Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00678 032026 24168264 na godz. na dobę w sumie
Sieci Linux. Receptury - książka
Sieci Linux. Receptury - książka
Autor: Liczba stron: 648
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1661-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> linux
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Mogłoby się wydawać, że o Linuksie napisano już wszystko. Jednak do tej pory nie było książki, która w kompleksowy sposób omawiałaby wszystkie zagadnienia, dotyczące spraw sieciowych w tym systemie operacyjnym. Aż do teraz! Autor tej książki przedstawia poszczególne kwestie w sprawdzony w tej serii sposób: problem - rozwiązanie - dyskusja.

Dzięki podręcznikowi 'Sieci Linux. Receptury' dowiesz się, w jaki sposób przygotować router, jak skonfigurować firewall przy użyciu pakietu iptables oraz jak stworzyć punkt dostępu do sieci bezprzewodowej i serwer VoIP, korzystający z popularnego rozwiązania Asterisk. Poznasz zaawansowane możliwości pakietu OpenSSH oraz sposoby bezpiecznego, zdalnego administrowania serwerem. Dodatkowo nauczysz się używać graficznych pulpitów, łączyć w bezpieczny sposób odległe sieci za pomocą pakietu OpenVPN czy też udostępniać w sieci pliki przy użyciu serwera Samba. Twoją ciekawość zaspokoi z pewnością opis zastosowania Samby w roli kontrolera domeny. Po lekturze tej książki nie będą Ci obce sposoby monitorowania pracy sieci i usług, tworzenia wykresów wykorzystania zasobów czy też użycia adresów IP w wersji szóstej. Jedno jest pewne: jeżeli jesteś administratorem sieciowym lub masz ambicję nim zostać, ta książka musi znaleźć się na Twojej półce!

Odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania w jednym miejscu!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sieci Linux. Receptury Autor: Carla Schroder T³umaczenie: Rados³aw Meryk ISBN: 978-83-246-1661-9 Tytu³ orygina³u: Linux Networking Cookbook Format: 168x237, stron: 648 • Jak stworzyæ sieæ opart¹ o serwery pracuj¹ce pod kontrol¹ Linuksa? • Jak uruchomiæ serwer VoIP i sieæ VPN? • Jak zapewniæ bezawaryjn¹, wydajn¹ i bezpieczn¹ pracê sieci? Mog³oby siê wydawaæ, ¿e o Linuksie napisano ju¿ wszystko. Jednak do tej pory nie by³o ksi¹¿ki, która w kompleksowy sposób omawia³aby wszystkie zagadnienia, dotycz¹ce spraw sieciowych w tym systemie operacyjnym. A¿ do teraz! Autor tej ksi¹¿ki przedstawia poszczególne kwestie w sprawdzony w tej serii sposób: problem – rozwi¹zanie – dyskusja. Dziêki podrêcznikowi „Sieci Linux. Receptury” dowiesz siê, w jaki sposób przygotowaæ router, jak skonfigurowaæ firewall przy u¿yciu pakietu iptables oraz jak stworzyæ punkt dostêpu do sieci bezprzewodowej i serwer VoIP, korzystaj¹cy z popularnego rozwi¹zania Asterisk. Poznasz zaawansowane mo¿liwoœci pakietu OpenSSH oraz sposoby bezpiecznego, zdalnego administrowania serwerem. Dodatkowo nauczysz siê u¿ywaæ graficznych pulpitów, ³¹czyæ w bezpieczny sposób odleg³e sieci za pomoc¹ pakietu OpenVPN czy te¿ udostêpniaæ w sieci pliki przy u¿yciu serwera Samba. Twoj¹ ciekawoœæ zaspokoi z pewnoœci¹ opis zastosowania Samby w roli kontrolera domeny. Po lekturze tej ksi¹¿ki nie bêd¹ Ci obce sposoby monitorowania pracy sieci i us³ug, tworzenia wykresów wykorzystania zasobów czy te¿ u¿ycia adresów IP w wersji szóstej. Jedno jest pewne: je¿eli jesteœ administratorem sieciowym lub masz ambicjê nim zostaæ, ta ksi¹¿ka musi znaleŸæ siê na Twojej pó³ce! • Tworzenie bramy opartej o system Linux • Budowa firewalla opartego o iptables • Przygotowanie punktu dostêpu do sieci bezprzewodowej • Przydzielanie adresów IP za pomoc¹ serwera DHCP • Konfiguracja serwera VoIP – Asterisk • Zaawansowane tematy, zwi¹zane z routingiem • Zdalna i bezpieczna administracja z wykorzystaniem protoko³u SSH • U¿ywanie zdalnych pulpitów graficznych • Tworzenie wirtualnych sieci przy u¿yciu pakietu OpenVPN • Wykorzystanie Linuksa w roli kontrolera domeny Windows • Udostêpnianie plików za pomoc¹ pakietu Samba • Us³ugi katalogowe LDAP • Monitorowanie i wizualizacja parametrów pracy sieci i us³ug • Zastosowanie protoko³u IPv6 • Przygotowanie do bezobs³ugowej, sieciowej instalacji nowych systemów • Administrowanie serwerem za pomoc¹ konsoli pod³¹czonej przez port szeregowy • Uruchomienie serwera dial-up • Analiza, diagnoza i rozwi¹zywanie problemów sieciowych Odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania w jednym miejscu! Spis treļci Przedmowa .................................................................................................................. 15 1. Wprowadzenie do sieci linuksowych .........................................................................23 23 1.0. Wprowadzenie 2. Tworzenie bramy linuksowej na komputerze jednopĥytowym ................................35 35 37 39 40 41 44 46 48 49 50 51 54 55 56 2.0. Wprowadzenie 2.1. Zapoznanie z päytñ Soekris 4521 2.2. Konfigurowanie wielu profili Minicom 2.3. Instalowanie systemu Pyramid Linux na karcie Compact Flash 2.4. Sieciowa instalacja dystrybucji Pyramid z poziomu systemu Debian 2.5. Sieciowa instalacja dystrybucji Pyramid z poziomu systemu Fedora 2.6. ãadowanie systemu Pyramid Linux 2.7. Wyszukiwanie i modyfikowanie plików w dystrybucji Pyramid 2.8. Wzmacnianie dystrybucji Pyramid 2.9. Pobieranie i instalowanie najnowszej kompilacji dystrybucji Pyramid 2.10. Instalacja dodatkowych programów w dystrybucji Pyramid Linux 2.11. Instalacja sterowników nowego sprzötu 2.12. Personalizacja jñdra dystrybucji Pyramid 2.13. Aktualizacja programu comBIOS päyty Soekris 3. Budowanie linuksowej zapory firewall ......................................................................59 59 66 68 71 73 3.0. Wprowadzenie 3.1. Budowa linuksowej zapory firewall 3.2. Konfigurowanie kart sieciowych w dystrybucji Debian 3.3. Konfigurowanie kart sieciowych w dystrybucji Fedora 3.4. Identyfikacja kart sieciowych 3.5. Budowanie zapory firewall obsäugujñcej wspóädzielone äñcze internetowe w przypadku dynamicznego przypisywania adresów IP w sieci WAN 3.6. Budowanie zapory firewall obsäugujñcej wspóädzielone äñcze internetowe w przypadku stosowania statycznych adresów IP w sieci WAN 74 78 5 3.7. WyĈwietlanie statusu zapory firewall 3.8. Wyäñczanie zapory firewall iptables 3.9. Uruchamianie programu iptables w momencie startu systemu oraz röczne wäñczanie i wyäñczanie zapory firewall 3.10. Testowanie zapory firewall 3.11. Konfiguracja zapory firewall w celu umoĔliwienia zdalnej administracji przez SSH 3.12. Zezwalanie na zdalne poäñczenia SSH poprzez zaporö firewall z mechanizmem NAT 3.13. Uzyskiwanie wielu kluczy hostów SSH spoza NAT 3.14. Uruchamianie usäug publicznych w komputerach o prywatnych adresach IP 3.15. Konfiguracja jednohostowej zapory firewall 3.16. Konfiguracja zapory firewall na serwerze 3.17. Konfiguracja rejestrowania iptables 3.18. Reguäy filtrowania ruchu wychodzñcego 80 81 82 85 88 89 91 92 94 98 101 102 4. Tworzenie linuksowego punktu dostýpowego sieci bezprzewodowej ................. 105 105 4.0. Wprowadzenie 109 4.1. Budowanie linuksowego punktu dostöpowego sieci bezprzewodowej 111 4.2. Tworzenie mostu sieci bezprzewodowej z przewodowñ 113 4.3. Konfiguracja serwera nazw 116 4.4. Konfiguracja statycznych adresów IP z wykorzystaniem serwera DHCP 118 4.5. Konfigurowanie linuksowych i windowsowych statycznych klientów DHCP 4.6. Wprowadzanie serwerów pocztowych do systemu dnsmasq 120 4.7. Wzmocnienie algorytmu WPA2-Personal niemal do poziomu WPA-Enterprise 121 4.8. Rozwiñzanie korporacyjne — uwierzytelnianie z wykorzystaniem serwera RADIUS 4.9. Konfiguracja bezprzewodowego punktu dostöpowego w celu wykorzystania programu FreeRADIUS 4.10. Uwierzytelnianie klientów z wykorzystaniem systemu FreeRADIUS 4.11. Nawiñzywanie poäñczenia z internetem i wykorzystanie zapory firewall 4.12. Zastosowanie routingu zamiast mostkowania 4.13. Sondowanie bezprzewodowej karty sieciowej 4.14. Zmiana nazwy hosta routera Pyramid 4.15. Wyäñczanie zróĔnicowania anten 4.16. Zarzñdzanie pamiöciñ podröcznñ DNS programu dnsmasq 4.17. Zarzñdzanie buforem podröcznym windowsowego systemu DNS 4.18. Aktualizacja czasu w momencie startu systemu 124 128 129 130 132 136 137 138 140 143 144 5. Tworzenie serwera VoIP za pomocé systemu Asterisk ........................................... 147 147 151 155 5.0. Wprowadzenie 5.1. Instalacja systemu Asterisk z kodu Ēródäowego 5.2. Instalacja systemu Asterisk w dystrybucji Debian 6 _ Spis treļci 5.3. Uruchamianie i zamykanie systemu Asterisk 5.4. Testowanie serwera Asterisk 5.5. Dodawanie nowych telefonów wewnötrznych do systemu Asterisk i nawiñzywanie poäñczeþ 5.6. Konfiguracja telefonów programowych 5.7. Konfiguracja rzeczywistego systemu VoIP z wykorzystaniem usäugi Free World Dialup 5.8. Podäñczanie centrali PBX Asterisk do analogowych linii telefonicznych 5.9. Tworzenie cyfrowej recepcjonistki 5.10. Rejestrowanie niestandardowych komunikatów 5.11. Definiowanie komunikatu dnia 5.12. Przekazywanie poäñczeþ 5.13. Kierowanie poäñczeþ na grupö telefonów 5.14. Parkowanie poäñczeþ 5.15. Personalizacja muzyki odtwarzanej w trakcie oczekiwania na poäñczenie 5.16. Odtwarzanie w systemie Asterisk plików dĒwiökowych MP3 5.17. Przesyäanie komunikatów za pomocñ poczty gäosowej w trybie rozgäoszeniowym 5.18. Obsäuga konferencji z wykorzystaniem systemu Asterisk 5.19. Monitorowanie konferencji 5.20. Przesyäanie ruchu SIP przez zapory firewall z funkcjñ NAT 5.21. Przesyäanie ruchu IAX przez zapory firewall z funkcjñ NAT 5.22. Korzystanie z pakietu AsteriskNOW. System Asterisk w 30 minut 5.23. Instalowanie i usuwanie pakietów w systemie AsteriskNOW 5.24. Poäñczenia dla osób bödñcych w podróĔy oraz zdalnych uĔytkowników 156 159 160 167 169 171 174 176 179 181 181 182 183 184 185 186 187 188 190 191 193 194 6. Routing z wykorzystaniem systemu Linux ............................................................... 197 197 6.0. Wprowadzenie 200 6.1. Obliczanie podsieci za pomocñ polecenia ipcalc 202 6.2. Ustawienia domyĈlnej bramy 6.3. Konfiguracja prostego, lokalnego routera 204 6.4. Konfiguracja najprostszego sposobu wspóädzielenia poäñczenia z internetem 206 208 6.5. Konfiguracja statycznego routingu dla wielu podsieci 6.6. Definiowanie statycznych tras na staäe 210 6.7. Wykorzystanie dynamicznego routingu na bazie protokoäu RIP w dystrybucji Debian 6.8. Wykorzystanie dynamicznego routingu protokoäu RIP w dystrybucji Fedora 6.9. Korzystanie z wiersza poleceþ pakietu Quagga 6.10. Zdalne logowanie siö do demonów Quagga 6.11. Uruchamianie demonów Quagga z wiersza poleceþ 6.12. Monitorowanie demona RIPD 6.13. Odrzucanie tras za pomocñ demona Zebra 211 214 215 217 218 220 221 Spis treļci _ 7 6.14. Wykorzystanie OSPF do skonfigurowania prostego, dynamicznego routingu 222 224 6.15. Wprowadzenie zabezpieczeþ dla protokoäów RIP i OSPF 6.16. Monitorowanie demona OSPFD 225 7. Bezpieczna, zdalna administracja z wykorzystaniem SSH ......................................227 227 230 231 7.0. Wprowadzenie 7.1. Uruchamianie i zamykanie OpenSSH 7.2. Tworzenie silnych haseä 7.3. Konfiguracja kluczy hosta w celu utworzenia najprostszego systemu uwierzytelniania 7.4. Generowanie i kopiowanie kluczy SSH 7.5. Wykorzystanie uwierzytelniania z kluczem publicznym do ochrony haseä systemowych 7.6. Zarzñdzanie wieloma kluczami identyfikacyjnymi 7.7. Wzmacnianie systemu OpenSSH 7.8. Zmiana hasäa 7.9. Odczytywanie odcisku klucza 7.10. Sprawdzanie skäadni plików konfiguracyjnych 7.11. Wykorzystanie plików konfiguracyjnych klienta OpenSSH w celu äatwiejszego logowania siö 7.12. Bezpieczne tunelowanie komunikacji X Window z wykorzystaniem SSH 7.13. Uruchamianie poleceþ bez otwierania zdalnej powäoki 7.14. Wykorzystanie komentarzy do opisywania kluczy 7.15. Wykorzystanie programu DenyHosts w celu udaremnienia ataków SSH 7.16. Tworzenie skryptu startowego programu DenyHosts 7.17. Montowanie zdalnego systemu plików za pomocñ sshfs 232 234 236 237 238 239 240 240 241 242 244 245 245 248 249 8. Wykorzystanie miýdzyplatformowych zdalnych pulpitów graficznych ................ 251 251 8.0. Wprowadzenie 8.1. Nawiñzywanie poäñczeþ z Linuksa do Windowsa za pomocñ programu rdesktop 8.2. Generowanie i zarzñdzanie kluczami SSH systemu FreeNX 8.3. Wykorzystanie FreeNX do uruchamiania Linuksa z poziomu Windowsa 8.4. Wykorzystanie FreeNX w celu uruchomienia sesji Linuksa z poziomu systemów Solaris, Mac OS X lub Linux 8.5. Zarzñdzanie uĔytkownikami w systemie FreeNX 8.6. Obserwowanie uĔytkowników programu Nxclient z serwera FreeNX 8.7. Uruchamianie i zatrzymywanie serwera FreeNX 8.8. Konfigurowanie spersonalizowanego pulpitu 8.9. Tworzenie dodatkowych sesji programu Nxclient 8.10. Monitorowanie sesji Nxclient za pomocñ programu NX Session Administrator 8.11. Wäñczenie wspóädzielenia plików i drukarek oraz obsäugi multimediów w programie Nxclient 8 _ Spis treļci 253 256 256 260 262 263 264 265 267 268 269 8.12. Zapobieganie zapisywaniu haseä w programie Nxclient 8.13. Rozwiñzywanie problemów z FreeNX 8.14. Wykorzystanie VNC do zarzñdzania Windowsem z poziomu Linuksa 8.15. Korzystanie z VNC w celu jednoczesnego zarzñdzania systemami Windows i Linux 8.16. Wykorzystanie VNC do zdalnej administracji Linux-Linux 8.17. WyĈwietlanie tego samego pulpitu Windows dla wielu zdalnych uĔytkowników 8.18. Zmiana hasäa serwera VNC w systemie Linux 8.19. Personalizacja zdalnego pulpitu VNC 8.20. Ustawianie rozmiaru zdalnego pulpitu VNC 8.21. Nawiñzywanie poäñczenia VNC z istniejñcñ sesjñ X 8.22. Bezpieczne tunelowanie x11vnc w poäñczeniu SSH 8.23. Tunelowanie poäñczenia TightVNC pomiödzy systemami Linux i Windows 269 271 271 273 275 277 279 280 281 282 284 285 9. Tworzenie bezpiecznych miýdzyplatformowych wirtualnych sieci prywatnych z wykorzystaniem OpenVPN ....................................................................................289 9.0. Wprowadzenie 289 292 9.1. Konfiguracja bezpiecznego laboratorium testowego dla OpenVPN 294 9.2. Uruchamianie i testowanie OpenVPN 9.3. Testowanie szyfrowania z wykorzystaniem statycznych kluczy 296 9.4. Poäñczenie zdalnego klienta linuksowego z wykorzystaniem kluczy statycznych 9.5. Tworzenie wäasnej infrastruktury PKI na potrzeby programu OpenVPN 9.6. Konfiguracja serwera OpenVPN dla wielu klientów 9.7. Uruchamianie OpenVPN przy rozruchu systemu 9.8. Odwoäywanie certyfikatów 9.9. Konfiguracja serwera OpenVPN w trybie mostkowania 9.10. Uruchamianie OpenVPN z wykorzystaniem konta nieuprzywilejowanego uĔytkownika 9.11. Nawiñzywanie poäñczeþ przez klienty Windows 298 300 303 305 306 307 309 310 10. Tworzenie linuksowego serwera VPN PPTP .............................................................311 311 314 315 317 318 319 322 323 324 325 326 10.0. Wprowadzenie 10.1. Instalacja serwera Poptop w dystrybucji Debian 10.2. Instalacja äatek jñdra Debiana w celu zapewnienia obsäugi protokoäu MPPE 10.3. Instalacja serwera Poptop w dystrybucji Fedora 10.4. Instalacja äatek jñdra Fedory w celu zapewnienia obsäugi protokoäu MPPE 10.5. Konfiguracja samodzielnego serwera VPN PPTP 10.6. Dodawanie serwera Poptop do usäugi Active Directory 10.7. Poäñczenia klientów linuksowych z serwerem PPTP 10.8. Poäñczenia z serwerem PPTP poprzez zaporö firewall iptables 10.9. Monitorowanie serwera PPTP 10.10. Rozwiñzywanie problemów z serwerem PPTP Spis treļci _ 9 11. Pojedyncze logowanie z wykorzystaniem Samby w mieszanych sieciach Linux-Windows ...................................................................329 11.0. Wprowadzenie 329 331 11.1. Sprawdzanie, czy wszystkie czöĈci sñ na miejscu 334 11.2. Kompilacja Samby z kodu Ēródäowego 11.3. Uruchamianie i zamykanie Samby 336 337 11.4. Wykorzystanie Samby w roli Podstawowego Kontrolera Domeny 341 11.5. Migracja do kontrolera PDC na bazie Samby z NT4 11.6. Doäñczanie komputera linuksowego do domeny Active Directory 343 11.7. Podäñczanie komputerów z systemami Windows 95/98/ME do domeny zarzñdzanej przez Sambö 11.8. Podäñczanie komputerów z systemem Windows NT4 do domeny zarzñdzanej przez Sambö 11.9. Podäñczanie komputerów z systemem Windows NT/2000 do domeny zarzñdzanej przez Sambö 11.10. Podäñczanie komputerów z systemem Windows XP do domeny zarzñdzanej przez Sambö 11.11. Podäñczanie klientów linuksowych do domeny zarzñdzanej przez Sambö z wykorzystaniem programów wiersza poleceþ 11.12. Podäñczanie klientów linuksowych do domeny zarzñdzanej przez Sambö z wykorzystaniem programów graficznych 347 348 349 350 351 354 12. Scentralizowane sieciowe usĥugi katalogowe z wykorzystaniem OpenLDAP .......357 357 364 366 366 369 372 374 376 377 379 12.0. Wprowadzenie 12.1. Instalacja systemu OpenLDAP w dystrybucji Debian 12.2. Instalacja systemu OpenLDAP w dystrybucji Fedora 12.3. Konfiguracja i testowanie serwera OpenLDAP 12.4. Tworzenie nowej bazy danych w dystrybucji Fedora 12.5. Wprowadzanie dodatkowych uĔytkowników do katalogu 12.6. Poprawianie wpisów w katalogu 12.7. Nawiñzywanie poäñczenia ze zdalnym serwerem OpenLDAP 12.8. Wyszukiwanie informacji w katalogu OpenLDAP 12.9. Indeksowanie bazy danych 12.10. Zarzñdzanie katalogiem z wykorzystaniem programów z interfejsem graficznym 12.11. Konfigurowanie bazy danych Berkeley DB 12.12. Konfiguracja mechanizmu rejestrowania programu OpenLDAP 12.13. Tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie katalogu 12.14. Dostrajanie ustawieþ kontroli dostöpu 12.15. Zmiana haseä 380 383 387 389 390 394 10 _ Spis treļci 13. Monitorowanie sieci z wykorzystaniem systemu Nagios .......................................395 395 396 13.0. Wprowadzenie 13.1. Instalacja programu Nagios z kodu Ēródäowego 13.2. Konfigurowanie serwera Apache w celu wykorzystania go z programem Nagios 13.3. Organizacja plików konfiguracyjnych Nagios 13.4. Konfiguracja programu Nagios w celu monitorowania hosta localhost 13.5. Konfiguracja uprawnieþ CGI w celu uzyskania peänego dostöpu do wäasnoĈci systemu Nagios za poĈrednictwem interfejsu w przeglñdarce 13.6. Uruchamianie systemu Nagios przy starcie systemu 13.7. Definiowanie dodatkowych uĔytkowników systemu Nagios 13.8. Przyspieszanie systemu Nagios za pomocñ polecenia check_icmp 13.9. Monitorowanie SSHD 13.10. Monitorowanie serwera WWW 13.11. Monitorowanie serwera pocztowego 13.12. Wykorzystanie grup usäug do grupowania usäug powiñzanych ze sobñ 13.13. Monitorowanie usäug rozwiñzywania nazw 13.14. Konfiguracja bezpiecznego, zdalnego mechanizmu administracji systemem Nagios z wykorzystaniem OpenSSH 13.15. Konfiguracja bezpiecznego, zdalnego mechanizmu administracji 400 403 404 412 414 415 416 417 420 423 425 426 428 systemem Nagios z wykorzystaniem OpenSSL 429 14. Monitorowanie sieci z wykorzystaniem systemu MRTG ......................................... 431 431 432 433 436 436 438 441 442 14.0. Wprowadzenie 14.1. Instalacja MRTG 14.2. Konfiguracja protokoäu SNMP w Debianie 14.3. Konfiguracja protokoäu SNMP w Fedorze 14.4. Konfiguracja usäugi HTTP do dziaäania z programem MRTG 14.5. Konfiguracja i uruchamianie programu MRTG w Debianie 14.6. Konfiguracja i uruchamianie programu MRTG w Fedorze 14.7. Monitorowanie aktywnego obciñĔenia procesora CPU 14.8. Monitorowanie wykorzystania CPU przez uĔytkowników oraz czasu bezczynnoĈci 14.9. Monitorowanie wykorzystania fizycznej pamiöci 14.10. Monitorowanie dostöpnego miejsca w pliku wymiany razem z pamiöciñ fizycznñ 14.11. Monitorowanie wykorzystania miejsca na dysku 14.12. Monitorowanie poäñczeþ TCP 14.13. Wyszukanie i testowanie identyfikatorów MIB i OID 14.14. Testowanie zdalnych zapytaþ SNMP 14.15. Monitorowanie zdalnych hostów 14.16. Tworzenie wielu stron skorowidza programu MRTG 14.17. Uruchomienie programu MRTG w postaci demona 445 447 448 449 451 452 454 455 456 457 Spis treļci _ 11 15. Wprowadzenie w tematyký protokoĥu IPv6 ............................................................ 461 461 466 467 468 470 471 471 472 474 15.0. Wprowadzenie 15.1. Testowanie instalacji systemu Linux pod kñtem obsäugi IPv6 15.2. Wysyäanie sygnaäów ping do lokalnych hostów IPv6 15.3. Ustawianie unikatowych lokalnych adresów interfejsów 15.4. Wykorzystanie SSH z adresami IPv6 15.5. Kopiowanie plików w sieci IPv6 z wykorzystaniem scp 15.6. Automatyczna konfiguracja z wykorzystaniem IPv6 15.7. Obliczanie adresów IPv6 15.8. Wykorzystywanie iPv6 w internecie 16. Konfiguracja bezobsĥugowego mechanizmu sieciowej instalacji nowych systemów .....................................................................................................475 16.0. Wprowadzenie 475 16.1. Tworzenie noĈnika startowego do sieciowej instalacji dystrybucji Fedora Linux 16.2. Instalacja dystrybucji Fedora z wykorzystaniem sieciowego noĈnika startowego 16.3. Konfiguracja serwera instalacji dystrybucji Fedora bazujñcego na HTTP 16.4. Konfiguracja serwera instalacji dystrybucji Fedora bazujñcego na FTP 16.5. Tworzenie instalacji dystrybucji Fedora Linux dostosowanej do wäasnych potrzeb 16.6. Wykorzystanie pliku Kickstart do automatycznej instalacji dystrybucji Fedora systemu Linux 16.7. Sieciowa instalacja dystrybucji Fedora z wykorzystaniem Ĉrodowiska PXE 16.8. Sieciowa instalacja dystrybucji Debian 16.9. Tworzenie peänego serwera lustrzanego Debiana za pomocñ narzödzia apt-mirror 16.10. Tworzenie czöĈciowego serwera lustrzanego Debiana za pomocñ narzödzia apt-proxy 16.11. Konfigurowanie klienckich komputerów PC w celu wykorzystywania lokalnego serwera lustrzanego Debiana 16.12. Konfiguracja serwera rozruchu przez sieè PXE na bazie Debiana 16.13. Instalacja nowych systemów z lokalnego serwera lustrzanego Debiana 16.14. Automatyzacja instalacji Debiana za pomocñ plików wstöpnej konfiguracji 477 478 480 482 484 486 488 490 491 493 495 496 497 498 17. Administrowanie serwerem linuksowym z wykorzystaniem konsoli podĥéczanej przez port szeregowy ........................................................................... 501 17.0. Wprowadzenie 501 17.1. Przygotowanie serwera do administrowania za poĈrednictwem konsoli szeregowej 503 17.2. Konfiguracja serwera w trybie headless z wykorzystaniem LILO 506 17.3. Konfiguracja serwera w trybie headless z wykorzystaniem programu GRUB 509 12 _ Spis treļci 17.4. ãadowanie systemu w trybie tekstowym w Debianie 17.5. Konfiguracja konsoli szeregowej 17.6. Konfiguracja serwera do administracji za poĈrednictwem poäñczenia wdzwanianego 17.7. Dzwonienie do serwera 17.8. Zabezpieczenia äñczy szeregowych 17.9. Konfiguracja rejestrowania informacji 17.10. Wgrywanie plików na serwer 511 513 515 518 519 521 522 18. Uruchomienie linuksowego serwera Dial-Up ..........................................................525 525 18.0. Wprowadzenie 525 18.1. Konfiguracja pojedynczego konta Dial-Up za pomocñ programu WvDial 18.2. Konfiguracja wielu kont w programie WvDial 528 18.3. Konfiguracja uprawnieþ Dial-Up dla nieuprzywilejowanych uĔytkowników 529 530 18.4. Tworzenie kont WvDial dla uĔytkowników innych niĔ root 532 18.5. Wspóädzielenie konta internetowego Dial-Up 533 18.6. Konfiguracja wäasnoĈci dzwonienia na Ĕñdanie 18.7. Planowanie dostöpnoĈci serwera Dial-Up za pomocñ mechanizmu cron 534 18.8. Wybieranie numeru w warunkach sygnalizacji obecnoĈci wiadomoĈci w poczcie gäosowej 18.9. Przesäanianie opcji poäñczenie oczekujñce 18.10. Ustawienia hasäa poza plikiem konfiguracyjnym 18.11. Tworzenie osobnego pliku dziennika pppd 536 536 537 538 19. Rozwiézywanie problemów z siecié ........................................................................539 539 540 543 545 547 19.0. Wprowadzenie 19.1. Tworzenie laptopa do diagnozowania sieci i napraw 19.2. Testowanie poäñczeþ za pomocñ polecenia ping 19.3. Profilowanie sieci za pomocñ poleceþ FPing i Nmap 19.4. Wyszukiwanie zdublowanych adresów IP za pomocñ polecenia arping 19.5. Testowanie przepustowoĈci i opóĒnieþ protokoäu HTTP za pomocñ polecenia httping 19.6. Wykorzystanie poleceþ traceroute, tcptraceroute i mtr do wykrywania problemów z sieciñ 19.7. Wykorzystanie polecenia tcpdump do przechwytywania i analizowania ruchu 19.8. Przechwytywanie flag TCP za pomocñ polecenia tcpdump 19.9. Pomiary przepustowoĈci, parametru jitter oraz procentu utraconych pakietów za pomocñ polecenia iperf 19.10. Wykorzystanie polecenia ngrep do zaawansowanego sniffingu pakietów 19.11. Wykorzystanie polecenia ntop do kolorowego i szybkiego monitorowania sieci 19.12. Rozwiñzywanie problemów z serwerami DNS 549 551 553 557 559 562 564 567 Spis treļci _ 13 19.13. Rozwiñzywanie problemów z klientami DNS 19.14. Rozwiñzywanie problemów z serwerami SMTP 19.15. Rozwiñzywanie problemów z serwerami POP3, POP3s lub IMAP 19.16. Tworzenie kluczy SSL dla serwera Syslog-ng w Debianie 19.17. Tworzenie kluczy SSL dla serwera Syslog-ng w dystrybucji Fedora 19.18. Konfiguracja programu stunnel dla serwera Syslog-ng 19.19. Tworzenie serwera syslog 570 571 573 576 581 583 584 A Niezbýdne materiaĥy referencyjne ...........................................................................587 B Glosariusz pojýë dotyczécych sieci ........................................................................... 591 C Kompilacja jédra systemu Linux ............................................................................... 613 613 Kompilacja spersonalizowanego jñdra Skorowidz .................................................................................................................. 621 14 _ Spis treļci ROZDZIAĤ 2. Tworzenie bramy linuksowej na komputerze jednopĥytowym 2.0. Wprowadzenie PoniewaĔ Linux znakomicie nadaje siö do instalowania na starym sprzöcie PC, czösto zapo- minamy o tym, Ĕe nie zawsze jest to najlepszy sprzöt, jakim moĔna siö posäuĔyè. O ile lepiej jest wykorzystaè stary sprzöt PC, zamiast wyrzucaè go na Ĉmietnisko, o tyle zastosowanie go w roli routerów i zapór firewall nie jest pozbawione wad. Stare komputery PC majñ duĔe ga- baryty, zuĔywajñ duĔo energii i sñ gäoĈne, chyba Ĕe mamy sprzöt dobrej marki, który dziaäa bez wentylatorów. Stary sprzöt jest znacznie bardziej podatny na awarie, trzeba siö zatem za- stanowiè nad tym, co zrobimy, jeĈli ulegnie on awarii? Nawet jeĈli uda siö znaleĒè nowe czö- Ĉci, to czy opäaca siö je wymieniaè? Komputery jednopäytowe (Single-board computers — SBC), podobnie jak produkty firmy Soekris Engineering (http://www.soekris.com) oraz PC Engines (http://www.pcengines.ch/wrap.htm), do- skonale nadajñ siö na routery, firewalle oraz punkty dostöpowe sieci bezprzewodowej. Majñ niewielkie rozmiary, sñ ciche, zuĔywajñ maäo energii i sñ wytrzymaäe. Informacje na temat komputerów jednopäytowych oraz innych komputerów budowanych w standardzie SFF (small form-factor) moĔna znaleĒè w artykule Single Board Computer (SBC) Quick Reference Guide w ser- wisie LinuxDevices.com (http://www.linuxdevices.com/articles/AT2614444132.html). W tym rozdziale pokaĔemy, w jaki sposób moĔna zainstalowaè i skonfigurowaè system Pyra- mid Linux (http://metrix.net/) w komputerze jednopäytowym Soekris 4521. Dostöpnych jest wie- le kompaktowych dystrybucji przeznaczonych do instalacji na routerach i zaporach firewall. Wiöcej informacji na ich temat, a takĔe dane dotyczñce tworzenia zapory firewall uĔywanej na potrzeby wspóädzielenia äñcza internetowego, moĔna znaleĒè w rozdziale 3. Pomimo niewielkich rozmiarów päyty Soekris i PC Engines sñ uniwersalne. Päyty firmy PC Engines i inne tego typu dziaäajñ w podobny sposób, zatem informacje zaprezentowane w tym rozdziale majñ zastosowanie do wszelkich tego typu urzñdzeþ. Wszystkie tego rodzaju päyty okreĈla siö terminem päyty routerowe (ang. routerboards). Wiele osób, patrzñc na specyfikacjö päyty 4521, odwraca z pogardñ gäowö. Oto ona: x procesor gäówny 133 MHz AMD ElanSC520; x pamiöè 64 MB SDRAM, wlutowana na päycie; x 1 Mb BIOS/BOOT Flash; 35 x dwa porty Ethernet 10/100; x gniazdo CompactFLASH typu I/II, pamiöè Flash 8 MB, napöd Microdrive do 4 GB; x 1 port szeregowy DB9; x diody LED zasilanie, aktywnoĈè, bäödy; x gniazdo mini-PCI typu III; x 2 gniazda PC-Card/Cardbus; x 8-bitowe, 14-pinowe zäñcze We-Wy ogólnego przeznaczenia; x wymiary 23,4 u14,5 cm; x opcjonalne zasilanie 5 V z wykorzystaniem wewnötrznego zäñcza; x obsäuga technologii zasilania przez Ethernet (Power over Ethernet); x temperatura pracy 0 – 60°C. Wiöcej mocy obliczeniowej majñ niskiej klasy karty graficzne. Nie wolno jednak daè siö zwieĈè liczbom. W poäñczeniu ze specjalistycznñ wersjñ systemu Linux, BSD lub dowolnym wbudo- wanym systemem operacyjnym te niewielkie urzñdzenia to mocne, wydajne narzödzia, które bijñ na gäowö porównywalne (zazwyczaj zbyt drogie i ograniczone) routery komercyjne. Dziöki nim moĔna uzyskaè peänñ kontrolö nad urzñdzeniem oraz dostosowaè je do wäasnych po- trzeb. Nie trzeba martwiè siö takimi nonsensami, jak zakodowane „na sztywno” bäödy konfi- guracji lub tajne „tylne wejĈcia” znane wszystkim, tylko nie uĔytkownikom. Te niewielkie päyty sñ zdolne do obsäugi doĈè nieprzyjaznych Ĉrodowisk, a przy zastosowaniu odpowied- niej obudowy moĔna je instalowaè na zewnñtrz. Päyta 4521 moĔe obsäuĔyè do piöciu interfejsów sieciowych: dwa na zäñczu PCMCIA, dwa Ethernet oraz jedno äñcze bezprzewodowe w gnieĒdzie mini-PCI. Szóstym interfejsem jest port szeregowy. A zatem za pomocñ tej jednej niewielkiej päyty moĔna stworzyè router, zaporö firewall i bezprzewodowy punkt dostöpowy, a takĔe stworzyè strefö DMZ. Wszystkie päyty routerowe sñ dostöpne w róĔnych konfiguracjach. W przypadku päyt Soekris 45xx raczej nie da siö uzyskaè przepustowoĈci wiökszych niĔ 17 Mb/s. Päyty 48xx oraz päyty WRAP firmy PC Engines sñ wyposaĔone w mocniejsze procesory i wiö- cej pamiöci RAM, dlatego moĔna za ich pomocñ uzyskaè szybkoĈè siögajñcñ 50 Mb/s. Jest to szybkoĈè znacznie przewyĔszajñca moĔliwoĈci äñczy internetowych wiökszoĈci uĔytkowników. OczywiĈcie, jeĈli ktoĈ ma szczöĈcie korzystaè z sieci Ethernet WAN lub innych superszybkich usäug, bödzie potrzebowaä zapory firewall o znacznie wiökszej mocy. Ogólnie rzecz biorñc, päy- ty serii 45xx skonfigurowane jako zapora firewall sñ w stanie obsäuĔyè okoäo 50 uĔytkowników, choè oczywiĈcie wszystko zaleĔy od tego, jak bardzo uĔytkownicy eksploatujñ urzñdzenie. Wymagany sprzýt Oprócz samej päyty potrzebna jest karta Compact Flash lub napöd microdrive na system ope- racyjny oraz czytnik i urzñdzenie zapisujñce na oddzielnym komputerze PC, pozwalajñce na zainstalowanie systemu operacyjnego na karcie CF lub napödzie microdrive. Zamiast urzñ- dzenia zapisujñcego karty CF moĔna zainstalowaè system operacyjny z serwera äadowania PXE. Potrzebny jest równieĔ zasilacz oraz kabel szeregowy zerowy modem ze zäñczem DB9. Obudowa jest opcjonalna. Kilku producentów, na przykäad Metrix.net (http://metrix.net) oraz Netgate.com (http://netgate. com/), oferuje kompletne zestawy wraz z systemem operacyjnym. 36 _ Rozdziaĥ 2. Tworzenie bramy linuksowej na komputerze jednopĥytowym Oprogramowanie Rozmiar systemu operacyjnego jest ograniczony pojemnoĈciñ karty CF lub napödu microdrive. Procesor CPU i pamiöè RAM sñ wlutowane na päycie i nie mogñ byè aktualizowane, zatem system operacyjny musi mieè niewielkie rozmiary i zapewniaè wysokñ wydajnoĈè. W tym roz- dziale skonfigurujemy niewielkie urzñdzenie wykorzystujñce kartö CF o pojemnoĈci 64 MB, dlatego bödzie nam potrzebny odpowiednio zuboĔony system operacyjny. Dystrybucja Pyra- mid Linux nadaje siö do tego idealnie. Standardowy obraz systemu jest dostöpny na partycji o objötoĈci 60 MB i zajmuje na niej okoäo 49 MB. Dystrybucja wykorzystuje standardowe pa- kiety Ubuntu, zatem nawet w przypadku braku narzödzi do zarzñdzania pakietami i tak moĔ- na dodawaè lub usuwaè programy. Do czego moŜna wykorzystaë stare komputery PC? Stare komputery PC sñ cenne jako tzw. „cienkie” klienty, sprzöt testowy oraz komputery re- zerwowe. Warto skonfigurowaè taki komputer PC, aby byä gotowy do zastñpienia uszkodzo- nego routera, zapory firewall lub serwera. 2.1. Zapoznanie z pĥyté Soekris 4521 Problem Nie znacie tych niewielkich päyt i nie wiecie, od czego zaczñè? Jak siö z nimi skomunikowaè? Co siö z nimi robi? Rozwiézanie To äatwe. Oto co bödzie potrzebne: x komputer PC z systemem Linux; x kabel szeregowy zerowy modem; x program Minicom zainstalowany na linuksowym komputerze PC. NaleĔy skonfigurowaè program Minicom, poäñczyè dwa komputery, wäñczyè zasilanie päyty Soekris i to wszystko. Oto szczegóäowe kroki, jakie naleĔy wykonaè. Po pierwsze, dowiedz siö, jakie fizyczne porty szeregowe wystöpujñ w komputerze linuksowym: $ setserial -g /dev/ttyS[0123] /dev/ttyS0, UART: 16550A, Port: 0x03f8, IRQ: 4 /dev/ttyS1, UART: unknown, Port: 0x02f8, IRQ: 3 /dev/ttyS2, UART: unknown, Port: 0x03e8, IRQ: 4 /dev/ttyS3, UART: unknown, Port: 0x02e8, IRQ: 3 W tym komputerze PC jest tylko jeden taki port — ten, któremu odpowiada wartoĈè UART. W przypadku wiökszej liczby portów trzeba metodñ prób i bäödów znaleĒè ten port, który jest poäñczony z päytñ Soekris. Nastöpnie naleĔy skonfigurowaè program Minicom: 2.1. Zapoznanie z pĥyté Soekris 4521 _ 37 # minicom -s ------[configuration]------ | Filenames and paths | File transfer protocols | Serial port setup | Modem and dialing | Screen and keyboard | Save setup as dfl | Save setup as.. | Exit | Exit from Minicom --------------------------- Wybierz Serial port setup. Ustawienia powinny wyglñdaè podobnie jak te, które pokazano po- niĔej. Trzeba jedynie wprowadziè wäasny adres portu szeregowego. DomyĈlne ustawienia päyty Soekris to 19200 8N1, bez kontroli przepäywu: ------------------------------------------- | A - Serial Device : /dev/ttyS0 | B - Lockfile Location : /var/lock | C - Callin Program : | D - Callout Program : | E - Bps/Par/Bits : 19200 8N1 | F - Hardware Flow Control : No | G - Software Flow Control : No | | Change which setting? ------------------------------------------- Nastöpnie wybierz opcjö Modem and dialing i upewnij siö, Ĕe ustawienia Init string oraz Reset string sñ puste. Na koniec wybierz opcjö Save setup as dfl, aby wprowadzona konfiguracja sta- äa siö domyĈlnñ, po czym wybierz Exit. Wykonanie tych operacji spowoduje powrót do gäów- nego ekranu Minicom: Welcome to minicom 2.1 OPTIONS: History Buffer, F-key Macros, Search History Buffer, I18n Compiled on Nov 5 2005, 15:45:44. Press CTRL-A Z for help on special keys Now power up the Soekris, and you ll see something like this: comBIOS ver. 1.15 20021013 Copyright (C) 2000-2002 Soekris Engineering. net45xx 0064 Mbyte Memory CPU 80486 133 Mhz PXE-M00: BootManage UNDI, PXE-2.0 (build 082) Slot Vend Dev ClassRev Cmd Stat CL LT HT Base1 Base2 Int ------------------------------------------------------------------- 0:00:0 1022 3000 06000000 0006 2280 00 00 00 00000000 00000000 00 0:16:0 168C 0013 02000001 0116 0290 10 3C 00 A0000000 00000000 10 0:17:0 104C AC51 06070000 0107 0210 10 3F 82 A0010000 020000A0 11 0:17:1 104C AC51 06070000 0107 0210 10 3F 82 A0011000 020000A0 11 0:18:0 100B 0020 02000000 0107 0290 00 3F 00 0000E101 A0012000 05 0:19:0 100B 0020 02000000 0107 0290 00 3F 00 0000E201 A0013000 09 4 Seconds to automatic boot. Press Ctrl-P for entering Monitor. WciĈnij Crl+P, aby wejĈè do programu comBIOS: comBIOS Monitor. Press ? for help. 38 _ Rozdziaĥ 2. Tworzenie bramy linuksowej na komputerze jednopĥytowym Go ahead and hit ? to see the Help. You ll get a list of commands: comBIOS Monitor Commands boot [drive][:partition] INT19 Boot reboot cold boot download download a file using XMODEM flashupdate update flash BIOS with downloaded file time [HH:MM:SS] show or set time date [YYYY/MM/DD] show or set date d[b|w|d] [adr] dump memory (bytes/words/dwords) e[b|w|d] adr value [...] enter bytes/words/dwords i[b|w|d] port input from 8/16/32-bit port o[b|w|d] port value output to 8/16/32-bit port cmosread [adr] read CMOS RAM data cmoswrite adr byte [...] write CMOS RAM data cmoschecksum update CMOS RAM Checksum set parameter=value set system parameter to value show [parameter] show one or all system parameters ?/help show this help NaleĔy ustawiè datö i godzinö. Poza tym do momentu zainstalowania systemu operacyjnego nie ma zbyt wiele do roboty. W przypadku braku zainstalowanej karty CF päyta CF automatycznie przejdzie do menu comBIOS. Dyskusja Nie trzeba koniecznie uĔywaè maszyny linuksowej w roli szeregowego terminalu. UĔycie pro- gramu Hyperterminal z maszyny windowsowej dziaäa tak samo dobrze. Innymi programami uniksowymi stosowanymi do komunikacji szeregowej sñ cu, tip oraz kermit. Kermit jest zabaw- nym, uniwersalnym programem. MoĔna za jego pomocñ zrobiè wszystko, oprócz… ciepäego posiäku. UĔytkownicy systemu Mac OS X mogñ skorzystaè z programu Minicom, wchodzñ- cego w skäad pakietu Darwin Ports, lub z programu ZTerm. Patrz takŜe Dokumentacja päyt routerowych: x Soekris Engineering: http://www.soekris.com x PC Engines: http://www.pcengines.ch/wrap.htm x Artykuä Single Board Computer (SBC) Quick Reference Guide w witrynie LinuxDevices.com: http://www.linuxdevices.com/articles/AT2614444132.html 2.2. Konfigurowanie wielu profili Minicom Problem Mamy laptopa skonfigurowanego jako przenoĈny terminal szeregowy oraz uniwersalne na- rzödzie rozwiñzywania problemów z sieciñ. W zwiñzku z tym potrzebujemy wielu profili po- äñczeþ do komunikacji z róĔnymi serwerami. 2.2. Konfigurowanie wielu profili Minicom _ 39 Rozwiézanie Wystarczy zalogowaè siö z uprawnieniami uĔytkownika root i stworzyè nowñ konfiguracjö Minicom w sposób identyczny do pokazanego w poprzednim scenariuszu. Nastöpnie zamiast opcji Save as dfl naleĔy wybraè opcjö Save as… i wpisaè wybranñ nazwö, na przykäad pyramid. Po wykonaniu tych czynnoĈci kaĔdy uĔytkownik moĔe skorzystaè z konfiguracji za pomocñ poniĔszego polecenia: $ minicom pyramid Dyskusja UĔytkownik bez uprawnieþ root nie moĔe modyfikowaè ustawieþ portu szeregowego w pro- gramie Minicom, poza szybkoĈciñ w bitach na sekundö. Nie moĔe równieĔ zapisywaè kon- figuracji. Patrz takŜe x man 1 minicom 2.3. Instalowanie systemu Pyramid Linux na karcie Compact Flash Problem Zatem masz nowy komputer jednopäytowy, który wyglñda bardzo äadnie, ale nie masz pojö- cia, jak zainstalowaè na nim system operacyjny. Rozwiézanie Dwie najczöĈciej stosowane metody to posäuĔenie siö urzñdzeniem do zapisu kart Compact Flash (CF) lub rozruch systemu operacyjnego (ang. bootstrapping) za poĈrednictwem serwera äadowania PXE. W poniĔszym scenariuszu pokazano sposób zainstalowania systemu Pyramid Linux z wykorzystaniem pierwszej metody. Potrzebne bödñ: x urzñdzenie do zapisywania kart Compact Flash, x obraz dd systemu Pyramid Linux. Najpopularniejsze urzñdzenia do zapisu kart CF podäñczane do portu USB kosztujñ poniĔej 50 zä. Jest to najprostszy z modeli moĔliwych do zastosowania. Po podäñczeniu urzñdzenia Linux automatycznie rozpoznaje je i montuje w systemie. Druga moĔliwoĈè to zastosowanie urzñdzenia na zäñczu IDE. ãatwo poznaè, czy takie urzñ- dzenie jest zainstalowane w systemie, poniewaĔ zajmuje ono gniazdo IDE w systemie oraz kieszeþ na napöd w przedniej czöĈci obudowy. Komputer z takim urzñdzeniem musi w mo- mencie äadowania systemu mieè kartö CF wäoĔonñ do czytnika — w innym przypadku urzñ- dzenie nie zostanie rozpoznane. 40 _ Rozdziaĥ 2. Tworzenie bramy linuksowej na komputerze jednopĥytowym Najpierw naleĔy pobraè najnowszy obraz dd: $ wget http://metrix.net/support/dist/pyramid-1.0b1.img.gz Nastöpnie naleĔy odszukaè nazwö /dev karty CF za pomocñ polecenia fdisk -l. Urzñdzenie do zapisu kart CF podäñczane przez USB wystöpuje na liĈcie w nastöpujñcej postaci: # fdisk -l Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 1 977 62512 83 Linux Urzñdzenie do zapisu kart CF podäñczane przez IDE wystöpuje na liĈcie w nastöpujñcej postaci: Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdc1 * 1 977 62512 83 Linux Teraz naleĔy skopiowaè obraz na kartö CF za pomocñ poleceþ pokazanych poniĔej. NaleĔy podaè ĈcieĔkö do wäaĈciwego obrazu oraz prawidäowñ nazwö /dev. Nie naleĔy wprowadzaè Ĕadnych numerów partycji: # gunzip -c pyramid-1.0b1.img.gz | dd of=/dev/sdb bs=16k 3908+0 records in 3908+0 records out To wszystko! Teraz moĔna siö zajñè päytñ routerowñ. Dyskusja Zastosowanie procedury wymaga wykorzystania äadowalnego obrazu systemu operacyjnego. Nie wystarczy skopiowanie plików na kartö Flash, poniewaĔ potrzebny jest sektor rozrucho- wy (ang. boot sector). Polecenie dd realizuje kopiowanie bajt po bajcie, wäñcznie z sektorem roz- ruchowym, czego wiökszoĈè pozostaäych poleceþ kopiowania nie robi. Twórcy dystrybucji Pyramid celowo udostöpniajñ peäny obraz dysku. Dziöki temu instalacja systemu jest prosta. Patrz takŜe x strona macierzysta dystrybucji Pyramid Linux: http://pyramid.metrix.net/ 2.4. Sieciowa instalacja dystrybucji Pyramid z poziomu systemu Debian Problem Niektórzy decydujñ siö na instalacjö systemu Pyramid Linux za poĈrednictwem mechanizmu PXE, poniewaĔ majñ do zainstalowania system na kilku päytach routerowych albo dysponujñ wbudowanñ, niewymiennñ kartñ Compact Flash lub po prostu wolñ to robiè w taki sposób. Na serwerze instalacji wykorzystywanym w tym przykäadzie dziaäa system Debian. Rozwiézanie Nie ma problemu. MoĔna zrobiè coĈ takiego, poniewaĔ päyty Soekris (a takĔe PC Engines oraz wszystkie inne päyty podobnego typu) obsäugujñ äadowanie systemu przez sieè. ChociaĔ 2.4. Sieciowa instalacja dystrybucji Pyramid z poziomu systemu Debian _ 41 usäugi HTTP, TFTP i DHCP wykorzystane w tej recepturze mogñ byè zainstalowane na róĔ- nych maszynach, w przykäadzie zaprezentowanym w tym rozdziale zaäoĔono, Ĕe wszystkie one sñ zainstalowane na jednym komputerze PC. Do tego celu nadaje siö dowolny komputer PC (na przykäad stacja robocza, specjalny laptop administratora sieci itp.). Najpierw naleĔy pobraè najnowszy obraz dd lub archiwum tarball dystrybucji Pyramid spod adresu http://metrix.net/support/dist/ do wybranego katalogu: $ wget http://metrix.net/support/dist/pyramid-1.0b1.img.gz Nastöpnie naleĔy zainstalowaè poniĔsze usäugi: x DHCPD, x TFTP, x HTTP, x Subversion. Nie jest potrzebny rozbudowany serwer HTTP, taki jak Apache. Do zastosowaþ podobnych do tych, które omawiamy w tym podrozdziale, wystarczy serwer Lighttpd. Serwery naleĔy za- instalowaè za pomocñ nastöpujñcego polecenia: # apt-get install lighttpd lighttpd-doc tftpd-hpa dhcp3-server subversion Nastöpnie naleĔy utworzyè plik /etc/dhcp3/dhcpd.conf o nastöpujñcej zawartoĈci: ##/etc/dhcp3/dhcpd.conf subnet 192.168.200.0 netmask 255.255.255.0 { range 192.168.200.100 192.168.200.200; allow booting; allow bootp; next-server 192.168.200.1; filename PXE/pxelinux.0 ; max-lease-time 60; default-lease-time 60; } Opcja next-server oznacza adres IP serwera äadowania. Musi to byè adres 192.168.200.1. Nastöpnie naleĔy skonfigurowaè demona tftpd poprzez modyfikacjö pliku /etc/default/tftpd-hpa, tak by przyjñä nastöpujñcñ postaè: ##/etc/default/tftpd-hpa RUN_DAEMON= yes OPTIONS= -a 192.168.200.1:69 -l -s -vv /var/lib/tftpboot/ Zmieniamy katalog roboczy na /var/lib/tftpboot i pobieramy Ĉrodowisko PXE z repozytorium Subversion firmy Metrix: root@xena:/var/lib/tftpboot # svn export http://pyramid.metrix.net/svn/PXE Pobierane archiwum ma objötoĈè okoäo 45 MB. Nastöpnie wewnñtrz gäównego katalogu dokumentów httpd — /var/www tworzymy dowiñza- nie symboliczne do archiwum tarball z dystrybucjñ Pyramid lub pobranego obrazu i nadaje- my mu nazwö os: root@xena:/var/www # ln -s /home/carla/downloads/pyramid-1.0b2.tar.gz os Czasowo zmieniamy adres IP serwera instalacji za pomocñ nastöpujñcego polecenia: # ifconfig eth0 192.168.200.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.200.255 42 _ Rozdziaĥ 2. Tworzenie bramy linuksowej na komputerze jednopĥytowym Teraz uruchamiamy wszystkie potrzebne usäugi: # cd /etc/init.d # dhcp3-server start lighttpd start tftpd-hpa start Instalujemy kartö CF, podäñczamy kabel szeregowy i kabel Ethernet do päyty Soekris i urucha- miamy program Minicom. To, czy coĈ jest juĔ zainstalowane na karcie CF, nie ma znaczenia: wäñcz zasilanie päyty i wejdĒ do programu comBIOS poprzez wciĈniöcie Ctrl-P w momencie, kiedy wyĈwietli siö pytanie. Nastöpnie wprowadĒ polecenia boot F0: comBIOS Monitor. Press ? for help. boot F0 WyĈwietli siö komunikat o przydzielonym adresie przez serwer DHCP, krótki komunikat usäu- gi TFTP, a nastöpnie pojawi siö menu instalacyjne: Choose from one of the following: 1. Start the automated Pyramid Linux install process via dd image file 2. Start the automated Pyramid Linux install process via fdisk and tarball 3. Boot the Pyramid Linux kernel with a shell prompt 4. Boot the Pebble Linux install process 5. Boot the Pebble Linux kernel with a shell 6. Install the latest snapshot NaleĔy wybraè opcjö 1. lub 2., w zaleĔnoĈci od tego, co pobraliĈmy (obraz dd czy archiwum tarball). Teraz moĔna wyjĈè na przyjemny spacer. Po mniej wiöcej 10 minutach bödziemy mie- li ĈwieĔñ instalacjö dystrybucji Pyramid, gotowñ do wykorzystania. Na koniec naleĔy odtworzyè adres IP serwera za pomocñ polecenia ifupdown: # ifdown eth0 # ifup eth0 Dyskusja Dobrym sposobem wykonania opisanej strategii jest umieszczenie wszystkich potrzebnych elementów na specjalnym laptopie administratora sieci. Zaletñ takiego rozwiñzania jest mo- bilnoĈè i moĔliwoĈè äatwego odseparowania od innych serwerów w sieci. W szczególnoĈci naleĔy uwaĔaè na konflikty z serwerami DHCP zainstalowanymi w sieci. Aby zainstalowaè system na päycie routerowej, wystarczy poäñczyè jñ z laptopem za pomocñ kabla Ethernet z przeplotem oraz kabla zerowego modemu. W przypadku uĔycia do tego celu komputera PC podäñczonego do sieci LAN naleĔy odpo- wiednio skonfigurowaè serwery HTTP, DHCP i TFTP, tak aby nie uruchamiaäy siö automa- tycznie przy starcie (dotyczy to zwäaszcza serwera DHCP). NaleĔy zwróciè szczególnñ uwagö na ĈcieĔki dostöpu do plików — to jedno z czöstszych Ēró- deä bäödów. Na wypadek problemów trzeba pamiötaè, aby mieè pod rökñ urzñdzenie do zapisu kart CF. Na przykäad, jeĈli na karcie CF jest juĔ zainstalowany inny system operacyjny niĔ Linux, trze- ba röcznie wyzerowaè gäówny rekord rozruchowy (Master Boot Record — MBR). W takim przy- padku naleĔy zamontowaè kartö w urzñdzeniu do zapisu CF, a nastöpnie usunñè rekord MBR za pomocñ polecenia dd. W tym przykäadzie kartö Flash reprezentuje urzñdzenie /dev/hdc: # dd if=/dev/zero of=/dev/hdc bs=512 count=1 Informacje na temat lokalizacji gäównego katalogu dokumentacji serwera moĔna znaleĒè w pli- ku konfiguracyjnym serwera HTTP. W przypadku serwera Apache katalog ten ustawia siö za pomocñ dyrektywy DocumentRoot. W domyĈlnej instalacji plik z tym ustawieniem znajduje 2.4. Sieciowa instalacja dystrybucji Pyramid z poziomu systemu Debian _ 43 siö w nastöpujñcej lokalizacji: /etc/apache2/sites-available/default. W systemie Lighttpd naleĔy od- szukaè dyrektywö server.document-root w pliku /etc/lighttpd/lighttpd.conf. Po skopiowaniu pliku obrazu lub archiwum tarball z systemem Pyramid do gäównego katalo- gu dokumentów HTTP naleĔy sprawdziè, czy znajduje siö on we wäaĈciwej lokalizacji. W tym celu naleĔy w przeglñdarce wejĈè na stronö http://192.168.200.1/os. Przeglñdarka spróbuje po- braè plik i go wyĈwietliè, co bödzie wyglñdaäo jak niezrozumiaäy zbiór binarnych Ĉmieci. Patrz takŜe x strona macierzysta dystrybucji Pyramid Linux: http://pyramid.metrix.net/ x man 8 tftpd x man 8 dhcpd x /usr/share/doc/lighttpd-doc/ 2.5. Sieciowa instalacja dystrybucji Pyramid z poziomu systemu Fedora Problem Chcemy zainstalowaè system Pyramid Linux za poĈrednictwem mechanizmu PXE, poniewaĔ mamy do zainstalowania system na kilku päytach routerowych albo dysponujemy wbudowa- nñ, niewymiennñ kartñ Compact Flash lub po prostu wolimy to robiè w taki sposób. Na ser- werze instalacji wykorzystywanym w tym przykäadzie dziaäa dystrybucja Fedora. Rozwiézanie Nie ma problemu. MoĔna zrobiè coĈ takiego, poniewaĔ päyty Soekris (a takĔe PC Engines oraz wszystkie inne päyty podobnego typu) obsäugujñ äadowanie systemu przez sieè. ChociaĔ usäugi HTTP, TFTP i DHCP wykorzystane w tej strategii mogñ byè zainstalowane na róĔnych maszynach, w przykäadzie zaprezentowanym w tym rozdziale zaäoĔono, Ĕe wszystkie one sñ zainstalowane na jednym komputerze PC. Najpierw naleĔy pobraè najnowszy obraz dd lub archiwum tarball dystrybucji Pyramid spod adresu http://metrix.net/support/dist/ do wybranego katalogu: $ wget http://metrix.net/support/dist/pyramid-1.0b1.img.gz Nastöpnie naleĔy zainstalowaè poniĔsze usäugi: x DHCPD, x TFTP, x HTTP, x Subversion. Nie jest potrzebny rozbudowany serwer HTTP taki jak Apache. Do zastosowaþ podobnych do tych, które omawiamy w tej recepturze, wystarczy serwer Lighttpd. Potrzebne pakiety na- leĔy zainstalowaè za pomocñ nastöpujñcego polecenia: 44 _ Rozdziaĥ 2. Tworzenie bramy linuksowej na komputerze jednopĥytowym # yum install dhcp lighttpd tftp-server subversion Nastöpnie naleĔy utworzyè plik /etc/dhcpd.conf o nastöpujñcej zawartoĈci: # dhcpd.conf subnet 192.168.200.0 netmask 255.255.255.0 { range 192.168.200.100 192.168.200.200; allow booting; allow bootp; next-server 192.168.200.1; filename PXE/pxelinux.0 ; max-lease-time 60; default-lease-time 60; } Opcja next-server oznacza adres IP serwera äadowania. Musi to byè adres 192.168.200.1. NaleĔy skonfigurowaè serwer TFTP. W tym celu wystarczy zmodyfikowaè dwie linijki w pli- ku /etc/xinetd.d/tftp. Trzeba siö upewniè, czy majñ one nastöpujñcñ zawartoĈè: disable = no server_args = -svv /tftpboot -a 192.168.200.1:69 Nastöpnie zmieniamy katalog roboczy na /tftpboot i pobieramy Ĉrodowisko PXE z repozyto- rium Subversion firmy Metrix: root@penguina:/tftpboot # svn export http://pyramid.metrix.net/svn/PXE Pobierane archiwum ma objötoĈè okoäo 45 MB. Wewnñtrz gäównego katalogu dokumentów httpd — /srv/www/lighttpd/ tworzymy dowiñza- nie symboliczne do archiwum tarball z dystrybucjñ Pyramid lub pobranego obrazu i nadaje- my mu nazwö os: root@xena:/srv/www/lighttpd# ln -s /home/carla/downloads/pyramid-1.0b2.tar.gz os Teraz uruchamiamy wszystkie potrzebne usäugi: # cd /etc/init.d/ # xinetd start lighttpd start dhcpd start Na koniec podäñczamy kabel szeregowy i kabel Ethernet do päyty Soekris i uruchamiamy pro- gram Minicom. Karta CF musi byè zainstalowana. Nie ma znaczenia, jeĈli jest juĔ na niej za- instalowana dystrybucja systemu Linux. Wäñczamy zasilanie päyty routerowej i wchodzimy do programu comBIOS. Wprowadzamy polecenie boot F0: comBIOS Monitor. Press ? for help. boot F0 WyĈwietli siö komunikat o przydzielonym adresie przez serwer DHCP, krótki komunikat usäugi TFTP, a nastöpnie pojawi siö menu instalacyjne: Choose from one of the following: 1. Start the automated Pyramid Linux install process via dd image file 2. Start the automated Pyramid Linux install process via fdisk and tarball 3. Boot the Pyramid Linux kernel with a shell prompt 4. Boot the Pebble Linux install process 5. Boot the Pebble Linux kernel with a shell 6. Install the latest snapshot NaleĔy wybraè opcjö 1. lub 2., w zaleĔnoĈci od tego, co pobraliĈmy (obraz dd czy archiwum tarball). Teraz moĔna wyjĈè na przyjemny spacer. Po kilku minutach bödziemy mieli ĈwieĔñ instalacjö dystrybucji Pyramid, gotowñ do wykorzystania. 2.5. Sieciowa instalacja dystrybucji Pyramid z poziomu systemu Fedora _ 45 Dyskusja Na wypadek problemów trzeba pamiötaè, aby mieè pod rökñ urzñdzenie do zapisu kart CF. JeĈli na przykäad na karcie CF jest juĔ zainstalowany inny system operacyjny niĔ Linux, trze- ba röcznie wyzerowaè gäówny rekord rozruchowy (Master Boot Record — MBR). W tym celu naleĔy wykorzystaè urzñdzenie zapisujñce karty CF do zamontowania karty w komputerze PC, a nastöpnie usunñè rekord MBR za pomocñ polecenia dd. W tym przykäadzie kartö Flash reprezentuje urzñdzenie /dev/hdc: # dd if=/dev/zero of=/dev/hdc bs=512 count=1 Nazwö /dev karty CF moĔna uzyskaè za pomocñ polecenia fdisk -L. Za pomocñ polecenia pokazanego poniĔej moĔna sprawdziè, czy demon xinetd zarzñdza ser- werem Lighttpd i nasäuchuje w porcie UDP 69: # netstat -untap | grep xinetd udp 0 0 0.0.0.:69 0.0.0.0.* 4214/xinetd Wiöcej informacji na temat konfiguracji, adresów IP oraz weryfikacji, czy wszystko dziaäa po- prawnie, moĔna znaleĒè w punkcie „Dyskusja” w poprzedniej recepturze. Patrz takŜe x strona macierzysta dystrybucji Pyramid Linux: http://pyramid.metrix.net/ x /usr/share/doc/lighttpd x man 8 tftpd x man 8 dhcpd 2.6. Ĥadowanie systemu Pyramid Linux Problem OK. Do tej pory wszystko przebiega bez przeszkód — pomyĈlnie zainstalowaliĈmy system Pyramid Linux na karcie Compact Flash i podäñczyliĈmy jñ na päycie Soekris. W jaki sposób zalogowaè siö do systemu Pyramid i rozpoczñè pracö? Rozwiézanie W tym momencie mamy do dyspozycji trzy sposoby komunikacji z päytñ Soekris: äñcze szere- gowe, Ethernet oraz przeglñdarkö WWW. DomyĈlny uĔytkownik to root z hasäem root. Urucha- miamy päytö przy podäñczonym terminalu szeregowym i uruchomionym programie Minicom. WyĈwietli siö estetyczny ekran startowy GRUB: GNU GRUB version 0.95 (639K lower / 64512K upper memory) +---------------------------------------------------------------+ | Metrix | | Shell | | | | | | | | | 46 _ Rozdziaĥ 2. Tworzenie bramy linuksowej na komputerze jednopĥytowym | | | | +---------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, e to edit the commands before booting, or c for a command-line. DomyĈlny profil äadowanego systemu to Metrix, czyli Pyramid Linux. Profil Shell säuĔy do rozwiñzywania problemów z systemem plików — jego wybór powoduje bezpoĈrednie przej- Ĉcie do powäoki Bash bez montowania systemu plików, uruchamiania usäug czy teĔ äadowa- nia sterowników sieciowych. Na päycie 4521 eth0 oznacza port Ethernet znajdujñcy siö bezpoĈrednio z lewej strony portu szeregowego. DomyĈlny adres IP portu eth0 dla dystrybucji Pyramid to 192.168.1.1 (jeĈli ten adres jest nieodpowiedni w okreĈlonym schemacie adresacji przyjötym w sieci LAN, moĔna go bez trudu zmieniè za pomocñ programu Minicom). Protokóä SSH jest domyĈlnie wäñczony, zatem moĔna siö zalogowaè za poĈrednictwem SSH: $ ssh root@192.168.1.1 Spróbujmy uruchomiè przeglñdarkö internetowñ na dowolnym komputerze PC podäñczonym do sieci i przejĈè pod adres 192.168.1.1. Powinien siö wyĈwietliè ekran powitalny. Dyskusja Czösto pojawiajñcym siö zadaniem wymagajñcym zaäadowania powäoki Bash jest uruchomie- nie programu do sprawdzania systemu plików. PoniĔsze polecenie wäñcza opisowe komuni- katy i odpowiada yes na wszystkie pytania: # bash-3.00# /sbin/e2fsck -vy /dev/hda1 MoĔna bezpiecznie uruchomiè takie polecenie. Podczas dziaäania zostanñ naprawione wszyst- kie wykryte problemy z systemem plików. Polecenie to naleĔy uruchomiè w przypadku, kiedy podczas rozruchu systemu wyĈwietli siö nastöpujñcy komunikat: EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended lub gdy wyĈwietli siö ostrzeĔenie informujñce o nie- poprawnym zamkniöciu systemu plików. Interfejs w przeglñdarce WWW zapewnia ograniczony zestaw funkcji. Aby uzyskaè peänñ kon- trolö, trzeba skorzystaè z interfejsu w wierszu polecenia. Ekran logowania w przeglñdarce WWW pokazano na rysunku 2.1. Po zaäadowaniu systemu niczym nie róĔni siö on od prostej instalacji dystrybucji Ubuntu Li- nux. Sñ te same pliki konfiguracyjne i skrypty startowe. Dystrybucjö Pyramid mogñ äatwo modyfikowaè osoby bez przygotowania programistyczne- go, poniewaĔ bez trudu moĔna w niej zainstalowaè pakiety z dystrybucji Ubuntu. DomyĈlna dystrybucja Pyramid odznacza siö niewielkimi rozmiarami, dlatego nie zawiera ona Ĕadnych narzödzi do zarzñdzania pakietami wystöpujñcymi w dystrybucji Ubuntu: nie ma programów apt, apt-get ani nawet dpkg. Sposoby instalacji programów bez uĔycia tych narzödzi omówio- no w punkcie 2.10. Patrz takŜe x strona macierzysta dystrybucji Pyramid Linux: http://pyramid.metrix.net/ 2.6. Ĥadowanie systemu Pyramid Linux _ 47 Rysunek 2.1. Panel administracyjny systemu Pyramid Linux w przeglñdarce WWW 2.7. Wyszukiwanie i modyfikowanie plików w dystrybucji Pyramid Problem Graficzny interfejs przeglñdarki internetowej nie gwarantuje wszystkiego, co chcielibyĈmy zrobiè, lub po prostu wolimy samodzielnie modyfikowaè tekstowe pliki konfiguracyjne. Czy moĔna bezpoĈrednio modyfikowaè pliki w dystrybucji Pyramid? W jaki sposób wyszukiwaè pliki bez wygodnych narzödzi do wyszukiwania pakietów? Rozwiézanie Pyramid to po prostu zuboĔona wersja dystrybucji Ubuntu Linux. JeĈli ktoĈ potrafi posäugi- waè siö systemami Ubuntu lub Debian (dystrybucja Ubuntu jest pochodnñ Debiana), nie po- winien mieè problemów z poruszaniem siö po dystrybucji Pyramid. Dystrybucja Pyramid dziaäa w caäoĈci w pamiöci RAM. System plików jest montowany w try- bie tylko do odczytu. Dziöki temu karta Flash jest zabezpieczona przed modyfikowaniem, a jej wydajnoĈè wzrasta. W celu zamontowania systemu plików do odczytu i zapisu po to, aby moĔna byäo wprowadziè modyfikacje, naleĔy uruchomiè nastöpujñce polecenie: pyramid:~# /sbin/rw Po wprowadzeniu zmian naleĔy ponownie zamontowaè system w trybie tylko do odczytu: pyramid:~# /sbin/ro 48 _ Rozdziaĥ 2. Tworzenie bramy linuksowej na komputerze jednopĥytowym W dystrybucji Pyramid nie mamy do dyspozycji standardowych dla Ubuntu narzödzi zarzñ- dzania pakietami, takimi jak dpkg, apt-cache, apt-get, Adept lub Synaptic. Jak moĔna cokolwiek znaleĒè? Wystarczy skorzystaè z bödñcego w pogotowiu przestarzaäego polecenia find, za pomocñ którego moĔna przeglñdaè caäy system plików root w poszukiwaniu pliku o nazwie iptunnel. pyramid:~# find / -name iptunnel /sbin/iptunnel JeĈli ktoĈ nie pamiöta dokäadnej nazwy pliku, moĔe skorzystaè z wyszukiwania z wykorzy- staniem symboli wieloznacznych: pyramid:~# find / -name iptun* /sbin/iptunnel pyramid:~# find / -name *ptunn* /sbin/iptunnel Wyszukiwanie moĔna zainicjowaè z dowolnego katalogu, na przykäad: find / sbin -name pppd. Aby wyszukiwaè w bieĔñcym katalogu, naleĔy uĔyè kropki: # find . -name foo-config Dyskusja Chciaäabym uspokoiè czytelników, których przestraszyäa perspektywa koniecznoĈci uĔywa- nia polecenia find znanego z wolnego dziaäania — nie ma siö czym przejmowaè, jeĈli jest do przeszukania mniej niĔ 50 MB, wszystkie operacje wyszukiwania dziaäajñ szybko. Patrz takŜe x man 1 find 2.8. Wzmacnianie dystrybucji Pyramid Problem Chcemy, aby päyta routerowa byäa tak bezpieczna, jak to tylko moĔliwe. Co moĔna zrobiè, aby jñ zabezpieczyè tak dobrze, jak siö da? Rozwiézanie Przede wszystkim trzeba zmieniè hasäo uĔytkownika root na mniej oczywiste niĔ root — hasäo domyĈlne. W tym celu naleĔy skorzystaè z nastöpujñcych poleceþ: pyramid:~# /sbin/rw pyramid:~# passwd Nastöpnie dodamy nieuprzywilejowanego uĔytkownika do zdalnych poäñczeþ za poĈrednic- twem SSH: pyramid:~# useradd -m alrac pyramid:~# passwd alrac Trzeba teĔ ustawiè bit setuid polecenia su tak, aby zwykli uĔytkownicy mogli zmieniaè upraw- nienia na uĔytkownika root, za pomocñ polecenia su: pyramid:~# chmod +s /bin/su 2.8. Wzmacnianie dystrybucji Pyramid _ 49 Nastöpnie wzmacniamy program OpenSSH: wyäñczamy moĔliwoĈè logowania siö przez SSH z uprawnieniami root i konfigurujemy uwierzytelnianie dla architektury klucza publicznego. Informacje na temat sposobu wykonania tych czynnoĈci zamieszczono w rozdziale 7. Wyäñczamy niepotrzebne usäugi i interfejsy sieciowe. JeĈli nie mamy zamiaru uĔywaè inter- fejsu w przeglñdarce internetowej lub logowaè siö przez SSH, wyäñczamy je. SSH wyäñcza siö poprzez zmianö komendy startowej na polecenie kill w nastöpujñcy sposób: pyramid:/etc/rc2.d# mv S20ssh K20ssh Aby wyäñczyè interfejs GUI w przeglñdarce, naleĔy ujñè w komentarz poniĔszy wiersz w pli- ku /etc/inittab: # Lighttpd (with FastCGI, SSL and PHP) HT:23:respawn:/sbin/lighttpd -f /etc/lighttpd.conf -m /lib -D /dev/null 2 1 NaleĔy zwracaè szczególnñ uwagö na bezpieczeþstwo aplikacji. PoniewaĔ mamy do czynienia z urzñdzeniem o wielu poäñczeniach z sieciñ (ang. multihomed device), powinniĈmy tak skon- figurowaè aplikacje, aby wykorzystywaäy tylko te interfejsy, które sñ potrzebne, i pozwalaäy na dostöp wyäñcznie uprawnionym uĔytkownikom. NaleĔy pamiötaè o zachowaniu porzñd- ku w kontach uĔytkowników i nie pozostawiaè kont, które nie sñ uĔywane. NaleĔy pamiötaè o wykorzystaniu dobrych, silnych haseä. NaleĔy zapisaè je na papierze i przechowywaè w bez- piecznym miejscu. NaleĔy korzystaè z polecenia Netstat (lokalnie) oraz Nmap (zdalnie), aby wyĈwietliè listö usäug nasäuchujñcych na portach oraz aby przekonaè siö, co widaè z zewnñtrz. Po zakoþczeniu modyfikowania systemu nie wolno zapomnieè o uruchomieniu polecenia /sbin/ro, aby przywróciè tryb tylko do odczytu systemu plików. Dyskusja To prawda. To sñ te same, typowe czynnoĈci dla kaĔdej dystrybucji Linuksa. Trzeba jednak przyznaè, Ĕe siö sprawdzajñ. Patrz takŜe x aby siö dowiedzieè czegoĈ wiöcej na temat zarzñdzania usäugami, warto przeczytaè roz- dziaä 7. „Uruchamianie i zamykanie systemu Linux” ksiñĔki autorstwa Carli Schroder Linux. Receptury (Helion, 2005) x rozdziaä 8. „Zarzñdzanie uĔytkownikami i grupami” z ksiñĔki Linux. Receptury x rozdziaä 17. „Dostöp zdalny” z ksiñĔki Linux. Receptury 2.9. Pobieranie i instalowanie najnowszej kompilacji dystrybucji Pyramid Problem Zamiast oficjalnego, stabilnego wydania dystrybucji Pyramid chcemy wypróbowaè najnow- szñ kompilacjö z repozytorium Subversion firmy Metrix. Sñ w niej interesujñce funkcje lub chcemy uczestniczyè w projekcie poprzez testowanie nowych wydaþ. 50 _ Rozdziaĥ 2. Tworzenie bramy linuksowej na komputerze jednopĥytowym Rozwiézanie Do tego celu potrzebny jest serwer instalacji Ĉrodowiska PXE. Za pomocñ skryptu pyramid- -export.sh dostöpnego pod adresem http://pyramid.metrix.net/trac/wiki/GettingPyramid pobiera- my najnowszñ wersjö w postaci archiwum tarball. Nastöpnie kopiujemy archiwum tarball do gäównego katalogu dokumentów serwera WWW i uruchamiamy procedurö instalacji Ĉrodo- wiska PXE w standardowy sposób. Dyskusja Archiwum wersji beta ma okoäo 100 MB objötoĈci, a serwer Subversion moĔe byè wolny, dla- tego nie naleĔy siö niecierpliwiè. Patrz takŜe x punkt 2.4 x punkt 2.5 x strona macierzysta dystrybucji Pyramid Linux: http://pyramid.metrix.net/ 2.10. Instalacja dodatkowych programów w dystrybucji Pyramid Linux Problem W dystrybucji Pyramid nie ma wszystkiego, czego byĈmy sobie Ĕyczyli. W jaki sposób moĔ- na zainstalowaè dodatkowe oprogramowanie? Pyramid jest pozbawiony standardowych w Ubuntu narzödzi zarzñdzania pakietami. W rzeczywistoĈci jest pozbawiony jakichkolwiek narzödzi zarzñdzania pakietami. W zwiñzku z tym niektórzy mogñ byè nieco zagubieni. Rozwiézanie Proces jest doĈè zäoĔony, ale moĔna sobie poradziè. MoĔna dodawaè aplikacje uĔytkownika, moduäy jñdra, a nawet zainstalowaè wäasne jñdro. Do przeprowadzenia operacji potrzebna jest dystrybucja Ubuntu liveCD i komputer PC. Nie trzeba instalowaè systemu na dysku twardym. Wystarczy zaäadowaè jñ w dowolnym komputerze PC, a nastöpnie skopiowaè dowolne po- trzebne pliki. Pamiötam, Ĕe w punkcie 2.8 radziäam wyäñczenie moĔliwoĈci logowania z upraw- nieniami root za poĈrednictwem SSH. Teraz jednak trzeba ponownie wäñczyè tö funkcjö, po- niewaĔ dystrybucja Ubuntu liveCD jest pozbawiona serwera SSH. ZaäóĔmy, Ĕe chcemy zainstalowaè program Fortune. Program Fortune wyĈwietla losowñ wróĔ- bö przy kaĔdym uruchomieniu, na przykäad: $ fortune You will gain money by a fattening action. Dla programu Fortune dostöpnych jest szereg róĔnych baz danych wróĔb. Z äatwoĈciñ teĔ moĔ- na tworzyè wäasne wróĔby. Wykorzystanie programu Fortune to doskonaäy sposób wyĈwie- tlania innego „hasäa dnia” za kaĔdym razem, kiedy uĔytkownik loguje siö do systemu. 2.10. Instalacja dodatkowych programów w dystrybucji Pyramid Linux _ 51 Najpierw naleĔy zaäadowaè system z päyty liveCD systemu Ubuntu. Nastöpnie za pomocñ polecenia dpkg sprawdzamy, jakie pakiety bödñ potrzebne: ubuntu@ubuntu:~$ dpkg -l| grep fortune ii fortune-mod 1.99.1-3 provides fortune cookies on demand ii fortunes-min 1.99.1-3 Data files containing fortune cookies Trzeba siö dowiedzieè, jakie pliki znajdujñ siö w pakietach programu Fortune: ubuntu@ubuntu:~$ dpkg -L fortune-mod /. /usr /usr/games /usr/games/fortune /usr/bin /usr/bin/strfile /usr/bin/unstr /usr/share /usr/share/man /usr/share/m
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sieci Linux. Receptury
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: