Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00290 008943 23364448 na godz. na dobę w sumie
Sieć przyjaciół - ebook/pdf
Sieć przyjaciół - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-3032-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka jest efektem pracy badawczej wśród użytkowników www.grono.net. Autor wskazuje, jak rozwiązania technologiczne kształtują relacje społeczne i kondycję jednostki, a także analizuje kulturowe przyczyny upadku portalu.

Informacje z obiegu internetowego kształtują tożsamość internautów. Dają dla niej budulec. I młodzi dzielą się tym, co odkryją. Pozbawienie ich tych możliwości to jak amputacja osobowości. Od kiedy pojawiły się komputery, każdy może edytować dźwięk, film, tekst, miksować, remiksować, dzielić się tym. Kultura oddolna powraca, a przemysł kulturowy zaczyna być zagrożony. Twórcze rozwijanie różnego rodzaju produkcji w internecie jest na krawędzi legalności. Ale może to pojęcie legalności nie bardzo pasuje do rzeczywistości?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1. Wste˛p W cia˛gu kilkunastu lat ro´z˙norodne technologie informacyjne stały sie˛ nieodła˛cznym elementem z˙ycia Polako´w, dla młodszych pokolen´ stanowia˛ one integralny składnik osobistej biografii. Uz˙ytkownicy, obcuja˛cy na co dzien´ z wypełniaja˛cymi społeczna˛ przestrzen´ techno- logiami, na ro´z˙ne sposoby wyraz˙aja˛, w jaki sposo´b wpływaja˛ one na ludzkie istnienie w jednostkowym oraz wspo´lnotowym wymiarze. Bywa jednak, z˙e korzystaja˛ z technicznej infrastruktury, koncentruja˛c sie˛ na biez˙a˛cych problemach i nie konceptualizuja˛c jakos´ciowej zmiany, kto´ra dokonała sie˛ w dwo´ch ostatnich dziesie˛cioleciach. Osoby, kto´re korzystaja˛ z serwisu www.grono.net, praktykuja˛ tym samym owa˛ zmiane˛, tworza˛c swoje profile, załatwiaja˛c codzienne sprawy i utrzymuja˛c kontakt ze znajomymi. Badacze i teoretycy ze swej strony ro´wniez˙ uznaja˛ wpływ technologii za niezwykle istotny. Niniejszy tekst, oparty na pie˛cioletnich wielostanowiskowych badaniach etnograficznych, ma udzielic´ odpowiedzi na kilka pytan´ przy zachowaniu ro´wnowagi mie˛dzy perspektywa˛ praktyk i dyskur- sywnych interpretacji, zwia˛zanych z poje˛ciem emic. Pierwsze pytanie brzmi: w jaki sposo´b uz˙ytkownicy portalu buduja˛ obraz siebie za pomoca˛ doste˛pnych w serwisie s´rodko´w technicznych i według jakich kryterio´w wartos´ciuja˛ swoje i cudze profile? Drugie: w jaki sposo´b tworza˛ sie˛ w ramach www.grono.net zbiorowos´ci i czym sie˛ one cechuja˛? Wreszcie: co na tej podstawie moz˙emy powiedziec´ o roli technologii w powyz˙szych praktykach i w społecznym konteks´cie woko´ł polskich serwiso´w społecznos´ciowych? Pytania te uwaz˙am za niezwykle istotne w obliczu rozwoju technologii Web 2.0, dzie˛ki kto´rej po raz pierwszy w historii jednostki na taka˛ skale˛ moga˛ umieszczac´ w przestrzeniach medialnych informacje na swo´j temat, widoczne dla rzeszy potencjalnych innych. Portal www.grono.net to jeden z pierwszych wielkich przedstawicieli tego rodzaju technologii w Polsce i chociaz˙ jego masowa popularnos´c´ zdaje sie˛ pies´nia˛ przeszłos´ci, to sposoby korzystania zen´ wiele mo´wia˛ o roli nowych technologii w naszym konteks´cie kulturowym. Wspomniane wczes´niej pytania badawcze wia˛z˙a˛sie˛ z dwoma poje˛- ciami teoretycznymi z dyskursu nauk społecznych na temat nowych 10 Siec´ przyjacio´ł. Serwis społecznos´ciowy oczami etnografa technologii medialnych – z „toz˙samos´cia˛” (identity) i „wspo´lnota˛” (community). Refleksja nad adekwatnos´cia˛tych poje˛c´ towarzyszyła mi od pierwszych momento´w badawczego zainteresowania wirtualnym terenem. Punktem wyjs´cia była dla mnie definicja toz˙samos´ci Anthony’ego Giddensa1, kto´ry okres´la ja˛ jako „ja pojmowane przez jednostke˛ w kategoriach biograficznych” (s. 75, 2004), co wia˛z˙e sie˛ z koniecznos´cia˛ wytworzenia owej narracyjnej biografii. Uwaz˙am jednak, z˙e w konteks´cie internetowego serwisu społecznos´ciowego uz˙ytkownicy tworza˛ narracje˛ na swo´j temat za pomoca˛ całkiem no- wych s´rodko´w, kto´re moz˙na odnies´c´ do poje˛cia „hipertekstu” (Klu- szczyn´ski 2002). W odro´z˙nieniu do propozycji Giddensa, kto´ry kładł nacisk na linearna˛ narracje˛ i poczucie spo´jnos´ci bycia soba˛, tworzenie internetowej toz˙samos´ci zdaje sie˛ działaniem rozwarstwionym, polegaja˛cym na odniesieniach, cytatach i linkowaniu. Istotnym wyro´z˙nikiem gronowej toz˙samos´ci jest ro´wniez˙ jej widzialny charakter, przenosza˛cy ja˛ poza wymiar zinternalizowanych wyobraz˙en´ na swo´j temat. Stwierdziłem ro´wniez˙, z˙e w tak poje˛ta˛ toz˙samos´c´ wpisuja˛ sie˛ oczekiwania jednostek wobec ro´l cudzych i własnej, ogo´lnego sensu społecznej rzeczywistos´ci, co z kolei prowadzi do zrozumienia mo- ralnego i ontologicznego porza˛dku wspo´łczesnego z˙ycia (Taylor 20012, 2010). Jes´li chodzi o poje˛cie wspo´lnoty, pocza˛tkowo interesowały mnie podejs´cia zwracaja˛ce uwage˛ na osłabienie wie˛zi mie˛dzyludzkich w warunkach wspo´łczesnego kapitalizmu, indywidualizmu i urbaniza- cji (Bauman 2008, Putnam 2001) oraz wskazuja˛ce nowe media jako czynniki kształtuja˛ce platforme˛ dla odbudowy relacji grupowych (Maffesoli 2008, Wesch 2008, Rheingold 1993). Dos´wiadczenie badawcze poła˛czone z refleksja˛ teoretyczna˛ przekonały mnie do odniesienia tych poje˛c´ do zjawisk mieszcza˛cych sie˛ w ramach serwisu społecznos´ciowego. Jednym z gło´wnych celo´w ksia˛z˙ki jest polemika z tymi definicjami oraz uzupełnienie ich. Wste˛pnie moge˛ stwierdzic´, iz˙ toz˙samos´c´ w wie˛kszym stopniu wpleciona jest w siec´ interakcji, a wspo´lnoty, do kto´rych przynalez˙nos´c´ moz˙na rozumiec´ jako jeden 1 W ksia˛z˙ce „Nowoczesnos´c´ i toz˙samos´c´” bezpos´redni wpływ technologii medialnych na kształtowanie dwo´ch tytułowych poje˛c´ daje sie˛ dostrzec na przykład w zakresie oddziaływania telegrafu, a po´z´niej telefonu i s´wiatłowodu na konceptualizacje˛ kurcza˛cej sie˛ przestrzeni (s. 37–38, 2004). 2 W przypisach bibliograficznych podaje˛ daty wydan´ ksia˛z˙ek, z kto´rych bezpos´rednio korzystałem podczas przygotowania tekstu. Pomimo dyskusji, w ramach kto´rej proponuje sie˛ umieszczac´ daty pierwszych wydan´, sa˛dze˛, z˙e odwołanie sie˛ do konkretnej publikacji jest najwłas´ciwszym rozwia˛zaniem, zwaz˙ywszy na ro´z˙nice˛ w tłumaczeniach i redakcjach. Wste˛p 11 z elemento´w toz˙samos´ci, uz˙ytkownicy serwisu tworza˛ na wielu płaszczyznach w s´wiecie online i offline. Istotnym dylematem teoretycznym było wpisanie sie˛ w dyskurs teorii zwia˛zanych z toz˙samos´cia˛ (Castells 2008, Giddens 2004, Sokolewicz 2003, Taylor 2001) lub opieraja˛cych sie˛ na poje˛ciu „gry” i „performance’u” (Goffman 2000, Schechner 2006, Turner 2005). W zwia˛zku z ogo´lnym charakterem badan´, podczas kto´rych zauwa- z˙yłem zwia˛zek pomie˛dzy biografiami, emocjami i refleksjami rozmo´w- co´w, ich obecnos´cia˛ i działaniem w sieci, przychyliłem sie˛ do teorii toz˙samos´ci, staraja˛c sie˛ jednak wzbogacic´ je o refleksje nad charakte- rem przedstawiania i gry w ramach www.grono.net3. Rozwaz˙ania dotycza˛ce wyz˙ej wymienionych poje˛c´ umieszczam w konteks´cie szerzej poje˛tych relacji pomie˛dzy technologia˛ a dzia- łaja˛cymi wespo´ł z nia˛ ludz´mi. Problem ten jest istotny na dwo´ch płaszczyznach. Interesuja˛ca mnie technologia daje narze˛dzia do ludz´mi. przedstawienia siebie oraz komunikowania sie˛ z innymi Serwisy społecznos´ciowe wia˛z˙a˛ sie˛ z ro´z˙norodnos´cia˛ tres´ci, wolnos´cia˛ jej wyboru i odczytania. Nie oznacza to, z˙e technologie owe nie posiadaja˛ formy, kto´ra prowokuje na ro´z˙ny sposo´b reakcje˛ uz˙ytkowni- ko´w. Moz˙na rzec, iz˙ technologie sa˛ swego rodzaju aktorami formu- ja˛cymi relacje społeczne i wspo´łokres´laja˛cymi praktyki uz˙ytkowniko´w (Latour 2011). Badaja˛c www.grono.net, moz˙na spotkac´ ogromna˛ ro´z˙norodnos´c´ zachowan´, jednakz˙e zawieraja˛one pewien wspo´lny mia- nownik, be˛da˛cy czynnikiem uwarunkowanym interakcja˛z technologia˛, posiadaja˛ca˛ pewne obiektywne cechy. Pozwala to na naukowy opis tej kulturowo-technologicznej sytuacji, wykraczaja˛cy poza spostrzez˙enia dotycza˛ce nieograniczonej kreatywnos´ci uz˙ytkowniko´w i przedstawia- ja˛cy specyfike˛ wspo´łczesnej sytuacji. Druga płaszczyzna relacji pomie˛dzy technologia˛ a jej uz˙ytkowni- kami i two´rcami wskazuje na serwis społecznos´ciowy jako narze˛dzie słuz˙a˛ce do generowania zysko´w ekonomicznych i tworza˛ce relacje (cze˛sto niewidocznej) władzy. Wielu uz˙ytkowniko´w uz˙ywa serwisu do podobnych celo´w (o czym napisze˛ w rozdziałach pos´wie˛conych jednakz˙e wspo´lnotowym praktykom w ramach www.grono.net), szczego´lnie istotna wydaje mi sie˛ relacja pomie˛dzy administratorami systemu a jego szeregowymi uz˙ytkownikami, kto´ra zazwyczaj przy- biera niewidzialna˛ forme˛. Owa niewidzialnos´c´ dotyczy tego, iz˙ polscy 3 Kompromis pomie˛dzy tymi dwoma uje˛ciami moz˙na zbudowac´ na podstawie teorii Johna Austina, kto´ry koncentruje sie˛ na wypowiedziach performatywnych. Dochodzi on do wniosku, z˙e granica pomie˛dzy performatywami a stwierdzeniami jest płynna. Istotna jest tu nie tylko forma gramatyczna, ale ro´wniez˙ „moc wypowiedzi” (2009). 12 Siec´ przyjacio´ł. Serwis społecznos´ciowy oczami etnografa internauci, jak i krytycy zajmuja˛cy sie˛ podobnymi serwisami społecznos´ciowymi ignoruja˛ to, w jaki sposo´b włas´ciciele serwiso´w czerpia˛ korzys´ci ze swojej działalnos´ci. Podobne portale pozwalaja˛ na czerpanie ekonomicznych korzys´ci dzie˛ki oparciu sie˛ na niezbyt eksponowanych zasadach „dane za przestrzen´” i „pienia˛dze za dane”, przy czym druga z tych zasad dotyczy relacji pomie˛dzy administra- torami systemu a firmami zajmuja˛cymi sie˛ przetwarzaniem danych. Uwaz˙am, z˙e takie praktyki tworza˛ szerszy kontekst sensu i celu funkcjonowania technologii Web 2.0. Kolejne rozdziały ksia˛z˙ki odpowiadaja˛ stopniowo na wymienione wyz˙ej pytania. Rozdział „O internecie z perspektywy antropologicz- nej” jest wprowadzeniem do teoretycznego je˛zyka, za pomoca˛kto´rego opisuje sie˛ antropologicznie internet, oraz prezentacja˛ metod badawczych, kto´rych uz˙ywałem w trakcie eksploracji społecznej przestrzeni serwisu. Biora˛c pod uwage˛ to, z˙e narze˛dzia etnografii internetu sa˛ na biez˙a˛co tworzone, udoskonalane i modyfikowane, uwaz˙am, iz˙ dokładne ich opisanie stanowi sama˛ w sobie wartos´c´, jak ro´wniez˙ uprawomocnia interpretacje zebranego materiału. W rozdziale „Przestrzen´ społeczna w przestrzeni wirtualnej” opisuje˛, kim byli moi rozmo´wcy i – szerzej – uz˙ytkownicy portalu. Szczego´lnie istotne wydaje mi sie˛ okres´lenie, jakich oso´b dotyczy moje badanie w wymiarze demograficznym, oraz wpisanie go w kontekst proceso´w kształtuja˛cych obraz nowoczesnos´ci. W rozdziałach „Tworzenie wirtualnej osoby”, „Znajomi, przyjacie- le, ciacha” i „Wspo´lnie zalogowani” prezentuje˛ wyniki badan´ dotycza˛- cych indywidualnego korzystania z www.grono.net, tworzenia relacji za pos´rednictwem portalu oraz charakteru formowanych przez uz˙ytkowniko´w grup. Opisuje˛ w nich to, w jaki sposo´b poszczego´lne elementy techniczne serwisu wspo´łtworza˛ relacje społeczne praktyko- wane za jego pos´rednictwem. Naste˛puja˛cy po nich rozdział dotycza˛cy dominuja˛cego dyskursu na portalu odnosi sie˛ do gło´wnych dyskursyw- nych cech uwidaczniaja˛cych sie˛ w ramach serwisu. Rozdział „Producenci przestrzeni” to opis firmy Grono SA oraz pro´ba zarysowania tego, jakie znaczenia i wartos´ci były istotne dla jej two´rco´w w momencie powstawania i rozwoju. Interesuje mnie takz˙e relacja mie˛dzy tym, jak wirtualna˛ przestrzen´ portalu widza˛ jej uz˙ytkownicy, a tym, czym jest ona dla jej administratoro´w. Kwestie, o kto´rych chciałbym w tym konteks´cie wspomniec´, uwidaczniaja˛ sie˛ dzie˛ki dokładnemu i szukaja˛cemu szczego´ło´w spoj- rzeniu etnografa. Dotycza˛one zmian w postrzeganiu swojego „ja” oraz w formie relacji społecznych uz˙ytkowniko´w technologii zintegrowanej z ich osobistymi biografiami, czasem wolnym i czasem pracy. Wste˛p 13 Przekształcenie to odbywa sie˛ dzie˛ki nowym formom instytucjonal- nym, kto´re mimo iz˙ pozostaja˛ cze˛sto „niewidzialne”, tworza˛ swoisty kontekst dla mie˛dzyludzkich relacji, zapos´redniczonych przez serwis społecznos´ciowy. Odwołuja˛c sie˛ do szkicu Martina Heideggera „Pytanie o technike˛”, chciałbym odrzec´ technologie˛ z oczywistos´ci, „zadziwic´ sie˛” nia˛ (1977). Wia˛z˙e sie˛ to z taktyka˛ opisu zaczerpnie˛ta˛ z klasycznej etno- grafii, zajmuja˛cej sie˛ zwyczajami obcych dzikich plemion poprzez specyficzna˛ konstrukcje˛ narracji (Geertz 2000). Stosuje˛ w zwia˛zku z tym poje˛cia (takie jak „funkcja”, „instytucja”, „karta instytucji”) z dyskursu takiej włas´nie etnografii, szczego´lnie w odwołaniu do je˛zyka Bronisława Malinowskiego4 (1984). Jest to działanie, kto´re okres´liłbym jako zabieg bardziej stylistyczny niz˙ teoretyczny. Ponadto poje˛cie „funkcji” i „funkcjonalnos´ci” ma istotne, chociaz˙ odmienne, zastosowanie w ramach dyskursu informatyki, w zwia˛zku z czym w konteks´cie etnograficznej pracy o technologii nabiera ono kolejnego znaczenia. Inny wa˛tek zwia˛zany z filozofia˛ M. Heideggera wia˛z˙e sie˛ ze statusem symbolicznym relacji pomie˛dzy uz˙ytkownikami serwisu a elementami technicznymi pozwalaja˛cymi im na tworzenie sperso- nalizowanej przestrzeni, w kto´rej wirtualnie działali. Przywodzi to na mys´l kategorie˛ zamieszkiwania jako akt stawania sie˛ bycia-w-s´wiecie. „Budowanie i mys´lenie sa˛ – w kaz˙dym wypadku na swo´j sposo´b – nieodzowne dla zamieszkiwania. Nie sa˛ jednak dla niego wystarcza- ja˛ce, jak długo zajmuja˛ sie˛ kaz˙de z osobna własnymi sprawami miast słuchac´ siebie nawzajem. To zas´ zdolne sa˛ czynic´ wtedy, gdy oba, mys´lenie i budowanie, słuz˙a˛ zamieszkiwaniu, gdy pozostaja˛ w swych granicach (...)” (1977, s. 334). Budowanie według M. Heideggera to nie tylko akt architektonicz- ny, zwia˛zane jest ro´wniez˙ z działaniem mys´li i wyobraz´ni, a co szczego´lnie istotne – podobna˛ relacje˛ filozof zauwaz˙a w konteks´cie wspo´łczesnej mu techniki maszynowej, kto´rej istota˛ jest „pozwolic´ czemus´ (...) zjawic´ sie˛ jako obecne” (s. 327). Uwaz˙am, z˙e wychodza˛c od tej koncepcji filozoficznej, moz˙na zrozumiec´ działania wspo´łczes- nych internauto´w nie w kategoriach zabawy, czczej maskarady czy karnawalizacji, ale raczej z pełna˛ powaga˛ skoncentrowana˛ na zrozumieniu technologii jako aktywnego czynnika przekształcaja˛cego pojmowanie istnienia kaz˙dego uz˙ytkownika. 4 Na podobne odniesienie do opiso´w B. Malinowskiego zdecydował sie˛ Tim Boel- lstorff w teks´cie na temat internetowej przestrzeni Second Life (2010). 14 Siec´ przyjacio´ł. Serwis społecznos´ciowy oczami etnografa Filozofia M. Heideggera coraz cze˛s´ciej staje sie˛ inspiracja˛ do opiso´w całkiem wspo´łczesnych – technicznych czy komercyjnych – zjawisk jako strategia pokazywania ich zwia˛zku z indywidualnym dos´wiadczeniem. Przykładem na to moz˙e byc´ tekst Gabrielle Bendi- ner-Viani z 2005 roku „Spacerowanie, emocje i zamieszkiwanie. Wycieczki z przewodnikiem po Prospect Heights w Brooklynie”, kto´ry w 2011 roku ukazał sie˛ w polskim przekładzie. Autorka powołuje sie˛ na M. Heideggera, tłumacza˛c emocjonalny zwia˛zek mieszkan´co´w nowo- czesnej dzielnicy z takimi miejscami, jak supermarket czy stacja metra. Jakkolwiek na po´z´niejszych stronach w niewielkim stopniu be˛de˛ odwoływał sie˛ do pism niemieckiego filozofa, chciałbym zaznaczyc´, iz˙ jego pogla˛dy sa˛swoistym punktem wyjs´cia do rozwaz˙an´ nad internetowymi serwisami społecznos´ciowymi. Chciałbym, by czytelnik nie miał wa˛tpliwos´ci, z˙e efekt działania techniki uwaz˙am za głe˛boki i fundamentalny, przekształcaja˛cy s´wiadomos´c´, relacje i praktyki. Portal www.grono.net na samym pocza˛tku funkcjonowania był gru- pa˛ znajomych, wspo´lniko´w, nieanonimowych i interreaguja˛cych jed- nostek. Po kilku latach rozwoju stał sie˛ uniwersum działan´, prawdzi- wych postaci i masek, obrazo´w, znaczen´, multimedio´w, hipertekstual- nym wszechs´wiatem, w kto´rym nie moz˙na odbyc´ dwo´ch takich samych podro´z˙y. Poniz˙szy tekst nie jest ani obiektywnym przewodnikiem po tej przestrzeni, ani kompletnym i zamknie˛tym indeksem tego, co znaj- duje sie˛ w s´rodku www.grono.net. Stosuja˛c metode˛ etnograficzna˛, da˛z˙yłem do przekazania zrozumienia ogo´łu poprzez analize˛ szcze- go´łu. Wybrałem cze˛s´c´ szczego´lnie interesuja˛cych fenomeno´w, dzie˛ki kto´rym moz˙na dostrzec nie tylko specyfike˛ serwisu, ale ro´wniez˙ szer- szy kontekst zjawisk, dotycza˛cy lokalnego uz˙ywania medio´w, jak ro´w- niez˙ relacji człowiek – siec´ komputerowa – inny człowiek. Podobnie jak badacz z˙aden z uz˙ytkowniko´w nie znajdzie na www.grono.net jednolitej tres´ci – jest skazany na wydeptanie swoich własnych dro´g. I faktycznie – przedstawiciele ro´z˙nych grup odnajda˛ tam co innego. Polscy Wietnamczycy moga˛ uz˙ywac´ portalu zaro´wno do podtrzymywania wie˛zi etnicznych, jak i do socjalizacji z pocho- dza˛cymi sta˛d ro´wies´nikami słowian´skiego pochodzenia. Mieszkan´cy Siedlec czy Augustowa moga˛ kontaktowac´ sie˛ wyła˛cznie ze swoimi sa˛siadami i szukac´ tres´ci dotycza˛cych tylko ich okolicy. Skrajnie prawicowa młodziez˙ nie musi wychodzic´ ze swojego kre˛gu i otwierac´ sie˛ na inne s´wiatopogla˛dy – znajdzie w serwisie wystarczaja˛co wiele oso´b o podobnym sposobie mys´lenia, by zbudowac´ wirtualne ideo- logiczne getto. Na kolejnych stronach opisze˛ nie tyle moz˙liwe wybory Wste˛p 15 drogi, ale raczej sama˛ czynnos´c´ „chodzenia”, jej cechy wspo´lne dla wszystkich uz˙ytkowniko´w. Kiedy podja˛łem decyzje˛ o naukowym badaniu www.grono.net, czyli w 2005 roku, temat – i teren – mo´gł wydawac´ sie˛ etnograficzna˛ futurologia˛, odkrywaniem dopiero powstaja˛cych nowych form toz˙sa- mos´ci i wspo´lnoty. W pewnym aspekcie pozostaje taki nadal, jednakz˙e mo´j s´cisły obiekt zainteresowania – ten jeden szczego´lny portal społecznos´ciowy – w chwili obecnej, w 2012 roku, stał sie˛ obiektem etnograficznej archeologii. Szczyt zainteresowania (najcze˛s´ciej dzien- nikarskiego, ale ro´wniez˙ nielicznych opracowan´ naukowych), aktyw- nos´ci i liczby uz˙ytkowniko´w przypadł na kilka lat, w trakcie kto´rych uz˙ytkowanie portalu było moim dos´wiadczeniem prywatnym, a jedno- czes´nie polem badania naukowego. Po tym kro´tkim okresie popular- nos´c´ i wpływ www.grono.net na z˙ycie uz˙ytkowniko´w raptownie zmalały5 (juz˙ w 2010 roku znajomi, kto´rzy znali temat moich badan´, bardzo cze˛sto dziwili sie˛: „to tam jeszcze sie˛ cos´ dzieje?”). Jes´li www.grono.net moz˙e objawic´ nam to, w jaki sposo´b be˛da˛ wygla˛dały relacje człowieka i technologii w przyszłos´ci, to jedna˛z ich cech be˛dzie zmiennos´c´, migracja, błyskawiczne zaangaz˙owanie i ro´wnie szybkie znuz˙enie. Licza˛c na to, z˙e antropologia opiera sie˛ raczej na stałym zaangaz˙owaniu niz˙ zoboje˛tnieniu i nudzie, zapraszam do lektury kolejnych rozdziało´w. 5 W lipcu 2012 roku, kiedy ostateczna wersja tekstu trafiła juz˙ do wydawcy, a ja prowadziłem badania terenowe w okolicach Kolna, odebrałem wiadomos´c´, iz˙ „grono znikne˛ło z sieci”. Po jakims´ czasie okazało sie˛, z˙e logo i nazwa (z domena˛ zmieniona˛ na net.pl) pozostały, jednakz˙e ze zmieniona˛ szata˛ graficzna˛ i bez wie˛kszej cze˛s´ci danych serwis stał sie˛ przestrzenia˛ przeznaczona˛ do „bezpiecznego przechowywania pliko´w”. Spodziewaja˛c sie˛ dalszych zmian i przeformowan´, postanowiłem zachowac´ wersje˛ tekstu z połowy roku 2012, koncentruja˛c sie˛ tym samym na okres´lonym momencie w rozwoju polskiego internetu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sieć przyjaciół
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: