Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00037 004897 22934791 na godz. na dobę w sumie
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych - książka
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1209-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> powerpoint
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych

Jestem tym, co... prezentuję!

Całe życie coś komuś prezentujemy -- od poglądów czy planów na przyszłość po nasze kompetencje. Prezentujemy także wyniki badań naukowych, ofertę firmy i wreszcie samych siebie podczas każdej rozmowy kwalifikacyjnej. Od umiejętności prezentacji często zależy zatem nasza kariera. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak przekonać pracodawcę, aby Cię zatrudnił, jak namówić klientów do zakupu Twojego towaru lub co zrobić, by inwestor wyłożył na coś duże pieniądze -- ta książka jest właśnie dla Ciebie!

Czy podczas wystąpień publicznych zjada Cię trema? Być może boisz się oceny albo trudnych pytań audytorium? Nie wiesz, jak przygotować profesjonalnie slajdy albo paraliżuje Cię choćby sama myśl o nowoczesnym sprzęcie multimedialnym? Nie martw się. Teraz możesz już spać spokojnie. Z tej książki dowiesz się, jak rozpoznać potrzeby słuchacza i dobrać odpowiednią liczbę wątków. Pokażemy ci, jak działa gestykulacja i mowa ciała, jak przygotować miejsce prezentacji, skąd czerpać materiały, jak dobierać kolory i czcionkę do slajdów. Znajdziesz tu wszystkie praktyczne wskazówki, które pozwolą Ci z łatwością przygotować fascynującą prezentację, a także poprawić Twój własny wizerunek.

Poznaj:

Efektownie i skutecznie -- tak właśnie się prezentuj!

Zobacz stronę autora www.sekretyprezentacji.pl.
Przeczytaj wersja pdf).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych Autor: Pawe³ Lenar ISBN: 978-83-246-1209-3 Format: 158×235, stron: 176 Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych (cid:129) Jakie elementy sk³adaj¹ siê na atrakcyjn¹ prezentacjê? (cid:129) Jak przykuæ uwagê s³uchaczy i trafiæ do ich umys³ów? (cid:129) Jak bez stresu wykorzystaæ potencja³ sprzêtu multimedialnego? Jestem tym, co… prezentujê! Ca³e ¿ycie coœ komuœ prezentujemy – od pogl¹dów czy planów na przysz³oœæ po nasze kompetencje. Prezentujemy tak¿e wyniki badañ naukowych, ofertê firmy i wreszcie samych siebie podczas ka¿dej rozmowy kwalifikacyjnej. Od umiejêtnoœci prezentacji czêsto zale¿y zatem nasza kariera. Jeœli chcesz dowiedzieæ siê, jak przekonaæ pracodawcê, aby Ciê zatrudni³, jak namówiæ klientów do zakupu Twojego towaru lub co zrobiæ, by inwestor wy³o¿y³ na coœ du¿e pieni¹dze – ta ksi¹¿ka jest w³aœnie dla Ciebie! Czy podczas wyst¹pieñ publicznych zjada Ciê trema? Byæ mo¿e boisz siê oceny albo trudnych pytañ audytorium? Nie wiesz, jak przygotowaæ profesjonalnie slajdy albo parali¿uje Ciê choæby sama myœl o nowoczesnym sprzêcie multimedialnym? Nie martw siê. Teraz mo¿esz ju¿ spaæ spokojnie. Z tej ksi¹¿ki dowiesz siê, jak rozpoznaæ potrzeby s³uchacza i dobraæ odpowiedni¹ liczbê w¹tków. Poka¿emy ci, jak dzia³a gestykulacja i mowa cia³a, jak przygotowaæ miejsce prezentacji, sk¹d czerpaæ materia³y, jak dobieraæ kolory i czcionkê do slajdów. Znajdziesz tu wszystkie praktyczne wskazówki, które pozwol¹ Ci z ³atwoœci¹ przygotowaæ fascynuj¹c¹ prezentacjê, a tak¿e poprawiæ Twój w³asny wizerunek. Poznaj: (cid:129) strukturê skutecznych prezentacji, (cid:129) techniki zamiany stresu na energiê, (cid:129) jêzyk prezentacji, (cid:129) rodzaje prezentacji, (cid:129) typy osobowoœci s³uchaczy, (cid:129) techniki emisji g³osu, (cid:129) niezbêdne elementy retoryki. Efektownie i skutecznie – tak w³aœnie siê prezentuj! Zobacz stronê autora www.sekretyprezentacji.pl. Przeczytaj wywiad z autorem. SPIS TREŚCI O autorze ....................................................................................9 Przeczytaj ten wstęp ................................................................11 I 1 2 ODKRYJ SZTUKĘ PREZENTACJI ................... 17 Czym naprawdę jest prezentacja? ...................................19 Treść i kontekst prezentacji ..........................................................20 Jak rozpoznać potrzeby słuchacza? ..............................................22 Cel prezentacji ...............................................................................25 Różnica pomiędzy mówcą dobrym a złym ...................................29 QUIZ ...............................................................................................31 Poznaj strukturę najbardziej skutecznych prezentacji ....33 Co zapamiętują słuchacze? ............................................................33 Sekret niezawodnej pamięci ....................................................34 Jak wykorzystać sposób funkcjonowania pamięci, aby przygotować niezapomnianą prezentację? ....................35 Jak powyższe informacje wykorzystać w praktyce? .............36 Jakie elementy zawiera skuteczna prezentacja multimedialna? .....37 Znaczenie krzywej uwagi ..............................................................41 Jak dobrać odpowiednią liczbę wątków? .....................................43 Wnioski wynikające z analizy krzywej uwagi .............................45 Dlaczego należy łączyć zasoby wiedzy? .......................................47 QUIZ ...............................................................................................48 Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych Twoje ciało powie więcej niż słowa ................................ 51 Czym są tory zainteresowania: główny i poboczny? ...................51 Poznaj znaczenie mowy ciała .......................................................54 Dlaczego śmieszą nas brazylijskie telenowele? ............................64 Znaczenie wyglądu prezentera .....................................................65 Zamień stres na energię ................................................................66 Sprawdzona technika zamiany stresu na podekscytowanie ..............................................................67 QUIZ ...............................................................................................70 Jak mówić? Praktyczne wskazówki ............................... 73 Język prezentacji ...........................................................................74 Kontroluj ton głosu i intonację ......................................................76 Jak zacząć i zakończyć prezentację? ............................................78 Wykorzystaj przenośnię ................................................................83 Wpływ emocji na sposób mówienia .............................................85 Poczucie humoru ...........................................................................86 Jak zaangażować publiczność? .....................................................87 Gdzie patrzeć? ...............................................................................88 Szklanka wody ..............................................................................88 QUIZ ...............................................................................................89 Jak przygotować się do prezentacji? .............................. 91 Przygotowanie mentalne — bądź gotowy, aby popełniać błędy ....................................................................92 Zadziwiający umysł słuchacza ......................................................93 Rozpoznaj typy osobowości słuchaczy .........................................94 Prawdopodobnie najszybszy sposób planowania prezentacji .....95 Poznaj Twojego największego wroga ...........................................98 Odkryj potęgę modelowania .........................................................99 QUIZ .............................................................................................100 Miejsce prezentacji — przygotuj swój sukces .............. 103 Czas i miejsce prezentacji ...........................................................104 Jaki wpływ ma pora dnia na przebieg Twojej prezentacji? ..............................................................104 Nagłośnienie ................................................................................105 Temperatura i wilgotność powietrza .........................................105 Ustawienie okien i światło ..........................................................106 Ustawienie stolików ....................................................................106 Zarządzanie sobą w czasie ..........................................................110 Istotne szczegóły techniczne .......................................................111 QUIZ .............................................................................................113 Podsumowanie części I .......................................................... 115 3 4 5 6 6 Spis treści II WARSZTAT ................................................. 119 7 Mało znane wskazówki dotyczące konstrukcji prezentacji ................................................121 Skąd czerpać materiały do prezentacji? ......................................121 W jaki sposób pozyskać grafiki z poszczególnych źródeł? ...122 Dlaczego układ zawartości slajdu jest niezwykle istotny? ........123 Poznaj znaczenie i działanie kolorów .........................................126 Podstawowe reguły związane ze stosowaniem kolorów 8 w prezentacjach multimedialnych ......................................126 Barwy firmowe ......................................................................127 Zagadka właściwego doboru czcionek ........................................127 Rodzaje prezentacji ......................................................131 Prezentacja handlowa .................................................................131 Tajniki prezentacji handlowych ............................................132 Prezentacja naukowa ..................................................................135 Podstawowe cele i założenia prezentacji naukowych ..........136 Prezentacja szkolna .....................................................................136 Dlaczego prezentacje multimedialne warto powszechnie stosować w edukacji? ..........................................................137 Podsumowanie części II ..........................................................139 III TRENING ..................................................... 141 Ćwiczenia emisji głosu .................................................143 9 Wykorzystaj potęgę przepony .....................................................144 Jak rozgrzać głos, jeśli do prezentacji pozostało 15 minut? ......148 Ćwiczenia gestykulacji .................................................149 Cztery podstawowe etapy, przez które musisz przejść, 10 11 ucząc się każdej umiejętności ...................................................150 Jak ćwiczyć gestykulację i mowę ciała? .....................................150 Jak analizować nagrania wideo własnych prezentacji? .......151 Specjalna technika analizy materiału wideo w czterech krokach ...152 Ćwiczenia z zakresu retoryki .......................................153 Ćwiczenie 1. Magia dobrego początku nowej myśli ...................154 Ćwiczenie 2. Jak za pomocą łączników budować kwieciste wypowiedzi? ..............................................................................155 Ćwiczenie 3. Jak odpowiadać na naprawdę trudne pytania? ....157 Oto siedem powodów, dla których słuchacz prawdopodobnie zada Ci pytanie ...........157 Standard odpowiedzi na trudne pytanie ....................................160 Podsumowanie części III ........................................................161 7 Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych Jakie wady ma ta książka? .................................................... 163 Zamiast zakończenia .............................................................. 165 Skorowidz .............................................................................. 167 8 5 JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PREZENTACJI? Jeżeli tylko czas na to pozwala, należy odpo- wiednio przygotować się do prezentacji. Nie mam tutaj na myśli przygotowania wyłącznie meryto- rycznego, związanego z prezentowanym materia- łem, choć niewątpliwie jest ono wyjątkowo ważne. Podstawowym elementem, o który powinieneś za- dbać, jest Twoje przygotowanie psychiczne, trzeba dobrze nastroić tę najważniejszą ze strun instru- mentu wystąpień publicznych. Warto też zadać sobie trud, przygotować się wcześniej i mieć już gotowe odpowiedzi na pytania, które najprawdo- podobniej mogą się pojawić. W tym rozdziale podpowiem Ci, jak w mgnieniu oka zaplanować prezentację, rozpoznać typy osobowości słucha- czy i dostosować do nich przebieg wystąpienia. Zapraszam. Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych Przygotowanie mentalne — bądź gotowy, aby popełniać błędy Nie wystarczy mieć odpowiedniej wiedzy na temat zagadnienia, które będziesz omawiał, to za mało, aby odnieść sukces w publicznych wystąpieniach. Najważ- niejsze jest nastawienie, przygotowanie psychiczne, bo to ono daje energię do działania i zapewnia Ci pewność siebie. Musisz być wewnętrznie przekonany, że jesteś dobry w tym, co robisz. Musisz widzieć wewnętrzny obraz siebie od- noszącego sukcesy, znającego swoją wartość. Co zatem zrobić, aby wzmocnić się psychicznie? Wiem, że wiele osób na samą myśl o wystąpieniu publicznym prze- żywa stres, który rodzi się wewnątrz. Skupmy się zatem na poznaniu technik, które pozwolą uwolnić się od niechcianego nawyku czarnowidztwa. Istnieje wiele znanych metod relaksacyjnych, które powinny pomóc w przygo- towaniu się do publicznej prezentacji. Są to metody oddechowe, różne rodzaje medytacji czy nawet pewne ćwiczenia fizyczne; bardzo dużo na ten temat można znaleźć w internecie czy książkach dotyczących takiej tematyki; być może warto, abyś wypróbował kilka tych technik i sprawdził, czy będą działały w Twoim przypadku. U mnie metody relaksacyjne nie działają. Wielokrotnie sprawdzałem i testowałem różne i w moim przypadku się nie sprawdzają. Mimo że ćwiczenia relaksacyjne są bardzo przyjemne i dobrze się czuję, gdy je wykonuję, niestety, kiedy nadchodzi moment, aby zabrać głos i rozpocząć wystąpienie, nic się nie zmienia. Dlaczego? Ponieważ likwidują one skutek, a nie przyczynę. Sukces, pew- ność siebie i pasja mają swoje źródło w umyśle. Na temat redukowania stresu przed wystąpieniem publicznym pisałem już wcześniej pod koniec 3. rozdziału, ponieważ jest to podstawa, na której opiera się każda publiczna interakcja. Jed- nak jest jeszcze jedno wyjątkowo istotne zagadnienie związane z Twoim przy- gotowaniem mentalnym, jest to sposób, w jaki reagujesz na swoje błędy i potknię- cia. Popełnianie drobnych błędów w czasie prezentacji jest zjawiskiem normalnym. Gdy nabieramy praktyki, działamy i zachowujemy się bardziej profesjonalnie, mimo to, nawet najlepszym zdarzają się wpadki. Nie jest ważne, ile błędów będziesz popełniał w czasie swoich wystąpień, ważne jest, jak będziesz na nie reagował. Kiedy zauważysz, że robisz błąd, możesz zachować się na jeden ze sposobów poda- nych poniżej. 1. Możesz unikać przyznania się do potknięcia i stwierdzić: „To nie moja wina, że tak wyszło”, „Za wszystko odpowiedzialni są…”, „To wszystko przez tego Kowalskiego, bo…”. 2. Możesz potępiać się za to, że zrobiłeś błąd, powiedzieć sobie: „Jestem kiepski”, „To kompletna klapa”, „To moja największa porażka, nienawidzę występować publicznie, już nigdy więcej tego nie zrobię”. 92 Jak przygotować się do prezentacji? 3. Możesz zauważyć, że popełniłeś błąd, przyznać, że nie było to dobre posunięcie, wyciągnąć wnioski i naukę na przyszłość. Gdy zareagujesz w taki sposób, możesz sobie powiedzieć na przykład: „Aha, tutaj zrobiłem to troszeczkę niewłaściwie, mogłem to zrobić w inny sposób, będę już teraz o tym pamiętał i w przyszłości zrobię to lepiej”. Warto zauważyć, że dwie pierwsze reakcje na popełnianie błędów są szalenie destruktywne. Kiedy unikasz przyznania się do drobnego czy większego błędu, sam barykadujesz sobie ścieżkę do modyfikacji i poprawy swojego zachowania w przyszłości; zachowujesz wprawdzie wysokie poczucie własnej wartości i pełne zadowolenie z siebie, ale na dłuższą metę spowoduje to, że nie rozwiniesz się i pod względem swoich umiejętności będziesz dreptał w miejscu. Najbardziej niszczy jednak ciągła samokrytyka; kiedy wmawiasz sobie, że jesteś kiepski, że nie potrafisz czegoś zrobić, wtedy tak rzeczywiście się dzieje. Trzeba pamiętać, że podświadomość działa podobnie jak dżin z lampy i spełnia każde życzenie; jeżeli więc z wiarą stwierdzisz: „Nie potrafię przeprowadzać prezentacji, jestem słaby i nie nadaję się do tego”, rzeczywiście tak się stanie; podświadomość zre- alizuje polecenie, bo „Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem”. Najlepszym sposobem reakcji na informacje zwrotne, dotyczące czy to prezen- tacji, czy jakiejkolwiek innej dziedziny życia, jest po prostu wyciąganie wniosków i poprawianie swojego zachowania. Nie traktuj popełnionych błędów jak porażek, uznaj raczej, że to informacja zwrotna. Działając i zachowując się w ten sposób, szybko zdobędziesz potrzebne doświadczenie i rozwiniesz swoje umiejętności. Zadziwiający umysł słuchacza W czasie przygotowań do prezentacji zapewnij sobie chwilę czasu, abyś mógł w ciszy i spokoju pomyśleć, a także zastanowić się nad kilkoma kluczowymi sprawami. Na początek wyobraź sobie siebie jako słuchacza swojej własnej pre- zentacji. Postaw się w sytuacji Twojego przeciętnego słuchacza i odpowiedz na pytanie: „Czy to, co słyszę, jest dla mnie interesujące, czy dotyczy mnie i czy po- zwala rozwiązać jakieś moje problemy?”. To bardzo ważne pytanie. Pamiętaj, to, co jest ważne dla Ciebie, dla słuchaczy może nie mieć żadnego znaczenia. Jeżeli chcesz osiągać dobre wyniki w wystąpieniach publicznych, jeśli chcesz być wy- soko oceniany przez słuchaczy, musisz całkowicie przyjąć punkt widzenia pu- bliczności. Jeśli chcesz odnieść sukces w sztuce prezentacji, musisz mówić o zagadnie- niach, które są ważne dla Twoich słuchaczy. Pamiętaj, to, co jest Twoim oczkiem w głowie, dla publiczności może nie być ważne. 93 Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych Oto przepis na to, jak swoją prezentacją trafić wprost do umysłu słuchacza. (cid:81) Postaw się w sytuacji odbiorcy i odpowiedz sobie na pytanie: „Co chciałbym usłyszeć?”. (cid:81) Ani przez chwilę nie trać z oczu celu swojej prezentacji. (cid:81) Poszukaj związku z życiem codziennym Twojego słuchacza a tematyką wystąpienia. (cid:81) Zastanów się, jaka część informacji, które przekazujesz, pomaga rozwiązać problemy, jakie mają lub myślą, że mają, Twoi słuchacze. Uwypuklij korzyści. Rozpoznaj typy osobowości słuchaczy Każdy z nas jest inny, bardzo różnimy się pod względem fizycznym i psychicz- nym. Podobnie jest z Twoimi odbiorcami, oni też są osobowościami różnego typu. Wielką sztuką jest umiejętność dostosowania sposobu prowadzenia swojego wy- stąpienia do konkretnego rodzaju charakteru słuchacza zwłaszcza wtedy, kiedy mówimy do dużej grupy ludzi. Psychologowie od wieków starali się stworzyć klasyfikację typów osobowości. Powstało kilka takich systemów, które przy- najmniej w pewnym stopniu pozwalają na zaklasyfikowanie danej osoby do jednej z grup. Oto najpopularniejsze rodzaje klasyfikacji typów osobowości. Najczęściej spotykana klasyfikacja to podział na ekstrawertyków i intro- wertyków. Ekstrawertycy: (cid:81) Zyskują energię, gdy przebywają z innymi, a tracą, gdy są sami. (cid:81) Najpierw coś mówią lub robią, a potem myślą, albo myślą podczas mówienia. (cid:81) Utrzymują większy kontakt wzrokowy z rozmówcą, gdy mówią, niż gdy słuchają. (cid:81) Mają sporo zainteresowań. (cid:81) Mówią szybko. (cid:81) Korzystają z pamięci krótkotrwałej. (cid:81) Lubią być chwaleni. (cid:81) Są towarzyscy, żywi, aktywni, lubią ruch. 94 Jak przygotować się do prezentacji? Introwertycy: (cid:81) Zyskują energię w samotności, a tracą wśród ludzi. (cid:81) Są dobrymi słuchaczami. (cid:81) Myślą, zanim coś zrobią lub powiedzą. (cid:81) Utrzymują większy kontakt wzrokowy z rozmówcą, gdy słuchają, niż gdy mówią. (cid:81) Mówią wolno i z przerwami. (cid:81) Nie wyrażają swoich uczuć wyrazem twarzy. (cid:81) Jest im obojętne, czy są chwaleni, czy nie, bo nie ma to dla nich znaczenia. (cid:81) Korzystają z pamięci długotrwałej. Grecki lekarz Hipokrates już 2400 lat temu stwierdził, że ludzi można po- dzielić na 4 grupy temperamentalne. Oto one. (cid:81) Sangwinik — radosny, optymistyczny, wiecznie zadowolony. (cid:81) Melancholik — pogrążony w myślach, wytrwały, wierny. (cid:81) Choleryk — impulsywny i wrażliwy. (cid:81) Flegmatyk — niezawodny, powolny, spokojny. Warto zapamiętać, że nikt nie reprezentuje w całości żadnego z wymienionych typów, ale zazwyczaj dominuje pewien typ temperamentu. Określenie rodzaju osobowości słuchacza może pomóc w skuteczniejszej komunikacji. Popatrz teraz na rysunek 5.1 znajdujący się poniżej, zobaczysz na nim związki pomiędzy po- szczególnymi typami temperamentu. Znajomość cech temperamentu poszczególnych typów osobowości pozwoli szyb- ciej analizować możliwe reakcje osoby, z którą rozmawiasz, a to zapewnia łatwiej- szą komunikację i szybsze osiąganie porozumienia. Prawdopodobnie najszybszy sposób planowania prezentacji Przygotowywanie się do prezentacji, planowanie jej, załatwianie wszystkich nie- zbędnych kwestii to, wbrew pozorom, nie jest prosta sprawa. Może się zdarzać, że w pośpiechu zapomnisz o jakimś ważnym zadaniu i wtedy pojawiają się pro- blemy i stres. Sytuacja jest bardzo prosta, kiedy masz po prostu przyjść, zabrać 95 Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych [P.M.1] Rysunek 5.1. Związki pomiędzy starożytnymi typami temperamentalnymi ze sobą prezentację i wygłosić swoje wystąpienie. Kiedy jednak do Twoich za- dań należy również przygotowanie sali, ustalenie terminów, gdy na głowie masz też przydzielenie pewnych zadań ludziom, którzy Ci pomagają, niezbędne jest przygotowanie pewnych notatek, które pozwolą Ci o wszystkim pamiętać. Tradycyjnie ze szkoły znamy kilka sposobów notowania, które zazwyczaj sto- sujemy w życiu codziennym i pracy. Są to notatki linearne w formie prostych poziomych linijek, uwzględniające zasady gramatyki, chronologię i hierarchię (rysunek 5.2). Tego typu notatki mają jednak pewne wady, między innymi posiadają dość zwartą konstrukcję i pojawia się problem, jeżeli chcemy dopisać jakiś punkt w środku. Notatki tradycyjne to ciąg znaków pisanych od lewej strony do prawej. Dobrze jest, aby gdy notujemy, by zapamiętywać zapisywane informacje. O pamięci i za- pamiętywaniu pisałem w rozdziale 2. niniejszej książki, gdzie ustaliliśmy, jakie wyróżnia się funkcje mózgu (podział na lewą i prawą półkulę). Wróć, proszę, do rozdziału 2. i przypomnij sobie, za jakie funkcje odpowiada lewa, a za jakie prawa półkula mózgowa. Kiedy już to zrobisz, spójrz raz jeszcze na rysunek 5.2 i od- powiedz sobie na pytanie, jakie funkcje pamięci aktywizują notatki tradycyjne? 96 Jak przygotować się do prezentacji? Prawdopodobnie i Ty zauważysz, że tradycyjny sposób notowania wykorzystuje [P.M.2] Rysunek 5.2. Notatki tradycyjne tylko funkcje lewej półkuli mózgowej! Jak zatem sprawić, aby w swoich notat- kach i w planowaniu prezentacji wykorzystać jak najlepiej cały potencjał swojego umysłu? Odpowiedzią jest technika map myśli. Jest to metoda stworzona przez brytyjskiego naukowca Tony’ego Buzana, która pozwala w pełni wykorzystać nasz naturalny potencjał, potęgę kojarzenia, zapamiętywania i analizy umysłu człowie- ka. Metoda map myśli jest przy tym dość prosta do zastosowania, trzeba poznać kilka podstawowych reguł i od razu można z niej skorzystać. Oto podstawowe zasady przygotowywania notatek w postaci map myśli. (cid:81) Temat mapy symbolizuje centralny rysunek. (cid:81) Zagadnienia główne wybiegają promieniście w postaci gałęzi z centralnego rysunku. (cid:81) Gałęzie zawierają kluczowy rysunek lub słowo. Zagadnienia poboczne lub mniej ważne reprezentowane są przez gałęzie podporządkowane gałęziom wyższego rzędu. (cid:81) Gałęzie tworzą sieć węzłów. 97 Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych Powyższe zasady mogą, na pierwszy rzut oka, wydać się w pewnym stopniu skomplikowane, jednak w rzeczywistości nie są trudne. Spójrz na przykładową mapę myśli dotyczącą planowania prezentacji, która znajduje się na rysunku 5.3. Rysunek 5.3. Mapa myśli dotycząca przykładowego planu prezentacji Styl notowania za pomocą map myśli jest o wiele bardziej skuteczny i pozwala uwolnić Twoją kreatywność; wystarczy spróbować, aby po jakimś czasie zdać sobie sprawę, że to naprawdę działa. Więc do dzieła! Weź do ręki kolorowe dłu- gopisy i twórz własne plany i notatki przy użyciu techniki notowania nielinear- nego. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat map myśli, gorąco polecam książki Tony’ego Buzana. Poznaj Twojego największego wroga Zastanawiasz się może, kim jest ten największy wróg? Nie, na pewno Twoim wrogiem nie są ludzie zadający w czasie prezentacji trudne pytania, nie jest też wielkim problemem brak umiejętności, bo ich można się nauczyć w procesie ćwi- czeń. Największym Twoim wrogiem może okazać się jedna cecha charakteru, którą wszyscy w jakimś stopniu posiadamy. U jednych ludzi jest bardziej wi- doczna, a u innych mniej, ale umiejętność radzenia sobie z nią pozwala osiągać szczyty sukcesów w prezentacji. Twój największy wróg to zwlekanie. Chodzi mi 98 Jak przygotować się do prezentacji? tutaj o odkładanie ważnych czynności związanych z prezentacją czy przygoto- waniem się na później. Często okazuje się jednak, że to później nie nadchodzi do chwili, gdy włącza się czerwone światełko, gdy już jest ostateczny moment na podjęcie działania. Wszystko zostaje — jak zwykle — na ostatnią chwilę, zaczynasz działać w pośpiechu, stresie, brakuje czasu, popełniasz błędy. Czy doświadczy- łeś już w swoim życiu, co oznacza termin „złośliwość rzeczy martwych?”. Jeżeli nie, możesz być pewny, że gdy zostawisz sobie ważne zadania na ostatnią chwilę, to i przedmioty zastrajkują, gwarantuję. Warto się zastanowić, dlaczego zwlekamy, jaki mechanizm naszej psychiki spra- wia, że odkładamy to, co ważne, na później? Działa tutaj jedna z podstawowych zasad psychologicznych — dążymy do tego, co przyjemne, a unikamy dyskomfortu. Jeżeli czynności związane z przygotowaniem prezentacji wywołują pewien dys- komfort, o wiele łatwiej powiedzieć sobie: „Zrobię to później, mam jeszcze czas” i zająć się czymś przyjemnym. To stąd wzięło się powiedzenie: „Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze, będziesz miał dwa dni wolnego”. Odkładanie spraw ważnych na później jest bardzo destrukcyjne nie tylko wtedy, kiedy mówimy o prezentacjach. Takie podejście pozbawia nas największych ak- tywów, czyli naszego czasu. Pamiętajmy, że w powiedzeniu „czas to pieniądz” jest sporo prawdy. O czasie można by jeszcze wiele powiedzieć i napisać, ale możesz być pewny jednego — jeżeli nie wykorzystasz danego Ci czasu, już nigdy nie będziesz mógł powrócić do chwil, które przeciekły przez palce… Jak zatem optymalnie wykorzystać swój czas i pokonać największego wroga? Na początek warto wyrobić w sobie nawyk załatwiania istotnych spraw od razu, „od ręki”; jeżeli masz coś ważnego do zrobienia, po prostu usiądź i to zrób. Wy- łącz telefon, komunikatory w komputerze, zrób porządek na biurku, przygotuj wszystkie niezbędne przedmioty i do dzieła. Powtarzam, na początku stare na- wyki mogą dać znać o sobie, jeżeli jednak pewne czynności wielokrotnie powta- rzamy, wchodzą „w krew” i wtedy zaczynasz działać jak automat. Pokonanie zwlekania nie jest proste, ale efekty bywają zaskakujące, a w dłuższej perspekty- wie wzrasta zadowolenie z siebie i własna samoocena. Kiedy więc przychodzi ochota, aby odłożyć coś na później, powiedz sobie: „Teraz jest najlepszy czas na działanie, jeżeli nie dzisiaj, to kiedy?”. I po prostu od razu przystąp do działania. Warto zapamiętać sobie słowa: „Jeżeli nie zrobisz tego dzisiaj, jutro będzie takie samo jak wczoraj.” 99 Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych Odkryj potęgę modelowania Być może, zastanawiałeś się, czy istnieje jakaś droga „na skróty”, czy sztuki prezentacji można uczyć się szybciej, jak osiągać lepsze wyniki w krótszym czasie? Na pewno warto wyciągać wnioski z własnych błędów, analizować je i poprawiać swoje zachowanie w przyszłości. Istnieje jednak pewna technika, która pozwala szybciej przeskakiwać kolejne szczeble drabiny skutecznej prezentacji. Techni- ka ta to umiejętność modelowania. Modelowanie to nic innego jak obserwowa- nie zachowań ludzi, którzy posiadają o wiele większe doświadczenie w dziedzi- nie, jaką się zajmujemy, i podpatrywanie pewnych sprawdzonych wzorców. Modelowanie różni się od kopiowania, nie powielamy w 100 tego, co robi oso- ba, którą obserwujemy, ale staramy się zaobserwować pewien schemat i, opierając się na nim, budujemy własne zachowania. Jeżeli przeniesiemy modelowanie na grunt prezentacji, wystarczy zacząć bacznie obserwować dobrych prezente- rów i notować swoje spostrzeżenia, a następnie starać się wykorzystać wnioski w praktyce. Takie postępowanie uważam za bardzo inteligentne, bo jeżeli ktoś poświęcił pół życia na stawanie się coraz lepszym w tym, co robi, to Ty, kiedy zaczniesz go naśladować, po prostu będziesz korzystał z jego doświadczenia, bę- dziesz „spijał śmietankę”. Wystarczy podjąć decyzję, aby przynajmniej raz w tygodniu oglądać nagrania, słuchać kaset z prezentacjami osób lepszych od Ciebie i notować to, co się spodo- bało; gwarantuję, że jest to często lepsza nauka niż przeczytanie 10 książek mó- wiących o samej teorii. Na koniec podsumowanie: możesz nauczyć się, czego tylko chcesz, to Ty decydu- jesz, na co poświęcasz swój czas i co „ładujesz” do głowy. Możesz cały dzień oglą- dać filmy przed telewizorem, możesz zostać mistrzem w malowaniu pisanek wiel- kanocnych albo możesz podjąć decyzję, że będziesz się rozwijał, popracujesz nad tym, co jest dla Ciebie ważne i zostaniesz kiedyś mistrzem prezentacji. Decyzja, jak zawsze, należy tylko i wyłącznie do Ciebie, nie ma tutaj żadnych wymówek. Jeżeli inni mogą, to Ty też! QUIZ Odpowiedz na poniższe pytania, aby sprawdzić, czy w pełni opanowałeś wiedzę zawartą w niniejszym rozdziale książki, nie odkładaj tego na później i nie zwlekaj, najlepiej zrób to od razu ☺. 1. Co po przeczytaniu tego rozdziału sądzisz na temat popełniania błędów w czasie prezentacji? 100 Jak przygotować się do prezentacji? ……………...................................….............………………………………………………………………. ……………...................................….............………………………………………………………………. ……………...................................….............………………………………………………………………. 2. Co przede wszystkim interesuje odbiorcę prezentacji, którą wygłaszasz? ……………...................................….............………………………………………………………………. ……………...................................….............………………………………………………………………. ……………...................................….............………………………………………………………………. 3. Jaki jest Twój typ temperamentu — jesteś bardziej introwertykiem czy ekstrawertykiem? Uzasadnij swoje zdanie. ……………...................................….............………………………………………………………………. ……………...................................….............………………………………………………………………. ……………...................................….............………………………………………………………………. 4. W jaki sposób zamierzasz wykorzystywać narzędzie map myśli w swojej pracy? ……………...................................….............………………………………………………………………. ……………...................................….............………………………………………………………………. ……………...................................….............………………………………………………………………. 5. Kto jest Twoim autorytetem w dziedzinie prezentacji, czy zamierzasz czerpać z jego doświadczeń i jak to zrobisz? ……………...................................….............………………………………………………………………. ……………...................................….............………………………………………………………………. ……………...................................….............………………………………………………………………. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, oznacza to, że wypełniłeś quiz i jesteś gotowy, aby zrobić sobie krótką przerwę w czytaniu, bo już za chwilę dowiesz się, jak przygotować swój sukces w miejscu prezentacji. 101
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: