Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00096 003772 20857753 na godz. na dobę w sumie
Serwer SQL 2008. Usługi biznesowe. Analiza i eksploracja danych - książka
Serwer SQL 2008. Usługi biznesowe. Analiza i eksploracja danych - książka
Autor: , Liczba stron: 360
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2111-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> sql server
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Business Intelligence -- Twoja recepta na sukces!

Informacja jest bezcenna. Umiejętność jej właściwego wykorzystania i zarządzania nią również stanowi ogromną wartość. Autorzy Microsoft SQL Server, wydajnego serwera baz danych, zauważyli to już blisko dziesięć lat temu. To właśnie w Microsoft SQL Server 2000 zostały po raz pierwszy wprowadzone usługi analityczne. Dzięki możliwościom SQL Server 2008 również Ty możesz podejmować właściwe decyzje biznesowe i osiągnąć sukces!

Książka 'Serwer SQL 2008. Usługi biznesowe. Analiza i eksploracja danych ' jest długo oczekiwaną pozycją, której autorzy w sposób kompleksowy podejmują tematykę związaną z Business Intelligence. Dzięki niej zdobędziesz szczegółowe informacje na temat hurtowni danych, baz analitycznych oraz języka MDX. Ponadto dowiesz się, w jaki sposób administrować serwerem SSAS 2008 oraz jak wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel jako klienta baz analitycznych. Dodatkowo zapoznasz się z różnymi technikami eksploracji danych oraz sposobami tworzenia ich projektów. Jeżeli chcesz podejmować celne decyzje poprzez analizę danych, ta książka jest właśnie dla Ciebie!

Zarządzaj informacjami tak, by przynosiły Ci korzyść.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Serwer SQL 2008. Us³ugi biznesowe. Analiza i eksploracja danych Autor: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 978-83-246-2111-8 Format: 158x235, stron: 360 Business Intelligence — Twoja recepta na sukces! • Jak zastosowaæ bazy analityczne? • Jak wykorzystaæ jêzyk MDX? • Jak administrowaæ serwerem SSAS 2008? Informacja jest bezcenna. Umiejêtnoœæ jej w³aœciwego wykorzystania i zarz¹dzania ni¹ równie¿ stanowi ogromn¹ wartoœæ. Autorzy Microsoft SQL Server, wydajnego serwera baz danych, zauwa¿yli to ju¿ blisko dziesiêæ lat temu. To w³aœnie w Microsoft SQL Server 2000 zosta³y po raz pierwszy wprowadzone us³ugi analityczne. Dziêki mo¿liwoœciom SQL Server 2008 równie¿ Ty mo¿esz podejmowaæ w³aœciwe decyzje biznesowe i osi¹gn¹æ sukces! Ksi¹¿ka „Serwer SQL 2008. Us³ugi biznesowe. Analiza i eksploracja danych” jest d³ugo oczekiwan¹ pozycj¹, której autorzy w sposób kompleksowy podejmuj¹ tematykê zwi¹zan¹ z Business Intelligence. Dziêki niej zdobêdziesz szczegó³owe informacje na temat hurtowni danych, baz analitycznych oraz jêzyka MDX. Ponadto dowiesz siê, w jaki sposób administrowaæ serwerem SSAS 2008 oraz jak wykorzystaæ arkusz kalkulacyjny Excel jako klienta baz analitycznych. Dodatkowo zapoznasz siê z ró¿nymi technikami eksploracji danych oraz sposobami tworzenia ich projektów. Je¿eli chcesz podejmowaæ celne decyzje poprzez analizê danych, ta ksi¹¿ka jest w³aœnie dla Ciebie! • Hurtownie danych • Projektowanie systemów Business Intelligence • Modelowanie danych • Bazy analityczne • Serwery OLAP • Serwer SSAS 2008 • Obiekty analitycznych baz danych • Projektowanie i tworzenie baz analitycznych • Wykorzystanie jêzyka MDX • Administrowanie serwerem SSAS 2008 • Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel 2007 jako klienta baz analitycznych • Zastosowania eksploracji danych • Tworzenie projektów eksploracji danych • Wykorzystanie dodatku Data Mining dla pakietu Office 2007 Zarz¹dzaj informacjami tak, by przynosi³y Ci korzyœæ Spis treści Wstęp .............................................................................................. 7 Część I Analiza danych ............................................................. 15 Rozdział 1. Hurtownie danych .......................................................................... 17 Projektowanie systemów Business Intelligence ............................................................. 17 Uzgodnienie wymagań i założeń .............................................................................. 17 Dostosowywanie projektu do zmieniających się wymagań użytkowników ............. 19 Testy ......................................................................................................................... 20 Modelowanie danych ...................................................................................................... 20 Hurtownie danych .................................................................................................... 21 Tabele faktów ........................................................................................................... 21 Tabele wymiarów ..................................................................................................... 25 Schematy .................................................................................................................. 32 Obszar przejściowy ........................................................................................................ 34 Indeksy ........................................................................................................................... 34 Partycjonowanie tabel faktów ......................................................................................... 35 Kompresja danych .......................................................................................................... 37 Rozdział 2. Bazy analityczne ............................................................................ 41 Serwery OLAP ............................................................................................................... 42 Kostki analityczne .................................................................................................... 42 Zunifikowany model wymiarowy ............................................................................ 44 Serwer SSAS 2008 ......................................................................................................... 44 Funkcjonalność ........................................................................................................ 44 Instalacja .................................................................................................................. 45 Narzędzia ................................................................................................................. 48 Interfejsy programistyczne ....................................................................................... 50 Podstawowe obiekty analitycznych baz danych ............................................................. 51 Praca z BIDS ............................................................................................................ 51 Źródła danych ........................................................................................................... 52 Widoki źródeł danych .............................................................................................. 53 Miary kostek analitycznych ...................................................................................... 54 Wymiary ................................................................................................................... 56 Kostki analityczne, czyli miary plus wymiary .......................................................... 57 4 Serwer SQL 2008. Usługi biznesowe Rozdział 3. Tworzenie baz analitycznych ........................................................... 61 Założenia analitycznych baz danych .............................................................................. 61 Projekt najprostszej analitycznej bazy danych ......................................................... 62 Źródła danych i ich widoki ............................................................................................. 65 Źródła danych ........................................................................................................... 66 Widoki źródeł danych .............................................................................................. 68 Wymiary ......................................................................................................................... 72 Kreator wymiarów .................................................................................................... 72 Edytor wymiarów ..................................................................................................... 74 Atrybuty ................................................................................................................... 81 Hierarchie ................................................................................................................. 85 Zapis zwrotny ........................................................................................................... 96 Fizyczna struktura wymiarów .................................................................................. 97 Kostki analityczne .......................................................................................................... 99 Kreator kostek analitycznych ................................................................................... 99 Edytor kostek analitycznych ................................................................................... 100 Fizyczna struktura kostki ........................................................................................ 109 Zapis zwrotny ......................................................................................................... 114 Projektowanie agregacji ............................................................................................... 116 Kreator agregacji .................................................................................................... 116 Przypisywanie zaprojektowanych agregacji ........................................................... 118 Samodzielne projektowanie agregacji .................................................................... 118 Kompilacja projektów .................................................................................................. 119 Techniki dystrybucji ..................................................................................................... 120 Business Intelligence Development Studio ............................................................ 121 Analysis Services Deployment Wizard .................................................................. 122 Skrypty XMLA ...................................................................................................... 124 Rozdział 4. Wprowadzenie do języka MDX ...................................................... 125 Konwencje .................................................................................................................... 125 Krotki ..................................................................................................................... 126 Wyrażenia MDX .......................................................................................................... 127 Operatory ............................................................................................................... 127 Funkcje ................................................................................................................... 128 Zapytania MDX ............................................................................................................ 133 Kreator zapytań ...................................................................................................... 133 Składnia instrukcji SELECT .................................................................................. 135 Zbiory ..................................................................................................................... 137 Wykonywanie instrukcji MDX przez serwer SSAS ..................................................... 142 Rozdział 5. Dodatkowe funkcje kostek analitycznych ...................................... 145 Wartości wyliczeniowe ................................................................................................. 145 Tworzenie wartości wyliczeniowych ..................................................................... 146 Zalecenia ................................................................................................................ 152 Zbiory nazwane ............................................................................................................ 152 Nazywanie zbiorów krotek ..................................................................................... 152 Statyczne i dynamiczne zbiory nazwane ................................................................ 153 Zalecenia ................................................................................................................ 155 Skrypty MDX ............................................................................................................... 155 Modyfikowanie fragmentów kostki analitycznej .................................................... 155 Zalecenia ................................................................................................................ 159 Kluczowe wskaźniki efektywności ............................................................................... 159 Elementy kluczowych wskaźników efektywności .................................................. 159 Przeglądanie kluczowych wskaźników efektywności ............................................ 163 Zalecenia ................................................................................................................ 164 Spis treści 5 Akcje ............................................................................................................................ 164 Typy akcji .............................................................................................................. 165 Zalecenia ................................................................................................................ 168 Procedury składowane .................................................................................................. 168 Rejestrowanie zewnętrznych bibliotek ................................................................... 169 Wywoływanie procedur składowanych .................................................................. 170 Zalecenia ................................................................................................................ 171 Rozdział 6. Administracja serwerem SSAS 2008 ............................................. 173 Oszacowanie wymagań serwera SSAS 2008 ................................................................ 173 Pamięć i procesor ................................................................................................... 174 Dysk twardy ........................................................................................................... 175 Aktualizowanie projektów baz analitycznych .............................................................. 177 Synchronizacja analitycznych baz danych .................................................................... 177 Przetwarzanie kostek i wymiarów ................................................................................ 179 Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych ................................................................. 185 Bezpieczeństwo ............................................................................................................ 189 Role ........................................................................................................................ 189 Uprawnienia ........................................................................................................... 190 Zalecenia ................................................................................................................ 195 Monitorowanie pracy serwera ...................................................................................... 196 Dzienniki ................................................................................................................ 197 Monitor wydajności ................................................................................................ 197 SQL Server Profiler ................................................................................................ 201 Widoki dynamiczne ................................................................................................ 203 Optymalizacja wydajności ............................................................................................ 204 Optymalizacja agregacji ......................................................................................... 204 Aktywny mechanizm buforowania ......................................................................... 207 Skalowalność i dostępność ........................................................................................... 209 Równoważenie obciążania ..................................................................................... 209 Współdzielone bazy analityczne ............................................................................ 211 Automatyzacja zadań administracyjnych ..................................................................... 212 Skrypty XMLA ...................................................................................................... 212 Zadania usługi SQL Server Agent .......................................................................... 213 Pakiety SSIS ........................................................................................................... 215 Rozdział 7. Excel 2007 jako klient baz analitycznych ...................................... 217 Biznesowa analiza danych ............................................................................................ 217 Analiza danych przy użyciu programu Excel 2007 ...................................................... 218 Zewnętrzne źródła danych ...................................................................................... 219 Tabele przestawne .................................................................................................. 221 Wykresy przestawne .............................................................................................. 229 Formuły kostek analitycznych ................................................................................ 232 Usługi programu Excel ........................................................................................... 237 Część II Eksploracja danych ....................................................... 239 Rozdział 8. Techniki eksploracji danych .......................................................... 241 Scenariusze biznesowe ................................................................................................. 241 Eksploracja danych jako część analizy biznesowej ................................................ 242 Proces eksploracji danych ............................................................................................ 243 Zastosowania eksploracji danych ................................................................................. 246 Klasyfikacja ............................................................................................................ 246 Regresja .................................................................................................................. 250 Segmentacja ........................................................................................................... 252 Asocjacja ................................................................................................................ 255 6 Serwer SQL 2008. Usługi biznesowe Analiza sekwencyjna .............................................................................................. 258 Prognozowanie ....................................................................................................... 260 Serwer SQL 2008 ......................................................................................................... 262 Integracja z usługami Business Intelligence ........................................................... 262 Rozdział 9. Tworzenie projektów eksploracji danych ........................................ 265 Struktury eksploracji danych ........................................................................................ 265 Dane źródłowe ....................................................................................................... 266 Dane treningowe (przypadki) ................................................................................. 268 Przetwarzanie struktur eksploracji danych ............................................................. 274 Tworzenie struktur eksploracji danych w języku DMX ......................................... 275 Modele eksploracji danych ........................................................................................... 279 Algorytmy .............................................................................................................. 279 Dane treningowe .................................................................................................... 288 Tworzenie modeli eksploracji danych w języku DMX .......................................... 291 Trening modeli ....................................................................................................... 293 Ocena ............................................................................................................................ 296 Wykresy podniesienia i zysku ................................................................................ 296 Macierz klasyfikacji ............................................................................................... 298 Walidacja krzyżowa ............................................................................................... 299 Odczytywanie wyników ............................................................................................... 302 Wizualizatory i odczytywanie dodatkowych danych ............................................. 302 Zapytania predykcyjne ........................................................................................... 305 Rozdział 10. Dodatek Data Mining dla pakietu Office 2007 ...................................... 309 Przygotowanie danych ................................................................................................... 310 Analiza danych ....................................................................................................... 311 Oczyszczanie danych ............................................................................................. 312 Podział danych ....................................................................................................... 314 Eksploracja danych tabelarycznych .............................................................................. 315 Analiza kluczowych czynników ............................................................................. 315 Kategoryzacja ......................................................................................................... 318 Uzupełnianie na podstawie przykładu .................................................................... 321 Przewidywanie ....................................................................................................... 322 Wykrywanie anomalii ............................................................................................ 324 Osiąganie celu ........................................................................................................ 326 Analiza typu „Co będzie, jeśli?” ............................................................................ 327 Ocena nowych przypadków ................................................................................... 329 Analiza koszyka zakupów ...................................................................................... 331 Eksploracja zewnętrznych danych ................................................................................ 333 Tworzenie, przeglądanie i zarządzanie modelami .................................................. 334 Przewidywanie ....................................................................................................... 335 Okresowość ............................................................................................................ 338 Predykcje krzyżowe ............................................................................................... 339 Ocena ............................................................................................................................ 341 Skorowidz ............................................................................................. 343 Rozdział 8. ♦ Techniki eksploracji danych 241 Rozdział 8. Techniki eksploracji danych Eksplorację danych definiuje się jako szeroką kategorię aplikacji i technologii do zbiera- nia, przechowywania, analizowania i współużytkowania danych oraz zapewniania do- stępu do nich w celu umożliwienia użytkownikom podejmowania lepszych decyzji bizneso- wych. Wspomniane w tej definicji technologie korzystają z klasycznych metod statystyki i probabilistyki w celu zautomatyzowania analizy przechowywanych w bazach (za- równo relacyjnych, jak i analitycznych) dużych ilości informacji. Większość używanych w procesie eksploracji danych algorytmów jest dość nowa, ale ich skuteczność została już potwierdzona, zarówno teoretycznie (poprzez badania nad teorią baz danych), jak i praktycznie (instytucje finansowe oraz duże korporacje od wielu lat wykorzystują mniej lub bardziej zautomatyzowane techniki eksploracji danych). Wyniki eksploracji danych, przede wszystkim predykcji (przewidywania zaistnienia pewnych zdarzeń lub zmian określonych wartości), zależą od jakości danych źródło- wych. Jeżeli sytuacja ekonomiczna ulegnie radykalnej zmianie (jak to miało miejsce podczas rozpoczynającego się w czasie powstawania książki kryzysu gospodarczego), otrzymane na podstawie nieaktualnych danych wyniki będą niewiarygodne. Dlatego przeprowadzane w takich okresach prognozy (np. przyszłych cen ropy czy wzrostu pro- duktu krajowego brutto) są dość przypadkowe. Po ustabilizowaniu się sytuacji i zebra- niu wystarczającej ilości nowych, właściwie opisujących ją danych techniki eksploracji danych będą mogły ponownie dostarczać wartościowych i precyzyjnych wyników. Scenariusze biznesowe Współcześnie firmy dysponują dużymi zbiorami danych, ale mają coraz większy problem z ich praktycznym wykorzystaniem. Zbyt dużo danych utrudnia ich analizę i skutkuje zmniejszeniem się ilości przydatnych informacji. Techniki eksploracji danych rozwią- zują ten problem, umożliwiając między innymi: 242 Część II ♦ Eksploracja danych 1. Przewidywanie utraty klientów — na podstawie historii zakupów oraz danych demograficznych możemy dokonać segmentacji klientów i określić, którzy z nich (i dlaczego) myślą o odejściu do konkurencji. 2. Wykrywanie nadużyć — bazując na historii użycia karty kredytowej, banki automatycznie oceniają ryzyko, że dana operacja nie jest autoryzowana przez ich posiadacza i w nietypowych przypadkach kontaktują się z klientem w celu ich potwierdzenia. 3. Wykrywanie oszustw i nieprawidłowości — zbierając dane o typowej aktywności użytkowników i porównując wyniki ich analizy z danymi z monitoringu, można wykryć nietypowe zachowania, w tym takie, które pozostałyby niewykryte przez tradycyjne systemy kontroli (na przykład fakt, że użytkownik, który do tej pory odczytywał z bazy tylko modyfikowane przez siebie dane dotyczące zamówień, odczytał z bazy komplet informacji o klientach firmy). 4. Budowanie skutecznych kampanii marketingowych — analizując dane demograficzne, można wybrać osoby, które będą prawdopodobnie zainteresowane otrzymywaniem informacji o promocjach i powinny być objęte akcją marketingową. 5. Ocenę ryzyka — dysponując danymi historycznymi i demograficznymi, można ocenić prawdopodobieństwo spłaty kredytu lub pożyczki przez daną osobę. 6. Przewidywanie sprzedaży — bazując na danych historycznych, można przewidzieć przyszłe wyniki sprzedaży danych produktów i odpowiednio wcześniej skorygować stan towarów w magazynach. 7. Zrozumienie potrzeb klientów — segmentacja klientów pozwala ocenić potrzeby każdej z grup i określić czynniki, którymi kieruje się dana grupa klientów, wybierając poszczególne produkty. Możliwe jest też znalezienie czynników, które mają największy wpływ na podejmowane przez nich decyzje. 8. Szukanie klientów przynoszących zyski — na podstawie danych osobowych można przewidzieć, która osoba (i z jakim prawdopodobieństwem) będzie dobrym klientem firmy. 9. Wyszukiwanie razem sprzedawanych towarów — każdy sprzedawca powinien wiedzieć, które towary często kupowane są razem, a które prawie nigdy nie trafiają do tego samego koszyka. Zdobycie tej wiedzy umożliwia analiza historii sprzedaży. Eksploracja danych jako część analizy biznesowej Eksploracja danych wymaga wykonania skomplikowanych obliczeń statystycznych, a na- stępnie prawidłowego zinterpretowania otrzymanych w ten sposób wyników. Firma Micro- soft, chcąc ułatwić przeprowadzanie analiz biznesowych z wykorzystaniem technik eks- ploracji danych: Rozdział 8. ♦ Techniki eksploracji danych 243 1. Dodała do serwera SQL 20082 kompletny zestaw stosunkowo łatwych w użyciu narzędzi do eksploracji danych. 2. Umożliwiła eksplorację danych za pomocą wbudowanych algorytmów. Dzięki automatycznemu dostrajaniu i autoparametryzowaniu w wielu przypadkach nie wymagają one nawet zmiany domyślnych wartości parametrów. 3. Uzgodniła serwer SQL 2008 ze standardem PMML (ang. Predictive Model Markup Language), dzięki czemu tworzone w tym serwerze modele eksploracji danych są kompatybilne z rozwiązaniami firm trzecich, takich jak SAS, IBM czy Oracle. 4. Ułatwiła interpretację otrzymywanych wyników poprzez wbudowanie w konsolę SSMS i BIDS wizualizatorów. 5. Dołączyła do konsoli SSMS, BIDS oraz dodatku Data Mining dla pakietu Office 2007 zestaw narzędzi pozwalających ocenić dokładność i wiarygodność modeli eksploracji danych. 6. Umożliwiła użytkownikom, którzy nie mają doświadczenia w pracy z serwerem SQL, eksplorację danych za pomocą programu Excel 2007 i bezpłatnego dodatku Data Mining dla pakietu Office 20073. Proces eksploracji danych Proces eksploracji danych składa się z sześciu zdefiniowanych w ramach projektu CRISP- DM (ang. Cross Industry Standard Process for Data Mining) kroków (rysunek 8.1). Rysunek 8.1. Szczegółowe informacje na temat projektu CRISP-DM dostępne są pod adresem http://www.crisp-dm.org 2 Dotyczy to edycji Enterprise i częściowo edycji Standard. 3 Excel 2007 jest tylko narzędziem klienckim serwera SQL 2008, a więc do eksploracji danych wymaga on połączenia z tym serwerem. 244 Część II ♦ Eksploracja danych 1. Pierwszym etapem procesu eksploracji danych powinno być dokładne zrozumienie zasad biznesowych. Pomocne w tym będzie otrzymanie od końcowego użytkownika (czyli właściciela firmy, kierownika działu marketingu czy pracownika kontrolingu) odpowiedzi na takie pytania jak: a) Jakie informacje mają być wykryte przez model eksploracji danych? b) Czy otrzymane dane będą używane do przewidywania przyszłości czy wyłącznie do analizowania ukrytych zależności pomiędzy historycznymi danymi? c) Jakie informacje i z jakim wyprzedzeniem model ma przewidywać? d) Jakie zależności między danymi model ma wykrywać? 2. Dopiero znając zasady biznesowe, możemy ocenić przydatność danych źródłowych. W tym celu należy posłużyć się reprezentatywną próbką danych, poznać ich charakterystykę i wykryć istniejące między nimi zależności4. Na tym etapie należy również ocenić jakość danych, czyli odpowiedzieć na pytanie: Na ile dokładnie dane źródłowe opisują proces biznesowy? 3. Trzeci etap, czyli przygotowanie danych źródłowych, polega na ich dostosowaniu do wymogów modelu eksploracji danych. W środowisku serwera SQL 2008 używa się do tego celu pakietów SSIS i widoków danych źródłowych. Właściwe przygotowanie danych jest najbardziej pracochłonnym etapem procesu ich eksploracji i jednocześnie etapem, od którego w dużym stopniu zależy przydatność otrzymywanych wyników. Proces ten obejmuje: a) Przekształcanie danych w celu ich oczyszczenia (na przykład wyeliminowania błędnie wpisanych nazw tego samego towaru) oraz sformatowania (na przykład zamienienia dat na liczby). b) Odizolowanie i oznaczenie nietypowych danych — jeżeli rozkład danych źródłowych będzie niereprezentatywny (na przykład będą one zawierały informacje o zbyt wielu nastoletnich klientach), otrzymane przez ich eksplorację wyniki też będą błędne. c) Wyeliminowanie lub uzupełnienie brakujących informacji — używane do eksploracji dane nie powinny zawierać wartości Null, a więc, przygotowując dane, należy albo usunąć niekompletne rekordy, albo zastąpić wartości Null określonymi wartościami. d) Dyskretyzację danych (podzielenie ciągłych wartości pomiędzy zakresy) — większość algorytmów eksploracji danych zwraca bardziej wartościowe wyniki dla danych dyskretnych niż ciągłych. e) Normalizację danych rozumianą jako zastąpienie różnych, reprezentujących tę samą sytuację biznesową wartości (na przykład fakt zakupu przez klienta kilku towarów z danej kategorii) jedną wartością (w tym przypadku fakt zakupu dowolnego roweru może reprezentować cyfra 1). 4 Do oceny danych źródłowych z reguły używa się technik eksploracji danych. Rozdział 8. ♦ Techniki eksploracji danych 245 f) Spłaszczenie danych — eksplorowane dane powinny znajdować się w jednej tabeli (lub widoku)5, tymczasem w bazach relacyjnych przechowywane są one w wielu powiązanych ze sobą tabelach. W podobny sposób przygotowuje się dane umieszczane w bazach analitycznych, dlatego często eksploruje się dane pochodzące właśnie z kostek analitycznych, a nie bezpo- średnio odczytane z tabel hurtowni danych. 4. Czwarty etap, modelowanie, polega na przetestowaniu wybranych algorytmów eksploracji danych. Jeżeli na tym etapie okaże się, że konieczne jest użycie nieplanowanych wcześniej algorytmów eksploracji danych, prawdopodobnie konieczne będzie również ponowne przygotowanie dla nich danych źródłowych. 5. Ocena modelu eksploracji danych polega na zweryfikowaniu otrzymanych za jego pomocą wyników. W pierwszej kolejności należy ocenić techniczną poprawność modelu, czyli prawdopodobieństwo, że otrzymane wyniki są dokładne i wiarygodne — w serwerze SQL 2008 taką ocenę przeprowadza się, dzieląc dane wejściowe na użyte do przetrenowania modelu dane treningowe i użyte do jego sprawdzenia dane testowe, a następnie porównując otrzymane wyniki. Następnie należy ocenić merytoryczną poprawność danych, czyli skonsultować otrzymane wyniki z użytkownikiem końcowym. Pominięcie tego kroku grozi otrzymaniem trywialnych, niemających żadnej wartości biznesowej wyników. Na przykład, jeżeli okaże się, że najczęściej kupowane razem z innymi towarami jest pieczywo (co jest wysoce prawdopodobne, a więc model eksploracji danych zwrócił prawidłowe wyniki), to powodem takiego zachowania klientów jest fakt, że pieczywo szybko czerstwieje, a więc jest ono kupowane przy okazji każdej wizyty w sklepie. 6. Ostatnim krokiem jest wdrożenie modelu eksploracji danych i udostępnienie jego wyników użytkownikom. Obejmuje on: a) Utworzenie finalnej definicji modelu eksploracji danych. b) Przetworzenie (trening) modelu, czyli wykorzystanie danych historycznych do predykcji i wykrycie istniejących pomiędzy tymi danymi zależności — ta operacja może być bardzo czasochłonna. c) Użycie modelu do oceny nowych danych na podstawie wykrytych podczas jego przetwarzania reguł — takie operacje są bardzo szybkie i z reguły mogą być wykonywane w czasie rzeczywistym. d) Aktualizację modelu — w zależności od potrzeb model eksploracji danych może być przetwarzany codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Po każdym przetworzeniu modelu należy ponownie ocenić otrzymywane za jego pomocą wyniki. 5 Serwer SQL 2008 umożliwia eksplorację danych zapisanych w zagnieżdżonych tabelach, czyli tabelach połączonych relacją typu „jeden do wielu”. 246 Część II ♦ Eksploracja danych Zastosowania eksploracji danych Eksploracja danych ma bardzo szeroki zakres zastosowań, ale najczęściej używana jest do klasyfikacji, regresji, segmentacji, prognozowania, asocjacji i analizy sekwencyjnej. Techniki eksploracji danych znajdują też coraz częściej zastosowanie w analizie tekstów, na przykład są używane do rozpoznawania niechcianych wiadomości pocztowych (spamu). Eksplorację danych zaczęto również stosować w aplikacjach, np. do inteligentnego spraw- dzania poprawności danych. Klasyfikacja Klasyfikacja jest formą analizy predykcyjnej polegającej na przewidywaniu jednej lub więcej podanych wartości. Wynikiem klasyfikacji może być prosta odpowiedź Tak lub Nie, bądź Prawda lub Fałsz, ale może to być również jedna z wielu wartości, np. nazwa towaru czy nazwisko klienta. Klasyfikacja pozwala rozwiązywać takie problemy jak: 1. Problem kredytodawcy, który chce wiedzieć, czy udzielić danemu klientowi kredytu? Jeżeli tak, to na jakich warunkach? Jakie jest ryzyko niespłacenia kredytu w przypadku tego klienta? 2. Problem handlowca, który zastanawia się, czy utraci danego klienta? Jeżeli tak, co spowodowało, że wybrał on konkurencję? 3. Problem marketingowca zastanawiającego się, kim są klienci firmy? Czy istnieją jakieś zależności między danymi demograficznymi klientów a ich chęcią kupowania w tej a nie innej firmie? Na których klientach należy się bardziej skoncentrować, ponieważ mogą oni przynieść firmie największe zyski? 4. Problem brygadzisty, który chce dowiedzieć się, dlaczego pewne serie produkowanych towarów mają więcej usterek niż inne? Jakie zmiany w produkcji mogą spowodować, że towary będą lepszej jakości? W serwerze SQL 2008 klasyfikację powinno się przeprowadzać za pomocą algorytmu drzew decyzyjnych, regresji logistycznej, naiwnego klasyfikatora Bayesa lub sieci neuronowych6. W przykładowej bazie danych Adventure Works DW 2008 SE znajduje się kilka gotowych modeli eksploracji danych, w tym model klasyfikacji potencjalnych klientów, czyli osób, do których warto wysłać ulotkę reklamową. W pierwszej kolejności przyjrzymy się danym źródłowym modelu klasyfikującego najlep- szych odbiorców kampanii reklamowej: 6 Opis poszczególnych algorytmów eksploracji danych znajduje się w następnym rozdziale. Rozdział 8. ♦ Techniki eksploracji danych 247 1. Uruchom konsolę SSMS i połącz się z serwerem SQL 2008. 2. W oknie eksploratora obiektów rozwiń listę widoków bazy danych AdventureWorksDW2008. 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy widok vTargetMail i wybierz opcję Select Top 1000 Rows (rysunek 8.2). Rysunek 8.2. Dane źródłowe, oprócz takich informacji jak liczba samochodów czy odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a firmą, w której pracuje dana osoba, zawierają również informacje o tym, czy dana osoba kupiła u nas rower Na podstawie powyższych danych trudno jest jednak ocenić, czy dana osoba byłaby zain- teresowana kupnem kolejnego roweru. Musimy więc sklasyfikować posiadane dane pod kątem atrybutu Bike Buyer: 1. Za pomocą konsoli SSMS połącz się z serwerem SSAS. 2. W okienku eksploratora obiektów rozwiń sekcję Databases/Adventure Works DW 2008 SE/Mining Structures/Targeted Mailing. 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy model TM Naive Bayes i z menu kontekstowego wybierz opcję Browse. 4. Każdy algorytm ma własny zestaw wizualizatorów. Wyniki uzyskane za pomocą naiwnego klasyfikatora Bayesa można oglądać w postaci wykresów zależności, rozkładu (profilu) wartości atrybutów, charakterystyki atrybutów oraz wykresu wpływu atrybutów. 5. Przyjrzyjmy się wykresowi zależności: w centralnej części zakładki Dependency Network umieszczony jest przewidywany atrybut — w tym przypadku jest nim Bike Buyer informujący o tym, czy dana osoba kupiła rower. Dookoła niego umieszczone są atrybuty, które miały wpływ na decyzję o zakupie roweru7. Kliknij atrybut Bike Buyer. 6. Po prawej stronie widoczny jest suwak — przesuń go na sam dół. W rezultacie na wykresie pozostanie zaznaczona tylko najsilniejsza zależność. W tym przypadku okazuje się, że największy wpływ na decyzję o zakupie roweru ma liczba posiadanych samochodów. 7. Przesuń suwak w górę — drugim pod względem wpływu na decyzję o zakupie roweru atrybutem okazał się wiek danej osoby, a trzecim — liczba dzieci (rysunek 8.3). 7 Kierunek zależności symbolizuje strzałka oraz kolor tła atrybutu. Część II ♦ Eksploracja danych 248 Rysunek 8.3. Wykres wykrytych, istniejących w danych źródłowych zależności pomiędzy poszczególnymi atrybutami 8. Przejdź do zakładki Attribute profiles. Zawiera ona histogramy rozkładu najważniejszych atrybutów w grupach osób, które kupiły i które nie kupiły roweru. W wierszach znajdują się histogramy rozkładu wartości kolejnych atrybutów, a w kolumnach informacje o rozkładzie wartości atrybutu w całej próbce danych w grupie osób, które nie kupiły roweru i w grupie osób, które kupiły rower (rysunek 8.4). Rysunek 8.4. Prawie ⅓ naszych klientów ma 2 samochody, a z wszystkich osób, które nie kupiły roweru, aż 41 to właśnie posiadacze 2 samochodów 9. Przejdź do zakładki Attribute Characteristics. Prezentuje ona prawdopodobieństwo, z jakim wartość kolejnych atrybutów wpływa na decyzję o zakupie (Characteristics for 1) lub nie (Characteristics for 0) roweru. Po ustawieniu kursora nad wykresem prawdopodobieństwa, że osoby bezdzietne kupią rower, okazuje się, że wynosi ono prawie 63 . Rozdział 8. ♦ Techniki eksploracji danych 249 10. Wybierz w polu Value wartość 0 — teraz wykres będzie pokazywał prawdopodobny wpływ poszczególnych atrybutów na brak decyzji o zakupie roweru. Sprawdź, ile procent posiadaczy 2 samochodów nie kupiło u nas roweru (rysunek 8.5). Rysunek 8.5. Jako pierwsze pokazywane są atrybuty mające największy wpływ na brak decyzji o zakupie roweru 11. Przejdź do zakładki Attribute Discrimination. Pokazuje ona wpływ wartości poszczególnych atrybutów na analizowany atrybut Bike Buyer. Żeby zobaczyć te dane, w polu Value 1 wybierz 1, a w polu Value 2 wybierz 0. 12. Przekonaj się, że brak samochodu oznacza, iż dana osoba prawie na pewno kupi u nas rower, natomiast posiadacze 2 samochodów prawie na pewno nie kupią roweru (rysunek 8.6). Rysunek 8.6. Umieszczając kursor nad wykresem, poznamy dokładną wielkość wpływu określonego stanu atrybutu (w tym przypadku posiadanie 2 samochodów) na decyzję o zakupie lub nie roweru 250 Regresja Część II ♦ Eksploracja danych Regresja jest podobną do klasyfikacji formą analizy predykcyjnej, ale w jej przypadku przewidywane wartości nie muszą należeć do określonego zbioru. Wynikiem regresji może więc być np. wartość przyszłej sprzedaży lub przewidywany czas trwałości pewnego pro- duktu. Regresja pozwala rozwiązywać takie problemy jak: 1. Problem przedstawiciela handlowego, który chce wiedzieć, ile zysku przyniesie mu współpraca z danym klientem? 2. Problem klienta serwisu, którego interesuje, jak długo jego urządzenie będzie w naprawie? 3. Problem szefa działu PR, którego interesują czynniki wpływające na opinie klientów o firmie. W serwerze SQL 2008 regresję powinno się przeprowadzać za pomocą algorytmu drzew decyzyjnych, regresji logistycznej, regresji liniowej lub sieci neuronowych. Regresję przedstawiliśmy na przykładzie modelu utworzonego w tym samym celu, co poprzednio, a więc raz jeszcze będziemy zastanawiać się, do których użytkowników warto wysłać materiały reklamowe. Jednak tym razem przeanalizujemy go za pomocą algorytmu drzew decyzyjnych: 1. W konsoli SSMS połączonej z serwerem SSAS kliknij prawym przyciskiem myszy model eksploracji danych TM Decision Tree i wybierz opcję Browse. 2. Wyniki uzyskane za pomocą algorytmu drzew decyzyjnych można oglądać w postaci wykresów drzewa decyzji oraz zależności. W zakładce Decision Tree widoczny będzie pierwszy z tych wykresów. 3. Zwiń wszystkie węzły drzewa decyzji, tak aby widoczny był tylko jego pierwszy węzeł All. Domyślnie kolor tła węzła sygnalizuje liczbę opisywanych przez niego przypadków — im jest on ciemniejszy, tym więcej reprezentuje przypadków (rekordów tabeli źródłowej). Jeżeli przewidywane dane mają charakter dyskretny, w dolnej części węzła widoczny jest histogram rozkładu wartości pasujących do danego węzła przypadków. 4. Ustaw kursor myszki nad węzłem All. Po chwili wyświetlona zostanie informacja o rozkładzie przypadków. Zwróć uwagę, że prawie dokładnie połowa osób kupiła rower (9132 przypadki z 18 484) — tak równomierny rozkład danych świadczy o ich prawidłowym przygotowaniu do eksploracji. 5. Rozwiń znajdujące się na pasku narzędzi pole Background i wybierz 1 — od teraz kolor tła węzłów będzie sygnalizował liczbę osób, które kupiły rower. 6. Kliknij widoczny po prawej stronie węzła znak plus. Spowoduje to rozwinięcie pierwszego poziomu drzewa decyzji. Okazuje się, że największy wpływ na decyzję o zakupie roweru ma liczba posiadanych samochodów. Rozdział 8. ♦ Techniki eksploracji danych 251 7. Najbardziej interesującą nas grupą klientów są osoby nieposiadające samochodu (ten węzeł jest najciemniejszy, a histogram wskazuje, że w ponad 60 przypadków takie osoby kupiły rower). Najmniej obiecującą grupą klientów są osoby posiadające 4 samochody (tylko w 466 na 1261 przypadków kupiły one u nas rower). Rozwiń węzeł Number Cars Owned = 0. 8. W grupie osób nieposiadających samochodu największy wpływ na decyzję o zakupie roweru ma rejon, w którym dana osoba mieszka. Sprawdź jeszcze, jaki czynnik ma największy wpływ na decyzję o zakupie roweru w grupie osób posiadających jedno auto — okazuje się, że w tej grupie był to wiek (rysunek 8.7). Rysunek 8.7. Algorytm drzew decyzyjnych jest jednym z najczęściej używanych algorytmów eksploracji danych, między innymi dlatego, że otrzymane za jego pomocą wyniki są wyjątkowo intuicyjne i łatwe do zinterpretowania 9. W poszukiwaniu charakterystyki idealnego odbiorcy naszej kampanii promocyjnej rozwiń węzeł Region = ‘Pacyfic’, a następnie węzeł Total Children not = 4. Na widocznym z prawej strony pasku legendy sprawdź, że nieposiadający auta mieszkaniec rejonu Pacyfiku, o ile tylko nie ma on czwórki dzieci, kupi rower z prawdopodobieństwem przekraczającym 94 . 10. Przejdź do zakładki Dependency Network. Wyświetlony zostanie znany nam już wykres zależności pomiędzy atrybutami. Również ten model potwierdził, że największy wpływ na decyzję o zakupie roweru ma liczba posiadanych samochodów, ale drugi w kolejności okazał się roczny dochód, a większy wpływ niż wiek klienta miał jego rejon zamieszkania. Oba modele (klasyfikacji i regresji) zostały użyte do eksploracji tych samych danych8, ale zwróciły nieco inne wyniki. Jest to zupełnie normalna sytuacja — wyniki eksploracji danych są mniej lub bardziej prawdopodobne, ale nigdy nie są w 100 pewne. Dlatego tak ważną rolę pełni ich testowanie oraz weryfikowanie. 8 Ponieważ naiwny klasyfikator Bayesa nie pozwala eksplorować danych ciągłych, w rzeczywistości atrybut Yearly Income został w nim zignorowany. 252 Segmentacja Część II ♦ Eksploracja danych Segmentacja polega na grupowaniu rekordów i w przeciwieństwie do obu wcześniej przed- stawionych technik nie jest formą analizy predykcyjnej. Zamiast tego pozwala ona łączyć w klastry przypadki mające podobną charakterystykę. W najprostszym przypadku dane o osobach zawierające informacje o ich wieku, płci i formie pokrewieństwa mogą być pogrupowane w pokazany na rysunku 8.8 sposób. Rysunek 8.8. Ubocznym, ale bardzo przydatnym efektem segmentacji jest wykrywanie anomalii, czyli przypadków niepasujących do żadnego klastra. W tym przypadku jest to bardzo młody mężczyzna będący rodzicem Segmentacja pozwala rozwiązywać takie problemy jak: 1. Problem pracownika działu kontrolingu, którego zadaniem jest wykrywanie podejrzanych transakcji finansowych. 2. Problem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemu komputerowego, która w dziennikach zdarzeń musi znaleźć podejrzane (nietypowe), mogące świadczyć o ataku, wpisy. 3. Problem marketingowca, który musi zaklasyfikować klientów do najlepiej opisujących ich kategorii. 4. Problem asystentki, która chce optymalnie uporządkować dokumenty. W serwerze SQL 2008 segmentację powinno się przeprowadzać za pomocą algo- rytmu klastrowania lub klastrowania sekwencyjnego. Segmentację przedstawiliśmy na przykładzie algorytmu klastrowania użytego do eksploracji danych demograficznych o klientach: 1. W oknie eksploratora obiektów konsoli SSMS kliknij prawym przyciskiem myszy strukturę eksploracji danych Customer Mining i wybierz opcję Browse. 2. Wyniki uzyskane za pomocą algorytmu klastrowania można oglądać w postaci wykresów diagramu klastrów, profilów klastrów, charakterystyki klastrów i wpływu atrybutów na przynależność przypadku do klastra. Zakładka Cluster Diagram będzie zawierała pierwszy z tych wykresów. Rozdział 8. ♦ Techniki eksploracji danych 253 3. Domyślnie odcień tła klastra reprezentuje jego liczebność — im ciemniejszy klaster, tym więcej zawiera on przypadków. Związki pomiędzy poszczególnymi klastrami można wyświetlać lub ukrywać, przesuwając znajdujący się z lewej strony wykresu suwak. 4. Ustaw ten suwak na tyle nisko, żeby na wykresie widoczne były tylko najsilniejsze związki pomiędzy klastrami (rysunek 8.9). Rysunek 8.9. Serwer SQL numeruje otrzymane w wyniku segmentacji danych klastry, dlatego po poznaniu charakterystyki każdego z nich należy zmienić ich nazwy na bardziej opisowe. Możemy to zrobić, klikając klaster prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Rename Cluster 5. Odcień tła klastrów może reprezentować rozkład wartości dowolnego atrybutu. Żeby przekonać się, które klastry zawierają osoby o najniższych zarobkach, w polu Shading Variable wybierz atrybut Yearly Income, a w polu State wybierz najniższy przedział 10000 – 30000. Okazuje się, że w klastrach 2. i 5. 100 osób zarabia więcej niż 10 tysięcy, ale mniej niż 30 tysięcy dolarów. 6. Przejdź do zakładki Cluster Profiles. Zawiera ona histogramy rozkładu dyskretnych wartości atrybutów w klastrach oraz wykresy średnich wartości ciągłych w klastrach. Porównaj rozkład rocznych zarobków, wykonywanych zawodów oraz liczbę dzieci osób z klastrów 2. i 5. (rysunek 8.10). 7. Przejdź do zakładki Cluster Characteristics. Zawiera ona informacje na temat prawdopodobieństwa, z jakim określony stan poszczególnych atrybutów wpływa na przynależność osoby do danego klastra. Wybierz klaster 5. — oczywiście najsilniejszy wpływ na przynależność do tego klastra ma niski dochód, jednak istotne są również: posiadanie domu (ponad 77 prawdopodobieństwa), zamieszkanie blisko miejsca pracy i bycie niewykwalifikowanym robotnikiem lub urzędnikiem (rysunek 8.11). 8. Żeby potwierdzić charakterystykę klastrów 2. i 5., przejdź do zakładki Cluster Discrimination. W pierwszej kolejności w polu Cluster 1 wybierz Cluster 5. Wartość w polu Cluster 2 automatycznie zmieni się na Complement of Cluster 5 (dopełnienie klastra 5.). Tak jak przypuszczaliśmy, najsilniejszy wpływ na przynależność do tego klastra ma niski dochód, natomiast dochód powyżej 40 000$ jest silnym kontrargumentem. Stanowisko niewykwalifikowanego robotnika lub urzędnika ma duży wpływ na zaklasyfikowanie do klastra 5., natomiast praca na stanowisku specjalisty jest równie silnym argumentem przeciw. Część II ♦ Eksploracja danych 254 Rysunek 8.10. Roczny dochód w klastrach 2. i 5. jest taki sam, podobny jest też rozkład zawodów wykonywanych przez zaklasyfikowane do tych klastrów osoby (w obu przypadkach są to głównie niewykwalifikowani robotnicy lub urzędnicy), ale osoby z klastra 5. mają więcej dzieci, które w większości przypadków wciąż z nimi mieszkają, tymczasem osoby z klastra 2. mieszkają bez dzieci Rysunek 8.11. Analizując wpływ wartości atrybutów na wynik segmentacji, należy zwracać uwagę na wszystkie możliwe wartości danego atrybutu. W tym przypadku bycie mężczyzną ma prawie taki sam wpływ na przynależność do klastra 5., co bycie kobietą, a więc ten atrybut nie ma w rzeczywistości żadnego znaczenia 9. Pozostało nam jeszcze porównanie ze sobą tylko czynników wpływających na przynależność do klastra 5., a nie do silnie z nim powiązanego klastra 2. W tym celu w polu Cluster 2 wybierz Cluster 2 (rysunek 8.12). 10. Wróć do zakładki Cluster Diagram i zmień nazwę klastra 5. na UbogieRodzinyRobotnicze. Uzyskane w wyniku segmentacji klastry mogą być używane jako wymiary kostek anali- tycznych w zapytaniach zwracających nazwę klastra, do którego należy dany rekord, lub w „inteligentnych” (tj. samouczących się) aplikacjach. Rozdział 8. ♦ Techniki eksploracji danych 255 Rysunek 8.12. Jedyną istotną różnicą pomiędzy wybranymi klastrami jest liczba mieszkających z rodzicami dzieci Asocjacja Asocjacja jest techniką wykrywania istniejących pomiędzy poszczególnymi przypadkami zależności i najczęściej jest stosowana do analizy koszyka zakupów, czyli wyszukiwania najczęściej razem kupowanych towarów. Asocjacja pozwala rozwiązywać takie problemy jak: 1. Problem sprzedawcy chcącego wiedzieć, które towary są kupowane w ramach jednej transakcji, w celu zarekomendowania ich klientom i zwiększenia w ten sposób szansy na sprzedaż krzyżową (ang. Cross-selling). Wyniki tego typu analizy są powszechnie używane na witrynach sklepów internetowych, w których po wybraniu produktu wyświetla się lista kupowanych razem z tym produktem towarów9. 2. Problem kierownika sklepu, który musi właściwie zaplanować rozmieszczenie towarów — jeżeli na sąsiednie półki trafią często razem kupowane towary, prawdopodobnie klient kupi oba towary, ale jeżeli obok siebie będą leżały produkty, których klienci razem nie kupują (np. w Stanach Zjednoczonych osoby, które kupują francuskie pieczywo, nie chcą widzieć w pobliżu amerykańskich pączków), mogą oni zrezygnować z zakupu i wyrobić sobie negatywną opinię o sklepie. W serwerze SQL 2008 asocjację powinno się przeprowadzać za pomocą algorytmu reguł asocjacyjnych lub drzewa decyzyjnego. Praktyczny przykład użycia asocjacji do zasugerowania klientom sklepu internetowego zakupu dodatkowych towarów dostępny jest na witrynie SQL Server Data Mining: 1. Połącz się z adresem http://www.sqlserverdatamining.com. 9 Podsuwane w ten sposób klientom sugestie nie powinny być zbyt oczywiste — z reguły zaproponowanie klientom niepowiązanych ze sobą na pierwszy rzut oka towarów przynosi lepsze rezultaty. 256 Część II ♦ Eksploracja danych 2. Kliknij odnośnik Live!Samples. Jednym z dostępnych przykładów będzie Movie!Click — wybierz go i uruchom. 3. Wyświetlona zostanie strona fikcyjnego sklepu zajmującego się sprzedażą filmów. Wybierz dowolny film. 4. Oprócz informacji na temat wybranego filmu wyświetlona zostanie informacja o filmach, które są często kupowane razem z tym filmem (ang. People who liked this movie also liked:). Powyżej listy tytułów znajdować się będzie odnośnik See the query used for this.... Po ustawieniu nad nim kursora myszki wyświetlone zostanie zapytanie MDX, które zwróci tę listę tytułów (rysunek 8.13). Rysunek 8.13. Zapytanie zwracające listę filmów najczęściej kupowanych razem z filmem Szósty zmysł. Ponieważ w odczytywanym modelu zastosowano zagnieżdżone tabele, wynik został spłaszczony za pomocą słowa kluczowego FLATTENED Natomiast w przykładowej bazie danych AdventureWorksDW2008 znajdują się dwa widoki zwracające dane o transakcjach zakupu i dokonujących je klientach: 1. Za pomocą konsoli SSMS połącz się z serwerem SQL 2008. 2. W oknie edytora kodu wykonaj poniższe zapytanie: SELECT O.CustomerKey, O.IncomeGroup, O.Region, L.OrderNumber,L.Model FROM AdventureWorksDW2008.dbo.vAssocSeqOrders AS O JOIN AdventureWorksDW2008.dbo.vAssocSeqLineItems AS L ON O.OrderNumber = L.OrderNumber ------------------------------------------- 15053 Low Europe SO66532 Classic Vest 15061 Low Europe SO63299 Mountain-500 15061 Low Europe SO63299 Sport-100 15086 Moderate Europe SO61491 Mountain-200 15086 Moderate Europe SO61491 HL Mountain Tire 15086 Moderate Europe SO64841 Cycling Cap… Chociaż zwraca ono wszystkie potrzebne do analizy koszyka zakupów dane, to odczytanie z niego interesujących nas informacji wymagałoby skomplikowanego pogrupowania. Lepiej będzie w tym celu posłużyć się modelem eksploracji danych: 1. Za pomocą konsoli SSMS połącz się z serwerem SSAS. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy strukturę eksploracji danych Market Basket i wybierz opcję Browse. Rozdział 8. ♦ Techniki eksploracji danych 257 3. Wyniki uzyskane za pomocą algorytmu reguł asocjacyjnych można oglądać w postaci listy znalezionych reguł, listy istniejących koszyków zakupów oraz wykresu zależności. Zakładka Rules będzie zawierała listę reguł, którymi kierują się klienci. 4. Wpisz w polu Minimum Probability wartość 0.70 — w ten sposób wyświetlone zostaną tylko reguły obowiązujące z co najmniej 70 prawdopodobieństwem. 5. W polu Minimum Importance wybierz wartość 0.70 — ograniczy to liczbę wyświetlanych reguł do tych, które mają największy wpływ na budowanie koszyków zakupów (rysunek 8.14). Rysunek 8.14. Wśród reguł obowiązujących ze 100 prawdopodobieństwe m najsilniejsza jest pewna reguła — według niej osoba, która kupiła rower Mountain-200 oraz dętkę Mountain Tire Tube, kupi też oponę HL Mountain Tire 6. Przejdź do zakładki Itemsets i wyeliminuj mniej popularne (rzadziej występujące) koszyki zakupów, zwiększając wartość pola Minimum Support do 400. 7. Wyświetl jedynie koszyki zakupów zawierające co najmniej dwa towary — w tym celu w polu Minimum itemset size wybierz wartość 2 (rysunek 8.15). Rysunek 8.15. Najczęściej występujący, trzyelementowy koszyk zakupów zawiera rower Road-750, uchwyt na bidon Road Bottle Cage oraz bidon Water Bottle 258 Część II ♦ Eksploracja danych 8. Przejdź do zakładki Dependency Network i przesuń w dół znajdujący się po lewej stronie suwak, tak żeby zaznaczone zostały tylko najsilniejsze powiązania pomiędzy towarami. 9. Zaznacz towar Road Bottle Cage, kliknij przycisk Improve Layout i powiększ otrzymany wykres (rysunek 8.16). Rysunek 8.16. Osoby kupujące uchwyt na bidon często kupują też bidon i rower Road-750. Ponieważ pomiędzy tymi towarami istnieje dwukierunkowa zależność, osoby kupujące bidon lub rower Road-750 prawdopodobnie kupią też jego uchwyt. Ponadto osoby kupujące uchwyt na bidon wybierają też rower Road-250, ale ta zależność jest jednokierunkowa, a więc kupno roweru Road-250 nie ma silnego wpływu na decyzję o zakupie uchwytu Analiza sekwencyjna Wszystkie przedstawione do tej pory techniki eksploracji danych nie uwzględniały kolejno- ści, w jakiej występowały badane przez nie zdarzenia. Analiza sekwencyjna wykrywa wła- śnie często powtarzające się sekwencje zdarzeń. Analiza sekwencyjna pozwala rozwiązywać takie problemy jak: 1. Problem projektanta witryny WWW, który chce wiedzieć, w jakiej kolejności odwiedzające jego witrynę osoby wyświetlają poszczególne podstrony. Dysponując taką informacją, może on dostosować witrynę do potrzeb użytkowników i zmniejszyć liczbę osób rezygnujących z poszukiwania interesujących je podstron na niewłaściwie zaprojektowanej witrynie. 2. Problem naukowca chcącego przewidzieć dalszy rozwój przeprowadzanych badań (np. wyniki przyszłych eksperymentów) lub chcącego zweryfikować hipotezę statystyczną. W serwerze SQL 2008 analizę sekwencyjną powinno się przeprowadzać za pomocą algorytmu klastrowania sekwencyjnego. Rozdział 8. ♦ Techniki eksploracji danych 259 W przykładowej bazie danych AdventureWorksDW2008 analiza sekwencyjna została zastosowana do segmentacji koszyków zakupów na podstawie kolejności dodawanych do nich towarów. Do przeprowadzenia tej analizy użyto danych pochodzących z tych samych co w poprzednim modelu dwóch widoków, tym razem uzupełnionych o numery poszcze- gólnych pozycji zamówień: 1. Wyświetl w konsoli SSMS strukturę eksploracji danych Sequence Clustering. 2. Wyniki uzyskane za pomocą algorytmu klastrowania sekwencyjnego można oglądać w postaci wykresów diagramu klastrów, profilów klastrów, charakterystyki klastrów, wpływu atrybutów na przynależność przypadku do klastra oraz wykresu zmian stanu. Zakładka Cluster Diagram będzie zawierała pierwszy z tych wykresów. Ponieważ ten typ wykresu został już opisany przy okazji segmentacji, przejdź do zakładki Cluster Profiles. 3. Oprócz charakterystyki poszczególnych klastrów (w tym przypadku utworzonej na podstawie różnych modeli robienia zakupów) w wierszu Model.samples widoczne będą sekwencje, w jakich poszczególne towary były dodawane do zamówień (rysunek 8.17). Rysunek 8.17. Wykres charakterystyki znalezionych klastrów z wyświetlonymi w okienku legendy sekwencjami dodawania towarów w ramach 1. klastra 4. Wykresy charakterystyki klastrów oraz wpływu wartości atrybutów na przynależność przypadku do danego klastra przypominają wykresy przedstawione podczas opisywania techniki segmentacji i nie zostały ponownie opisane. Nowym typem wykresu jest tylko wykres zmian stanu. Żeby go wyświetlić, przejdź do zakładki State Transitions. 5. W głównym okienku widoczne będą wszystkie możliwe stany, w tym przypadku reprezentowane przez nazwy poszczególnych towarów. Przesuń znajdujący się z lewej strony suwak w dół, tak aby zaznaczone zostały tylko najbardziej prawdopodobne zmiany stanów. 6. W polu Cluster można wybrać analizowany klaster, domyślnie pokazywane są zmiany stanów wszystkich przypadków. Zaznacz stan Water Bottle (rysunek 8.18). Część II ♦ Eksploracja danych 260 Rysunek 8.18. Kupno dowolnego uchwytu na bidon z ponad 50 prawdopodobieństwe m prowadzi do zakupu bidonu, po zakupieniu którego klienci kończą wizytę w sklepie Prognozowanie Prognozowanie, czyli szacowanie przyszłości, w dużym stopniu opiera się na przedsta- wionej regresji, ale w serwerze SQL 2008 wizualizatory klasycznych algorytmów regresji znacznie różnią się od wizualizatora algorytmu szeregów czasowych. Prognozowanie pozwala rozwiązywać takie problemy jak: 1. Problem prezesa, który chciałby wiedzieć, jakie zyski osiągnie firma w przyszłym roku. 2. Problem maklera, który chciałby przewidzieć zmiany cen akcji. 3. Problem magazyniera, który musi tak zaplanować kolejne dostawy, żeby nie mieć problemu ze składowaniem towaru. 4. Problem agencji reklamowej, która chce przedstawić klientowi prognozowane dane na temat liczby odwiedzin stron z reklamą oraz planowane wpływy reklamy na wyniki sprzedaży. W serwerze SQL 2008 prognozowanie powinno się przeprowadzać za pomocą algo- rytmu szeregów czasowych. W przykładowej bazie danych AdventureWorksDW2008 znajduje się widok zawierający historyczne dane o sprzedaży w poszczególnych rejonach. Żeby je odczytać, wykonaj w oknie edytora SQL poniższe zapytanie: SELECT ModelRegion, TimeIndex, Quantity,Amount FROM AdventureWorksDW2008.dbo.vTimeSeries ------------------------------------------- M200 Europe 200310 50 115449.50 M200 Europe 200311 51 117644.49 Rozdział 8. ♦ Techniki eksploracji danych 261 M200 Europe 200312 99 228304.01 M200 Europe 200401 60 138349.40 M200 Europe 200402 86 198344.14 … Natomiast w bazie analitycznej Adventure Works DW 2008 SE znajduje się model eksplo- racji danych Forecasting, który na podstawie tych samych danych przewiduje przyszłe wyniki sprzedaży w poszczególnych rejonach: 1. Połącz się za pomocą konsoli SSMS z serwerem SSAS i wyświetl model Forecasting. 2. Wyniki uzyskane za pomocą algorytmu szeregów czasowych można oglądać w postaci wykresów zmian wartości w czasie oraz wykresu modelu. Zakładka Charts będzie zawierała pierwszy z tych wykresów. 3. W tym przypadku jednostką czasu jest rok, a więc, wybierając w polu Prediction steps wartość 5, oszacujemy wartość sprzedaży na pięć lat wprzód. Im więcej okresów przewidujemy, tym mniej precyzyjne otrzymamy wyniki — żeby się o tym p
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Serwer SQL 2008. Usługi biznesowe. Analiza i eksploracja danych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: