Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00016 004287 21781153 na godz. na dobę w sumie
Serwisy internetowe. Programowanie - książka
Serwisy internetowe. Programowanie - książka
Autor: , Liczba stron: 1256
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-155-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> java - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompendium wiedzy dla profesjonalnych programistów serwisów internetowych.

Książka zawiera komplet informacji niezbędnych twórcom zaawansowanych aplikacji sieciowych i opisuje: HTML 4, Java Standard Edition 1.3, serwlety, JavaServer Pages i wiele innych technologii. 'Serwisy internetowe. Programowanie' łączy te technologie pokazując, jak przy ich pomocy tworzyć profesjonalne systemy.

HTML 4: Dogłębny, praktyczny opis struktury dokumentu HTML, jego elementów, ramek i styli kaskadowych.

Java 2: Podstawy składni, projektowanie zorientowane obiektowo, aplety, tworzenie animacji, narzędzie Java PlugIn, tworzenie interfejsu użytkownika (Swing), Java 2D API, aplikacje wielowątkowe, programowanie sieciowe, korzystanie z baz danych i jeszcze więcej.

Technologie serwerowe Javy: Serwlety, JSP, XML, JDBC - fundamentalne technologie umożliwiające budowę aplikacji w Javie. Tematy zaawansowane dotyczą tworzenia własnych bibliotek znaczników JSP, łączenia serwletów z JSP (MVC), tworzenie puli połączeń do baz danych, SAX, DOM i XSLT. Dokładnie omówiono także HTTP 1.1.

JavaScript: Dynamiczne tworzenie zawartości stron WWW, śledzenie zachowania użytkownika, sprawdzanie poprawności danych w formularzach HTML. Dołączono podręczny skorowidz komend.

Pierwsze wydanie tej książki jest używane jako podręcznik na takich uczelniach jak MIT, Standford, UC Berkeley, UCLA, Princeton i John Hopkins. Książka, którą trzymasz w ręku, została zaktualizowana i uzupełniona o najnowsze technologie oraz towarzyszące im przykłady gotowego kodu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Serwisy internetowe. Programowanie Autorzy: Marty Hall, Larry Brown T³umaczenie: Szymon Kobalczyk, Marek Pa³czyñski, Rafa³ Szpoton ISBN: 83-7361-155-X Tytu³ orygina³u: Core Web Programming, 2nd Edition Format: B5, stron: 1254 Przyk³ady na ftp: 1211 kB Kompendium wiedzy dla profesjonalnych programistów serwisów internetowych. Ksi¹¿ka zawiera komplet informacji niezbêdnych twórcom zaawansowanych aplikacji sieciowych i opisuje: HTML 4, Java Standard Edition 1.3, serwlety, JavaServer Pages i wiele innych technologii. „Serwisy internetowe. Programowanie” ³¹czy te technologie pokazuj¹c, jak przy ich pomocy tworzyæ profesjonalne systemy. HTML 4: Dog³êbny, praktyczny opis struktury dokumentu HTML, jego elementów, ramek i styli kaskadowych. Java 2: Podstawy sk³adni, projektowanie zorientowane obiektowo, aplety, tworzenie animacji, narzêdzie Java PlugIn, tworzenie interfejsu u¿ytkownika (Swing), Java 2D API, aplikacje wielow¹tkowe, programowanie sieciowe, korzystanie z baz danych i jeszcze wiêcej. Technologie serwerowe Javy: Serwlety, JSP, XML, JDBC – fundamentalne technologie umo¿liwiaj¹ce budowê aplikacji w Javie. Tematy zaawansowane dotycz¹ tworzenia w³asnych bibliotek znaczników JSP, ³¹czenia serwletów z JSP (MVC), tworzenie puli po³¹czeñ do baz danych, SAX, DOM i XSLT. Dok³adnie omówiono tak¿e HTTP 1.1. JavaScript: Dynamiczne tworzenie zawartoġci stron WWW, ġledzenie zachowania u¿ytkownika, sprawdzanie poprawnoġci danych w formularzach HTML. Do³¹czono podrêczny skorowidz komend. Pierwsze wydanie tej ksi¹¿ki jest u¿ywane jako podrêcznik na takich uczelniach jak MIT, Standford, UC Berkeley, UCLA, Princeton i John Hopkins. Ksi¹¿ka, któr¹ trzymasz w rêku, zosta³a zaktualizowana i uzupe³niona o najnowsze technologie oraz towarzysz¹ce im przyk³ady gotowego kodu. • Ďwiatowy bestseller — aktualne kompendium dla zaawansowanych programistów serwisów WWW • Dog³êbny opis HTML 4, CSS, Javy 2, serwletów, JavaServer Pages i XML • Przyk³ady kodu u¿ywanego przez profesjonalistów Spis treści O Autorach...................................................h...................................................h............... ..............................21 Wstęp...................................................h...................................................h.................... ................................ 23 Część I Język HTML 29 Rozdział 1. Projektowanie stron WWW w HTML 4.0...................................................h..............................31 1.1. Język HTML ...................................................T...................................................T..... 32 1.2. HTML 4.0 oraz inne standardy HTML ...................................................T.................... 33 1.3. Publikacja dokumentu WWW ...................................................T................................ 35 Tworzenie dokumentu ...................................................T......................................... 35 Umieszczenie dokumentu w sieci WWW...................................................T................ 35 Sprawdzanie poprawność dokumentu...................................................T................... 37 1.4. Podstawowa struktura dokumentów HTML ...................................................T............ 38 Szablon dokumentu HTML...................................................T................................... 39 Deklaracja DOCTYPE...................................................T........................................... 39 1.5. Nagłówek HEAD — ogólne informacje o stronie ...................................................T..... 41 Obowiązkowy element nagłówka HEAD ...................................................T................. 42 Opcjonalne elementy nagłówka HEAD...................................................T................... 42 1.6. Sekcja BODY — część główna dokumentu ...................................................T............ 47 1.7. Podsumowanie ...................................................T...................................................T 50 Rozdział 2. Elementy blokowe w HTML 4.0...................................................h.............................................51 2.1. Nagłówki ...................................................T...................................................T......... 52 2.2. Podstawowe bloki tekstu ...................................................T..................................... 53 Podstawowy akapit ...................................................T............................................. 54 Akapit zachowujący znaki rozdzielające...................................................T................. 55 Blok cytatu...................................................T...................................................T...... 56 Adresy ...................................................T...................................................T............ 56 2.3. Listy numerowane, wypunktowane i wcięte...................................................T............ 57 Listy numerowane ...................................................T.............................................. 57 Listy wypunktowane ...................................................T............................................ 59 Listy definicji ...................................................T...................................................T... 61 2.4. Tabele ...................................................T...................................................T............ 62 Podstawowa struktura tabel ...................................................T................................ 62 Definiowanie wierszy tabeli...................................................T.................................. 66 Nagłówki kolumn i komórki danych...................................................T....................... 67 Grupowanie zawartości tabeli ...................................................T.............................. 70 2.5. Formularze ...................................................T...................................................T...... 72 2.6. Pozostałe elementy blokowe ...................................................T................................ 73 2.7. Podsumowanie ...................................................T...................................................T 75 4 Spis treści Rozdział 3. Elementy tekstowe w HTML 4.0 ...................................................h.......................................... 77 3.1. Fizyczne style znaków...................................................T.......................................... 77 3.2. Logiczne style znaków ...................................................T......................................... 82 3.3. Tworzenie łączy hipertekstowych ...................................................T.......................... 84 3.4. Umieszczanie ilustracji ...................................................T........................................ 87 Animowane obrazki GIF ...................................................T....................................... 87 Element IMG ...................................................T...................................................T... 88 3.5. Mapy obrazu interpretowane po stronie klienta...................................................T...... 91 3.6. Osadzenie innych obiektów w dokumentach ...................................................T.......... 94 Osadzanie apletów Javy ...................................................T...................................... 94 Osadzanie plików w formatach audio, wideo i innych przez moduły rozszerzające ........ 96 Osadzanie kontrolek ActiveX...................................................T................................ 97 Wyświetlanie ruchomych szyldów ...................................................T......................... 99 3.7. Sterowanie łamaniem tekstu ...................................................T............................. 100 3.8. Podsumowanie ...................................................T................................................. 101 Rozdział 4. Ramki...................................................h...................................................h................................103 4.1. Szablon dokumentu ramek ...................................................T................................ 104 4.2. Definiowanie układu ramek...................................................T................................ 105 4.3. Definiowanie zawartości komórek ramek...................................................T............. 109 Przykłady..........................................T...................................................T................ 111 4.4. Odwoływanie się do komórek ramek ...................................................T................... 112 Predefiniowane nazwy ramek ...................................................T............................. 115 4.5. Rozwiązywanie najczęstszych problemów z ramkami ............................................... 115 Tworzenie zakładek do stron z ramkami...................................................T.............. 116 Drukowanie stron z ramkami ...................................................T............................. 116 Uaktualnianie wielu ramek równocześnie...................................................T............ 117 Chronienie dokumentu przed umieszczeniem w ramce............................................ 120 Tworzenie pustych komórek...................................................T............................... 120 4.6. Ramki wewnętrzne ...................................................T............................................ 121 4.7. Podsumowanie ...................................................T................................................. 124 Rozdział 5. Kaskadowe arkusze stylów ...................................................h..............................................125 5.1. Definiowanie reguł stylu...................................................T..................................... 126 5.2. Zewnętrzne i lokalne arkusze stylów ...................................................T................... 128 Zewnętrzne arkusze stylów ...................................................T................................ 128 Element STYLE i arkusze stylów JavaScript ...................................................T......... 130 Wewnętrzne definicje stylów ...................................................T.............................. 130 5.2. Wskaźniki...................................................T...................................................T...... 131 Elementy HTML ...................................................T................................................ 132 Klasy definiowane przez użytkownika...................................................T.................. 133 Identyfikatory definiowane przez użytkownika ...................................................T...... 133 Pseudoklasy odsyłaczy...................................................T...................................... 134 5.4. Łączenie kaskadowe. Reguły pierwszeństwa w arkuszach stylów.............................. 135 5.5. Właściwości kroju pisma...................................................T.................................... 136 5.6. Właściwości pierwszego planu i tła ...................................................T..................... 141 5.7. Właściwości tekstu ...................................................T........................................... 143 5.8. Właściwości prostokąta ograniczającego...................................................T............. 147 Marginesy ...................................................T...................................................T..... 148 Obramowanie ...................................................T...................................................T 148 Dopełnienie...................................................T...................................................T... 150 Tryby wyświetlania prostokąta ograniczającego................................................T....... 150 Spis treści 5 5.9. Obrazki i elementy pływające ...................................................T............................. 151 5.10. Właściwości list ...................................................T.............................................. 153 5.11. Standardowe formaty zapisu wartości...................................................T............... 153 Długości ...................................................T...................................................T....... 154 Kolory...................................................T...................................................T........... 154 5.12. Warstwy ...................................................T...................................................T...... 155 Definiowanie warstw przez elementy LAYER i ILAYER .............................................. 155 Definiowanie warstw przez arkusze stylów ...................................................T.......... 159 5.13. Podsumowanie ...................................................T............................................... 162 Część II Programowanie w języku Java 163 Rozdział 6. Podstawowe informacje o Javie...................................................h.......................................165 6.1. Cechy charakterystyczne Javy...................................................T............................. 166 Java jest językiem współpracującym z Internetem i aplikacjami sieciowymi ............... 167 Java jest językiem przeznaczonym dla różnych platform........................................... 169 Java jest językiem łatwym do nauczenia ...................................................T............. 172 Java jest językiem obiektowym...................................................T........................... 173 Dzięki standardowym bibliotekom Java ma wiele zastosowań.................................. 173 6.2. Nieprawdziwe informacje na temat Javy ...................................................T.............. 175 Java jest przeznaczona jedynie do zastosowań sieciowych ...................................... 175 Java jest językiem niezależnym od platformy ...................................................T....... 175 Java jest językiem łatwym do nauczenia ...................................................T............. 177 Java jest językiem obiektowym...................................................T........................... 177 Java jest językiem, który można stosować w każdym projekcie informatycznym ......... 178 6.3. Wersje Javy ...................................................T...................................................T... 178 Której wersji powinno się używać?...................................................T...................... 180 Bez względu na to, która wersja zostanie wybrana… .............................................. 180 6.4. Rozpoczęcie pracy...................................................T............................................. 181 Instalacja Javy...................................................T.................................................. 182 Instalacja przeglądarki obsługującej Javę...................................................T............ 183 Zapisanie odsyłacza lub instalowanie dokumentacji API Javy ................................... 183 Opcjonalne instalowanie zintegrowanego środowiska programistycznego.................. 184 Utworzenie i uruchomienie programu...................................................T.................. 185 6.5. Przykładowe programy Javy ...................................................T................................ 185 Aplikacja „Witaj świecie” ...................................................T................................... 186 Argumenty linii poleceń ...................................................T..................................... 186 Aplet „Witaj świecie” ...................................................T........................................ 187 Parametry apletu ustalane przez użytkownika...................................................T...... 188 6.6. Podsumowanie ...................................................T................................................. 191 Rozdział 7. Programowanie obiektowe w języku Java...................................................h......................193 7.1. Zmienne obiektowe...................................................T........................................... 194 7.2. Metody ...................................................T...................................................T......... 196 7.3. Konstruktory i słowo kluczowe „this” ...................................................T.................. 197 Inicjacja statyczna ...................................................T............................................ 200 7.4. Destruktory ...................................................T...................................................T... 200 7.5. Przeciążanie ...................................................T...................................................T.. 201 7.6. Udostępnianie klas w oddzielnych plikach ...................................................T........... 204 6 Spis treści 7.7. Program javadoc ...................................................T............................................... 209 Znaczniki javadoc ...................................................T............................................. 210 Argumenty linii poleceń programu javadoc ...................................................T.......... 213 7.8. Dziedziczenie...................................................T...................................................T. 215 7.9. Interfejsy i klasy abstrakcyjne ...................................................T............................ 219 7.10. Pakiety, ścieżki dostępu do klas i archiwa JAR ...................................................T.. 226 Ścieżka do klas — CLASSPATH ...................................................T......................... 229 7.11. Modyfikatory deklaracji ...................................................T.................................... 232 Modyfikatory widoczności ...................................................T.................................. 232 Inne modyfikatory ...................................................T............................................. 233 7.12. Podsumowanie ...................................................T............................................... 235 Rozdział 8. Podstawowa składnia języka Java...................................................h..................................237 8.1. Podstawowe informacje na temat składni ...................................................T........... 238 8.2. Podstawowe typy danych ...................................................T................................... 239 Konwersja typów prostych ...................................................T................................. 242 8.3. Operatory, instrukcje warunkowe i pętle...................................................T.............. 242 Operatory matematyczne...................................................T................................... 243 Instrukcje warunkowe ...................................................T....................................... 244 Pętle ...................................................T...................................................T............ 249 8.4. Klasa Math ...................................................T...................................................T... 252 Stałe ...................................................T...................................................T............ 252 Metody ogólnego przeznaczenia...................................................T......................... 252 Metody trygonometryczne ...................................................T.................................. 254 Klasy BigInteger i BigDecimal ...................................................T............................ 254 8.5. Wprowadzanie i wyświetlanie danych ...................................................T.................. 256 Wyprowadzanie danych na standardowe urządzenie wyjściowe ................................ 256 Wyprowadzanie danych na standardowe wyjście informacji o błędach....................... 258 Odczytywanie danych ze standardowego urządzenia wejściowego ............................ 258 8.6. Uruchamianie programów zewnętrznych ...................................................T.............. 258 8.7. Referencje...................................................T...................................................T..... 264 Przekazywanie argumentów w Javie...................................................T.................... 266 Operator instanceof ...................................................T.......................................... 266 8.8. Ciągi tekstowe...................................................T.................................................. 268 Metody klasy String ...................................................T.......................................... 268 Konstruktory ...................................................T...................................................T. 274 8.9. Tablice...................................................T...................................................T.......... 274 Dwuetapowa alokacja tablicy ...................................................T............................. 275 Jednoetapowa alokacja tablicy...................................................T........................... 276 Tablice wielowymiarowe ...................................................T.................................... 277 8.10. Wektory...................................................T...................................................T....... 278 Konstruktory ...................................................T...................................................T. 278 Metody ...................................................T...................................................T......... 278 8.11. Przykład — proste drzewo binarne...................................................T.................... 280 8.12. Wyjątki ...................................................T...................................................T........ 284 Podstawy obsługi wyjątków...................................................T................................ 285 Wielokrotne klauzule catch ...................................................T................................ 287 Klauzula Finally ...................................................T................................................ 288 Generowanie wyjątków ...................................................T...................................... 288 Niesprawdzane wyjątki ...................................................T...................................... 290 8.13. Podsumowanie ...................................................T............................................... 290 Spis treści 7 Rozdział 9. Aplety i podstawy operacji graficznych...................................................h...........................291 9.1. Czym są aplety? ...................................................T............................................... 292 9.2. Budowanie apletu ...................................................T............................................. 293 Szablony apletów...................................................T.............................................. 293 Szablony HTML...................................................T................................................. 294 9.3. Przykładowy aplet...................................................T.............................................. 295 Automatyczne odświeżanie wyglądu okna ...................................................T........... 296 Odświeżanie kodu apletu podczas prac projektowych.............................................. 296 9.4. Poszczególne etapy pracy apletu ...................................................T........................ 298 9.5. Inne metody apletów ...................................................T......................................... 299 9.6. Znacznik HTML APPLET ...................................................T..................................... 304 9.7. Odczyt parametrów apletu ...................................................T................................. 306 Przykład odczytu parametrów apletu...................................................T................... 307 9.8. Znacznik HTML OBJECT ...................................................T..................................... 309 9.9. Rozszerzenie Javy ...................................................T............................................. 311 9.10. Aplikacje graficzne ...................................................T.......................................... 313 9.11. Operacje graficzne ...................................................T.......................................... 314 Rysowanie ...................................................T...................................................T.... 315 Kolory i czcionki...................................................T................................................ 317 Tryby kreślenia ...................................................T................................................. 318 Współrzędne i obszary obcinania ...................................................T....................... 319 9.12. Wyświetlanie plików graficznych ...................................................T....................... 319 Pobieranie rysunków określonych względnym adresem URL..................................... 320 Pobieranie rysunków określonych bezwzględnym adresem URL................................ 322 Pobieranie rysunków w aplikacjach Javy...................................................T.............. 323 9.13. Buforowanie plików graficznych ...................................................T........................ 325 9.14. Nadzorowanie procesu pobierania rysunków...................................................T...... 328 MediaTracker ...................................................T...................................................T 330 9.15. Podsumowanie ...................................................T............................................... 334 Rozdział 10. Java 2D — grafika w Java 2...................................................h..........................................335 10.1. Podstawowe informacje o bibliotece Java 2D ...................................................T.... 336 Najczęściej wykorzystywane metody klasy Graphics2D............................................ 339 10.2. Style kreślenia...................................................T................................................ 342 Klasy kształtu...................................................T...................................................T 342 10.3. Style wypełnienia ...................................................T............................................ 346 Klasy wypełniania ...................................................T............................................. 346 Rysunki jako wzorce wypełnień ...................................................T.......................... 349 10.4. Przezroczystość ...................................................T.............................................. 353 10.5. Korzystanie z czcionek lokalnych ...................................................T...................... 355 10.6. Style kreślenia linii...................................................T.......................................... 357 Atrybuty pióra ...................................................T...................................................T 357 10.7. Transformacje współrzędnych ...................................................T.......................... 362 Pochylenie ...................................................T...................................................T.... 365 10.8. Pozostałe funkcje biblioteki Java 2D ...................................................T................. 366 10.9. Podsumowanie ...................................................T............................................... 367 Rozdział 11. Obsługa zdarzeń myszy i klawiatury...................................................h..............................369 11.1. Niezależne klasy nasłuchu zdarzeń ...................................................T................... 370 Rysowanie kół ...................................................T.................................................. 372 11.2. Implementacja interfejsów nasłuchu...................................................T................. 373 8 Spis treści 11.3. Obsługa zdarzeń w klasach wewnętrznych ...................................................T......... 374 11.4. Obsługa zdarzeń w anonimowych klasach wewnętrznych ....................................... 376 11.5. Standardowe interfejsy nasłuchu...................................................T...................... 377 11.6. Za kulisami — niskopoziomowe przetwarzanie zdarzeń ......................................... 382 11.7. Pole tekstowe poprawiające błędy ...................................................T.................... 385 11.8. Klasa deski kreślarskiej ...................................................T.................................. 387 Ulepszona deska kreślarska...................................................T.............................. 389 11.9. Podsumowanie ...................................................T............................................... 390 Rozdział 12. Rozmieszczanie komponentów ...................................................h........................................391 12.1. Menedżer rozmieszczenia FlowLayout ...................................................T............... 392 Konstruktory menedżera FlowLayout................................................T...................... 393 Inne metody menedżera FlowLayout ...................................................T................... 393 12.2. Menedżer rozmieszczenia BorderLayout...................................................T............ 394 Konstruktory menedżera BorderLayout ...................................................T............... 396 Inne metody menedżera BorderLayout...................................................T................ 396 12.3. Menedżer rozmieszczenia GridLayout...................................................T................ 397 Konstruktory menedżera GridLayout ...................................................T................... 397 Inne metody menedżera GridLayout................................................T....................... 399 12.4. Menedżer rozmieszczenia CardLayout...................................................T............... 399 Konstruktory menedżera CardLayout ...................................................T.................. 402 Inne metody menedżera CardLayout...................................................T................... 403 12.5. Menedżer rozmieszczenia GridBagLayout ...................................................T.......... 403 Obiekt GridBagConstraints ...................................................T................................ 404 Przykład ...................................................T...................................................T........ 406 Konstruktor menedżera GridBagLayout ...................................................T............... 409 Inne metody menedżera GridBagLayout ...................................................T.............. 409 12.6. Menedżer rozmieszczenia BoxLayout ...................................................T................ 410 Konstruktor menedżera BoxLayout ...................................................T..................... 413 Inne metody menedżera BoxLayout ...................................................T.................... 413 12.7. Wyłączenie menedżera rozmieszczenia ...................................................T............. 414 12.8. Efektywne wykorzystanie menedżerów rozmieszczenia .......................................... 415 Wykorzystanie zagnieżdżanych kontenerów ...................................................T......... 416 Wyłączenie menedżera rozmieszczenia w pracy z niektórymi kontenerami................. 419 Operowanie wolną przestrzenią wokół komponentów .............................................. 420 12.9. Podsumowanie ...................................................T............................................... 423 Rozdział 13. Komponenty AWT...................................................h..............................................................425 13.1. Klasa Canvas ...................................................T................................................. 426 Powoływanie i korzystanie z obiektu Canvas...................................................T........ 427 Przykład — komponent Kolo...................................................T.............................. 428 13.2. Klasa Component ...................................................T........................................... 430 13.3. Lekkie komponenty języka Java 1.1...................................................T.................. 436 13.4. Klasa Panel...................................................T...................................................T. 438 Domyślny menedżer rozmieszczenia — FlowLayout.................................................T 438 Tworzenie i posługiwanie się obiektem Panel ...................................................T...... 439 Przykład — zastosowanie obiektu Panel do grupowania komponentów..................... 439 13.5. Klasa Container ...................................................T.............................................. 441 13.6. Klasa Applet...................................................T...................................................T 443 13.7. Klasa ScrollPane ...................................................T............................................ 443 Tworzenie i posługiwanie się obiektem ScrollPane.................................................. 443 Przykład — obiekt ScrollPane zawierający panel o stu przyciskach........................... 443 Spis treści 9 13.8. Klasa Frame ...................................................T...................................................T 444 Domyślny menedżer rozmieszczenia — BorderLayout ............................................. 445 Korzystanie z obiektu Frame ...................................................T.............................. 445 Przykłady wykorzystania ramek...................................................T........................... 446 Zamykalna ramka ...................................................T............................................. 447 Menu...................................................T...................................................T............ 448 Inne przydatne metody klasy Frame...................................................T.................... 450 13.9. Serializowanie okien.................................................T.......................................... 451 Zapis okna na dysku...................................................T......................................... 451 Odczyt okna z dysku ...................................................T......................................... 452 Przykład — zapisywana ramka ...................................................T........................... 452 13.10. Klasa Dialog...................................................T................................................. 455 Tworzenie i posługiwanie się obiektami Dialog ...................................................T.... 455 Przykład — potwierdzenie zamknięcia okna ...................................................T........ 455 13.11. Klasa FileDialog...................................................T............................................ 457 Przykład — wyświetlanie zawartości plików w polu tekstowym ................................. 457 13.12. Klasa Window...................................................T............................................... 459 Domyślny menedżer rozmieszczenia — BorderLayout ............................................. 460 Tworzenie i posługiwanie się obiektem Window ...................................................T... 460 13.13. Obsługa zdarzeń kontrolek GUI...................................................T....................... 461 Rozproszone przetwarzanie zdarzeń ...................................................T................... 462 Scentralizowane przetwarzanie zdarzeń ...................................................T.............. 463 13.14. Klasa Button ...................................................T................................................ 465 Konstruktory ...................................................T...................................................T. 465 Przykład — aplet z trzema przyciskami ...................................................T............... 465 Inne metody klasy Button ...................................................T.................................. 466 Obsługa zdarzeń przycisków ...................................................T.............................. 467 13.15. Klasa Checkbox ...................................................T............................................ 469 Konstruktory ...................................................T...................................................T. 470 Przykład — zaznaczone pola wyboru...................................................T................... 470 Inne metody klasy Checkbox ...................................................T............................. 471 Obsługa zdarzeń obiektu Checkbox ...................................................T.................... 472 13.16. Grupy pól wyboru (przyciski opcji) ...................................................T................... 472 Konstruktory ...................................................T...................................................T. 473 Przykład — pola wyboru a przyciski opcji...................................................T............. 473 Inne metody klas CheckboxGroup i Checkbox ...................................................T..... 474 Obsługa zdarzeń obiektu CheckboxGroup ...................................................T........... 474 13.17 Klasa Choice ...................................................T................................................. 475 Konstruktor...................................................T...................................................T... 475 Przykład zastosowania list rozwijanych ...................................................T............... 475 Inne metody klasy Choice...................................................T.................................. 476 Obsługa zdarzeń obiektu Choice ...................................................T........................ 477 13.18. Klasa List...................................................T...................................................T.. 478 Konstruktory ...................................................T...................................................T. 479 Przykład — listy pojedynczego i wielokrotnego wyboru ............................................ 479 Inne metody klasy List ...................................................T...................................... 480 Obsługa zdarzeń obiektu List...................................................T............................. 482 13.19. Klasa TextField ...................................................T............................................. 486 Konstruktory ...................................................T...................................................T. 487 Przykład — tworzenie obiektów TextField ...................................................T............ 487 Inne metody klasy TextField...................................................T............................... 488 Obsługa zdarzeń obiektu TextField ...................................................T..................... 490 10 Spis treści 13.20. Klasa TextArea ...................................................T............................................. 491 Konstruktory ...................................................T...................................................T. 491 Przykład — puste i wypełnione obszary tekstowe ...................................................T 492 Inne metody klasy TextArea ...................................................T............................... 492 Obsługa zdarzeń obiektu TextArea...................................................T...................... 493 13.21. Klasa Label ...................................................T.................................................. 493 Konstruktory ...................................................T...................................................T. 494 Przykład — cztery różne etykiety ...................................................T........................ 494 Inne metody klasy Label...................................................T.................................... 495 Obsługa zdarzeń obiektu Label ...................................................T.......................... 496 13.22. Paski przewijania i suwaki ...................................................T............................. 497 Konstruktory ...................................................T...................................................T. 497 Przykład — różnorodne paski kontrolki suwaków ...................................................T. 498 Inne metody klasy Scrollbar...................................................T............................... 499 Obsługa zdarzeń obiektu Scrollbar ...................................................T..................... 501 13.23. Menu kontekstowe...................................................T........................................ 503 Konstruktory ...................................................T...................................................T. 503 Przykład — menu kontekstowe apletu ...................................................T................ 503 Inne metody klasy PopupMenu ...................................................T.......................... 505 Obsługa zdarzeń obiektu PopupMenu ...................................................T................. 505 13.24. Podsumowanie ...................................................T............................................. 506 Rozdział 14. Podstawy Swing...................................................h...............................................................507 14.1. Podstawy Swing ...................................................T.............................................. 508 Różnice pomiędzy technologiami Swing i AWT ...................................................T..... 508 14.2. Komponent JApplet ...................................................T......................................... 515 14.3. Komponent JFrame ...................................................T......................................... 517 14.4. Komponent JLabel ...................................................T.......................................... 518 Nowe funkcje — wyświetlanie grafiki, obramowania i treści HTML ........................... 519 Konstruktory klasy JLabel...................................................T.................................. 520 Najczęściej wykorzystywane metody klasy JLabel...................................................T. 520 14.5. Komponent JButton..............................................T.............................................. 522 Nowe elementy — ikony, formatowanie, mnemonika .............................................. 523 Kod HTML w opisie przycisku...................................................T............................. 524 Konstruktory klasy JButton ...................................................T................................ 524 Najczęściej wykorzystywane metody klasy JButton (AbstractButton) ......................... 524 14.6. Komponent JPanel ...................................................T.......................................... 526 Konstruktory klasy JPanel...................................................T.................................. 527 Nowe elementy — obramowania...................................................T........................ 527 Najczęściej wykorzystywane metody klasy BorderFactory ......................................... 528 14.7. Komponent JSlider...................................................T.......................................... 530 Nowe elementy — znaczniki przesunięcia i opisy...................................................T. 531 Konstruktory klasy JSlider ...................................................T................................. 531 Najczęściej wykorzystywane metody klasy JSlider ...................................................T 532 14.8. Komponent JColorChooser...................................................T............................... 534 Konstruktory klasy JColorChooser ...................................................T...................... 535 Najczęściej wykorzystywane metody klasy JColorChooser ........................................ 535 14.9. Komponent JInternalFrame ...................................................T.............................. 537 Konstruktory klasy JInternalFrame...................................................T...................... 538 Najczęściej wykorzystywane metody klasy JInternalFrame........................................ 538 14.10. Komponent JOptionPane ...................................................T............................... 541 Najczęściej wykorzystywane metody klasy JOptionPane........................................... 541 Spis treści 11 14.11. Komponent JToolBar ...................................................T..................................... 545 Konstruktory klasy JToolBar...................................................T............................... 546 Najczęściej wykorzystywane metody klasy JToolBar ................................................ 546 14.12 Komponent JEditorPane ...................................................T................................. 550 Podążanie za odsyłaczami ...................................................T................................. 551 Konstruktory klasy JEditorPane ...................................................T.......................... 552 Najczęściej wykorzystywane metody klasy JEditorPane............................................ 552 Implementacja prostej przeglądarki internetowej ...................................................T. 553 Obsługa kodu HTML i pakiet JavaHelp...................................................T................ 556 14.13. Inne komponenty Swing...................................................T................................. 556 Komponent JCheckBox..................................................T....................................... 557 Komponent JRadioButton ...................................................T.................................. 558 Komponent JTextField ...................................................T....................................... 559 Komponent JTextArea ...................................................T....................................... 560 Komponent JFileChooser...................................................T................................... 560 14.14. Podsumowanie ...................................................T............................................. 561 Rozdział 15. Swing dla zaawansowanych ...................................................h...........................................563 15.1. Wykorzystanie niestandardowych modeli danych i wyświetlaczy.............................. 564 15.2. JList ...................................................T...................................................T........... 565 Kontrolka JList ze stałym zestawem opcji ...................................................T........... 565 Kontrolka JList ze zmiennym zestawem opcji ...................................................T...... 570 Kontrolka JList z niestandardowym modelem danych.............................................. 572 Kontrolka JList z niestandardowym wyświetlaczem ................................................. 577 15.3. JTree ...................................................T...................................................T.......... 581 Proste drzewo JTree...................................................T.......................................... 581 Obsługa zdarzeń JTree ...................................................T...................................... 585 Niestandardowe modele danych i dynamiczne drzewa............................................. 587 Zastępowanie ikon dla wierzchołków drzewa ...................................................T....... 590 15.4. JTable ...................................................T...................................................T......... 592 Prosta tabela JTable ...................................................T......................................... 592 Modele danych tabeli...................................................T........................................ 596 Wyświetlacze komórek tabeli ...................................................T............................. 601 Obsługa zdarzeń tabeli...................................................T...................................... 603 15.5. Drukowanie komponentów Swing ...................................................T..................... 606 Podstawowe zasady drukowania ...................................................T........................ 607 Rola podwójnego buforowania ...................................................T........................... 609 Ogólna procedura drukowania komponentów ...................................................T...... 609 Drukowanie w JDK 1.3 ...................................................T...................................... 614 15.6. Wielowątkowość w Swing...................................................T................................. 615 Metody klasy SwingUtilities ...................................................T............................... 618 15.7. Podsumowanie ...................................................T............................................... 620 Rozdział 16. Programowanie równoległe z wykorzystaniem wielowątkowości................................621 16.1. Uruchamianie wątków ...................................................T..................................... 622 Metoda 1 — umieszczenie kodu w odrębnym obiekcie wątku .................................. 623 Metoda 2 — umieszczenie kodu w klasie sterującej, implementującej interfejs Runnable ...................................................T.............. 625 16.2. Sytuacje wyścigu...................................................T............................................. 627 16.3. Synchronizacja...................................................T................................................ 630 Synchronizacja sekcji kodu ...................................................T................................ 630 Synchronizacja całej metody ...................................................T.............................. 631 Powszechny błąd przy synchronizacji ...................................................T.................. 631 12 Spis treści 16.4. Tworzenie metod wielowątkowych...................................................T..................... 633 16.5. Metody klasy Thread ...................................................T....................................... 638 Konstruktory ...................................................T...................................................T. 638 Stałe ...................................................T...................................................T............ 639 Metody ...................................................T...................................................T......... 640 Zatrzymywanie wątku ...................................................T........................................ 644 16.6. Grupy wątków ...................................................T................................................. 646 Konstruktory ...................................................T...................................................T. 646 Metody ...................................................T...................................................T......... 647 16.7. Wielowątkowa grafika i podwójne buforowanie...................................................T... 648 Odrysowywanie wszystkiego w metodzie paint...................................................T..... 649 Zaimplementowanie elementów dynamicznych jako odrębnego komponentu............. 652 Stworzenie odrębnych procedur bezpośrednio zajmujących się rysowaniem .............. 653 Nadpisanie metody update i spowodowanie, aby paint wykonywało przyrostowe uaktualnianie............................................... 655 Wykorzystanie podwójnego buforowania ...................................................T............. 659 16.8. Animowanie obrazków ...................................................T..................................... 664 16.9. Czasomierze...................................................T...................................................T 668 Konstruktor...................................................T...................................................T... 671 Inne metody ...................................................T...................................................T.. 671 16.10. Podsumowanie ...................................................T............................................. 673 Rozdział 17. Programowanie aplikacji sieciowych ...................................................h............................675 17.1. Implementacja klienta ...................................................T..................................... 676 Przykład — ogólny klient sieciowy ...................................................T...................... 679 Rezultat — połączenie z serwerem FTP ...................................................T.............. 681 17.2. Analiza składniowa łańcuchów za pomocą klasy StringTokenizer ............................ 682 Klasa StringTokenizer ...................................................T....................................... 682 Konstruktory ...................................................T...................................................T. 682 Metody ...................................................T...................................................T......... 683 Przykład — interaktywny analizator składniowy...................................................T.... 683 17.3. Przykład — klient sprawdzający poprawność adresów poczty elektronicznej ............ 684 17.4. Przykład — klient sieciowy pobierający dokumenty WWW ...................................... 687 Klasa pobierająca dokument wskazany przez adres URI na podanym serwerze ......... 688 Klasa pobierająca dokument wskazany przez adres URL ......................................... 689 Rezultat wykonania programu CzytnikUrl ...................................................T............. 690 17.5. Klasa URL ...................................................T...................................................T... 691 Pobieranie dokumentów za pomocą klasy URL ...................................................T.... 691 Inne przydatne metody klasy URL...................................................T....................... 693 17.6. Klient WWW — interaktywna komunikacja z serwerem WWW ................................. 694 17.7. Implementacja serwera ...................................................T................................... 701 Przykład — ogólny serwer sieciowy...................................................T..................... 703 Rezultat — obsługa połączenia z przeglądarki internetowej ..................................... 706 Połączenie pomiędzy programami KlientSieciowy i SerwerSieciowy .......................... 706 17.8. Przykład — prosty serwer HTTP ...................................................T........................ 707 Program WielowatkowySerwerEcho...................................................T..................... 710 17.9. RMI — zdalne wywoływanie metod ...................................................T................... 712 Etapy tworzenia aplikacji RMI...................................................T............................. 713 Prosty przykład ...................................................T................................................. 714 Praktyczny przykład — serwer wykonujący całkowanie numeryczne .......................... 718 Praktyczny przykład czterech wymaganych klas...................................................T.... 720 Spis treści 13 Kompilacja i uruchomienie przykładu ...................................................T.................. 724 Konfiguracja RMI w dużych sieciach ...................................................T................... 725 Kompilacja i uruchomienie przykładu ...................................................T.................. 728 Przykład apletu RMI ...................................................T.......................................... 730 17.10. Podsumowanie ...................................................T............................................. 732 Cześć III Programowanie aplikacji działających po stronie serwera 735 Rozdział 18. Formularze w języku HTML...................................................h.............................................737 18.1. Sposób przesyłania danych w języku HTML ...................................................T....... 738 18.2. Znacznik FORM...................................................T............................................... 741 18.3. Elementy tekstowe...................................................T.......................................... 745 Pola edycyjne ...................................................T...................................................T 746 Pola edycyjne do wprowadzania haseł ...................................................T................ 747 Obszary tekstowe ...................................................T............................................. 748 18.4. Przyciski...................................................T...................................................T...... 750 Przyciski typu Submit ...................................................T........................................ 750 Przyciski typu Reset ...................................................T.......................................... 753 Przyciski wykorzystywane przez kod JavaScript ...................................................T.... 754 18.5. Pola wyboru oraz przełączniki ...................................................T........................... 755 Pola wyboru ...................................................T...................................................T.. 755 Przełączniki ...................................................T...................................................T... 756 18.6 Listy rozwijane oraz zwykłe...................................................T................................ 757 18.7. Wysyłanie plików do serwera...................................................T............................ 760 18.8. Mapy obrazowe po stronie serwera...................................................T................... 762 IMAGE — standardowe mapy obrazowe po stronie serwera..................................... 762 ISMAP — alternatywne mapy obrazowe po stronie serwera ..................................... 764 18.9. Pola ukryte ...................................................T...................................................T.. 766 18.10. Elementy grupujące...................................................T....................................... 766 18.11. Kolejność tabulacji...................................................T........................................ 768 18.12. Podsumowanie ...................................................T............................................. 769 Rozdział 19. Programy w języku Java po stronie serwera — serwlety............................................771 19.1. Przewaga serwerów nad tradycyjnymi programami CGI .......................................... 773 Wydajność ...................................................T...................................................T.... 773 Wygoda...................................................T...................................................T......... 773 Duże możliwości ...................................................T............................................... 773 Przenośność ...................................................T...................................................T. 774 Bezpieczeństwo...................................................T................................................ 774 Niski koszt ...................................................T...................................................T.... 774 19.2. Instalacja oraz konfiguracja serwera ...................................................T................. 775 Pobieranie oprogramowania obsługującego serwlety oraz JSP.................................. 775 Dokumentacja API serwletów oraz stron JSP ...................................................T....... 776 Określanie klas wykorzystywanych przez kompilator Javy......................................... 777 Umieszczanie klas w pakietach...................................................T.......................... 777 Konfiguracja serwera ...................................................T........................................ 777 Kompilacja oraz instalacja serwletów ...................................................T................. 778 Wywoływanie serwletów...................................................T..................................... 779 19.3. Podstawowa struktura serwletu...................................................T........................ 779 Serwlet tworzący prosty tekst ...................................................T............................ 780 Serwlet tworzący kod HTML ...................................................T............................... 781 Proste narzędzia do tworzenia dokumentów HTML.................................................. 783 14 Spis treści 19.4. Czas życia serwletu...................................................T......................................... 785 Metoda init ...................................................T...................................................T... 785 Metoda service ...................................................T................................................ 786 Metody doGet, doPost oraz doXxx ...................................................T...................... 787 Inte
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Serwisy internetowe. Programowanie
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: