĂÊ do samego siebie i wspóïczucie, jednak bÚdzie mógï tego dokonaÊ w peïni tylko wtedy, gdy uczucie to wypïywaÊ bÚdzie z prawdziwie kochajÈcego serca. CzÚstotliwoĂci miïoĂci Drugi i najwaĝniejszy element prawa przyciÈgania jest nastÚpujÈcy: PrzyciÈganie zawsze odbywa siÚ poprzez przepïyw energii. Kaĝdy z nas emituje pewnÈ energiÚ; i kaĝdy równieĝ przyciÈga energiÚ — taka jest fizyczna rzeczywistoĂÊ. A jakoĂÊ przyciÈganej 29 SEKRET PRZYCIkGANIA przez nas energii zawsze bÚdzie zaleĝaïa od jakoĂci energii, którÈ wytwarzamy. Stacje radiowe i telewizyjne transmitujÈ sygnaï z wykorzysta- niem danej czÚstotliwoĂci. Gdy odpowiednio dostroimy odbiorniki, odbierzemy ten sygnaï. Im bliĝej znajdziemy siÚ okreĂlonej czÚsto- tliwoĂci, tym sygnaï bÚdzie wyraěniejszy. W nieco inny sposób, który jednak opiera siÚ na przepïywie energii, my równieĝ wydaje- my sygnaïy, które wiele o nas mówiÈ. SÈ to rzeczywiste wiadomoĂci opisujÈce nasz prawdziwy charakter, najgïÚbiej ukryte przeko- nania, a nawet nieuwidocznione postawy. I kaĝdy z naszego oto- czenia moĝe je odebraÊ. Wszyscy znamy osoby, które sÈ inspirujÈce, zabawne, spokojne i w których towarzystwie przyjemnie jest spÚdzaÊ czas. Gdy z nimi przebywamy, czujemy siÚ lepiej, a kiedy je opuszczamy, mamy poczucie speïnienia, jakby dane nam byïo otrzymaÊ coĂ cennego. Osoby te sÈ propagatorami dobrej energii na Ăwiecie — wysyïajÈ nam „pozytywne sygnaïy”, poniewaĝ sÈ wewnÚtrznie szczÚĂliwe. Znamy równieĝ osoby, z którymi zdecydowanie nie spÚdza siÚ miïo czasu. SwojÈ obecnoĂciÈ stwarzajÈ ciÚĝkÈ atmosferÚ, a ich energia zdaje siÚ byÊ zaburzona. Gdy je opuszczamy, czujemy siÚ rozczarowani i pozbawieni energii, jakby coĂ nam odebrano, a nic nie dano w zamian. Te osoby to wampiry energetyczne, które wysyïajÈ nam negatywne sygnaïy, gdyĝ nienawidzÈ samych siebie, bez wzglÚdu na to, jak siÚ zachowujÈ. Co ciekawe, nasze reakcje na te dwie grupy osób nie sÈ jedynie niesprecyzowanymi uczuciami, ale prawdziwymi odpowiedziami w postaci sygnaïów energetycznych. Nasze reakcje na róĝne osoby wynikajÈ z faktu stykania siÚ z ich osobistymi polami energe- tycznymi. Ci, których spotykamy na swojej drodze, nie muszÈ wcale nic mówiÊ ani robiÊ, aby wyzwoliÊ w nas danÈ reakcjÚ, poniewaĝ energia, którÈ emitujÈ, jest nieomylna. W zaleĝnoĂci od czÚstotliwoĂci miïoĂci, którÈ majÈ w sercu, i dominujÈcej siïy wïasnych przekonañ dysponujÈ oni mocÈ przekazywania lub od- bierania nam energii; mogÈ nas do siebie przyciÈgnÈÊ lub ode- pchnÈÊ od siebie. Jest to zwiÈzek oparty na energii. 30 PrzyciÈganie kwantowe Ty równieĝ dysponujesz wïasnym polem energetycznym, dziÚki któremu wyraĝasz wïasne emocje. Nieustannie emanuje ono z Ciebie, tworzone przez umysïowÈ, fizycznÈ i uczuciowÈ energiÚ ĝyciowÈ. Jest to Twoje osobiste pole energetyczne, które wpïywa na wszystko, co Ciebie dotyczy. Podobnie jak w przypadku odbie- rania sygnaïów radiowych, osobami najlepiej dostrajajÈcymi siÚ do Ciebie i odpowiadajÈcymi na TwojÈ energiÚ sÈ te, które nadajÈ na zbliĝonych falach. Wysyïane przez Ciebie sygnaïy przyciÈgajÈ osoby o podobnych uczuciach, potrzebach i przekonaniach oraz zbliĝajÈ Was do siebie. Nadajecie na tych samych falach, poniewaĝ Wasze serca przepeï- nione sÈ zbliĝonÈ pozytywnÈ bÈdě negatywnÈ energiÈ, chociaĝ byÊ moĝe inaczej wyraĝacie swoje uczucia. To dlatego tak waĝne jest, abyĂ dokïadnie zrozumiaï, jaka energia tkwi wewnÈtrz Ciebie i jakim jej rodzajem posïugujesz siÚ na co dzieñ. JeĂli podstawowÈ energiÈ, którÈ emitujesz, jest niepokój lub strach, z caïÈ pewnoĂciÈ bÚdziesz przyciÈgaï do siebie równie zaniepokojone lub przestraszone osoby — niektóre z nich mogÈ byÊ pasywne i nieĂmiaïe, a inne nieprzyjemne i wrogo nastawione. Moĝna wcale nie zauwaĝyÊ, ĝe te osoby sÈ tak samo przestraszone jak te, które wydajÈ siÚ byÊ pokorne i ciche. Ich strach wynika z braku siïy, wiÚc rekompensujÈ to, okazujÈc strach i arogancjÚ. JeĂli gïównymi uczuciami, które okazujesz na zewnÈtrz, sÈ smutek, niepewnoĂÊ czy desperacja, nawet jeĝeli sÈ one ukryte pod pïaszczykiem powierzchownoĂci, bÚdziesz przyciÈgaï przy- gnÚbionych czy deprymujÈcych ludzi, a sytuacje, w których siÚ znajdziesz, sprawiÈ, ĝe jeszcze bardziej pogrÈĝysz siÚ w depresji i staniesz siÚ arogancki. JeĂli zwykle jesteĂ samokrytyczny, z ïatwoĂciÈ przyciÈgniesz do siebie te osoby, które chÚtnie przekaĝÈ Ci sïowa krytyki. A jeĝeli czÚsto inni okazujÈ Ci dezaprobatÚ, oznacza to, ĝe na pewnym poziomie nie akceptujesz siebie takim, jakim jesteĂ, i ĝe tak na- prawdÚ w pewien sposób siebie osÈdzasz. 31 SEKRET PRZYCIkGANIA ¥wiat jest stacjÈ przekaěnikowÈ, która zawsze odsyïa energiÚ z powrotem do Ciebie — od tej zasady prawa przyciÈgania nie moĝna uciec. W odniesieniu do swojej kariery zawodowej, statusu finansowego, domu, zwiÈzku zawsze bÚdziesz doĂwiadczaï zewnÚtrznej postaci energii, którÈ sam codziennie wytwarzasz. JeĂli nie masz partnera, zarówno w aspekcie emocjonalnym, jak i jakimkolwiek innym, wówczas ĝyjesz tak, jakbyĂ naprawdÚ nie byï dostÚpny dla samego siebie. Jak moĝna egzystowaÊ w takim stanie? To proste. JeĂli nigdy nie zachÚcasz siÚ do niczego ani nie dajesz sobie czasu, aby zatroszczyÊ siÚ o wïasne priorytety, wspie- raÊ siÚ bÈdě rozwiÈzywaÊ wïasne problemy, tak naprawdÚ nie jesteĂ dla siebie dostÚpny. Jeĝeli nie przyjmujesz odpowiedzialnoĂci za wïasne ĝycie ani nie podejmujesz ĝadnych dziaïañ na wïasny rachunek, nie ĝyjesz dla siebie i nigdy nie wyzwolisz w innych chÚci, aby postÚpowali tak samo. Musisz zadaÊ sobie pytania: „Czy dajÚ sobie czas, udzielam wsparcia i zachÚcam siÚ do dziaïania w taki sposób, którego ocze- kiwaïbym od swojego partnera, rodziny, przyjacióï? Czy rozmawiam ze sobÈ w taki sposób, w jaki chciaïbym, aby ze mnÈ rozmawiano? Czy przebaczam sobie wïasne bïÚdy? Czy doceniam i szanujÚ siebie w taki sposób, w jaki chciaïbym byÊ doceniany i szanowany przez przyjacióï i bliskich?”. JeĂli odpowiedzi na te pytania sÈ przeczÈce, nie oczekuj, ĝe bÚdziesz dobrze traktowany przez Ăwiat zewnÚtrzny. Prawo przy- ciÈgania jest raczej dosïowne, jeĂli chodzi o reakcjÚ na emitowanÈ energiÚ. Bardzo bolesne okaĝe siÚ to, ĝe aby zrozumieÊ, dlaczego ĝycie i zwiÈzki nie ukïadajÈ siÚ po Twojej myĂli, naleĝy najpierw doko- naÊ analizy energii wytwarzanej wewnÈtrz siebie. Jest to proces absolutnie niezbÚdny do przeprowadzenia. Gdy chcesz przyciÈgaÊ bogate osobowoĂci, musisz najpierw dostrzec w sobie bogactwo duszy. JeĂli chcesz przyciÈgaÊ ludzi, 32 PrzyciÈganie kwantowe którzy sÈ wraĝliwi, otwarci i peïni szacunku dla innych, to Ty przede wszystkim musisz byÊ wraĝliwy, okazywaÊ sobie szacunek i byÊ dla siebie dostÚpny. JeĂli chcesz przyciÈgaÊ osoby, które bÚdÈ CiÚ powaĝaÊ i ko- chaÊ, tak jak na to zasïugujesz, musisz najpierw chcieÊ dokonaÊ takich wyborów, które zapewniÈ Ci godnoĂÊ i szacunek. Dopóki tego nie zrobisz, bÚdziesz powtarzaï te same stare wzorce zacho- wañ lub nawiÈzywaï coraz to nowe zwiÈzki — lub teĝ bÚdziesz traktowany w ten sam sposób w aktualnym zwiÈzku. Nie ma od tego ucieczki: sposób, w jaki traktujesz sam siebie, a takĝe Twój sposób myĂlenia, dominujÈce przekonania i emocje — wszystko to okreĂla Twoje osobiste pole energetyczne. Wszystko, co robisz, myĂlisz, mówisz, a nawet sposób, w jaki siÚ poruszasz i wypowiadasz, pokazuje, kim jesteĂ w Ăwiecie przepeïnionym energiÈ. Obraz ten porusza siÚ w przeciwnym do Ciebie kierunku falami, wibrujÈc nawet w najodleglejsze zakÈtki czasu i przestrzeni WszechĂwiata. W koñcu energia ta wraca do Ciebie, stawiajÈc CiÚ w takich sytuacjach i wĂród takich ludzi, którzy oddajÈ Ci TwojÈ wïasnÈ emocjonalnÈ energiÚ. I nie ma znaczenia, czy jesteĂ z tego zadowolony, czy teĝ nie. TÈ siïÈ przyciÈgania, która jest podstawÈ miïoĂci — i ĝycia — jest wïaĂnie doĂwiadczenie. Jest to rzeczy- wistoĂÊ, którÈ tylko Ty sam moĝesz wykreowaÊ. Twoje osobiste pole energetyczne Jaka jest Twoja osobista energia? Test zaprezentowany poniĝej ma na celu przybliĝyÊ Ci Twoje energetyczne skïonnoĂci. W zaleĝ- noĂci od tego, jak czÚsto znajdujesz siÚ w danej sytuacji, wpisz odpowiedniÈ cyfrÚ przy kaĝdym stwierdzeniu, a nastÚpnie pod- sumuj punkty. Wypeïniaj ten test uczciwie! V 33 SEKRET PRZYCIkGANIA Test energii osobistej Nigdy (0) Zazwyczaj (3) Zawsze (4) Czasami (1) CzÚsto (2) ____ 1. BudzÚ siÚ zrelaksowany i spokojny. ____ 2. Kolejny dzieñ witam z entuzjazmem i nadziejÈ. ____ 3. ____ 4. ChÚtnie podejmujÚ ryzyko i próbujÚ róĝnych Jestem pewny tego, co robiÚ. ____ 5. nowych rzeczy. Jestem osobÈ tolerancyjnÈ, która rzadko uznaje winÚ innych lub obwinia ich za swoje problemy. Jestem zadowolony ze swojego wyglÈdu. ____ 6. _____ 7. Uwaĝam siÚ za równego innym. ZasïugujÚ na szacunek. ____ 8. Ustalam rozsÈdne granice i wysuwam umiarkowane ĝÈdania. ____ 9. CzÚsto siÚ uĂmiecham. Z radoĂciÈ podchodzÚ do wszystkiego, co muszÚ zrobiÊ. ___ 10. CzujÚ siÚ dobrze, gdy wyraĝam uczucia w stosunku do wiÚkszoĂci osób. ___ 11. LubiÚ byÊ spontaniczny. TraktujÚ ĝycie jak przygodÚ. ___ 12. Mam wiele róĝnych zainteresowañ i realizujÚ siÚ twórczo. ___ 13. Dobrze zarzÈdzam czasem, wiÚc nie muszÚ siÚ spieszyÊ, wykonujÈc róĝne rzeczy lub aby dotrzymaÊ terminu. ___ 14. PlanujÚ czas w taki sposób, aby móc zajÈÊ siÚ sobÈ i swoimi celami, w tym znajdujÚ czas na wyciszenie. ___ 15. WidzÚ sens w obranych celach i kierunkach dziaïania. 34 PrzyciÈganie kwantowe ___ 16. Doceniam dobre rzeczy, które przydarzajÈ siÚ w moim ĝyciu, i znajdujÚ czas, aby dziÚkowaÊ za nie i cieszyÊ siÚ nimi kaĝdego dnia. ___ 17. Z reguïy zdrowo siÚ odĝywiam. ___ 18. Regularnie uprawiam sport. ___ 19. KoncentrujÚ siÚ na tym, co robiÚ w danym momencie. Bez wzglÚdu na rodzaj zadania staram siÚ cieszyÊ tym, co aktualnie robiÚ. ___ 20. Nie obawiam siÚ zmian i tego, co nieoczekiwane. ___ 21. Ufam intuicji i pozwalam, aby prowadziïa mnie przez ĝycie. ___ 22. Moje sïowa i myĂli sÈ optymistyczne, pozytywne i zachÚcajÈce. CeniÚ i szanujÚ siebie w Ăwiadomy sposób. ___ 23. Gdy coĂ idzie nie po mojej myĂli, stawiam temu czoïa. PróbujÚ odnaleěÊ jakÈĂ szansÚ dla siebie w kaĝdej sytuacji. ___ 24. Pozwalam drobnym rzeczom ĝyÊ wïasnym ĝyciem i wierzÚ, ĝe wszystko bÚdzie w porzÈdku, nie odczuwajÈc potrzeby kontrolowania czy martwienia siÚ. ___ 25. ’atwo nawiÈzujÚ kontakt z innymi luděmi, nie osÈdzajÈc ich i nie przejmujÈc siÚ, ĝe oni mnie osÈdzÈ. ________SUMA (Aby poznaÊ wyniki testu, przeczytaj informacje poniĝej). Suma punktów uzyskanych w teĂcie jest Twoim wspóïczyn- nikiem energii osobistej (WEO), dziÚki któremu moĝesz poznaÊ trochÚ lepiej samego siebie: (1) Jest to wskaěnik optymistycznej i spokojnej energii, którÈ wytwarzasz; (2) przedstawia Twój po- tencjaï dla przyciÈgania pozytywnych doĂwiadczeñ oraz angaĝo- wania siÚ w zwiÈzki z odpowiednimi osobami; oraz (3) w najbar- dziej podstawowym aspekcie wskaěnik ten okreĂla, jak bardzo 35 SEKRET PRZYCIkGANIA jesteĂ szczÚĂliwy — jest to odsetek czasu i energii, którÈ poĂwiÚca siÚ na korzystanie z ĝycia z radoĂciÈ, w sposób rozwijajÈcy i zapew- niajÈcy speïnienie. Udzielone odpowiedzi bÚdÈ siÚ róĝniÊ, w zaleĝnoĂci od tego, jak toczy siÚ dany dzieñ, i od Twojego nastroju, a wiÚc spróbuj kilka razy przeĂledziÊ pytania testu, a nastÚpnie policzyÊ ĂredniÈ uzy- skanych wyników. Postaraj siÚ równieĝ odpowiedzieÊ na te pytania za póï roku, a potem za rok, aby zorientowaÊ siÚ, czy zmiany wprowadzane przez Ciebie sÈ skuteczne. Niezwykle ciekawa jest obserwacja zmian Twojej energii osobistej, gdy podejmujesz pozy- tywne umysïowe i emocjonalne dziaïania. V Oto interpretacja wyników testu: JeĂli Twój WEO wynosi od 80 do 100 procent, jesteĂ raczej szczÚĂliwy, a Twoja energia osobista odzwierciedla ten stan ducha. W zasadzie dobrze czujesz siÚ ze sobÈ, a inni dobrze czujÈ siÚ w Twoim towarzystwie. JeĂli Twój wynik mieĂci siÚ w tym przedziale, a Ty jesteĂ samotny, ale chciaïbyĂ mieÊ partnera, bÈdě teĝ byÊ moĝe nie speïniasz siÚ w zwiÈzku z pewnÈ osobÈ, postaraj siÚ zwróciÊ wiÚkszÈ uwagÚ na te elementy testu, które mogÈ stanowiÊ problem. Moĝe wystarczy popracowaÊ tylko nad jednÈ czy dwiema kwestiami, wiÚc postaraj siÚ, aby staïy siÚ one dla Ciebie najwaĝniejsze. Nawet najmniejsza zmiana swoich przy- zwyczajeñ moĝe sprawiÊ wielkÈ róĝnicÚ dla Twojego osobistego pola energetycznego. JeĂli Twój wynik wynosi od 60 do 80 procent, nie jesteĂ sam. NajwiÚksza liczba osób, które wykonujÈ ten test, mieĂci siÚ wïaĂnie w przedziale miÚdzy 60 a 70 procent. Radzisz sobie caï- kiem nieěle, ale jeĂli masz mniej niĝ 75 procent, z caïÈ pewnoĂciÈ powinieneĂ zastanowiÊ siÚ nad poprawÈ swojego podejĂcia. Musisz 36 PrzyciÈganie kwantowe wypracowaÊ w sobie wiÚcej spontanicznoĂci i okazywaÊ sobie wiÚcej szacunku. Zorientujesz siÚ, ĝe zawsze stawiasz siÚ na dru- gim miejscu, wiÚc powinieneĂ dokïadnie przeanalizowaÊ swoje zachowanie. Przyjmij pozytywnÈ postawÚ wobec siebie i zacznij ze sobÈ rozmawiaÊ; wykorzystuj równieĝ techniki zmieniajÈce ener- giÚ, aby roztaczaÊ spokojnÈ aurÚ, która przyciÈgnie prawdziwÈ miïoĂÊ i szczÚĂliwe zdarzenia. JeĂli Twój wynik wynosi od 40 do 60 procent, czÚsto odczuwasz, ĝe dajesz sobie jakoĂ radÚ. Moĝesz byÊ bardziej szczÚ- Ăliwy, jeĂli bÚdziesz mniej siÚ staraï i bÚdziesz bardziej elastyczny oraz wybaczajÈcy w stosunku do siebie. Musisz równieĝ wpro- wadziÊ w swoim ĝyciu wiÚcej równowagi. Koniecznie skorzystaj z narzÚdzi przedstawionych w tej ksiÈĝce, aby móc uwolniÊ siÚ od osÈdów i wytworzyÊ silniejszÈ, bardziej przyciÈgajÈcÈ energiÚ skierowanÈ na TwojÈ osobÚ. Nie odrzucaj tych narzÚdzi — sko- rzystaj z nich! Wszystkie Twoje wysiïki w tym kierunku zwiÚkszÈ TwojÈ energiÚ przyciÈgania; bÚdziesz zaskoczony, jak bardzo Twoje zachowanie siÚ zmieni, gdy zechcesz najpierw nad sobÈ popra- cowaÊ. JeĂli Twój WEO wynosi od 20 do 40 procent, byÊ moĝe czujesz siÚ ostatnio zdecydowanie zniechÚcony. W stosunku do samego siebie odczuwasz wÈtpliwoĂci, niepewnoĂÊ i strach, a Twoja energia ujawnia te stany emocjonalne. Twoje starania w kierunku budowania pozytywnego osobistego pola energetycznego poprzez okazywanie sobie miïoĂci muszÈ siÚ znaleěÊ u Ciebie na pierw- szym miejscu. Trzymaj siÚ tego! Zastosuj wszystkie te techniki w swoim codziennym ĝyciu. Nie traÊ ani chwili, a z pewnoĂciÈ Ci siÚ to opïaci. Twoim nadrzÚdnym celem musi byÊ dokonanie zmian we wïasnym wnÚtrzu. Wkrótce osiÈgniesz sukces w miïo- Ăci i innych dziedzinach. 37 SEKRET PRZYCIkGANIA JeĂli Twój wynik jest mniejszy niĝ 20 procent, jesteĂ prawdopodobnie bardzo nieszczÚĂliwy i czujesz, jakbyĂ ciÈgle walczyï z przeciwnoĂciami w ĝyciu. Jest to spowodowane gïÚbokim poczuciem niepewnoĂci, które byÊ moĝe wynika z wczeĂniejszych doĂwiadczeñ, ale tak nie musi byÊ juĝ zawsze. Z caïÈ pewnoĂciÈ powinieneĂ przestaÊ siÚ zamartwiaÊ i zaakceptowaÊ siÚ w zupeïnie nowym wydaniu. Tak, moĝna tego dokonaÊ. Przeznacz codzien- nie trochÚ czasu na pracÚ nad sobÈ. JeĂli bÚdziesz konsekwentnie wprowadzaï zmiany w sposobie myĂlenia, naprawdÚ zmienisz swojÈ energiÚ i otaczajÈcÈ CiÚ rzeczywistoĂÊ. Moĝe bÚdziesz musiaï skorzystaÊ z porad psychologa, kogoĂ, kto pomoĝe Ci nauczyÊ siÚ myĂleÊ we wïaĂciwy sposób, ale bÚdzie to warte Twoich wysiïków. Zmieñ swojÈ energiÚ teraz Aby zmieniÊ osobistÈ energiÚ, wszystkie powyĝsze stwierdzenia, którym przyznaïeĂ zero, jeden lub dwa punkty, muszÈ staÊ siÚ dla Ciebie najwaĝniejszymi celami w ĝyciu. Te zmiany w stylu ĝycia pozwolÈ Ci zmieniÊ TwojÈ energiÚ. Gdy zaangaĝujesz siÚ w dokonywanie nowych wyborów, staniesz siÚ zdecydowanie szczÚĂliwszÈ i prawdziwie wzmocnionÈ psychicznie osobÈ — wïa- Ăciwym czïowiekiem na wïaĂciwym miejscu. OczywiĂcie, to prawda, ĝe nie musisz byÊ szczÚĂliwy, aby ko- goĂ do siebie przyciÈgnÈÊ. Wówczas na pewno znajdziesz bratniÈ duszÚ, tak samo nieszczÚĂliwÈ i chcÈcÈ z TobÈ dzieliÊ swój los na wszystkie ciekawe i maïo interesujÈce sposoby. Jednak prawo przyciÈgania stanowi, ĝe podobieñstwa majÈ siÚ ku sobie, a jeĂli chcesz byÊ z kimĂ, kto jest naprawdÚ szczÚĂliwy i moĝe dzieliÊ z TobÈ ten stan, musisz najpierw wypracowaÊ w sobie zdolnoĂÊ do bycia szczÚĂliwym z samym sobÈ. A zatem bez wzglÚdu na to, jaki wynik uzyskaïeĂ w teĂcie, sta- wiam przed TobÈ pierwsze zadanie: przejrzyj wszystkie powyĝ- sze stwierdzenia, którym przyznaïeĂ zero, jeden lub dwa punkty. Zapisz je na pojedynczych kartkach lub jednej kartce papieru. 38 PrzyciÈganie kwantowe Miej tÚ listÚ przy sobie i czÚsto jÈ czytaj. Zawiera ona te postawy i wzorce zachowañ, których musisz siÚ nauczyÊ, jeĂli chcesz wytworzyÊ energiÚ umoĝliwiajÈcÈ Ci ĝycie w zdrowym i szczÚĂli- wym zwiÈzku. Codziennie wybieraj jedno z tych stwierdzeñ i czyñ z niego swój cel na dany dzieñ. Weě ze sobÈ jednÈ z kart i Êwicz dokonywanie nowych wyborów w ĝyciu codziennym, co pomoĝe Ci lepiej przyswoiÊ dane stwierdzenie. Na przykïad: jeĂli przyznaïeĂ jeden punkt (oznaczajÈcy „cza- sami”) stwierdzeniu numer 14 (dotyczÈcemu zarzÈdzania czasem na wïasne potrzeby), powinieneĂ przyjrzeÊ siÚ swojemu stylowi ĝycia i zastanowiÊ siÚ, jak moĝesz wprowadziÊ w nim zmiany. Zaznaczaj w kalendarzu dni, w których bÚdziesz realizowaï wïasne cele. Umów siÚ ze sobÈ na spotkanie o sobie, a wkrótce zaczniesz przyciÈgaÊ innych, którzy robiÈ to samo. JeĂli podejmowanie ryzyka (stwierdzenie numer 4) lub bycie spontanicznym (numer 11) jest dla Ciebie problemem, zacznij rozglÈdaÊ siÚ za moĝliwoĂciami, aby zrobiÊ coĂ innego, wypróbowaÊ coĂ nowego, zaufaÊ intuicji, a nawet zaryzykowaÊ coĂ w ĝyciu. Nowe dziaïania mogÈ poczÈtkowo wydawaÊ Ci siÚ trudne, ale to leĝy w naturze zmiany. Jednak warto podejmowaÊ ryzyko, gdyĝ jedyna alternatywa dla zmiany to pozostanie takim, jakim siÚ jest, co oczywiĂcie powoduje, ĝe wytwarza siÚ wciÈĝ tÚ samÈ energiÚ i osiÈga siÚ te same wyniki. Moĝesz przyspieszyÊ proces dokonywania zmian, uĝywajÈc kaĝdego ze zdañ, któremu przyznaïeĂ zero, jeden lub dwa punkty, jako twierdzenia. Powtarzaj je kilka razy dziennie. To wzmocni Twoje nowe cele i pomoĝe prowadziÊ CiÚ w nowym kierunku. Na przykïad: jeĂli przyznaïeĂ jeden punkt zdaniu numer 3, powinieneĂ codziennie sobie powtarzaÊ: „UczÚ siÚ, aby mieÊ coraz wiÚcej pewnoĂci siebie we wszystkim, co robiÚ”. Jeĝeli przyznaïeĂ dwa punkty zdaniu numer 1 lub 2, kïadě siÚ spaÊ, powtarzajÈc przed snem: „BudzÚ siÚ rano zrelaksowany i spokojny, kolejny dzieñ witam z nadziejÈ”. Mów to sobie równieĝ z samego rana i powtarzaj w ciÈgu dnia. 39 SEKRET PRZYCIkGANIA CiÈgle powtarzany cel w koñcu wyzwala TwojÈ prawdziwÈ naturÚ. A wiÚc warto stosowaÊ proces afirmacji, zwïaszcza w od- niesieniu do tych zdañ w teĂcie powyĝej, którym przyznaïeĂ zero, jeden lub dwa punkty. Nie przestawaj ich powtarzaÊ, aĝ stanÈ siÚ czÚĂciÈ Twojego ĝycia. Im bardziej zmienisz swoje cele za pomocÈ zaprezentowane- go przeze mnie sposobu, tym wyraěniej zobaczysz, ĝe otoczenie równieĝ siÚ zmienia. Przeznaczenie jest bezpoĂrednio zwiÈzane z energiÈ osobistÈ, a na TwojÈ energiÚ znaczÈcy wpïyw ma Twoja postawa. I bez wzglÚdu na to, czego doĂwiadczyïeĂ w przeszïoĂci, obecna postawa zaleĝy wyïÈcznie od Ciebie. JesteĂ najwaĝniejszy dla siebie Odnajdziesz klucz do osobistego pola energetycznego, jeĂli bÚdziesz czuÊ siÚ dobrze i swobodnie z samym sobÈ. Od tego zaleĝy Twoje szczÚĂcie, jakoĂÊ Twoich relacji interpersonalnych i sposób, w jaki traktujÈ CiÚ inni, a nawet Twój sukces finansowy. W koñcu aby osiÈgnÈÊ to, czego naprawdÚ pragniesz, musisz nauczyÊ siÚ lubiÊ, a nawet kochaÊ wïasnÈ osobÚ. Jako konsultant od lat uczÚ innych, jak siÚ polubiÊ. Na poczÈt- ku zawsze spotykam siÚ z wahaniem: „Czy naprawdÚ muszÚ to zrobiÊ? Czy to jest w ogóle moĝliwe? Ile pracy bÚdzie trzeba w to wïoĝyÊ?”. Najbardziej powszechnymi reakcjami sÈ wïaĂnie niedo- wierzanie i niechÚÊ do zmian. Jednak gdy ludzie orientujÈ siÚ, ĝe miïoĂÊ do samego siebie jest tak naprawdÚ ěródïem energetycznym ich przeznaczenia i jedy- nym sposobem na osiÈgniÚcie tego, czego chcÈ od ĝycia, zdajÈ sobie sprawÚ, ĝe nadszedï juĝ czas, aby potraktowaÊ siebie powaĝnie. Kiedy ostatnio sam zastanawiaïeĂ siÚ, czy siÚ lubisz, czy nie? Waĝne jest, abyĂ zawsze wiedziaï, kiedy potencjalnie mogÈ zajĂÊ zmiany w Twoim stosunku do siebie, i mógï znaleěÊ wiele sub- telnych i czasami ukrytych sposobów, dziÚki którym Twoje myĂli, wzorce zachowañ i mowa ciaïa negatywnie wpïywajÈ na dobre samopoczucie i osobistÈ energiÚ. 40 PrzyciÈganie kwantowe To, jak bardzo siÚ lubisz, moĝe siÚ czÚsto zmieniaÊ w zaleĝ- noĂci od tego, co robisz, ludzi, z którymi przebywasz, a nawet od tego, jak wyglÈdasz danego dnia. Jednak w rzeczywistoĂci Twoja wrodzona wartoĂÊ nigdy siÚ nie zmienia. Jest ona czÚĂciÈ Twojej toĝsamoĂci, staïÈ wartoĂciÈ, która nie poddaje siÚ zmianom, bez wzglÚdu na to, co siÚ dzieje wokóï Ciebie. Oto istotna prawidïowoĂÊ prawa przyciÈgania: konsekwentne wartoĂciowanie siebie w spokojny i odpowiedni sposób stanowi podstawÚ, na której opiera siÚ Twoja zdolnoĂÊ do szanowania i doceniania wszystkiego, co znajduje siÚ wokóï Ciebie. JeĂli nie umiesz doceniÊ sam siebie, nie bÚdziesz mógï wyciÈgnÈÊ wniosków z przeciwnoĂci losu. Nawet jeĂli zdobÚdziesz bogactwa i zaanga- ĝujesz siÚ w zwiÈzki, o których marzyïeĂ, Twój brak poczucia wïasnej wartoĂci sprawi, ĝe bÚdÈ one puste i kompletnie pozba- wione znaczenia, a Ty bÚdziesz miaï nieustanne poczucie, ĝe czegoĂ Ci w ĝyciu brakuje. Jednak gdy uznasz i docenisz swojÈ wewnÚtrznÈ i wiecznÈ wartoĂÊ, doĂwiadczysz w ĝyciu speïnienia, co doprowadzi do tego, ĝe bÚdziesz gïÚboko doceniaï wszystko inne. Energia gïÚbokiej wdziÚcznoĂci w koñcu zapewni Ci w ĝyciu jeszcze wiÚcej powodów do zadowolenia. Twoje szczÚĂcie bÚdzie zaleĝaïo od prawdziwego szacunku, jaki okazujesz sam sobie, a wiÚc musisz zaczÈÊ dziaïaÊ juĝ teraz, abyĂ mógï osiÈgnÈÊ stan spokoju i akceptacji wïasnej osoby. Na- wet jeĂli nigdy dotÈd nie doĂwiadczyïeĂ tego uczucia, moĝesz, a nawet musisz je w sobie wzbudziÊ! JeĂli jest coĂ, co chciaïbyĂ zmieniÊ w swoim ĝyciu, to oznacza, ĝe istnieje coĂ, co musisz zmieniÊ w sobie. Nawet jeĂli to drobiazg, nie wolno go ignorowaÊ. To Ty jesteĂ energiÈ, którÈ emitujesz, a ludzie i sytuacje, którzy siÚ do Ciebie dostroili, zrobili to z pewne- go powodu. Czas wiÚc dowiedzieÊ siÚ, dlaczego tak siÚ staïo. V 41
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sekret przyciągania. Odkrywaj prawa rządzące miłością i seksem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: