Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00020 003634 21320537 na godz. na dobę w sumie
Sekret spełnionego życia. Źródło wielkości, zdrowia i bogactwa - książka
Sekret spełnionego życia. Źródło wielkości, zdrowia i bogactwa - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3616-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> sekret
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Studiuj tę książkę

Nie wyobrażaj sobie, że Twoje marzenia się spełniają. Żyj po prostu tak, jakby były już faktem. I z euforią obserwuj, jak wyrasta wokół Ciebie rzeczywistość ze snu. Twoje bogactwo, Twoje świetne zdrowie, awans, sukces i wszelkie powodzenie - to autentycznie istnieje. Musisz tylko tchnąć ducha w myśl.

Myśli, od których wszystko się zaczęło

Bez końca opracowujesz cudowną receptę na powodzenie, awans czy dobrą kondycję? Nie wiesz, gdzie ukryte jest źródło wielkości, zdrowia i bogactwa? Przestań szukać. Tak naprawdę we wszechświecie istnieje tylko jedna rzecz będąca sekretem spełnionego życia. Prawdziwy sekret jest tuż przed Tobą. Wystarczy, że poznasz myśli zawarte w tej książce, a zmienisz wszystko. A właściwie... zmienisz tylko jedną rzecz. Najważniejszą.

Czy wiesz, czym różni się człowiek bogaty od biednego? Sekretem tej odmienności jest... sposób myślenia! Możesz kreować rzeczy w myślach, a następnie odciskać myśl w bezkształtnej substancji i tworzyć... swój świat. Zyskasz wówczas dar realizacji ambicji i pragnień.

Wciąż zastanawiasz się, jak to możliwe? Zacznij studiować tę książkę. Ten klasyk literatury sukcesu z 1910 roku stał się inspiracją wszystkich późniejszych dzieł dotyczących prawa przyciągania oraz motywacji. Książka oparta jest na wiedzy naukowej. Monistyczna teoria wszechświata ?według której materia, umysł, świadomość i życie są przejawem jednej substancji ? jest obecnie powszechnie uznawana. Wszyscy ludzie zostali stworzeni z tej samej inteligentnej substancji, a więc wszyscy noszą w sobie te same podstawowe moce i możliwości. Nie wiadomo tylko, gdzie znajduje się granica psychicznych sił człowieka; nie wiadomo nawet, czy taka granica w ogóle istnieje.

Wielcy ludzie są zawsze więksi niż ich czyny. Uruchom sprawczą moc myśli!


Wallace D. Wattles (1860 - 1911) - amerykański pisarz nowej myśli, twórca klasyki gatunku literatury sukcesu. Twierdził, iż 'posiadanie pieniędzy i własności jest rezultatem pewnego schematu postępowania; ci, którzy postępują w Pewien Sposób - celowo lub przez przypadek - stają się bogaci; natomiast ci, których działania odbiegają od tego Pewnego Sposobu, pozostają biedni bez względu na to, jak ciężko pracują i jak bardzo są uzdolnieni. Jest prawem naturalnym, że podobne przyczyny zawsze wywołują podobne skutki, dlatego każdy mężczyzna lub kobieta, którzy nauczą się działać w pewien odpowiedni sposób, staną się nieodmiennie bogatymi'.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Science of Getting Rich, The Science of Being Great, The Science of Being Well Tłumaczenie: Katarzyna Schmidt Projekt okładki: Urszula Banaszewska ISBN: 978-83-246-3616-7 Polish edition copyright © 2012 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/sekspe Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci BOGACTWO WST}P ROZDZIA’ 1. PRAWO DO BYCIA BOGATYM ROZDZIA’ 2. SZTUKA BOGACENIA SI} ROZDZIA’ 3. CZY DOBRE OKAZJE ZDARZAJk SI} TYLKO NIEKTÓRYM? ROZDZIA’ 4. ZASADA PIERWSZA ROZDZIA’ 5. WZROST ¿YCIA ROZDZIA’ 6. W JAKI SPOSÓB PRZYCHODZI DO CIEBIE BOGACTWO ROZDZIA’ 7. WDZI}CZNO¥m ROZDZIA’ 8. MY¥LENIE W OKRE¥LONY SPOSÓB ROZDZIA’ 9. W JAKI SPOSÓB U¿YWAm WOLI ROZDZIA’ 10. DALSZE WYKORZYSTANIE WOLI ROZDZIA’ 11. POST}POWANIE W OKRE¥LONY SPOSÓB ROZDZIA’ 12. EFEKTYWNE DZIA’ANIE ROZDZIA’ 13. ZNALEZIENIE W’A¥CIWEJ DZIA’ALNO¥CI BIZNESOWEJ ROZDZIA’ 14. WRA¿ENIE WZROSTU ROZDZIA’ 15. CZ’OWIEK POST}PU ROZDZIA’ 16. KILKA S’ÓW OSTRZE¿ENIA I KO”COWE WNIOSKI ROZDZIA’ 17. PODSUMOWANIE 11 13 16 20 24 30 36 41 45 50 55 60 66 71 75 79 83 88 SEKRET SPE’NIONEGO ¿YCIA WIELKO¥m ROZDZIA’ 1. KA¿DY CZ’OWIEK MO¿E STAm SI} WIELKI ROZDZIA’ 2. DZIEDZICZNO¥m I OKAZJE ROZDZIA’ 3. ½RÓD’O SI’Y ROZDZIA’ 4. UMYS’ BOGA ROZDZIA’ 5. PRZYGOTOWANIA ROZDZIA’ 6. POSTRZEGANIE SPO’ECZE”STWA ROZDZIA’ 7. POSTRZEGANIE LUDZI ROZDZIA’ 8. PO¥WI}CENIE ROZDZIA’ 9. IDENTYFIKACJA ROZDZIA’ 10. IDEALIZACJA ROZDZIA’ 11. REALIZACJA ROZDZIA’ 12. PO¥PIECH I PRZYZWYCZAJENIA ROZDZIA’ 13. MY¥L ROZDZIA’ 14. DZIA’ANIA W DOMU ROZDZIA’ 15. DZIA’ANIA POZA DOMEM ROZDZIA’ 16. KILKA DODATKOWYCH S’ÓW WYJA¥NIENIA ROZDZIA’ 17. WI}CEJ NA TEMAT MY¥LI ROZDZIA’ 18. BYCIE WIELKIM ZDANIEM JEZUSA ROZDZIA’ 19. SPOJRZENIE NA EWOLUCJ} ROZDZIA’ 20. S’U¿BA BOGU ROZDZIA’ 21. mWICZENIE MENTALNE ROZDZIA’ 22. PODSUMOWANIE 6 93 97 100 103 107 110 114 116 119 122 125 128 131 134 137 141 144 148 152 155 159 163 SPIS TRE¥CI ZDROWIE WST}P ROZDZIA’ 1. ZASADA ZDROWIA ROZDZIA’ 2. PODSTAWY WIARY ROZDZIA’ 3. ¿YCIE I JEGO ORGANIZMY ROZDZIA’ 4. CO MY¥LEm ROZDZIA’ 5. WIARA ROZDZIA’ 6. U¿YCIE WOLI ROZDZIA’ 7. ZDROWIE POCHODZkCE OD BOGA ROZDZIA’ 8. PODSUMOWANIE DZIA’A” MENTALNYCH ROZDZIA’ 9. KIEDY JE¥m? ROZDZIA’ 10. CO JE¥m? ROZDZIA’ 11. JAK JE¥m? ROZDZIA’ 12. G’ÓD A APETYT ROZDZIA’ 13. W SKRÓCIE ROZDZIA’ 14. ODDYCHANIE ROZDZIA’ 15. SEN ROZDZIA’ 16. DODATKOWE ZALECENIA ROZDZIA’ 17. PODSUMOWANIE SZTUKI BYCIA ZDROWYM 171 173 177 182 186 191 196 201 205 208 212 217 221 225 230 234 237 243 7 BOGACTWO Rozdziaï 5. Wzrost ĝycia MUSISZ pozbyÊ siÚ ostatniego Ăladu przekonania, iĝ istnieje jakieĂ bóstwo, którego wolÈ jest to, abyĂ byï biedny, lub którego celem jest utrzymywanie CiÚ w stanie ubóstwa. Inteligentna Substancja, która jest wszystkim, która jest we wszystkim i która ĝyje we wszystkim, nie wyïÈczajÈc Ciebie, jest Ăwiadomie ¿yjÈcÈ SubstancjÈ. BÚdÈc Ăwiadomie ¿yjÈcÈ SubstancjÈ, musi mieÊ ona naturalne i wrodzone pragnienie typowe dla kaĝdego ĝyjÈcego inteligentnego bytu, przy czym pragnieniem tym jest rozkwit ĝycia. Kaĝdy ĝyjÈcy byt musi nieustannie dÈ- ĝyÊ do wiÚkszej ĝywotnoĂci, poniewaĝ ĝycie, na drodze samego tylko pro- cesu egzystencji, musi samo w sobie wzrastaÊ. Ziarno, które trafi na glebÚ, rozpoczyna swojÈ aktywnoĂÊ i dokonujÈc aktu ĝycia, rodzi sto kolejnych ziaren; ĝycie dziÚki procesowi ĝycia pomnaĝa siÚ. Jest wiecznym Pomnaĝaniem; jeĂli ĝycie w ogóle trwa, tak wïaĂnie musi byÊ. Tym, co kryje siÚ za koniecznoĂciÈ nieustannego wzrostu, jest inteligencja. Kaĝda pojawiajÈca siÚ w nas myĂl czyni dla nas koniecznym zrodzenie ko- lejnej myĂli; ĂwiadomoĂÊ jest tym, co nieustannie siÚ poszerza. Kaĝdy fakt, jaki poznajemy, prowadzi nas do poznania kolejnego faktu; wiedza wciÈĝ staje siÚ wiÚksza. Kaĝdy talent, jaki pielÚgnujemy, sprawia, ĝe umysï pragnie rozwinÈÊ kolejny talent; jesteĂmy podporzÈdkowani pragnieniu ĝycia, szu- kajÈc sposobów ekspresji, która prowadziïaby nas do wiÚkszej wiedzy, do czynienia wiÚcej i bycia czymĂ wiÚcej. 30 WZROST ¿YCIA Po to, aby wiedzieÊ wiÚcej, czyniÊ wiÚcej i byÊ czymĂ wiÚcej, musimy po- siadaÊ wiÚcej; musimy mieÊ Ărodki, z których moĝemy korzystaÊ, gdyĝ ucze- nie siÚ, czynienie czegoĂ i stawanie siÚ moĝliwe jest tylko dziÚki wykorzy- stywaniu niezbÚdnych Ărodków. Musimy siÚ wzbogaciÊ, aby dziÚki temu ĝyÊ peïniej. Pragnienie bogactwa jest po prostu przymiotem rozkwitajÈcego ĝycia, które dÈĝy do osiÈgniÚcia peïni; kaĝde pragnienie jest próbÈ dziaïania, jakÈ podej- muje niewykorzystana dotÈd moĝliwoĂÊ. Pragnienie wywoïuje siïa, która szuka sposobu, aby zamanifestowaÊ swojÈ obecnoĂÊ. Ta sama siïa, która sprawia, ĝe pragniesz pieniÚdzy, pobudza roĂlinÚ do wzrostu; ta siïa to ĝy- cie szukajÈce peïni wyrazu. Jedna ¿yjÈca Substancja musi podporzÈdkowaÊ siÚ temu wrodzonemu pra- wu ĝycia; wypeïnia jÈ pragnienie wiÚkszej ĝywotnoĂci, stÈd bierze siÚ ko- niecznoĂÊ tworzenia nowych rzeczy. Jedna Substancja pragnie wiÚkszej ĝywotnoĂci w Tobie, dlatego chce, abyĂ posiadï wszystkie te rzeczy, które mogÈ zostaÊ przez Ciebie uĝyte. Pragnieniem Boga jest, abyĂ siÚ wzbogaciï. Bóg pragnie, abyĂ osiÈgnÈï bo- gactwo, poniewaĝ jeĂli masz mnóstwo rzeczy, za pomocÈ których moĝesz Go wyraĝaÊ, sam Bóg moĝe lepiej wyraĝaÊ siÚ poprzez Ciebie. JeĂli posia- dasz nieograniczony dostÚp do Ărodków potrzebnych w ĝyciu, Bóg moĝe ĝyÊ w Tobie peïniej. WszechĂwiat pragnie, abyĂ miaï wszystko, o czym marzysz. Natura sprzyja Twoim planom. Wszystko jest Ci dane z natury. Przyjmij, ĝe to prawda. Waĝne jest jednak to, aby Twój cel harmonizowaï z celem, który kry- je siÚ we wszystkim. Musisz pragnÈÊ prawdziwego ĝycia, a nie tylko zmysïowej przyjemnoĂci. Przejawem ĝycia jest peïnienie funkcji i jednostka ĝyje tak naprawdÚ tylko 31 BOGACTWO wtedy, gdy wykonuje wszystkie funkcje, do wykonywania których jest zdol- na, w tym funkcje fizyczne, umysïowe i duchowe, bez wywyĝszania jedne- go rodzaju ponad drugi. Nie chcesz wzbogaciÊ siÚ po to, aby ĝyÊ jak zwierzÚ, zaspokajajÈc zwierzÚce pragnienia; taka egzystencja to nie ĝycie. Jednak wykonywanie fizycznych funkcji jest czÚĂciÈ ĝycia i nie moĝe ĝyÊ peïniÈ ĝycia ten, kto uniemoĝliwia im- pulsom ciaïa znalezienie swobodnego i sïuĝÈcego zdrowiu sposobu wyrazu. Nie chcesz wzbogaciÊ siÚ jedynie po to, by czerpaÊ radoĂÊ z przyjemnoĂci intelektualnych, aby zdobywaÊ wiedzÚ, zaspokajaÊ ambicje, przyÊmiÊ in- nych, aby zyskaÊ sïawÚ. Wszystko to jest peïnoprawnÈ czÚĂciÈ ĝycia, jednak czïowiek, który ĝyje jedynie dla czerpania przyjemnoĂci intelektualnych, bÚdzie miaï niepeïnowartoĂciowe ĝycie i nigdy nie bÚdzie zadowolony ze swoich towarzyszy. Nie chcesz wzbogaciÊ siÚ jedynie dla dobra innych, aby zatraciÊ siÚ w zba- wianiu ludzkoĂci, aby doĂwiadczyÊ radoĂci pïynÈcej z filantropii i poĂwiÚ- cenia. RadoĂÊ ducha jest tylko czÚĂciÈ ĝycia i radoĂÊ ta nie jest lepsza ani szlachetniejsza od radoĂci doĂwiadczanej w innej czÚĂci ĝycia. Chcesz osiÈgnÈÊ bogactwo po to, aby móc jeĂÊ, piÊ oraz cieszyÊ siÚ z robie- nia tych rzeczy, po to, aby otaczaÊ siÚ piÚknymi przedmiotami, odwiedzaÊ odlegïe krainy, karmiÊ umysï oraz rozwijaÊ intelekt, po to, abyĂ mógï ko- chaÊ ludzi i czyniÊ szlachetne rzeczy i abyĂ mógï odegraÊ waĝnÈ rolÚ, poma- gajÈc Ăwiatu odkryÊ prawdÚ. PamiÚtaj jednak o tym, ĝe skrajny altruizm nie jest ani lepszy, ani szlachet- niejszy niĝ skrajny egoizm; obydwa te podejĂcia sÈ niewïaĂciwe. PozbÈdě siÚ przekonania, ĝe Bóg pragnie, abyĂ poĂwiÚciï siÚ dla innych, i ĝe moĝesz zdobyÊ jego przychylnoĂÊ, postÚpujÈc w ten sposób; Bóg nie ĝÈda od Ciebie niczego podobnego. Pragnie On, abyĂ wykorzystaï w peïni swoje moĝliwoĂci dla dobra swojego i innych; moĝesz pomóc innym najbardziej, dajÈc z siebie wszystko. A tylko stajÈc siÚ bogatym, moĝesz wykorzystaÊ peïniÚ swoich moĝliwoĂci; sïuszne i godne pochwaïy jest zatem, abyĂ w pierwszej kolejnoĂci i najbar- dziej intensywnie myĂlaï o pracy prowadzÈcej do osiÈgniÚcia bogactwa. 32 WZROST ¿YCIA PamiÚtaj jednak o tym, ĝe pragnieniem Substancji jest dobro wszystkich i jej ruch ma zapewniÊ wiÚcej ĝycia wszystkim; nie moĝna skïoniÊ jej, aby niektórym dawaïa mniej ĝycia, poniewaĝ znajduje siÚ ona w równym stop- niu w kaĝdym, dÈĝÈc do zapewnienia bogactwa i jakoĂci ĝycia. Inteligentna Substancja wytworzy rzeczy dla Ciebie, ale nie na zasadzie, w myĂl której zabiera je innym i daje Tobie. Musisz odpÚdziÊ od siebie myĂl o konkurencji. Masz tworzyÊ, a nie biÊ siÚ o rzeczy, które juĝ stworzono. Nie musisz odbieraÊ niczego innej osobie. Nie musisz prowadziÊ agresywnego handlu. Nie musisz oszukiwaÊ ani wykorzystywaÊ okazji. Nie pozwól, aby inny czïowiek pracowaï dla Ciebie za mniej, niĝ warta jest jego praca. Nie musisz poĝÈdaÊ wïasnoĂci innych ludzi ani spoglÈdaÊ na ich rzeczy z zazdroĂciÈ; ĝaden czïowiek nie ma niczego, czego i Ty nie moĝesz mieÊ, i to bez odbierania mu tej rzeczy. Musisz staÊ siÚ twórcÈ, a nie rywalem; otrzymasz to, czego chcesz, ale w spo- sób, który sprawi, ĝe kiedy juĝ to dostaniesz, inni ludzie bÚdÈ mieÊ wiÚcej niĝ teraz. Jestem Ăwiadomy tego, ĝe istniejÈ ludzie, którzy zyskujÈ znaczne sumy pie- niÚdzy, postÚpujÈc caïkiem przeciwnie do zaïoĝeñ z powyĝszego akapitu, i byÊ moĝe naleĝy wtrÈciÊ tutaj kilka sïów wyjaĂnienia. Ludziom typu plu- tokratycznego, osiÈgajÈcym ogromne bogactwo, udaje siÚ czasem tak wzbo- gaciÊ dziÚki temu, ĝe posiadajÈ oni nadzwyczajne umiejÚtnoĂci w kwestii rywalizacji, i czasem ludzie ci nieĂwiadomie ïÈczÈ siÚ z SubstancjÈ w reali- zacji jej wspaniaïych celów i dziaïañ majÈcych przynieĂÊ ogólny rozwój ludzkiej rasie na drodze rewolucji przemysïowej. Rockefeller, Carnegie, Morgan i inni sÈ nieĂwiadomymi niczego agentami Najwyĝszej Siïy, wyko- nujÈcymi niezbÚdnÈ pracÚ polegajÈcÈ na systematyzowaniu i organizowa- niu produktywnego przemysïu i, co waĝne, ich praca w ogromnym stopniu wpïywa na rozkwit jakoĂci ĝycia innych ludzi. Dni tych przedsiÚbiorców dobiegajÈ koñca — zorganizowali produkcjÚ i wkrótce ich miejsce zaj- mÈ liczni agenci, którzy uruchomiÈ maszyneriÚ dystrybucji. 33 BOGACTWO Multimilionerzy sÈ niczym gigantyczne gady z prehistorycznej epoki — od- grywajÈ waĝnÈ rolÚ w procesie ewolucyjnym, jednak ta sama Siïa, która po- woïaïa ich do ĝycia, unicestwi ich. I naleĝy takĝe pamiÚtaÊ o tym, ĝe ludzie ci nigdy nie byli tak naprawdÚ bogaci — historia ĝycia prywatnego wiÚk- szoĂci przedstawicieli tej klasy pokazuje, ĝe sÈ to w rzeczywistoĂci najuboĝsi z biednych. Bogactwa osiÈgniÚte dziÚki rywalizacji nigdy nie sÈ zadowalajÈce ani trwa- ïe; dzisiaj sÈ Twoje, a jutro bÚdÈ naleĝaïy do kogoĂ innego. PamiÚtaj, jeĂli masz wzbogaciÊ siÚ w naukowy i pewny sposób, musisz odsunÈÊ od siebie caïkiem ducha rywalizacji. Nie moĝesz pomyĂleÊ ani przez moment, ĝe iloĂÊ zasobów jest ograniczona. Kiedy tylko zaczniesz myĂleÊ, ĝe wszystkie pieniÈdze sÈ „trzymane” i kontrolowane przez bankierów i innych i ĝe mu- sisz doïoĝyÊ starañ, aby uchwalono prawo, które powstrzymaïoby ten pro- ces, w tej chwili ulegasz duchowi rywalizacji i Twoja siïa twórcza póki co odpïywa; co gorsza, zahamujesz prawdopodobnie kreatywny ruch, który zostaï juĝ przez Ciebie rozpoczÚty. WIEDZ, ĝe w górach istniejÈ zïoĝa zïota wartego wiele milionów dolarów, które nie zostaïy jeszcze odkryte, i wiedz, ĝe gdyby ich tam nie byïo, zosta- ïyby wytworzone z MyĂlÈcej Substancji, aby zaspokoiÊ Twoje potrzeby. WIEDZ, ĝe pieniÈdze, których potrzebujesz, przyjdÈ do Ciebie, nawet jeĂli jutro konieczne stanie siÚ wysïanie tysiÈca mÚĝczyzn, których zadaniem bÚ- dzie odkrycie nowych kopalni zïota. Nigdy nie patrz na widzialne zasoby, zawsze myĂl o nieskoñczo- nych bogactwach skupionych w Bezksztaïtnej Substancji i WIEDZ, ĝe przyjdÈ one do Ciebie tak szybko, jak tylko bÚdziesz mógï je otrzymaÊ i bÚdziesz mógï z nich korzystaÊ. Nikt poprzez gromadze- nie widzialnych zasobów nie moĝe powstrzymaÊ CiÚ od uzyskania tego, co Twoje. Nigdy wiÚc nie dopuszczaj do siebie nawet chwilowej myĂli, ĝe wszystkie najlepsze ziemie zostanÈ zajÚte, zanim Ty sam bÚdziesz gotowy na to, aby zbudowaÊ wïasny dom, chyba ĝe siÚ pospieszysz. Nigdy nie myĂl z przejÚ- ciem o trustach i wielkich spóïkach i niech nie ogarnia CiÚ strach przed tym, ĝe wkrótce zacznÈ one rzÈdziÊ caïym Ăwiatem. Nigdy nie obawiaj siÚ, ĝe stracisz to, o czym marzysz, gdyĝ ktoĂ inny zdoïa CiÚ ubiec. To wielce 34 WZROST ¿YCIA nieprawdopodobne — nie dÈĝysz do zdobycia ĝadnej rzeczy, którÈ posiada ktoĂ inny, ale sprawiasz, ĝe to, czego chcesz, zostaje wytworzone z Bez- ksztaïtnej Substancji i zasoby tego czegoĂ sÈ niewyczerpane. Trzymaj siÚ sformuïowanego wczeĂniej zaïoĝenia: Istnieje myĂlÈca materia, która daje poczÈtek wszelkim rzeczom i która, w swoim pierwotnym stanie, przenika, przeszywa i wypeï- nia wewnÚtrznÈ przestrzeñ wszechĂwiata. MyĂl skupiona w tej substancji tworzy rzecz, która zostaïa wyobra- ĝona przez tÚ myĂl. Czïowiek moĝe tworzyÊ rzeczy w swoich myĂlach, a nastÚpnie, po- przez odciskanie tych myĂli w Bezksztaïtnej Substancji, moĝe spra- wiÊ, ĝe rzecz, o której myĂli, zostanie stworzona. 35
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sekret spełnionego życia. Źródło wielkości, zdrowia i bogactwa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: