Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00136 002233 20861917 na godz. na dobę w sumie
Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie - książka
Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie - książka
Autor: , , , Liczba stron: 488
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2033-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> sql server
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj nowoczesne technologie zarządzania bazami danych

System zarządzania bazami danych MS SQL Server zyskał sobie zasłużoną renomę wśród projektantów baz danych i programistów. Stabilna i wydajna platforma, dostępna w kilku edycjach, różniących się możliwościami i zastosowaniami, wykorzystywana jest w aplikacjach biznesowych, portalach internetowych i aplikacjach mobilnych. Jej najnowsza wersja, oznaczona symbolem 2008, to potężna platforma do zarządzania danymi, umożliwiająca nie tylko przechowywanie ich w tabelach, ale także przetwarzanie, analizowanie, udostępnianie i zabezpieczanie. Pozwala ona także na składowanie danych nierelacyjnych -- obiektów binarnych i danych geograficznych.

Książka 'Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie' zawiera szczegółowe omówienie możliwości najnowszej wersji tej platformy bazodanowej. Zarówno administratorzy, jak i programiści znajdą w niej wiele przydatnych informacji. Opisano w niej poszczególne edycje SQL Servera 2008, sposób ich instalacji, konfiguracji i administrowania, techniki optymalizacji wydajności oraz zabezpieczania i analizowania danych. Dzięki niej dowiesz się, jakie nowe funkcje wprowadzono w wersji 2008, jak korzystać z języka T-SQL i przechowywać dane nierelacyjne. Przeczytasz także o integracji z platformą CLR oraz korzystaniu z technologii SOA.

Wykorzystaj w praktyce możliwości najnowszej wersji platformy bazodanowej SQL Server.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie zarz¹dzania bazami danych • Jak zainstalowaæ i skonfigurowaæ SQL Server 2008? • W jaki sposób monitorowaæ wydajnoœæ i bezpieczeñstwo serwera bazy danych? • Jak tworzyæ oprogramowanie wspó³pracuj¹ce z SQL Serverem? System zarz¹dzania bazami danych MS SQL Server zyska³ sobie zas³u¿on¹ renomê wœród projektantów baz danych i programistów. Stabilna i wydajna platforma, dostêpna w kilku edycjach, ró¿ni¹cych siê mo¿liwoœciami i zastosowaniami, wykorzystywana jest w aplikacjach biznesowych, portalach internetowych i aplikacjach mobilnych. Jej najnowsza wersja, oznaczona symbolem 2008, to potê¿na platforma do zarz¹dzania danymi, umo¿liwiaj¹ca nie tylko przechowywanie ich w tabelach, ale tak¿e przetwarzanie, analizowanie, udostêpnianie i zabezpieczanie. Pozwala ona tak¿e na sk³adowanie danych nierelacyjnych — obiektów binarnych i danych geograficznych. Ksi¹¿ka „Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie” zawiera szczegó³owe omówienie mo¿liwoœci najnowszej wersji tej platformy bazodanowej. Zarówno administratorzy, jak i programiœci znajd¹ w niej wiele przydatnych informacji. Opisano w niej poszczególne edycje SQL Servera 2008, sposób ich instalacji, konfiguracji i administrowania, techniki optymalizacji wydajnoœci oraz zabezpieczania i analizowania danych. Dziêki niej dowiesz siê, jakie nowe funkcje wprowadzono w wersji 2008, jak korzystaæ z jêzyka T-SQL i przechowywaæ dane nierelacyjne. Przeczytasz tak¿e o integracji z platform¹ CLR oraz korzystaniu z technologii SOA. • Instalacja SQL Servera 2008 • Administrowanie serwerem bazy danych • Optymalizacja dostêpnoœci i wydajnoœci • Nowe funkcje SQL Servera 2008 • Monitorowania pracy serwera • Zabezpieczanie danych • Programowanie w T-SQL • Nierelacyjne typy danych • Korzystanie z dokumentów XML • Praca z SQL Server Compact Edition Wykorzystaj w praktyce mo¿liwoœci najnowszej wersji platformy bazodanowej SQL Server Spis treści Część I Rozdział 1. Wstęp .............................................................................................. 9 Administracja ............................................................... 15 Instalacja ....................................................................................... 17 Wybór edycji serwera SQL 2008 .................................................................................... 17 Edycja Enterprise ..................................................................................................... 17 Edycja Developer ..................................................................................................... 18 Edycja Standard ....................................................................................................... 18 Edycja Workgroup ................................................................................................... 18 Edycja Web .............................................................................................................. 19 Edycja Express ......................................................................................................... 19 Edycja Compact ....................................................................................................... 19 Porównanie edycji .................................................................................................... 19 Licencjonowanie ............................................................................................................. 21 Wymagania ..................................................................................................................... 22 Instalacja ......................................................................................................................... 23 Aktualizacja .................................................................................................................... 27 Zmiana edycji ........................................................................................................... 27 Zmiana wersji ........................................................................................................... 29 Zgodność aplikacji ................................................................................................... 31 Czynności do wykonania przed aktualizacją ............................................................ 35 Strategie aktualizacji ................................................................................................ 36 Czynności do wykonania po aktualizacji ................................................................. 39 Narzędzia ........................................................................................................................ 43 Konsola SSMS ......................................................................................................... 43 DTA ......................................................................................................................... 46 Dokumentacja BOL .................................................................................................. 47 Przykładowa baza danych AdventureWorks 2008 ................................................... 47 Program SQLCMD .................................................................................................. 48 Visual Studio 2008 ................................................................................................... 48 Rozdział 2. Scentralizowana administracja ........................................................ 51 Serwer konfiguracji ........................................................................................................ 52 Tworzenie serwera konfiguracji ............................................................................... 52 Równoczesne zapytania do grupy serwerów ............................................................ 55 Egzekwowanie polityk zarządzania serwerami na grupie serwerów ........................ 55 Serwer konfiguracji a bezpieczeństwo ..................................................................... 56 4 Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Polityki zarządzania serwerem ....................................................................................... 56 Architektura systemu ................................................................................................ 56 Skalowalność systemu .............................................................................................. 60 Korzystanie z polityk zarządzania serwerem zainstalowanych w systemie .............. 60 Tworzenie własnych polityk i warunków w konsoli SSMS ..................................... 68 Programowe użycie i kontrolowanie polityk ............................................................ 73 PowerShell ...................................................................................................................... 77 Nawigacja po obiektach serwera SQL ...................................................................... 79 Typowe zadania administracyjne w PowerShell ...................................................... 81 Zadania usługi Agent ............................................................................................... 85 Rozdział 3. Wysoka dostępność ....................................................................... 87 Podwajanie baz danych (dotyczy edycji Enterprise) ...................................................... 88 Architektura funkcjonalności podwajania baz danych ............................................. 88 Automatyczne naprawianie stron danych ................................................................. 92 Kompresja dziennika transakcyjnego ....................................................................... 94 Migawki baz danych (dotyczy edycji Enterprise) ........................................................... 95 Działanie migawek baz danych ................................................................................ 96 Tworzenie migawek baz danych .............................................................................. 97 Migawki baz danych a funkcjonalność podwajania baz danych ............................... 99 Zastosowanie migawek baz danych ....................................................................... 100 Kompresja kopii zapasowych (dotyczy edycji Enterprise) ........................................... 101 Zmiana domyślnych ustawień kompresji kopii zapasowej ..................................... 102 Porównanie kopii zapasowych skompresowanych i nieskompresowanych ............ 103 Replikacja Peer-to-Peer (dotyczy edycji Enterprise) .................................................... 105 Nowości w replikacji Peer-to-Peer w serwerze SQL 2008 ..................................... 106 Topologia ............................................................................................................... 106 Konfiguracja replikacji ........................................................................................... 108 Konflikty w replikacji Peer-to-Peer ........................................................................ 120 Rozdział 4. Nowe funkcje serwera SQL ........................................................... 125 Mechanizm śledzenia zmian ......................................................................................... 126 Działanie mechanizmu śledzenia zmian ................................................................. 126 Praca z mechanizmem śledzenia zmian .................................................................. 127 Wpływ mechanizmu śledzenia zmian na zachowanie silnika baz danych .............. 134 Zalety mechanizmu śledzenia zmian ...................................................................... 135 Mechanizm przechwytywania zmian (dotyczy edycji Enterprise) ................................ 136 Konfiguracja mechanizmu przechwytywania zmian .............................................. 136 Działanie mechanizmu przechwytywania zmian .................................................... 139 Praca z mechanizmem przechwytywania zmian ..................................................... 141 Porównanie mechanizmu śledzenia zmian z mechanizmem ich przechwytywania ........................................................................................... 144 Kompresja danych (dotyczy edycji Enterprise) ............................................................ 145 Kompresja wierszy ................................................................................................. 146 Kompresja stron danych ......................................................................................... 147 Zarządzanie kompresją danych w konsoli SSMS ................................................... 150 Szacowanie stopnia kompresji ............................................................................... 152 Usługa wyszukiwania pełnotekstowego ....................................................................... 153 Indeksy pełnotekstowe ........................................................................................... 154 Integracja z serwerem SQL .................................................................................... 158 Obiekty o zróżnicowanych atrybutach .......................................................................... 160 Atrybut SPARSE .................................................................................................... 160 Atrybut column set ................................................................................................. 163 Atrybuty SPARSE oraz column set a inne funkcjonalności serwera SQL 2008 .... 167 Spis treści 5 Indeksy filtrowane ........................................................................................................ 168 Tworzenie indeksu filtrowanego ............................................................................ 168 Indeksy filtrowane a pełnotablicowe — krótkie porównanie ................................. 170 Indeksy filtrowane a widoki ................................................................................... 173 Rady dotyczące tworzenia indeksu filtrowanego ................................................... 174 Statystyki filtrowane ..................................................................................................... 176 Partycjonowanie tabel (dotyczy edycji Enterprise) ....................................................... 178 Tworzenie partycji .................................................................................................. 179 Zarządzanie partycjami .......................................................................................... 180 Eskalacja blokad ..................................................................................................... 182 Optymalizator zapytań .................................................................................................. 185 Wskazówka OPTIMIZE FOR ................................................................................ 185 Wskazówka FORCESEEK ..................................................................................... 187 Sugerowany plan wykonania zapytania .................................................................. 188 Parametryzowane zapytania ................................................................................... 190 Rozdział 5. Zarządzanie zasobami i monitorowanie pracy serwera .................... 193 Wstęp ............................................................................................................................ 193 Dzienniki serwera SQL .......................................................................................... 194 Narzędzie SQLdiag ................................................................................................ 196 Monitor aktywności ................................................................................................ 198 Zarządca zasobów (dotyczy edycji Enterprise) ............................................................. 199 Architektura zarządcy zasobów .............................................................................. 200 Konfiguracja ........................................................................................................... 207 Zarządca zasobów w SSMS ................................................................................... 211 Dynamiczne widoki oraz widoki katalogowe przeznaczone dla zarządcy zasobów .......................................................................................... 213 Monitorowanie pracy zarządcy zasobów ................................................................ 214 Rozszerzone zdarzenia ................................................................................................. 215 Koncepcja i charakterystyka mechanizmu rozszerzonych zdarzeń ........................ 216 Architektura ............................................................................................................ 216 Odbiorcy rozszerzonych zdarzeń ............................................................................ 220 Działanie ................................................................................................................ 223 Wsparcie dla mechanizmu rozszerzonych zdarzeń w serwerze SQL 2008 ............ 226 Przykład praktycznego zastosowania ..................................................................... 231 Rozdział 6. Monitorowanie wydajności ............................................................ 235 Monitorowanie wydajności w serwerze SQL 2005 ...................................................... 235 Monitor wydajności ................................................................................................ 235 Pliki śledzenia ........................................................................................................ 236 Profiler i śledzenie aktywności użytkowników ...................................................... 237 Plany wykonania zapytań ....................................................................................... 244 Widoki i funkcje dynamiczne ................................................................................. 245 Raporty konsoli SSMS ........................................................................................... 247 Performance Dashboard Reports ............................................................................ 247 Monitorowanie wydajności w serwerze SQL 2008 ...................................................... 247 Architektura studia monitoring ............................................................................... 248 Włączanie i wyłączanie .......................................................................................... 249 Przechowywanie danych ........................................................................................ 250 Zbieranie danych .................................................................................................... 251 Zalecenia ................................................................................................................ 263 6 Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Rozdział 7. Bezpieczeństwo ........................................................................... 265 Model bezpieczeństwa serwera SQL 2008 ................................................................... 265 Uwierzytelnianie .................................................................................................... 267 Autoryzacja ............................................................................................................ 269 Kryptografia ................................................................................................................. 277 Dostawcy usług kryptograficznych ........................................................................ 278 Hierarchia kluczy ................................................................................................... 280 Przenoszenie kluczy użytkowników ....................................................................... 283 Elastyczne zarządzanie kluczami (dotyczy edycji Enterprise) ............................... 286 Szyfrowanie danych ............................................................................................... 286 Sprawdzanie autentyczności ................................................................................... 289 Szyfrowanie baz danych (dotyczy edycji Enterprise) ............................................. 293 Monitorowanie i wykrywanie włamań ......................................................................... 297 Dzienniki serwera SQL .......................................................................................... 297 Plik śledzenia ......................................................................................................... 297 Wyzwalacze ........................................................................................................... 298 Monitorowanie wszystkich operacji (dotyczy edycji Enterprise) ........................... 300 Część II Programowanie .......................................................... 305 Rozdział 8. T-SQL ........................................................................................... 307 Operatory przypisania ................................................................................................... 307 Konstruktor wierszy ..................................................................................................... 308 Klauzula TOP w widokach ........................................................................................... 309 Typy daty i czasu .......................................................................................................... 310 Funkcje daty i czasu ............................................................................................... 312 Optymalizacja sposobu wykonania zapytań ........................................................... 313 Typy i parametry tabelaryczne ..................................................................................... 314 Operator APPLY .......................................................................................................... 317 Grupowanie danych ...................................................................................................... 318 Operatory CUBE i ROLLUP .................................................................................. 319 Operator GROUPING SETS .................................................................................. 320 Funkcje GROUPING i GROUPING_ID ................................................................ 321 Klauzula OVER ..................................................................................................... 322 Operatory PIVOT i UNPIVOT .............................................................................. 325 CTE .............................................................................................................................. 328 Proste CTE ............................................................................................................. 328 Rekurencyjne CTE ................................................................................................. 329 Instrukcja MERGE ....................................................................................................... 330 Łączenie wyników zapytań ........................................................................................... 334 Rozdział 9. Nierelacyjne typy danych .............................................................. 337 Dane przestrzenne ........................................................................................................ 337 Dane geometryczne ................................................................................................ 338 Dane geograficzne .................................................................................................. 338 Przestrzenne typy danych ....................................................................................... 339 Formaty danych przestrzennych ............................................................................. 340 Metody typów i danych przestrzennych ................................................................. 343 Indeksy przestrzenne .............................................................................................. 347 Zakładka wyników przestrzennych w konsoli SSMS ............................................. 351 Integracja z Virtual Earth ....................................................................................... 352 Spis treści 7 Duże obiekty binarne .................................................................................................... 353 Atrybut FILESTREAM .......................................................................................... 354 Dostęp do obiektu z poziomu serwera SQL ........................................................... 358 Dostęp do obiektu poprzez API Windows .............................................................. 359 Atrybut FILESTREAM a inne funkcjonalności serwera SQL ............................... 361 Dane hierarchiczne ....................................................................................................... 364 Typ HIERARCHYID ............................................................................................. 365 Metody typu HIERARCHYID ............................................................................... 367 Dokumenty XML ......................................................................................................... 372 Typ danych XML ................................................................................................... 373 Kolekcje schematów XSD ...................................................................................... 374 Języki XPath i XQuery ........................................................................................... 375 Klauzula FOR XML ............................................................................................... 376 Metody typu danych XML ..................................................................................... 383 Indeksy XML ......................................................................................................... 387 Rozdział 10. Service Broker ............................................................................. 391 Architektura SOA ......................................................................................................... 392 Typy komunikatów ................................................................................................ 393 Komunikaty ............................................................................................................ 394 Kontrakty ............................................................................................................... 394 Kolejki .................................................................................................................... 395 Usługi ..................................................................................................................... 397 Trasy ...................................................................................................................... 397 Działanie ....................................................................................................................... 399 Konwersacje ........................................................................................................... 399 Wysyłanie i odbieranie komunikatów .................................................................... 401 Aktywacja wewnętrzna i zewnętrzna ..................................................................... 403 „Zatrute” komunikaty ............................................................................................. 406 Bezpieczeństwo ...................................................................................................... 407 Diagnostyka ............................................................................................................ 408 Rozdział 11. Integracja z platformą CLR ........................................................... 411 Architektura .................................................................................................................. 411 Obiekty systemowe CLR ........................................................................................ 413 Typy systemowe CLR ............................................................................................ 413 Obsługa wartości NULL ........................................................................................ 414 Obiekty CLR ................................................................................................................ 415 Funkcje użytkownika ............................................................................................. 415 Procedury składowane ............................................................................................ 420 Wyzwalacze ........................................................................................................... 421 Typy użytkownika .................................................................................................. 422 Funkcje grupujące .................................................................................................. 427 Bezpieczeństwo ...................................................................................................... 431 Rozdział 12. SQL Compact ............................................................................... 433 Sporadycznie połączone aplikacje ................................................................................ 433 Lokalne kopie danych ............................................................................................ 434 Serwer SQL Compact Edition 3.5 ................................................................................ 434 Narzędzia ............................................................................................................... 435 Nowe funkcje wersji 3.5 ......................................................................................... 442 Programowanie ...................................................................................................... 442 Dystrybucja ............................................................................................................ 447 8 Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Synchronizacja ............................................................................................................. 449 Samodzielne śledzenie zmian ................................................................................. 449 Replikacja scalana .................................................................................................. 450 Sync Services 1.0 ................................................................................................... 450 Synchronizacja z wykorzystaniem mechanizmu śledzenia zmian .......................... 454 Skorowidz .................................................................................... 461 Rozdział 7. Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo serwera SQL zależy w tym samym stopniu od administratorów co od programistów baz danych, a więc ten rozdział równie dobrze mógłby być pierwszym rozdziałem drugiej części książki. O jego lokalizacji zadecydowało to, że dwa najważ- niejsze nowe zabezpieczenia serwera SQL 2008 przeznaczone są dla administratorów. W bieżącym rozdziale przedstawiliśmy, oprócz mechanizmów szyfrowania baz danych TDE (ang. Transparent Data Encryption) i monitorowania wszystkich zdarzeń (ang. All Action Audit), model bezpieczeństwa serwera SQL i jego funkcje kryptograficzne. Model bezpieczeństwa serwera SQL 2008 Serwer SQL 2008 będzie co najwyżej tak bezpieczny jak system operacyjny, w środo- wisku którego działa. Jeżeli uruchomione na nim będą niepotrzebne usługi czy pocho- dzące z niezaufanych źródeł programy, a dostęp do komputera (zarówno lokalny, jak i sieciowy) nie zostanie ograniczony, zabezpieczenia na poziomie serwera SQL będą nie- skuteczne. Choć serwer SQL 2008 umożliwia skuteczne zabezpieczenie baz danych, to jest ściśle zintegrowany z systemem Windows (rysunek 7.1). Pierwsza kolumna zawiera reprezentujące użytkowników principia. Ich cechą wspólną jest możliwość potwierdzania swojej tożsamości — serwer SQL 2008 nie pozwala na nawiązywanie anonimowych sesji klienckich. Principia występują na trzech po- ziomach: 1. Na poziomie systemu operacyjnego dysponujemy kontami użytkowników i grupami użytkowników systemu Windows. Chociaż serwer SQL 2008 może uwierzytelniać użytkowników lokalnego systemu Windows, został zaprojektowany z myślą o kontach domenowych. 266 Rysunek 7.1. Rozbudowany model bezpieczeństwa serwera SQL 2008 Część I ♦ Administracja 2. Na poziomie instancji serwera SQL mamy do dyspozycji loginy, stałe role serwera i dodatkowe poświadczenia. Pozwalają one uwierzytelniać użytkowników (również niemających kont w systemie Windows), łączyć ich w role i nadawać uprawnienia do zewnętrznych zasobów, np. plików. 3. Na poziomie bazy danych dysponujemy kontami użytkowników i rolami baz danych. Służą one do nadawania uprawnień w wybranej bazie danych, a jeden login serwera może być połączony z kontami użytkowników w wielu bazach1. Użytkownik, który uwierzytelnił się na podstawie loginu niepowiązanego w danej bazie z żadnym kontem użytkownika, uzyska do niej dostęp, tylko jeżeli włączone jest w niej konto gościa. W trzeciej kolumnie pokazana została hierarchia obiektów, do których dostęp kontro- lują listy ACL (ang. Access Control List). W większości przypadków obiekty pod- rzędne dziedziczą uprawnienia po obiektach nadrzędnych: 1. Zagadnienie zabezpieczenia obiektów systemu Windows, takich jak pliki baz danych czy klucze rejestru, wykracza poza zakres książki. 2. Na poziomie instancji serwera SQL znajdują się m.in. loginy, role serwera, urządzenia kopii zapasowych, wyzwalacze DDL i logowania, główny klucz usługi SMK oraz powiązane serwery. Ponieważ loginy są zarówno principiami, jak i obiektami, możemy nadawać uprawnienia do loginów, np. pozwolić wskazanym osobom na ich blokowanie czy zmienianie haseł. 3. Na poziomie bazy danych znajdują się schematy, typy danych, konta użytkowników, role bazy danych (do których domyślnie należą niektóre loginy i role serwera), certyfikaty, klucze kryptograficzne, wyzwalacze DDL, biblioteki kodu zarządzanego i schematy XML. 4. Na poziomie schematów znajdują się pozostałe obiekty bazodanowe, w tym tabele, widoki, procedury, funkcje użytkownika, wyzwalacze DML, synonimy i kolejki usługi Service Broker. 1 Domyślnie nazwa konta użytkownika jest taka sama jak nazwa loginu. Rozdział 7. ♦ Bezpieczeństwo 267 Pomiędzy principiami a obiektami znajdują się uprawnienia, które mogą być nadane principiom do obiektów (ang. grant), jawnie odebrane (ang. deny) lub nieokreślone (ang. revoke). Serwer SQL autoryzuje wszystkie operacje użytkowników, a więc przed ich wykonaniem sprawdza, czy dane principia mają wystarczające do ich wykonania uprawnienia — jeżeli autoryzacje się nie powiodą, operacje zostają przerwane. Żeby efektywnie zarządzać uprawnieniami, nie nadaje się ich poszczególnym użytkow- nikom, a całym rolom. Ponieważ uprawnienia się kumulują, principium należące do dwóch ról będzie miało uprawnienia ich obu. Wyjątkiem od tej reguły jest jawne ode- branie uprawnienia — w takim przypadku principium nie wykona zabronionej operacji niezależnie od tego, jakie uprawnienia mają nadane role, do których należy. Uwierzytelnianie Każdy użytkownik, zanim nawiąże sesję z serwerem, musi być uwierzytelniony. Toż- samość użytkowników może być potwierdzana przez: 1. System operacyjny (tryb Windows Authentication). Zdecydowanie bezpieczniejszy i jeśli użytkownicy serwera SQL mają konta w domenie AD, pozwalający niewielkim nakładem pracy uzyskać funkcjonalny model zarządzania użytkownikami. W tym trybie serwer SQL w ogóle nie sprawdza tożsamości użytkowników, w pełni ufając systemowi Windows. Tryb Windows jest trybem domyślnym, co oznacza, że chociaż można tworzyć loginy SQL, to próba zalogowania się za ich pomocą do serwera, nawet po podaniu prawidłowego hasła, skończy się błędem. 2. Serwer SQL (tryb SQL Server and Windows Authentication) — w tym trybie możliwe jest uwierzytelnianie na podstawie konta systemu Windows i utworzonego dla niego loginu oraz poprzez podanie loginu SQL i hasła. Podane przez użytkownika login i hasło są przed wysłaniem do serwera SQL szyfrowane jego certyfikatem, a następnie porównywane z zapisanymi w bazie master loginami i skrótami haseł. W trybie Windows to, jaki zostanie użyty protokół uwierzytelniania (Kerberos czy NTLM), zależy od konfiguracji systemu Windows, serwera SQL lub aplikacji klienckiej. Żeby serwer SQL mógł użyć znacznie bezpieczniejszego protokołu Kerberos: 1. Serwer SQL i komputer kliencki muszą znajdować się w tej samej domenie lub zaufanych domenach. 2. Administrator musi zarejestrować w domenie nazwę SPN serwera SQL 20082 albo programista musi wskazać w aplikacji klienckiej odpowiednie konto systemowe. Wymaga to użycia w ciągu połączenia nazwy UPN (ang. Unviersal Principal Name), np. w formacie nazwa domeny\konto serwera SQL. 2 Jeżeli serwer działa z uprawnieniami konta Local System, rejestracja będzie przeprowadzona automatycznie, w innym przypadku należy skorzystać z wchodzącego w skład pakietu Resource Kit narzędzia SetSPN. 268 Część I ♦ Administracja Serwer SQL 2008 może używać protokołu Kerberos z wszystkimi protokołami sie- ciowymi. W poprzednich wersjach Kerberos działał wyłącznie z protokołem TCP/IP. Żeby zmienić tryb uwierzytelniania: 1. Połącz się za pomocą konsoli MSSM z serwerem SQL jako jego administrator. 2. W oknie eksploratora obiektów kliknij nazwę serwera prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Properties. 3. Przejdź na zakładkę Security i wybierz pole wyboru SQL Server and Windows Authentication Mode. 4. Kliknij OK i uruchom ponownie serwer (można to zrobić, klikając jego nazwę prawym przyciskiem myszy i wybierając zadanie Restart). Loginy Tworząc login, możemy wskazać domyślną bazę danych — z tą bazą użytkownik połączy się automatycznie (o ile będzie w niej miał konto) — oraz domyślny język. Zmiana języka ma sens tylko wtedy, kiedy planujemy przetłumaczyć na ten język sys- temowe komunikaty błędów. W takim przypadku użytkownik po wystąpieniu błędu zobaczy jego przetłumaczoną wersję. Login możemy utworzyć dla: 1. osoby, która nie ma konta w systemie Windows; 2. pojedynczego konta użytkownika systemu Windows; 3. grupy użytkowników systemu Windows. Szczególnie wygodna i funkcjonalna jest trzecia opcja. Po utworzeniu loginów dla grupy użytkowników osoba, która zmieni stanowisko i tym samym członkow- stwo w grupach Windows, automatycznie będzie miała zmienione uprawnienia w serwerze SQL. Zarządzać loginami, w tym zakładać nowe, zmieniać hasła, przypisywać je do ról ser- wera oraz łączyć z kontami użytkowników baz danych możemy za pomocą konsoli SSMS — po rozwinięciu sekcji Security/Logins w oknie eksploratora obiektów wy- świetlone zostaną wszystkie loginy. Klikając dowolny z nich prawym przyciskiem myszy, wyświetlimy menu kontekstowe pozwalające m.in. pokazać okno szczegółów wybra- nego loginu. Wykonując poniższą instrukcję, utworzymy nowy login SQL: CREATE LOGIN Szelor WITH PASSWORD= CoZ@Dzien! , DEFAULT_DATABASE=AdventureWorks2008, CHECK_EXPIRATION=ON, (cid:180)CHECK_POLICY=ON; Rozdział 7. ♦ Bezpieczeństwo 269 Zasady konta Powszechnie używane do konfigurowania systemów Windows zasady grupy (ang. Group Policy) zawierają m.in. zasady haseł i zasady blokady konta. Jeżeli serwer SQL 2008 działa w środowisku systemów Windows Server 2003, Windows Vista lub później- szych, to obowiązujące na tym komputerze zasady konta będą mogły być również stosowane do loginów SQL3. Zasady konta podzielone są na dwie grupy. 1. Zasady haseł, w ramach których należy: a) Włączyć regułę Hasło musi spełniać wymagania co do złożoności. b) Określić maksymalny okres ważności hasła, czyli liczbę dni, po których będzie ono musiało być zmienione; hasła powinny być zmieniane nie rzadziej niż co trzy miesiące. c) Określić minimalny, nawet jednodniowy okres ważności hasła; w ten sposób uniemożliwimy użytkownikom szybką zmianę hasła tyle razy, żeby z powrotem mogli używać poprzedniego. d) Wymusić tworzenie długiej, liczącej nawet 20 pozycji historii haseł — ta zasada w połączeniu z poprzednią zmusi użytkowników do faktycznego zmieniania haseł. 2. Zasady blokady konta, w ramach których należy: a) Określić przynajmniej kilkunastominutowy czas, na który konto zostanie automatycznie zablokowane. b) Ustawić wysoki próg blokady konta; ryzyko, że złożone hasło zostanie odgadnięte w pięciu i w piętnastu próbach, jest praktycznie takie samo — ustawiając zbyt niski próg blokady, tylko utrudnimy sobie pracę. Zablokowane loginy można odblokować za pomocą instrukcji ALTER LOGIN … UNLOCK. Autoryzacja Uwierzytelniony podczas połączenia z serwerem SQL użytkownik może wykonać na nim tylko te operacje, do których zostały mu nadane uprawnienia. Uprawnienia dzielą się na nadawane do konkretnych obiektów (np. uprawnienie do odczytywania danych z tabeli Person.Person) oraz prawa do wykonywania wskazanych instrukcji (np. prawo do tworzenia kopii zapasowych). Biorąc pod uwagę liczbę obiektów bazodanowych i kont użytkowników, zarządzanie uprawnieniami na poziomie poszczególnych kont użytkowników jest nieefektywne i niebezpieczne — administrator nie będzie w stanie 3 Wyłączyć stosowanie zasad konta możemy za pomocą klauzul CHECK_EXPIRATION i CHECK_POLICY instrukcji ALTER LOGIN. 270 Część I ♦ Administracja na bieżąco nadawać i odbierać uprawnień i w końcu przyzna wszystkim użytkow- nikom pełne uprawnienia. Rozwiązanie tego problemu polega na wykorzystaniu hie- rarchii obiektów oraz ról serwera i baz danych. Role serwera Tworzenie, usuwanie lub zmiana uprawnień ról serwera są niemożliwe. Możemy jedy- nie do tych ról dodawać lub usuwać loginy i w ten sposób uprościć nadawanie upraw- nień na poziomie serwera SQL. Warto się zastanowić, zanim dodamy jakiś login do uprzywilejowanej grupy — w serwerze SQL 2008 obowiązuje zasada, że principium należące do jakiejś roli może dopisać do niej kolejne osoby. Listę predefiniowanych ról serwera zwraca procedura sp_helpsrvrole, listę uprawnień każdej z ról — procedura sp_srvrolepermission: 1. bulkadmin — członkowie tej roli mogą wykonywać instrukcję BULK INSERT. 2. dbcreator — członkowie tej roli mogą tworzyć, usuwać, modyfikować i odtwarzać kopie baz danych. 3. diskadmin — członkowie tej roli mogą konfigurować pliki baz danych. 4. processadmin — członkowie tej roli mogą przerwać (wykonując instrukcję KILL) sesję dowolnego użytkownika serwera. 5. public — do tej roli automatycznie należą wszyscy użytkownicy serwera; rola public jest powiązana z kontem gościa w każdej bazie danych. 6. securityadmin — członkowie tej roli mogą zarządzać loginami (w tym resetować hasła) oraz uprawnieniami na poziomie serwera i baz danych. 7. serveradmin — członkowie tej roli mogą konfigurować, uruchamiać i zatrzymywać serwer SQL. 8. setupadmin — członkowie tej roli mogą dodawać, zmieniać i usuwać powiązane serwery. 9. sysadmin — członkowie tej roli mogą wykonywać dowolne operacje. Domyślnie do tej roli należą: a) login sa, b) wbudowana grupa Windows BUILTIN\Administrators. Do ról serwera można dodawać loginy lub usuwać je z nich z poziomu konsoli SSMS, poprzez okno właściwości loginu albo okno właściwości roli serwera. Dodatkowe poświadczenia Dodatkowymi poświadczeniami tożsamości mogą się posłużyć osoby niemające kont w systemie Windows, żeby uzyskać dostęp do zasobów systemowych. Na przykład, jeżeli osoba uwierzytelniona na podstawie loginu SQL chce wykonać procedurę, która odczytuje pliki z dysku NTFS, serwer SQL wykona tę operacje z uprawnieniami wska- zanego użytkownika systemu Windows. Konfigurując dodatkowe poświadczenia, należy: Rozdział 7. ♦ Bezpieczeństwo 271 1. Utworzyć konto w domenie i nadać mu odpowiednie uprawnienie (np. uprawnienie do odczytu z danego folderu4). 2. Dodać poświadczenie, wskazując utworzone wcześniej konto i chroniące je hasło5: CREATE CREDENTIAL AlterEgo WITH IDENTITY = KATMAI\SqlCred , SECRET = BezpIecznEH@sl0jESTDl*^ ie ; 3. Powiązać utworzony wcześniej login z dodatkowym poświadczeniem (z jednym poświadczeniem można powiązać wiele loginów, ale ten sam login może być powiązany tylko z jednym poświadczeniem): ALTER LOGIN Szelor WITH CREDENTIAL = AlterEgo; Konta użytkowników Łącząc się z serwerem SQL, nawiązujemy sesję z bazą danych — domyślnie jest to systemowa baza master, ale docelową bazę można wskazać w zakładce Connection Properties okienka logowania konsoli SSMS lub zdefiniować ją jako właściwość lo- ginu6. Jeżeli w docelowej bazie danych nie będzie powiązanego z loginem konta użyt- kownika, połączymy się z nią jako gość (konto gościa jest odblokowane w systemowych bazach danych) albo zgłoszony zostanie błąd 4064: Cannot open user default database. Login failed. Tworząc konto użytkownika, czy to za pomocą konsoli SSMS, czy wykonując instrukcję CREATE USER, należy wskazać login lub certyfikat, z którym zostanie ono powiązane: USE AdventureWorks2008 CREATE USER Szelor FOR LOGIN Szelor; Wywołując funkcję USER_NAME(), możemy sprawdzić nazwę użytkownika, pod którą jesteśmy połączeni z bazą danych: USE master SELECT USER_NAME(); USE AdventureWorks2008 SELECT USER_NAME(); ---------------------------------------- guest Szelor 4 Hasło tego konta nie powinno wygasać i nie może wymagać zmiany przy pierwszym logowaniu. 5 Jeżeli podamy błędne hasło, poświadczenie zostanie utworzone, ale próba posłużenia się nim skończy się błędem. 6 Wybranie dla loginu domyślnej bazy danych nie tworzy w niej powiązanego z nim konta użytkownika. 272 Role bazy danych Część I ♦ Administracja Każda baza danych zawiera następujące predefiniowane, niemożliwe do usunięcia oraz skonfigurowania role: 1. db_accessadmin — jej członkowie mogą kontrolować dostęp innych użytkowników do bazy danych. 2. db_backupoperator — należący do niej użytkownicy mogą tworzyć kopie zapasowe. 3. db_datareader — jej członkowie mogą odczytywać zawartość tabel bazy danych, z wyjątkiem tabel systemowych. 4. db_datawriter — jej członkowie mogą modyfikować, usuwać i dodawać dane do tabel bazy danych, z wyjątkiem tabel systemowych. 5. db_ddladmin — jej członkowie mogą wykonywać wszystkie instrukcje DDL. 6. db_denydatareader — jej członkowie nie mogą odczytywać zawartości tabel bazy danych. 7. db_denydatawriter — należący do niej użytkownicy nie mogą modyfikować, usuwać i dodawać danych. 8. db_owner — jej członkowie mogą przeprowadzać dowolne zmiany w bazie danych, nawet ją usunąć. 9. db_securityadmin — jej członkowie mogą kontrolować członkostwo w innych rolach i zarządzać uprawnieniami użytkowników. 10. public — do tej roli automatycznie należą wszyscy użytkownicy bazy. W przeciwieństwie do ról serwera, możliwe jest tworzenie własnych ról bazy da- nych. Najczęściej role bazy danych tworzy się, jeżeli używane są loginy SQL — taki login reprezentuje jednego użytkownika, natomiast login Windows może reprezento- wać całą grupę użytkowników. Dodatkowe role bazy danych początkowo nie mają nadanych żadnych uprawnień, a więc zapisanie do nich użytkowników nie ma wpływu na bezpieczeństwo serwera. W bazach danych możemy też tworzyć role aplikacyjne — specjalny typ ról bazy danych, które muszą być programowo włączone. Niemożliwe jest przypisanie kont użytkowni- ków do roli aplikacyjnej. Natomiast po ich włączeniu poprzez podanie nazwy i hasła użytkownik traci wszystkie posiadane uprawnienia, zyskując w zamian uprawnie- nia nadane roli aplikacyjnej. Role aplikacyjne służą do identyfikacji programów klienckich (i przez nie powinny być włączane), a nie użytkowników. Jeżeli użytkownicy nie będą mieli nadanych upraw- nień do wykonywania operacji (np. do odczytywania danych z tabeli), a wymagane uprawnienia będzie miała tylko rola aplikacyjna, wymusimy na użytkownikach korzy- stanie wyłącznie z określonego programu. Pokazuje to poniższy przykład: Rozdział 7. ♦ Bezpieczeństwo 273 1. Utworzymy w bazie AdventureWorks2008 rolę aplikacyjną: USE AdventureWorks2008 CREATE APPLICATION ROLE testAppR WITH DEFAULT_SCHEMA = HumanResources , PASSWORD = N Hasl0DoZ@szyciaWaplikacji! ; 2. Następnie nadamy tej roli uprawnienie do odczytywania danych ze schematu HumanResources: GRANT SELECT ON SCHEMA::HumanResources TO testAppR; 3. I spróbujemy odczytać dane ze znajdującej się w tym schemacie tabeli Department: a) Najpierw jako użytkownik Szelor (to konto dopiero co założyliśmy, a więc nie ma ono żadnych uprawnień, z wyjątkiem uprawnień roli public): EXECUTE AS USER = Szelor ; SELECT TOP 1 * FROM HumanResources.Department; ---------------------------------------- Msg 229, Level 14, State 5, Line 2 The SELECT permission was denied on the object Department , database (cid:180) AdventureWorks2008 , schema HumanResources . b) A następnie jako członek włączonej na czas wykonywania zapytania roli aplikacyjnej: DECLARE @cookie varbinary(8000); EXEC sp_setapprole N testAppR ,N Hasl0DoZ@szyciaWaplikacji! , @fCreateCookie (cid:180)= true, @cookie = @cookie OUTPUT; SELECT TOP 1 * FROM HumanResources.Department; EXEC sp_unsetapprole @cookie; REVERT; ---------------------------------------- 1 Engineering Research and Development 1998-06-01 00:00:00.000 Uprawnienia Lista wszystkich możliwych do nadania lub odebrania uprawnień liczy prawie 200 po- zycji. Wyświetlić ją możemy, wykonując poniższe zapytanie: SELECT * FROM fn_builtin_permissions(default); Na specjalną uwagę zasługuje uprawnienie CONTROL — oznacza ono wszystkie moż- liwe dla danego obiektu uprawnienia. Innymi słowy, nadając komuś uprawnienie CONTROL do tabeli, pozwalamy mu na wykonanie na tej tabeli dowolnych operacji, w tym odczytywania i modyfikowania zawartości tabeli czy jej usunięcia. Uprawnienie może być: nadane, nadane z możliwością przekazania, odebrane lub nie- ustalone. Zarządzać uprawnieniami możemy poprzez okno właściwości obiektu, okno właściwości principium lub wykonując instrukcje GRANT, DENY i REVOKE (rysunek 7.2). 274 Część I ♦ Administracja Rysunek 7.2. Zakładka Effective zawiera efektywne uprawnienia wybranego principium do obiektu — ponieważ uprawnienia mogą wynikać z członkostwa w różnych rolach, a niektóre z nich (np. uprawnienie CONTROL) są w rzeczywistości grupami uprawnień, znacznie ułatwia ona ocenę uprawnień użytkowników Brak uprawnienia, tak samo jak jego odebranie, oznacza, że użytkownik nie będzie mógł wykonać danej operacji. Różnica polega na tym, że brakujące uprawnienie może być odziedziczone (np. jeżeli zostało nadane roli, do której należy użytkownik), natomiast odebranie użytkownikowi uprawnienia oznacza, że nie wykona on danej operacji, niezależnie od ról, do których należy. Schematy Schematy to nie tylko przestrzenie nazewnicze. Schematy są obiektami, które zawie- rają obiekty innych typów (takie jak tabele lub procedury), i do nich także możemy nadawać uprawnienia. W ten sposób znacznie uprościmy czynności administracyjne — zamiast zezwalać użytkownikom na odczyt danych z poszczególnych tabel, możemy zezwolić im na odczyt danych z całego schematu. Pokazuje to poniższy przykład: 1. Nadajmy użytkownikowi Szelor uprawnienie do odczytu i wstawiania wierszy do całego schematu HumanResources: GRANT SELECT, INSERT ON SCHEMA ::HumanResources TO Szelor; Rozdział 7. ♦ Bezpieczeństwo 275 2. Odbierzmy mu jednak uprawnienie do odczytu jednego z widoków tego schematu: DENY SELECT ON HumanResources.vJobCandidate TO Szelor; 3. Sprawdźmy, czy ten użytkownik będzie mógł odczytać dane z jednej z tabel schematu HumanResources: EXECUTE AS USER = Szelor SELECT TOP 1 * FROM HumanResources.Shift;---------------------------------------- 1 Day 07:00:00.0000000 15:00:00.0000000 1998-06-01 00:00:00.000 4. Oraz czy uda mu się odczytać dane poprzez widok vJobCandidate: SELECT TOP 1 * FROM HumanResources.vJobCandidate; REVERT; ---------------------------------------- Msg 229, Level 14, State 5, Line 1 The SELECT permission was denied on the object vJobCandidate , database (cid:180) AdventureWorks2008 , schema HumanResources . Odwołując się do obiektów bazodanowych, należy zawsze poprzedzać ich nazwę nazwą schematu, w którym dany obiekt się znajduje. Zmiana kontekstu wykonania instrukcji i łańcuchy własności Domyślnie wszystkie instrukcje wykonywane są przez serwer SQL 2008 z uprawnie- niami wywołującego je użytkownika. Można jednak to zmienić — w kilku poprzed- nich przykładach kontekst wykonania instrukcji był zmieniany za pomocą instrukcji EXECUTE AS. W podobny sposób można też zmienić kontekst wykonania modułu kodu (np. procedury składowanej). Takie rozwiązanie utrudnia jednak monitorowanie aktyw- ności użytkowników i może umożliwić atak poszerzenia uprawnień7. Procedura składowana może być wykonana z uprawnieniami: 1. Użytkownika, który ją uruchomił (domyślna wartość CALLER). 2. Użytkownika, który ją utworzył lub jako ostatni zmodyfikował (EXECUTE AS SELF). 3. Użytkownika, który jest jej właścicielem (EXECUTE AS OWNER). 4. Wskazanego użytkownika (EXECUTE AS nazwa użytkownika). 7 Obu tych wad pozbawione jest alternatywne, przedstawione w dalszej części rozdziału rozwiązanie polegające na cyfrowym podpisywaniu modułów kodu. 276 Część I ♦ Administracja Pokazuje to poniższy przykład: 1. Po utworzeniu procedury nadajemy użytkownikowi Szelor uprawnienie do jej wykonania: CREATE PROCEDURE Person.GetAddress AS SELECT TOP 1 * FROM Person.Address; GO GRANT EXECUTE ON Person.GetAddress TO Szelor; 2. Jeżeli użytkownik Szelor spróbuje bezpośrednio odwołać się do tabeli Person.GetAddress, serwer SQL zgłosi błąd: EXECUTE AS LOGIN = Szelor ; SELECT TOP 1 * FROM Person.Address; ---------------------------------------- Msg 229, Level 14, State 5, Line 1 The SELECT permission was denied on the object Address , database (cid:180) AdventureWorks2008 , schema Person . 3. Jeżeli jednak odczyta on te same dane poprzez procedurę, serwer SQL nie zgłosi błędu: EXEC Person.GetAddress; REVERT; ---------------------------------------- 1 1970 Napa Ct. NULL Bothell 79 98011 … Zadziałał tu mechanizm łańcuchów własności obiektów — jeżeli obiekt, do którego bezpośrednio odwołuje się użytkownik (procedura GetAddress), jest własnością tego samego użytkownika (dbo) co obiekty, do których on się odwołuje (tabela Address), serwer SQL sprawdza jedynie uprawnienia użytkownika do bezpośrednio wywo- łanego przez niego obiektu. Rozwiązanie to pozwala odebrać wszystkim użytkow- nikom uprawnienia do tabel i udostępnić im je poprzez widoki, funkcje i procedury składowane. Łańcuchy własności dotyczą jednak wyłącznie instrukcji SELECT, INSERT, UPDATE i DELETE wykonywanych w ramach jednej bazy danych. Dlatego próba wykonania przez użyt- kownika Szelor procedury obcinającej tabelę skończy się niepowodzeniem: SELECT * INTO Tab FROM Person.Address; GO CREATE PROCEDURE Person.TrunTab AS TRUNCATE TABLE Tab; GO Rozdział 7. ♦ Bezpieczeństwo 277 GRANT EXECUTE ON Person.TrunTab TO Szelor; GO EXECUTE AS USER = Szelor ; EXEC Person.TrunTab; ---------------------------------------- Msg 1088, Level 16, State 7, Procedure TrunTab, Line 3 Cannot find the object Tab because it does not exist or you do not have permissions. Jeżeli jednak procedura będzie wykonywana w kontekście użytkownika Admin, a nie użytkownika, który ją wywołał, a użytkownik Szelor będzie miał prawo do posługiwa- nia się tożsamością użytkownika dbo, zostanie ona wykonana poprawnie: REVERT; CREATE LOGIN Admin WITH PASSWORD= Raz2Trzy! ; GO CREATE USER Admin FOR LOGIN Admin; GO EXEC sp_addrolemember db_owner , Admin ; GO ALTER PROCEDURE Person.TrunTab WITH EXECUTE AS Admin AS TRUNCATE TABLE Tab; GO GRANT EXECUTE ON Person.TrunTab TO Szelor; GRANT IMPERSONATE ON USER::dbo TO Szelor; GO EXECUTE AS USER = Szelor ; EXEC Person.TrunTab; ---------------------------------------- Command(s) completed successfully. Kryptografia Serwer SQL 2008 umożliwia szyfrowanie oraz cyfrowe podpisywanie danych i modu- łów kodu, jednocześnie zarządza kluczami w taki sposób, że operacje kryptograficzne mogą być wykonywane automatycznie, bez wiedzy użytkowników. Edycja Enterprise dodatkowo pozwala na zaszyfrowanie całych baz danych w sposób niewidoczny nie tylko dla ich użytkowników, ale również niewymagający żadnych zmian apli- kacji klienckich. 278 Część I ♦ Administracja Dostawcy usług kryptograficznych Serwer SQL 2008 korzysta z algorytmów kryptograficznych udostępnianych przez system operacyjny, w którym działa8. Ponieważ w systemach Windows dostawcy usług kryptograficznych mogą być dodawani lub usuwani przez administratora, lista dostęp- nych algorytmów zależy od wersji systemu operacyjnego i jego konfiguracji. Algorytmy symetryczne Algorytmy tego typu albo używają tego samego klucza do szyfrowania i deszyfrowa- nia wiadomości, albo klucz deszyfrujący można bezpośrednio wyprowadzić z klucza szyfrującego. Główną zaletą algorytmów symetrycznych jest ich szybkość — są one kilka tysięcy razy szybsze od algorytmów asymetrycznych. Natomiast ich podstawową wadą jest konieczność udostępnienia wszystkim użytkow- nikom systemu odpowiednich kluczy. Dlatego algorytmy symetryczne powinny być używane do szyfrowania danych, a ich klucze powinny być szyfrowane algoryt- mami asymetrycznymi. W ten sposób połączymy zalety obu typów algorytmów — klu- czami asymetrycznymi zaszyfrujemy niewielkie klucze symetryczne, a te z kolei będą używane do wydajnego szyfrowania dużych ilości danych. Najbezpieczniejszym i zalecanym algorytmem symetrycznym jest AES9 (ang. Advan- ced Encryption Standard). Serwer SQL 2008 pozwala na stosowanie kluczy o długo- ściach 256, 196 lub 128 bitów. Wydajność algorytmu AES zmniejsza się wraz ze wzro- stem długości klucza i dla kluczy 256- jest około 20 niższa niż dla kluczy 128-bitowych. Nie należy używać algorytmu RC4. RC4 jest szyfrem strumieniowym, w którym bez- pieczeństwo szyfrogramów zależy od właściwego zarządzania kluczami, szczególnie na niedopuszczeniu do ponownego użycia tego samego klucza10. W przeciwnym razie atakujący, wykonując operację XOR na dwóch różnych szyfrogramach, które zostały zaszyfrowane tym samym kluczem, uzyska informacje umożliwiające mu złamanie szyfrogramów, a nawet poznanie samego klucza. Implementacja RC4 w serwerze SQL 2008 wielokrotnie używa tego samego klucza. 8 Tylko edycja Enterprise umożliwia rejestrowanie dodatkowych dostawców usług kryptograficznych, co zostało przedstawione w dalszej części rozdziału. 9 Algorytm AES jest niedostępny w systemach Windows XP. W ich przypadku pozostaje nam stosowanie algorytmu 3DES. 10W przypadku algorytmów blokowych, które działają w jakimś trybie szyfru blokowego (w serwerze SQL 2005 używany jest tryb łańcuchowego szyfru blokowego CBC, w którym każdy blok tekstu jawnego przed zaszyfrowaniem jest przekształcany funkcją XOR z szyfrogramem uzyskanym poprzez zaszyfrowanie poprzedniego bloku wiadomości), niewłaściwe zarządzanie kluczami jest mniej niebezpieczne. Rozdział 7. ♦ Bezpieczeństwo Algorytmy asymetryczne 279 Jedyny dostępny w serwerze SQL 2008 algorytm asymetryczny (czyli taki, w którym do szyfrowania danych używa się innego klucza niż do ich odszyfrowania), RSA, został opracowany przez Rivesta, Shamira i Adlemana w 1968 — jest to pierwszy i do dziś najpopularniejszy algorytm asymetryczny. W przeciwieństwie do szyfrów asymetrycz- nych, których działanie polega na powtarzaniu dwóch podstawowych w szyfrowaniu operacji mieszania i przestawiania bitów, algorytm RSA wykorzystuje faktoryzację dużych liczb pierwszych, czyli funkcję, dla której nie znamy efektywnej metody od- wrócenia kierunku obliczeń. Serwer SQL 2008 pozwala na stosowanie kluczy o długościach 512, 1024 i 2048 bitów. Ponieważ szyfrogram RSA 512 można złamać na domowym komputerze w ciągu kilku godzin, a szyfrogram 1024-bitowy prawdopodobnie zostanie złamany w ciągu kilku lat, należy używać kluczy o długości 2048 bitów. Wielkość liczb i natura obliczeń powodują, że algorytm RSA jest tysiące razy wol- niejszy od dowolnego algorytmu symetrycznego. Oznacza to, że jeżeli zaszyfrowanie pewnych danych algorytmem AES trwało kilka sekund, to zaszyfrowanie tych samych danych algorytmem RSA zajęłoby kilka godzin. Algorytmy mieszania Funkcje mieszania (ang. hash) są funkcjami jednokierunkowymi, zwracającymi wyniki o tej samej, niezależnej od rozmiaru danych wejściowych, długości. Jedynym sposobem na odtworzenie oryginalnych danych na podstawie znanego wyniku funkcji mieszania jest wyliczenie jej dla wszystkich możliwych danych. Jeżeli uzyskamy taki sam wynik, oryginalne dane prawie na pewno też będą takie same11. Funkcje mieszania nie umożliwiają szyfrowania danych, ale doskonale nadają się do sprawdzania, czy nie zostały one zmodyfikowane. W tym celu wystarczy zapisać sygnaturę oryginalnych danych, a następnie podczas ich odczytywania raz jeszcze przeprowadzić te same obliczenia i porównać obie sygnatury. Jeżeli będą identyczne, to znaczy, że dane nie zostały zmodyfikowane. Niestety, żadna z używanych obecnie funkcji mieszania nie gwarantuje bezpieczeństwa. Względnie najbezpieczniejszą z dostępnych w serwerze SQL 2008 funkcji jest SHA-1. 11Kryptograficzne funkcje mieszania powinny cechować: maksymalna losowość wyniku, minimalna szansa zwrócenia tego samego wyniku dla różnych wiadomości i maksymalne zróżnicowanie wyniku dla niewielkich zmian wiadomości. 280 Część I ♦ Administracja Hierarchia kluczy Serwer SQL 2008 umożliwia automatyczne zarządzanie kluczami w taki sposób, że użyt- kownicy mogą szyfrować i deszyfrować dane bez podawania dodatkowych kluczy czy chroniących je haseł. Jednocześnie poziom bezpieczeństwa szyfrogramów pozostaje niezmieniony, tj. tylko administratorzy systemu i serwera SQL mogą je odszyfrować (rysunek 7.3). Rysunek 7.3. Hierarchia kluczy kryptograficznych z zaznaczonymi pogrubioną czcionką kluczami szyfrowania baz danych DEK (ang. Database Encryption Key) Główny klucz usługi Podczas instalowania serwera SQL 2008 generowany jest główny klucz usługi SMK (ang. Service Master Key), który po zaszyfrowaniu algorytmem 3DES zapisywany jest w bazie master. Klucz SMK jest zaszyfrowany algorytmem 3DES i chroniony przez DPAPI (ang. Data Protection Application Programming Interface) systemu Windows. Klucz pozwalający odszyfrować klucz SMK jest chroniony przez podsystem Windows DPAPI (ang. Data Protection API): jedna jego kopia zapisywana jest w magazynie komputera, a druga — w magazynie użytkownika, z uprawnieniami którego działa usługa serwera SQL. Dzięki czemu klucz SMK może być automatycznie odszyfrowa- ny, ale tylko w środowisku oryginalnego systemu operacyjnego — jeżeli np. ktoś spróbuje podłączyć dysk z zainstalowanym serwerem SQL 2008 do innego kompu- tera, odszyfrowanie klucza SMK będzie niemożliwe. Podczas każdego uruchomienia serwera SQL 2008 sprawdzana jest poprawność obu zaszyfrowanych kopii klucza i jeżeli jedna z nich okaże się niedostępna, zostanie odtworzona na podstawie drugiej, poprawnej kopi. Klucz SMK jest bezpośrednio lub pośrednio używany do szyfrowania i odszyfro- wywania wszystkich innych kluczy kryptograficznych. Chroni on główne klucze bazy danych DMK (ang. Database Master Key) oraz poufne dane serwera, takie jak dodatkowe poświadczenia oraz hasła loginów do powiązanych serwerów. Rozdział 7. ♦ Bezpieczeństwo 281 Klucz SMK może być wyeksportowany, a plik jego kopii powinien być przechowy- wany w bezpiecznym miejscu: BACKUP SERVICE MASTER KEY TO FILE = h:\SMK.KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = T0Hasl,.oMusi $3BykjcNapraw890$#$deBe=- zpiecz89nE! ; Możliwa jest również zmiana klucza SMK. Operacja ta przebiega w trzech etapach i jeżeli dowolny etap zakończy się błędem, cała procedura zostanie przerwana, a klucz SMK — niezmieniony: 1. Najpierw wygenerowany zostaje nowy klucz SMK. 2. Następnie odszyfrowane zostają wszystkie dane zaszyfrowane poprzednim kluczem SMK. 3. Na końcu te dane zostają zaszyfrowane nowym kluczem SMK: ALTER SERVICE MASTER KEY REGENERATE; Kopię klucza SMK można odtworzyć, również na innym serwerze SQL 2008, wykonu- jąc instrukcję RESTORE: RESTORE SERVICE MAS
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: