Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00148 003981 21522291 na godz. na dobę w sumie
Serwisy społecznościowe. Budowa, administracja i moderacja - książka
Serwisy społecznościowe. Budowa, administracja i moderacja - książka
Autor: , Liczba stron: 312
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2051-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> tworzenie stron www
Porównaj ceny (książka, ebook (-89%), audiobook).

Dołącz do kreatorów nowych trendów! Stwórz własny serwis społecznościowy!

Serwisy społecznościowe są bodaj najszybciej rozwijającą się dziś częścią internetu. Nie sposób przecenić ich roli społecznej i opiniotwórczej. Liczba użytkowników i ich poczucie wspólnoty decydują o sile i prężności tych serwisów. W każdej chwili możesz przyłączyć się do któregoś z nich. Jednak znacznie więcej radości sprawiłoby Ci na pewno prowadzenie własnego serwisu, wokół którego skupiałaby się cała społeczność osób o zainteresowaniach podobnych do Twoich.

W książce 'Serwisy społecznościowe. Budowa, administracja i moderacja' znajdziesz wszelkie informacje dotyczące tworzenia i obsługi serwisu społecznościowego. Opisano w niej początki tego zjawiska społecznego, podstawy jego działania, rozmaite odmiany serwisów, wszelkie kwestie prawne i techniczne. Niezależnie od tego, czy szukasz inspiracji odnośnie treści umieszczanych w serwisie, czy chciałbyś dowiedzieć się, jak rozwiązać konkretne problemy z konfiguracją, rejestracją, wyborem mechanizmu działania czy wyglądu Twojego serwisu, autorzy służą Ci rzetelną wiedzą, wskazówkami i podpowiedziami. Oprócz tego wprowadzą Cię w kwestie związane z bezpieczeństwem w sieci, rolą moderatora i rozwiązywaniem problemów z użytkownikami.

Sprawdź, jak wiele satysfakcji daje własny serwis społecznościowy!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Serwisy spo³ecznoœciowe. Budowa, administracja i moderacja P a w e ł F r a n k o w s k i , A r v i n d J u n e j a SERWISY i SPOŁECZNOŚCIOWE jaaaaaaa Budowa , adm in i s t r acja i mode r a cja ii ttt rr aaacccjjjjjjaaaa iiiiiii mmmmmmmooooooddddddddddeeeeeee rrrrrrr aaaaaaacccccccjjjjjjjjj BBBBBBBBBBuuuuuuuddddddddddooooooo wwwwwwwwaaaaaaa,, aaaaaaaddddddddddmmmmmmmm iiiiiiiiinnnnnnn iiiiiiii sssssss ttttttt rrrrrrr aaaaaacccccjjjjjaaaa iii mmmoode d Autor: Pawe³ Frankowski, Arvind Juneja ISBN: 978-83-246-2051-7 Format: 158x235, stron: 312 Dołącz do kreatorów nowych trendów! Stwórz własny serwis społecznościowy! P ie r w s z e k r ok i w r oli t w ór c y s e r w i s u — r od z aje s t r on, pr a w o i r e k lama S k r y p t y, in s t alacja i admini s t r acja — PHP i z abi, E lgg, Dolphin, Joomla! ABC mode r a t or a i u ż y t ko w nik a — r e gulamin, t r olle, z ak r e s inge r e ncj i SERSPO.indd 1 26-02-09 13:40:27 Do³¹cz do kreatorów nowych trendów! Stwórz w³asny serwis spo³ecznoœciowy! • Pierwsze kroki w roli twórcy serwisu — rodzaje stron, prawo i reklama • Skrypty, instalacja i administracja — PHPizabi, Elgg, Dolphin, Joomla! • ABC moderatora i u¿ytkownika — regulamin, trolle, zakres ingerencji Serwisy spo³ecznoœciowe s¹ bodaj najszybciej rozwijaj¹c¹ siê dziœ czêœci¹ internetu. Nie sposób przeceniæ ich roli spo³ecznej i opiniotwórczej. Liczba u¿ytkowników i ich poczucie wspólnoty decyduj¹ o sile i prê¿noœci tych serwisów. W ka¿dej chwili mo¿esz przy³¹czyæ siê do któregoœ z nich. Jednak znacznie wiêcej radoœci sprawi³oby Ci na pewno prowadzenie w³asnego serwisu, wokó³ którego skupia³aby siê ca³a spo³ecznoœæ osób o zainteresowaniach podobnych do Twoich. W ksi¹¿ce „Serwisy spo³ecznoœciowe. Budowa, administracja i moderacja” znajdziesz wszelkie informacje dotycz¹ce tworzenia i obs³ugi serwisu spo³ecznoœciowego. Opisano w niej pocz¹tki tego zjawiska spo³ecznego, podstawy jego dzia³ania, rozmaite odmiany serwisów, wszelkie kwestie prawne i techniczne. Niezale¿nie od tego, czy szukasz inspiracji odnoœnie treœci umieszczanych w serwisie, czy chcia³byœ dowiedzieæ siê, jak rozwi¹zaæ konkretne problemy z konfiguracj¹, rejestracj¹, wyborem mechanizmu dzia³ania czy wygl¹du Twojego serwisu, autorzy s³u¿¹ Ci rzeteln¹ wiedz¹, wskazówkami i podpowiedziami. Oprócz tego wprowadz¹ Ciê w kwestie zwi¹zane z bezpieczeñstwem w sieci, rol¹ moderatora i rozwi¹zywaniem problemów z u¿ytkownikami. • Spo³ecznoœci internetowe • Serwisy spo³ecznoœciowe (historia, rodzaje, reklama) • Regulacje prawne • Wybór domeny i hostingu • Niezbêdne narzêdzia (klient FTP, edytory CSS i tekstowe) • Serwis spo³ecznoœciowy a forum dyskusyjne • Bezpieczeñstwo serwisu • Skrypty (PHPizabi, Elgg, Dolphin, Joomla!, BuddyPress, Joovili, SocialEngine i wiele innych) • Online-Community-Building • Skrypty do budowy serwisu wideo (ClipBucket Lite, Clipshare, ClipHouse i wiele innych) • Rola moderatora • Social shopping SprawdŸ, jak wiele satysfakcji daje w³asny serwis spo³ecznoœciowy! Spis treści Wprowadzenie .................................................................................. 7 Rozdział 1. Człowiek — istota społeczna, czyli Twój sukces w ich klawiaturach ..... 9 Wprowadzenie .................................................................................................................. 9 Społeczności internetowe ............................................................................................... 10 Serwisy społecznościowe ............................................................................................... 16 Historia w pigułce .................................................................................................... 16 Serwisy wideo .......................................................................................................... 21 Statystyki .................................................................................................................. 32 Rodzaje serwisów społecznościowych ..................................................................... 34 Istota sukcesu i skąd czerpać pomysły? .................................................................... 35 Przygotuj się na ciężką pracę ................................................................................... 39 Regulacje prawne dotyczące portali Web 2.0 ........................................................... 40 Zareklamuj swój serwis ............................................................................................ 42 Rozdział 2. Niezbędnik, czyli nim zaczniesz ....................................................... 49 Wprowadzenie ................................................................................................................ 49 Wszystko zaczęło się od domeny ................................................................................... 50 Wybór nazwy domeny .............................................................................................. 51 Rejestracja ................................................................................................................ 51 Koszty ...................................................................................................................... 52 Twoje prawa ............................................................................................................. 54 Aktywacja ................................................................................................................ 55 Konfiguracja ............................................................................................................. 55 Kluczowa sprawa, czyli wybór hostingu ........................................................................ 55 Narzędziownik ................................................................................................................ 58 Klient FTP ................................................................................................................ 58 Programy graficzne .................................................................................................. 60 Edytory tekstowe ...................................................................................................... 62 Edytory CSS ............................................................................................................. 62 Możliwości przeglądarki Firefox .................................................................................... 63 Niebieski, zielony czy jednak pastelowy ........................................................................ 70 Serwis społecznościowy czy forum dyskusyjne? ........................................................... 78 Instalacja .................................................................................................................. 79 Rodzaje forów dyskusyjnych ................................................................................... 79 Postaw na bezpieczeństwo .............................................................................................. 81 Aktualizacje, czyli dlaczego serwis WWW to nie muzeum ..................................... 81 Tylko kopia zapasowa pozwoli spać spokojnie ........................................................ 82 4 Serwisy społecznościowe. Budowa, administracja i moderacja .htaccess ................................................................................................................... 83 Hasło, hasło i po haśle .............................................................................................. 86 Plik, który utrudnia życie podglądaczom ................................................................. 86 Serwer lokalny ................................................................................................................ 88 WebServ ................................................................................................................... 89 WAMPServer (WAMP5) ......................................................................................... 90 XAMPP .................................................................................................................... 91 Rozdział 3. PHPizabi ........................................................................................ 93 O skrypcie ....................................................................................................................... 93 Podstawowe wymagania ................................................................................................. 96 Instalacja ......................................................................................................................... 97 Administracja ................................................................................................................. 98 Mass Mailer .............................................................................................................. 99 News ....................................................................................................................... 100 Content Pages ......................................................................................................... 101 Users ....................................................................................................................... 101 System .................................................................................................................... 101 Theme/Templates ................................................................................................... 103 Tłumaczenie ................................................................................................................. 104 Część frontowa ....................................................................................................... 104 Część administracyjna ............................................................................................ 107 Modyfikacja szablonu ................................................................................................... 107 Style CSS użyte w PHPizabi .................................................................................. 107 Nowe logo .............................................................................................................. 108 Header .................................................................................................................... 109 Kolory tła ............................................................................................................... 110 Zdjęcie na starcie .................................................................................................... 111 Rozdział 4. Elgg — your own social network ................................................... 113 O skrypcie ..................................................................................................................... 113 Podstawowe wymagania ............................................................................................... 116 Instalacja ....................................................................................................................... 116 Administracja ............................................................................................................... 119 Modyfikacja szablonu ................................................................................................... 125 Tło i style CSS ....................................................................................................... 125 Logo serwisu .......................................................................................................... 125 Edycja górnego paska narzędziowego .................................................................... 127 Spotlight ................................................................................................................. 128 Stopka ..................................................................................................................... 128 Rozdział 5. Dolphin — Smart Community Builder ............................................ 131 O skrypcie ..................................................................................................................... 131 Instalacja ....................................................................................................................... 134 Administracja ............................................................................................................... 138 Modyfikacja szablonu — wprowadzenie ...................................................................... 143 Edycja klasyczna .................................................................................................... 143 Modyfikacja wyglądu online .................................................................................. 144 Rozdział 6. Joomla! — Twój Community Builder .............................................. 147 Wprowadzenie .............................................................................................................. 147 Terminologia ................................................................................................................ 150 Instalacja ....................................................................................................................... 153 Spis treści 5 Wstęp do administracji CMS Joomla! .......................................................................... 158 Logowanie do panelu administracyjnego ............................................................... 158 Panel administracyjny ............................................................................................ 159 Tworzenie podstron serwisu ................................................................................... 161 Menu ...................................................................................................................... 163 Obsługa plików ...................................................................................................... 164 Siła tkwi w rozszerzeniach ........................................................................................... 165 Zawsze zaczynaj od kwestii bezpieczeństwa .......................................................... 166 Community Builder ................................................................................................ 169 Chmury znaczników, social bookmarking, komentarze, oceny i inne .................... 180 Pozostałe dodatki .................................................................................................... 202 Joomunity, People Touch, JomSocial oraz CBE, czyli mocny oddech konkurencji .............................................................................................. 206 Podsumowanie .............................................................................................................. 209 Rozdział 7. Pozostałe rozwiązania do budowania e-społeczności ...................... 211 Zapłacić, oszczędzając .................................................................................................. 211 AbleSpace .............................................................................................................. 212 BuddyPress ............................................................................................................. 213 Buddy Zone ............................................................................................................ 217 Drupal ..................................................................................................................... 218 Etano Community Builder ...................................................................................... 220 iScripts SocialWare ................................................................................................ 222 Joovili ..................................................................................................................... 222 Kootali Social Network .......................................................................................... 226 Mixer ...................................................................................................................... 228 Orbit — Social Networking Software .................................................................... 228 phpFoX Konsort ..................................................................................................... 231 SocialEngine .......................................................................................................... 233 Social Site Generator .............................................................................................. 237 Online-Community-Building, czyli bez własnego serwera też można! ........................ 239 Socjum ................................................................................................................... 241 Mixxt ...................................................................................................................... 243 Ning ........................................................................................................................ 245 Neeetz ..................................................................................................................... 247 Webjam .................................................................................................................. 247 Rozdział 8. Twój własny serwis wideo ............................................................. 249 Oni mają talent i filmy, Ty masz platformę .................................................................. 249 ClipBucket lite ....................................................................................................... 252 Clipshare ................................................................................................................ 253 DZOIC ClipHouse .................................................................................................. 255 MediaShare ............................................................................................................ 257 osTube .................................................................................................................... 258 PrismoTube ............................................................................................................ 259 Rayzz — just broadcast .......................................................................................... 262 Video CMS ............................................................................................................. 262 vShare ..................................................................................................................... 264 Rozdział 9. Odnajdź w sobie moderatora... ...................................................... 269 O co chodzi? ................................................................................................................. 269 Zawód: moderator ........................................................................................................ 270 Dlaczego moderacja jest potrzebna? ...................................................................... 271 Podpowiedz mi... .......................................................................................................... 272 6 Serwisy społecznościowe. Budowa, administracja i moderacja Użytkowniku, jaki jesteś? ............................................................................................. 274 Użytkownicy nieświadomi istnienia regulaminu .................................................... 275 Użytkownicy świadomi istnienia regulaminu ......................................................... 275 Trolle ...................................................................................................................... 276 Gdzie jesteś, incydencie? .............................................................................................. 277 Nasza-klasa.pl ........................................................................................................ 278 YouTube.com ......................................................................................................... 279 Podsumowanie .............................................................................................................. 280 Do broni! ................................................................................................................ 282 Kasowanie .............................................................................................................. 283 Ingerencja w treść ................................................................................................... 283 Przesuwanie ............................................................................................................ 283 Zamykanie wątków na forach ................................................................................ 284 Interakcja ................................................................................................................ 285 Kanalizowanie ........................................................................................................ 287 Użytkowniku, moderuj się sam! ............................................................................. 288 Jak zatrudnić moderatora? ............................................................................................ 291 Przydatne narzędzia ...................................................................................................... 292 Blip ......................................................................................................................... 292 Google Alerts ......................................................................................................... 294 Podsumowanie .............................................................................................................. 296 Dodatek A Social shopping, czyli mix serwisu społecznościowego z platformą e-commerce ............................................................... 297 Skorowidz .................................................................................... 305
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Serwisy społecznościowe. Budowa, administracja i moderacja
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: